LEGE nr. 6 din 16 februarie 2017bugetului de stat pe anul 2017
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 17 februarie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2017 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.  +  Secţiunea 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2017  +  Articolul 2(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 117.046,6 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 150.159,5 milioane lei, cu un deficit de 33.112,9 milioane lei.(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*). Notă
  *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 3 Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.
   +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2017  +  Articolul 4(1) Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 22.190,5 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:a) 2.669,8 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;b) 16.497,8 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5;c) 441 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, repartizate pe județe, pe baza criteriilor: 65% cote egale, 15% lungimea drumurilor, direct proporțional și 20% capacitatea financiară, invers proporțional, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unități administrativ-teritoriale, se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;d) 2.469,5 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, potrivit anexei nr. 7, astfel:d1) suma de 2.432,0 milioane lei repartizată pe județe se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor alin. (2)-(4);d2) suma de 4,5 milioane lei se alocă județului Constanța, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică;d3) suma de 8 milioane lei se alocă județului Bihor, pentru continuarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Oradea, suma de 10 milioane lei se alocă județului Mureș pentru continuarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Transilvania Târgu Mureș și suma de 15 milioane lei se alocă județului Maramureș pentru continuarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Baia Mare. Sumele se utilizează cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat;e) 112,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau confesional acreditat, potrivit anexei nr. 8.(2) În anul 2017, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin legea bugetului de stat și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, astfel:a) 27% pentru bugetul județului;b) 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, astfel:b1) 20% din sumă se repartizează prin hotărârea consiliului județean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului general al direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului, unităților administrativ-teritoriale din județ și Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;b2) 20% din sumă se repartizează în funcție de ponderea suprafeței din intravilanul unităților administrativ-teritoriale din județ în totalul suprafeței din intravilanul județului;b3) 60% din sumă se repartizează în etape succesive, comunelor, orașelor și municipiilor care au o medie a impozitului pe venit pe locuitor mai mică decât media pe județ, în vederea egalizării mediilor individuale, după modelul de calcul pus la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează prin decizie a directorului general al direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice și se comunică instituției prefectului, județului, unităților administrativ-teritoriale din județ și Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(4) Datele utilizate în calculele prevăzute în prezentul articol, respectiv populația și suprafața din intravilan sunt cele valabile la data de 1 iulie a anului 2016, comunicate de instituțiile abilitate, iar impozitul pe venit este cel încasat în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale la data de 31 decembrie 2016.  +  Articolul 5(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), sunt destinate:a) finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;b) finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare;c) finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii/preșcolarii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, în limita sumelor aprobate pentru anul 2017 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli și a sumelor aprobate pentru anul 2017 potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 558/2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei și frecvenței distribuției, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuția fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuției de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum și a modalității de implementare efectivă și de gestionare la nivelul administrației publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli în anul școlar 2016-2017;d) finanțării învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională, inclusiv a drepturilor prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011;e) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;f) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;g) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;h) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) și h) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), sunt destinate:a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a drepturilor prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011;b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;d) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;e) finanțării cheltuielilor creșelor;f) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli pentru elevii/preșcolarii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, în limita sumelor aprobate pentru anul 2017 potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2016 și ale Hotărârii Guvernului nr. 558/2016, învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, inclusiv a drepturilor prevăzute de Legea nr. 85/2016, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult;g) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare;h) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevăzute la lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;i) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;j) finanțării cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat.(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii/preșcolarii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, se repartizează pe sectoare și municipiul București, potrivit prevederilor legale în vigoare.(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente, iar pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice, la propunerea agenției județene pentru plăți și inspecție socială/Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a municipiului București, în funcție de standardele de cost și de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. În situația în care sumele repartizate în baza standardelor de cost pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor prezentului alineat, nu asigură plata drepturilor prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aplică prevederile art. 104 alin. (5^1) și (5^2) din același act normativ.(6) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.(7) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 6 Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2017 sunt prevăzute în anexa nr. 10.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017  +  Articolul 7(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, sunt prevăzute în anexa nr. 11.(2) Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 11/01.(3) Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/02.(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/03.  +  Articolul 8(1) Potrivit dispozițiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 617,5 milioane lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.(2) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2017 din contribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să încheie în limita sumei de 3.091.222 mii lei angajamente legale suplimentare față de creditele bugetare aprobate în buget pentru servicii medicale și medicamente, inclusiv cele care fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat. (la 13-09-2017, Alineatul (3) din Articolul 8 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 52, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 13 septembrie 2017 ) (4) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze virări de credite bugetare de la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 66.05 "Sănătate" la celelalte titluri ale aceluiași capitol.  +  Articolul 9 Dispozițiile referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, precum și prevederile art. 51, 68 și 69 se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2017  +  Articolul 10(1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefuncționale, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanțează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", se cuprind în clasificația aferentă fondului de finanțare la alineatul 03 "Cheltuieli neeligibile" și reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.(2) În anul 2017, prin derogare de la prevederile art. 43^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția fazei a doua aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanților și furnizorilor cu care au încheiate contracte, executarea de lucrări pentru finalizarea acestora, astfel încât angajamentele asumate în cadrul contractelor de finanțare încheiate să fie respectate și finalizate până la data-limită prevăzută în ghidurile de închidere a programelor.(3) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură și alte cheltuieli necesare implementării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform legii, necuprinse în contractele de finanțare încheiate cu autoritățile de management, care asigură finalizarea proiectului.  +  Articolul 11(1) Sumele utilizate de la bugetul de stat de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar prin hotărâri ale Guvernului, se virează de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2017 și se evidențiază în bugetul de stat la o poziție distinctă de venituri bugetare.(2) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.  +  Articolul 12(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/ autorităților comune de management/autorităților naționale.  +  Articolul 13(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:a) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii;b) titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(2) Sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2017 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 10, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:a) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare";b) titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".(8) Virările de credite bugetare și de credite de angajament prevăzute la alin. (3)-(6), precum și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(10) Influențele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1) și (6) vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția proiectelor majore acceptate la finanțare de Comisia Europeană ca proiecte retrospective finanțate în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 și proiectelor nonmajore retrospective care pot fi decontate din programele aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 ca urmare a aprobării acestora de către autoritățile de management.(12) Ordonatorii principali de credite au obligația de a asigura, potrivit legii, cu prioritate sume necesare finalizării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 în vederea finalizării acestora în termenele prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la încheierea acestor programe.(13) Se interzice ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management încheierea/emiterea de contracte/decizii/ordine de finanțare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.(14) Fac excepție de la prevederile alin. (13):a) autoritățile comune de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 și Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013;b) autoritățile de management care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanțare pentru proiectele retrospective și fazate finanțate în perioada 2007-2013.(15) În vederea asigurării sumelor necesare încheierii/emiterii de contracte/decizii/ordine de finanțare pentru proiectele retrospective și fazate aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2007-2013, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze, pe parcursul întregului an, virări de credite de angajament și de credite bugetare între programele prevăzute în anexă la bugetul acestora.  +  Articolul 14(1) Pentru anul 2017, sumele aferente fondurilor externe nerambursabile pentru activitățile finanțate în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 din asistența financiară nerambursabilă "costuri de management" ale Operatorului de program în calitate de beneficiar, reținute de statele donatoare conform acordurilor de program, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite respectivi.(2) În cazul Fondului Român de Dezvoltare Socială în calitate de operator de program, sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.(3) În cazul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale în calitate de operator de program, sumele prevăzute la alin. (1) ca subvenții se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.(4) În cazul Administrației Fondului pentru Mediu, sumele aferente activităților finanțate în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 din asistența financiară nerambursabilă "costuri de management" ale Operatorului de program în calitate de beneficiar, reținute de statele donatoare conform acordurilor de program, se asigură din bugetul propriu.(5) După autorizarea cheltuielilor de către operatorii de program sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile specificate la alin. (1) vor fi virate în conturile de venituri ale bugetului de stat după primirea tranșei finale de la donatori, cu excepția sumelor aferente activităților prevăzute la alin. (4) care se virează în conturile de venituri ale bugetului fondului pentru mediu.  +  Secţiunea a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020  +  Articolul 15(1) În anul 2017, ordonatorii principali de credite pot introduce, pe parcursul întregului an, în anexele la buget, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016 și a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020 cu respectarea prevederilor alin. (5) sau ale art. 18 alin. (3) și (5), după caz.(2) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.(3) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite.(4) În bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/ facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(5) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări/redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(6) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(7) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele 3/XX/21, 3/XX/23, 3/XX/27 și 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu autoritățile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, și să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2018-2020 și anii ulteriori.(8) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor, unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.  +  Articolul 16(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/ facilității/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau de la alți donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.  +  Articolul 17(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/ autorităților comune de management/autorităților naționale.  +  Articolul 18(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la:a) titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 10, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare, precum și cele aferente proiectelor/programelor cu finanțare din Mecanismul Financiar SEE și Mecanismul Financiar Norvegian;b) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii.(2) Sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2017 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare sau pentru introducerea unor proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020":a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare;b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare;c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/ programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la:a) titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în vederea asigurării cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare, precum și cele aferente proiectelor/programelor cu finanțare din Mecanismul Financiar SEE și Mecanismul Financiar Norvegian;b) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.(9) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul și alineatul respectiv.(10) Prevederile alin. (9) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.(11) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), (3), (4), (8) și (9), precum și modificările prevăzute la art. 15 alin. (7) se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(13) Influențele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament și creditele bugetare la poziția "Finanțare din FEN postaderare", cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, la solicitarea și pe răspunderea autorităților de management în cauză. Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(15) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" din cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" nu pot fi diminuate.  +  Articolul 19(1) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Punct național de contact este autorizat să cuprindă în bugetul și anexele acestuia creditele de angajament și creditele bugetare necesare proiectelor proprii finanțate din Asistență tehnică și Fondul bilateral, până la intrarea în vigoare a cadrului financiar aferent Mecanismelor Financiare SEE și Norvegian 2014-2021 și primirea avansurilor de la statele donatoare, prin virări de credite de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli.(2) Ordonatorii principali de credite în calitate de operatori de program sunt autorizați să cuprindă în bugetele și anexele acestora creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării proiectelor proprii din asistența financiară nerambursabilă "costuri de management" ale Operatorului de program până la intrarea în vigoare a cadrului financiar pentru Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014-2021 și primirea avansurilor de la statele donatoare, prin virări de credite de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli.(3) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să cuprindă în bugetul și anexele acestuia creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării aferente asistenței financiare "costuri de management" ale Operatorului de program până la intrarea în vigoare a cadrului financiar pentru Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014-2021 și primirea avansurilor de la statele donatoare, prin virări de credite de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, pentru asigurarea sumelor necesare Operatorului de program Fondul Român de Dezvoltare Socială în calitate de beneficiar.(4) Ministerul Educației Naționale este autorizat să cuprindă în bugetul și anexele acestuia creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării aferente asistenței financiare "costuri de management" ale Operatorului de program, până la intrarea în vigoare a cadrului financiar pentru Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014-2021 și primirea avansurilor de la statele donatoare, prin virări de credite de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, pentru asigurarea sumelor necesare operatorilor de program Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării în calitate de beneficiari.(5) După autorizarea cheltuielilor de către operatorii de program/Punctul național de contact sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor vor fi virate de către operatorii de program/Punctul național de contact în conturile de venituri ale bugetului de stat.(6) Se autorizează ordonatorii principali de credite, în calitate de Punct național de contact/operatori de program să introducă în anexele 3/XX/20, 3/XX/21, 3/XX/22, 3/XX/23, 3/XX/24, 3/XX/25, după caz, creditele de angajament și credite bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile și cofinanțării naționale necesare implementării programelor/proiectelor la nivelul prevăzut în memorandumurile de înțelegere pentru implementarea Mecanismelor Financiare SEE și Norvegian 2014-2021/acordurile de program/contracte/ decizii/ordine de finanțare, inclusiv cele aferente estimărilor pentru anii 2018-2020 și anii ulteriori.(7) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de Punct național de contact/operatori de program să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2017, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, atât în bugetul propriu cât și al instituțiilor publice din subordine.(8) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de Punct național de contact/operatori de program să introducă creditele bugetare conform prevederilor alin. (7) în anexele la bugetul acestora, precum și să majoreze creditele de angajament necesare implementării programelor la nivelul prevăzut în memorandumurile de înțelegere, repartizate pe ani.(9) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (7).(10) Ordonatorii principali de credite au obligația să comunice Ministerului Finanțelor Publice modificările prevăzute la alin. (1)-(4) și (6)-(8) în termen de 10 zile de la efectuarea acestora, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.  +  Secţiunea a 6-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2017  +  Articolul 20(1) Pentru anul 2017, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și a sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.  +  Articolul 21 Fac excepție de la prevederile art. 20 cheltuielile aferente proiectelor finanțate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.  +  Articolul 22(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcție de derularea programelor respective.(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament, neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/ programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, și pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.  +  Articolul 23 În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".  +  Articolul 24 Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză.
   +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 25(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anul 2017, să încheie peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget angajamente legale în sumă de 7.037 mii lei la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", din care: 700 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal", 6.057 mii lei la titlul 20 "Bunuri și servicii" și 280 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare", pentru participarea României la expoziția internațională 2017 "Energia viitorului", Astana, Kazahstan.(2) Pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, să încheie în anul 2017 angajamente legale în limita sumei de 89.500 mii lei, din care 16.500 mii lei la titlul 20 "Bunuri și servicii" și 73.000 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".  +  Articolul 26(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 47 alin. (4), (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2017, se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene să efectueze virări de credite bugetare și de angajament, între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.(3) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene comunică Ministerului Finanțelor Publice virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene potrivit alin. (3), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor între capitolele bugetare prevăzute la alin. (2).(5) Se aprobă în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, la programul bugetar cod 1284 "Programul Național de Dezvoltare Locală", credite de angajament în anul 2017 în sumă de 1.000.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru asigurarea finanțării restului de executat pentru investițiile aflate în finanțare la 31 decembrie 2016.(6) Se aprobă în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în anexa nr. 3/15/27 "Fișa programului" la programul bugetar cod 1404 "Programul Național de Cadastru și Carte Funciară", capitolul 51.10 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" credite de angajament în sumă de 450.450 mii lei.(7) Se aprobă în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, la programul "Etapa a II-a - Programul Național de Dezvoltare Locală", credite de angajament în sumă de 30.000.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru încheierea de contracte de finanțare conform prevederilor art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice.(8) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară detaliat pe surse de finanțare, cu respectarea destinației stabilite conform art. 9 alin. (2) și (3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 27(1) În bugetul Ministerului Justiției, la capitolul 61.01. "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare", este cuprinsă și suma de 3.080.440 lei cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative și care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative.(2) În bugetul Ministerului Justiției, la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 55 "Alte transferuri", este cuprinsă și suma de 3.080.440 lei, cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 și care se utilizează de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.(3) În anul 2017, la solicitarea Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, în măsura în care disponibilitățile fondului de lichidare nu acoperă cheltuielile aferente procedurilor cărora le este destinat, în condițiile legii, transferul pentru fondul de lichidare se va face din bugetul Ministerului Justiției, prin bugetul Oficiului Național al Registrului Comerțului, de la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 55 "Alte transferuri", în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.  +  Articolul 28 În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", este cuprinsă și suma de 3.080.440 lei, cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 și care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.  +  Articolul 29 În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", este cuprinsă și suma de 26.287 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) și a pct. 3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 30(1) În anul 2017, sumele aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) prevăzute la alin. (2) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.13 "Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)".(2) Se aprobă în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la programul bugetar cod 643 "Sistem integrat pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii", credite de angajament în anul 2017 în sumă de 100.000 mii lei la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice și de muncă", titlul "Alte transferuri" pentru asigurarea realizării Programului Național Antigrindină și Stimularea Precipitațiilor.  +  Articolul 31(1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", articolul 40.05 "Subvenții pentru transportul de călători cu metroul", se suportă și subvențiile aferente lucrărilor executate și neplătite în anul 2016.(2) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2017, la capitolul 84.01 «Transporturi», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», alineatul 51.01.55 «Întreținerea infrastructurii feroviare publice», este cuprinsă suma de 897.857 mii lei pentru Compania Națională de Căi Ferate «CFR» - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru:a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;b) plata fondului de risc și a ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate «CFR» - S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate «CFR» - S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013;c) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia. (la 13-09-2017, Alineatul (2) din Articolul 31 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul 52, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 13 septembrie 2017 ) (3) Diferența dintre suma alocată și sumele utilizate potrivit alin. (2) se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.  +  Articolul 32 În bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", este cuprinsă și suma de 25.424 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 33 În bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 "Învățământ", este cuprinsă și suma de 4.107.253 lei cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 și care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.  +  Articolul 34 În anul 2017, prin derogare de la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate de la bugetul de stat Academiei de Științe ale Securității Naționale sunt cuprinse în anexa nr. 3/25 a Ministerului Educației Naționale, la capitolul 53.01 "Cercetare fundamentală și cercetare dezvoltare", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice".  +  Articolul 35 În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", este cuprinsă și suma de 25.424 mii lei reprezentând alocații în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 36 În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 "Sănătate", este cuprinsă și suma de 4.107.253 lei cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 și care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.  +  Articolul 37 Se autorizează Ministerul Sănătății să încheie angajamente legale peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget, la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 20 "Bunuri și servicii", în sumă de 140.000 mii lei pentru achiziționarea vaccinurilor necesare implementării Programului Național de Vaccinare.  +  Articolul 38(1) În bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, la titlul 51.01 "Transferuri între unități ale administrației publice", este cuprinsă și suma de 12.712 mii lei cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul 55 «Alte transferuri» să asigure finanțarea cheltuielilor aferente organizării Festivalului Internațional «George Enescu», ediția a XXIII-a, din anul 2017, precum și a cheltuielilor necesare lansării Centenarului Marii Uniri de la 1918 - prin intermediul ARTEXIM - instituție publică subordonată. (la 13-09-2017, Alineatul (2) din Articolul 38 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul 52, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 13 septembrie 2017 )  +  Articolul 39(1) Cu suma de 170.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale la capitolul 85.01 "Comunicații", titlul 72 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăților comerciale" ministerul poate majora contribuția statului la capitalul social al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. proporțional cu cota de participare deținută, iar ceilalți acționari pot participa la majorarea capitalului social proporțional cu cota de participare deținută, cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat.(3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești cu privire la Contractul de furnizare produse nr. 37/30.04.2013 - subsecvent Acordului-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009.  +  Articolul 40(1) În bugetul Ministerului Public, la capitolul 61.01. "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare", este cuprinsă și suma de 3.080.440 lei cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 și care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.(2) Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2017, la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.  +  Articolul 41(1) Din bugetul Ministerul Economiei la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.03 "Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de pază și întreținere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina" se suportă și cheltuielile aferente serviciilor prestate și neplătite aferente trimestrului IV al anului 2016.(2) În bugetul Ministerului Economiei la programul cod 642 "Programe de conservare sau de închidere a minelor", la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare și de construcții", titlul 40 "Subvenții", se prevăd credite de angajament în sumă de 130.000 mii lei.  +  Articolul 42 Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, potrivit art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 "Alte transferuri" și se utilizează potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 43(1) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societății Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenți și veniturile proprii încasate potrivit Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot fi utilizate de către aceasta pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.(2) Din suma prevăzută în bugetul Societății Române de Radiodifuziune se pot asigura și cheltuieli ce decurg din angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.  +  Articolul 44(1) Din suma prevăzută în bugetul Societății Române de Televiziune, potrivit art. 41 din Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 martie 2017 se va efectua plata obligațiilor restante la data de 30 noiembrie 2016, acordându-se prioritate obligațiilor către bugetul general consolidat.(2) Veniturile proprii încasate potrivit Legii nr. 41/1994 pot fi utilizate de către aceasta pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.  +  Articolul 45 Până la data de 31 decembrie 2017, prin derogare de la art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor Academiei și ale unităților subordonate se asigură de la bugetul de stat, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.  +  Articolul 46 În bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în anexa nr. 3/60/27 "Fișa programului" se aprobă, suplimentar față de creditele bugetare aprobate, următoarele credite de angajament:a) 15.000 mii lei la programul bugetar cod 647 "Stimularea exporturilor", la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 40 "Subvenții";b) 1.213.798 mii lei la Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation-România" la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri".  +  Articolul 47 În anul 2017, Ministerul Cercetării și Inovării poate încheia peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget angajamente legale în suma de 487.000 mii lei, din care:a) 482.600 mii lei la capitolul 53.01 "Cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare", pentru programele, proiectele, contribuțiile și cotizațiile la organismele internaționale;b) 4.400 mii lei la capitolul 74.01 "Protecția mediului" pentru obiectivul de investiții "Dezafectarea reactorului nuclear VVR-S, repatrierea combustibilului nuclear uzat EK-10 și modernizarea instalațiilor Stației de Tratare a Deșeurilor Radioactive" din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH.  +  Articolul 48 Se autorizează Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în anul 2017, să încheie angajamente legale, în sumă totală de 10.000 mii lei, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 59 "Alte cheltuieli", pentru continuarea proiectelor privind promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase în comunitățile românilor de pretutindeni, precum și pentru realizarea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare.  +  Articolul 49(1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes național efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd în programul de investiții publice în poziție globală la poziția "C - Alte cheltuieli de investiții", la fișa cod obiectiv 1 "a) Achiziții de imobile, inclusiv terenuri".(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții noi și în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat și pentru care din fonduri publice se finanțează doar contravaloarea exproprierilor aferente.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fișele de investiții aferente poziției "C - Alte cheltuieli de investiții" în programul de investiții publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(4) În funcție de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 50 Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția "C - Alte cheltuieli de investiții" ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.  +  Articolul 51(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2017, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, atât în bugetul propriu cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice din subordine finanțate parțial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2017, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare conform prevederilor alin. (1) și (2) în anexele aprobate de către aceștia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordine, precum și să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 52(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatele "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", "Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului", "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățenii străini aflați în centrele de cazare", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute" și "Transferuri privind contribuțiile individuale de asigurări de sănătate aferente indemnizației lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.  +  Articolul 53 Creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe" se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 "Prime aferente emisiunii de titluri de stat", respectiv la alineatul 30.02.04 "Prime aferente emisiunii de titluri de stat", astfel încât creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 "Dobânzi" să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 54 În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitolele de cheltuieli pentru asigurarea plății la scadență a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne și externe, a plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, preaderare și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă.  +  Articolul 55 Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze plăți pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligațiuni pe piețele externe și plății serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul 20 "Bunuri și servicii", articolul 20.24 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor", alineatul 20.24.01 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe".  +  Articolul 56 Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată. Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli: 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" și 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".  +  Articolul 57 Gradul de utilizare a fondurilor prevăzute în Legea bugetului de stat anterior de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat în baza dispozițiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu va afecta deschiderile lunare de fonduri bugetare.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 58(1) În anul 2017, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de pensii și asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională "Poșta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1% asupra valorii sumelor plătite.(2) În anul 2017, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.  +  Articolul 59(1) Pentru anul 2017, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:a) cu sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat aferente creșterii datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și altor cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2017, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2016, cu condiția de a prevedea rezultatul brut, cel puțin la nivelul celui estimat pentru anul 2017 și avut în vedere cu ocazia elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, diminuat cu subvențiile de la buget;c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2017 față de cel aprobat în anul precedent, corespunzător perioadei de la care se prevede angajarea și până la finele anului, în condiții justificate de extinderea activității;d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente personalului angajat pe perioadă determinată, în condiții justificate, pentru asigurarea desfășurării normale a activității;e) cu sumele reprezentând majorarea valorii tichetelor de masă ca urmare a modificării prevederilor legale prin care se stabilesc limitele acestora.f) cu sumele aferente orelor suplimentare prognozate a se efectua în condițiile creșterii volumului de activitate și cu luarea în considerare a acestora la calculul productivității muncii. (la 13-09-2017, Alineatul (1) din Articolul 59 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul 52, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 13 septembrie 2017 ) (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.(3) Operatorii economici menționați la alin. (1) pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale și peste nivelul majorărilor stabilite conform prevederilor alin. (1), numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;b) nivelul rezultatului brut, al plăților restante și al cheltuielilor de natură salarială a fost realizat conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul precedent;c) sursele proprii de finanțare a activității curente și de investiții repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, să nu fie afectate, astfel încât să conducă la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare, pe termen scurt, mediu și lung, condiție prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli.(4) Operatorii economici menționați la alin. (1) care prevăd în bugetul de venituri și cheltuieli majorarea cheltuielilor de natură salarială, conform prevederilor alin. (1) și (3), sunt obligați să îndeplinească și următoarele condiții privitoare la programarea/reducerea plăților restante și a pierderilor contabile:a) să nu programeze în bugetul de venituri și cheltuieli trimestrial și anual plăți restante sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent, pentru a atinge țintele trimestriale și anuale stabilite de Guvern prin memorandum;b) să nu programeze în bugetul de venituri și cheltuieli pierderi anuale sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent, astfel încât să conducă la realizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare, pe termen scurt, mediu și lung;c) să programeze acoperirea pierderilor contabile înregistrate din anii precedenți;d) programele întocmite pentru reducerea plăților restante și a pierderilor contabile vor cuprinde măsuri concrete și cuantificate, pe termen scurt, mediu și lung, de realizare, după caz, care vor fi aprobate de consiliul de administrație/ supraveghere sau directori/directorat, după caz, și vor fi anexate la documentația care stă la baza aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.(5) Planificarea creșterii cheltuielilor de natură salarială prevăzute la alin. (1) lit. c), d) și e) și la alin. (3) se face pentru perioada următoare aprobării bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.(6) Prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în anul 2017 astfel:a) creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;b) pentru stabilirea corelațiilor de la lit. a) se au în vedere următoarele:b1) veniturile totale din exploatare care se iau în calcul la determinarea productivității muncii valorice se diminuează cu sumele primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc, fie în anul precedent fie în anul curent;b2) operatorii economici care determină veniturile din exploatare pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor proceda la recalcularea veniturilor de exploatare ale anului precedent folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor de exploatare ale anului curent în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor;b3) cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și e) nu se iau în calcul la determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat;c) diminuarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu scopul creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, după caz, să nu afecteze funcționarea în bune condiții a activității operatorului economic, pe termen scurt, mediu și lung, condiție prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli.(7) Prevederile alin. (1)-(6) nu se aplică operatorilor economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) nu au înregistrat în ultimii 2 ani consecutivi pierderi brute;b) s-au încadrat în nivelul plăților restante aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2016;c) nu planifică pentru anul 2017 pierderi brute.  +  Articolul 60(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pe anul 2017 la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri" suma de 462.339,34 lei se virează Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a plății Notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241515572 din data de 22 decembrie 2015.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene virează suma de 462.339,34 lei în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(3) Suma de 462.339,34 lei virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene se utilizează pentru continuarea finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale și de coeziune.  +  Articolul 61(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pe anul 2017 la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri" suma de 257.061,18 lei se virează Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a plății Notei de debit nr. 3241604890 din data de 12 aprilie 2016.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene virează suma de 257.061,18 lei în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(3) Suma de 257.061,18 lei virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene se utilizează pentru continuarea finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale și de coeziune.  +  Articolul 62(1) Sumele rambursate României pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, rămase neutilizate la data de 31 decembrie 2016 în conturile de disponibil ale autorității de management, respectiv ale Autorității de Certificare și Plată, după aplicarea prevederilor art. 14^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 56 din Legea nr. 339/2015, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează pentru returnarea la bugetul de stat a sumelor utilizate din bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a sumelor de la Comisia Europeană, pentru stingerea datoriilor programelor operaționale la alte programe operaționale, precum și pentru efectuarea reglajelor financiare cu Comisia Europeană în contextul închiderii programelor operaționale.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze sumele disponibile aflate în contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up" în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaționale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de certificare să vireze sumele disponibile aflate în contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up" în contul de disponibil aferent Programului Operațional Sectorial Transport deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată.(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul în care sumele respective au fost virate în contul de venituri ale bugetului de stat pe anul 2017, potrivit prevederilor Ordinului comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze Autorității de Certificare și Plată sumele rămase neutilizate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri bugetare 20.A.45.22.00 "Sume primite în cadrul mecanismului top-up", codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaționale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată.  +  Articolul 63 Abrogat (la 13-09-2017, Articolul 63 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 5, Articolul 52, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 13 septembrie 2017 )  +  Articolul 64 Instituțiile de învățământ preuniversitar, astfel cum sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cele de pregătire, aplicație, formare profesională inițială și continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională și culturală a personalului aparținând instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, indiferent de instituțiile din care provine acesta.  +  Articolul 65(1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 66 Pentru anul 2017 se menține numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost majorat în anul 2016 prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 67 Eventualele sume cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor potrivit art. 109 alin. (1) și art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, ce reprezintă diferențe de pensie de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, și până la punerea în plată a pensiilor recalculate, se acordă în trimestrul IV 2017.  +  Articolul 68 Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2017, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 69(1) În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se autorizează ordonatorii principali de credite să aprobe anexele nr. 3/XX/20, 3/XX/21, 3/XX/22, 3/XX/23, 3/XX/24 și 3/XX/25, după caz, cu detalierea sumelor aprobate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și, respectiv, titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" pe programe/proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2017, precum și estimările pentru anii 2018-2020 și anii ulteriori.(2) Creditele de angajament aferente programelor/proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente anexelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare/avizul de principiu, după caz.(3) Prin excepție de la alin. (2), creditele de angajament aferente fondurilor externe nerambursabile și cofinanțării de la bugetul de stat se prevăd în anexa nr. 3/15/25 la nivelul sumelor alocate în euro prin programele operaționale astfel cum au fost aprobate prin deciziile Comisiei Europene, sume care pot fi majorate conform art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(4) În termenul prevăzut la alin. (1) se autorizează ordonatorii principali de credite să aprobe anexele nr. 3/XX/26 și 3/XX/27 cu bugetul pe programe. Creditele de angajament cuprinse în programe se stabilesc la nivelul creditelor bugetare aprobate, cu excepția celor prevăzute de prezenta lege, a celor prevăzute în programele de investiții publice și programele cu finanțare rambursabilă, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, precum și a celor aprobate potrivit alin. (1) pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și estimările pentru anii 2018-2020 și anii ulteriori.(5) Anexele prevăzute la alin. (1) și (4) se comunică Ministerului Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la aprobare.  +  Articolul 70 În anul 2017 prevederile alineatelor (1), (2), (3) și (4) ale art. 4 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aplică de către toate instituțiile și autoritățile publice.  +  Articolul 71 Pentru anul 2017, angajarea cheltuielilor pentru finanțarea acțiunilor anuale se face în limita creditelor bugetare aprobate, cu excepția acțiunilor pentru care prezenta lege prevede distinct credite de angajament.  +  Articolul 72 Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU GABRIEL VLASE

  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 16 februarie 2017. Nr. 6.  +  Anexa nr. 1*Font 7* TOTAL BUGETUL DE STAT pe anii 2017-2020 - SINTEZA - - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │117.046.581│ 125.665.703│ 136.499.212│ 145.107.619││0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ 96.372.894│ 102.489.950│ 111.229.919│ 118.940.512││0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ 87.674.336│ 93.689.190│ 101.877.602│ 109.011.198││0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL │ 27.794.362│ 30.095.321│ 33.219.655│ 35.676.940││0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL│ │ │ │ ││ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 18.006.946│ 19.454.300│ 21.280.458│ 22.423.625││0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 16.581.483│ 17.918.763│ 19.626.298│ 20.649.842││ 01 │Impozit pe profit de la agenții economici │ 16.224.483│ 17.520.763│ 19.219.298│ 20.233.842││ 02 │Impozit pe profit de la băncile comerciale │ 357.000│ 398.000│ 407.000│ 416.000││0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI │ 1.425.463│ 1.535.537│ 1.654.160│ 1.773.783││ │CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ │ │ │ ││ 02 │Impozitul pe profit obținut din activități │ 94│ 101│ 109│ 117││ │comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii │ │ │ │ ││ │privind protecția consumatorului │ │ │ │ ││ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 89.456│ 96.347│ 103.809│ 111.271││ 04 │Impozitul pe reprezentante │ 4.197│ 4.520│ 4.870│ 5.220││ 06 │Impozit pe venitul microîntreprinderilor │ 1.331.716│ 1.434.569│ 1.545.372│ 1.657.175││0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI │ 9.124.266│ 9.941.343│ 11.199.636│ 12.471.599││ │CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ │ │ │ ││0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 29.889.400│ 33.446.941│ 37.646.756│ 41.933.676││ 01 │Impozit pe venituri din activități independente │ 892.617│ 1.013.868│ 1.143.496│ 1.277.159││ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 24.758.084│ 28.308.531│ 32.125.731│ 36.035.783││ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor │ 381.793│ 389.583│ 396.749│ 405.477││ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 1.188.646│ 1.285.372│ 1.389.887│ 1.501.431││ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ 225.343│ 230.977│ 236.290│ 241.488││ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 847.255│ 571.981│ 657.778│ 727.976││ 07 │Impozit pe veniturile din premii │ 29.017│ 29.742│ 30.426│ 31.096││ 08 │Impozit pe veniturile din economii sub forma de │ 1.656│ 1.697│ 1.736│ 1.774││ │dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria │ │ │ │ ││ │de persoane fizice române rezidente fiscal în │ │ │ │ ││ │România │ │ │ │ ││ 09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ 18.280│ 19.767│ 21.374│ 23.090││ │valoare │ │ │ │ ││ 10 │Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare- │ 413│ 423│ 433│ 442││ │cumpărare de valută la termen, pe baza de │ │ │ │ ││ │contract, precum și orice alte operațiuni similare │ │ │ │ ││ 11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor │ 96.825│ 110.032│ 124.200│ 138.834││ │de proprietate intelectuală │ │ │ │ ││ 13 │Impozit pe venituri din activități agricole │ 108.789│ 117.642│ 127.208│ 137.417││ 15 │Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză │ 5.891│ 6.644│ 7.456│ 8.296││ │contabila, tehnică judiciară și extrajudiciară │ │ │ │ ││ 16 │Impozit pe venituri din activități desfășurate în │ 120.381│ 136.849│ 154.511│ 172.752││ │baza contractelor/ convențiilor civile încheiate │ │ │ │ ││ │potrivit Codului civil precum și a contractelor de │ │ │ │ ││ │agent │ │ │ │ ││ 17 │Impozit pe onorariul avocațiilor și notarilor │ 111│ 114│ 116│ 119││ │publici │ │ │ │ ││ 18 │Impozitul pe veniturile din transferul │ 238.721│ 243.591│ 248.071│ 253.529││ │proprietăților imobiliare din patrimoniul personal │ │ │ │ ││ 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entităților non- │ -182.214│ -206.609│ -232.738│ -263.726││ │profit │ │ │ │ ││ 21 │Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole │ 150.627│ 154.393│ 157.944│ 161.418││ 22 │Impozit pe veniturile din jocuri de noroc │ 57.968│ 59.417│ 60.784│ 62.121││ 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 139.585│ 143.075│ 146.365│ 149.585││ 60 │Regularizări │ 809.612│ 829.852│ 848.939│ 867.615││0401 │COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT │ │ │ │ ││ │(SE SCAD) │-20.765.134│ -23.505.598│ -26.447.120│ -29.462.077││ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │-20.765.134│ -23.505.598│ -26.447.120│ -29.462.077││0500 01 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI │ │ │ │ ││ │DIN CAPITAL │ 663.150│ 699.678│ 739.561│ 781.716││0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 663.150│ 699.678│ 739.561│ 781.716││ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele │ │ │ │ ││ │nerezidente │ 663.137│ 699.664│ 739.546│ 781.700││ 50 │Alte impozite pe venit, profit și câștiguri │ │ │ │ ││ │din capital │ 13│ 14│ 15│ 16││0700 01 │A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE │ 124.862│ 127.859│ 130.800│ 133.678││0701 │IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE │ 124.862│ 127.859│ 130.800│ 133.678││ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ │ │ │ ││ │activitatea notarială și alte taxe de timbru │ 124.862│ 127.859│ 130.800│ 133.678││1000 01 │A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII │ 58,747.906│ 62.453.582│ 67.509.609│ 72.177.960││1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 54.142.321│ 58.056.970│ 62.074.343│ 65.871.142││1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │-22.190.523│ -23.695.796│ -24.592.634│ -25.373.793││ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ ││ │finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ │ │ ││ │județelor (se scad) │ -2.669.843│ -2.812.896│ -3.086.872│ -3.137.541││ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ ││ │finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ │ │ ││ │comunelor, orașelor, municipii lor,sectoarelor și │ │ │ │ ││ │Municipiului București (se scad) │-16.497.794│ -17.846.175│ -18.406.233│ -19.080.854││ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată │ │ │ │ ││ │pentru drumuri (se scad) │ -441.000│ -450.000│ -500.000│ -500.000││ 06 │Sume defalcate din taxa pc valoarea adăugată │ │ │ │ ││ │pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -2.469.472│ -2.471.501│ -2.481.655│ -2.534.931││ 09 │Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru │ │ │ │ ││ │finanțarea învățământului particular sau confesional │ │ │ │ ││ │acreditat (se scad) │ -112.414│ -115.224│ -117.874│ -120.467││1201 │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII │ 919.762│ 40│ 41│ 42││ 04 │Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor │ │ │ │ ││ │noi din import │ 3│ 3│ 3│ 3││ 05 │Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, │ │ │ │ ││ │băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a │ │ │ │ ││ │cafelei │ 34│ 37│ 38│ 39││ 11 │Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a │ │ │ │ ││ │dereglementării preturilor din sectorul gazelor │ │ │ │ ││ │naturale. │ 708.595│ │ │ ││ 12 │Taxa speciala pentru exploatarea resurselor naturale │ 58.659│ │ │ ││ 13 │Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și │ │ │ │ ││ │a gazului metan │ 152.471│ │ │ ││1401 │ACCIZE │ 24.496.496│ 26.636.596│ 28.489.108│ 30.054.108││1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ │ │ │ ││ │BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI │ 1.379.850│ 1.455.772│ 1.538.751│ 1.626.461││ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 1.271.122│ 1.341.064│ 1.417.505│ 1.498.303││ 03 │Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și │ │ │ │ ││ │autorizații de funcționare │ 79.443│ 83.812│ 88.589│ 93.639││ │ │ │ │ │ ││ 04 │Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și │ 27.453│ 28.963│ 30.614│ 32.359││ │exploatare a resurselor minerale │ │ │ │ ││ 05 │Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și │ 180│ 190│ 201│ 212││ │din publicitatea lor │ │ │ │ ││ 06 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc │ 15│ 16│ 17│ 18││ 07 │Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru │ 1.330│ 1.403│ 1.483│ 1.568││ │eliberarea autorizațiilor de transport în trafic │ │ │ │ ││ │internațional │ │ │ │ ││ 11 │Taxe de licența datorate pentru eliberarea │ 57│ 60│ 63│ 67││ │frecvențelor MAPN │ │ │ │ ││ 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ 250│ 264│ 279│ 295││ │utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități │ │ │ │ ││1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI │ 951.250│ 955.085│ 958.876│ 962.667││ │TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE │ │ │ │ ││1701 │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE │ 951.250│ 955.085│ 958.876│ 962.667││ │PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE │ │ │ │ ││ 01 │Taxe vamale │ 946.576│ 955.085│ 958.876│ 962.667││ 03 │Contribuții în sectorul zahărului │ 4.674│ │ │ ││1800 01 │A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE │ 55.956│ 57.343│ 58.662│ 59.953││1801 │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE │ 55.956│ 57.343│ 58.662│ 59.953││ 01 │Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, │ 54.396│ 55.745│ 57.027│ 58.282││ │taxelor agricole și taxelor anti-dumping │ │ │ │ ││ 02 │Taxe vamale din sumele datorate până la data de │ 1.434│ 1.469│ 1.503│ 1.536││ │31.12.2006 │ │ │ │ ││ 50 │Alte impozite și taxe │ 126│ 129│ 132│ 135││2000 01 │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │ 1.278.050│ 1.454.304│ 1.642.736│ 1.836.635││2001 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │ 242.692│ 276.207│ 311.995│ 348.821││ 05 │Vărsăminte de la persoane juridice, pentru │ 242.204│ 275.652│ 311.368│ 348.120││ │persoane cu handicap neîncadrate │ │ │ │ ││ 50 │Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate │ 488│ 555│ 627│ 701││ │de angajatori (+ restanțe anii anteriori din │ │ │ │ ││ │contribuția agenților economici pentru persoane cu │ │ │ │ ││ │handicap) │ │ │ │ ││2101 │CONTRIBUȚIILE ASIGURĂRILOR │ 1.035.358│ 1.178.097│ 1.330.741│ 1.487.814││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │ 3.326│ 3.785│ 4.275│ 4.780││ │asigurați │ │ │ │ ││ 50 │Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate │ 1.032.032│ 1.174.312│ 1.326.466│ 1.483.034││ │de asigurați │ │ │ │ ││2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ 7.420.508│ 7.346.456│ 7.709.581│ 8.092.679││3000 01 │CI. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 6.062.245│ 5.944.187│ 6.247.306│ 6.568.032││3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 5.396.513│ 5.262.484│ 5.549.924│ 5.855.308││ 01 │Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome │ 151.453│ 163.120│ 175.753│ 188.386││ 04 │Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale │ 251.771│ 265.618│ 280.758│ 296.761││ │a României │ │ │ │ ││ 05 │Venituri din concesiuni și închirieri │ 1.598.885│ 1.686.824│ 1.782.972│ 1.884.602││ 08 │Venituri din dividende │ 3.147.910│ 2.901.231│ 3.066.601│ 3.241.397││ 11 │Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de │ 241.421│ 240.339│ 238.183│ 238.183││ │gaze cu efect de seră │ │ │ │ ││ 50 │Alte venituri din proprietate │ 5.073│ 5.352│ 5.657│ 5.979││3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 665.732│ 681.703│ 697.382│ 712.724││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 665.732│ 681.703│ 697.382│ 712.724││3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 1.358.263│ 1.402.269│ 1.462.275│ 1.524.647││3301 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI │ 473.452│ 485.944│ 513.643│ 542.921││ 02 │Taxe consulare │ 59.593│ 49.324│ 52.135│ 55.107││ 03 │Venituri din taxe pentru prestații vamale │ 314│ 331│ 350│ 370││ 04 │Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate │ 202│ 213│ 225│ 238││ │de laboratoare │ │ │ │ ││ 05 │Taxe și alte venituri în învățământ │ 207│ 218│ 230│ 243││ 06 │Venituri din expertiză tehnică judiciară și │ 107│ 113│ 119│ 126││ │extrajudiciară │ │ │ │ ││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 257.513│ 271.676│ 287.162│ 303.530││ 09 │Taxe și alte venituri din protecția mediului │ 21.498│ 22.680│ 23.973│ 25.339││ 16 │Venituri din valorificarea produselor obținute din │ 172│ 181│ 191│ 202││ │activitatea proprie sau anexa │ │ │ │ ││ 17 │Venituri din organizarea de cursuri de calificare și │ 3.760│ 3.967│ 4.193│ 4.432││ │conversie profesională, specializare și │ │ │ │ ││ │perfecționare │ │ │ │ ││ 20 │Venituri din cercetare │ 4│ 4│ 4│ 4││ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 42│ 44│ 47│ 50││ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ 45.173│ 47.658│ 50.375│ 53.246││ │avansate de stat │ │ │ │ ││ 26 │Venituri din despăgubiri │ 15.181│ 16.016│ 16.929│ 17.894││ 29 │Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale │ 2.276│ 2.401│ 2.538│ 2.683││ │individuale anticipate și pentru emiterea sau │ │ │ │ ││ │modificarea unui acord de preț în avans │ │ │ │ ││ 50 │Alte venituri din prestări de servicii și alte │ 67.410│ 71.118│ 75.172│ 79.457││ │activități │ │ │ │ ││3401 │VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE. │ 110│ 116│ 123│ 130││ │ELIBERĂRI PERMISE │ │ │ │ ││ 01 │Venituri din taxe pentru eliberări de permise și │ 110│ 116│ 123│ 130││ │certificate │ │ │ │ ││3501 │AMENZI. PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI │ 571.601│ 585.890│ 599.365│ 612.551││ 01 │Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate │ 398.839│ 408.825│ 418.242│ 427.456││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 02 │Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu │ 254│ 260│ 266│ 272││ │întârziere declarației de impozite și taxe │ │ │ │ ││ 03 │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate. │ 124.523│ 127.636│ 130.571│ 133.443││ │abandonate și alte sume constatate odată cu │ │ │ │ ││ │confiscarea potrivit legii │ │ │ │ ││ 04 │Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la │ 1.337│ 1.355│ 1.372│ 1.389││ │termen │ │ │ │ ││ 05 │Amenzi judiciare │ 16.240│ 16.646│ 17.029│ 17.404││ 06 │Încasări rezultate din valorificarea bunurilor │ 768│ 787│ 805│ 823││ │confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la │ │ │ │ ││ │regimul drogurilor și precursorilor │ │ │ │ ││ 07 │Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plata │ 25.754│ 26.398│ 27.005│ 27.599││ 08 │Penalități de nedeclarare │ 810│ 830│ 849│ 868││ 50 │Alte amenzi, penalități și confiscări │ 3.076│ 3.153│ 3.226│ 3.297││3601 │DIVERSE VENITURI │ 313.100│ 330.319│ 349.144│ 369.045││ 01 │Venituri din aplicarea prescripției extinctive │ 28.497│ 30.064│ 31.778│ 33.589││ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata. │ 6.348│ 6.697│ 7.079│ 7.483││ │imputații și despăgubiri │ │ │ │ ││ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ 13.827│ 14.587│ 15.418│ 16.297││ │drepturile necuvenite │ │ │ │ ││ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 63│ 66│ 70│ 74││ 05 │Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile │ 28.806│ 30.390│ 32.122│ 33.953││ │instituțiilor publice │ │ │ │ ││ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ 450│ 475│ 502│ 531││ 14 │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în │ 2.552│ 2.692│ 2.845│ 3.007││ │cursul procesului de executare silita │ │ │ │ ││ 16 │Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru │ 66.157│ 69.796│ 73.774│ 77.979││ │furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor│ │ │ │ ││ │în instituțiile școlare │ │ │ │ ││ 17 │Venituri din sume virate eronat în conturile de │ 122│ 129│ 136│ 144││ │disponibilități ale instituțiilor publice reorganizate│ │ │ │ ││ 18 │Sume provenind din executarea silita a debitelor │ 7│ 7│ 7│ 7││ │reprezentând contravaloarea lucrărilor de │ │ │ │ ││ │regenerare neexecutate de proprietarii de păduri │ │ │ │ ││ 19 │Venituri din recuperarea creanțelor fiscale │ 430│ 454│ 480│ 507││ 21 │Sume restituite aferente veniturilor încasate │ 73│ 77│ 81│ 86││ 24 │Venituri din compensarea creanțelor din │ 7│ 7│ 7│ 7││ │despăgubiri │ │ │ │ ││ 27 │Venituri din comisionul perceput de către │ 2.366│ 2.496│ 2.638│ 2.788││ │inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la │ │ │ │ ││ │data de 31 decembrie 2010 │ │ │ │ ││ 28 │Comision de risc aferent programului de stimulare │ 16│ 17│ 18│ 19││ │a cumpărării de autoturisme │ │ │ │ ││ 29 │Sume aferente contribuțiilor proprii ale │ 173│ 183│ 193│ 204││ │beneficiarilor finali ai proiectelor │ │ │ │ ││ 50 │Alte venituri │ 163.206│ 172.182│ 181.996│ 192.370││3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 372.679│ 393.175│ 415.587│ 439.275││3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 372.679│ 393.175│ 415.587│ 439.275││ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ 4.700│ 4.959│ 5.242│ 5.541││ │instituțiilor publice │ │ │ │ ││ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ 334│ 352│ 372│ 393││ │stat și de mobilizare │ │ │ │ ││ 03 │Venituri din vânzarea locuințelor construite din │ 42.874│ 45.232│ 47.810│ 50.535││ │fondurile statului │ │ │ │ ││ 06 │Venituri obținute în procesul de stingere a │ 293.349│ 309.483│ 327.124│ 345.770││ │creanțelor bugetare │ │ │ │ ││ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând │ 134│ 141│ 149│ 157││ │domeniului privat al statului sau a unităților │ │ │ │ ││ │administrativ-teritoriale │ │ │ │ ││ 09 │Venituri rezultate din garanțiile acordate și │ 5.916│ 6.241│ 6.597│ 6.973││ │plătite instituțiilor de credit în cadrul programului │ │ │ │ ││ │"Prima casă" │ │ │ │ ││ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 25.372│ 26.767│ 28.293│ 29.906││4000 01 │III. OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 5.448│ 5.578│ 5.706│ 5.832││4001 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 5.448│ 5.578│ 5.706│ 5.832││ 50 │Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate │ 5.448│ 5.578│ 5.706│ 5.832││4501 │SUME PRIMITE DE LA UE / ALȚI DONATORI │ 68.660│ │ │ ││ │ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI │ │ │ │ ││4801 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI │ 20.226.900│ 22.777.000│ 24.848.000│ 25.722.000││ │ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI │ │ │ │ ││ │PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │150.159.505│ 162.431.328│ 171.049.011│ 180.265.786││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │138.914.757│ 155.603.521│ 159.185.887│ 167.057.999││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.494.827│ 23.136.803│ 23.564.741│ 24.369.973││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 5.266.734│ 6.581.046│ 6.815.146 │ 7.209.977││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.518.546│ 11.572.250│ 12.481.753│ 12.496.292││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 4.137.669│ 4.829.183│ 4.767.326│ 4.763.592││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 150.972│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ 32.404.281│ 36.020.996│ 34.745.225│ 40.226.591││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.524.017│ 12.376.532│ 12.606.144│ 12.573.252││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ 1.260.849│ 1.130.473│ 635.921│ 136.033││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ 24.472.391│ 26.893.366│ 27.585.130│ 28.008.517││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ 26.447.690│ 28.823.142│ 31.651.302│ 32.835.952││ │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI │ │ │ │ ││ │FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.541.736│ 3.273.880│ 3.501.567│ 3.612.907││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ 695.045│ 858.850│ 724.632│ 717.913││ │PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.731.148│ 4.545.378│ 9.717.110│ 11.088.887││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.522.431│ 4.491.683│ 9.681.976│ 11.053.753││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 208.717│ 53.695│ 35.134│ 35.134││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 2.513.600│ 2.282.429│ 2.146.014│ 2.118.900││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 24.800│ 10.000│ 10.000│ 10.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.488.800│ 2.272.429│ 2.136.014│ 2.108.900││5100 01 │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ 43.148.476│ 51.552.472│ 53.199.157│ 51.539.398││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 40.674.677│ 49.256.639│ 51.079.821│ 49.427.325││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.878.947│ 4.300.630│ 4.392.832│ 4.499.507││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 963.945│ 1.002.623│ 988.290│ 993.136││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.465.825│ 11.521.839│ 12.435.290│ 12.452.714││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 150.972│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 15.112.344│ 17.732.499│ 15.723.561│ 12.740.175││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.139.807│ 9.112.926│ 9.330.299│ 9.322.896││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 300.473│ 291.025│ 60.133│ 60.245││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 949│ 949│ 949│ 949││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 2.710.927│ 3.596.567│ 6.264.764│ 7.425.309││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 928.076│ 1.505.317│ 1.680.748│ 1.772.380││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 22.412│ 85.264│ 95.955│ 53.014││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 189.623│ 214.985│ 173.903│ 192.873││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 150.906│ 161.290│ 138.769│ 157.739││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 38.717│ 53.695│ 35.134│ 35.134││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 2.284.176│ 2.080.848│ 1.945.433│ 1.919.200││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.284.176│ 2.080.848│ 1.945.433│ 1.919.200││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 13.206.916│ 16.649.514│ 19.375.074│ 20.630.531││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.064.192│ 16.496.508│ 19.244.642│ 20.481.249││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.707.188│ 4.124.012│ 4.212.317│ 4.315.103││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 787.706│ 799.500│ 793.689│ 801.765││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 342.170│ 345.752│ 345.282│ 346.903││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.632.986│ 7.580.955│ 7.799.069│ 7.799.959││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 297.248│ 291.025│ 60.133│ 60.245││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 949│ 949│ 949│ 949││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 2.266.864│ 3.252.504│ 5.920.701│ 7.081.246││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 6.669│ 16.547│ 16.547│ 22.065││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 22.412│ 85.264│ 95.955│ 53.014││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 142.724│ 153.006│ 130.432│ 149.282││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 142.724│ 153.006│ 130.432│ 149.282││ 01 │Autorități executive și legislative │ 7.097.707│ │ │ ││ 01 │Administrația prezidențială │ 38.100│ │ │ ││ 02 │Autorități legislative │ 353.399│ │ │ ││ 03 │Autorități executive │ 6.262.067│ │ │ ││ 04 │Alte organe ale autorităților publice │ 444.141│ │ │ ││ 03 │Contribuția la bugetul UE │ 5.553.209│ │ │ ││ 04 │Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea │ 556.000│ │ │ ││ │Europeană │ │ │ │ ││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE │ 2.010.006│ 1.914.715│ 1.920.358│ 1.916.457││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.001.824│ 1.906.443│ 1.912.033│ 1.908.012││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 171.759│ 176.618│ 180.515│ 184.404││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 17.215│ 21.213│ 21.386│ 21.512││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ 41.350│ 43.392│ 44.682│ 44.690││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.301.158│ 1.295.163│ 1.295.165│ 1.286.873││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ 3.225│ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 444.063│ 344.063│ 344.063│ 344.063││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 23.054│ 25.994│ 26.222│ 26.470││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.182│ 8.272│ 8.325│ 8.445││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.182│ 8.272│ 8.325│ 8.445││ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 202.769│ │ │ ││ 02 │Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice │ 1.807.237│ │ │ ││ │generale │ │ │ │ ││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 1.413.157│ 1.996.245│ 2.153.144│ 2.236.509││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.374.440│ 1.942.538│ 2.117.998│ 2.201.363││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 116.452│ 132.454│ 134.454│ 133.454││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 150.972│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ 3.000│ 3.500│ 2.500│ 1.000││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 205.663│ 236.808│ 236.065│ 236.064││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 898.353│ 1.462.776│ 1.637.979│ 1.723.845││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 38.717│ 53.707│ 35.146│ 35.146││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ 12│ 12│ 12││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 38.717│ 53.695│ 35.134│ 35.134││ 02 │Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului │ 103.900│ │ │ ││ 03 │Fond de intervenție la dispoziția Guvernului │ 47.072│ │ │ ││ 04 │Fondul Național de Preaderare │ 15.000│ │ │ ││ 11 │Asistență națională externă pentru dezvoltare │ 138.088│ │ │ ││ 14 │Plata valorii de executare a garanției în cadrul │ 20.000│ │ │ ││ │programului Prima casă │ │ │ │ ││ 15 │Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate │ 32.475│ │ │ ││ │din bugetul de stat │ │ │ │ ││ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.056.622│ │ │ ││5501 │TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ │ 11.821.072│ 13.799.024│ 14.542.039│ 14.509.279││ │ȘI ÎMPRUMUTURI │ │ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.536.896│ 11.718.176│ 12.596.606│ 12.590.079││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 42.572│ 49.456│ 38.761│ 36.405││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.465.825│ 11.521.839│ 12.435.290│ 12.452.714││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ 28.499│ 146.881│ 122.555│ 100.960││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 2.284.176│ 2.080.848│ 1.945.433│ 1.919.200││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.284.176│ 2.080.848│ 1.945.433│ 1.919.200││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL │ 14.697.325│ 17.192.974│ 15.208.542│ 12.246.622││ │ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI │ │ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.697.325│ 17.192.974│ 15.208.542│ 12.246.622││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 14.697.325│ 17.192.974│ 15.208.542│ 12.246.622││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ 14.079.799│ │ │ ││ 04 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului│ │ │ │ ││ │de asigurări sociale de sănătate │ 617.526│ │ │ ││6000 01 │Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA │ │ │ │ ││ │NAȚIONALĂ │ 26.210.939│ 23.968.408│ 29.679.705│ 32.025.834││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.505.346│ 20.453.088│ 20.961.185│ 21.947.938││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 14.629.031│ 15.292.987│ 15.549.710│ 16.168.449││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.985.902│ 2.865.683│ 3.049.996│ 3.386.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 1.364.619│ 1.560.580│ 1.624.189│ 1.652.868││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 151.295│ 168.860│ 168.902│ 168.902││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 22.883│ 11.200│ 10.000│ 10.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ 275│ 271│ 271│ 272││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 314.840│ 382.822│ 382.432│ 382.102││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.265│ 170.685│ 175.685│ 179.345││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 16.236│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.705.593│ 3.515.320│ 8.718.520│ 10.077.896││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.705.593│ 3.515.320│ 8.718.520│ 10.077.896││6001 │APĂRARE │ 11.805.429│ 8.106.380│ 13.424.439│ 15.161.039││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.482.615│ 5.143.880│ 5.405.888│ 5.765.350││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.300.885│ 3.385.465│ 3.465.637│ 3.544.745││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 886.354│ 1.437.024│ 1.588.243│ 1.843.743││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 155.929│ 165.867│ 196.484│ 221.338││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 138.923│ 155.000│ 155.000│ 155.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ 224│ 224│ 224│ 224││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 300│ 300│ 300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.322.814│ 2.962.500│ 8.018.551│ 9.395.689││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.322.814│ 2.962.500│ 8.018.551│ 9.395.689││ 01 │Administrație centrala │ 327.997│ │ │ ││ 02 │Apărare națională │ 11.276.806│ │ │ ││ 03 │Participarea la misiuni și operațiuni militare în │ │ │ │ ││ │afara teritoriului statului român │ 164.754│ │ │ ││ 25 │Cercetare și dezvoltare pentru apărare │ 22.290│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 13.582│ │ │ ││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ │ 14.405.510│ 15.862.028│ 16.255.266│ 16.864.795││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.022.731│ 15.309.208│ 15.555.297│ 16.182.588││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.328.146│ 11.907.522│ 12.084.073│ 12.623.704││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.099.548│ 1.428.659│ 1.461.753│ 1.542.257││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 1.208.690│ 1.394.713│ 1.427.705│ 1.431.530││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.372│ 13.860│ 13.902│ 13.902││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 22.883│ 11.200│ 10.000│ 10.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 51│ 47│ 47│ 48││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 314.840│ 382.822│ 382.432│ 382.102││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 19.965│ 170.385│ 175.385│ 179.045││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ 16.236│ │ │ ││ │PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 382.779│ 552.820│ 699.969│ 682.207││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 382.779│ 552.820│ 699.969│ 682.207││ 01 │Administrația centrală │ 1.006.776│ │ │ ││ 03 │Ordine publică │ 5.204.483│ │ │ ││ 01 │Poliție │ 3.142.012│ │ │ ││ 02 │Jandarmerie │ 1.237.793│ │ │ ││ 03 │Pază și supravegherea frontierei │ 824.678│ │ │ ││ 04 │Siguranța națională │ 1.945.904│ │ │ ││ 05 │Protecție civilă și protecția contra incendiilor │ 1.501.906│ │ │ ││ 06 │Autorități judecătorești │ 2.865.718│ │ │ ││ 07 │Penitenciare │ 1.059.342│ │ │ ││ 25 │Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și │ 1.000│ │ │ ││ │siguranța națională │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și │ 820.381│ │ │ ││ │siguranței naționale │ │ │ │ ││6500 01 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE │ 42.633.134│ 46.307.603│ 47.609.150│ 48.575.507││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 42.361.864│ 46.056.169│ 47.350.781│ 48.330.637││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.095.142│ 2.613.159│ 2.670.994│ 2.730.089││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.025.800│ 2.386.723│ 2.446.033│ 2.497.284││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ 10.146.401│ 10.990.418│ 11.548.710│ 11.953.236││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.387.737│ 865.024│ 890.366│ 865.718││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ 43.086│ 38.945│ 38.495│ 38.495││ │EXTERNE NERAMBURSABILE FEN) POST ADERARE │ │ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 24.471.167│ 26.892.146│ 27.583.910│ 28.007.296││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 411.661│ 411.661│ 411.661│ 411.661││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.503.819│ 1.508.008│ 1.555.462│ 1.571.708││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ 277.051│ 350.085│ 205.150│ 255.150││ │PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 271.270│ 251.434│ 258.369│ 244.870││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 271.270│ 251.434│ 258.369│ 244.870││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 5.712.703│ 5.932.043│ 6.080.191│ 6.111.109││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.478.558│ 5.754.122│ 5.897.990│ 5.931.796││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 592.745│ 608.777│ 621.023│ 635.954││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 165.862│ 201.523│ 205.604│ 218.928││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ 3.276.495│ 3.442.496│ 3.534.744│ 3.539.296││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.253│ 5.346│ 5.400│ 5.406││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ 915│ 1.100│ 1.100│ 1.100││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ 220.685│ 231.746│ 238.688│ 238.688││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ 300.000│ 300.000│ 300.000│ 300.000││ │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI │ │ │ │ ││ │FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 816.603│ 858.134│ 883.281│ 884.274││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ 100.000│ 105.000│ 108.150│ 108.150││ │PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 234.145│ 177.921│ 182.201│ 179.313││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 234.145│ 177.921│ 182.201│ 179.313││ 01 │Administrație centrală │ 308.550│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 281.400│ │ │ ││ 03 │Învățământ preșcolar și primar │ 8.094│ │ │ ││ 01 │Învățământ preșcolar │ 4.419│ │ │ ││ 02 │Învățământ primar │ 3.675│ │ │ ││ 04 │Învățământ secundar │ 444.784│ │ │ ││ 01 │Învățământ secundar inferior │ 24.859│ │ │ ││ 02 │Învățământ secundar superior │ 262.425│ │ │ ││ 03 │Învățământ profesional │ 157.500│ │ │ ││ 05 │Învățământ postliceal │ 72.542│ │ │ ││ 06 │Învățământ superior │ 302.268│ │ │ ││ 01 │Învățământ universitar │ 288.072│ │ │ ││ 02 │Învățământ postuniversitar │ 14.196│ │ │ ││ 07 │Învățământ nedefinibil prin nivel │ 39.903│ │ │ ││ 02 │Biblioteci centrale, universitare și pedagogice │ 39.903│ │ │ ││ 11 │Servicii auxiliare pentru educație │ 272.282│ │ │ ││ 30 │Alte servicii auxiliare │ 272.282│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învățământului │ 3.982.880│ │ │ ││601 │SĂNĂTATE │ 4.116.827│ 5.351.411│ 5.506.256│ 5.535.895││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.102.578│ 5.311.725│ 5.463.631│ 5.504.187││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.192.515│ 1.695.303│ 1.734.080│ 1.772.025││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.575.392│ 1.912.134│ 1.963.438│ 1.998.667││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ 1.235.301│ 1.633.893│ 1.695.718│ 1.663.100││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 12.395│ 12.395│ 12.395│ 12.395││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 975│ 1.000│ 1.000│ 1.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ 76.000│ 47.000│ 47.000│ 47.000││ │PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 14.249│ 39.686│ 42.625│ 31.708││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 14.249│ 39.686│ 42.625│ 31.708││ 01 │Administrația centrala │ 120.000│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 156.488│ │ │ ││ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 11.550│ │ │ ││ 05 │Asistență medicală în centre medicale │ 11.550│ │ │ ││ │multifuncționale │ │ │ │ ││ 06 │Servicii medicale în unități sanitare cu paturi │ 94.430│ │ │ ││ 01 │Spitale generale │ 94.430│ │ │ ││ 08 │Servicii de sănătate publică │ 71.200│ │ │ ││ 09 │Hematologic și securitate transfuzională │ 107.943│ │ │ ││ 10 │Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală │ 6.260│ │ │ ││ │în sănătate │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătății │ 3.548.956│ │ │ ││ 50 │Alte instituții și acțiuni sanitare │ 3.548.956│ │ │ ││6701 │CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE │ 3.058.438│ 2.481.428│ 2.439.066│ 2.494.668││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.041.164│ 2.477.641│ 2.435.563│ 2.490.859││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 75.720│ 75.057│ 76.497│ 77.459││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 101.559│ 73.418│ 73.072│ 74.221││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ 756.667│ 710.395│ 719.995│ 730.212││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.368.465│ 845.178│ 870.466│ 845.812││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 4.551│ 450│ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 20.078│ 20.078│ 20.078│ 20.078││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 649.124│ 597.235│ 625.455│ 643.077││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ 65.000│ 155.830│ 50.000│ 100.000││ │PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.274│ 3.787│ 3.503│ 3.809││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 17.274│ 3.787│ 3.503│ 3.809││ 01 │Administrație centrală │ 48.856│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 11.796│ │ │ ││ 03 │Servicii culturale │ 471.275│ │ │ ││ 01 │Biblioteci publice naționale │ 16.390│ │ │ ││ 03 │Muzee │ 81.601│ │ │ ││ 04 │Instituții publice de spectacole și concerte │ 339.244│ │ │ ││ 11 │Edituri │ 2.087│ │ │ ││ 12 │Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice │ 28.000│ │ │ ││ 14 │Centre culturale │ 2.453│ │ │ ││ 16 │Târguri, saloane și expoziții de carte și de │ 1.500│ │ │ ││ │publicații culturale │ │ │ │ ││ 05 │Servicii recreative și sportive │ 316.227│ │ │ ││ 01 │Sport │ 309.727│ │ │ ││ 02 │Tineret │ 6.500│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și │ 2.210.284│ │ │ ││ │religiei │ │ │ │ ││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 29.745.166│ 32.542.721│ 33.583.637│ 34.433.835││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.739.564│ 32.512.681│ 33.553.597│ 34.403.795││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 234.162│ 234.022│ 239.394│ 244.651││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 182.987│ 199.648│ 203.919│ 205.468││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ 4.877.938│ 5.203.634│ 5.598.253│ 6.020.628││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.019│ 4.500│ 4.500│ 4.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 25.225│ 25.000│ 25.000│ 25.000││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ 24.250.482│ 26.660.400│ 27.345.222│ 27.768.608││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 91.583│ 91.583│ 91.583│ 91.583││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 37.117│ 51.639│ 45.726│ 43.357││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ 36.051│ 42.255│ │ ││ │PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.602│ 30.040│ 30.040│ 30.040││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.602│ 30.040│ 30.040│ 30.040││ 01 │Administrație centrală │ 170.469│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 237.064│ │ │ ││ 03 │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe │ 16.274.485│ │ │ ││ 05 │Asistență socială în caz de boli și invalidități │ 2.842.458│ │ │ ││ 02 │Asistență socială în caz de invaliditate │ 2.842.458│ │ │ ││ 06 │Asistență socială pentru familie și copii │ 8.784.593│ │ │ ││ 08 │Ajutoare la trecerea în rezerva, retragere sau │ 33.891│ │ │ ││ │pensionare │ │ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmași │ 9.639│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 1.089.829│ │ │ ││ 01 │Ajutor social │ 1.051.334│ │ │ ││ 03 │Centre de primire și cazare a persoanelor │ 4.118│ │ │ ││ │solicitante a statutului de refugiat │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ 34.377│ │ │ ││ │sociale │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ 302.738│ │ │ ││ │asistenței sociale │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale │ 302.738│ │ │ ││7000 01 │Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE │ 4.626.717│ 5.375.329│ 5.470.998│ 13.501.095││ │PUBLICĂ. LOCUINȚE. MEDIU ȘI APE │ │ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.350.776│ 4.845.280│ 4.942.453│ 12.974.051││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.769│ 153.513│ 157.044│ 160.499││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 45.677│ 58.100│ 58.100│ 58.100││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 2.160│ 3.160│ 3.160│ 3.160││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 99.000│ 299.000│ 299.000│ 299.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ 2.500.028│ 2.756.946│ 2.756.946│ 10.755.946││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 543.090│ 550.725│ 550.725│ 559.019││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 82.567│ 82.567│ 20.567│ 20.567││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 751.519│ 729.523│ 885.165│ 906.014││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.620│ 6.000│ 6.000│ 6.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ 175.346│ 205.746│ 205.746│ 205.746││ │PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 234.941│ 489.049│ 487.545│ 486.044││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 234.941│ 489.049│ 487.545│ 486.044││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 41.000│ 41.000│ 41.000│ 41.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 41.000│ 41.000│ 41.000│ 41.000││ 7001 │LOCUINȚE. SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 3.481.176│ 4.226.675│ 4.227.675│ 12.226.675││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.278.736│ 3.768.217│ 3.769.217│ 11.768.217││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 9.890│ 17.100│ 17.100│ 17.100││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 99.000│ 299.000│ 299.000│ 299.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ 2.478.500│ 2.726.946│ 2.726.946│ 10.725.946││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 506.000│ 507.425│ 507.425│ 507.425││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 10.000│ 12.000│ 13.000│ 13.000││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ 175.346│ 205.746│ 205.746│ 205.746││ │PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 202.440│ 458.458│ 458.458│ 458.458││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 202.440│ 458.458│ 458.458│ 458.458││ 03 │Locuințe │ 1.036.690│ │ │ ││ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuințe │ 1.036.690│ │ │ ││ 05 │Alimentare cu apa și amenajări hidrotehnice │ 148.486│ │ │ ││ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 148.486│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor │ 2.296.000│ │ │ ││ │și dezvoltării comunale │ │ │ │ ││7401 │PROTECȚIA MEDIULUI │ 1.145.541│ 1.148.654│ 1.243.323│ 1.274.420││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.072.040│ 1.077.063│ 1.173.236│ 1.205.834││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.769│ 153.513│ 157.044│ 160.499││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 35.787│ 41.000│ 41.000│ 41.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 2.160│ 3.160│ 3.160│ 3.160││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 21.528│ 30.000│ 30.000│ 30.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 37.090│ 43.300│ 43.300│ 51.594││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 82.567│ 82.567│ 20.567│ 20.567││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 741.519│ 717.523│ 872.165│ 893.014││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.620│ 6.000│ 6.000│ 6.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 32.501│ 30.591│ 29.087│ 27.586││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 32.501│ 30.591│ 29.087│ 27.586││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 41.000│ 41.000│ 41.000│ 41.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 41.000│ 41.000│ 41.000│ 41.000││ 01 │Administrație centrală │ 797.349│ │ │ ││ 03 │Reducerea și controlul poluării │ 341.192│ │ │ ││ 25 │Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului │ 1.000│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniul protecției mediului │ 6.000│ │ │ ││8000 01 │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE │ 33.540.239│ 35.227.516│ 35.090.001│ 34.623.952││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 33.022.094│ 34.992.345│ 34.851.647│ 34.378.048││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 745.938│ 776.514│ 794.161│ 811.429││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 245.410│ 267.917│ 272.727│ 275.457││ 30 │TITLULUI DOBÂNZI │ 50.561│ 47.251│ 43.303│ 40.418││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 4.038.669│ 4.530.183│ 4.468.326│ 4.464.592││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 3.280.889│ 2.980.553│ 3.091.819│ 3.124.366││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.302.088│ 1.678.997│ 1.665.852│ 1.656.717││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 811.840│ 706.736│ 506.726│ 6.726││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 22.258.743│ 23.702.569│ 23.707.280│ 23.710.866││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 83.956│ 83.870│ 83.672│ 83.474││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 204.000│ 217.755│ 217.781│ 204.003││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 329.721│ 74.590│ 78.773│ 87.204││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 159.721│ 74.590│ 78.773│ 87.204││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 170.000│ │ │ ││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 188.424│ 160.581│ 159.581│ 158.700││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 24.800│ 10.000│ 10.000│ 10.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 163.624│ 150.581│ 149.581│ 148.700││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 1.332.984│ 1.419.238│ 1.109.182│ 1.075.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.239.067│ 1.417.300│ 1.105.753│ 1.070.540││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.400│ 9.200│ 9.200│ 9.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 58.834│ 59.834│ 61.334│ 62.834││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 46.010│ 42.011│ 42.011│ 42.011││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 4.900│ 3.899│ 3.899│ 3.899││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 374.809│ 641.226│ 631.226│ 598.226││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 302.010│ 300.010│ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 444.104│ 361.120│ 358.083│ 354.370││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 93.917│ 1.938│ 3.429│ 4.860││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 93.917│ 1.938│ 3.429│ 4.860││ 01 │Acțiuni generale economice și comerciale │ 1.332.984│ │ │ ││ 01 │Administrație centrală │ 19.100│ │ │ ││ 03 │Meteorologie │ 56.460│ │ │ ││ 05 │Sistemul național antigrindină │ 30.000│ │ │ ││ 06 │Prevenire și combatere inundații și ghețuri │ 2.000│ │ │ ││ 07 │Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a │ 46.010│ │ │ ││ │tranzacțiilor internaționale │ │ │ │ ││ 10 │Programe de dezvoltare regională și socială │ 739.925│ │ │ ││ 11 │Rezerve de stat și de mobilizare │ 97.951│ │ │ ││ 12 │Ajutoare de stat │ 190.000│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice │ 151.538│ │ │ ││ │și comerciale │ │ │ │ ││8101 │COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE │ 100.728│ 73.933│ 11.327│ 8.327││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 100.728│ 73.933│ 11.327│ 8.327││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 84.557│ 73.933│ 11.327│ 8.327││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 16.171│ │ │ ││ 02 │Cărbune și alți combustibili minerali solizi │ 84.557│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili și energia │ 16.171│ │ │ ││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII │ 140.745│ 119.462│ 119.462│ 119.462││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 125.945│ 119.462│ 119.462│ 119.462││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 38.445│ 63.673│ 63.673│ 63.673││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 57.500│ 55.789│ 55.789│ 55.789││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 30.000│ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 14.800│ │ │ ││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 14.800│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 140.745│ │ │ ││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ 17.750.538│ 20.485.407│ 20.622.208│ 20.681.472││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.687.857│ 20.415.126│ 20.548.927│ 20.601.191││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 695.596│ 724.323│ 740.982│ 757.283││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 146.408│ 164.408│ 167.408│ 168.638││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 1.893.517│ 2.238.517│ 2.239.000│ 2.238.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ 1.649.989│ 1.285.848│ 1.391.959│ 1.420.593││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 62.425│ 62.000│ 62.000│ 62.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 6.581│ 6.581│ 6.581│ 6.581││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 13.163.041│ 15.864.449│ 15.872.197│ 15.879.496 ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 66.300│ 65.000│ 64.800│ 64.600││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ 4.000│ 4.000│ 4.000│ 4.000││ │PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 52.681│ 60.281│ 63.281│ 70.281││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 52.681│ 60.281│ 63.281│ 70.281││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 10.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 10.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000││ │ │ │ │ │ ││ 01 │Administrație centrală │ 155.376│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 609.208│ │ │ ││ 03 │Agricultură │ 2.631.400│ │ │ ││ 02 │Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și │ 215.582│ │ │ ││ │combaterea eroziunii solului │ │ │ │ ││ 03 │Protecția plantelor și carantina fitosanitară │ 41.017│ │ │ ││ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 2.293.517│ │ │ ││ 05 │Reproducția și selecția animalelor │ 25.284│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 56.000│ │ │ ││ 04 │Silvicultură 153.156 │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ 14.201.398│ │ │ ││ │silviculturii, pisciculturii și vânătorii │ │ │ │ ││8401 │TRANSPORTURI │ 13.522.262│ 12.840.693│ 12.937.845│ 12.448.124││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.353.057│ 12.684.147│ 12.782.298│ 12.293.458││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 33.700│ 34.543│ 35.337│ 36.114││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 11.739│ 12.547│ 12.548│ 12.548││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 50.561│ 47.251│ 43.303│ 40.418││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 1.976.140│ 2.112.049│ 2.112.315│ 2.112.581││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.539.000│ 1.597.594│ 1.601.749│ 1.604.662││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 724.167│ 820.538│ 817.393│ 841.258││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 500.000│ 400.000│ 500.000│ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 8.300.094│ 7.427.000│ 7.427.000│ 7.427.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 17.656│ 18.870│ 18.872│ 18.874││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 200.000│ 213.755│ 213.781│ 200.003││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.581│ 5.965│ 5.966│ 5.966││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.581│ 5.965│ 5.966│ 5.966││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 163.624│ 150.581│ 149.581│ 148.700││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 163.624│ 150.581│ 149.581│ 148.700││ 01 │Administrație centrală │ 53.204│ │ │ ││ 03 │Transport rutier │ 5.592.855│ │ │ ││ 01 │Drumuri și poduri │ 5.592.855│ │ │ ││ 04 │Transport feroviar │ 7.164.252│ │ │ ││ 01 │Transport pe cale ferată │ 5.629.953│ │ │ ││ 02 │Transport cu metroul │ 1.534.299│ │ │ ││ 05 │Transport pe apă │ 615.819│ │ │ ││ 06 │Transport aerian │ 85.106│ │ │ ││ 02 │Aviația civilă │ 85.106│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │ 11.026│ │ │ ││8501 │COMUNICAȚII │ 508.891│ 68.827│ 69.021│ 69.211││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 333.579│ 62.421│ 62.924│ 63.114││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.242│ 8.448│ 8.642│ 8.832││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.088│ 2.528│ 2.837│ 2.837││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 600│ 1.300│ 1.300│ 1.300││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 145│ 145│ 145│ 145││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 321.504│ 50.000│ 50.000│ 50.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 175.312│ 6.406│ 6.097│ 6.097││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.312│ 6.406│ 6.097│ 6.097││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 170.000│ │ │ ││ 01 │Comunicații │ 508.891│ │ │ ││8601 │CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 128.416│ 166.356│ 167.356│ 168.356││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 128.416│ 166.356│ 167.356│ 168.356││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ 62.000│ 68.212│ 69.212│ 70.212││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 66.416│ 98.144│ 98.144│ 98.144││ 02 │Cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │ │ │ ││ │silviculturii, pisciculturii și vânătorii │ 62.000│ │ │ ││ 03 │Cercetare și dezvoltare în domeniul combustibilului și│ │ │ │ ││ │energiei │ 64.416│ │ │ ││ 04 │Cercetare și dezvoltare în domeniul industriei │ │ │ │ ││ │extractive, prelucrătoare și construcțiilor │ 2.000│ │ │ ││8701 │ALTE ACȚIUNI ECONOMICE │ 55.675│ 53.600│ 53.600│ 53.600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.445│ 53.600│ 53.600│ 53.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 25.341│ 28.600│ 28.600│ 28.600││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ │ │ │ ││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 25.000│ 25.000│ 25.000│ 25.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 3.104│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.230│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.230│ │ │ ││ 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socială │ 3.104│ │ │ ││ 04 │Turism │ 52.571│ │ │ ││9901 │DEFICIT │-33.112.924│ -36.765.625│ -34.549.799│ -35.158.167│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘  +  Anexa nr. 2*Font 7* TOTAL SINTEZA cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz pe anii 2017-2020 - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │157.174.019│ 169.552.697│ 178.257.432│ 187.403.727││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │144.691.190│ 161.569.642│ 165.224.348│ 173.041.865││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 22.569.190│ 24.337.094│ 24.785.727│ 25.606.547││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 7.390.210│ 8.394.569│ 8.751.665│ 9.280.658││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.521.546│ 11.576.114│ 12.485.981│ 12.500.589││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 4.214.906│ 4.829.183│ 4.767.326│ 4.763.592││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 150.972│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 33.194.436│ 36.895.271│ 35.629.566│ 41.107.010││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.887.169│ 12.722.207│ 12.951.796│ 12.921.866││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.584.940│ 1.548.230│ 964.215│ 470.075││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 24.495.296│ 26.917.067│ 27.609.945│ 28.034.515││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 27.361.602│ 30.022.924│ 32.853.550│ 33.824.256││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.625.837│ 3.361.133│ 3.592.945│ 3.707.844││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 695.045│ 858.850│ 724.632│ 717.913││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.953.250│ 5.691.276│ 10.876.020│ 12.230.692││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.744.523│ 5.636.576│ 10.839.781│ 12.194.343││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 208.727│ 54.700│ 36.239│ 36.349││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 2.529.620│ 2.291.779│ 2.157.064│ 2.131.170││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 24.800│ 10.000│ 10.000│ 10.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.504.820│ 2.281.779│ 2.147.064│ 2.121.170││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │150.159.505│ 162.431.328│ 171.049.011│ 180.265.786││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │138.914.757│ 155.603.521│ 159.185.887│ 167.057.999││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.494.827│ 21.136.803│ 23.564.741│ 24.369.973││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 15.302.423│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 12.513.209│ │ │ ││ 02 │Salarii de merit │ 2.000│ │ │ ││ 03 │Indemnizație de conducere │ 26.731│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 855.256│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 415.379│ │ │ ││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 5.955│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plății cu ora │ 127.928│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 7.236│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 260.902│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 10.110│ │ │ ││ 15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă│ 9.959│ │ │ ││ 16 │Alocații pentru locuințe │ 51.612│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.016.146│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 3.109.381│ │ │ ││ 01 │Tichete de masă │ 36.005│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 2.334.847│ │ │ ││ 03 │Uniforme și echipament obligatoriu │ 483.419│ │ │ ││ 04 │Locuință de serviciu folosită de salariat și familia │ │ │ │ ││ │sa │ 1.452│ │ │ ││ 05 │Transportul la și de la locul de muncă │ 43.750│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 209.908│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 2.073.705│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 1.192.123│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 40.620│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 742.080│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 13.151│ │ │ ││ 05 │Prime de asigurare viața plătite de angajator pentru │ │ │ │ ││ │angajați │ 5.166│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 80.565│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 5.266.734│ 6.581.046│ 6.815.146│ 7.209.977││ 01 │Bunuri și servicii │ 1.971.830│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 45.335│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 14.315│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 422.327│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ 71.691│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 344.337│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 158.100│ │ │ ││ 07 │Transport │ 22.191│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 156.538│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 461.366│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 275.630│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 153.097│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 94.267│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 90.168│ │ │ ││ 02 │Hrană pentru animale │ 4.099│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 125.742│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 97.241│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 13.518│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 13.432│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ 1.551│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 185.164│ │ │ ││ 01 │Uniforme și echipament │ 93.745│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 6.009│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 85.410│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 158.279│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 98.965│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 59.314│ │ │ ││ 07 │Mentenanță tehnică și echipamente destinate apărării, │ │ │ │ ││ │ordinii publice și siguranței naționale │ 15.003│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 6.691│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 2.966│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 6.251│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 29.853│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 22.427│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 8.680│ │ │ ││ 15 │Muniție, furnituri și armament de natura │ │ │ │ ││ │activelor fixe pentru armată │ 27.861│ │ │ ││ 16 │Studii și cercetări │ 1.001│ │ │ ││ 17 │Acțiuni cu caracter științific și social-cultural │ 64│ │ │ ││ 18 │Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al │ │ │ │ ││ │animalelor │ 6.000│ │ │ ││ 21 │Meteorologie │ 49.000│ │ │ ││ 22 │Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor │ 7.700│ │ │ ││ 23 │Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor │ 1.000│ │ │ ││ 24 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ 42.572│ │ │ ││ 01 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │externe │ 21.646│ │ │ ││ 02 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │interne │ 15.400│ │ │ ││ 03 │Stabilirea riscului de țară │ 2.140│ │ │ ││ 04 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 3.386│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ 57.388│ │ │ ││ 28 │Ajutor public judiciar │ 45.391│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 788.697│ │ │ ││ 01 │Reclamă și publicitate │ 768│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 20.517│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viața │ 30.005│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 215.838│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 134.493│ │ │ ││ 07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției│ │ │ │ ││ │publice │ 1.775│ │ │ ││ 08 │Fondul Primului ministru │ 500│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 6.813│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 377.988│ │ │ ││ 31 │Finanțarea unor acțiuni de sănătate din cadrul │ │ │ │ ││ │unităților sanitare din rețeaua administrației │ │ │ │ ││ │publice locale │ 812.690│ │ │ ││ 32 │Finanțarea programelor naționale de sănătate derulate │ │ │ │ ││ │de unitățile sanitare din rețeaua administrației │ │ │ │ ││ │publice locale │ 131.975│ │ │ ││ 33 │Finanțarea asistenței medicale desfășurate în │ │ │ │ ││ │cabinetele medicale din unitățile de învățământ │ 242.000│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.518.546│ 11.572.250│ 12.481.753│ 12.496.292││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 3.871.927│ │ │ ││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 3.871.927│ │ │ ││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 5.000.833│ │ │ ││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 4.948.112│ │ │ ││ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 52.721│ │ │ ││ 03 │Alte dobânzi │ 70.000│ │ │ ││ 07 │Suma netă negativă aferentă diferenței de dobândă │ │ │ │ ││ │bonificată pentru disponibilitățile contului curent în│ │ │ │ ││ │valută administrat de Ministerul Finanțelor Publice la│ │ │ │ ││ │Banca Națională a României │ 70.000│ │ │ ││ 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 575.786│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 4.137.669│ 4.829.183│ 4.767.326│ 4.763.592││ 02 │Subvenții pe activități │ 13.910│ │ │ ││ 03 │Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și │ │ │ │ ││ │tarif │ 1.445│ │ │ ││ 04 │Subvenții pentru susținerea transportului feroviar │ │ │ │ ││ │public de călători │ 1.486.000│ │ │ ││ 05 │Subvenții pentru transportul de călători cu metroul │ 415.000│ │ │ ││ 13 │Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a │ │ │ │ ││ │tranzacțiilor internaționale │ 46.010│ │ │ ││ 14 │Susținerea infrastructurii de transport │ 61.230│ │ │ ││ 15 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.893.517│ │ │ ││ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 121.557│ │ │ ││ 30 │Alte subvenții │ 99.000│ │ │ ││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 150.972│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului │ 103.900│ │ │ ││ 02 │Fond de intervenție la dispoziția Guvernului │ 47.072│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 32.404.281│ 36.020.996│ 34.745.225│ 40.226.591││ 01 │Transferuri curente │ 29.634.607│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituții publice │ 4.399.101│ │ │ ││ 02 │Finanțarea de bază a învățământului superior │ 2.705.619│ │ │ ││ 03 │Acțiuni de sănătate │ 915.665│ │ │ ││ 04 │Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │ │ │ ││ │handicap │ 2.778.691│ │ │ ││ 07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ 14.079.799│ │ │ ││ 10 │Transferuri privind contribuții de sănătate pentru │ │ │ │ ││ │persoane care execută pedepse private de libertate │ │ │ │ ││ │sau arest preventiv │ 1.995│ │ │ ││ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │fondului național unic de asigurări sociale de │ │ │ │ ││ │sănătate │ 679.826│ │ │ ││ 13 │Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 1.000│ │ │ ││ 25 │Programe pentru sănătate │ 21.906│ │ │ ││ 26 │Transferuri privind contribuția de asigurări de │ │ │ │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu │ │ │ │ ││ │pentru creșterea copilului │ 173.673│ │ │ ││ 28 │Întreținerea infrastructurii rutiere │ 289.000│ │ │ ││ 30 │Transferuri privind contribuția de sănătate pentru │ │ │ │ ││ │pensionari │ 1.777.229│ │ │ ││ 31 │Transferuri privind contribuția de sănătate pentru │ │ │ │ ││ │persoane beneficiare de ajutorul social │ 45.461│ │ │ ││ 32 │Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 20.000│ │ │ ││ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │ │ │ ││ │încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili │ │ │ │ ││ │petrolieri │ 70.000│ │ │ ││ 38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanțarea unităților de asistență │ │ │ │ ││ │medico-sociale │ 35.000│ │ │ ││ 45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea sănătății │ 47.000│ │ │ ││ 52 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ │ │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate pentru cetățeni străini │ │ │ │ ││ │aflați în centrele de cazare │ 285│ │ │ ││ 53 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ │ │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate pentru personalul │ │ │ │ ││ │monahal al cultelor recunoscute │ 5.260│ │ │ ││ 55 │Întreținerea infrastructurii feroviare publice │ 1.150.000│ │ │ ││ 56 │Finanțarea planului sectorial de cercetare din │ │ │ │ ││ │domeniul agricol și de dezvoltare rurală │ 22.000│ │ │ ││ 59 │Transferuri de la bugetul de stat către instituții de │ │ │ │ ││ │învățământ superior militar, ordine publică și │ │ │ │ ││ │securitate națională │ 262.613│ │ │ ││ 63 │Transferuri de la bugetul de stat către instituții de │ │ │ │ ││ │învățământ superior de stat pentru subvenționarea unor│ │ │ │ ││ │cheltuieli ale căminelor și cantinelor studențești │ 144.237│ │ │ ││ 65 │Transferuri privind contribuțiile individuale de │ 647│ │ │ ││ │asigurări de sănătate aferente indemnizației lunare │ │ │ │ ││ │acordate pe perioada concediului de acomodare în │ │ │ │ ││ │vederea adopției │ │ │ │ ││ 68 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ 8.600│ │ │ ││ │locale pentru realizarea activității de colectare, │ │ │ │ ││ │transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de │ │ │ │ ││ │origine animală │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 2.769.674│ │ │ ││ 04 │Programul pentru construcții de locuințe și săli de │ │ │ │ ││ │sport │ 70.000│ │ │ ││ 05 │Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor │ │ │ │ ││ │urbanistice generale și a regulamentelor locale de │ │ │ │ ││ │urbanism │ 25.000│ │ │ ││ 06 │Retehnologizarea centralelor termice și electrice de │ │ │ │ ││ │termoficare │ 67.500│ │ │ ││ 08 │Aparatură medicală și echipamente de comunicații în │ │ │ │ ││ │urgență │ 11.600│ │ │ ││ 09 │Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului │ │ │ │ ││ │seismic al construcțiilor existente cu destinație de │ │ │ │ ││ │locuință │ 25.000│ │ │ ││ 10 │Plăți în contul creditelor garantate și/sau │ │ │ │ ││ │subîmprumutate │ 28.499│ │ │ ││ 11 │Transferuri pentru reparații capitale la spitale │ 28.100│ │ │ ││ 12 │Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale│ 103.142│ │ │ ││ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 15.000│ │ │ ││ 14 │Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor │ 17.000│ │ │ ││ 21 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în│ │ │ │ ││ │turism │ 25.000│ │ │ ││ 22 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea aparaturii medicale și │ │ │ │ ││ │echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate │ 7.800│ │ │ ││ 23 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în │ │ │ │ ││ │sănătate │ 10.290│ │ │ ││ 24 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate │ 14.200│ │ │ ││ 29 │Alte transferuri de capital către instituții publice │ 5.000│ │ │ ││ 30 │Fondul de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii │ 3.000│ │ │ ││ 31 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanțarea investițiilor în cadrul programelor │ │ │ │ ││ │de interes național │ 5.000│ │ │ ││ 32 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanțarea investițiilor pentru instituții │ │ │ │ ││ │publice de asistență socială și unități de asistență │ │ │ │ ││ │medico-sociale │ 21.291│ │ │ ││ 38 │Programul Național de Dezvoltare Locală │ 2.270.000│ │ │ ││ 44 │Transferuri de la bugetul de stat către instituții de │ │ │ │ ││ │învățământ superior militar, ordine publică și │ │ │ │ ││ │securitate națională pentru finanțarea investițiilor │ 17.252│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.524.017│ 12.376.532│ 12.606.144│ 12.573.252││ 01 │A. Transferuri interne │ 4.502.301│ │ │ ││ 01 │Restructurarea industriei de apărare │ 37.000│ │ │ ││ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │ ││ │Olimpic și Sportiv Român │ 23.500│ │ │ ││ 03 │Programe cu finanțare rambursabilă │ 10.800│ │ │ ││ 05 │Programul de realizare a sistemului național │ │ │ │ ││ │antigrindină │ 30.000│ │ │ ││ 06 │Sprijinirea proprietarilor de păduri │ 24.060│ │ │ ││ 07 │Programe comunitare │ 172│ │ │ ││ 08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 34.122│ │ │ ││ 12 │Investiții ale agenților economici cu capital de stat │ 1.052.452│ │ │ ││ 13 │Programe de dezvoltare │ 485.100│ │ │ ││ 14 │Fond Național de Preaderare │ 15.100│ │ │ ││ 16 │Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și │ │ │ │ ││ │susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și │ │ │ │ ││ │mijlocii │ 131.702│ │ │ ││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 1.343.170│ │ │ ││ 26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, │ │ │ │ ││ │reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor │ │ │ │ ││ │existente │ 1.000│ │ │ ││ 28 │Cheltuieli neeligibile ISPA │ 154.433│ │ │ ││ 29 │Reparații curente aferente infrastructurii │ │ │ │ ││ │feroviare publice │ 89.879│ │ │ ││ 46 │Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor │ │ │ │ ││ │de ajutor de stat │ 150.000│ │ │ ││ 47 │Plata valorii de executare a garanției în contul │ │ │ │ ││ │finanțatorilor în cadrul programului Prima casă │ 20.000│ │ │ ││ 48 │Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ ││ │și inovare │ 738.498│ │ │ ││ 49 │Transferuri pentru finanțarea cercetării în domeniul │ │ │ │ ││ │economic │ 66.416│ │ │ ││ 50 │Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate │ │ │ │ ││ │din bugetul de stat │ 32.475│ │ │ ││ 53 │Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de pază și │ │ │ │ ││ │întreținere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina │ 5.536│ │ │ ││ 60 │Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat │ │ │ │ ││ │reprezentând sume restituite la accize pentru motorina│ │ │ │ ││ │utilizată drept combustibil │ 40.000│ │ │ ││ 61 │Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale │ 14.300│ │ │ ││ 66 │Transferuri pentru finanțarea obiectivelor din │ │ │ │ ││ │programul de pregătirea a teritoriului │ 2.586│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ ││ │(către organizații internaționale) │ 468.507│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 327.275│ │ │ ││ 03 │Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate │ 34.783│ │ │ ││ 04 │Alte transferuri curente în străinătate │ 779│ │ │ ││ 05 │Contribuția României la Fondul European pentru │ │ │ │ ││ │Dezvoltare │ 105.670│ │ │ ││ 03 │Contribuția României la bugetul U.E. │ 5.553.209│ │ │ ││ 01 │Contribuții din taxe vamale │ 628.860│ │ │ ││ 03 │Contribuții din sectorul zahărului │ 4.460│ │ │ ││ 04 │Contribuții din resursa TVA │ 794.441│ │ │ ││ 05 │Contribuții pentru corecția/rabatul │ │ │ │ ││ │acordat Marii Britanii │ 318.759│ │ │ ││ 06 │Contribuții din resursa VBN │ 3.493.922│ │ │ ││ 07 │Contribuții suplimentare și neprevăzute │ 201.275│ │ │ ││ 10 │Contribuții pentru reducerile în favoarea │ │ │ │ ││ │Danemarcei, Țărilor de Jos și Suediei │ 111.492│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.260.849│ 1.130.473│ 635.921│ 136.033││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ 124.673│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 1.685│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 8.784│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 114.204│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 225│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 225│ │ │ ││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 377.721│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 377.721│ │ │ ││ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Rurală (FEADR) │ 2.000│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.000│ │ │ ││ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) │ 2.350│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.350│ │ │ ││ 06 │Programe din Fondul European de Garantare Agricolă │ │ │ │ ││ │(FEGA) │ 2.000│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.000│ │ │ ││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate și │ │ │ │ ││ │Parteneriat (ENPI) │ 4.981│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 2.260│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 1.871│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 850│ │ │ ││ 13 │Programe finanțate în cadrul facilitații Schengen │ 20│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 20│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 1.227│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 330│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 740│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 157│ │ │ ││ 16 │Alte facilități și instrumente postaderare │ 13.831│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 4.682│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 2.251│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 6.898│ │ │ ││ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 916│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 30│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 886│ │ │ ││ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 714│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 25│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 689│ │ │ ││ 20 │Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, │ │ │ │ ││ │altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică │ 3.514│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 30│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 3.484│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │bugetele locale necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN postaderare │ 118.421│ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice │ │ │ │ ││ │finanțate parțial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ ││ │și alți beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ ││ │necesare susținerii derulării proiectelor finanțate │ │ │ │ ││ │din FEN postaderare │ 25.916│ │ │ ││ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituții │ │ │ │ ││ │publice finanțate parțial sau integral din venituri │ │ │ │ ││ │proprii necesare susținerii derulării proiectelor │ │ │ │ ││ │finanțate din FEN postaderare │ 3.665│ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ ││ │societăți comerciale și alți beneficiari de drept │ │ │ │ ││ │public sau privat necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN postaderare │ 22.251│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ 392.100│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elvețiano-român vizând │ │ │ │ ││ │reducerea disparităților economice și sociale în │ │ │ │ ││ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 67.909│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 8.563│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 51.475│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 7.871│ │ │ ││ 27 │Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE │ 49│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 49│ │ │ ││ 28 │Fondul național pentru relații bilaterale aferent │ │ │ │ ││ │mecanismelor financiare SEE │ 13│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 13│ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de │ │ │ │ ││ │proiect/beneficiarii instituții publice │ 34.586│ │ │ ││ 36 │Transferuri reprezentând confinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ ││ │promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice │ 18.913│ │ │ ││ 37 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii alții decât instituții publice │ 2.511│ │ │ ││ 38 │Transferul reprezentând cofinanțarea publică în cadrul│ │ │ │ ││ │mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de│ │ │ │ ││ │proiect/beneficiarii alții decât instituții publice │ 259│ │ │ ││ 39 │Sume aferente corecțiilor financiare suportate din │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ 50.000│ │ │ ││ 41 │Sume aferente diferenței de dobândă la │ 16.000│ │ │ ││ │disponibilitățile aferente programelor operaționale │ │ │ │ ││ │finanțate prin fonduri structurale │ │ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 24.472.391│ 26.893.366│ 27.585.130│ 28.008.517││ 01 │Asigurări sociale │ 14.695.918│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 9.762.191│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 9.341.908│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 420.283│ │ │ ││ 03 │Indemnizații pentru foști demnitari ai statului │ 14.282│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 26.447.690│ 28.823.142│ 31.651.302│ 32.835.952││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI │ │ │ │ ││ │FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ ││ │(FEDR) │ 2.172.905│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 404.411│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 1.433.562│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 334.932│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 1.066.604│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 179.182│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 886.401│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.021│ │ │ ││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 7.070.718│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 1.301.045│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 4.576.028│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.193.645│ │ │ ││ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Rurală (FEADR) │ 68.300│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 15.000│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 35.000│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 18.300│ │ │ ││ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri│ │ │ │ ││ │Maritime (FEPAM) │ 219.334│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 49.334│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 159.000│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 11.000│ │ │ ││ 06 │Fondul de ajutor european destinat celor mai │ │ │ │ ││ │defavorizate persoane │ 2.600│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 390│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 2.207│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3│ │ │ ││ 07 │Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) │ 12.512│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 2.107│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 8.735│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.670│ │ │ ││ 08 │Fondul pentru securitate internă │ 107.270│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 26.548│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 55.229│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 25.493│ │ │ ││ 09 │Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul │ 3.461│ │ │ ││ │afacerilor interne │ │ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 2.983│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 478│ │ │ ││ 10 │Transferuri către beneficiari de drept public/privat │ 6.022│ │ │ ││ │pentru proiectele finanțate din Fondul pentru azil, │ │ │ │ ││ │migrație și integrare │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 3.369│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 2.653│ │ │ ││ 13 │Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) │ 8.249.762│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 97.762│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 8.100.000│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 52.000│ │ │ ││ 14 │Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional │ 236.487│ │ │ ││ │Asistență Tehnică │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 32.971│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 192.438│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 11.078│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ 29.384│ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 12.970│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 13.167│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3.247│ │ │ ││ 16 │Alte facilități și instrumente postaderare │ 38.845│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 7.797│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 26.868│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 4.180│ │ │ ││ 17 │Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, │ 153.291│ │ │ ││ │altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 34.705│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 115.758│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.828│ │ │ ││ 19 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 338.758│ │ │ ││ │societăți comerciale și alți beneficiari de drept │ │ │ │ ││ │public sau privat necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor aprobate la finanțare în cadrul │ │ │ │ ││ │Mecanismului pentru Interconectarea Europei │ │ │ │ ││ 21 │Transferuri din fonduri din bugetul de stat către │ 533.509│ │ │ ││ │bugetele locale necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului │ │ │ │ ││ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 926.515│ │ │ ││ │societăți comerciale, instituții publice finanțate │ │ │ │ ││ │parțial sau integral din venituri proprii și alți │ │ │ │ ││ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ ││ │susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN │ │ │ │ ││ │aferente cadrului financiar 2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituții │ 114.710│ │ │ ││ │publice finanțate parțial sau integral din venituri │ │ │ │ ││ │proprii necesare susținerii derulării proiectelor │ │ │ │ ││ │finanțate din FEN aferente cadrului financiar │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 811.805│ │ │ ││ │societăți comerciale și alți beneficiari de drept │ │ │ │ ││ │public sau privat necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului │ │ │ │ ││ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ 70.309│ │ │ ││ 24 │Sume aferente asistenței financiare nerambursabile │ 540.000│ │ │ ││ │alocată de Uniunea Europeană în perioada de │ │ │ │ ││ │programare 2014-2020 │ │ │ │ ││ 28 │Transferuri din bugetul de stat către AFIR pentru │ 4.590.604│ │ │ ││ │susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Cofinanțare publică națională totală │ 450.000│ │ │ ││ 02 │Fonduri externe nerambursabile │ 4.140.604│ │ │ ││ 29 │Cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat │ 10.500│ │ │ ││ │aferentă instrumentelor financiare │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.541.736│ 3.273.880│ 3.501.567│ 3.612.907││ 01 │Burse │ 814.109│ │ │ ││ 03 │Finanțarea partidelor politice │ 32.082│ │ │ ││ 04 │Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând │ │ │ │ ││ │minorităților naționale altele decât cele care │ │ │ │ ││ │primesc subvenții de la bugetul de stat │ 105.000│ │ │ ││ 05 │Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și │ │ │ │ ││ │combatere a intoleranței │ 2.500│ │ │ ││ 07 │Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și │ │ │ │ ││ │a organizațiilor reprezentative ale acestora │ 8.010│ │ │ ││ 08 │Programe pentru tineret │ 5.000│ │ │ ││ 11 │Asociații și fundații │ 34.508│ │ │ ││ 12 │Susținerea cultelor │ 30.000│ │ │ ││ 13 │Contribuția statului, pentru sprijinirea așezămintelor│ │ │ │ ││ │religioase românești din afara granițelor │ 13.500│ │ │ ││ 14 │Contribuția statului la salarizarea personalului de │ │ │ │ ││ │cult │ 359.191│ │ │ ││ 15 │Contribuții la salarizarea personalului neclerical │ 5.409│ │ │ ││ 16 │Proiecte de comunicare, informare publică și │ │ │ │ ││ │promovarea imaginii și intereselor românești peste │ 400│ │ │ ││ │hotare │ │ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 859.672│ │ │ ││ 19 │Indemnizația de merit │ 47.175│ │ │ ││ 20 │Sume destinate finanțării programelor sportive │ │ │ │ ││ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 90.469│ │ │ ││ 22 │Acțiuni cu caracter științific și social cultural │ 3.884│ │ │ ││ 23 │Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │ │ │ ││ │Comunismului și al Rezistenței Sighet │ 1.100│ │ │ ││ 24 │Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției - │ │ │ │ ││ │Decembrie 1989 din Municipiul Timișoara │ 800│ │ │ ││ 26 │Sume acordate membrilor academiilor │ 13.354│ │ │ ││ 27 │Renta viageră agricolă │ 58.000│ │ │ ││ 28 │Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la │ │ │ │ ││ │Muntele Athos │ 1.200│ │ │ ││ 30 │Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea │ │ │ │ ││ │discriminării │ 184│ │ │ ││ 34 │Sume alocate pentru întocmirea documentațiilor │ │ │ │ ││ │cadastrale și a publicității imobiliare pentru │ │ │ │ ││ │bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei │ │ │ │ ││ │care administrează infrastructura feroviară │ 10.256│ │ │ ││ 38 │Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile electorale│ 45.933│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 695.045│ 858.850│ 724.632│ 717.913││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 695.045│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.731.148│ 4.545.378│ 9.717.110│ 11.088.887││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.522.431│ 4.491.683│ 9.681.976│ 11.053.753││ 01 │Active fixe │ 8.125.845│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 795.781│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 205.585│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ 57.427│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 7.067.052│ │ │ ││ 02 │Stocuri │ 91.000│ │ │ ││ 01 │Rezerve de stat și de mobilizare │ 91.000│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 175.586│ │ │ ││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 208.717│ 53.695│ 35.134│ 35.134││ 01 │Active financiare │ 208.717│ │ │ ││ 01 │Participare la capitalul social al societăților │ │ │ │ ││ │comerciale │ 208.717│ │ │ ││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 2.513.600│ 2.282.429│ 2.146.014│ 2.118.900││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 24.800│ 10.000│ 10.000│ 10.000││ 30 │Alte împrumuturi │ 24.800│ │ │ ││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.488.800│ 2.272.429│ 2.136.014│ 2.108.900││ 01 │Rambursări de credite externe │ 204.624│ │ │ ││ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 204.624│ │ │ ││ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ │ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 2.284.176│ │ │ ││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 13.206.916│ 16.649.514│ 19.375.074│ 20.630.531││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.064.192│ 16.496.508│ 19.244.642│ 20.481.249││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.707.188│ 4.124.012│ 4.212.317│ 4.315.103││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 3.077.948│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 2.837.681│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 37.020│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 33.707│ │ │ ││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 1.615│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plații cu ora │ 1.892│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 5.815│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 80.826│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 5.208│ │ │ ││ 15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă│ 368│ │ │ ││ 16 │Alocații pentru locuințe │ 2.390│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 71.426│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 16.737│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 15.932│ │ │ ││ 03 │Uniforme și echipament obligatoriu │ 22│ │ │ ││ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și familia │ │ │ │ ││ │sa │ 611│ │ │ ││ 05 │Transportul la și de la locul de muncă │ 7│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 165│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 612.503│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 401.527│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 15.497│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 157.792│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │și boli profesionale │ 4.614│ │ │ ││ 05 │Prime de asigurare viața plătite de angajator pentru │ │ │ │ ││ │angajați │ 1│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 33.072│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 787.706│ 799.500│ 793.689│ 801.765││ 01 │Bunuri și servicii │ 421.791│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 14.624│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 3.113│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 79.528│ │ │ ││ 04 │Apa, canal și salubritate │ 13.349│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 23.848│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 6.688│ │ │ ││ 07 │Transport │ 8.335│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 80.405│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 74.388│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 117.513│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 27.774│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 72│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 1│ │ │ ││ 02 │Hrană pentru animale │ 71│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 445│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 427│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 1│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 17│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 14.344│ │ │ ││ 01 │Uniforme și echipament │ 1.716│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 14│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 12.614│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 77.004│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 49.477│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 27.527│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 41│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 150│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 2.177│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 2.213│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 3.583│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 2.498│ │ │ ││ 16 │Studii și cercetări │ 986│ │ │ ││ 17 │Acțiuni cu caracter științific și social-cultural │ 64│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ 3.967│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 230.597│ │ │ ││ 01 │Reclama și publicitate │ 335│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 15.854│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 6.862│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 124.365│ │ │ ││ 07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ ││ │instituției publice │ 1.300│ │ │ ││ 08 │Fondul Primului ministru │ 500│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 736│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 80.645│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 342.170│ 345.752│ 345.282│ 346.903││ 01 │Transferuri curente │ 342.170│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituții publice │ 342.148│ │ │ ││ 03 │Acțiuni de sănătate │ 22│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.632.986│ 7.580.955│ 7.799.069│ 7.799.959││ 01 │A. Transferuri interne │ 28.804│ │ │ ││ 07 │Programe comunitare │ 172│ │ │ ││ 08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 26.389│ │ │ ││ 12 │Investiții ale agenților economici cu capital de stat │ 698│ │ │ ││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 1.545│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ ││ │(către organizații internaționale) │ 50.973│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 50.194│ │ │ ││ 04 │Alte transferuri curente în străinătate │ 779│ │ │ ││ 03 │Contribuția României la bugetul U.E. │ 5.553.209│ │ │ ││ 01 │Contribuții din taxe vamale │ 628.860│ │ │ ││ 03 │Contribuții din sectorul zahărului │ 4.460│ │ │ ││ 04 │Contribuții din resursa TVA │ 794.441│ │ │ ││ 05 │Contribuții pentru corecția/rabatul acordat │ │ │ │ ││ │Marii Britanii │ 318.759│ │ │ ││ 06 │Contribuții din resursa VBN │ 3.493.922│ │ │ ││ 07 │Contribuții suplimentare și neprevăzute │ 201.275│ │ │ ││ 10 │Contribuții pentru reducerile în favoarea │ │ │ │ ││ │Danemarcei, Țărilor de Jos și Suediei │ 111.492│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ ││ │POSTADERARE │ 297.248│ 291.025│ 60.133│ 60.245││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 6│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 6│ │ │ ││ 16 │Alte facilități și instrumente postaderare │ 6.804│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 4.592│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 2.157│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 55│ │ │ ││ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 116│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 30│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 86│ │ │ ││ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 114│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 25│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 89│ │ │ ││ 20 │Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, │ │ │ │ ││ │altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică │ 164│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 30│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 134│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ 226.241│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elvețiano-român vizând │ │ │ │ ││ │reducerea disparităților economice și sociale │ │ │ │ ││ │în cadrul Uniunii Europene extinse │ 44.485│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 973│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 43.512│ │ │ ││ 27 │Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE │ 49│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 49│ │ │ ││ 28 │Fondul național pentru relații bilaterale aferent │ │ │ │ ││ │mecanismelor financiare SEE │ 13│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 13│ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii instituții publice │ 2.453│ │ │ ││ 36 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ ││ │promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice │ 803│ │ │ ││ 41 │Sume aferente diferenței de dobândă la │ 16.000│ │ │ ││ │disponibilitățile aferente programelor operaționale │ │ │ │ ││ │finanțate prin fonduri structurale │ │ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 949│ 949│ 949│ 949││ 03 │Indemnizații pentru foști demnitari ai statului │ 949│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 2.266.864│ 3.252.504│ 5.920.701│ 7.081.246││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ 6.806│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 1.330│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 5.476│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 615.999│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 94.622│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 520.356│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.021│ │ │ ││ 06 │Fondul de ajutor european destinat celor mai │ │ │ │ ││ │defavorizate persoane │ 2.600│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 390│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 2.207│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3│ │ │ ││ 08 │Fondul pentru securitate internă │ 13.509│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 2.563│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 7.692│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3.254│ │ │ ││ 09 │Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul │ │ │ │ ││ │afacerilor interne │ 483│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externa nerambursabilă │ 406│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 77│ │ │ ││ 14 │Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional │ │ │ │ ││ │Asistența Tehnică │ 205.514│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 28.387│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externa nerambursabilă │ 167.062│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 10.065│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ 27│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 27│ │ │ ││ 16 │Alte facilități și instrumente postaderare │ 17│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 17│ │ │ ││ 17 │Asistența tehnică în cadrul programelor │ 94.403│ │ │ ││ │operaționale, altele decât Programul Operațional │ │ │ │ ││ │Asistența Tehnica │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 14.204│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externa nerambursabila │ 79.220│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 979│ │ │ ││ 19 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 338.758│ │ │ ││ │societăți comerciale și alți beneficiari de drept │ │ │ │ ││ │public sau privat necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor aprobate la finanțare în cadrul │ │ │ │ ││ │Mecanismului pentru Interconectarea Europei │ │ │ │ ││ 21 │Transferuri din fonduri din bugetul de stat către │ 100.763│ │ │ ││ │bugetele locale necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului │ │ │ │ ││ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 312.460│ │ │ ││ │societăți comerciale, instituții publice finanțate │ │ │ │ ││ │parțial sau integral din venituri proprii și alți │ │ │ │ ││ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ ││ │susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN │ │ │ │ ││ │aferente cadrului financiar 2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituții │ 108.689│ │ │ ││ │publice finanțate parțial sau integral din venituri │ │ │ │ ││ │proprii necesare susținerii derulării proiectelor │ │ │ │ ││ │finanțate din FEN aferente cadrului financiar │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 203.771│ │ │ ││ │societăți comerciale și alți beneficiari de drept │ │ │ │ ││ │public sau privat necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului │ │ │ │ ││ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ 25.025│ │ │ ││ 24 │Sume aferente asistenței financiare nerambursabile │ 540.000│ │ │ ││ │alocată de Uniunea Europeană în perioada de │ │ │ │ ││ │programare 2014-2020 │ │ │ │ ││ 29 │Cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat │ 10.500│ │ │ ││ │aferentă instrumentelor financiare │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 6.669│ 16.547│ 15.547│ 22.065││ 01 │Burse │ 1.780│ │ │ ││ 11 │Asociații și fundații │ 270│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 4.055│ │ │ ││ 22 │Acțiuni cu caracter științific și social cultural │ 380│ │ │ ││ 30 │Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea │ │ │ │ ││ │discriminării │ 184│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 22.412│ 85.264│ 95.955│ 53.014││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 22.412│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 142.724│ 153.006│ 130.432│ 149.282││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 142.724│ 153.006│ 130.432│ 149.282││ 01 │Active fixe │ 130.517│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 38.014│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 36.836│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ 13.483│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 42.184│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 12.207│ │ │ ││ 01 │Autorități executive și legislative │ 7.097.707│ │ │ ││ 01 │Administrația prezidențială │ 38.100│ │ │ ││ 02 │Autorități legislative │ 353.399│ │ │ ││ 03 │Autorități executive │ 6.262.067│ │ │ ││ 04 │Alte organe ale autorităților publice │ 444.141│ │ │ ││ 03 │Contribuția la bugetul UE │ 5.553.209│ │ │ ││ 04 │Cofinanțarea fondurilor primite de la │ │ │ │ ││ │Uniunea Europeană │ 556.000│ │ │ ││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE │ 2.010.006│ 1.914.715│ 1.920.358│ 1.916.457││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.001.824│ 1.906.443│ 1.912.033│ 1.908.012││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 171.759│ 176.618│ 180.515│ 184.404││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 139.446│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 134.626│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 2.682│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 59│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plății cu ora │ 551│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 365│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 801│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 50│ │ │ ││ 16 │Alocații pentru locuințe │ 12│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 300│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 79│ │ │ ││ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat │ │ │ │ ││ │și familia sa │ 79│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 32.234│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 22.435│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 672│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 7.229│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 312│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 1.586│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 17.215│ 21.213│ 21.386│ 21.512││ 01 │Bunuri și servicii │ 9.079│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 177│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 102│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 3.745│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ 255│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 226│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 103│ │ │ ││ 07 │Transport │ 94│ │ │ ││ 08 │Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet │ 699│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 507│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 3.171│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 1.000│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 9│ │ │ ││ 02 │Hrana pentru animale │ 9│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 243│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 243│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 1.392│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 598│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 794│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 34│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 126│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 70│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 122│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 186│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 4.954│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 424│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 47│ │ │ ││ 07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ ││ │instituției publice │ 12│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 4.471│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 41.350│ 43.392│ 44.682│ 44.690││ 01 │Transferuri curente │ 41.350│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituții publice │ 41.350│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.301.158│ 1.295.163│ 1.295.165│ 1.286.873││ 01 │A. Transferuri interne │ 1.225.498│ │ │ ││ 12 │Investiții ale agenților economici cu capital de stat │ 10.000│ │ │ ││ 13 │Programe de dezvoltare │ 478.500│ │ │ ││ 48 │Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ ││ │și inovare │ 736.998│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ ││ │(către organizații internaționale) │ 75.660│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 75.660│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 3.225│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ 200│ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii instituții publice. │ 2.425│ │ │ ││ 37 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii alții decât instituții publice │ 600│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 444.063│ 344.063│ 344.063│ 344.063││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ 404.805│ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 65.219│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 290.416│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 49.170│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 21.614│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 3.631│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 17.983│ │ │ ││ 14 │Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional │ │ │ │ ││ │Asistența Tehnică │ 7.849│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 1.190│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 6.590│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 69│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ 22│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 22│ │ │ ││ 17 │Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, │ 9.773│ │ │ ││ │altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 1.396│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 7.912│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 465│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 23.054│ 25.994│ 26.222│ 26.470││ 01 │Burse │ 1.048│ │ │ ││ 11 │Asociații și fundații │ 100│ │ │ ││ 19 │Indemnizația de merit │ 8.448│ │ │ ││ 22 │Acțiuni cu caracter științific și social cultural │ 104│ │ │ ││ 26 │Sume acordate membrilor academiilor │ 13.354│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.182│ 8.272│ 8.325│ 8.445││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.182│ 8.272│ 8.325│ 8.445││ 01 │Active fixe │ 1.399│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 317│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 600│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale │ 162│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 320│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 6.783│ │ │ ││ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 202.769│ │ │ ││ 02 │Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice │ │ │ │ ││ │generale │ 1.807.237│ │ │ ││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 1.413.157│ 1.996.245│ 2.153.144│ 2.236.509││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.374.440│ 1.942.538│ 2.117.998│ 2.201.363││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 116.452│ 132.454│ 134.454│ 133.454││ 01 │Bunuri și servicii │ 24.008│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 5│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 24.003│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 460│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ 40.338│ │ │ ││ 28 │Ajutor public judiciar │ 42.440│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 9.206│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 5.906│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 3.300│ │ │ ││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 150.972│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului │ 103.900│ │ │ ││ 02 │Fond de intervenție la dispoziția Guvernului │ 47.072│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 3.000│ 3.500│ 2.500│ 1.000││ 02 │Transferuri de capital │ 3.000│ │ │ ││ 30 │Fondul de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii │ 3.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 205.663│ 236.808│ 236.065│ 236.064││ 01 │A. Transferuri interne │ 67.575│ │ │ ││ 14 │Fond Național de Preaderare │ 15.100│ │ │ ││ 47 │Plata valorii de executare a garanției în contul │ │ │ │ ││ │finanțatorilor în cadrul programului Prima casă │ 20.000│ │ │ ││ 50 │Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate │ │ │ │ ││ │din bugetul de stat │ 32.475│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ ││ │(către organizații internaționale) │ 138.088│ │ │ ││ 03 │Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate │ 32.418│ │ │ ││ 05 │Contribuția României la Fondul European pentru │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ 105.670│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 898.353│ 1.462.776│ 1.637.979│ 1.723.845││ 03 │Finanțarea partidelor politice │ 32.082│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 820.338│ │ │ ││ 38 │Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile electorale│ 45.933│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 38.717│ 53.707│ 35.146│ 35.146││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ 12│ 12│ 12││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 38.717│ 53.695│ 35.134│ 35.134││ 01 │Active financiare │ 38.717│ │ │ ││ 01 │Participare la capitalul social al societăților │ │ │ │ ││ │comerciale │ 38.717│ │ │ ││ 02 │Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului │ 103.900│ │ │ ││ 03 │Fond de intervenție la dispoziția Guvernului │ 47.072│ │ │ ││ 04 │Fondul Național de Preaderare │ 15.000│ │ │ ││ 11 │Asistență națională externă pentru dezvoltare │ 138.088│ │ │ ││ 14 │Plata valorii de executare a garanției în cadrul │ │ │ │ ││ │programului Prima casa │ 20.000│ │ │ ││ 15 │Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate │ │ │ │ ││ │din bugetul de stat │ 32.475│ │ │ ││ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.056.622│ │ │ ││5501 │TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI │ 11.821.072│ 13.799.024│ 14.542.039│ 14.509.279││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.536.896│ 11.718.176│ 12.596.606│ 12.590.079││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 42.572│ 49.456│ 38.761│ 36.405││ 24 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ 42.572│ │ │ ││ 01 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │externe │ 21.646│ │ │ ││ 02 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │interne │ 15.400│ │ │ ││ 03 │Stabilirea riscului de țară │ 2.140│ │ │ ││ 04 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 3.386│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.465.825│ 11.521.839│ 12.435.290│ 12.452.714││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 3.871.927│ │ │ ││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 3.871.927│ │ │ ││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 4.948.112│ │ │ ││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 4.948.112│ │ │ ││ 03 │Alte dobânzi │ 70.000│ │ │ ││ 07 │Suma netă negativă aferentă diferenței de dobândă │ │ │ │ ││ │bonificată pentru disponibilitățile contului curent │ │ │ │ ││ │în valută administrat de Ministerul Finanțelor │ │ │ │ ││ │Publice la Banca Națională a României │ 70.000│ │ │ ││ 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contracte │ │ │ │ ││ │de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 575.786│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 28.499│ 146.881│ 122.555│ 100.960││ 02 │Transferuri de capital │ 28.499│ │ │ ││ 10 │Plăți în contul creditelor garantate și/sau │ │ │ │ ││ │subîmprumutate │ 28.499│ │ │ ││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 2.284.176│ 2.080.848│ 1.945.433│ 1.919.200││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.284.176│ 2.080.848│ 1.945.433│ 1.919.200││ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ │ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 2.284.176│ │ │ ││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 14.697.325│ 17.192.974│ 15.208.542│ 12.246.622││ │ALE ADMINISTRAȚIEI │ │ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.697.325│ 17.192.974│ 15.208.542│ 12.246.622││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 14.697.325│ 17.192.974│ 15.208.542│ 12.246.622││ 01 │Transferuri curente │ 14.697.325│ │ │ ││ 07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ 14.079.799│ │ │ ││ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului│ │ │ │ ││ │național unic de asigurări sociale de sănătate │ 617.526│ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ 14.079.799│ │ │ ││ 04 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │fondului de asigurări sociale de sănătate │ 617.526│ │ │ ││6001 │APĂRARE │ 11.805.429│ 8.106.380│ 13.424.439│ 15.161.039││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.482.615│ 5.143.880│ 5.405.888│ 5.765.350││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.300.885│ 3.385.465│ 3.465.637│ 3.544.745││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.108.525│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 1.672.311│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 197.539│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 49│ │ │ ││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 40│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 3│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 133.124│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 1.873│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 103.586│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 1.038.908│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 779.815│ │ │ ││ 03 │Uniforme și echipament obligatoriu │ 85.791│ │ │ ││ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și familia │ │ │ │ ││ │sa │ 5│ │ │ ││ 05 │Transportul la și de la locul de muncă │ 16.616│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 156.681│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 153.452│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 42.947│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 1.064│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 101.756│ │ │ ││ 05 │Prime de asigurare viață plătite de angajator │ │ │ │ ││ │pentru angajați │ 4.159│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 3.526│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 886.354│ 1.437.024│ 1.588.243│ 1.843.743││ 01 │Bunuri și servicii │ 593.010│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 6.914│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 4.281│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 97.071│ │ │ ││ 04 │Apa, canal și salubritate │ 26.239│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 149.274│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 108.426│ │ │ ││ 07 │Transport │ 12.437│ │ │ ││ 08 │Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet │ 13.099│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 168.115│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 7.154│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 49.575│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 45.232│ │ │ ││ 01 │Hrana pentru oameni │ 43.934│ │ │ ││ 02 │Hrana pentru animale │ 1.298│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 6.765│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 5.984│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 555│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 71│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ 155│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 94.424│ │ │ ││ 01 │Uniforme și echipament │ 62.905│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 4.723│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 26.796│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 22.835│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 10.586│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 12.249│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 1.116│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 715│ │ │ ││ 12 │Consultanța și expertiză │ 65│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 10.493│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 409│ │ │ ││ 15 │Muniție, furnituri și armament de natura activelor │ 22.233│ │ │ ││ │fixe pentru armată │ │ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 64│ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 39.418│ │ │ ││ 01 │Reclama și publicitate │ 5│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 2.127│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 4.809│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 3.706│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 35│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 28.736│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 155.929│ 165.867│ 196.484│ 221.338││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 155.929│ │ │ ││ 03 │Acțiuni de sănătate │ 155.929│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 138.923│ 155.000│ 155.000│ 155.000││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ 138.923│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 138.923│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 224│ 224│ 224│ 224││ 02 │Ajutoare sociale │ 224│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 99│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 125│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 300│ 300│ 300││ 11 │Asociații și fundații │ 300│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.322.814│ 2.962.500│ 8.018.551│ 9.395.689││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.322.814│ 2.962.500│ 8.018.551│ 9.395.689││ 01 │Active fixe │ 7.205.110│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 197.424│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 66.919│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 6.940.767│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 117.704│ │ │ ││ 01 │Administrație centrală │ 327.997│ │ │ ││ 02 │Apărare națională │ 11.276.806│ │ │ ││ 03 │Participarea la misiuni și operațiuni militare în │ │ │ │ ││ │afara teritoriului statului român │ 164.754│ │ │ ││ 25 │Cercetare și dezvoltare pentru apărare │ 22.290│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 13.582│ │ │ ││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 14.405.510│ 15.862.028│ 16.255.266│ 16.864.795││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.022.731│ 15.309.208│ 15.555.297│ 16.182.588││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.328.146│ 11.907.522│ 12.084.073│ 12.623.704││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 7.582.086│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 5.912.177│ │ │ ││ 03 │Indemnizație de conducere │ 26.389│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 437.476│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 305.563│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plății cu ora │ 450│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 33│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 36.750│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 2.021│ │ │ ││ 15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă│ 9.026│ │ │ ││ 16 │Alocații pentru locuințe │ 47.985│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 804.216│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 1.990.397│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 1.517.127│ │ │ ││ 03 │Uniforme și echipament obligatoriu │ 394.209│ │ │ ││ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și │ │ │ │ ││ │familia sa │ 290│ │ │ ││ 05 │Transportul la și de la locul de muncă │ 26.904│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 51.867│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 746.345│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 357.410│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 11.597│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 351.935│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │și boli profesionale │ 3.554│ │ │ ││ 05 │Prime de asigurare viață plătite de angajator │ │ │ │ ││ │pentru angajați │ 1.006│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 20.843│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.099.548│ 1.428.659│ 1.461.753│ 1.542.257││ 01 │Bunuri și servicii │ 493.685│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 11.918│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 2.864│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 164.947│ │ │ ││ 04 │Apa, canal și salubritate │ 19.993│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 112.605│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 30.228│ │ │ ││ 07 │Transport │ 465│ │ │ ││ 08 │Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet │ 33.742│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 73.363│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 43.560│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 47.406│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 6.238│ │ │ ││ 01 │Hrana pentru oameni │ 3.517│ │ │ ││ 02 │Hrana pentru animale │ 2.721│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 2.429│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 2.214│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 149│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 50│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ 16│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 39.195│ │ │ ││ 01 │Uniforme și echipament │ 12.943│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 353│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 25.899│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 26.152│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 13.955│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 12.197│ │ │ ││ 07 │Mentenanța tehnică și echipamente destinate apărării, │ │ │ │ ││ │ordinii publice și siguranței naționale │ 15.000│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 5.500│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 50│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 931│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 20.395│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 1.835│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 2.344│ │ │ ││ 15 │Muniție, furnituri și armament de natura activelor │ │ │ │ ││ │fixe pentru armată │ 4.518│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 9.102│ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 28 │Ajutor public judiciar │ 2.951│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 148.672│ │ │ ││ 01 │Reclamă și publicitate │ 298│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 1.124│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 13.976│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 67.861│ │ │ ││ 07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției│ │ │ │ ││ │publice │ 245│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 65.168│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 1.208.690│ 1.394.713│ 1.427.705│ 1.431.530││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 1.208.390│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituții publice │ 1.067.422│ │ │ ││ 03 │Acțiuni de sănătate │ 138.688│ │ │ ││ 10 │Transferuri privind contribuții de sănătate pentru │ 1.995│ │ │ ││ │persoane care execută pedepse private de libertate │ │ │ │ ││ │sau arest preventiv │ │ │ │ ││ 52 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ 285│ │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate pentru cetățeni străini │ │ │ │ ││ │aflați în centrele de cazare │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 300│ │ │ ││ 12 │Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale│ 300│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.372│ 13.860│ 13.902│ 13.902││ 01 │A. Transferuri interne │ 5.600│ │ │ ││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 5.100│ │ │ ││ 48 │Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și │ │ │ │ ││ │inovare │ 500│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ 6.772│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 6.772│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 22.883│ 11.200│ 10.000│ 10.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 13 │Programe finanțate în cadrul facilității Schengen │ 20│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 20│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în │ │ │ │ ││ │perioada 2007-2013 │ 1.076│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 251│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 668│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 157│ │ │ ││ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 600│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 600│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ 100│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elvețiano-român vizând │ │ │ │ ││ │reducerea disparităților economice și sociale în │ │ │ │ ││ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 11.828│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 3.640│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 7.963│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 225│ │ │ ││ 36 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ ││ │promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice │ 9.000│ │ │ ││ 38 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ ││ │promotorii de proiect/beneficiarii alții decât │ │ │ │ ││ │instituții publice. │ 259│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 51│ 47│ 47│ 48││ 02 │Ajutoare sociale │ 51│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 20│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 31│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 314.840│ 382.822│ 382.432│ 382.102││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ 27.173│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 4.076│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 23.097│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 9.188│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 3.165│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 6.023│ │ │ ││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 139.746│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 20.962│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 118.784│ │ │ ││ 07 │Fondul pentru azil, migrație și integritate (FAMI) │ 12.512│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 2.107│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 8.735│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.670│ │ │ ││ 08 │Fondul pentru securitate internă │ 93.761│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 23.985│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 47.537│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 22.239│ │ │ ││ 09 │Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul │ │ │ │ ││ │afacerilor interne │ 2.978│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 2.577│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 401│ │ │ ││ 10 │Transferuri către beneficiari de drept public/privat │ │ │ │ ││ │pentru proiectele finanțate din Fondul pentru azil, │ │ │ │ ││ │migrație și integrare │ 6.022│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 3.369│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 2.653│ │ │ ││ 14 │Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional │ │ │ │ ││ │Asistență Tehnică │ 3.643│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 453│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 2.502│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 688│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ 10.734│ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 3.052│ │ │ ││ 02 │Finanțare externă nerambursabilă │ 4.883│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.799│ │ │ ││ 16 │Alte facilități și instrumente postaderare │ 9.083│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 426│ │ │ ││ 02 │Finanțare externă nerambursabilă │ 8.311│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 346│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 19.965│ 170.385│ 175.385│ 179.045││ 01 │Burse │ 34│ │ │ ││ 11 │Asociații și fundații │ 1.500│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 18.431│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 16.236│ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 16.236│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 382.779│ 552.820│ 699.969│ 682.207││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 382.779│ 552.820│ 699.969│ 682.207││ 01 │Active fixe │ 241.532│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 134.474│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 50.228│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale │ 9.049│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 47.781│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 21.577│ │ │ ││ 01 │Administrația centrală │ 1.006.776│ │ │ ││ 03 │Ordine publică │ 5.204.483│ │ │ ││ 01 │Poliție │ 3.142.012│ │ │ ││ 02 │Jandarmerie │ 1.237.793│ │ │ ││ 03 │Paza și supravegherea frontierei │ 824.678│ │ │ ││ 04 │Siguranța națională │ 1.945.904│ │ │ ││ 05 │Protecție civilă și protecția contra incendiilor │ 1.501.906│ │ │ ││ 06 │Autorități judecătorești │ 2.865.718│ │ │ ││ 07 │Penitenciare │ 1.059.342│ │ │ ││ 25 │Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și │ │ │ │ ││ │siguranța națională │ 1.000│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și │ │ │ │ ││ │siguranței naționale │ 820.381│ │ │ ││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 5.712.703│ 5.932.043│ 6.080.191│ 6.111.109││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.478.558│ 5.754.122│ 5.897.990│ 5.931.796││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 592.745│ 608.777│ 621.023│ 635.954││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 471.751│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 386.175│ │ │ ││ 02 │Salarii de merit │ 2.000│ │ │ ││ 03 │Indemnizație de conducere │ 342│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 6.082│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 4.976│ │ │ ││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 3.400│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plății cu ora │ 50.035│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 2│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 796│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 783│ │ │ ││ 15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă│ 450│ │ │ ││ 16 │Alocații pentru locuințe │ 885│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 15.825│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25.194│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 20.490│ │ │ ││ 03 │Uniforme și echipament obligatoriu │ 3.265│ │ │ ││ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și │ │ │ │ ││ │familia sa │ 157│ │ │ ││ 05 │Transportul la și de la locul de muncă │ 177│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 1.105│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 95.800│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 65.627│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 2.065│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 23.837│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │și boli profesionale │ 593│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 3.678│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 165.862│ 201.523│ 205.604│ 218.928││ 01 │Bunuri și servicii │ 77.137│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 2.649│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 2.105│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 29.216│ │ │ ││ 04 │Apa, canal și salubritate │ 4.849│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 2.107│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 1.595│ │ │ ││ 07 │Transport │ 498│ │ │ ││ 08 │Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet │ 4.396│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 11.633│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 18.089│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 12.759│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 32.605│ │ │ ││ 01 │Hrana pentru oameni │ 32.605│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 713│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 555│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 131│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ 27│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 19.033│ │ │ ││ 01 │Uniforme și echipament │ 12.986│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 593│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 5.454│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 7.437│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 6.786│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 651│ │ │ ││ 07 │Mentenanța tehnică și echipamente destinate apărării, │ 3│ │ │ ││ │ordinii publice și siguranței naționale │ │ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 9│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 1.495│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiza │ 143│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 1.584│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 358│ │ │ ││ 15 │Muniție, furnituri și armament de natura activelor │ │ │ │ ││ │fixe pentru armată │ 1.110│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ 26│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 11.450│ │ │ ││ 01 │Reclamă și publicitate │ 46│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 152│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 534│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 1.058│ │ │ ││ 07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ ││ │instituției publice │ 148│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9.512│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 3.276.495│ 3.442.496│ 3.534.744│ 3.539.296││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 3.259.243│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituții publice │ 146.284│ │ │ ││ 02 │Finanțarea de bază a învățământului superior │ 2.705.619│ │ │ ││ 03 │Acțiuni de sănătate │ 490│ │ │ ││ 59 │Transferuri de la bugetul de stat către instituții de │ │ │ │ ││ │învățământ superior militar, ordine publică și │ │ │ │ ││ │securitate națională │ 262.613│ │ │ ││ 63 │Transferuri de la bugetul de stat către instituții de │ │ │ │ ││ │învățământ superior de stat pentru subvenționarea unor│ │ │ │ ││ │cheltuieli ale căminelor și cantinelor studențești │ 144.237│ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 17.252│ │ │ ││ 44 │Transferuri de la bugetul de stat către instituții de │ │ │ │ ││ │învățământ superior militar, ordine publică și │ │ │ │ ││ │securitate națională pentru finanțarea investițiilor │ 17.252│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.253│ 5.346│ 5.400│ 5.406││ 01 │A. Transferuri interne │ 3.468│ │ │ ││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 3.468│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ 1.785│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 1.785│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 915│ 1.100│ 1.100│ 1.100││ 16 │Alte facilități și instrumente postaderare │ 115│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 56│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 43│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 16│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elvețiano-român vizând │ 800│ │ │ ││ │reducerea disparităților economice și sociale în │ │ │ │ ││ │cadrul Uniunii Europene extinse │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 800│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 220.685│ 231.746│ 238.688│ 238.688││ 02 │Ajutoare sociale │ 220.685│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 1.000│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 219.685│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 300.000│ 300.000│ 300.000│ 300.000││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 300.000│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 60.157│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 239.843│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 816.603│ 858.134│ 883.281│ 884.274││ 01 │Burse │ 800.444│ │ │ ││ 15 │Contribuții la salarizarea personalului neclerical │ 5.409│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 58│ │ │ ││ 19 │Indemnizația de merit │ 10.692│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 100.000│ 105.000│ 108.150│ 108.150││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 100.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 234.145│ 177.921│ 182.201│ 179.313││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 234.145│ 177.921│ 182.201│ 179.313││ 01 │Active fixe │ 229.645│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 213.013│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 12.000│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ 3.500│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 1.132│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 4.500│ │ │ ││ 01 │Administrație centrală │ 308.550│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 281.400│ │ │ ││ 03 │Învățământ preșcolar și primar │ 8.094│ │ │ ││ 01 │Învățământ preșcolar │ 4.419│ │ │ ││ 02 │Învățământ primar │ 3.675│ │ │ ││ 04 │Învățământ secundar │ 444.784│ │ │ ││ 01 │Învățământ secundar inferior │ 24.859│ │ │ ││ 02 │Învățământ secundar superior │ 262.425│ │ │ ││ 03 │Învățământ profesional │ 157.500│ │ │ ││ 05 │Învățământ postliceal │ 72.542│ │ │ ││ 06 │Învățământ superior │ 302.268│ │ │ ││ 01 │Învățământ universitar │ 288.072│ │ │ ││ 02 │Învățământ postuniversitar │ 14.196│ │ │ ││ 07 │Învățământ nedefinibil prin nivel │ 39.903│ │ │ ││ 02 │Biblioteci centrale, universitare și pedagogice │ 39.903│ │ │ ││ 11 │Servicii auxiliare pentru educație │ 272.282│ │ │ ││ 30 │Alte servicii auxiliare │ 272.282│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învățământului │ 3.982.282│ │ │ ││6601 │SĂNĂTATE │ 4.116.827│ 5.351.411│ 5.506.256│ 5.535.895││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.102.578│ 5.311.725│ 5.463.631│ 5.504.187││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.192.515│ 1.695.303│ 1.734.080│ 1.772.025││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 936.144│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 627.134│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 145.737│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 69.000│ │ │ ││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 900│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plății cu ora │ 75.000│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 690│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 911│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 16.762│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 37.611│ │ │ ││ 01 │Tichete de masă │ 36.000│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 1.363│ │ │ ││ 03 │Uniforme și echipament obligatoriu │ 132│ │ │ ││ 05 │Transportul la și de la locul de muncă │ 26│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 90│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 218.760│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 152.838│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 4.922│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 49.834│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 2.500│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 8.666│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.575.392│ 1.912.134│ 1.963.438│ 1.998.667││ 01 │Bunuri și servicii │ 147.050│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 3.059│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 1.023│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 15.519│ │ │ ││ 04 │Apa, canal și salubritate │ 3.060│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 40.079│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 9.090│ │ │ ││ 07 │Transport │ 1│ │ │ ││ 08 │Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet │ 5.020│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 45.180│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 25.019│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 8.081│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 10.039│ │ │ ││ 01 │Hrana pentru oameni │ 10.039│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 115.237│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 88.002│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 12.662│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 13.240│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ 1.333│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10.270│ │ │ ││ 01 │Uniforme și echipament │ 2.384│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 314│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 7.572│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 5.550│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 5.050│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 500│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 1.100│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 81│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 263│ │ │ ││ 12 │Consultanța și expertiză │ 100│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 1.519│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 1.363│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 150│ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 87.924│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 32│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 43│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 800│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 149│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 86.900│ │ │ ││ 31 │Finanțarea unor acțiuni de sănătate din cadrul │ 812.690│ │ │ ││ │unităților sanitare din rețeaua │ │ │ │ ││ │administrației publice locale │ │ │ │ ││ 32 │Finanțarea programelor naționale de sănătate derulate │ 131.975│ │ │ ││ │de unitățile sanitare din rețeaua administrației │ │ │ │ ││ │publice locale │ │ │ │ ││ 33 │Finanțarea asistenței medicale desfășurate în │ 242.000│ │ │ ││ │cabinetele medicale din unitățile de învățământ │ │ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 1.235.301│ 1.633.893│ 1.695.718│ 1.663.100││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 1.060.469│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituții publice │ 273.727│ │ │ ││ 03 │Acțiuni de sănătate │ 620.536│ │ │ ││ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ 62.300│ │ │ ││ │fondului național unic de asigurări sociale │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ ││ 25 │Programe pentru sănătate │ 21.906│ │ │ ││ 38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea unităților de asistență │ │ │ │ ││ │medico-sociale │ 35.000│ │ │ ││ 45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanțarea sănătății │ 47.000│ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 174.832│ │ │ ││ 08 │Aparatura medicală și echipamente de comunicații │ │ │ │ ││ │în urgență │ 11.600│ │ │ ││ 11 │Transferuri pentru reparații capitale la spitale │ 28.100│ │ │ ││ 12 │Transferuri pentru finanțarea investițiilor la │ │ │ │ ││ │spitale │ 102.842│ │ │ ││ 22 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea aparaturii medicale și │ │ │ │ ││ │echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate │ 7.800│ │ │ ││ 23 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în │ │ │ │ ││ │sănătate │ 10.290│ │ │ ││ 24 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate │ 14.200│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000││ 01 │A. Transferuri interne │ 5.172│ │ │ ││ 08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 5.172│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ 4.828│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 4.828│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 12.395│ 12.395│ 12.395│ 12.395││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ ││ │(FEDR) │ 135│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 135│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elvețiano-român vizând │ │ │ │ ││ │reducerea disparităților economice și sociale în │ │ │ │ ││ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 3.150│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 3.150│ │ │ ││ 36 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ 9.110│ │ │ ││ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ ││ │promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice.│ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 975│ 1.000│ 1.000│ 1.000││ 01 │Burse │ 975│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 76.000│ 47.000│ 47.000│ 47.000││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 76.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 14.249│ 39.686│ 42.625│ 31.708││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 14.249│ 39.686│ 42.625│ 31.708││ 01 │Active fixe │ 3.519│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 1.300│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 1.519│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ 400│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 300│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 400│ │ │ ││ 01 │Administrația centrală │ 120.000│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 156.488│ │ │ ││ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 11.550│ │ │ ││ 05 │Asistența medicală în centre medicale multifuncționale│ 11.550│ │ │ ││ 06 │Servicii medicale în unități sanitare cu paturi │ 94.430│ │ │ ││ 01 │Spitale generale │ 94.430│ │ │ ││ 08 │Servicii de sănătate publică │ 71.200│ │ │ ││ 09 │Hematologie și securitate transfuzională │ 107.943│ │ │ ││ 10 │Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală │ │ │ │ ││ │în sănătate │ 6.260│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătății │ 3.548.956│ │ │ ││ 50 │Alte instituții și acțiuni sanitare │ 3.548.956│ │ │ ││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 3.058.438│ 2.481.428│ 2.439.066│ 2.494.668││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.041.164│ 2.477.641│ 2.435.563│ 2.490.859││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 75.720│ 75.057│ 76.497│ 77.459││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 62.373│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 58.570│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 200│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 131│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 1.767│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 115│ │ │ ││ 15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă│ 115│ │ │ ││ 16 │Alocații pentru locuințe │ 300│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.175│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 13.347│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 9.335│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 307│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 3.159│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │și boli profesionale │ 90│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 456│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 101.559│ 73.418│ 73.072│ 74.221││ 01 │Bunuri și servicii │ 38.343│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 429│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 133│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 6.425│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ 849│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 490│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 102│ │ │ ││ 07 │Transport │ 250│ │ │ ││ 08 │Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet │ 1.696│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 22.522│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 5.447│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 733│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 370│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 370│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 1.179│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 549│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 630│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 53│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 337│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 159│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 116│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 121│ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 60.148│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 350│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 232│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 6.952│ │ │ ││ 07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției│ 10│ │ │ ││ │publice │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 52.604│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 756.667│ 710.395│ 719.995│ 730.212││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 756.667│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituții publice │ 751.407│ │ │ ││ 53 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ 5.260│ │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate pentru personalul │ │ │ │ ││ │monahal al cultelor recunoscute │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.368.465│ 845.178│ 870.466│ 845.812││ 01 │A. Transferuri interne │ 1.365.057│ │ │ ││ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │ ││ │Olimpic și Sportiv Român │ 23.500│ │ │ ││ 12 │Investiții ale agenților economici cu capital de │ 10.000│ │ │ ││ │stat │ │ │ │ ││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 1.331.557│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ 3.408│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 3.408│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 4.551│ 450│ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 800│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 800│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ 2│ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii instituții publice. │ 2.503│ │ │ ││ 37 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii alții decât instituții publice. │ 1.246│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 20.078│ 20.078│ 20.078│ 20.078││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ 19.425│ │ │ ││ │(FEDR) │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 2.864│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 167.037│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 524│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ 653│ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 653│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 649.124│ 597.235│ 625.455│ 643.077││ 01 │Burse │ 519│ │ │ ││ 04 │Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând │ 105.000│ │ │ ││ │minorităților naționale altele decât cele care │ │ │ │ ││ │primesc subvenții de la bugetul de stat │ │ │ │ ││ 05 │Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și │ 2.500│ │ │ ││ │combatere a intoleranței │ │ │ │ ││ 07 │Sprijinirea activității românilor de pretutindeni │ 8.010│ │ │ ││ │și a organizațiilor reprezentative ale acestora │ │ │ │ ││ 08 │Programe pentru tineret │ 5.000│ │ │ ││ 12 │Susținerea cultelor │ 30.000│ │ │ ││ 13 │Contribuția statului, pentru sprijinirea așezămintelor│ │ │ │ ││ │religioase românești din afara granițelor │ 13.500│ │ │ ││ 14 │Contribuția statului la salarizarea personalului │ │ │ │ ││ │de cult │ 359.191│ │ │ ││ 16 │Proiecte de comunicare, informare publică și │ │ │ │ ││ │promovarea imaginii și intereselor românești │ │ │ │ ││ │peste hotare │ 400│ │ │ ││ 19 │Indemnizația de merit │ 28.035│ │ │ ││ 20 │Sume destinate finanțării programelor sportive │ │ │ │ ││ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 90.469│ │ │ ││ 22 │Acțiuni cu caracter științific și social cultural │ 3.400│ │ │ ││ 23 │Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │ │ │ ││ │Comunismului și al Rezistenței Sighet │ 1.100│ │ │ ││ 24 │Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției - │ │ │ │ ││ │Decembrie 1989 din Municipiul Timișoara │ 800│ │ │ ││ 28 │Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la │ │ │ │ ││ │Muntele Athos │ 1.200│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 65.000│ 155.830│ 50.000│ 100.000││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 65.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.274│ 3.787│ 3.503│ 3.809││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 17.274│ 3.787│ 3.503│ 3.809││ 01 │Active fixe │ 17.074│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 10.210│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 1.054│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale │ 5.699│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 111│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 200│ │ │ ││ 01 │Administrație centrală │ 48.856│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 11.796│ │ │ ││ 03 │Servicii culturale │ 471.275│ │ │ ││ 01 │Biblioteci publice naționale │ 16.390│ │ │ ││ 03 │Muzee │ 81.601│ │ │ ││ 04 │Instituții publice de spectacole și concerte │ 339.244│ │ │ ││ 11 │Edituri │ 2.087│ │ │ ││ 12 │Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice │ 28.000│ │ │ ││ 14 │Centre culturale │ 2.453│ │ │ ││ 16 │Târguri, saloane și expoziții de carte și de │ │ │ │ ││ │publicații culturale │ 1.500│ │ │ ││ 05 │Servicii recreative și sportive │ 316.227│ │ │ ││ 01 │Sport │ 309.727│ │ │ ││ 02 │Tineret │ 6.500│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii │ │ │ │ ││ │și religiei │ 2.210.284│ │ │ ││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 29.745.166│ 32.542.721│ 33.583.637│ 34.433.835││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.739.564│ 32.512.681│ 33.553.597│ 34.403.795││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 234.162│ 234.022│ 239.394│ 244.651││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 190.971│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 187.086│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 851│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 205│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 10│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 1.084│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 1│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.734│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 450│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 120│ │ │ ││ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și familia │ 310│ │ │ ││ │sa │ │ │ │ ││ 05 │Transportul la și de la locul de muncă │ 20│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 42.741│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 29.897│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 950│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 9.875│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ 285│ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 1.734│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 182.987│ 199.648│ 203.919│ 205.468││ 01 │Bunuri și servicii │ 32.980│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 2.440│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 210│ │ │ ││ 03 │Incălzit, iluminat și forța motrică │ 6.225│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ 827│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 2.381│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 422│ │ │ ││ 07 │Transport │ 65│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 4.350│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 345│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 15.715│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 1.220│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 21│ │ │ ││ 01 │Hrana pentru oameni │ 21│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 104│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 57│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 19│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 8│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ 20│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.557│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 12│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.545│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 3.371│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 2.520│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 851│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 1.569│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 146│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 39│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 500│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 307│ │ │ ││ 16 │Studii și cercetări │ 15│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 503│ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 140.655│ │ │ ││ 01 │Reclamă și publicitate │ 30│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 68│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 688│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 4.150│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 134.458│ │ │ ││ 07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției│ │ │ │ ││ │publice │ 10│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 2│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 1.249│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 4.877.938│ 5.203.634│ 5.598.253│ 6.020.628││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 4.851.647│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituții publice │ 5.946│ │ │ ││ 04 │Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │ │ │ ││ │handicap │ 2.778.691│ │ │ ││ 26 │Transferuri privind contribuția de asigurări de │ │ │ │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru │ │ │ │ ││ │creșterea copilului │ 173.673│ │ │ ││ 30 │Transferuri privind contribuția de sănătate pentru │ │ │ │ ││ │pensionari │ 1.777.229│ │ │ ││ 31 │Transferuri privind contribuția de sănătate pentru │ │ │ │ ││ │persoane beneficiare de ajutorul social │ 45.461│ │ │ ││ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │ │ │ ││ │încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili │ │ │ │ ││ │petrolieri │ 70.000│ │ │ ││ 65 │Transferuri privind contribuțiile individuale de │ 647│ │ │ ││ │asigurări de sănătate aferente indemnizației lunare │ │ │ │ ││ │acordate pe perioada concediului de acomodare în │ │ │ │ ││ │vederea adopției │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 26.291│ │ │ ││ 31 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ 5.000│ │ │ ││ │locale pentru finanțarea investițiilor în cadrul │ │ │ │ ││ │programelor de interes național │ │ │ │ ││ 32 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanțarea investițiilor pentru instituții │ │ │ │ ││ │publice de asistență socială și unități de asistență │ │ │ │ ││ │medico-sociale │ 21.291│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.019│ 4.500│ 4.500│ 4.500││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ 4.019│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 4.019│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 25.225│ 25.000│ 25.000│ 25.000││ 01 │Program din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ 10.000│ │ │ ││ 01 │Finanțare națională │ 1.500│ │ │ ││ 02 │Finanțare externă nerambursabilă │ 8.500│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 225│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 225│ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de │ │ │ │ ││ │proiect/beneficiarii instituții publice. │ 15.000│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 24.250.482│ 26.660.400│ 27.345.222│ 27.768.608││ 01 │Asigurări sociale │ 14.695.918│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 9.541.231│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 9.340.789│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 200.442│ │ │ ││ 03 │Indemnizații pentru foști demnitari ai statului │ 13.333│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 91.583│ 91.583│ 91.583│ 91.583││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- │ │ │ │ ││ │2020 │ │ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 91.320│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 13.739│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 77.581│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ 263│ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 163│ │ │ ││ 02 │Finanțare externă nerambursabilă │ 100│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 37.117│ 51.639│ 45.726│ 43.357││ 01 │Burse │ 2.309│ │ │ ││ 11 │Asociații și fundații │ 32.338│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 2.470│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 36.051│ 42.255│ │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ 36.051│ │ │ ││ │rambursabilă │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.602│ 30.040│ 30.040│ 30.040││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.602│ 30.040│ 30.040│ 30.040││ 01 │Active fixe │ 5.010│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 2.737│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale │ 535│ │ │ ││ 30 │Alte active Fixe │ 1.738│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 592│ │ │ ││ 01 │Administrație centrală │ 170.469│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 237.064│ │ │ ││ 03 │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe │ 16.274.485│ │ │ ││ 05 │Asistență socială în caz de boli și invalidități │ 2.842.458│ │ │ ││ 02 │Asistență socială în caz de invaliditate │ 2.842.458│ │ │ ││ 06 │Asistență socială pentru familie și copii │ 8.784.593│ │ │ ││ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau │ │ │ │ ││ │pensionare │ 33.891│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmași │ 9.639│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 1.089.829│ │ │ ││ 01 │Ajutor social │ 1.051.334│ │ │ ││ 03 │Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante │ 4.118│ │ │ ││ │a statutului de refugiat │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ 34.377│ │ │ ││ │sociale │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței│ 302.738│ │ │ ││ │sociale │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale │ 302.738│ │ │ ││7001 │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 3.481.176│ 4.226.675│ 4.227.675│ 12.226.675││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.278.736│ 3.768.217│ 3.769.217│ 11.768.217││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 9.890│ 17.100│ 17.100│ 17.100││ 22 │Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor │ 7.700│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 2.190│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 2.190│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 99.000│ 299.000│ 299.000│ 299.000││ 30 │Alte subvenții │ 99.000│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 2.478.500│ 2.726.946│ 2.726.946│ 10.725.946││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 21.000│ │ │ ││ 13│Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 1.000│ │ │ ││ 32│Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 20.000│ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 2.457.500│ │ │ ││ 04│Programul pentru construcții de locuințe și săli de │ 70.000│ │ │ ││ │sport │ │ │ │ ││ 05│Finanțarea colaborării și/sau actualizării planurilor │ 25.000│ │ │ ││ │urbanistice generale și a regulamentelor locale de │ │ │ │ ││ │urbanism │ │ │ │ ││ 06│Retehnologizarea centralelor termice și electrice de │ 67.500│ │ │ ││ │termoficare │ │ │ │ ││ 09│Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului │ 25.000│ │ │ ││ │seismic al construcțiilor existente cu destinație de │ │ │ │ ││ │locuință │ │ │ │ ││ 38│Programul Național de Dezvoltare Locală │ 2.270.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 506.000│ 507.425│ 507.425│ 507.425││ 01 │A. Transferuri interne │ 506.000│ │ │ ││ 03│Programe cu finanțare rambursabilă │ 5.000│ │ │ ││ 12│Investiții ale agenților economici cu capital de stat │ 500.000│ │ │ ││ 26│Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, │ 1.000│ │ │ ││ │reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor │ │ │ │ ││ │existente │ │ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 10.000│ 12.000│ 13.000│ 13.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- │ │ │ │ ││ │2020 │ │ │ │ ││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 10.000│ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ 1.500│ │ │ ││ 02│Finanțarea externă nerambursabilă │ 8.500│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 175.346│ 205.746│ 205.746│ 205.746││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ 175.346│ │ │ ││ │rambursabilă │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 202.440│ 458.458│ 458.458│ 458.458││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 202.440│ 458.458│ 458.458│ 458.458││ 01 │Active fixe │ 202.440│ │ │ ││ 01│Construcții │ 190.613│ │ │ ││ 02│Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 11.500│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 327│ │ │ ││ 03 │Locuințe │ 1.036.690│ │ │ ││ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuințe │ 1.036.690│ │ │ ││ 05 │Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice │ 148.486│ │ │ ││ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 148.486│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor │ 2.296.000│ │ │ ││ │și dezvoltării comunale │ │ │ │ ││7401 │PROTECȚIA MEDIULUI │ 1.145.541│ 1.148.654│ 1.243.323│ 1.274.420││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.072.040│ 1.077.063│ 1.173.236│ 1.205.834││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.769│ 153.513│ 157.044│ 160.499││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 121.010│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 113.025│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiții de muncă │ 6.760│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 20│ │ │ ││ 12│Indemnizații plătite unor persoane din afara │ 30│ │ │ ││ │unității │ │ │ │ ││ 13│Indemnizații de delegare │ 1.100│ │ │ ││ 14│Indemnizații de detașare │ 14│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 61│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 24.759│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ 17.032│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ 598│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 6.016│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ 237│ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 876│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 35.787│ 41.000│ 41.000│ 41.000││ 01 │Bunuri și servicii │ 22.671│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 788│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curățenie │ 52│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat și forță motrică │ 5.980│ │ │ ││ 04│Apă, canal și salubritate │ 453│ │ │ ││ 05│Carburanți și lubrifianți │ 3.109│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 418│ │ │ ││ 07│Transport │ 27│ │ │ ││ 08│Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 1.888│ │ │ ││ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ 3.423│ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ 30│Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ 6.533│ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 388│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 49│ │ │ ││ 01│Hrană pentru oameni │ 49│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 46│ │ │ ││ 03│Reactivi │ 46│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 560│ │ │ ││ 01│Uniforme și echipament │ 156│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 404│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferuri │ 2.215│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detașări, transferări │ 1.580│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ 635│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 7│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 21│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 1.372│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 338│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 333│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 525│ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potri- │ │ │ │ ││ │vit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 7.262│ │ │ ││ 02│Protocol și reprezentare │ 53│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viață │ 666│ │ │ ││ 04│Chirii │ 1.430│ │ │ ││ 07│Fondul Președintelui/Fondul conductorului instituției │ 11│ │ │ ││ │publice │ │ │ │ ││ 09│Executarea silită a creanțelor bugetare │ 20│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 5.082│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 2.160│ 3.160│ 3.160│ 3.160││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 2.160│ │ │ ││ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ 2.160│ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ │ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRA- │ 21.528│ 30.000│ 30.000│ 30.000││ │ȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 4.528│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituții publice │ 4.528│ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 17.000│ │ │ ││ 14│Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor │ 17.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 37.090│ 43.300│ 43.300│ 51.594││ 01 │A. Transferuri interne │ 7.000│ │ │ ││ 12│Investiții ale agenților economici cu capital de stat │ 6.000│ │ │ ││ 48│Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și │ 1.000│ │ │ ││ │inovare │ │ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ 30.090│ │ │ ││ │organizații internaționale) │ │ │ │ ││ 01│Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 27.725│ │ │ ││ 03│Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate │ 2.365│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 82.567│ 82.567│ 20.567│ 20.567││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ 7.432│ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ │ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ 50│ │ │ ││ 02│Finanțarea externă nerambursabilă │ 284│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 7.098│ │ │ ││ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) │ 1.850│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 1.850│ │ │ ││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate și │ 200│ │ │ ││ │Parteneriat (ENPI) │ │ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ 50│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 150│ │ │ ││ 16 │Alte facilități și instrumente postaderare │ 85│ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ 34│ │ │ ││ 02│Finanțarea externă nerambursabilă │ 51│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ 13.500│ │ │ ││ │bugetele locale necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN postaderare │ │ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ 48.500│ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ │ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ 11.000│ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de │ │ │ │ ││ │proiect/beneficiarii instituții publice. │ │ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 741.519│ 717.523│ 872.165│ 893.014││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- │ │ │ │ ││ │2020 │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ 6.098│ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ │ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ 1.639│ │ │ ││ 02│Finanțarea externă nerambursabilă │ 4.108│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 351│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 18.827│ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ 2.326│ │ │ ││ 02│Finanțarea externă nerambursabilă │ 16.501│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ 10.644│ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ 7.996│ │ │ ││ 02│Finanțare externă nerambursabilă │ 2.200│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 448│ │ │ ││ 16 │Alte facilități și instrumente postaderare │ 950│ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ 950│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ 238.000│ │ │ ││ │bugetele locale necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului │ │ │ │ ││ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 442.000│ │ │ ││ │societăți comerciale, instituții publice finanțate │ │ │ │ ││ │parțial sau integral din venituri proprii și alți │ │ │ │ ││ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ ││ │susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN │ │ │ │ ││ │aferente cadrului financiar 2014-2020 │ │ │ │ ││ 02│Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 442.000│ │ │ ││ │societăți comerciale și alți beneficiari de drept │ │ │ │ ││ │public sau privat necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului │ │ │ │ ││ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ 25.000│ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.620│ 6.000│ 6.000│ 6.000││ 17 │Despăgubiri civile │ 5.620│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 32.501│ 30.591│ 29.087│ 27.586││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 32.501│ 30.591│ 29.087│ 27.586││ 01 │Active fixe │ 26.248│ │ │ ││ 01│Construcții │ 4.869│ │ │ ││ 02│Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 4.926│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale │ 10.149│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 6.304│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 6.253│ │ │ ││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 41.000│ 41.000│ 41.000│ 41.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 41.000│ 41.000│ 41.000│ 41.000││ 01 │Rambursări de credite externe │ 41.000│ │ │ ││ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ 41.000│ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ │ │ │ ││ 01 │Administrație centrală │ 797.349│ │ │ ││ 03 │Reducerea și controlul poluării │ 341.192│ │ │ ││ 25 │Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului │ 1.000│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniul protecției mediului │ 6.000│ │ │ ││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 1.332.984│ 1.419.238│ 1.109.182│ 1.075.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.239.067│ 1.417.300│ 1.105.753│ 1.070.540││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.400│ 9.200│ 9.200│ 9.200││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 6.718│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 6.707│ │ │ ││ 12│Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 2│ │ │ ││ 13│Indemnizații de delegare │ 9│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 1.682│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ 1.181│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ 37│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 389│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ 11│ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 64│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 58.834│ 59.834│ 61.334│ 62.834││ 01 │Bunuri și servicii │ 7.379│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 40│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curățenie │ 5│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat și forță motrică │ 300│ │ │ ││ 04│Apă, canal și salubritate │ 30│ │ │ ││ 05│Carburanți și lubrifianți │ 170│ │ │ ││ 08│Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 100│ │ │ ││ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ 2.335│ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ 30│Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ 4.399│ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 50│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 50│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 50│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 80│