ORDIN nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar(actualizat până la data de 2 martie 2017*)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • ----------În baza prevederilor art. 242, 243 şi 244 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.720/2009 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 3 noiembrie 2009.  +  Articolul 3Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului,

  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 7 octombrie 2011.Nr. 5.561.  +  AnexăMETODOLOGIE 07/10/2011