LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 (*actualizată*)privind taxele extrajudiciare de timbru(actualizată până la data de 30 iunie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit, examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere, înmatricularea autovehiculelor şi a remorcilor, precum şi alte servicii prestate de unele instituţii publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru.----------Art. 1 a fost modificat de subpct. 1 al pct. I al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.  +  Capitolul II Stabilirea şi aplicarea taxelor extrajudiciare de timbru  +  Articolul 2*)Taxele extrajudiciare de timbru, stabilite în sume fixe pe tipuri de servicii prestate, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, după caz, de către persoanele fizice sau juridice, precum şi de către alţi solicitanţi ai serviciilor supuse acestor taxe, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 3Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc anticipat.  +  Articolul 4 (1) Taxele prevăzute la cap. I-IV din anexa constituie venituri la bugetul local, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel. (2) Taxele prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 40% de către consiliul local în a cărui rază teritorială se află sediul prestatorului de servicii. (3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevăzută la alin. (2), în funcţie de necesităţile funcţionarii normale a serviciilor publice şi de îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. (4) În cazul în care nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se modifică prin dispoziţii legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri. (5) Taxa prevăzută la cap. V din anexa constituie venit la bugetul de stat*).  +  Articolul 5 (1) Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru: a) eliberarea certificatelor care atestă un fapt sau o situaţie decurgând din raporturi de muncă, eliberarea, în condiţiile legii a certificatelor destinate obţinerii unor drepturi cu caracter reparatoriu pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, pentru veteranii de război şi pentru persoanele persecutate din motive etnice în perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, eliberarea certificatelor destinate obţinerii unor drepturi privind asistenţa socială, asigurările sociale şi protecţia socială, unicatele certificatelor eliberate de instituţiile de învăţământ, certificatele eliberate pentru a servi în armată, şcoli, grădiniţe, creşe şi în alte asemenea instituţii;------------Lit. a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 163 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2002. b) eliberarea certificatelor originale de stare civilă; c) atestările în legătura cu primirea unor sume de bani; d) eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri medicale, cu excepţia celor folosite în justiţie; e) eliberarea certificatelor medico-legale prin care se atestă decesul; f) eliberarea certificatelor ca urmare a acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii şi gratuite; g) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei în actele de identitate ale minorilor orfani, internaţi în case de copii; h) eliberarea cărţii de identitate;----------Lit. h) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de subpct. 2 al pct. I al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. i) examinarea, în vederea obţinerii permisului de conducere auto, a următoarelor categorii de persoane:- persoanele cu handicap fizic, pentru obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile A, A1, B şi B1, adaptate infirmităţii lor;- membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditaţi în România, pe baza de reciprocitate; j) înmatricularea:- autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea în România, pe baza de reciprocitate;- autovehiculelor din categoriile A, A1, B şi B1, aparţinând persoanelor cu handicap fizic, adaptate infirmităţii lor; k) serviciile, cu excepţia celor prevăzute la cap. IV din anexa, prestate la cererea instituţiilor publice; l) eliberarea cazierului judiciar;----------Lit. l) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de subpct. 3 al pct. I al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. m) eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini.----------Lit. m) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de subpct. 3 al pct. I al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. (2) Scutirile de taxe de timbru prevăzute în legi speciale pentru serviciile menţionate în anexa la prezenta lege se confirmă ca scutiri de taxe extrajudiciare de timbru.  +  Articolul 6 (1) Taxele extrajudiciare de timbru se pot plăti prin mijloace electronice de plată, prin ordin de plată sau numerar, cu excepţia taxei prevăzute la cap. V din anexă, pentru taxele de până la 10 lei, sau prin alte mijloace de plată prevăzute de lege.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de subpct. 4 al pct. I al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. (2) Taxele extrajudiciare de timbru vor putea fi încasate şi de instituţiile care primesc, întocmesc sau eliberează acte ori prestează servicii supuse acestor taxe, în condiţiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 7 (1) Sumele achitate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru se restituie sau se compensează, la cerere, în următoarele cazuri: a) atunci când taxa plătită nu era datorată; b) atunci când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal; c) atunci când serviciul nu poate fi prestat. (2) Taxele extrajudiciare de timbru, plătite prin aplicarea şi anularea timbrelor fiscale mobile, nu se restituie.  +  Articolul 8 (1) Termenele de prescripţie a dreptului de a cere restituirea sau compensarea taxelor extrajudiciare de timbru, precum şi a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor bugetare provenite din taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevăzute de legislaţia privind executarea creanţelor bugetare. (2) Termenul de prescripţie a dreptului de a cere plata taxei extrajudiciare de timbru este de 5 ani calculaţi de la data la care s-a constatat că aceasta nu a fost achitată.  +  Articolul 9Prestatorii de servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru au următoarele obligaţii: a) să nu primească sau să nu elibereze acte ori să presteze servicii fără ca taxă extrajudiciară de timbru, datorată potrivit dispoziţiilor legale, să fi fost achitată; b) să vireze, în termen de 10 zile de la data încasării, la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz, sumele încasate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru*); c) să păstreze documentele care atestă îndeplinirea obligaţiei privind timbrarea şi să conducă evidentele necesare în vederea identificării actelor, lucrărilor şi serviciilor eliberate sau prestate.  +  Capitolul III Sancţiuni  +  Articolul 10Încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 9 atrage răspunderea administrativ-disciplinară a persoanelor vinovate.  +  Articolul 11Controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se face de către: a) organele de specialitate ale consiliilor locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local.Până la organizarea de către consiliile locale a organelor de specialitate, atribuţiile ce le revin privind controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se vor efectua în cursul anului 1999 de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor; b) organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul de stat*).  +  Articolul 12Împotriva măsurilor dispuse prin procesele-verbale de control sau prin alte acte ale organelor cu atribuţii de control se pot exercita căile de atac prevăzute de procedura de soluţionare a obiecţiunilor, contestaţiilor şi plângerilor la actele de control sau de impunere ale organelor consiliului local sau ale Ministerului Finanţelor, după caz.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 13Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin: a) hotărâre a consiliilor locale, în condiţiile stabilite prin legea privind impozitele şi taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale; b) hotărâre a Guvernului, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venit la bugetul de stat*).  +  Articolul 14Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15Pentru aplicarea legii Ministerul Finanţelor, cu avizul Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al Ministerului de Interne, va elabora norme metodologice în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:- art. 1 lit. b) şi d)-i), art. 2, art. 3 lit. m)-p), art. 5, precum şi art. 4, art. 6 alin. 1, 4 şi 5, art. 9, art. 9^1, art. 10-13, art. 14 alin. 2, însă numai în ceea ce priveşte taxele extrajudiciare de timbru, din Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 5 iunie 1955, cu modificările ulterioare;- pct. III (inclusiv notele nr. 1 şi 2), VI, VII, X şi XIX din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993 şi aprobată prin Legea nr. 102/1994;- orice alte dispoziţii contrare.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  PAULA IVĂNESCU
   +  AnexăLISTAcuprinzând taxele extrajudiciare de timbru*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ANEXA ││ Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nr. │ ││crt.│ Extras din norma juridică - lei - │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ CAPITOLUL I ││ Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de ││ instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă ││ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte ││ servicii prestate de unele instituţii publice │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤│ 1. │Abrogat. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2. │Eliberarea certificatului de producător │Punct abrogat prin art. 80││ │ │lit. j) din Ordonanţa ││ │ │Guvernului nr. 36/2002│ │ │privind impozitele şi ││ │ │taxele locale │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 3. │Abrogat. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 4. │Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii │ ││ │asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de │ ││ │proprietate pentru animalele peste 2 ani: │ 5 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 5. │Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală │Punct abrogat prin art. 1,││ │ │pct. 144 din Legea ││ │ │nr. 174/2004 pentru ││ │ │aprobarea Ordonanţei ││ │ │Guvernului nr. 92/2003│ │ │privind Codul de procedură││ │ │fiscală │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 6. │Abrogat. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 7. │Abrogat. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 8. │Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a │ ││ │schimbării numelui şi sexului │ 15 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 9. │Abrogat. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│10. │Abrogat. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│11. │Abrogat. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│12. │Abrogat. │ │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ CAPITOLUL II ││ Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea ││ menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare ││ şi de pescuit │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤│ 1. │Acte de identitate: │ X ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │a) preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni │ ││ │români, precum şi înscrierea menţiunilor privind │ ││ │schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor │ ││ │români │ 5 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului│Abrogat prin Ordonanţa de ││ │sau a reşedinţei │urgenţă a Guvernului ││ │ │nr. 70/2009│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │c) abrogată │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de │Abrogat prin Ordonanţa de ││ │identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor │urgenţă a Guvernului ││ │pierdute, furate sau deteriorate │nr. 70/2009├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2. │Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice │Abrogat prin Ordonanţa de ││ │privind furnizarea unor date din Registrul permanent de │urgenţă a Guvernului ││ │evidenţă a populaţiei │nr. 70/2009│ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 3. │Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare │ 3 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 4. │Abrogat │ │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ ││ CAPITOLUL III ││ Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii ││ permiselor de conducere │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤│ 1. │Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o │ ││ │şcoală de conducători de autovehicule: │ x ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule │ ││ │din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E │ 6 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru │Abrogat prin Ordonanţa de ││ │autovehicule din categoria A │urgenţă a Guvernului ││ │ │nr. 70/2009│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru │Abrogat prin Ordonanţa de ││ │autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau │urgenţă a Guvernului ││ │subcategoriile B, B1, B+E │nr. 70/2009│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule │ ││ │din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, │ ││ │D+E, C1+ E, D1+E, Tb şi TV │ 28 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru │Abrogat prin Ordonanţa de ││ │autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau │urgenţă a Guvernului ││ │subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv │nr. 70/2009│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru │Abrogat prin Ordonanţa de ││ │autovehicule din categoriile C+E, D+E │urgenţă a Guvernului ││ │ │nr. 70/2009├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2. │Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost │ ││ │anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse│ ││ │în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost │ ││ │respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi │ 84 ││ │categorii a permisului de conducere, precum şi pentru │ ││ │persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de│ ││ │autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile │ ││ │B, B1, B+E │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 3. │Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost │Abrogat prin Ordonanţa de ││ │anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse│urgenţă a Guvernului ││ │în permisul anulat │nr. 70/2009├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 4. │Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse │Abrogat prin Ordonanţa de ││ │de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi │urgenţă a Guvernului ││ │categorii a permisului de conducere │nr. 70/2009│ │ │ │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ CAPITOLUL IV ││ Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de ││ circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤│ 1. │Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a │ ││ │autovehiculelor şi remorcilor: │ x ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă │ ││ │autorizată de până la 3.500 kg inclusiv │ 60 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă │Abrogat prin Ordonanţa de ││ │autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg, inclusiv │urgenţă a Guvernului ││ │ │nr. 70/2009│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă │ ││ │autorizată mai mare de 3.500 kg │ 145 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2. │Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei │ ││ │autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent │ ││ │sau temporar │ 9 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 3. │Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a │ ││ │autovehiculelor şi remorcilor │ 414 │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ CAPITOLUL IV^1) ││ Taxă pentru furnizare date │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤│ │Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice │ ││ │privind furnizarea unor date din Registrul naţional de │ ││ │evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional │ ││ │de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor │ 5 ││ │de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al │ ││ │municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de │ ││ │conducere şi certificatelor de înmatriculare │ │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ CAPITOLUL V ││ Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza │Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi ││ completările ulterioare │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤│ 1. │Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra │ ││ │terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar │ 15 ││ │nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările│ ││ │ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole │ ││ │şi forestiere │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘----------Pct. 1, 3, 6, 7 şi 9 - 12 din Cap. I al anexei au fost abrogate de subpct. 5 al pct. I al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.Pct. 4 din Cap. I al anexei a fost modificat de subpct. 6 al pct. I al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.Lit. c) a pct. 1 şi pct. 4 din Cap. II al anexei au fost abrogate de subpct. 7 al pct. I al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.Lit. a) a pct. 1 din Cap. II al anexei a fost modificată de subpct. 8 al pct. I al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.-------------