HOTĂRÂRE nr. 573 din 7 septembrie 1998 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci(actualizată până la data de 28 februarie 2017*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul prevederilor art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017. (2) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este autoritate unica pe teritoriul României în asigurarea protecţiei proprietăţii industriale, în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 2Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecţiei proprietăţii industriale în România şi aplica politica Guvernului în domeniu.  +  Articolul 3Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci exercită următoarele atribuţii principale:1. înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale, eliberează titluri de protecţie care conferă titularilor lor drepturi exclusive pe teritoriul României;2. este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi al registrelor naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii geografice, desene şi modele, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate şi certificate suplimentare de protecţie;----------Pct. 2 al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017.3. editează şi publică Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al României;4. editează şi publică fasciculele brevetelor de invenţie;5. administrează şi conservă Colecţia naţională de proprietate industrială, întreţine şi dezvoltă baza de date informatizată în domeniul său de activitate, inclusiv prin schimburi internaţionale;6. efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietăţii industriale;7. editează şi publică Revista română de proprietate industrială şi alte publicaţii destinate promovării obiectului său de activitate;8. atestă consilierii în domeniul proprietăţii industriale şi ţine evidenţa acestora în registrul naţional al cărui depozitar este;9. acordă, la cerere, consultanţă de specialitate în domeniul proprietăţii industriale şi organizează cursuri de instruire, seminarii şi simpozioane în domeniu;9^1. asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările internaţionale şi europene în domeniul protecţiei proprietăţii industriale;----------Pct. 9^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017.9^2. iniţiază, negociază şi participă, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri, protocoale şi alte înţelegeri interne şi internaţionale în domeniul protecţiei proprietăţii industriale;----------Pct. 9^2 al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017.9^3. participă şi implementează prin specialiştii Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci proiecte europene şi regionale în domeniul proprietăţii industriale, finanţate parţial sau integral de către organisme cu care oficiul dezvoltă relaţii de cooperare;----------Pct. 9^3 al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017.10. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul proprietăţii industriale, care decurg din dispoziţiile legale în vigoare şi din acordurile internaţionale la care România este parte.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009. (2) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci sprijină activitatea de inovare din institute de cercetare şi universităţi prin acţiuni de diseminare şi promovare a domeniului proprietăţii industriale, în care scop alocă resurse materiale şi/sau financiare din bugetul de venituri proprii al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.----------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017. (3) Pentru sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate aloca o parte din veniturile încasate, potrivit criteriilor stabilite prin instrucţiuni emise de directorul general şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017. (4) Nivelul sumelor alocate în vederea sprijinirii inovării şi brevetării invenţiilor româneşti în străinătate se aprobă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.----------Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017.  +  Articolul 4Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci dezvoltă relaţii cu instituţiile similare din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale şi regionale de proprietate industrială şi reprezintă România în organizaţiile internaţionale şi regionale de specialitate la care este membră, potrivit mandatului acordat.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009.  +  Articolul 5 (1) În structura organizatorică a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci funcţionează direcţii conduse de directori, salarizaţi conform legii. Structura organizatorică este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009. (2) Prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare, prevăzute de lege. (3) Numărul maxim de posturi la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este de 243.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 560 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 august 2013.  +  Articolul 6 (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este condus de un director general numit prin decizie a prim-ministrului. (2) Funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci este asimilată cu funcţia de secretar de stat. (3) Directorul general conduce întreaga activitate a oficiului şi îl reprezintă în raporturile cu Guvernul, ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii naţionale şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine. (4) Directorul general poate delega atribuţii directorilor din subordine. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite ordine, decizii, instrucţiuni, dispoziţii, cu caracter normativ sau individual.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017.  +  Articolul 7 (1) Pe lângă directorul general funcţionează colegiul de conducere, ca organ consultativ. Componenta şi atribuţiile colegiului de conducere se stabilesc prin ordin al directorului general. (2) Preşedintele colegiului de conducere este directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, iar în lipsa acestuia atribuţiile preşedintelui sunt îndeplinite de către directorul general adjunct sau un alt director, împuterniciţi prin mandat scris.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009.  +  Articolul 8Structura organizatorică detaliată a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă, potrivit dispoziţiilor legale, prin ordin al ministrului economiei.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017.  +  Articolul 9În exercitarea atribuţiilor sale, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului.  +  Articolul 10Cheltuielile de funcţionare ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se finanţează din veniturile proprii realizate.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017.  +  Articolul 11Salariile personalului se stabilesc în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 12Tarifele referitoare la serviciile efectuate pentru terţi se stabilesc prin ordin al directorului general.  +  Articolul 13În structura Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se pot înfiinţa, prin ordin al directorului general, respectându-se încadrarea în numărul total de posturi aprobat, structuri fără personalitate juridică având ca atribuţii formarea şi pregătirea personalului de specialitate în domeniul proprietăţii industriale în România, precum şi editarea publicaţiilor oficiale şi a unor materiale din domeniul său de activitate.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009.  +  Articolul 14 (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate sprijini activitatea centrelor regionale de promovare a proprietăţii industriale, existente pe lângă universităţi, camere de comerţ şi altele asemenea, prin acordarea de asistenţă tehnică, consultanţă şi dotare, potrivit legislaţiei în vigoare.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017. (2) Asistenţa prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin convenţii de colaborare încheiate între părţi, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 15Abrogat.-------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009.  +  Articolul 16Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate utiliza, pentru organizarea de simpozioane, seminarii, manifestări similare sau pentru editarea publicaţiilor de specialitate, sume provenite din taxe de participare, sponsorizări, publicitate, donaţii şi contribuţii, destinate special acestui scop, în condiţiile legii.  +  Articolul 17Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci utilizează un parc auto, stabilit potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 18Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

  PRIM-MINISTRU

  RADU VASILE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Directorul general al Oficiului

  de Stat pentru Invenţii şi Mărci,

  Gabor Varga

  Ministrul industriei şi comerţului,

  Radu Berceanu

  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

  Alexandru Athanasiu

  Ministrul cercetării şi tehnologiei,

  Horia Ene

  Ministrul finanţelor,

  Daniel Dăianu
   +  AnexăSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi MărciNr. maxim de posturi: 243                            ┌──────────────────┐                            │ Director │                 ┌──────────┤ General ├───────────┐                 │ └─────────┬────────┘ │                 │ │ │      ┌──────────┴───────┐ │ ┌───────┴──────────────┐      │ Direcţia │ │ │ Direcţia Juridică, │      │ Economică │ │ │Contestaţii, Cooperare│      │ │ │ │ Internaţională şi │      └──────────────────┘ │ │ Afaceri Europene │                                      │ └──────────────────────┘                                      │                            ┌─────────┴────────┐                            │ Director General │                 ┌──────────┤ Adjunct ├───────────┐                 │ └─────────┬────────┘ │                 │ │ │      ┌──────────┴────────┐ │ ┌───────┴───────────┐      │ Direcţia │ │ │ Direcţia │      │Brevete de Invenţie│ │ │ Suport Tehnic şi │      │ şi Suport al │ │ │ Informaţional │      │ Inovării │ │ │ │      └───────────────────┘ │ └───────────────────┘                                      │                 ┌────────────────┐ │ ┌────────────┐                 │ Serviciu Mărci │ │ │ Serviciul │                 │ şi Indicaţii ├───┴───┤ Desene şi │                 │ Geografice │ │ Modele │                 └────────────────┘ └────────────┘Structura organizatorică completă conţinând servicii şi birouri se stabileşte în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998, cu modificările ulterioare.-------------Anexa a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 560 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 august 2013, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.--------