HOTĂRÂRE nr. 39 din 27 ianuarie 2017pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum și a modalităților de verificare și control
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 1 februarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, având în vedere prevederile Programului de guvernare 2017-2020, capitolul "Politici agricole și de dezvoltare rurală" - Programul de susținere pentru produse deficitare, și anume acordarea de sprijin pentru cultura de tomate în spații protejate, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza prețului sau a cantității de produse cumpărate sau introduse pe piață;b) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;c) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.  +  Articolul 2 Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.  +  Articolul 3 În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;c) întreprindere unică - potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre următoarele relații:(i)  o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii)  o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii)  o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv)  o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;e) spatii protejate - sere/solare, spații închise în care factorii de vegetație sunt dirijați pe întreg ciclul de cultură;f) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.  +  Capitolul II Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susținerea produsului tomate în spații protejate  +  Articolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea produsului tomate în spații protejate.(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. b) și c), care exploatează culturi de tomate în spații protejate, respectiv:a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la data plății ajutorului de minimis;b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;c) producătorilor agricoli persoane juridice.  +  Articolul 5(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Program susținere tomate, 2017, beneficiar numărul ............, Direcția pentru Agricultură a Județului ............./ Municipiului București";b) să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2.000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafața prevăzută la lit. a);c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul 2017.(2) Valorificarea producției prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în perioadele 1 ianuarie-15 iunie, inclusiv, și/sau 23 octombrie- 20 decembrie, inclusiv. (la 19-10-2017, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 770 din 18 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 19 octombrie 2017 )  +  Articolul 5^1(1) Producătorii agricoli înscriși în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, prevăzut la art. 9 alin. (4), care comercializează tomatele în spații de vânzare precum piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante, vor purta elemente de identificare.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, asigură și pune la dispoziția producătorilor agricoli prevăzuți la alin. (1) elementele de identificare necesare.(3) Elementele de identificare prevăzute la alin. (1), procedura de distribuire, precum și cheltuielile aferente emiterii și distribuirii acestora se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(4) Cheltuielile aferente emiterii și distribuirii elementelor de identificare se asigură din resursele financiare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul «Bunuri și servicii». (la 29-05-2017, Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 375 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 )  +  Articolul 6(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 13.481,4 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5.(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(4) În cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7 Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, pe durata Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, în anul 2017, după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 10 alin. (2).  +  Articolul 8 Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 179.752 mii lei, care reprezintă contravaloarea în lei a 40.000 mii euro, și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2017, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".  +  Capitolul III Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis pentru susținerea produsului tomate în spații protejate  +  Articolul 9(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) depun o cerere de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;b) copie a atestatului de producător;c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;e) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul 2017 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;f) declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) sunt prezentate în original și în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".(3) În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, unde se găsește suprafața deținută.(4) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.(5) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, pe a cărei rază teritorială se află exploatația verifică sumele primite anterior de beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate", cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de carne", cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 852/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine", precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis în perioada 2015-2017 și a celor declarate de solicitant în cerere, în vederea calculării sumelor rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.(6) Gestionarea registrului unic prevăzut la alin. (4) se asigură de către un funcționar din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, numit prin decizie a directorului executiv.(7) În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafața cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.  +  Articolul 10(1) Reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, având în vedere cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) și în baza comunicării solicitanților, verifică înființarea culturii și începutul rodirii, potrivit fișelor prevăzute în anexa nr. 4.(2) Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate și verificați potrivit prevederilor alin. (1) au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București documente justificative care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, până la data de 27 decembrie 2017, inclusiv.(3) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de tomate comercializate.  +  Articolul 11(1) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București verifică documentele justificative prevăzute la art. 10 alin. (3) și completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate.(2) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 6 alin. (3).(3) Suma reprezentând ajutor de minimis prevăzută la alin. (2) are în vedere sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul actelor normative prevăzute la art. 9 alin. (5).(4) Solicitanții ale căror sume aprobate potrivit prevederilor alin. (2) nu reprezintă echivalentul în lei al sumei de 3.000 euro nu sunt eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis, conform prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 12 Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc lunar Situația centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până în ultima zi lucrătoare a lunii.  +  Articolul 13 Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 14(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare, și încarcă informațiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.  +  Articolul 15(1) Registrul unic prevăzut la art. 9 alin. (4), precum și documentația depusă pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de minimis.(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(3) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituției.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 16 Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis acordată pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.  +  Articolul 17(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de minimis potrivit prevederilor legale în vigoare.(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.  +  Articolul 18 Se interzice acordarea de ajutor de minimis în temeiul prezentei hotărâri solicitanților a căror suprafață de culturi de tomate în spații protejate este obținută prin divizarea unei exploatații existente la data de 1 ianuarie 2017, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței.  +  Articolul 19 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat
  pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  București, 27 ianuarie 2017. Nr. 39.  +  Anexa nr. 1 Nr. ........... data ...................
  CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
  (Model)
  Către,Direcția pentru Agricultură a Județului ........../a Municipiului București Subsemnatul/Subsemnata:a) persoana juridică/PFA/II/IF ............, cu sediul în localitatea ..........., județul ......, înscrisă la Registrul Comerțului cu nr. ........., CUI ........., cod CAEN ........ cont bancar deschis la .............. reprezentată de .........., CNP ..................;b) persoana fizică ............, domiciliată în localitatea .......... județul .........., str. .......... nr. ....., deținătoare a BI/CI seria ....... nr. ......, eliberat/eliberată la data ......... de ..........., CNP ..........., cont bancar ............ deschis la ..................., solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, potrivit art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum și modalitățile de verificare și control și depun următoarele documente: ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... NOTĂ: Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare. Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru 2017 la Direcția pentru Agricultură a Județului ........./a Municipiului București pentru înscrierea în Program cu suprafața ..... mp. Declar că în perioada anilor 2015-2017 am /nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul: ................. ............ Suma ............................. ................................................................. NOTĂ: Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis. Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez la cererea motivată a direcțiilor pentru agricultură județene sau altor instituții abilitate suma care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea. Mă oblig să mențin suprafața de spații protejate care a beneficiat de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum și modalitățile de verificare și control. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice. Solicitant, Verificat Aprobat director reprezentant DAJ, executiv DAJ, .................. .................. ................ (la 20-02-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 39 din 27 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017 )
   +  Anexa nr. 2 Nr. ....... data ...........
  DECLARAȚIE
  (Model)
  Subsemnatul/Subsemnata:a) persoana juridică/PFA/II/IF ..........., cu sediul în localitatea ......, județul ........, înscrisă la registrul comerțului sub nr. ....., CUI ......., cod CAEN ............ cont bancar deschis la ............ reprezentată de ..........., CNP ...................... ;b) persoana fizică ..........., domiciliată în localitatea .........., județul .........., str. ....... nr. ...., deținătoare a BI/CI seria ....... nr. ......, eliberat/eliberată la data .......... de ......., CNP ................, cont bancar ............ deschis la .............., declar că am luat cunoștință de Programul de susținere a produsului tomate în spații protejate și mă oblig să informez/comunic/anunț DAJ înființarea culturii și începutul rodirii în vederea efectuării verificărilor. Declar că suprafața cultivată cu tomate în spații protejate, pentru care solicit sprijin financiar, nu este obținută prin divizarea unei exploatații existente la data de 1 ianuarie 2017. Declar că înființez cultura de tomate în spații protejate în suprafață de ........ mp, pe raza localității .........., județul ........., și marchez suprafața, la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Program susținere tomate, 2017, beneficiar numărul .........., Direcția pentru Agricultură a Județului ........./ Municipiului București". Am fost informat de reprezentanții DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența suprafeței, înființarea culturii și începutul rodirii. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile. Data Semnătura solicitant ................... ..........................
   +  Anexa nr. 3
  Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a
  produsului tomate în spații protejate
  (Model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Direcția pentru Agricultură a Județului .............../a Municipiului București
  Nr. crt.     Producător agricol (numele și prenumele,denumirea, CNP/CUI, localitatea)    Cererea de înscriere înProgram (Nr./data)    Suprafața pentru carese solicită sprijinul Cantitate comercializată (kg)     Suma totală aprobată (lei)     
  Total(mp)    din care:
  Sere (mp) Solare (mp)
  (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  1.   1/data      
  2.   2/data      
  3.        
  4.        
  ...       
  NOTĂ: Coloanele 6 și 7 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant. Întocmit ..................................... (numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 4A. Fișa de identificare a culturii (Model) Numele și prenumele ............, funcția ....... legitimația nr. ........., în calitate de reprezentant DAJ ................, am constatat următoarele: Date solicitant: ....................................................... Spațiul protejat sera [] solar [] Suprafața existență cu cultura de tomate 1.000 mp Da [] Nu [] În cazul în care se depun cereri de înscriere în Program în mai multe județe: Suprafața ............, județul .................... ....................... până la incidența suprafeței totale de 1.000 mp. Vecinătăți ............................................................. ........................................................................ ┌────────────────────────────────────┐ │ │ Schița culturii cu căile de acces │ │ └────────────────────────────────────┘ Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Program susținere tomate, 2017, beneficiar numărul ........., Direcția pentru Agricultură a Județului ........../Municipiului București". Da [] Nu [] Alte mențiuni: ......................................................... ........................................................................ ........................................................................ NOTĂ: Această fișă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata înființarea culturii de tomate în spații protejate. Am constatat, Sunt de acord cu constatarea, ────────────── ───────────────────────────── Reprezentant DAJ, Solicitant, ................... .............................B. Fișa de verificare a începutului rodirii (Model) Numele și prenumele .........., funcția ......... legitimația nr. ........., în calitate de reprezentant DAJ ............, am constatat următoarele: Date solicitant: ................................................................................................. Spațiul protejat sera [] solar [] Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Program susținere tomate, 2017, beneficiar numărul ..........., Direcția pentru Agricultură a Județului ........./Municipiului București". Da [] Nu [] Suprafața existentă cu cultura de tomate de 1.000 mp, aflată în faza de început de rodire Da [] Nu [] Jurnal de recoltări Da [] Nu [] Alte mențiuni: .......................................................... ......................................................................... ......................................................................... NOTĂ: Această fișă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata începutul rodirii culturii de tomate în spații protejate, pentru fiecare ciclu, până la realizarea produselor de minimum 2.000 kg. Am constatat, Sunt de acord cu constatarea, ────────────── ───────────────────────────── Reprezentant DAJ, Solicitant, ................... .............................  +  Anexa nr. 5
  Situația centralizatoare a sumelor necesare reprezentând
  sprijin financiar
  (Model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Direcția pentru Agricultură a Județului ......../a Municipiului București
  Nr. crt.      Numărul beneficiarilor     Suprafața pentru carese acordă sprijin Cantitatea comercializată (kg)     Cuantum pebeneficiar (lei)      Suma aprobată
  Total (lei)     din care:
  Total(mp)    din care:
  sere (lei)  solare (lei)  
  sere (mp) solare (mp)
  (0) (1) (2) (3) (4) (5)   (6) (7) (8)
            
            
  Director executiv, Întocmit, .......................................... ........................................ (numele, prenumele, semnătura și ștampila) (numele, prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 6
  Situație centralizatoare
  (Model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Se aprobă: Ordonator principal de credite, ........................................
  Nr. crt.   Județul Suma totală aprobată (lei)
  (0) (1) (2)
  1.   
  2.   
  3.   
  ...   
  TOTAL:  
  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene Director general, .................................. (semnătura și ștampila)
  ----