PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ din 22 decembrie 2016privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor stațiilor de bază pentru servicii de comunicații electronice
EMITENT
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2017  Notă
  Aprobată de ORDINUL nr. 33 din 22 decembrie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2017.
  1. Obiectivul procedurii Prezenta procedură operațională, denumită în continuare procedură, are ca obiectiv stabilirea modalității de analiză și răspuns din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale, prin avizare favorabilă sau nefavorabilă, la solicitările persoanelor juridice, titulari ai licențelor de utilizare a frecvențelor radio, privind stabilirea amplasamentelor stațiilor de bază pentru servicii de comunicații electronice.2. Definiții ale termenilor utilizați2.1. În înțelesul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:a) serviciul mobil terestru - serviciu mobil între stații de bază și stații mobile terestre de uscat sau între stații mobile terestre de uscat;b) stație de bază - stație de uscat care funcționează în serviciul mobil terestru.2.2. În înțelesul prezentei proceduri, semnificația termenilor: serviciu de comunicații electronice, interferență prejudiciabilă și radiocomunicații este cea prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 9, 12 și 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011.3. Domeniul de aplicare Prezenta procedură se aplică pentru:a) evaluarea riscului de apariție a unor interferențe prejudiciabile, inclusiv de obstrucționare fizică, care pot afecta rețelele de radiocomunicații speciale aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale;b) transmiterea unui răspuns/aviz în termenul legal, la solicitările de eliberare a avizului de principiu în vederea stabilirii amplasamentelor stațiilor de bază pentru servicii de comunicații electronice.4. Beneficiarii avizului de principiu Beneficiarii avizului de principiu sunt persoanele juridice, titulari ai licențelor de utilizare a frecvențelor radio.5. Documente5.1. Documentele de lucru necesare la analiza solicitării de eliberare a avizului de principiu sunt:a) cererea de solicitare a avizului privind stabilirea amplasamentelor stațiilor de bază pentru servicii de comunicații electronice;b) dosarul cu documentația tehnică a stației de bază care cuprinde documentele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta procedură;c) corespondența Serviciului de Telecomunicații Speciale cu solicitantul avizului de principiu.5.2. Documentul rezultat în urma analizei solicitării este adresa de răspuns sau avizul de principiu.6. Modul de lucru privind eliberarea avizului de principiu6.1. Beneficiarul, titular al licenței de utilizare a frecvenței radio, înaintează o cerere directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale prin care solicită avizul de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor stațiilor de bază pentru servicii de comunicații electronice, la care anexează dosarul cu documentația tehnică a stației de bază, întocmit conform pct. 5.1 din prezenta procedură.6.2. Structura specializată din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale verifică documentele transmise de către solicitant și, după caz, ia legătura cu solicitantul pentru completarea documentației și clarificarea anumitor aspecte tehnice.6.3. În baza analizelor proprii, Serviciul de Telecomunicații Speciale transmite solicitantului avizul de principiu.6.4. Avizul de principiu poate fi:a) favorabil, fără observații sau cu restricții ori condiționări;b) nefavorabil.6.5. În cazul unui aviz de principiu nefavorabil, se vor preciza solicitantului argumentele minim necesare pentru justificarea respingerii cererii.7. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  documentelor componente ale documentației tehnice
  necesare eliberării avizului de principiu referitor
  la stabilirea amplasamentelor stațiilor de bază
  pentru servicii de comunicații electronice
  1. Cerere semnată de reprezentantul legal (original);2. Certificat de urbanism (copie);3. Documente juridice care demonstrează deținerea dreptului de proprietate sau de folosință al amplasamentului stației de bază (copie);4. Licența de utilizare a frecvențelor radio/licență de emisie (copie);5. Proiect tehnic al stației de bază (copie);6. Fișa cu sinteza datelor tehnice pentru stația de bază (stație de bază/echipament legătură transport radio) conform anexei nr. 2 la prezenta procedură;7. Delegație/Împuternicire pentru persoana care depune documentația și cea care ridică avizul de principiu (în original, în cazul în care nu se dorește trimiterea lui prin poștă);8. Date de contact ale structurii desemnate pentru clarificări legate de solicitare/documentație;9. Date de contact ale structurii desemnate pentru comunicarea unor probleme (perturbații), pe perioada exploatării licenței de utilizare a frecvențelor radio/licenței de emisie.
   +  Anexa nr. 2
  FIȘA
  cu sinteza datelor tehnice pentru
  stația de bază (stație de bază/echipament
  legătură transport radio)
   Nr crt    Nu-mărAAF    Nu-me  stație      Codstație            Amplasament                 Antenă                    Fider      Echipament  Frec-vențăemi- sie       Frec-ven- ță   re-  cep- ție    Capa- ci-  tate   de  trans-misie   Tipmo-du-la-ție     Pu-  te-  re   emi- sie      Pu-  te-  re   ra-  di-  a-   tă    
  Ju-  deț  (sec-tor)    Lo-ca-li-ta-te     A-dre   La-ti-tu-di-ne   Longi-tu-di- ne   Co-te-ren  Tip    Î-  năl-ți- me  de  la  sol  Po-la-ri-za-re   Unghiele- vație     A- zi- mut      Câș- tig     Di- rec-ti- vi- ta- te     Tip       Lun-gi- me       Ate- nuare      Tip     Fa-  bri- cant     
                    [m]    [m]   [gr]  [gr] [dBi] [gr]   [m]   [dB/ 100 m]    [MHz] [MHz] [Mb/s]   [dBm și W][dBm și W]
  1                                               
                    
                    
                    
  2                           
                    
  3