ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017  Având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat,având în vedere faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, au fost aprobate unele măsuri privind salarizarea personalului din sectorul bugetar și alte drepturi de care beneficiază anumite categorii de personal, doar pentru primele două luni ale anului 2017,ținând cont de faptul că în lipsa unei reglementări privind salarizarea personalului din sectorul bugetar pentru anul 2017, începând cu 1 martie 2017, s-ar aplica în integralitate prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce ar genera inclusiv reduceri ale salariilor pentru unele categorii de personal,pentru a evita interpretări și o aplicare neunitară a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative și a Hotărârii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,ținând seama de faptul că neadoptarea măsurii de prelungire a termenului până la care cota maximă de contribuție de 6% aferentă fondurilor de pensii administrate privat să fie atinsă, respectiv în anul 2018, ar afecta sustenabilitatea sistemului public de pensii,având în vedere obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară într-un mod care să asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, în scopul menținerii stabilității macroeconomice, instituită prin Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, pe baza căreia să fie fundamentat proiectul bugetului de stat și al bugetelor de asigurări sociale pe anul 2017,luând în considerare că, în situația neadoptării acestor măsuri în regim de urgență, deficitul bugetar în anul 2017 va depăși pragul de 3% din produsul intern brut prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008, ceea ce va determina declanșarea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv,ținând cont de necesitatea adoptării măsurilor legislative în vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării activității Consiliului Concurenței,luând în considerare necesitatea adoptării de măsuri legislative care să asigure finanțarea cheltuielilor de transport al cetățenilor români aflați în situații deosebite și fără resurse financiare și al copiilor fără tutelă, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare și diurnă pentru persoanele însoțitoare, în cazul în care se impune repatrierea asistată, precum și finanțarea cheltuielilor de repatriere a cetățenilor români, decedați pe teritoriul statelor de reședință, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere și nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în statul în care a survenit decesul în condițiile intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,având în vedere necesitatea simplificării și acordării unui tratament fiscal specific aplicabil veniturilor obținute de către persoanele care desfășoară activități în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate, în conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de necesitatea luării măsurilor pentru asigurarea conducerii Fondului Român de Dezvoltare Socială în condițiile modificărilor legislative intervenite ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,având în vedere necesitatea reflectării și a evidențierii corecte a plăților efectuate din bugetele componente ale bugetului general consolidat, în concordanță cu normele europene privind Sistemul European de Conturi,având în vedere că în situația în care nu se corectează eroarea materială de la pct. 5 al articolului unic din Legea nr. 250/2016 cadrele didactice din învățământul preuniversitar nu ar beneficia de sporurile specifice reglementate de lege,având în vedere prevederile art. 29 alin. (4) și art. 30 alin. (4) și (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ținând seama de faptul că nivelul deficitelor bugetare (cash, ESA și structural) rezultate în urma planificării bugetare pe anul 2017 și perspectiva 2018-2020, se impune adoptarea de măsuri cu privire la conținutul declarațiilor prevăzute la articolele menționate,ținând cont de faptul că în prezent există unități administrativ-teritoriale la care din anumite motive consiliile locale/județene nu se pot întruni pentru aprobarea în termen a hotărârii de acoperire definitivă la sfârșitul anului a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, și ca urmare nu pot închide execuția în trezorerie,în vederea corelărilor necesare între Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și reglementările generale în materie bugetară,luând în considerare necesitatea stabilirii mecanismelor prin care va fi susținut fondul de lichidare - de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției, potrivit modificărilor aduse Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere măsurile tranzitorii la nivelul Ministerului Justiției destinate închiderii Acordului de împrumut nr. 4811-RO dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) În perioada 1 martie-31 decembrie 2017, se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare lunară, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 11/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 371 din 14 aprilie 2022:
  Sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de care beneficiază inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală se acordă, în perioada 1 martie 2017-31 decembrie 2017, în cuantumul procentual stabilit prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) emis în condițiile art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016, respectiv cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul A.N.A.F.
  (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), începând cu luna aprilie 2017, personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază de prevederile art. 3^1 alin. (6) și (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (3) Prevederile art. 1 alin. (3)-(5), art. 2-4, art. 5 alin. (2)-(4) și art. 6-11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, se aplică în mod corespunzător și în perioada 1 martie-31 decembrie 2017. Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 11/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 371 din 14 aprilie 2022:
  Sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de care beneficiază inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală se acordă, în perioada 1 martie 2017-31 decembrie 2017, în cuantumul procentual stabilit prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) emis în condițiile art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016, respectiv cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul A.N.A.F.
  (3^1) Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din cadrul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, beneficiază pentru această perioadă de o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție, acordată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 01-06-2017, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (3^2) Condițiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (3^1), inclusiv activitățile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, se stabilesc prin ordin al conducătorilor instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională. (la 01-06-2017, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (4) Prin excepție de la alin. (3), în perioada 1 martie-30 iunie 2017 instituțiile și autoritățile publice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 nu acordă prime de vacanță și vouchere de vacanță.
   +  Articolul 2Pentru personalul prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative, cuantumul salariului de bază se stabilește în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, după aplicarea procentelor de majorare prevăzute la art. 1 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2017.  +  Articolul 2^1Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) și (3), începând cu luna aprilie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizațiilor de care beneficiază personalul care ocupă funcții de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităților publice locale, respectiv primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene, se majorează cu 30% față de nivelul aflat în plată pentru luna martie 2017. (la 01-06-2017, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 )  +  Articolul 3(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018.(2) Prin excepție de la alin. (1), prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, se aplică de la 1 martie 2017 pentru categoriile de personal plătit din fonduri publice prevăzute în anexele nr. 2 și 2^1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 03 aprilie 2017 )  +  Articolul 4(1) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1)-(3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, sporurile și alte drepturi salariale specifice activității pentru personalul care își desfășoară activitatea în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății, precum și în unitățile din rețeaua ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie pot depăși 30% din salariul de bază, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(2) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna aprilie 2017, pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din cadrul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, sporurile, indemnizațiile și alte asemenea drepturi specifice acestui domeniu de activitate, acordate proporțional cu timpul efectiv lucrat - pe baza pontajelor, și care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază/salariul funcției de bază/solda funcției de bază, precum și drepturile salariale acordate pentru risc și suprasolicitare neuropsihică sau, după caz, pentru risc și pericol deosebit se determină prin raportare la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție cuvenit, al cărei/cărui cuantum nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. (la 01-06-2017, Articolul 4 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (3) Cuantumul drepturilor salariale determinate potrivit alin. (2) nu poate fi mai mic decât cel stabilit ca urmare a modalității de calcul utilizate în luna martie 2017. (la 01-06-2017, Articolul 4 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 )  +  Articolul 5(1) În anul 2017, numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.(2) Ordonatorii de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanțează în anul 2017, în condițiile alin. (1).  +  Articolul 6(1) Prevederile art. 18 alin. (2), art. 19, 21 și 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 se aplică în mod corespunzător și în perioada 1 martie-31 decembrie 2017. (la 16-11-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost abrogat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 16 noiembrie 2017 )  +  Articolul 7(1) Termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. e) și g) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.(2) Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.(3) Aplicarea prevederilor art. 4 alin. (5) și (6), art. 26 lit. b), art. 28^5, art. 36 și art. 57 lit. b) referitoare la creditele de angajament din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2018. (la 01-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 )  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 186/1995 privind constituirea sistemului informațional referitor la situația numerică a personalului din instituțiile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998.  +  Articolul 9Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 76 alineatul (2), după litera r) se introduce o nouă literă, litera r^1), cu următorul cuprins:r^1) veniturile obținute de către persoanele fizice care desfășoară activități în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate, în conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;2. La articolul 142, după litera t) se introduce o nouă literă, litera ț), cu următorul cuprins:ț) veniturile obținute de către persoanele fizice care desfășoară activități în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate, în conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 9 se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 11La articolul 31 alineatul (5) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) organizarea de către Consiliul Concurenței de congrese, conferințe și alte acțiuni de protocol similare.  +  Articolul 12După alineatul (4) al articolului 15 din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pot fi acoperite și de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 13La articolul 13 din Legea nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 13 februarie 2014, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) câte un reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale pentru Romi și 2 reprezentați ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, desemnați de conducătorii instituțiilor respective;  +  Articolul 14Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Sumele provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, care se restituie în condițiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidențiază în execuție la titlul de cheltuieli bugetare 85 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent» cu semnul minus. În bugetele unităților administrativ-teritoriale această operațiune se va reflecta și în programare, prin rectificare bugetară.(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, care se restituie la bugetul de stat în anii bugetari următori celui în care au fost acordate, se evidențiază la o poziție distinctă de venituri ale bugetului de stat.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând garanțiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Afacerilor Externe pentru contracte de închiriere privind spațiile de lucru și locuințele de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate se virează într-un cont de disponibil al Ministerului Afacerilor Externe și pot fi utilizate cu aceeași destinație pentru plata unor noi garanții. Angajarea, ordonanțarea și plata garanțiilor din contul de disponibil se fac în limita soldului acestuia.(4) Soldul contului de disponibil prevăzut la alin. (3), rămas neutilizat la sfârșitul anului, se virează la bugetul de stat, în contul de cheltuieli bugetare prevăzut la alin. (1), până la data de 15 ianuarie a anului următor.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând garanțiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe pentru contracte de închiriere privind spațiile de locuit reprezentând locuințe de serviciu pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, se virează în conturi de disponibil deschise pe numele instituțiilor respective și pot fi utilizate cu aceeași destinație pentru plata unor noi garanții. Angajarea, ordonanțarea și plata garanțiilor din conturile de disponibil se fac în limita soldurilor acestora.(6) Soldul conturilor de disponibil prevăzute la alin. (5), rămase neutilizate la sfârșitul anului, se virează la bugetul de stat, în contul de cheltuieli bugetare prevăzut la alin. (1), până la data de 15 ianuarie a anului următor.2. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1Instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sistemul de finanțare, vor solicita în scris unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului de care aparțin, până la data de 31 martie 2017, transferarea sumelor încasate și reflectate în execuția anului 2017 la paragrafele corespunzătoare ale subcapitolului de venituri 36.32.00 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți», din contul de venituri bugetare în care au fost încasate, în contul corespunzător de cheltuieli bugetare aferente alineatelor articolului 85.01 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent» astfel:a) instituțiile publice ale administrației publice centrale, finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, precum și cele finanțate integral din venituri proprii, solicită efectuarea următoarelor operațiuni:a1) sumele reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.01 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți» se transferă la următorii indicatori de cheltuieli, după caz: 85.01.03 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice», 85.01.04 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice» sau 85.01.05 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;a2) sumele reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.08 «Restituiri de sume provenite din finanțarea anilor precedenți reprezentând sume alocate în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale» se transferă la un alineat distinct al indicatorului de cheltuieli 85.01.00 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent».b) instituțiile publice ale administrației publice centrale, finanțate integral sau parțial din bugetul asigurărilor sociale de stat, solicită efectuarea următoarelor operațiuni:b1) sumele reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.04 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți aferente sistemului de pensii» se transferă, după caz, în conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice», 85.01.04 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice» sau 85.01.05 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;b2) sumele reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.05 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale» se transferă, după caz, în conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice», 85.01.04 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice» sau 85.01.05 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;c) instituțiile publice ale administrației publice centrale, finanțate integral sau parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, solicită efectuarea următoarelor operațiuni:c1) sumele reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.06 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj» se transferă, după caz, în conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice», 85.01.04 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice» sau 85.01.05 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;c2) sumele reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.07 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți aferente fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale» se transferă, după caz, în conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice», 85.01.04 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice» sau 85.01.05 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;d) instituțiile publice ale administrației publice locale solicită efectuarea următoarelor operațiuni:d1) sumele reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.02 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare», se transferă din contul de venituri bugetare în care au fost încasate, în contul corespunzător de cheltuieli bugetare corespunzător alineatului 85.01.02 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local», aferent capitolului bugetar 51.00.00 «Autorități publice și acțiuni externe», subcapitolul 51.01.00 «Autorități executive și legislative», paragraful 51.01.03 «Autorități executive»;d2) sumele reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.03 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare» se transferă din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul corespunzător de cheltuieli bugetare corespunzător alineatului 85.01.01 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local» aferent capitolului bugetar 51.00.00 «Autorități publice și acțiuni externe», subcapitolul 51.01.00 «Autorități executive și legislative», paragraful 51.01.03 «Autorități executive».e) instituțiile publice ale administrației publice centrale, finanțate integral sau parțial din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate solicită transferul sumelor reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.01 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți», după caz, în conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice», 85.01.04 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice» sau 85.01.05 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile  +  Articolul 15(1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul și ministrul finanțelor publice semnează o declarație de răspundere prin care se atestă, exclusiv, corectitudinea și integralitatea informațiilor din Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2017-2019.(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul și ministrul finanțelor publice semnează o declarație ce atestă exclusiv încadrarea proiectului de buget pe anul 2017 și perspectiva 2018-2020 în țintele, obiectivele și prioritățile asumate prin Strategia fiscalbugetară pentru perioada 2017-2019.  +  Articolul 16După alineatul (1^3) al articolului 58 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (1^4), cu următorul cuprins:(1^4) Acoperirea definitivă la sfârșitul anului, a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, se poate face în baza dispoziției ordonatorului principal de credite, sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuții, atunci când deficitul rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar, este mai mic sau egal cu sumele aprobate în baza hotărârilor autorităților deliberative pentru destinațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b).  +  Articolul 17La articolul 3^3 alineatul (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar, personalul didactic de predare și cercetare și didactic de conducere din învățământul superior/universitar, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:  +  Articolul 18În anul 2017, Oficiul Național al Registrului Comerțului se finanțează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției, potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19În aplicarea art. 39 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul, prin hotărâre, stabilește indicatorii pe baza cărora se determină anual necesarul fondului ce urmează a fi asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Justiției de la cap. 61.01 „Ordine Publică și Siguranță Națională“, titlul VII „Alte transferuri“ articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineat 55.01.18 „Alte transferuri curente interne“, precum și modalitatea de virare a acestuia de către Oficiul Național al Registrului Comerțului către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență.  +  Articolul 20(1) Se autorizează Ministerul Justiției ca în perioada 31 martie-31 iulie 2017 să asigure, prin Direcția de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe, derularea activităților de închidere a Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, inclusiv auditarea situațiilor financiare, în conformitate cu regulamentele și procedurile Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare.(2) Salarizarea personalului Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe în perioada 31 martie-31 iulie 2017 se va asigura prin bugetul Ministerului Justiției, capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“ titlul XII „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“, cu aplicarea prevederilor art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21Cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat potrivit art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 7.100 lei.  +  Articolul 22Articolul 3^4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Începând cu luna ianuarie 2017 salariile de bază de care beneficiază personalul nedidactic din cadrul inspectoratelor școlare se majorează cu 15% față de nivelul acordat în luna decembrie 2016.2. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Începând cu luna ianuarie 2017 salariile de bază de care beneficiază personalul nedidactic din instituțiile de învățământ superior de stat se majorează cu 15% față de nivelul acordat în luna decembrie 2016, cu încadrarea în bugetul aprobat.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul justiției,
  Florin Iordache
  p. Președintele Consiliului Concurenței,
  Otilian Neagoe
  București, 27 ianuarie 2017.Nr. 9.----