METODOLOGIE din 21 decembrie 2016privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2017  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 6.153 din 21 decembrie 2016, Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2017.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii de doctorat, se realizează în conformitate cu prezenta metodologie și cu documentele subsecvente elaborate în baza acesteia.  +  Articolul 2 Fiecare școală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea se realizează din 5 în 5 ani, pe baza performanței școlii doctorale și a capacității instituționale a instituției organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) din care face parte școala doctorală.  +  Articolul 3(1) Autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, în conformitate cu prezenta metodologie, se realizează de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR), denumită în continuare agenție abilitată.(2) Acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, în conformitate cu prezenta metodologie, se realizează de către ARACIS sau de către o altă agenție abilitată, pe baza rapoartelor elaborate de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind calitatea resurselor umane și de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) privind calitatea cercetării.  +  Articolul 4(1) Autorizarea unei școli doctorale îi conferă acesteia dreptul de a organiza admiterea la studii și de a desfășura programul de studii universitare de doctorat.(2) O școală doctorală se consideră autorizată dacă din componența sa face parte cel puțin un domeniu autorizat.  +  Articolul 5(1) Acreditarea unei școli doctorale îi conferă acesteia dreptul de a organiza admiterea la studii, de a desfășura programul de studii universitare de doctorat, de a organiza examene de finalizare a studiilor (susțineri publice ale tezelor de doctorat) și de a emite diplome, certificate și alte acte de studii recunoscute de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ).(2) O școală doctorală se consideră acreditată dacă din componența sa face parte cel puțin un domeniu acreditat.  +  Articolul 6 Autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a unei școli doctorale se realizează pentru fiecare domeniu în parte, pe baza raportului de evaluare internă și a evaluării externe, și vor viza atât programul de pregătire avansată, cât și programul de cercetare științifică sau creație artistică.  +  Capitolul II Procedura de evaluare externă  +  Articolul 7 Autorizarea provizorie a școlilor doctorale, pe domenii de doctorat, presupune parcurgerea următoarelor etape succesive de lucru:1. Declanșarea de către agenția abilitată a procedurii de evaluare în vederea autorizării se realizează prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 194 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și doar dacă sunt respectate cumulativ următoarele condiții, a căror îndeplinire este confirmată de către agenția abilitată:a) furnizorul de educație a depus la agenția abilitată raportul de evaluare internă, elaborat în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale prezentei metodologii și cu criteriile, standardele și indicatorii de performanță, parte integrantă a prezentei metodologii;b) furnizorul de educație a depus la agenția abilitată cererea de declanșare a procedurii de evaluare externă în vederea autorizării, în care se vor menționa școlile doctorale și domeniile aferente acestora pentru care se solicită evaluarea externă în vederea autorizării;c) furnizorul de educație face dovada că a achitat taxa aferentă activității de autorizare;d) fiecare dintre domeniile de doctorat care intră în componența școlii doctorale pentru care se solicită evaluarea demonstrează îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii eliminatorii:(i) existența a minimum 3 conducători de doctorat în domeniul supus evaluării, titulari, care sunt afiliați școlii doctorale din care face parte domeniul supus evaluării, care fie au obținut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fie dețin atestatul de abilitare;(ii) aplicarea prevederilor codului de etică și deontologie profesională al instituției și promovarea consecventă de măsuri pentru prevenirea, identificarea și combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului (aspecte operaționalizate prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale);(iii) existența unui curriculum care vizează dobândirea și dezvoltarea competențelor specifice și a celor transversale (detaliat prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale);e) furnizorul de educație are programe de studii universitare de master acreditate în fiecare dintre domeniile în care dorește să organizeze studii universitare de doctorat;f) prin excepție de la lit. e), pot organiza programe universitare de doctorat și: Școala de Studii Doctorale a Academiei Române, conform prevederilor art. 158 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și art. 5 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare, școlile de studii doctorale din domenii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene care, conform art. 153 alin. (1) și art. 163 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și art. 34 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare, oferă diplomă de licență echivalentă diplomei de master și acele IOSUD care declară că îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. d) și criteriile, standardele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.2. În situațiile în care agenția abilitată constată neîndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la pct. 1, aceasta va notifica furnizorul de educație și MENCȘ cu privire la neautorizarea școlii doctorale pentru domeniile de doctorat supuse evaluării.3. În vederea autorizării școlii doctorale, agenția abilitată desemnează propriii experți, un asistent tehnic și un student- doctorand. În situația în care agenția abilitată care desfășoară evaluarea este din România, experții evaluatori desemnați vor avea statutul de membri ai registrului de evaluatori al agenției, iar studentul doctorand va fi nominalizat de către federațiile studențești reprezentative la nivel național și va avea statutul de membru al registrului de evaluatori - studenți al agenției abilitate. Numărul experților evaluatori desemnați de către agenția abilitată poate crește în funcție de numărul domeniilor incluse în școala doctorală supusă evaluării, printr-un mecanism descris prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale. Unul dintre experți va îndeplini rolul de coordonator al comisiei de evaluare. În situația în care agenția abilitată care desfășoară evaluarea este din România, din comisia de evaluare va face parte și un expert evaluator din străinătate. Acesta va fi propus de către agenția abilitată din țară, din rândul membrilor registrului propriu al acesteia. Experții desemnați de către agenția abilitată, cu excepția asistentului tehnic, vor avea calitatea de conducător de doctorat.4. Vizita are loc în termen de maximum 40 de zile calendaristice de la data declanșării evaluării, se desfășoară pe parcursul a două zile lucrătoare la sediul școlii doctorale supuse evaluării și presupune analiza îndeplinirii standardelor aferente criteriilor 1, 2, 4, 8 și 12 aprobate prin prezenta metodologie și adaptate specificului domeniilor de doctorat prin intermediul fișelor vizitei. Rezultatele acestor verificări sunt consemnate în fișele vizitei. Fișele vor fi însoțite de orice alte documente pe care evaluatorii le vor considera necesare în vederea obținerii unei imagini complete asupra gradului de îndeplinire a standardelor. Fișele vizitei vor fi semnate de către toți membrii comisiei de evaluare, precum și de către conducerea instituției, a IOSUD și a școlii doctorale.5. Coordonatorul comisiei elaborează raportul de evaluare externă pe baza contribuțiilor tuturor membrilor comisiei de evaluare, cu sprijinul asistentului tehnic. Acest raport va cuprinde analiza îndeplinirii standardelor aferente criteriilor 1, 2, 4, 8 și 12 aprobate prin prezenta metodologie și adaptate specificului domeniilor de doctorat prin intermediul fișelor vizitei și o serie de informații referitoare la calitatea școlii doctorale și la capacitatea instituțională a IOSUD, o analiză cantitativă și calitativă a datelor culese sau validate în urma vizitei, o analiză a punctelor tari și slabe identificate, precum și o serie de recomandări privind îmbunătățirea calității.6. Raportul de evaluare externă va cuprinde avizul cu privire la autorizare pentru fiecare domeniu cuprins în școala doctorală supusă evaluării. O școală doctorală este autorizată exclusiv în domeniile care îndeplinesc standardele aferente criteriilor 1, 2, 4, 8 și 12 aprobate prin prezenta metodologie și adaptate specificului domeniilor de doctorat prin intermediul fișelor vizitei. Raportul de evaluare externă va fi semnat de către coordonatorul comisiei de evaluare, în urma consultării electronice a tuturor membrilor comisiei de evaluare și a asumării colective a conținutului raportului de către aceștia. Raportul de evaluare externă va menționa explicit termenul de valabilitate a avizului cu privire la autorizare pentru fiecare domeniu cuprins în școala doctorală supusă evaluării, respectiv 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice prin care se atestă autorizarea. Instituția are obligația de a solicita o nouă evaluare cu 3 luni înainte de expirarea acestui termen, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie de către MENCȘ. Raportul de evaluare externă va fi transmis agenției abilitate în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data finalizării vizitei.7. În urma aprobării de către comisia de evaluare, raportul de evaluare externă este transmis instituției evaluate în vederea corectării eventualelor erori materiale. Instituția va transmite un răspuns agenției abilitate în termen de 7 zile calendaristice de la data primirii raportului.8. Structura de conducere a agenției abilitate supune la vot decizia finală privind autorizarea școlii doctorale, pe domenii de doctorat supuse evaluării.9. În situațiile în care raportul agenției abilitate constată neîndeplinirea standardelor de calitate în vederea autorizării, aceasta va notifica furnizorul de educație și MENCȘ cu privire la neautorizarea școlii doctorale pentru domeniile de doctorat supuse evaluării.10. Raportul de evaluare externă este făcut public pe website-ul agenției abilitate și al MENCȘ, în termen de maximum 6 luni calendaristice de la data declanșării evaluării.11. Autorizarea funcționării provizorii se atestă prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  +  Articolul 8 Acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii de doctorat, presupun parcurgerea următoarelor etape succesive de lucru:1. Declanșarea de către agenția abilitată a procedurii de evaluare se realizează prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 194 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și doar dacă sunt respectate cumulativ următoarele condiții, a căror îndeplinire este confirmată de către agenția abilitată:a) furnizorul de educație a depus la agenția abilitată raportul de evaluare internă, elaborat în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale prezentei metodologii și cu criteriile, standardele și indicatorii de performanță, parte integrantă a prezentei metodologii;b) furnizorul de educație a depus la agenția abilitată cererea de declanșare a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării sau evaluării periodice, în care se vor menționa școlile doctorale și domeniile aferente acestora pentru care se solicită evaluarea externă;c) furnizorul de educație face dovada că a achitat taxa aferentă activității de acreditare sau evaluare periodică;d) furnizorul de educație a depus la agenția abilitată lista completă a tezelor de doctorat susținute în perioada supusă evaluării;e) fiecare dintre domeniile de doctorat care intră în componența școlii doctorale pentru care se solicită evaluarea demonstrează îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii eliminatorii:(i) existența a minimum 3 conducători de doctorat în domeniul supus evaluării, titulari, care sunt afiliați școlii doctorale din care face parte domeniul supus evaluării, care fie au obținut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fie dețin atestatul de abilitare;(ii) aplicarea prevederilor codului de etică și deontologie profesională al instituției și promovarea consecventă de măsuri pentru prevenirea, identificarea și combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului (aspecte operaționalizate prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale);(iii) existența unui curriculum care vizează dobândirea și dezvoltarea competențelor specifice și a celor transversale (detaliat prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale);f) furnizorul de educație are programe de studii universitare de master acreditate în fiecare dintre domeniile în care dorește să organizeze studii universitare de doctorat;g) prin excepție de la lit. f), pot organiza programe universitare de doctorat și: Școala de Studii Doctorale a Academiei Române, conform prevederilor art. 158 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și art. 5 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare, școlile de studii doctorale din domenii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene care, conform art. 153 alin. (1) și art. 163 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și art. 34 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare, oferă diplomă de licență echivalentă diplomei de master și acele IOSUD care declară că îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. e) și criteriile, standardele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.2. Pentru evaluarea externă a școlii doctorale în vederea acreditării/menținerii acreditării, agenția abilitată desemnează propriii experți, un asistent tehnic și un student-doctorand. În situația în care agenția abilitată care desfășoară evaluarea este din România, experții evaluatori desemnați vor avea statutul de membri ai registrului de evaluatori al agenției abilitate, iar studentul doctorand va fi nominalizat de către federațiile studențești reprezentative la nivel național și va avea statutul de membru al registrului de evaluatori - studenți al agenției abilitate. Numărul experților evaluatori desemnați de către agenția abilitată poate crește în funcție de numărul domeniilor incluse în școala doctorală supusă evaluării, printr-un mecanism descris prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale. Unul dintre experți va îndeplini rolul de coordonator al comisiei de vizită. În situația în care agenția abilitată care desfășoară evaluarea este din România, din comisia de evaluare va face parte și un expert evaluator din străinătate. Acesta va fi propus de către agenția abilitată din țară, din rândul membrilor registrului propriu al acesteia. Experții desemnați de către agenția abilitată, cu excepția asistentului tehnic, vor avea calitatea de conducător de doctorat. Reprezentanții agenției abilitate, studentul doctorand, asistentul tehnic și, după caz, expertul evaluator din străinătate formează comisia de vizită.3. Agenția abilitată transmite către CNATDCU și CNCS documentația de autoevaluare depusă de către furnizorul de educație. Cele două consilii vor repartiza documentația către comisiile de specialitate care vizează domeniile cuprinse în școala doctorală supusă evaluării. Comisiile de specialitate vor desemna câte un membru responsabil de analiza documentației și redactarea rapoartelor. Reprezentanții desemnați de către CNATDCU și CNCS, alături de comisia de vizită descrisă la pct. 2, formează comisia de evaluare a cărei componență este adoptată în mod formal de către agenția abilitată în termen de 20 de zile calendaristice de la data declanșării evaluării.4. Reprezentanții CNATDCU evaluează calitatea resursei umane a fiecărui domeniu cuprins în școala doctorală (criteriul 3), iar reprezentanții CNCS evaluează calitatea producției științifice de la nivelul fiecărui domeniu (criteriul 5). Rapoartele CNATDCU și CNCS se vor realiza pe baza analizei documentației de autoevaluare și a altor date disponibile, fără participarea la vizita de evaluare, și vor conține un aviz de acreditare/neacreditare/menținere a acreditării/retragere a acreditării. Rapoartele și avizele vor fi propuse de către responsabilii care au analizat domeniile doctorale și vor avea în vedere, în mod distinct, fiecare domeniu din cadrul școlii doctorale supuse evaluării. Rapoartele sunt adoptate la nivelul comisiilor de specialitate și sunt transmise agenției abilitate în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la data declanșării evaluării.5. Vizita are loc în termen de maximum 40 de zile calendaristice de la data declanșării evaluării, se desfășoară pe parcursul a 3 zile lucrătoare la sediul școlii doctorale supuse evaluării și presupune analiza îndeplinirii standardelor și a criteriilor aprobate prin prezenta metodologie, respectiv prevăzute în fișele vizitei. Rezultatele acestor verificări sunt consemnate în fișele vizitei. Fișele vor fi însoțite de orice alte documente pe care evaluatorii le vor considera necesare în vederea obținerii unei imagini complete asupra gradului de îndeplinire a standardelor. Fișele vizitei vor fi semnate de către toți membrii comisiei de vizită descrise la pct. 2, precum și de către conducerea instituției, a IOSUD și a școlii doctorale.6. Coordonatorul comisiei de vizită elaborează, cu sprijinul asistentului tehnic, raportul de evaluare externă. Acest raport va cuprinde: raportul CNATDCU privind calitatea resursei umane a fiecărui domeniu supus evaluării (criteriul 3), raportul CNCS cu privire la calitatea cercetării științifice de la nivelul fiecărui domeniu supus evaluării (criteriul 5), raportul agenției abilitate cu privire la toate criteriile cuprinse în anexa la prezenta metodologie (cu excepția criteriilor 3 și 5) și o serie de informații referitoare la calitatea școlii doctorale și a capacității instituționale a IOSUD: o analiză cantitativă și calitativă a datelor culese sau validate în urma vizitei, o analiză a tendințelor înregistrate de la precedenta evaluare, în cazul evaluării periodice, o analiză a punctelor tari și slabe identificate, precum și o serie de recomandări privind îmbunătățirea calității.7. Raportul de evaluare externă va cuprinde avizul cu privire la acreditare, neacreditare, menținerea acreditării sau retragerea acreditării pentru fiecare domeniu cuprins în școala doctorală supusă evaluării. Raportul de evaluare externă nu poate fi pozitiv dacă unul dintre rapoartele și avizele CNATDCU sau CNCS este negativ. O școală doctorală este acreditată, respectiv îi este menținută acreditarea exclusiv în domeniile care îndeplinesc standardele cuprinse în prezenta metodologie și în documentele subsecvente. Agenția abilitată poate propune și organizarea unei vizite de monitorizare, în condiții menționate prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale. Raportul de evaluare externă va fi semnat de către coordonatorul comisiei, în urma consultării electronice a tuturor membrilor comisiei de evaluare descrise la punctul 3 și a asumării colective a conținutului raportului de către aceștia. Raportul de evaluare externă va menționa explicit termenul de valabilitate al avizului cu privire la acreditare pentru fiecare domeniu cuprins în școala doctorală supusă evaluării, respectiv 5 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice. Instituția are obligația de a solicita o nouă evaluare cu 3 luni înainte de expirarea acestui termen. În caz contrar, domeniile vizate de raportul de evaluare externă care depășesc acest termen își pierd acreditarea. Raportul de evaluare externă va fi transmis agenției abilitate în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data finalizării vizitei.8. În urma aprobării de către comisia de evaluare, raportul de evaluare externă este transmis instituției evaluate în vederea corectării eventualelor erori materiale. Instituția va transmite un răspuns agenției abilitate în termen de 7 zile calendaristice de la data primirii raportului.9. Structura de conducere a agenției abilitate supune la vot decizia finală privind acreditarea școlii doctorale, pe domenii de doctorat supuse evaluării. Avizul agenției pentru fiecare domeniu în parte nu poate fi pozitiv dacă unul dintre rapoartele și avizele care au stat la baza deciziei este negativ.10. În situațiile în care raportul agenției abilitate constată neîndeplinirea standardelor de calitate în vederea acreditării, agenția abilitată va notifica furnizorul de educație și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice cu privire la neacreditarea școlii doctorale, pentru fiecare dintre domeniile de doctorat supuse evaluării.11. În situațiile în care raportul agenției abilitate constată neîndeplinirea standardelor de calitate, furnizorul de educație are obligația de a solicita aceleiași agenții de asigurare a calității care a realizat evaluarea anterioară parcurgerea unui nou proces de evaluare externă în termen de un an de la comunicarea furnizorului de educație a raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate. Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către furnizorul de educație.12. Dacă și în urma celei de-a doua evaluări se constată neîndeplinirea standardelor de calitate într-un domeniu de doctorat, acestuia i se retrage acreditarea.13. Începând cu anul universitar în care a primit decizia de retragere a acreditării, în domeniul respectiv nu se mai pot înmatricula noi studenți-doctoranzi. Continuarea studiilor și susținerea publică a tezelor de doctorat în cazul studenților-doctoranzi înmatriculați în cadrul unui domeniu de doctorat căruia i-a fost retrasă acreditarea se realizează conform art. 45 și 46 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare.14. Raportul de evaluare externă, conținând rapoartele și avizele CNATDCU și CNCS și raportul comisiei de vizită, este făcut public pe website-ul agenției abilitate și al MENCȘ în termen de maximum 6 luni calendaristice de la data declanșării evaluării.15. Acreditarea, menținerea acreditării și retragerea acreditării se atestă prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  +  Capitolul III Procedura de aprobare a unor noi domenii de doctorat în cadrul școlilor doctorale acreditate  +  Articolul 9(1) Furnizorii de educație pot solicita CNATDCU aprobarea de noi domenii de doctorat în cadrul școlilor doctorale acreditate, dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:a) școala doctorală în care este încadrat domeniul pentru care se solicită evaluarea este acreditată;b) domeniul de doctorat pentru care se solicită aprobarea îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii eliminatorii:(i) existența a minimum 3 conducători de doctorat în domeniul supus evaluării, titulari, care sunt afiliați școlii doctorale din care face parte domeniul supus evaluării, care fie au obținut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fie dețin atestatul de abilitare;(ii) aplicarea prevederilor codului de etică și deontologie profesională al instituției și promovarea consecventă de măsuri pentru prevenirea, identificarea și combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului (aspecte operaționalizate prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale);(iii) existența unui curriculum care vizează dobândirea și dezvoltarea competențelor specifice și transversale (detaliat prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale).c) furnizorul de educație are programe de studii universitare de master acreditate în fiecare dintre domeniile în care dorește să organizeze studii universitare de doctorat;d) prin excepție de la lit. c), pot organiza programe universitare de doctorat și: Școala de Studii Doctorale a Academiei Române, conform prevederilor art. 158 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și art. 5 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare, școlile de studii doctorale din domenii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene care, conform art. 153 alin. (1), art. 163 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și art. 34 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare, oferă diplomă de licență echivalentă diplomei de master și acele IOSUD care declară că îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. b) și criteriile, standardele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.(2) Solicitările furnizorilor de educație, însoțite de documentele justificative privind îndeplinirea condițiilor de mai sus, se înaintează CNATDCU.(3) Pe baza documentelor justificative, CNATDCU:a) solicită Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior cel mai recent raport de evaluare externă a școlii doctorale;b) realizează propria analiză cu privire la îndeplinirea, în cadrul domeniului pentru care se solicită aprobarea, a criteriului 3, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie;c) pe baza analizei de la lit. b), formulează propunerea de aprobare sau respingere a solicitării furnizorului de educație.(4) Aprobarea noilor domenii de doctorat în cadrul școlilor doctorale acreditate se atestă prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  +  Capitolul IV Procedura de contestație  +  Articolul 10 În cazul existenței unor contestații, se vor parcurge următoarele etape succesive de lucru:a) furnizorul de educație care a solicitat autorizarea/ acreditarea/evaluarea periodică a unei școli doctorale depune contestația la agenția abilitată care a emis avizul, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării furnizorului de educație a avizului agenției abilitate;b) agenția abilitată va solicita nominalizarea câte unui expert din partea CNATDCU, CNCS, respectiv din partea federațiilor studențești reprezentative la nivel național și își va desemna propriul reprezentant în vederea constituirii comisiei de contestație. Cei 4 evaluatori vor fi diferiți de cei care au realizat prima evaluare și vor avea competențe în domeniul/domeniile incluse în structura școlii doctorale și vor reflecta, pe cât posibil, diversitatea acestor domenii. Desemnarea de către CNATDCU, CNCS, respectiv de către federațiile studențești reprezentative la nivel național se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea făcută de către agenția abilitată;c) analiza contestațiilor se va realiza exclusiv pe baza documentelor existente în raportul de autoevaluare depus de către furnizorul de educație, a documentelor și informațiilor culese de comisia de evaluare, precum și a altor documente/date/informații produse în procesul de evaluare de către CNATDCU, CNCS sau agenția abilitată;d) rezultatele verificărilor sunt consemnate într-un raport de soluționare a contestației care va fi semnat și asumat de către comisia de contestație;e) raportul de soluționare a contestației conținând observațiile comisiei și propunerea de acceptare/respingere a contestației se va supune analizei și votului structurii de conducere a agenției abilitate. Raportul de soluționare a contestației este document public;f) termenul de soluționare a contestațiilor este de 45 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației la agenția abilitată.  +  Articolul 11 Experții care fac parte din comisiile de evaluare și soluționare a contestațiilor trebuie să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la incompatibilități, integritate și conflicte de interese, precum și prevederile codurilor de etică ale agenției abilitate, CNATDCU, CNCS, respectiv ale federațiilor studențești reprezentative la nivel național. Aceleași condiții se aplică și persoanelor care fac parte din structurile care participă la procesul de evaluare și luare a deciziilor în vederea acreditării, evaluării periodice a școlilor doctorale.  +  Articolul 12 Evaluarea externă în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a unei școli doctorale va viza, într-o abordare sistemică, după caz, următoarele aspecte:a) relevanța academică a școlii doctorale, ca mecanism de intrare, incluzând atractivitatea și vizibilitatea științifică și de creație artistică/performanță sportivă a școlii doctorale exprimate prin numărul de candidați din țară și străinătate, raportat la numărul de locuri scoase la concurs în cadrul școlii;b) capacitatea instituțională, ca mecanism de stare, incluzând cel puțin analiza calității resursei umane din școala doctorală, pe domenii, a programelor și a infrastructurii de cercetare din școala doctorală;c) eficacitatea instituțională, ca mecanism de ieșire, incluzând cel puțin calitatea resursei umane generate prin programul doctoral și contribuția școlii doctorale la cunoaștere științifică/creație artistică/performanță sportivă;d) managementul calității, ca mecanism transversal, incluzând în mod obligatoriu și respectarea normelor de etică, integritate și transparență și a prevederilor deontologice.  +  Articolul 13 Școala doctorală și conducătorul de doctorat au obligația de a informa studentul-doctorand cu privire la etica științifică, profesională și universitară și de a verifica respectarea acesteia, inclusiv:a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat;b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea și finalizarea tezei de doctorat;c) organizarea de cursuri avansate, curriculare și/sau extracurriculare, dedicate eticii și scrierii academice.  +  Articolul 14(1) Școala doctorală și IOSUD iau măsuri pentru prevenirea și sancționarea abaterilor de la normele eticii științifice, profesionale și universitare, conform codului de etică și deontologie profesională al instituției.(2) În cazul unor fraude academice, încălcări ale eticii universitare sau al unor abateri de la buna conduită în cercetarea științifică, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand și conducătorul de doctorat răspund în condițiile legii.(3) Școala doctorală care nu aplică prevederile codului de etică și deontologie profesională al instituției și nu a promovat sau nu promovează consecvent măsuri pentru prevenirea, identificarea și combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului, este considerată în dezacord cu standardele etice minimale de funcționare și i se retrage acreditarea.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 15(1) Criteriile, standardele și indicatorii de performanță utilizați în evaluarea externă a școlilor doctorale sunt prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. În baza acestora, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, se vor elabora de către agenția abilitată, CNATDCU și CNCS, prin consultarea structurilor asociative ale universităților și a federațiilor studențești reprezentative la nivel național, ghidul de evaluare a școlilor doctorale, adoptat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, respectiv fișele vizitei.(2) Detalierea etapelor parcurse în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice, cât și operaționalizarea criteriilor, standardelor și indicatorilor de performanță în funcție de tipul și domeniile studiilor universitare de doctorat și a altor aspecte prevăzute în prezenta metodologie vor fi cuprinse în ghidul de evaluare a școlilor doctorale, adoptat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, și în fișele vizitei.(3) Agenția abilitată, CNATDCU și CNCS pot elabora și adopta fișe ale vizitei, respectiv proceduri proprii, reflectând parcursul unui dosar de evaluare la nivelul instituției, termenele aferente acestuia, planificarea calendaristică, procesul intern de luare a deciziei cu privire la, după caz, autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale. Procedurile nu vor contraveni prevederilor prezentei metodologii.  +  Anexăla metodologie
  CRITERIILE, STANDARDELE ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚĂ
  utilizați în acreditarea și evaluarea periodică a unei școli doctorale
  Domenii Criterii Standarde Indicatori de performanță
  A. Capacitateainstituțională1. Structurile instituționale,administrative și manageriale Standard Respectarea cerințelor legale în regulamentele IOSUD și ale școlii doctorale Standard de referință Implementarea unor bune practici internaționale în funcționarea IOSUDși a școlii doctorale Validitatea și actualizarea regulamentelor IOSUD și ale școlii doctorale; regularitateaconvocării structurilor instituționale la nivelul IOSUD și al școlii doctorale
  Standard Existența de personal administrativ dedicat pentru gestiunea studiilor doctorale Standard de referință Raportul personal administrativ carese ocupă de gestiunea studiilor doctorale/nr. studenți-doctoranzi > 1/20 Personalul administrativ care se ocupă de gestiunea studiilor doctorale la nivelul școlii doctorale și al IOSUD (nr. personal administrativ/nr. studenți-doctoranzi).
  2. Baza materială și utilizarea infrastructurii de cercetare 1. Standard Există o bază materială care să asigure derularea activităților doctorale, conform reglementărilor naționale. Există o infrastructură de cercetarecare să susțină derularea cercetărilor doctorale. 2. Standard de referință Există o bază materială care să asigure derularea activităților doctorale la standarde internaționale. Există o infrastructură de cercetarecare să susțină derularea cercetărilor doctorale la standarde internaționale, care este inclusă înbaze de date/rețele naționale și/sauinternaționale. Se va avea în vedere specificul domeniului de doctorat, luând în considerare, după caz,următoarele: a) birouri/dotări (de exemplu, computere) alocate utilizării de către doctoranzi; b) laboratoare/centre de cercetare științifică/ dotare (specific în funcție de domeniu); c) biblioteci și acces la baze de date internaționale.
  3. Resursele umane și capacitatea instituției de atragere a resurselor umane externe instituției și din afara țării, în condițiile legii Standard ● Media aritmetică a mediei punctajelor obținute de conducătoriide doctorat, conform criteriilor de abilitare CNATDCU, raportată la media națională a punctajelor conducătorilor de doctorat din domeniul respectiv, și a mediei indicilor Hirsch ai conducătorilor de doctorat, în baza de date relevantă pentru domeniu, raportată la media națională a conducătorilor de doctorat din domeniul respectiv, este > 0,50. ● Fiecare dintre cele două medii de mai sus este > 0,40. Standard de referință ● Media aritmetică a mediei punctajelor obținute de conducătoriide doctorat, conform criteriilor de abilitare CNATDCU, raportată la media națională a punctajelor conducătorilor de doctorat din domeniul respectiv, și a mediei indicilor Hirsch ai conducătorilor de doctorat, în baza de date relevantă pentru domeniu, raportată la media națională a conducătorilor de doctorat din domeniul respectiv, este > 0,80. ● Punctajul obținut de directorul școlii doctorale, conform standardelor minimale CNATDCU, în vederea abilitării, raportat la media națională a punctajelor conducătorilor de doctorat din domeniul respectiv, este > 1,00.
  Standard Numărul candidaților care s-au prezentat la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în anii 2012-2016, prin raportare lanumărul de locuri scoase la concurs în cadrul școlii doctorale, este > 1. Standard de referință ● Numărul candidaților care s-au prezentat la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în anii 2012-2016, prin raportare la numărul de locuri scoase la concurs în cadrul școlii doctorale, este > 1,5. ● Numărul de persoane din medii sociale dezavantajate înmatriculate la doctorat, raportat la numărul total al studenților-doctoranzi înmatriculați, este > 0,1. Numărul candidaților care s-au prezentat la concursul de admitere la studii universitarede doctorat, prin raportare la numărul de locuri scoase la concurs în cadrul școlii doctorale Numărul de persoane din medii sociale dezavantajate înmatriculate la doctorat Numărul de candidați provenind din alte instituții de învățământ superior din țară (care au obținut titlul de master la alte instituții de învățământ superior din țară),care se prezintă la concursul de admitere, prin raportare la numărul de locuri scoase la concurs în cadrul școlii doctorale Numărul de candidați internaționali care se prezintă la concursul de admitere, prin raportare la numărul de locuri scoase la concurs în cadrul școlii doctorale
  ● Numărul de candidați provenind dinalte instituții de învățământ superior din țară (care au obținut titlul de master la alte instituții de învățământ superior din țară), care se prezintă la concursul de admitere, prin raportare la numărul de locuri scoase la concurs în cadrul școlii doctorale, este > 0,25. ● Numărul de candidați internaționali care se prezintă la concursul de admitere, prin raportare la numărul de locuri scoase la concurs în cadrul școlii doctorale, este > 0,1. ● Numărul studenților-doctoranzi și al cercetătorilor postdoctorali, angajați în proiecte de cercetare obținute prin competiții naționale, internaționale sau cu mediul de afaceri, raportat la numărul total al studenților-doctoranzi și al cercetătorilor postdoctorali din cadrul școlii doctorale, este > 0,5.Numărul studenților-doctoranzi și al cercetătorilor postdoctorali, angajați în proiecte de cercetare obținute prin competiții naționale, internaționale sau cu mediul de afaceri, raportat la numărul totalal studenților-doctoranzi și al cercetătorilor postdoctorali din cadrul școlii doctorale
  Standard Existența în perioada de referință (anii 2012-2016) a cel puțin unui exemplu de doctorat în cotutelă finalizat sau a unui specialist afiliat instituțional în afara țăriicare a fost membru într-o comisie desusținere a tezei de doctorat Standard de referință ● Numărul de doctorate în cotutelă finalizate, raportat la numărul total de doctorate finalizate, este > 0,1. ● Numărul specialiștilor afiliați instituțional în afara țării care au fost membri în comisii de susținere și în comisii de îndrumare, raportat la numărul total al specialiștilor care au fost membri în comisii de susținere și în comisii de îndrumare, este > 0,1. Atragerea în activitatea de îndrumare și evaluare a studenților-doctoranzi a unor resurse umane din străinătate, luând în considerare: ● numărul de doctorate în cotutelă finalizate; ● numărul specialiștilor afiliați instituțional în afara țării care au fost membri în comisii de susținere și/sau în comisii de îndrumare.
  B. Eficacita- tea educațio- nală 4. Conținutul programului de studii Standard Planul de învățământ atestă preocuparea de a asigura adecvarea programului de studiu și a planurilor de studii individuale la obiectivele generale ale studiilor doctorale, la specificul domeniului de studii, în conformitate cu bunele practici naționale, și la particularitățile temei tezei de doctorat. ● Oferta de formare cuprinde cel puțin două componente dedicate unoradintre competențele transversale. Standard de referință ● Prezența în regulamentul școlii doctorale a descrierii operaționale și cuantificabile a modului de adecvare a programului de studiu și a planurilor de studii individuale la obiectivele generale ale studiilor doctorale, la specificul domeniului de studii, în conformitate cu bunele practici internaționale, și la particulari- tățile temei tezei de doctorat ● Oferta de formare cuprinde componente dedicate pentru etica cercetării, scientometrie și redactare academică (academic writing). ● Prezența ofertei suplimentare de pregătire doctorală în context internațional (de exemplu, școli de vară, conferințe ale doctoranzilor, seminare, workshopuri etc.) ● Derularea în cadrul școlii doctorale a unor programe post- doctorale, cu reglementări și indicatori de performanță specifici Prezența în regulamentul școlii doctorale a descrierii operaționale și cuantificabile a modului de adecvare a programului de studiu și a planurilor de studii individuale la obiectivele generale ale studiilor doctoralela specificul domeniului de studii, în conformitate cu bunele practici naționale, și la particularitățile temei tezei de doctorat. Prezența ofertei de formare pentru competențele transversale, incluzând aspectelegate de etica cercetării, scientometrie șiscriere academică. Existența ofertei suplimentare de pregătire doctorală (de exemplu, școli de vară, conferințe ale doctoranzilor, seminare, ateliere etc.).
  5. Rezultatele învățării și activitatea de cercetare științifică Standard Numărul tezelor de doctorat care în urma evaluării au fost încadrate la categoriile "nivel științific modest" sau "nonvaloare științifică"este < 2. Standard de referință ● Școala doctorală a definit standarde minimale de calitate și standarde de excelență pentru tezelede doctorat, pe care le operaționalizează sistematic și public, respectând cerința ca cel mult 15% dintre teze să primească calificativul maxim ● Numărul tezelor de doctorat redactate în limbi de circulație internațională, raportat la numărul total de teze de doctorat susținute,este > 0,25. ● Numărul tezelor de doctorat respinse de către CNATDCU este 0. ● Numărul tezelor de doctorat care în urma evaluării sunt încadrate la categoria "nonvaloare științifică" este 0. ● Numărul tezelor de doctorat care în urma evaluării sunt încadrate la categoria "nivel științific modest",raportat la numărul total de teze susținute, este < 0,2. ● Numărul tezelor de doctorat care în urma evaluării sunt încadrate la categoriile "nivel științific de vârf" sau "nivel științific ridicat", raportat la numărul total de teze susținute, este > 0,2. Calitatea tezelor de doctorat susținute în ultimii 5 ani (se vor evalua 3 teze pentru școlile doctorale care în domeniul de referință au avut mai puțin de 20 de teze dedoctorat susținute, 4 teze pentru școlile doctorale care în domeniul de referință au avut 20-100 de teze de doctorat susținute, și 5 teze pentru școlile doctorale care în domeniul de referință au avut mai mult de 100 de teze de doctorat susținute). Evaluarea va clasifica tezele conform următoarei grile: 1. nivel științific de vârf - teza aduce contribuții originale majore la cunoașterea științifică, atât în plan empiric, cât și în planul testării și perfecționării modelelor teoretice și bazelor metodologice ale disciplinei; 2. nivel științific ridicat - teza aduce contribuții științifice semnificative, fie prin îmbogățirea consistentă a bazei documentare/informaționale, fie prin aplicarea/testarea explicită a unor noi metode și modele de cercetare, fie prin înnoirea majoră a interpretării fenomenelor studiate, fie prin sintetizarea și sistematizarea unor segmente ample ale cunoașterii 3. nivel științific bun - teza aduce contribuții punctuale la amplificarea cunoașterii științifice, raportând totodată aportul propriu la rezolvarea unor probleme cognitive dezbătute în literatura de specialitate din țară și din străinătate; 4. nivel științific modest - teza aduce contribuții punctuale la amplificarea cunoașterii științifice, fie în plan empiricfie în plan interpretativ; 5. nonvaloare științifică-teza nu contribuiecu nimic la progresul cunoașterii științifice.
  Standard Teza evaluată este încadrată la una dintre categoriile "nivel științificde vârf", "nivel științific ridicat"sau "nivel științific bun". Standard de referință Teza evaluată este încadrată la una dintre categoriile "nivel științificde vârf" sau "nivel științific ridicat". Nivelul maxim de performanță științifică a unei teze de doctorat susținute în ultimii 5 ani. Evaluarea va clasifica teza selectatăde școala doctorală evaluată, luând în considerare și publicațiile ulterioare care au la bază teza de doctorat, conform criteriilor din grila de evaluare de mai sus.
  Standard Numărul mediu al publicațiilor studenților-doctoranzi în reviste cuprinse în baze de date internaționale relevante domeniului sau în volume de autor sau colectivepublicate la edituri recunoscute la nivel național, este > 1. Standarde de referință ● Numărul mediu al publicațiilor studenților-doctoranzi în reviste cuimpact științific ridicat (indexate Web of Science/Scopus/ERIH-Plus sau alte baze de date internaționale relevante domeniului și/sau situate în zona roșie și galbenă în conformitate cu metodologia de clasificare a revistelor elaborată de CNCS) și/sau volume de autor sau colective la edituri de prestigiu relevante național sau internațional, este > 1 ● Numărul mediu al celorlalte rezultate ale cercetării științificerelevante domeniului (de exemplu, brevete/patente naționale și/sau internaționale; produse și servicii inovative către comunitate, inclusivprodusele cultural-artistice și performanțele sportive) realizate destudenții-doctoranzi, este > 1. ● Contribuția la demersuri de cercetare programatice și/sau integrate în rețele academice internaționale este > 3. ● Fiecare școală doctorală prezintă maximum 10 contribuții științifice de top ale membrilor școlii doctorale, din ultimii 5 ani, realizate împreună cu doctoranzii, prin care școala se consideră un actor competitiv la nivel internațional. Cunoașterea științifică generată în cadrul școlii doctorale în ultimii 5 ani se va evalua prin raportare la specificul domeniului de doctorat, luându-se în considerare, după caz, următoarele: ● publicațiile studenților-doctoranzi în reviste relevante domeniului și/sau volume de autor sau colective; ● alte rezultate ale cercetării științifice relevante domeniului (de exemplu, brevete/ patente naționale; produse și servicii către comunitate, inclusiv produsele cultural-artistice și performanțele sportive); ● contribuția la demersuri de cercetare programatice și/sau integrate în rețele academice naționale sau internaționale; ● contribuțiile științifice de top ale membrilor școlii doctorale, din ultimii 5 ani, realizate împreună cu doctoranzii, prin care școala se consideră un actor competitiv la nivel internațional. Se va pune accent pe contribuții în care autorii de concepție/principali sunt din cadrul școlii doctorale. Un plus poate fi adus aici de publicații de top (de exemplu, Nature/Science/Top-10 în domeniu după scorul relativ de influență, Hot papers, Higly cited papers etc.), premii naționale și internaționale de prestigiu (de exemplu, premii ale unor universități de top și/sau organizații profesionale internaționale de referință în domeniu) și/sau recunoașteri academice internaționale de prestigiu (de exemplu, highly cited researchers).
  6. Angajabilitatea Standard ● Numărul absolvenților studiilor doctorale din ultimii 10 ani care aufost angajați în mediul academic sausocioeconomic internațional cel puțin 12 luni este > 1. Standard de referință ● Numărul de doctori, absolvenți ai domeniului de studii doctorale, angajați în mediul academic sau socioeconomic local/regional, raportat la numărul de doctori absolvenți care erau deja angajați în momentul înmatriculării la studiile doctorale, este > 1,5. ● Numărul de doctori, absolvenți ai domeniului de studii doctorale, angajați în mediul academic sau socioeconomic internațional, raportat la numărul total de absolvenți, este > 0,2. Indicatori standard ● Performanțele maxime de carieră a 3 absolvenți ai studiilor doctorale din ultimii 10 ani ● Numărul de doctori, absolvenți ai domeniului de studii doctorale, angajați în mediul academic sau socioeconomic, la 1 an după obținerea titlului, raportat la numărulde doctori absolvenți care erau deja angajați în momentul înmatriculării la studiile doctorale
  7. Activitatea financiară a organizației Standard Existența, la nivelul IOSUD și/sau al școlii doctorale, a unor reglementări specifice privind utilizarea fondurilor dedicate studiilor doctorale Standard de referință ● Fondurile alocate din venituri extrabugetare (de exemplu, proiecte cercetare) pentru programul doctoralși postdoctoral, raportate la valoarea granturilor doctorale alocate de la buget, sunt >0,5. ● Școala doctorală alocă fonduri pentru stimularea/premierea performanțelor științifice ale studenților-doctoranzi și cercetă- torilor postdoctorali. Existența, la nivel de IOSUD și/sau al școlii doctorale, a unor reglementări specifice privind utilizarea fondurilor dedicate studiilor doctorale, care permit realizarea unor analize referitoare la utilizarea fondurilor obținute de la buget prin granturile doctorale, din surse propriisau din alte surse de finanțare (cheltuieli pentru salarizarea conducătorului de doctorat; cheltuieli pentru salarizarea membrilor comisiei de îndrumare; cheltuieli pentru programul de pregătire bazat pe studii avansate; cheltuieli pentru programul de pregătire suplimentar; cheltuieli pentru activitatea de cercetare a studenților-doctoranzi).
  C. Managementul calității 8. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității Standard Documentele relevante au fost adoptate și/sau actualizate conform cadrului normativ în vigoare. Standard de referință Reglementările descrise la nivelul standardului sunt supuse unui control al calității și sunt integrate cu practici internaționalede referință pentru domeniu. Existența actualizată a documentelor relevante pentru următoarele aspecte: ● misiunea și obiectivele școlii doctorale; ● strategia pe termen mediu și lung; ● deliberările și deciziile consiliului școlii doctorale; ● rezolvarea solicitărilor studenților- doctoranzi; ● rapoarte de calitate; ● proceduri de prevenire a fraudei academice și de rezolvare a situațiilor de încălcare a eticii universitare, inclusiv pentru prevenirea și controlul fraudelor majore, legate de plagiat și fabricarea datelor.
  9. Proceduri privind inițiereamonitorizarea și revizuirea periodică a programelor și activităților desfășurate Standard ● Existența unor proceduri privind colectarea sistematică a feedback- ului din partea studenților- doctoranzi ● Existența documentelor relevante pentru revizuirea programului de pregătire bazată pe studii universitare avansate în ultimii 5 ani Standard de referință ● Existența și funcționalitatea mecanismelor de colectare a feedbackului extern, cu accent pe cel internațional Existența și funcționalitatea mecanismelor de colectare a feedbackului din partea tuturor părților implicate: conducători de doctorat, studenți doctoranzi și alt personal academic și administrativ implicat în școala doctorală
  10. Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării (pregătirii doctorale) Standard Există proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării (pregătirii doctorale). Standard de referință ● Numărul iregularităților în documentarea parcurgerii programuluide studii de doctorat de către fiecare student-doctorand, inclusiv în ceea ce privește transparența informațiilor referitoare la susținerea publică a tezelor de doctorat, este 0. ● Raportările referitoare la publicațiile și participările la manifestări științifice ale studenților-doctoranzi, inclusiv respectarea cerințelor de includere a afilierii instituționale la școaladoctorală, sunt actualizate periodicși complete. ● Procedurile obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării (pregătirii doctorale) au fost evaluate extern în ultimii 3 ani. Procedurile reglementează: a) documentele care atestă parcurgerea programului de studii de doctorat de către fiecare student-doctorand; b) raportările referitoare la publicațiile și participările la manifestări științifice ale studenților-doctoranzi, inclusiv respectarea cerințelor de includere a afilierii instituționale la școala doctorală; c) transparența informațiilor referitoare lasusținerea publică a tezelor de doctorat.
  11. Proceduri de evaluare periodică a calității corpuluiprofesoral Standard Au fost adoptate standarde minimale de performanță științifică pe care trebuie să le îndeplinească conducătorii de doctorat pentru a putea deveni membri ai școlii doctorale respective. Standard de referință ● Standardele minimale de performanță științifică au fost aplicate în ultimii 5 ani pentru evaluarea calității conducătorilor de doctorat din cadrul școlii doctorale, precum și a altor specialiști afiliați școlii doctorale ● Procedurile de evaluare periodică a calității corpului profesoral sunt evaluate extern. Existența procedurilor este reflectată prin:a) existența unor standarde minimale de performanță științifică pentru conducătorii de doctorat; b) analiza modului de aplicare a ultimei evaluări a calității corpului profesoral din cadrul școlii doctorale.
  12. Accesibilitatea resurseloradecvate învățării Standard ● IOSUD asigură tuturor studenților-doctoranzi acces gratuit la un set de baze de date academice relevante echivalent cel puțin cu oferta din cadrul programului Anelis Plus. ● IOSUD asigură tuturor studenților-doctoranzi acces gratuit la laboratoarele de cercetare științifică din cadrul său, conform unei planificări rezonabile a activității Standard de referință ● Fondurile bibliotecii se îmbogățesc anual cu cel puțin un volum de specialitate publicat de edituri internaționale de prestigiu/student-doctorand. ● IOSUD asigură tuturor studenților-doctoranzi acces gratuit la un set de baze de date academice avansate specifice domeniului și/sau în regimfull text. ● IOSUD asigură tuturor studenților-doctoranzi acces gratuit la laboratoare de specialitate dotate la nivelul standardelor internaționale avansate din domeniu.● IOSUD alocă fiecărui student- doctorand susținere financiară pentru participarea la o conferință științifică sau pentru o altă formă de mobilitate științifică internațională. Se va avea în vedere specificul domeniului de doctorat, luând în considerare, după caz,următoarele: a) accesul studenților doctoranzi la bazele de date academice relevante; b) biblioteci și laboratoare de cercetare științifică/dotare (specific în funcție de domeniu); c) fonduri pentru participarea la conferințeși mobilități științifice.
  13. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calitățiiStandard ● Există bază de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității. Standard de referință ● Numărul lipsurilor și iregularităților în actualizarea bazei de date referitoare la parcursul curricular al studenților-doctoranzi și a altor mecanisme de asigurare internă a calității este 0. ● Există proceduri de control external funcționării și actualizării bazei de date referitoare la asigurarea internă a calității. Completitudinea și actualitatea bazei de date referitoare la parcursul academic al studenților-doctoranzi și la alte mecanisme de asigurare internă a calității
  14. Transparența informațiilorde interes public Standard Publicarea pe website, în limba română și într-o limbă de circulațieinternațională, a tuturor categoriilor de informații enumerateîn indicator Standard de referință ● Actualizarea anuală a prezentării programelor doctorale în platforma Study in Romania ● Existența unei monitorizări periodice a traficului pe pagina weba școlii doctorale ● Există mecanisme de control al asigurării transparenței informațiilor de interes public. Publicarea pe website, în limba română și o limbă de circulație internațională, a următoarelor informații: a) regulamentul școlii doctorale; b) regulamentul de admitere; c) informații privind modul de organizare și desfășurare a programelor doctorale; d) informații privind conținutul programelor de studii universitare de doctorat; e) informații privind modul de finanțare a studiilor, precum și a costurilor suportate de studentul-doctorand; f) modelul contractului-cadru de studii doctorale; g) informații privind conducătorii de doctorat (CV-urile și lista contribuțiilor științifice), lista studenților doctoranzi pe care îi coordonează, menționând anul înmatriculării, respectiv lista studenților doctoranzi pe care i-au coordonat în trecut,alături de titlurile tezelor și modul de finalizare a studiilor; h) informații privind membrii comisiilor de îndrumare a doctoranzilor; i) informații privind tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, proceduri și criterii de evaluare a acestora; j) informații privind doctoratul european șidoctoratul în cotutelă; k) rezumatele tezelor de doctorat ce urmeazăsă fie susținute public, precum și data, orași locația aferente susținerilor publice, cucel puțin 20 de zile înaintea susținerii acestora; l) adresele electronice la care pot fi accesate tezele de doctorat susținute publicîn conformitate cu prevederile art. 66 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare. Actualizarea prezentării programelor doctorale în platforma Study in Romania.
  15. Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform legii Standard Activitatea școlii doctorale este reflectată în rapoartele de calitatede la nivelul facultăților sau, dupăcaz, al universității. În cadrul acestor rapoarte sunt documentate șimecanismele de soluționare a situațiilor excepționale, inclusiv acazurilor de încălcare a eticii universitare. Standard de referință ● Existența și aplicarea unei metodologii de evaluare internă ● Există rapoarte periodice de autoevaluare a activității școlii doctorale. ● Există mecanisme de evaluare și control privind asigurarea funcționalității structurilor de asigurare a calității educației, conform legii. Reflectarea activității școlii doctorale în rapoartele de calitate de la nivelul facultăților sau, după caz, al universității
  16. Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare Standard Toți studenții-doctoranzi sunt înscriși în Registrul matricol unic.● Raportările referitoare la școala doctorală sunt încărcate pe Platforma națională de colectare a datelor statistice pentru învățământul superior (Platforma ANS) cu exactitate și la termenele stabilite la nivel național. Standard de referință ● Actualizarea periodică a informațiilor referitoare la studenții-doctoranzi înscriși în Registrul matricol unic Raportările prevăzute de legislația în vigoare cuprind: a) înscrierea studenților-doctoranzi în Registrul matricol unic; b) raportările referitoare la școala doctorală în Platforma ANS.
  ----