ORDIN nr. 116 din 20 decembrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2017  În temeiul prevederilor art. 96 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 9 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 21 martie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2014 pentru aprobarea Procedurii de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 21 octombrie 2014.  +  Articolul IIITitularii de licenţe şi atestate acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, persoanele fizice, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVEntităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de

  Reglementare în Domeniul Energiei,

  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 20 decembrie 2016.Nr. 116.  +  AnexăREGULAMENTpentru autorizarea electricienilor, verificatorilorde proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia,precum şi a experţilor tehnici de calitate şiextrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice  +  Capitolul I Cadru legislativ  +  Articolul 1 (1) Activităţile de proiectare şi executare a instalaţiilor electrice se realizează de către electricieni autorizaţi şi de către personal calificat având diplomă de studii sau certificat de calificare, după caz, în domeniul electric, în cadrul operatorilor economici, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi, în condiţiile prezentului regulament. (2) Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de instalaţii electrice, verificarea proiectelor de instalaţii electrice sau a părţii electrice din cadrul unor proiecte complexe se realizează de către verificatori de proiecte şi de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari, iar verificarea instalaţiilor electrice se realizează de către responsabili tehnici cu execuţia, precum şi de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice. (3) Autorizarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru instalaţii electrice tehnologice se face în condiţiile prezentului regulament. (4) Autorizarea verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru instalaţiile şi reţelele electrice aferente construcţiilor se face de către autorităţile prevăzute de normele/reglementările aprobate în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, ţinând cont şi de prevederile cuprinse în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Scop  +  Articolul 2 (1) Prezentul regulament stabileşte: a) condiţiile pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice; b) condiţiile pentru autorizarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; c) competenţele, drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice autorizate menţionate la lit. a) şi b). (2) Persoanele fizice autorizate în condiţiile prezentului regulament nu sunt exonerate de obligaţiile legale ce le revin şi nu îşi pot transfera responsabilităţile către autoritatea competentă.  +  Capitolul III Domeniul de aplicare  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică: a) persoanelor fizice, române sau străine, care solicită autorizarea în vederea desfăşurării, pe teritoriul României, cu respectarea actelor normative şi normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activităţilor de proiectare, executare, verificare şi de expertizare a lucrărilor de instalaţii electrice; b) persoanelor fizice care, în desfăşurarea activităţii de operare a instalaţiilor electrice, execută lucrări de mentenanţă/întreţinere/reparaţii curente ale acestora, ca parte componentă a activităţii de operare, cu respectarea obligaţiilor precizate la art. 5 alin. (1). (2) În situaţia prestării de servicii transfrontaliere cu caracter ocazional/temporar, persoanele fizice stabilite în state membre pot realiza lucrări de proiectare/executare de instalaţii electrice, în baza autorizării acordate în statul membru de origine, transmiţând către ANRE copia autorizării respective, inclusiv o traducere informală a acesteia. Nivelul de tensiune al lucrărilor de proiectare/executare de instalaţii electrice ce va fi putea fi realizat pe teritoriul României va fi corespunzător domeniului de tensiuni menţionat în documentul deţinut în ţara de origine.  +  Articolul 4Prevederile prezentului regulament nu se aplică la autorizarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare şi/sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electroenergetice.  +  Articolul 5 (1) Operarea instalaţiilor electrice aferente capacităţilor energetice, deţinute sub orice formă de către un operator economic, se realizează de personal având calificare profesională în domeniul instalaţiilor electrice, sub coordonarea/ supravegherea electricienilor autorizaţi, având gradul de autorizare corespunzător nivelului maxim de tensiune aferent capacităţii respective. (2) Condiţiile ce trebuie îndeplinite de personalul prevăzut la alin. (1) sunt minimale, operatorul economic care deţine sub orice formă capacităţi energetice poate realiza operarea instalaţiilor electrice aferente acestora şi prin servicii specializate la nivelul său în acest sens. (3) În cazul în care operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) nu au electricieni autorizaţi angajaţi, operarea instalaţiilor electrice aferente capacităţilor energetice se poate realiza în baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu operatori economici atestaţi de ANRE, corespunzător tipului de atestat care asigură competenţe în domeniul operării instalaţiilor electrice respective.  +  Capitolul IV Definiţii şi abrevieri  +  Articolul 6 (1) În înţelesul prezentului regulament, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:1. Autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia;2. autorizare - procedura prin care se verifică capabilitatea şi prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a coordona/supraveghea realizarea lucrărilor de instalaţii electrice; capabilitatea este dovedită prin experienţa profesională şi verificarea cunoştinţelor în domeniul instalaţiilor electrice;3. electrician autorizat - persoana fizică autorizată în condiţiile prezentului regulament pentru a desfăşura, conform competenţelor acordate, activităţi de proiectare/executare şi verificare a instalaţiilor electrice;4. expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice - persoana fizică responsabilă pentru desfăşurarea unei activităţi complexe (care cuprinde, după caz, verificări suplimentare, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize şi evaluări necesare) pentru cunoaşterea stării tehnice a unei instalaţii electrice tehnologice sau care stabileşte modul în care un proiect respectă cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie;5. operarea/exploatarea instalaţiilor electrice aferente unor capacităţi energetice - supravegherea permanentă a funcţionării instalaţiilor electrice, pregătirea şi coordonarea manevrelor, inclusiv mentenanţa acestora, realizarea operaţiilor şi manevrelor în mod nemijlocit într-o instalaţie electrică, în vederea funcţionării sigure şi economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin legislaţia în vigoare;6. instalaţie electrică - ansamblu de echipamente, celule şi elemente legate funcţional între ele, de regulă amplasate într-un spaţiu comun şi operate de aceeaşi formaţie; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, reţelele electrice şi instalaţiile electrice de utilizare; instalaţia electrică face parte din SEN sau dintr-un sistem electroenergetic izolat;7. instalaţie electrică de utilizare a energiei electrice - ansamblul de instalaţii electrice care aparţin unui client final şi sunt situate în aval faţă de punctul de delimitare de cele aferente reţelei electrice aparţinând unui operator de reţea a energiei electrice; instalaţia electrică de utilizare creează condiţiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor;8. instalaţie electrică interioară - instalaţie electrică de joasă tensiune realizată în interiorul unui loc de consum;9. instalaţie electrică tehnologică - instalaţie electrică care este parte a unei capacităţi energetice, diferită de instalaţia electrică/reţeaua electrică aferentă unei construcţii în care sau pe care este amplasată capacitatea energetică;10. întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, înregistrată conform prevederilor legale, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa;11. întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică, înregistrată conform prevederilor legale;12. mentenanţă - ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor, instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor aflate în operare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate;13. operator economic atestat - operator economic titular al unui atestat emis de către Autoritatea competentă;14. persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată pentru desfăşurarea de activităţi economice, înregistrată conform prevederilor legale, care desfăşoară orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă;15. responsabil tehnic cu execuţia - persoană fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea instalaţiilor electrice, care se asigură de respectarea cerinţelor de personal calificat şi de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării exigenţelor de calitate stabilite în prevederile legale şi de documentaţia aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată şi aprobată;16. retragere a autorizării - revocarea calităţii de electrician autorizat în domeniul instalaţiilor electrice, de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice;17. stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori Elveţia;18. supravegherea/coordonarea executării unei instalaţii electrice - activitatea organizatorică şi tehnică de urmărire, de către un electrician autorizat, a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor tehnice şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei;19. termen de vizare - data până la care trebuie efectuată verificarea îndeplinirii condiţiilor de continuare a activităţilor supuse autorizării şi aplicarea vizei pe adeverinţa emisă de Autoritatea competentă;20. verificator de proiecte - persoană fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu verificarea conţinutului documentaţiei necesare realizării instalaţiilor electrice tehnologice, în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale. (2) Abrevierile utilizate sunt următoarele:1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;2. SEN - Sistemul electroenergetic naţional;3. CPA - calificare profesională acceptabilă.  +  Capitolul V Tipuri de autorizări şi competenţele persoanelor fizice autorizate  +  Articolul 7 (1) Calitatea de electrician autorizat este dovedită prin adeverinţa emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 12. (2) Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este dovedită prin adeverinţa emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 17. (3) Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este dovedită prin adeverinţa emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 18.  +  Articolul 8 (1) Electricienii autorizaţi pentru proiectarea/ executarea/verificarea de instalaţii electrice pot avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III şi IV. (2) Pentru fiecare dintre gradele II, III şi IV sunt definite două tipuri de autorizări: a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalaţii electrice; b) autorizare de tip B, pentru executare de instalaţii electrice. (3) În funcţie de gradul şi tipul/tipurile de autorizare, o persoană fizică poate deţine simultan şi calităţile menţionate la art. 7 alin. (1), (2) şi (3) în condiţiile menţionate în prezentul regulament.  +  Articolul 9Autorizările prevăzute la art. 8 confirmă, în funcţie de tip şi grad, următoarele competenţe: a) gradul I, pentru executarea de instalaţii electrice interioare cu o putere instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV; b) gradul IIA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV; c) gradul IIB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV; d) gradul IIIA, pentru proiectare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV; e) gradul IIIB, pentru executare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV; f) gradul IVA, pentru proiectare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată; g) gradul IVB, pentru executare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată.  +  Articolul 10 (1) Adeverinţa de verificator a proiectelor de instalaţii electrice tehnologice sau a părţii electrice din cadrul unor proiecte complexe, eliberată în baza procedurii menţionate la art. 17, conferă titularului acesteia următoarele competenţe: a) verifică documentaţia tehnică de proiectare a instalaţiilor electrice tehnologice, necesară obţinerii autorizaţiei de construire; b) verifică documentaţiile tehnice şi detaliile de realizare a montajului instalaţiilor electrice tehnologice, sub formă de planşe, breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice, necesare respectării cerinţelor impuse de normativele tehnice şi prescripţiile energetice în vigoare; c) verifică tehnic proiectele întocmite în urma unor rapoarte de către experţi tehnici de calitate, în vederea confirmării că proiectele respectă cerinţele stabilite de lege. (2) Verificatorul de proiecte autorizat în condiţiile prezentului regulament are dreptul de a verifica orice proiect de instalaţii electrice tehnologice sau părţi electrice aparţinând unor proiecte complexe, atât a celor racordate/aparţinând SEN sau unor sisteme electroenergetice izolate, de a semna şi ştampila documentele scrise şi desenate numai în condiţiile în care documentaţia supusă verificării este corespunzătoare din punctul de vedere al cerinţelor prevăzute în legislaţia şi reglementările aplicabile. (3) În scopul evitării conflictului de interese, verificatorul de proiecte autorizat în condiţiile prezentului regulament nu poate verifica proiectele întocmite de acesta sau la a căror elaborare a participat.  +  Articolul 11 (1) Adeverinţa de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice eliberată în baza procedurii menţionate la art. 18 conferă titularului acesteia următoarele competenţe: a) analizează condiţiile de amplasament şi de exploatare a lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice, inclusiv sub aspectul riscurilor tehnice şi tehnologice ale acestor instalaţii şi ale capacităţilor energetice din care acestea fac parte; b) analizează starea lucrărilor de montaj a instalaţiilor electrice tehnologice, în perioada normată de funcţionare sau în afara acesteia, care trebuie supuse expertizei tehnice de calitate; c) analizează documentele care au stat la baza realizării lucrărilor de montaj a instalaţiilor electrice tehnologice în fazele de proiectare, execuţie şi exploatare; d) analizează prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate. (2) Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate solicita beneficiarului, în cazuri justificate, măsurători sau verificări suplimentare care să permită evaluarea corectă a bunei funcţionări a instalaţiilor tehnologice analizate. (3) Expertul tehnic autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluţii şi măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică şi economică a deciziei de intervenţie ce se însuşeşte de către proprietarii sau administratorii lucrărilor de instalaţii electrice şi, după caz, de către investitor. (4) Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice semnalează situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit. (5) Expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice este o activitate complexă care se efectuează de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari autorizaţi în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, atunci când un act juridic sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul lucrărilor de instalaţii electrice prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a) rezolvarea unor situaţii care intervin la lucrările existente:- în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţilor tehnologice;- în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice aferente lucrărilor de montaj pentru evaluarea capacităţii acestora de satisfacere a cerinţelor conform legii; b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de montaj. (6) Dacă expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice ajunge în mod justificat la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave, precum victime omeneşti sau pagube materiale, le va aduce la cunoştinţă, în scris, proprietarilor sau administratorilor lucrărilor de instalaţii electrice şi, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare.  +  Capitolul VI Procedura de autorizare  +  Articolul 12Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare/executare/verificare a instalaţiilor electrice se face: a) pe bază de examen, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, la obţinerea unui tip/grad de autorizare, precum şi la trecerea la un grad/tip superior sau diferit; sau b) fără examen, pe baza unui dosar întocmit în conformitate cu prevederile art. 13.  +  Articolul 13 (1) ANRE poate acorda autorizarea gradul IVA, fără examen, pe bază de referat, a inginerilor proiectanţi principali din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic, care deţin sau au deţinut gradul I sau similar Nomenclatorului Clasificării ocupaţiilor din România cu acesta, a profesorilor/conferenţiarilor universitari din cadrul facultăţilor din domeniul energetic, precum şi a cercetătorilor din cadrul institutelor/centrelor de cercetare din domeniul energetic, la cererea acestora, dacă solicitanţii îndeplinesc următoarele condiţii:- calificare profesională/specializare în domeniul energetic;- vechime de minimum 20 de ani în activitatea de proiectare/cercetare de instalaţii electrice de înaltă tensiune sau în activitatea didactică, în discipline de profil, în domeniul energetic. (2) Cererea de autorizare va fi însoţită de curriculum vitae şi documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia cărţii de muncă, adeverinţe etc.) care demonstrează îndeplinirea condiţiilor precizate la alin. (1). (3) Autoritatea competentă aprobă calitatea de electrician autorizat personalului angajat al Autorităţii competente în direcţiile generale de reglementare în domeniul energiei electrice sau de control ori în maximum 30 de zile de la încetarea raporturilor contractuale ale acestora cu Autoritatea competentă, la cererea acestora, dacă solicitanţii îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţa profesională precizate în anexa nr. 4, pentru gradul/tipul de autorizare solicitat.  +  Articolul 14Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen pentru dobândirea calităţii de electrician autorizat sunt: a) cererea de autorizare însoţită de documentele Informaţii profesionale, Detaliile privind lucrările realizate şi Pagina de informaţii anexate cererii de autorizare, întocmite conform anexei nr. 1; b) copia actului de identitate; c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională; d) document care atestă recunoaşterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale privind persoanele fizice străine; e) copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul, şi/sau, după caz, a raportului aferent salariatului extras din Registrul de evidenţă a salariaţilor comunicat la inspectoratul teritorial de muncă; f) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia.  +  Articolul 15 (1) O persoană având calitatea de electrician autorizat se poate înscrie la un nou examen, pentru un grad/tip superior sau diferit, caz în care va întocmi un dosar având conţinutul precizat la art. 14. (2) Candidatul care a fost declarat "Respins" la examen se poate înscrie la un nou examen pentru acelaşi grad/tip de autorizare, înregistrând sau transmiţând prin Serviciul poştal, în vederea înregistrării, la Autoritatea competentă, un dosar cuprinzând o nouă cerere de autorizare, precum şi copia chitanţei de achitare a 50% din valoarea tarifului de autorizare.  +  Articolul 16 (1) Calitatea de electrician autorizat este definitivă, fiind dovedită de adeverinţa de electrician autorizat. Autorizarea, prin emiterea adeverinţei, este acordată pe durată nelimitată şi este valabilă numai cu condiţia vizării periodice a adeverinţei, astfel încât să nu fie depăşit termenul de vizare. Adeverinţa de electrician autorizat este valabilă numai împreună cu un act de identitate. (2) Termenul de vizare a adeverinţei de electrician autorizat este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări. (3) Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea verificării şi vizării periodice a adeverinţei de electrician autorizat sunt: a) cererea întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1; b) copia actului de identitate; c) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet pentru tipul şi gradul respectiv de autorizare; d) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru vizare periodică; tariful de vizare reprezintă 50% din tariful de acordare a respectivului tip şi grad de autorizare şi se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia. (4) În cazul în care adeverinţa de electrician autorizat nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu are dreptul să desfăşoare activităţi în domeniul instalaţiilor electrice până la vizarea documentului.  +  Articolul 17 (1) Autorizarea verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare şi se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul direcţiei generale de specialitate a ANRE. (2) Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu poate fi dobândită decât în condiţiile deţinerii pe o perioadă de minimum 5 ani a calităţii de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA. Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi exercitată doar cu condiţia ca adeverinţa de electrician autorizat să fie vizată. (3) Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obţine calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice trebuie să conţină următoarele documente: a) cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet; c) copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare tip A; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia. (4) După aprobarea autorizării ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, autoritatea competentă emite solicitantului o adeverinţă care atestă calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Adeverinţa şi ştampila de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice vor avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 5. Pentru ca elementele de identificare ale verificatorului de proiecte să fie lizibile, ştampila va avea dimensiunile de 4 x 5 cm şi va fi realizată prin grija şi pe cheltuiala sa. Verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice certifică proiectele verificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii sale olografe pe fiecare pagină din documentaţiile prevăzute la art. 10. (5) Vizarea adeverinţei de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinţei de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, în cadrul unei sesiuni de autorizare. În cazul în care adeverinţa de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfăşura activităţi de verificator de proiecte în domeniu până la vizarea documentului. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind: a) cererea întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1; b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea vizării periodice a adeverinţei deţinute de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet; c) copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare tip A; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia. (6) Adeverinţa de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice emisă în condiţiile prezentului regulament conferă titularului competenţele prevăzute la art. 10 numai la nivelul competenţelor adeverinţei de electrician autorizat deţinute, prevăzute la art. 9.  +  Articolul 18 (1) Autorizarea specialiştilor experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare şi se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul direcţiei generale de specialitate a ANRE. (2) Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu poate fi dobândită decât în condiţiile deţinerii pe o perioadă de minimum 8 ani a calităţii de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B. Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi exercitată doar cu condiţia ca adeverinţa de electrician autorizat să fie vizată. (3) Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obţine calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice trebuie să conţină următoarele documente: a) cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea obţinerii calităţii de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet; c) copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare tip A+B; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia. (4) După aprobarea autorizării ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, autoritatea competentă emite o adeverinţă care atestă calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Adeverinţa şi ştampila de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice vor avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 6. Pentru ca elementele de identificare ale expertului tehnic de calitate şi extrajudiciar să fie lizibile, ştampila va avea dimensiunile de 4 x 5 cm şi va fi realizată prin grija şi pe cheltuiala sa. Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice certifică documentele elaborate/verificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii sale olografe pe fiecare pagină din documentaţiile prevăzute la art. 11. (5) Vizarea adeverinţei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinţei de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, în cadrul unei sesiuni de autorizare. În cazul în care adeverinţa de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfăşura activităţi în domeniu până la vizarea documentului. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind: a) cererea întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1; b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea vizării periodice a adeverinţei deţinute de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet; c) copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare tip A+B; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia. (6) Adeverinţa de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice emisă în condiţiile prezentului regulament conferă titularului competenţele prevăzute la art. 11 numai la nivelul competenţelor adeverinţei de electrician autorizat deţinute, prevăzute la art. 9.  +  Articolul 19 (1) Comisia de autorizare are competenţele prevăzute la art. 17 şi 18 şi are în componenţă 5 membri: un preşedinte, un vicepreşedinte, 2 experţi şi un secretar, numiţi prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente; cel puţin 3 membri fac parte din cadrul Autorităţii competente. Şedinţele Comisiei de autorizare se programează de regulă în cele două sesiuni anuale menţionate în anexa nr. 3. (2) Din Comisia de autorizare pot face parte cadre didactice din învăţământul superior din cadrul facultăţilor din domeniile energetică, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării şi indemnizaţiei pentru activitatea prestată. (3) Membrii Comisiei de autorizare pot fi înlocuiţi, în cazuri justificate, prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. (4) Activitatea Comisiei de autorizare se desfăşoară în prezenţa a minimum 4 membri.  +  Secţiunea 1 Înscrierea la examen în vederea obţinerii calităţii de electrician autorizat  +  Articolul 20 (1) Etapele procesului de autorizare prevăzut la art. 12 lit. a) sunt: a) înscrierea la examenul de autorizare, denumit în continuare examen; b) acceptarea de către Autoritatea competentă a cererii solicitantului de a participa la examen în calitate de candidat, pe baza documentelor prezentate; c) examinarea candidaţilor, care se încadrează în procedurile ANRE; d) emiterea adeverinţei. (2) Pentru înscrierea la examen, solicitantul înregistrează sau transmite prin serviciul poştal la Autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele precizate la art. 14.  +  Articolul 21 (1) Vizarea periodică a adeverinţelor de electrician autorizat, precum şi autorizarea sau vizarea adeverinţelor verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice sunt permise numai după ce aceştia fac dovada că au urmat în ultimul an un curs de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, organizat de către instituţii de învăţământ superior, prin facultăţile din domeniul electric/energetic sau de societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu. (2) Cursurile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă un conţinut corespunzător cel puţin tematicii şi bibliografiei recomandate şi publicate pe pagina de internet a autorităţii competente.  +  Articolul 22Operatorii economici care proiectează/execută lucrări de instalaţii electrice pot solicita autorizarea mai multor electricieni angajaţi, transmiţând către Autoritatea competentă o solicitare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, lista solicitanţilor şi câte un dosar pentru fiecare solicitant, care să cuprindă documentaţia precizată la art. 14.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii de acceptare la examen  +  Articolul 23Verificarea dosarului transmis de solicitant se face de către direcţia generală de specialitate din cadrul Autorităţii competente.  +  Articolul 24Acceptarea la examen se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerinţe: a) cererea de autorizare şi documentele Informaţii profesionale, Detaliile privind lucrările realizate şi Pagina de informaţii sunt întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1; b) documentaţia inclusă în dosar este completă; c) candidatul demonstrează că are experienţă profesională minimă în domeniul instalaţiilor electrice, pentru calificarea profesională proprie, în conformitate cu prevederile art. 25, 26 şi 27.  +  Articolul 25Solicitantul trebuie să deţină o diplomă de calificare care să se încadreze în una dintre următoarele calificări profesionale acceptabile (CPA): a) CPA1: lucrători calificaţi absolvenţi ai unor cursuri de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii; b) CPA2: lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată mai mică de 3 ani, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii; c) CPA3: lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 3 ani sau mai mare, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii; d) CPA4: absolvenţi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaţii sau industrial, având specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcţii; e) CPA4.1: absolvenţi de licee alt profil decât cel menţionat anterior, care au absolvit, în plus, un curs postliceal de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii; f) CPA5: absolvenţi ai şcolilor tehnice postliceale, şcolilor de maiştri sau a unor cursuri de calificare postliceale, având diplomă de tehnician/maistru în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor pentru construcţii; g) CPA6: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplomă în domeniul inginerie energetică, conform Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare şi de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea; h) CPA6.1: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie energetică şi diplomă de master în specializarea electroenergetică; i) CPA6.2: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie energetică şi diplomă de master în specializarea energetică, precum şi inginerii diplomaţi având specializarea informatizarea proceselor energetice/informatică industrială în energetică; j) CPA6.3: subingineri, ingineri licenţiaţi având diplomă în specializarea electroenergetică; k) CPA7: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în unul dintre domeniile de studii universitare stabilite conform Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/ programelor de studii universitare şi de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea: inginerie electrică/electrotehnică, inginerie electronică şi telecomunicaţii, ingineria instalaţiilor, ingineria sistemelor; l) CPA7.1: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică; m) CPA7.2: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul inginerie electronică şi telecomunicaţii şi una dintre specializările electronică aplicată, electronică şi telecomunicaţii sau echivalente acestora; n) CPA7.3: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul ingineria instalaţiilor, specializarea instalaţii pentru construcţii; o) CPA7.4: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul ingineria sistemelor, specializarea automatică; p) CPA7.5: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, precum şi diplomă de master în domeniul energetic/electric; q) CPA8: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în alte domenii de studii universitare inginereşti decât cele nominalizate la CPA7, conexe domeniului energetic/electric: inginerie minieră, inginerie de petrol şi gaze, informatică aplicată în ingineria electrică, informatică industrială, inginerie economică în domeniile electric, electronic sau energetic, electromecanică navală, ingineria mediului, inginerie medicală, instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei, inginerie aerospaţială sau echivalente acestora; r) CPA8.1: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniile/specializările nominalizate la CPA8, precum şi diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic; s) CPA9: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul tehnic, precum şi diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic/electric.  +  Articolul 26Prin experienţă profesională în activităţile de proiectare (EPP), executare (EPEx) sau operare (EPOp), dobândită de către candidatul la autorizare, se înţelege activitatea de proiectare, executare sau operare a instalaţiilor electrice, astfel: a) EPP: activitatea de elaborare proiecte în domeniul instalaţiilor electrice desfăşurată de către solicitant ca:- membru, vicepreşedinte sau preşedinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului de reţea, titular de licenţă sau al unui institut de proiectare având compartimente de proiectare în domeniul instalaţiilor electrice;- angajat al unui operator economic atestat;- persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială; b) EPEx: activitatea de executare a instalaţiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant în calitatea sa de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau în cadrul unei întreprinderi familiale ori ca angajat al unui titular de licenţă, operator economic atestat ori al unui client final de energie electrică, industrial sau asimilat; c) EPOp: activitatea de operare a instalaţiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant, ca angajat al unui operator economic titular de licenţă emisă de Autoritatea competentă sau a unui operator economic având calitatea de client final de energie electrică, industrial sau asimilat.  +  Articolul 27 (1) Experienţa profesională minimă, respectiv numărul de ani în activităţi de tipul celor precizate la art. 26, pentru fiecare CPA menţionate la art. 25, necesară calificării la gradul şi tipurile de autorizaţie de electrician solicitată, este prevăzută în anexa nr. 4. (2) Numărul de ani de experienţă profesională poate fi luat în considerare numai după absolvirea studiilor corespunzătoare prevăzute la art. 25, ca angajat pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite. (3) Autoritatea competentă poate analiza şi accepta şi alte calificări profesionale echivalente, având denumiri diferite de cele ale calificărilor profesionale prevăzute la art. 25, luând în considerare în acest sens documente emise de unităţile de învăţământ, precum foi matricole, adeverinţe etc.  +  Articolul 28Candidatul care îndeplineşte condiţiile de calificare şi experienţă profesională cumulate poate fi acceptat la examen pentru ambele tipuri de autorizare; în acest caz, numărul de ani de experienţă profesională necesar este numărul maxim de ani dintre valorile corespunzătoare celor două tipuri de autorizare şi, pentru obţinerea adeverinţei, candidatul susţine un singur examen.  +  Articolul 29Trecerea la un grad de autorizare superior sau obţinerea unui alt tip de autorizare se poate face numai prin promovarea unui nou examen.  +  Capitolul VII Drepturile electricianului autorizat  +  Articolul 30Electricianul autorizat are dreptul să exercite activităţi în conformitate cu competenţele aferente gradului şi tipului de autorizare, astfel:A. În calitate de persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi individuale sau al unei întreprinderi familiale, în conformitate cu reglementările în vigoare, astfel: a) electricianul autorizat gradul I execută instalaţii electrice interioare având o putere electrică instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, inclusiv verificări, măsurări ale instalaţiilor de legare la pământ aferente acestora, fără a deţine un atestat emis de ANRE, prin derogare de la prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:(i) deţine o adeverinţă de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, pentru gradul I, vizată la zi;(ii) asigură realizarea lucrărilor mai sus-menţionate prin asocierea cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la punctul (i), desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/ întreprindere familială;(iii) respectă legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii; b) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA proiectează, respectiv electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB execută şi verifică instalaţii electrice interioare având o putere electrică instalată de maximum 30 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, fără a deţine un atestat emis de ANRE, prin derogare de la prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:(i) deţine o adeverinţă de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, pentru gradul II, III sau IV, vizată la zi;(ii) asigură realizarea lucrărilor mai sus-menţionate prin asocierea cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la punctul (i), desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/ întreprindere familială;(iii) respectă legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii, în cazul lucrărilor de executare şi verificare de instalaţii electrice; c) electricianul autorizat gradul II, III sau IV proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, altele decât cele prevăzute la lit. b), dacă deţine o adeverinţă de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, vizată la zi şi dacă deţine un atestat emis de ANRE pentru proiectarea/executarea/verificarea de instalaţii electrice.B. În calitate de angajat al unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de către ANRE, cu respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii: a) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA proiectează/coordonează elaborarea proiectului de către un colectiv de electricieni calificaţi/autorizaţi, după caz; b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB execută/coordonează şi/sau supraveghează executarea lucrărilor de către o echipă de electricieni calificaţi/autorizaţi, după caz; c) electricianul autorizat gradul I poate face parte din structura minimă de personal a operatorului economic atestat şi execută lucrări de instalaţii electrice sub coordonarea/supravegherea electricianului autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB.C. În calitate de angajat al unui operator de reţea, pentru realizarea de lucrări de proiectare/executare/operare a instalaţiilor electrice deţinute în patrimoniul operatorului de reţea: a) electricianul autorizat gradul I, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor din patrimoniul operatorului de reţea, realizează, sub coordonarea/supravegherea electricianului autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de executare/ întreţinere/reparaţii a instalaţiilor electrice respective; b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor din patrimoniul operatorului de reţea, coordonează/supraveghează executarea activităţilor de executare/întreţinere/reparaţii a instalaţiilor electrice respective.D. În calitate de angajat al unui operator economic, având calitatea de producător ori client final de energie electrică, industrial sau asimilat, pentru realizarea de lucrări de operare a instalaţiilor electrice deţinute în patrimoniul producătorului/ clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat: a) electricianul autorizat gradul I, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor din patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat execută, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi gradul/ tipul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de întreţinere/reparaţii ale instalaţiilor electrice respective; b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor electrice din patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, coordonează/supraveghează executarea lucrărilor de întreţinere/reparaţii ale instalaţiilor electrice respective; c) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA coordonează/supraveghează realizarea proiectelor de instalaţii electrice din patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, în vederea dezvoltării sau retehnologizării acestora.  +  Articolul 31 (1) Electricienii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor art. 30 lit. A, B şi D au dreptul să întocmească documentaţii ale instalaţiilor electrice proiectate/executate în conformitate cu competenţele precizate şi de a le înregistra la operatorul de reţea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Electricienii autorizaţi gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB pot să execute verificări, măsurări ale instalaţiilor de legare la pământ şi să emită buletine de verificare pentru instalaţiile care sunt în patrimoniul angajatorului, cu condiţia ca angajatorul să utilizeze dotările necesare acestor activităţi.  +  Capitolul VIII Obligaţii ale persoanelor fizice autorizate  +  Articolul 32Electricianul autorizat are obligaţia de a respecta următoarele cerinţe asociate calităţii de electrician autorizat: a) de a cunoaşte şi respecta prevederile prezentului regulament şi ale reglementărilor emise de Autoritatea competentă aplicabile activităţii sale; b) de a executa lucrări numai în limita competenţelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute; c) de a executa lucrări în instalaţiile electrice numai după obţinerea acordurilor sau avizelor legale necesare; d) de a executa lucrări de instalaţii electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni autorizaţi sau operatori economici atestaţi; e) de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică; în cazul constatării unor neconformităţi de orice natură, electricianul autorizat este obligat să sesizeze proiectantul; f) de a nu semna documentaţii de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează, execută sau nu le supraveghează direct; g) de a avea un comportament corect, etic şi profesional, în relaţia cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine în contact în relaţia profesională; h) de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectată/executată, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare; i) de a solicita operatorului de reţea punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice executate, după recepţionarea acestora şi încheierea tuturor contractelor prevăzute de lege în vederea alimentării/furnizării energiei electrice; j) de a nu executa lucrări, manevre sau intervenţii sub orice formă în instalaţiile operatorilor de reţea şi/sau de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport fără contracte încheiate cu operatorul de reţea în patrimoniul căruia se află acestea; k) de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport în alte scopuri decât cele prevăzute prin legislaţia în vigoare; l) de a prezenta Autorităţii competente, la solicitarea acesteia, orice date şi informaţii necesare desfăşurării propriei activităţi; m) de a permite verificările, inspecţiile şi controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de Autoritatea competentă; n) de a aplica orice măsuri dispuse de Autoritatea competentă.  +  Articolul 33 (1) Verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească: a) respectarea cotelor privitoare la condiţiile specifice de amplasament şi condiţiile de exploatare tehnologică; b) respectarea reglementărilor tehnice în vigoare; c) asigurarea exigenţelor de calitate, în condiţiile legii, şi păstrarea confidenţialităţii cu privire la documentaţia supusă verificării. (2) Eventualele litigii dintre verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice autorizat şi proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia. (3) Verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice autorizat în condiţiile prezentului regulament va întocmi şi va ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor verificate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 34Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice are următoarele obligaţii: a) să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale; b) să nu extragă şi să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului şi detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate şi considerate de proiectant drept de autor; c) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a expertizelor tehnice de calitate efectuate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; d) să respecte atribuţiile şi competenţele care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IX Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 35 (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac în condiţiile legii. (2) Sancţiunile contravenţionale pot fi asociate cu retragerea autorizării acordate sau cu reluarea procesului de acordare a autorizării.  +  Articolul 36Decizia Autorităţii competente de aplicare a măsurilor precizate la art. 38 va ţine seama de tipul şi efectele încălcării cerinţelor prevăzute de prezentul regulament, precum şi de modul în care decizia Autorităţii competente influenţează alimentarea cu energie electrică a clientului final de energie electrică.  +  Articolul 37Persoana fizică autorizată în condiţiile prezentului regulament şi sancţionată potrivit prezentului regulament are dreptul de a contesta, conform prevederilor legale în vigoare, sancţiunile/măsurile aplicate de Autoritatea competentă.  +  Articolul 38Sancţiunile contravenţionale, precum şi măsurile aplicate de Autoritatea competentă se consemnează într-un registru de evidenţă întocmit de Autoritatea competentă şi: a) se comunică persoanelor fizice autorizate sancţionate şi, după caz, angajatorului acestuia şi operatorului de reţea; b) se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente; titularii de licenţe şi atestate emise de Autoritatea competentă au obligaţia să se informeze cu privire la sancţiunile aplicate de Autoritatea competentă.  +  Articolul 39În termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării privind aplicarea sancţiunii de retragere a autorizării, cel sancţionat va preda la registratura Autorităţii competente documentele emise de ANRE care atestă calitatea ce i-a fost retrasă.  +  Capitolul X Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 40Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice se stabilesc şi se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui Autorităţii competente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 41Operatorii de reţea au obligaţia, conform prevederilor legale în vigoare, de a asigura punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice de utilizare doar dacă documentaţiile acestora, depuse la operatorul de reţea, sunt întocmite de operatori economici atestaţi, titulari de atestate emise pentru activităţi corespunzătoare tipului de instalaţie electrică de utilizare sau de către electricieni autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 30.  +  Articolul 42 (1) Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat poate solicita Autorităţii competente, în scris, anterior datei de desfăşurare a examenului sau, în cazul unor motive bine întemeiate, după data de desfăşurare a examenului, reprogramarea participării la examen într-un alt centru de examinare, în cadrul aceleiaşi sesiuni sau în următoarea sesiune de examinare organizată de Autoritatea competentă, o singură dată, fără a achita un nou tarif de autorizare. (2) Candidatul poate solicita retragerea cererii de autorizare, inclusiv a tarifului de autorizare, până la data publicării listei tuturor candidaţilor, întocmită după analiza dosarelor înregistrate de aceştia (solicitanţii care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament pentru a participa la examen), prevăzută la pct. 3.1.1 subpct. 7 din anexa nr. 3. (3) Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se restituie: a) candidatului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat; b) candidatului care nu promovează examenul de autorizare; c) candidatului care a fost acceptat pentru a susţine examenul la un grad/tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea înregistrată la Autoritatea competentă; d) solicitantului care nu îndeplineşte condiţiile de participare la examen, fiind declarat neadmis inclus în lista întocmită după transmiterea completărilor şi clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.  +  Articolul 43 (1) Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat, verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, pierdută, se declară nulă într-un ziar local. Titularul acesteia poate solicita Autorităţii competente emiterea unui duplicat, după caz. (2) Tariful de emitere a duplicatului se aprobă, anual, prin ordin al preşedintelui Autorităţii competente.  +  Articolul 44În cazul deteriorării adeverinţei de electrician autorizat, verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, se poate solicita preschimbarea documentelor, cu returnarea şi anularea de către ANRE a documentului acordat iniţial.  +  Articolul 45 (1) Legitimaţiile de responsabil tehnic cu execuţia de instalaţii electrice emise în condiţiile legii de Autoritatea competentă până la intrarea în vigoare a prezentului regulament rămân valabile până la expirarea acestora, titularii acestora având competenţele prevăzute la alin. (2) şi obligaţiile prevăzute la alin. (3). Persoanele autorizate de ANRE ca responsabil tehnic cu execuţia în domeniul instalaţiilor electrice pot solicita autorităţilor competente prevăzute la art. 1 alin. (4) preschimbarea legitimaţiilor ANRE cu documente de autorizare emise de aceasta, în condiţiile reglementărilor în vigoare. (2) Legitimaţia de responsabil tehnic cu execuţia eliberată de ANRE, conferă titularul acesteia următoarele competenţe: a) aprobă execuţia lucrărilor de instalaţii electrice numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte autorizaţi în condiţiile prezentului regulament; b) verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie a lucrărilor de instalaţii electrice, procedurile de realizare a acestor lucrări, planurile de verificare a execuţiei, inclusiv cele de control şi încercări din planul de control de calitate aferent proiectului, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele împreună cu graficele aferente acestora; c) verifică respectarea cerinţelor de personal calificat şi autorizat în conformitate cu cerinţele Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi de echipamente specifice tipului de lucrări de instalaţii electrice executate. (3) Responsabilul tehnic cu execuţia autorizat de ANRE are următoarele obligaţii: a) să admită execuţia lucrărilor de instalaţii electrice numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi; b) să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie a lucrărilor de montaj, procedurile de realizare a acestor lucrări, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele împreună cu graficele aferente lucrărilor de instalaţii electrice; c) să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament; d) să oprească execuţia lucrărilor de instalaţii electrice în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie a montajului şi să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora; e) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de instalaţii electrice pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde. (4) La expirarea legitimaţiilor de electrician autorizat, respectiv de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice sau de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, calitatea conferită de acestea nu se pierde. În această situaţie autoritatea competentă emite adeverinţe în locul acestor legitimaţii, la cererea titularului, în condiţiile art. 16, respectiv art. 17 şi 18. Cererea se transmite la autoritatea competentă împreună cu documentele prevăzute la art. 16 alin. (3), respectiv art. 17 alin. (5) şi art. 18 alin. (5) cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării legitimaţiilor, dar nu mai mult de 120 de zile înainte de aceasta şi se soluţionează în cadrul celor două sesiuni de autorizare stabilite de către ANRE. (5) Titularii legitimaţiilor prevăzute la alin. (4) nu au dreptul de a desfăşura activităţile ce fac obiectul acestora de la data expirării valabilităţii lor şi până la data emiterii adeverinţei în condiţiile prezentului regulament. (6) Avizele emise de Autoritatea competentă în baza Procedurii de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 97/2014, pentru organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire teoretică de către societăţi de formare profesională, rămân valabile până la expirare.  +  Articolul 46În baza unei proceduri specifice, ANRE, în exercitarea atribuţiilor de autorizare, poate colabora cu asociaţii profesionale de utilitate publică, care desfăşoară activităţi în domeniul energiei electrice.  +  Articolul 47Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1la regulamentModelul cererii de autorizareAceastă cerere va fi transmisă împreună cu paginile de informaţii profesionale, detalii privind lucrările realizate, precum şi copii ale documentelor prevăzute la art. 14, 16, 17 şi 18 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013, cu modificările ulterioare (Regulament), către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2.A. Cerere pentru înscrierea la examenul de autorizare/vizare periodică, după caz, a: electricienilor, verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice    ________________________________________________________________________    Cod numeric personal:    ________________________________________________________________________    Numele: Prenumele:    ________________________________________________________________________    Adresa de domiciliu: localitatea, strada, nr., bloc, scara, etaj, ap.,    judeţul (sectorul), codul poştal    ________________________________________________________________________                                       Telefon: E-mail:    ________________________________________________________________________Gradul şi tipul de autorizare solicitat:Declar pe propria răspundere că sunt de acord ca ANRE să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului, conform cărora nu îmi vor fi returnate sumele achitate, în următoarele cazuri: a) dacă nu mă prezint la examen, cu excepţiile prevăzute în Regulament; b) dacă nu promovez examenul; c) dacă nu îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţă profesională necesare gradului/tipului de autorizare solicitat, fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare; d) dacă nu îndeplinesc condiţiile de participare la examen, fiind declarat neadmis, inclus în lista întocmită după transmiterea completărilor şi clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.Sumele achitate îmi vor fi returnate doar dacă îmi retrag cererea de autorizare înainte de a fi analizată de ANRE, respectiv de publicarea listei tuturor candidaţilor (solicitanţi care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen), listă întocmită conform prevederilor pct. 3.1.1 subpct. 7 din anexa nr. 3 la Regulament.NOTĂ:Cererea este comună, după caz, pentru toate tipurile de autorizare/vizare periodică a persoanelor fizice._________________________________________________________________________Data:Semnătura:_________________________________________________________________________B. Informaţii profesionale                                   Numele şi prenumele .............                                   Codul numeric personal: .........    Formare profesională┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────┐│ Forme de învăţământ absolvite │Calificare profesională obţinută │Pagina││ (de exemplu: şcoli profesionale/│ (profil/specializare) │ ││licee/şcoli postliceale/institute│ │ ││ de învăţământ superior) │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│Cursuri de perfecţionare │ │ │└─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────┘    Experienţă profesională┌────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┬──────┐│Numele angajatorului│Funcţia în care a fost │Perioada de angajare│Pagina││ │ angajat │ │ │├────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────┤│ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────┤│ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────┤│ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────┤│ │ │ │ │└────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┴──────┘                  Semnătura,               .................C. Detalii privind lucrările realizate                               Numele şi prenumele ..................                               Codul numeric personal: ..............┌────┬────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┬─────────┐│Nr. │Denumirea lucrării sau │ Tipul lucrării/ │ Tensiunea │Angajator││crt.│activităţii desfăşurate/│ activităţii │ (kV) │ ││ │Obiective ale lucrării │Precizaţi: │ │ ││ │ │P - proiectare; │ │ ││ │ │Ex. - executare; │ │ ││ │ │Op. - operare │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤│ 1. │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤│ 2. │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤│ 3. │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤│ 4. │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤│ 5. │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤│ ...│ │ │ │ │└────┴────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┴─────────┘                  Semnătura,               .................D. Pagină de informaţii anexată cererii de autorizareNumele şi prenumele .......................Codul numeric personal: ...................Formare profesională: Se vor anexa copii ale diplomei/diplomelor de calificare profesională domeniul electric.Experienţă profesională: Se va anexa copia carnetului de muncă/adeverinţei/raportului per salariat din Registrul de evidenţă a salariaţilor şi se va completa documentul "C. Detalii privind lucrările realizate".Act de identitate: Se va anexa copia actului de identitate.Verificarea dosarului: Întrebările următoare vă ajută să vă verificaţi completitudinea dosarului dumneavoastră, înainte de a-l transmite la ANRE. Vă rugăm marcaţi fiecare căsuţă din stânga, în cazul în care răspunsul la întrebare este "Da":[] Aţi precizat în cerere toate informaţiile personale?[] Aţi indicat în cerere corect gradul/gradele şi tipul/tipurile de autorizaţii solicitate?[] Aţi inclus în dosar o copie a actului de identitate (buletin sau carte de identitate)?[] Aţi inclus în dosar documentul de absolvire al unui curs de pregătire teoretică, conform prevederilor Regulamentului?[] Aţi inclus în dosar copii ale tuturor diplomelor precizate în documentul "B. Informaţii profesionale"?[] Aţi inclus în dosar copia carnetului de muncă/adeverinţei/raportului aferent salariatului extras din Registrul de evidenţă a salariaţilor comunicat la inspectoratul teritorial de muncă?[] Aţi completat documentul "C. Detaliile privind lucrările realizate"?[] Aţi numerotat paginile dosarului dumneavoastră?[] Aţi precizat în documentul "B. Informaţii profesionale" numărul paginii unde se află fiecare document în dosarul dumneavoastră?[] Aţi semnat toate cele 3 documente (cererea propriu-zisă, informaţii profesionale şi detaliile privind lucrările realizate)?  +  Anexa 2la regulamentModel de solicitare de către un operatoreconomic a autorizării angajaţilorCătre Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2Domnule preşedinte,Subsemnatul, ..........., în calitate de ......(administrator/director general etc.)...... al operatorului economic ......., cu sediul social în localitatea ........, str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ...., judeţul ........, codul poştal ......., solicit înscrierea în vederea autorizării a unora dintre angajaţii proprii.Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:- este înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. J/......./..........;- are codul fiscal (codul unic de înregistrare, CUI) .............. şi- contul nr. ..... deschis la Banca .......... Sucursala ......(denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul)..... .În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix ........, nr. de fax ........, nr. telefon mobil ....... .Cererea este însoţită de:- lista solicitanţilor;- o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare;- câte un dosar pentru fiecare solicitant, care cuprinde cererea de autorizare individuală şi documentaţia precizată la art. 14, respectiv art. 16, 17 sau 18 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013, cu modificările ulterioare, după caz.Semnătura,.................  +  Anexa 3la regulament3.1. PROCEDURA DE AUTORIZARE ELECTRICIENI3.1.1. Procedura de înscriere la examen1. Examenul se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an: sesiune de primăvară şi, respectiv, sesiune de toamnă.2. Prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente se pot organiza, în mod excepţional, examene şi în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare extrasesiuni.3. Examenul constă în susţinerea unei probe scrise cu două subiecte, cu excepţia gradului I, pentru care examenul constă într-o probă scrisă cu un singur subiect, acestea având ca scop verificarea cunoştinţelor candidaţilor în domeniul pentru care se solicită autorizarea.4. Lista cuprinzând tematica şi elementele bibliografice minimale pentru susţinerea examenului se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente.5. Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea examenului se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile. Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este, de regulă, de 30 de zile înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfăşurare a examenului. Pentru buna desfăşurare a examenului, Autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune.6. În funcţie de numărul candidaţilor şi de locul în care aceştia îşi au domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea, Autoritatea competentă decide numărul şi localizarea, pe teritoriul ţării, a centrelor în care urmează să se organizeze examen; anunţul privind nominalizarea centrelor în care se organizează examen se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente, de regulă, în cel mult 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de înscriere la examen.7. De regulă, cu cel puţin 15 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea examenului, pe pagina de internet a Autorităţii competente, se publică listele candidaţilor, cuprinzând informaţii privind solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013, cu modificările ulterioare (Regulament), pentru a participa la examen, precum şi informaţii privind solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen, cu indicarea motivelor de neîndeplinire.8. Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarităţi legate de acestea pot transmite completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă, în termenul stabilit, însă nu cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de perioada de desfăşurare a examenului.9. Candidaţii sunt examinaţi de comisii de examinare numite prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, la propunerea direcţiei generale de specialitate. Comisia de examinare are următoarele atribuţii:- asigurarea organizării şi desfăşurării examenului;- preluarea şi verificarea lucrărilor;- întocmirea şi publicarea listelor cu rezultatele examenului;- emiterea adeverinţelor;- transmiterea documentelor de examen la Autoritatea competentă pentru evidenţă şi arhivare.10. Comisia de examinare are în componenţă cel puţin 5 membri: un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi cel puţin 2 experţi, numiţi prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente; cel puţin 3 membri fac parte din cadrul Autorităţii competente. Din comisia de examinare pot face parte cadre didactice din învăţământul superior din cadrul facultăţilor din domeniile energetică, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării şi indemnizaţiei pentru activitatea prestată. Membrii comisiei de examinare pot fi înlocuiţi, în cazuri justificate, prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. Activitatea Comisiei de examinare se desfăşoară în prezenţa a minimum 4 membri.11. Subiectele de examen, denumite în continuare subiecte, sunt propuse de membrii comisiei de examinare cu 10 zile înainte de susţinerea examenului şi sunt aprobate de direcţia generală de specialitate.12. Examenul constă într-o probă scrisă în limba română, având unul sau două subiecte: un chestionar tip grilă, denumit în continuare chestionar, conţinând 30 de întrebări, cu câte 3 variante de răspuns pentru fiecare întrebare şi, după caz, o aplicaţie numerică, denumită în continuare aplicaţie numerică;- subiectul pentru gradul I constă într-un chestionar;- subiectele pentru gradul II constau într-un chestionar şi o aplicaţie numerică;- subiectele pentru gradele III şi IV constau într-un chestionar şi o aplicaţie numerică, diferite pentru tipurile de autorizare.13. Pentru examen, comisia de examinare elaborează mai multe variante de chestionare şi de aplicaţii numerice. a) chestionarul pentru gradele I şi II conţine întrebări având câte un singur răspuns corect; b) chestionarul pentru gradele III şi IV conţine întrebări care pot avea unul sau două răspunsuri corecte.14. Chestionarului şi aplicaţiei numerice li se atribuie un cod format dintr-un număr de identificare şi din indicativul corespunzător gradului de autorizare pentru care s-au întocmit.15. După aprobare, chestionarele şi aplicaţiile numerice se multiplică corespunzător numărului de candidaţi înscrişi pentru susţinerea examenului pentru fiecare grad/tip de autorizare, după caz; documentele se introduc în plicuri, care se sigilează.3.1.2. Procedura de desfăşurare a examenului1. În data şi la ora programată, candidaţii sunt acceptaţi în sălile de examen, în baza actului de identitate, conform listelor întocmite de serviciul de specialitate din cadrul Autorităţii competente.2. Fiecare candidat primeşte, în funcţie de gradul/tipul de autorizare, după caz, următoarele documente: chestionar, aplicaţie numerică, formular de înscriere a răspunsurilor la chestionar, denumit în continuare formular, precum şi o ciornă, după caz. Formularul şi aplicaţia numerică conţin o zonă în care fiecare candidat îşi înscrie datele personale; zona se pliază, se sigilează şi se ştampilează de către membrii comisiei. Conţinutul formularelor este prevăzut în prezenta anexă.3. După rezolvarea subiectelor, candidatul predă supraveghetorului toate documentele primite; candidatul semnează pentru predarea lucrării în listele utilizate la accesul în sală.4. Durata alocată rezolvării subiectelor este diferită în funcţie de gradul/tipul de autorizare pentru care se organizează examenul:- la gradele I şi II, examenul durează o oră;- la gradul III, examenul durează două ore;- la gradul IV, examenul durează trei ore.5. Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta în vederea soluţionării subiectelor de examen, precum şi comunicarea cu exteriorul sălii de examen prin mijloace informatice sau orice alte mijloace; orice încercare de fraudă din partea unui candidat în timpul desfăşurării examenului se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen, cu înscrierea în toate documentele de examen (chestionar, formular şi, după caz, aplicaţia numerică) referitoare la acest candidat a menţiunii "Eliminat din examen". Eliminarea din examen se face numai în prezenţa şi cu acordul preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei de examinare.6. Comisia de examinare procedează la verificarea lucrărilor, notând cu culoare roşie în rubrica "Rezultatul verificării" a fiecărui formular punctajul acordat la fiecare subiect. La notarea chestionarului şi aplicaţiei numerice se aplică următoarele reguli: a) se acordă 1 punct în cazul în care au fost marcate numai variantele/varianta corecte/corectă de răspuns; b) se acordă 0,5 puncte în cazul în care chestionarul este de tipul menţionat la pct. 3.1.1 subpct. 13 lit. b) şi întrebarea are două variante corecte de răspuns, iar candidatul a marcat doar una dintre acestea; c) se acordă 0 puncte, în cazurile contrare celor menţionate la lit. a) şi lit. b); d) notarea aplicaţiei numerice se realizează cu un punctaj maxim de 5 puncte stabilit după următoarele criterii:(i) precizarea formulelor de calcul;(ii) înlocuirea datelor în formulele de calcul;(iii) efectuarea calculelor;(iv) precizarea unităţilor de măsură pentru variabilele utilizate în formulele de calcul;(v) stabilirea rezultatului final, pe baza calculelor efectuate.7. După verificarea tuturor lucrărilor, în prezenţa membrilor comisiei de examinare, se procedează la desigilarea lucrărilor (desfacerea zonei din formular şi aplicaţia numerică pe care sunt înscrise datele personale ale fiecărui candidat) şi întocmirea listelor cu rezultatele examenului.8. Se consideră că au promovat examenul candidaţii la gradul I care au obţinut minimum 24 de puncte la chestionar şi candidaţii la gradele II, III şi IV care au obţinut minimum 24 de puncte la chestionar şi minimum 3 puncte la aplicaţia numerică.9. În listele cu rezultatele examenului se înscrie calificativul "Admis", dacă s-au obţinut punctajele minime precizate la subpct. 8, sau "Respins", dacă cel puţin unul dintre punctajele obţinute este sub valoarea precizată la subpct. 8.10. Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de către membrii comisiei de examinare şi la care se anexează listele cu rezultatele examenului publicate în centrul de examinare; procesul-verbal, precum şi documentele de examen ale candidaţilor se arhivează la sediul Autorităţii competente.11. Listele cu rezultatele examenului se publică şi pe pagina de internet a Autorităţii competente, în termen de maximum 15 zile de la data încheierii perioadei de desfăşurare a examenelor.12. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea şi rezultatele examenului se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 5 zile de la data publicării rezultatelor pe pagina de internet a Autorităţii competente.13. Reverificarea lucrărilor ale căror rezultate sunt contestate se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, având în componenţă alţi membri decât cei nominalizaţi în comisia de examinare.14. Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează; rezultatele analizei contestaţiilor se publică pe site-ul Autorităţii competente.3.1.3. Emiterea adeverinţei de electrician autorizat1. Candidatul declarat "Admis" în urma examenului dobândeşte calitatea de electrician autorizat, atestată prin adeverinţa eliberată de către Autoritatea competentă. Adeverinţa este nominală şi netransmisibilă, fiind valabilă numai împreună cu un act de identitate; formatul adeverinţei este prevăzut în prezenta procedură.2. Adeverinţele se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidenţă, care poate fi consultat pe portalul Autorităţii competente.3. Adeverinţele se emit şi se eliberează candidaţilor declaraţi "Admis", de regulă, în ziua şi la locul de desfăşurare a examenului.Modelul adeverinţei de electrician autorizatADEVERINŢA Nr. ....../...............de electrician autorizatGradul şi tipul ....................Numele ..............................Prenumele ...........................CNP .................................Prezenta adeverinţă conferă calitatea de electrician autorizat pe durată nelimitată şi este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de electrician autorizat este condiţionată de vizarea periodică a adeverinţei de electrician autorizat.Titularul acestei adeverinţe are competenţa să proiecteze şi/sau să execute lucrări de instalaţii electrice în conformitate cu gradul şi tipul de autorizare deţinută.Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.Semnătura autorizată ANRE,Ştampila*Font 9*┌────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐│ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │ Loc ştampilă ││ ANRE │ ANRE │ ANRE │ ANRE │ ANRE ││ Data vizării │ Data vizării │ Data vizării │ Data vizării │ Data vizării ││................│................│................│................│................│├────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ Următorul │ Următorul │ Următorul │ Următorul │ Următorul ││termen de vizare│termen de vizare│termen de vizare│termen de vizare│termen de vizare││................│................│................│................│................│└────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘3.1.4. Modelul formularului de înscriere a răspunsurilor la chestionar pentru gradele I şi II(pagina 1)┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei│Numele ............││ │Prenumele .........││Examen de electrician autorizat │CNP ...............│└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILORInstrucţiuni de completare a formularului a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare există o singură variantă corectă de răspuns. b) Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 2 se consideră corectă varianta b), iar la întrebarea 3 se consideră corectă varianta c), formularul se completează astfel:┌───────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Întrebarea nr. │ Varianta a) │ Varianta b) │ Varianta c) │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 1. │ o │ o │ o │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 2. │ o │ ● │ o │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 3. │ o │ o │ ● │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 4. │ o │ o │ o │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ .... │ o │ o │ o │└───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘ c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.    (pagina 2) (continuare)┌───────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┐│Întrebarea nr. │ Varianta a) │ Varianta b) │ Varianta c) │ Punctaj │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 1.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 2.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 3.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 4.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 5.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 6.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 7.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 8.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 9.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 10.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 11.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 12.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 13.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 14.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 15.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 16.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 17.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 18.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 19.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 20.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 21.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 22.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 23.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 24.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 25.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 26.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 27.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 28.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 29.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 30.│ o │ o │ o │ │└───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┼─────────┤                        Punctaj total │ │                                                          └─────────┘Semnături (membri ai Comisiei de examinare),.................................3.1.5. Modelul formalităţilor de înscriere a răspunsurilor la chestionar pentru gradele III şi IV(pagina 1)┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei│Numele ............││ │Prenumele .........││Examen de electrician autorizat │CNP ...............│└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILORInstrucţiuni de completare a formularului a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare pot exista una sau două variante corecte de răspuns. b) Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei sau variantelor corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 1 se consideră corecte variantele a) şi b), iar la întrebarea 2 se consideră corectă numai varianta c) formularul se completează astfel:┌───────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Întrebarea nr. │ Varianta a) │ Varianta b) │ Varianta c) │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 1. │ ● │ ● │ o │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 2. │ o │ o │ ● │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 3. │ o │ o │ o │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ .... │ o │ o │ o │└───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘ c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.    (pagina 2) (continuare)┌───────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┐│Întrebarea nr. │ Varianta a) │ Varianta b) │ Varianta c) │ Punctaj │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 1.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 2.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 3.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 4.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 5.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 6.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 7.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 8.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 9.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 10.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 11.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 12.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 13.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 14.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 15.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 16.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 17.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 18.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 19.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 20.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 21.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 22.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 23.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 24.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 25.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 26.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 27.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 28.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 29.│ o │ o │ o │ │├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 30.│ o │ o │ o │ │└───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┼─────────┤                        Punctaj total │ │                                                          └─────────┘Semnături (membri ai Comisiei de examinare),.................................3.2. Procedura de autorizare a verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice3.2.1. Procedura de înscriere1. Autorizarea specialiştilor verificatori de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an: sesiune de primăvară şi, respectiv, sesiune de toamnă.2. Prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, în mod excepţional, se pot organiza autorizări şi în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare extrasesiuni.3. Autorizarea se poate obţine prin înregistrarea la Autoritatea competentă a unui dosar cuprinzând documentele menţionate în Regulament.4. Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea sesiunii de autorizare se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile.5. În funcţie de numărul candidaţilor şi de locul în care aceştia îşi au domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea, Autoritatea competentă decide numărul şi localizarea, pe teritoriul ţării, a centrelor în care urmează să se organizeze, anunţul privind nominalizarea centrelor în care se organizează autorizarea se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente. Centrele de autorizare vor fi aceleaşi cu cele de examinare.6. Pe pagina de internet a Autorităţii competente se publică listele candidaţilor, cuprinzând informaţii privind solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013, cu modificările ulterioare (Regulament), pentru a fi admişi, precum şi informaţii privind solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a fi admişi, cu indicarea motivelor de neîndeplinire; listele precizează pentru fiecare solicitant admis centrul de autorizare în care urmează să îi fie eliberată adeverinţa.7. Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a fi autorizaţi din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarităţi legate de acestea pot transmite completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă înainte de perioada precizată în program referitoare la desfăşurarea examenului de autorizare a electricienilor, respectiv acordarea/vizarea periodică a adeverinţelor.8. Analiza documentelor anexate cererii de obţinere a calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează de către serviciul de specialitate din cadrul Autorităţii competente.9. Aprobarea autorizării specialiştilor verificatori de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se face de către o comisie de autorizare, numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, pe baza unui proces-verbal semnat de către membrii comisiei de autorizare. Şedinţele comisiei de autorizare se programează de regulă în cele două sesiuni anuale.10. Listele cu specialiştii ale căror dosare au fost acceptate în vederea obţinerii calităţii solicitate se publică şi pe pagina de internet a Autorităţii competente, în termen de maximum 15 zile de la data încheierii perioadei de desfăşurare a sesiunii.11. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele analizei dosarelor în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 5 zile de la data publicării listelor menţionate la subpct. 10 pe pagina de internet a Autorităţii competente.12. Reverificarea dosarelor a căror analiză este contestată se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, având în componenţă alţi membri decât cei nominalizaţi în comisia de autorizare.13. Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează; rezultatele analizei contestaţiilor se publică pe site-ul Autorităţii competente.3.2.2. Emiterea adeverinţei1. Candidatul declarat "Admis" în urma procesului-verbal al comisiei de autorizare dobândeşte calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi/sau expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, atestată prin adeverinţa eliberată de către Autoritatea competentă. Adeverinţa este nominală şi netransmisibilă, fiind valabilă numai împreună cu un act de identitate; formatele adeverinţelor sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 la Regulament.2. Adeverinţele se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidenţă, care poate fi consultat pe portalul Autorităţii competente.3. Adeverinţele se eliberează candidaţilor declaraţi "Admişi", de regulă, în ziua şi la locul de desfăşurare a autorizării.  +  Anexa 4la regulamentExperienţa profesională minimă de tip EPP; EPEx sau EPOp pentru fiecare CPA  +  Anexa 5la regulament5.1. Model de adeverinţă de verificator de proiecte autorizat ANREADEVERINŢA Nr. ......./.............de verificator de proiecte autorizatNumele ..........................Prenumele .......................CNP .............................Prezenta adeverinţă conferă calitatea de verificator de proiecte autorizat pe durată nelimitată şi este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de verificator de proiecte autorizat este condiţionată de vizarea periodică a acestei adeverinţe, precum şi a adeverinţei de electrician autorizat.Titularul acestei adeverinţe are competenţa să verifice proiectele de instalaţii electrice tehnologice numai la nivelul competenţelor adeverinţei de electrician autorizat deţinute, în conformitate cu prevederile menţionate în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.Calitatea de verificator de proiecte autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.Semnătura autorizată ANRE,Ştampila┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐│ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │ Loc ştampilă ││ ANRE │ ANRE │ ANRE │ ANRE │ ANRE ││ Data vizării │ Data vizării │ Data vizării │ Data vizării │ Data vizării ││ │ │ │ │ ││ ............ │ ............ │ ............ │ ............ │ ............ │├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤│ Următorul │ Următorul │ Următorul │ Următorul │ Următorul ││ termen de │ termen de │ termen de │ termen de │ termen de ││ vizare │ vizare │ vizare │ vizare │ vizare ││ │ │ │ │ ││ ............ │ ............ │ ............ │ ............ │ ............ │└──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘5.2. Model de ştampilă de verificator de proiecte autorizat ANRE    ┌───────────────────────────────────────────────┐    │ Autoritatea Naţională de Reglementare în │    │ Domeniul Energiei │    │ Nume Prenume, │    │ │    │ │    │ │    │ Verificator de proiecte în domeniul │    │ instalaţiilor electrice tehnologice │    │ │    │ Autorizaţia nr. XXX/YY.ZZ.20XX │    │ │    └───────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 6la regulament6.1. Model de adeverinţă de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat ANREADEVERINŢA Nr. ..../..................de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizatNumele .............................Prenumele ..........................CNP ................................Prezenta adeverinţă conferă calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat pe durată nelimitată şi este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat este condiţionată de vizarea periodică a acestei adeverinţe, precum şi a adeverinţei de electrician autorizat.Titularul acestei adeverinţe are competenţa să expertizeze proiectele de instalaţii electrice tehnologice şi execuţia acestora, numai la nivelul competenţelor adeverinţei de electrician autorizat deţinute, în conformitate cu prevederile menţionate în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.Semnătura autorizată ANRE,Ştampila┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐│ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │ Loc ştampilă ││ ANRE │ ANRE │ ANRE │ ANRE │ ANRE ││ Data vizării │ Data vizării │ Data vizării │ Data vizării │ Data vizării ││ │ │ │ │ ││ ............ │ ............ │ ............ │ ............ │ ............ │├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤│ Următorul │ Următorul │ Următorul │ Următorul │ Următorul ││ termen de │ termen de │ termen de │ termen de │ termen de ││ vizare │ vizare │ vizare │ vizare │ vizare ││ │ │ │ │ ││ ............ │ ............ │ ............ │ ............ │ ............ │└──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘6.2. Model de ştampilă de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat ANRE    ┌─────────────────────────────────────────────────┐    │ Autoritatea Naţională de Reglementare în │    │ Domeniul Energiei │    │ Nume Prenume, │    │ │    │ │    │ │    │ Expert tehnic de calitate şi extrajudiciar │    │ în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice │    │ │    │ Autorizaţia nr. XXX/YY.ZZ.20XX │    │ │    └─────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 7la regulamentREGISTRU DE EVIDENŢĂlucrări de instalaţii electrice verificateNumele şi prenumele verificatorului ..................................,Nr. adeverinţei de verificator de proiecte ............................*Font 9*┌────┬────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐│Nr. │ │ Denumire proiect │ │ │ Faza de │ Observaţii ││crt.│ Data │ (nr. contract │ Proiectant │ Beneficiar │ proiectare │ la proiectul ││ │ │ pentru verificarea │ │ │ │ verificat ││ │ │ documentaţiei) │ │ │ │ │├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘  +  Anexa 8la regulamentREGISTRU EVIDENŢĂexpertize lucrări montajNumele şi prenumele expertului tehnic şi extrajudiciar ...................Nr. adeverinţei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar ............┌────┬────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐│Nr. │ │Denumire │Date ale │Obiectul │Raportul de ││crt.│ Data │lucrare │lucrării: │expertizării: │expertiză: ││ │ │expertizată: │- proiectant, │- cine a │- întrebările ││ │ │- beneficiar │data │solicitat │la care s-a ││ │ │- nr. contract │- executant, │expertizarea │răspuns ││ │ │ │data │- motivul │- soluţiile ││ │ │ │- comisii de │expertizării │date de expert ││ │ │ │recepţie │- data │ ││ │ │ │- valoarea │finalizării │ ││ │ │ │totală a │expertizării │ ││ │ │ │lucrării │ │ │├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘-----