ORDIN nr. 6.121 din 20 decembrie 2016privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2017  În conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Legii nr. 172/1998 privind ratificarea Convenţiei cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările ulterioare, Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
  în conformitate cu recomandările prevăzute în Manualul pentru recunoaştere europeană, aprobat prin Comunicatul de la Bucureşti, emis în urma Conferinţei miniştrilor din statele membre ale Spaţiului European al Învăţământului Superior din 27 aprilie 2012,luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.825/2016 privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state,în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 49/1999 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi al Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 2 octombrie 2015, precum şi orice dispoziţie contrară.  +  Articolul 3Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Laurenţiu-Dănuţ Vlad,

  secretar de stat
  Bucureşti, 20 decembrie 2016.Nr. 6.121.  +  AnexăMETODOLOGIE 20/12/2016