HOTĂRÂRE nr. 136 din 2 martie 2016 (*actualizată*)privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional(actualizată până la data de 20 ianuarie 2017*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (2), art. 101 alin. (1) şi (2) şi al art. 104 alin. (2) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 36 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1)-(3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Statul asigură finanţarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza şi în limitele costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional. (2) Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ se face pe baza costului standard per elev/preşcolar. Nu sunt incluse în această categorie de cheltuieli cheltuielile pentru alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă şi nici cheltuielile salariale în natură, acestea nefăcând parte din finanţarea de bază. (3) Costul standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile prevăzute la alin. (2) se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari, de limba de predare şi de mediul urban/rural. (4) Finanţarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii" se face pe baza costului standard per elev/preşcolar. (5) Costul standard per elev/preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de mărimea şi tipul unităţilor de învăţământ, mediul urban/rural şi coeficienţii de temperatură pe zone geografice, după caz, pentru cheltuielile prevăzute la alin. (4). (6) Cheltuielile cu pregătirea profesională includ şi cheltuielile legate de formarea continuă şi evaluarea personalului din unităţile de învăţământ preşcolar, gimnazial, liceal şi profesional particular şi confesional acreditat.  +  Articolul 2 (1) Costul standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru coeficientul 1, corespunzător costului standard per elev din învăţământul gimnazial din mediul urban, este identic cu cel din învăţământul preuniversitar de stat. (2) Pentru anul 2017, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 3.740 lei.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 32 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017. (3) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2017, sunt prevăzute în anexa nr. 1.----------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 32 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017. (4) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru unităţile de învăţământ sunt determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 2, la valoarea costului standard per elev corespunzător coeficientului 1. (5) Unităţilor de învăţământ care au în componenţă şi clase cu elevi ce studiază în limba maternă a minorităţilor li se alocă suplimentar sume aferente coeficienţilor de diferenţiere şi de corecţie prevăzuţi în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Costul standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii" este identic cu cel din învăţământul preuniversitar de stat. (2) Pentru anul 2017, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 330 lei.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 32 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017. (3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri şi servicii», pentru anul 2017, sunt prevăzute în anexa nr. 3.----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 32 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017. (4) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii" sunt determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 4, la valoarea costului standard corespunzător coeficientului 1.  +  Articolul 4 (1) Unităţile de învăţământ cu personalitate juridică transmit, până la data de 20 noiembrie a fiecărui an calendaristic, unităţilor administrativ-teritoriale în raza cărora îşi au sediul şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru întreaga unitate de învăţământ cu personalitate juridică, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 şi 3. Directorii unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică răspund, conform legii, de corectitudinea datelor transmise. Pentru anul 2016, datele se transmit în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit administraţiei judeţene a finanţelor publice, respectiv Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, până la data de 10 decembrie, datele primite de la unităţile de învăţământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexele nr. 1 şi 3, atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât şi pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor defalcate din T.V.A. Pentru anul 2016, datele se transmit în termen de 6 zile lucrătoare de la data primirii datelor de la unităţile de învăţământ. (3) Repartizarea sumelor defalcate din T.V.A., aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, respectiv decizie a directorului Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar. (4) Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unităţi administrativ-teritoriale se face prin înmulţirea numărului de elevi/preşcolari cu costurile standard prevăzute în anexele nr. 1 şi 3.  +  Articolul 5 (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale stabilesc sumele destinate finanţării de bază pe unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, pe baza numărului de elevi/preşcolari şi a costurilor standard prevăzute în anexele nr. 1 şi 3, şi le supun aprobării autorităţilor deliberative. (2) Sumele ce se virează de unitatea administrativ-teritorială în conturile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, comunicate ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de către acestea, se reflectă în bugetul local cu ajutorul indicatorului "Finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat", cod 55.01.63.  +  Articolul 6 (1) Unităţile de învăţământ particular şi confesional acreditat care beneficiază de finanţare de bază din sume defalcate din T.V.A. au obligaţia de a face publice informaţii cu privire la sumele primite, numărul de elevi/preşcolari şi formaţiunile de studiu pentru învăţământul acreditat, modul de utilizare a sumelor defalcate din T.V.A. primite de la bugetul local. (2) Sumele defalcate din T.V.A. rămase neutilizate la finele anului bugetar vor fi restituite bugetului local în termenele prevăzute de normele metodologice de închidere a exerciţiului bugetar, aprobate anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, pentru a fi regularizate cu bugetul de stat. În acest scop, unităţile de învăţământ particular şi confesional acreditat vor prezenta ordonatorului principal de credite al bugetului local din care au primit sumele o situaţie justificativă, potrivit anexei nr. 5.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 2 martie 2016.Nr. 136.  +  Anexa 1Costurile standard per elev/preşcolar pentrucheltuielile cu salariile, sporurile,indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prinlege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentruunităţile de învăţământ, pentru anul 2017*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ Nivel/filieră/profil │ Forma de │Standarde de cost│ Standarde de cost ││crt.│ │învăţământ│pe elev, pe medii│ pe elev, pe medii ││ │ │ │ şi pe niveluri │ şi pe niveluri ││ │ │ │ - lei - │(pentru învăţământul││ │ │ │ │ în limbile ││ │ │ │ │ minorităţilor) ││ │ │ │ │ - lei - ││ │ │ ├────────┬────────┼─────────┬──────────┤│ │ │ │ Urban │ Rural │ Urban │ Rural │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 1│Învăţământ preşcolar cu program normal │ zi │ 2480 │ 2712 │ 2480 │ 2712 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 2│Învăţământ preşcolar cu program prelungit/ │ zi │ 4548 │ 4548 │ 4548 │ 4548 ││ │săptămânal │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 3│Învăţământ primar │ zi │ 2854 │ 3400 │ 3490 │ 4036 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 4│Învăţământ gimnazial │ zi │ 3740 │ 4301 │ 4275 │ 4836 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 5│Învăţământ liceal teoretic │ zi │ 3740 │ 3740 │ 4189 │ 4189 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 6│Învăţământ liceal tehnologic şi confesional │ zi │ 3868 │ 3868 │ 4317 │ 4317 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 7│Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de │ zi │ 4096 │ 4096 │ 4470 │ 4470 ││ │pregătire practică)/Învăţământ dual │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴──────────┘----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 32 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017, conform pct. 3 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2Coeficienţii de diferenţiere pentru costurilestandard per elev/preşcolar şi coeficienţiide corecţie pentru învăţământul în limbileminorităţilor naţionale, pentru cheltuielilecu salariile, sporurile, indemnizaţiile şialte drepturi salariale în bani, stabiliteprin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ Nivel/filieră/profil │ Forma de │Standarde de cost│ Standarde de cost ││crt.│ │învăţământ│pe elev, pe medii│ pe elev, pe medii ││ │ │ │ şi pe niveluri │ şi pe niveluri ││ │ │ │ - lei - │(pentru învăţământul││ │ │ │ │ în limbile ││ │ │ │ │ minorităţilor) ││ │ │ │ │ - lei - ││ │ │ ├────────┬────────┼─────────┬──────────┤│ │ │ │ Urban │ Rural │ Urban │ Rural │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 1│Învăţământ preşcolar cu program normal │ zi │ 0,663 │ 0,725 │ 0,000 │ 0,000 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 2│Învăţământ preşcolar cu program prelungit/ │ zi │ 1,216 │ 1,216 │ 0,000 │ 0,000 ││ │săptămânal │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 3│Învăţământ primar │ zi │ 0,763 │ 0,909 │ 0,170 │ 0,170 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 4│Învăţământ gimnazial │ zi │ 1,000 │ 1,150 │ 0,143 │ 0,143 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 5│Învăţământ liceal teoretic │ zi │ 1,000 │ 1,000 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 6│Învăţământ liceal tehnologic şi confesional │ zi │ 1,034 │ 1,034 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 7│Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de │ zi │ 1,095 │ 1,095 │ 0,100 │ 0,100 ││ │pregătire practică)/Învăţământ dual │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴──────────┘----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 32 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017, conform pct. 3 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3Costurile standard per elev/preşcolar privindcheltuielile cu pregătirea profesională,cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor,precum şi cheltuielile prevăzute la articolulbugetar "Bunuri şi servicii", pentru anul 2017*Font 8*┌────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐│Praguri │ Tipuri de unităţi*) │Coeficient final, conform zonei de temperatură, ││numerice│ │ pentru mediul urban/rural ││ │ ├────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│ │ │ Zona 1 │ Zona 2│ Zona 3│ Zona 4│ Zona 5│ Zona 6│├────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1-300 │Grădiniţă │ 354 │ 357 │ 365 │ 375 │ 386 │ 396 ││ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Şcoală gimnazială/primară │ 339 │ 343 │ 350 │ 360 │ 370 │ 380 ││ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 385 │ 389 │ 397 │ 408 │ 420 │ 432 │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 301-800│Grădiniţă │ 354 │ 357 │ 365 │ 375 │ 386 │ 396 ││ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Şcoală gimnazială │ 339 │ 343 │ 350 │ 360 │ 370 │ 380 ││ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 385 │ 389 │ 397 │ 408 │ 420 │ 432 │└────────┴────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ Notă

  ──────────

  *) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat care au în componenţa lor mai multe tipuri de învăţământ, calculul finanţării de bază se va face prin ponderarea numărului de elevi cu costuri standard per elev/preşcolar pentru fiecare nivel de învăţământ.

  ──────────
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Zone de temperatură: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 32 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017, conform pct. 3 al art. unic din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 4Coeficienţii de diferenţiere pentru costurilestandard per elev/preşcolar pentru cheltuielilecu pregătirea profesională, cheltuielile cuevaluarea periodică a elevilor şi cheltuielileprevăzute la articolul bugetar "Bunuri şi servicii"*Font 8*┌────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐│Praguri │ Tipuri de unităţi │Coeficient final, conform zonei de temperatură, ││numerice│ │ pentru mediul urban/rural ││ │ ├────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│ │ │ Zona 1 │ Zona 2│ Zona 3│ Zona 4│ Zona 5│ Zona 6│├────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1-300 │Grădiniţă │ 1,0710 │ 1,0817│ 1,1031│ 1,1352│ 1,1674│ 1,1995││ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Şcoală gimnazială/primară │ 1,0270 │ 1,0373│ 1,0578│ 1,0886│ 1,1194│ 1,1502││ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 1,1661 │ 1,1778│ 1,2011│ 1,2361│ 1,2711│ 1,3061│├────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 301-800│Grădiniţă │ 1,0760 │ 1,0868│ 1,1083│ 1,1406│ 1,1728│ 1,2051││ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Şcoală gimnazială │ 1,0320 │ 1,0423│ 1,0630│ 1,0939│ 1,1249│ 1,1559││ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 1,1711 │ 1,1829│ 1,2063│ 1,2414│ 1,2765│ 1,3117│└────────┴────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Zone de temperatură: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 32 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017, conform pct. 3 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5Unitatea de învăţământ ...........Situaţie justificativă privind utilizareasumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea de bază a unităţilorde învăţământ particular şi confesional acreditat*Font 7*                                                                                                                               - lei - ┌────┬────┬────────┬───────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────┐ │Nr. │Luna│Tip de │ Nr. │ Standard de cost │ Sume calculate │ Sume primite de la │Sume rămase neutili- │ │crt.│ │unitate │efectiv│ aprobat potrivit │ (nr. efectiv elevi x │ bugetul local │zate de restituit │ │ │ │de învă-│ de │ legii pentru: │ cost standard) pentru: │ pentru finanţarea: │ din finanţarea: │ │ │ │ţământ │elevi/ ├─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┼──────────────┬───────────────┼──────────┬──────────┤ │ │ │ │preşco-│cheltuieli │cheltuieli │cheltuieli │cheltuieli │cheltuielilor │cheltuielilor │cheltuie- │cheltuie- │ │ │ │ │lari │ cu │ cu │ cu │ cu │ cu │ cu │lilor cu │lilor cu │ │ │ │ │ │salariile, │pregătirea │salariile, │pregătirea │salariile, │pregătirea │salariile,│pregătirea│ │ │ │ │ │sporurile, │profesională,│sporurile, │profesională,│sporurile, │profesională, │sporurile,│profesio- │ │ │ │ │ │indemniza- │cheltuieli cu│indemniza- │cheltuieli cu│indemniza- │a cheltuielilor│indemniza-│nală, a │ │ │ │ │ │ţiile şi │evaluarea │ţiile şi │evaluarea │ţiile şi │cu evaluarea │ţiile şi │cheltuie- │ │ │ │ │ │alte drepturi│periodică a │alte drepturi│periodică a │alte drepturi │periodică a │alte │lilor cu │ │ │ │ │ │salariale │elevilor, │salariale │elevilor, │salariale │elevilor, │drepturi │evaluarea │ │ │ │ │ │în bani │precum şi │în bani, │precum şi │în bani, │precum şi a │salariale │periodică │ │ │ │ │ │stabilite │cheltuielile │stabilite │cheltuielile │stabilite │cheltuielilor │în bani, │a elevi- │ │ │ │ │ │prin lege, │prevăzute la │prin lege, │prevăzute la │prin lege, │prevăzute la │stabilite │lor, │ │ │ │ │ │precum şi │articolul │precum şi │articolul │precum şi a │articolul │prin lege,│precum şi │ │ │ │ │ │contribuţiile│bugetar │contribuţiile│bugetar │contribuţiilor│bugetar │precum şi │a cheltu- │ │ │ │ │ │aferente │"bunuri şi │aferente │"bunuri şi │aferente │"bunuri şi │a contri- │ielilor │ │ │ │ │ │acestora │servicii" │acestora │servicii" │acestora │servicii" │buţiilor │prevăzute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aferente │la artico-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acestora │lul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bugetar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"bunuri şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │servicii" │ ├────┼────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 = 3 * 4 │ 7 = 3 * 5 │ 8 │ 9 │10 = 8 - 6│11 = 9 - 7│ ├────┼────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────┴────────┴───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘                                Director,                   ...................................-----