HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 octombrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și pădurilor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Agenția Națională pentru Protecția Mediului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, se reorganizează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului, cu competențe în implementarea la nivel național a politicilor, strategiilor și a legislației în domeniul protecției mediului.(2) Agenția Națională pentru Protecția Mediului are sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6.  +  Articolul 2(1) Agenția Națională pentru Protecția Mediului are în subordine 42 de agenții județene pentru protecția mediului, instituții publice cu personalitate juridică, finanțate integral de la bugetul de stat.(2) Agențiile județene pentru protecția mediului au statut de servicii publice deconcentrate.(3) Instituțiile publice cu personalitate juridică ce funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, finanțate integral de la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Capitolul II Funcțiile și atribuțiile Agenției Naționale pentru Protecția Mediului  +  Articolul 3Agenția Națională pentru Protecția Mediului, ca autoritate de execuție și implementare, în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului, are următoarele funcții în domeniul protecției mediului:a) funcția de suport tehnic pentru fundamentarea proiectelor de acte cu caracter normativ, a strategiilor și politicilor sectoriale, precum și a planurilor de acțiune în domeniul protecției mediului;b) funcția de implementare a politicilor, strategiilor și legislației din domeniul protecției mediului, la nivel național;c) funcția de coordonare, monitorizare și control al activității agențiilor pentru protecția mediului din subordine;d) funcția de autoritate care emite acte de reglementare, potrivit prevederilor legale;e) funcția de instruire și perfecționare continuă a personalului aparținând agențiilor județene pentru protecția mediului din subordine;f) funcția de reprezentare în domeniul său de activitate, în relațiile interne și externe, conform mandatului acordat de către conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului.  +  Articolul 4În realizarea funcțiilor sale, Agenția Națională pentru Protecția Mediului are următoarele atribuții principale:1. atribuții pentru realizarea funcției de suport tehnic pentru fundamentarea proiectelor actelor cu caracter normativ, a strategiilor și a politicilor sectoriale, precum și a planurilor de acțiune în domeniul protecției mediului;a) asigură suportul tehnic privind consolidarea sistemului statistic de mediu, propune și participă la elaborarea sistemului indicatorilor statistici ai dezvoltării durabile, sub coordonarea autorității centrale pentru protecția mediului:b) asigură suport tehnic pentru elaborarea documentelor din domeniul protecției mediului care derivă din obligațiile României ca stat membru al Uniunii Europene sau ca parte la convenții internaționale;c) asigură suport tehnic privind stabilirea condițiilor, metodelor și mijloacelor utilizate pentru monitorizarea calității factorilor de mediu;2. atribuții pentru realizarea funcției de implementare a politicilor, strategiilor și legislației din domeniul protecției mediului, la nivel național:a) urmărește stadiul și asigură implementarea legislației naționale și europene în domeniul protecției mediului și chimicalelor și întocmește periodic și la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului rapoarte privind stadiul realizării acesteia;b) urmărește îndeplinirea cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare, constată neconformitățile și ia măsurile care se impun în conformitate cu competențele stabilite de legislația în vigoare;c) elaborează rapoartele în formatele stabilite de Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu, Agenția Europeană pentru Chimicale, EUROSTAT și de către secretariatele convențiilor și protocoalelor în domeniul protecției mediului la care România este parte, cu excepția rapoartelor prevăzute de legislația din domeniul zgomotului ambiant, și le supune spre avizare autorității publice centrale pentru protecția mediului în vederea raportării acestora;d) administrează sistemul informațional pentru domeniile sale de activitate;e) asigură funcționarea Biroului de asistență tehnică în domeniul chimicalelor și corespondența cu baza de date a Agenției Europene pentru Chimicale, prin intermediul REACH IT;f) emite avizul de mediu pentru produse de protecția plantelor, respectiv pentru autorizarea îngrășămintelor, conform prevederilor legale în vigoare;g) administrează la nivel național Registrul european al poluanților emiși și transferați;h) administrează Registrul național al producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice și Registrul național al producătorilor de baterii și acumulatori;i) asigură funcționarea laboratoarelor naționale de referință pentru aer, deșeuri, zgomot și vibrații, radioactivitate și organisme modificate genetic (OMG);j) elaborează anual rapoarte privind starea mediului la nivel teritorial și național și le aduce la cunoștința publicului, în condițiile legii;k) elaborează, actualizează și monitorizează implementarea planurilor de acțiune pentru protecția mediului;l) poate delega, conform prevederilor legale, în totalitate sau în parte, instituțiilor din subordine parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, precum și a celei de evaluare adecvată, cu excepția emiterii actelor de reglementare;l^1) administrează sistemul național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reținerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto; (la 21-04-2016, Lit. l^1) a pct. 2 al art. 4 a fost introdusă de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 284 din 13 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2016. ) m) asigură realizarea anuală a Inventarului Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, denumit în continuare INEGES, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reținerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto (SNEEGHG), pe care îl supune aprobării autorității publice centrale pentru protecția mediului în vederea transmiterii acestuia la Secretariatul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC), la Comisia Europeană, precum și la Agenția Europeană de Mediu;n) asigură realizarea anuală a inventarelor de emisii industriale în conformitate cu cerințele legislației în vigoare, pe care le supune aprobării autorității publice centrale pentru protecția mediului în vederea transmiterii acestora la Comisia Europeană și la Agenția Europeană de Mediu;o) administrează conturile naționale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicția statului român, conform prevederilor legale naționale, ale Uniunii Europene și ale reglementărilor internaționale în vigoare; (la 21-04-2016, Lit. o) a pct. 2 al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 284 din 13 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2016. ) p) participă la implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, sub coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, în condițiile legii;q) elaborează inventarele naționale de emisii de poluanți în atmosferă, în conformitate cu prevederile Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi (CLRTAP) și ale legislației europene din domeniu;r) colaborează la elaborarea și monitorizarea planurilor de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;s) evaluează și analizează hărțile strategice de zgomot și planurile de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot, în cadrul comisiilor pe care le organizează la nivel teritorial;ș) asigură secretariatul Comisiei pentru securitate biologică, organism științific interdisciplinar cu rol în evaluarea riscurilor asupra sănătății umane și a mediului datorate organismelor modificate genetic, comisie înființată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2009 ;t) monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate și poate delega, în condițiile legii, instituțiilor din subordine activitățile corespunzătoare managementului ariilor naturale protejate;ț) implementează și/sau sprijină implementarea politicilor și strategiilor privind educația ecologică și conștientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;u) asigură accesul publicului la informația de mediu, consultarea și participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul, în condițiile legislației specifice;v) asigură implementarea sistemului de control managerial intern;w) emite autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră. (la 21-04-2016, Lit. w) a pct. 2 al art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 284 din 13 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2016. ) 3. atribuții pentru realizarea funcției de coordonare, monitorizare și control al activității agențiilor pentru protecția mediului din subordine:a) coordonează activitatea laboratoarelor agențiilor pentru protecția mediului;b) coordonează desfășurarea procesului de planificare de mediu la nivel teritorial și realizarea planurilor de acțiune pentru mediu;c) organizează și coordonează secretariatele tehnice, la nivel național, și secretariatele comisiilor, constituite la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, și asigură accesul publicului la informația de mediu, precum și participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;d) coordonează administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie;e) atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe baza convențiilor de custodie, conform legislației în vigoare;f) coordonează sistemul național de monitorizare a factorilor de mediu;g) coordonează activitățile specifice desfășurate de agențiile județene pentru protecția mediului în scopul inventarierii, investigării, evaluării riscului și remedierii zonelor în care solul și subsolul sunt contaminate;h) urmărește îndeplinirea cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare, constată neconformitățile și ia măsurile care se impun în conformitate cu competențele stabilite de legislația în vigoare;i) realizează controlul previzional și operativ asupra activității agențiilor pentru protecția mediului din subordine;j) evaluează rezultatele controlului și prefigurează măsuri de reglare a activității;4. atribuții pentru realizarea funcției de autoritate care emite acte de reglementare, potrivit prevederilor legale:a) emite acte de reglementare, potrivit competențelor stabilite în actele normative în vigoare, și coordonează aplicarea unitară a acestora, la nivel național;b) asigură coordonarea procedurilor de emitere a actelor de reglementare;c) constată neconformitățile din actele de reglementare emise de instituțiile din subordine, în urma controlului propriu sau la sesizare, și dispune măsurile legale ce se impun;d) poate delega, conform prevederilor legale, instituțiilor din subordine parcurgerea procedurilor de reglementare;5. atribuții pentru realizarea funcției de instruire și perfecționare:a) asigură instruirea personalului aparținând instituțiilor publice din subordine cu privire la implementarea legislației din domeniul protecției mediului și a măsurilor din planurile și programele de acțiune pentru protecția mediului;b) asigură instruirea personalului aparținând instituțiilor publice din subordine cu privire la elaborarea de proiecte pentru protecția mediului la nivel local, precum și pentru elaborarea oricăror rapoarte sau documente solicitate;6. atribuții pentru realizarea funcției de reprezentare în domeniul său de activitate, în relațiile interne și externe:a) colaborează, în exercitarea atribuțiilor sale, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, instituții publice, precum și cu alte organisme interesate;b) colaborează cu agenții naționale sau federale similare și desfășoară acțiuni de cooperare internațională în limitele mandatului acordat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului;c) participă la programe și proiecte naționale și internaționale, cu avizul autorității publice centrale pentru protecția mediului;d) asigură legătura cu Agenția Europeană de Mediu, prin centrele naționale de referință desemnate la nivelul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului;e) îndeplinește atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, conform prevederilor legale în vigoare;7. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate ori de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în condițiile legii.  +  Articolul 5În sensul prezentei hotărâri, actele de reglementare au semnificația prevăzută la art. 2 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Conducerea și structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului  +  Articolul 6(1) Agenția Națională pentru Protecția Mediului este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat.(2) Președintele și vicepreședintele sunt numiți și revocați din funcție, în condițiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(3) Președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului numește și eliberează din funcție personalul acesteia, în condițiile legii și ale prezentei hotărâri.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii și aprobă instrucțiuni tehnice sau metodologice, potrivit reglementărilor legale în vigoare.(5) Președintele conduce activitatea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și îndeplinește funcția de ordonator secundar de credite.(6) Președintele reprezintă Agenția Națională pentru Protecția Mediului în relațiile cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, cu alte autorități și instituții publice, cu persoane juridice și fizice române și străine, precum și în justiție.(7) Vicepreședintele este înlocuitorul de drept al președintelui când acesta nu își poate exercita temporar atribuțiile curente și îndeplinește atribuțiile stabilite prin decizie a președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, cu avizul conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(8) Prin Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului se stabilesc atribuțiile și sarcinile direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.(9) Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului este aprobat prin decizie a președintelui acesteia, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, și se supune actualizării periodice.  +  Articolul 7(1) Structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Structura organizatorică a aparatului propriu al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, detaliată la nivel de servicii, birouri și compartimente, precum și statul de funcții sunt aprobate prin decizie a președintelui acesteia.(3) Personalul din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului are calitatea de funcționar public, cu excepția personalului care exercită activități de secretariat sau administrative.(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fișa postului, în baza Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.(5) Salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului se face potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Capitolul IV Organizarea, funcționarea și atribuțiile instituțiilor din subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului  +  Articolul 8(1) Agențiile județene pentru protecția mediului îndeplinesc atribuțiile Agenției Naționale pentru Protecția Mediului de implementare a politicilor, strategiilor și legislației în domeniul protecției mediului la nivel județean, precum și la nivelul municipiului București.(2) Agențiile județene pentru protecția mediului au următoarele atribuții principale:a) emit acte de reglementare în conformitate cu competențele stabilite prin prezenta hotărâre și prin alte acte normative în vigoare din domeniul protecției mediului sau de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului;b) parcurg procedurile și emit avize de mediu pentru planurile care urmează a fi implementate pe teritoriul județului sau al municipiului București, cu informarea prealabilă a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului;c) stabilesc în actele de reglementare valori-limită pentru emisiile poluanților în mediul înconjurător în funcție de gradul de poluare existent, precum și metodele de măsurare ale acestora;d) gestionează funcționarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului, deșeurilor, zgomotului și vibrațiilor, precum și a radioactivității mediului, aflate în structura proprie;e) implementează și mențin un sistem de management adecvat pentru activitatea laboratoarelor și stațiilor prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;f) pot efectua, la cerere, măsurări și analize de laborator ale calității factorilor de mediu;g) efectuează și derulează activități de monitorizare a calității mediului înconjurător la nivel teritorial, prin operarea echipamentelor, colectarea și validarea datelor și transmiterea acestora către Agenția Națională pentru Protecția Mediului;h) asigură colectarea și validarea datelor primare necesare evaluării calității aerului, pe care le transmit Agenției Naționale pentru Protecția Mediului;i) elaborează periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivel local;j) verifică modul de implementare a proiectelor de tip "implementare în comun" (JI) în baza Protocolului de la Kyoto;k) elaborează, împreună cu titularul de activitate și cu autoritățile implicate, planurile de acțiune pe termen scurt în domeniul calității aerului;l) participă la elaborarea planurilor de menținere a calității aerului și a planurilor de calitate a aerului și le avizează;m) elaborează rapoarte privind stadiul și efectele realizării măsurilor din planurile de calitate a aerului, din planurile de menținere a calității aerului și din planurile de acțiune pe termen scurt;n) asigură implementarea la nivel teritorial a prevederilor legislației naționale referitoare la compușii organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină;o) nominalizează reprezentanți în cadrul comisiilor pentru evaluarea și analizarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot;p) realizează colectarea, centralizarea, validarea și prelucrarea datelor și informațiilor de mediu la nivel județean pentru elaborarea unitară a inventarelor și rapoartelor de emisii de poluanți atmosferici și de gaze cu efect de seră;q) participă la elaborarea planurilor de gestionare a deșeurilor și la monitorizarea realizării obiectivelor stabilite prin aceste planuri;r) aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care conțin sau sunt contaminate cu bifenili policlorurați (PCB), conform legislației în vigoare;s) aprobă transportul deșeurilor periculoase pe teritoriul României, conform legislației în vigoare;ș) emit avizul de împrăștiere a nămolului conform legislației în vigoare privind protecția mediului și, în special, a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură;t) realizează colectarea, validarea și prelucrarea datelor și informațiilor în domeniul gestionării deșeurilor și a celor privind chimicalele la nivel județean;ț) asigură identificarea, promovarea și monitorizarea implementării proiectelor prioritare din Planul național de acțiune pentru protecția mediului; elaborează și actualizează planul local de acțiune pentru mediu;u) atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe baza convențiilor de custodie, conform legislației în vigoare;v) asigură administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie;w) monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate;x) elaborează măsuri minime de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar care nu sunt atribuite în custodie;y) implementează și/sau sprijină implementarea politicilor și strategiilor privind educația ecologică și conștientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;z) derulează procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;aa) realizează lista siturilor contaminate/potențial contaminate, decide asupra necesității realizării investigării și evaluării preliminare și/sau de detaliu a zonelor contaminate, analizează și aprobă programele de remediere a zonelor în care solul și subsolul sunt afectate;bb) asigură accesul publicului la informația de mediu, consultarea și participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul, în condițiile legislației specifice;cc) participă la programe și proiecte naționale și internaționale, cu consultarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului;dd) elaborează propuneri privind delimitarea ariilor naturale protejate de interes național, a căror limite nu sunt aprobate printr-un act normativ;ee) îndeplinesc atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, conform prevederilor legale în vigoare;ff) asigură implementarea sistemului de control managerial intern;gg) derulează procedura de evaluare a impactului asupra mediului, procedura de evaluare a rapoartelor de securitate și procedura de evaluare adecvată pentru proiectele care intră sub incidența legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării;hh) derulează procedura de autorizare integrată de mediu și de emitere a autorizației integrate de mediu;ii) urmăresc îndeplinirea cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare emise și, în cazul constatării unor neconformități, iau măsurile care se impun, potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare;jj) gestionează inventarierea instalațiilor ce intră sub schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru perioada 2013-2020;kk) asigură funcționarea secretariatelor de risc de la nivel local;ll) urmăresc aplicarea la nivel teritorial a programelor și măsurilor pentru respectarea convențiilor, acordurilor și tratatelor internaționale în domeniu la care România este parte;mm) asigură consilierea și coordonarea procedurilor de emitere a actelor de reglementare;nn) îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin actele normative pentru domeniul său de activitate ori de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în condițiile legii.  +  Articolul 9(1) Conducerea agenției pentru protecția mediului este asigurată de un director executiv, numit prin decizie a președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în condițiile legii.(2) Directorul executiv al agenției pentru protecția mediului îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite.(3) Directorul executiv al agenției pentru protecția mediului numește și eliberează din funcție personalul de conducere al acesteia, cu avizul președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în condițiile legii.(4) Directorul executiv al agenției pentru protecția mediului numește și eliberează din funcție personalul de execuție al acesteia, în condițiile legii și ale prezentei hotărâri.(5) Structurile organizatorice, statele de funcții și regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale agențiilor pentru protecția mediului se aprobă prin decizie a președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(6) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al agențiilor pentru protecția mediului este supus actualizării periodice.(7) Personalul de conducere și de execuție din cadrul agențiilor pentru protecția mediului are calitatea de funcționar public, cu excepția personalului care exercită activități de secretariat și administrative.(8) Prin decizie a directorului executiv al agenției pentru protecția mediului și cu aprobarea președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza colective temporare, fără modificarea structurii organizatorice, în condițiile legii.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 10(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și instituțiile din subordine este de 1.925. (la 17-01-2017, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul V a fost modificat de Articolul 21 din HOTĂRÂREA nr. 19 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017 ) (2) Posturile prevăzute la alin. (1) pentru agențiile pentru protecția mediului se repartizează pentru fiecare agenție în parte, prin decizie a președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.(3) Parcul auto necesar desfășurării activității Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a agențiilor pentru protecția mediului din subordine sunt prevăzute în anexa nr. 3. Repartizarea parcului de mijloace de transport pentru instituțiile publice din subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului se face prin decizie a președintelui acesteia.(4) Norma de consum lunar este stabilită conform prevederilor legale în vigoare.(5) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și ale agențiilor pentru protecția mediului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul autorității publice centrale pentru protecția mediului.(6) Agenția Națională pentru Protecția Mediului și instituțiile publice din subordine pot beneficia de granturi, vărsăminte, donații și asistență financiară din partea unor organisme internaționale, în condițiile legii.  +  Articolul 11(1) Agențiile regionale pentru protecția mediului se desființează. În județele unde au funcționat acestea se înființează agenții județene pentru protecția mediului.(2) Personalul din cadrul agențiilor regionale pentru protecția mediului desființate este preluat de către agențiile județene nouînființate în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Personalul din cadrul agențiilor regionale pentru protecția mediului desființate este încadrat pe funcții echivalente celor deținute și își păstrează drepturile salariale, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.(4) Atribuțiile agențiilor regionale pentru protecția mediului, care se desființează, sunt preluate de către agențiile pentru protecția mediului nou-înființate sau de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, după caz.(5) Atribuțiile referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru proiecte/activități care se desfășoară pe două sau mai multe județe sunt preluate și coordonate de Agenția Națională pentru Protecția Mediului.(6) Patrimoniile agențiilor regionale pentru protecția mediului desființate sunt preluate de către agențiile județene nouînființate, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(7) Creditele bugetare neutilizate aferente agențiilor regionale pentru protecția mediului care se desființează vor fi redistribuite de către președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în calitatea sa de ordonator secundar de credite, către Agenția Națională pentru Protecția Mediului și către agențiile pentru protecția mediului nou-înființate.(8) Prin decizia președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului se stabilesc orice alte măsuri de lichidare organizatorică și patrimonială a fostelor agenții regionale pentru protecția mediului care se desființează, în condițiile legii.(9) Drepturile și obligațiile procesuale decurgând din litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care agențiile regionale pentru protecția mediului desființate au calitate procesuală, vor fi preluate de către agențiile județene pentru protecția mediului nou-înființate.(10) Orice referire din actele normative la agențiile regionale pentru protecția mediului va fi considerată a fi făcută la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, respectiv la agenția județeană pentru protecția mediului, după caz, în funcție de atribuțiile care au fost preluate de acestea.  +  Articolul 12Alineatul (2) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, se modifică și va avea următorul cuprins:"(2) Competența de emitere a avizului de mediu revine agențiilor județene pentru protecția mediului, pentru planurile și programele locale și județene, și autorității publice centrale pentru protecția mediului, pentru planurile și programele naționale și regionale."  +  Articolul 13Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 15 septembrie 2010, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Rovana Plumb
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Mariana Câmpeanu
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  București, 17 octombrie 2012.Nr. 1.000.  +  Anexa nr. 1Structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului ┌───────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────┐ │CABINET PREȘEDINTE │←─┬─┤ PREȘEDINTE ├─┬─→│ DIRECȚIA │ └───────────────────┘ │ └┬─────────┬─────────┬┘ │ │ JURIDICĂ, │ ┌───────────────────┐ │ │ │ │ │ │ RESURSE UMANE │ │ SERVICIUL AUDIT │←─┘ │ ↓ │ │ └───────────────────┘ │ PUBLIC INTERN │ │ ┌──────────────┐ │ │ ┌───────────────────┐ └───────────────────┘ │ │VICEPREȘEDINTE│ │ │ │ BIROUL │ │ └──────────────┘ │ └─→│ CORP CONTROL │ │ │ └───────────────────┘ │ │ │ ↓ ┌───────────────────────────┼────────────────┬───────────────────────────────┐ │ │ ↓ │ │ ┌──────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ ┌────────────────────┐ │ ├→│ DIRECȚIA │ │ ┌←┤ DIRECȚIA GENERALĂ│ │ DIRECȚIA BUGET, │ │ │ │ CONTROLUL POLUĂRII │ │ │ │ MONITORIZARE │ │ FINANȚE, │←┤ │ │ ȘI REGLEMENTĂRI │ │ │ └──────────────────┘ │ ADMINISTRATIV │ │ │ └──────────────────────┘ │ │ ┌──────────────────┐ └────────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────┐ │ │ │ DIRECȚIA │ ┌────────────────────┐ │ │ │ DIRECȚIA DEȘEURI │ │ ├→│ CENTRU EVALUARE │ │ DIRECȚIA │←┤ ├→│ ȘI SUBSTANȚE CHIMICE │ │ │ │ CALITATE AER │ │SCHIMBĂRI CLIMATICE │ │ │ │ PERICULOASE, SOL │ │ │ └──────────────────┘ └────────────────────┘ │ │ │ ȘI SUBSOL │ │ │ ┌──────────────────┐ ┌────────────────────┐ │ │ └──────────────────────┘ │ │ │ DIRECȚIA │ │SERVICIUL DEZVOLTARE│←┤ │ ┌──────────────────────┐ │ └→│ LABORATOARE │ │ DURABILĂ, PROIECTE,│ │ │ │ DIRECȚIA │ │ │ NAȚIONALE DE │ │ RELAȚII PUBLICE │ │ └→│ CONSERVAREA NATURII, │ │ │ REFERINȚĂ │ └────────────────────┘ │ │ BIODIVERSITATE │ │ └──────────────────┘ ┌────────────────────┐ │ └──────────────────────┘ │ │ SERVICIUL SISTEME │←┘ │ │ INFORMAȚIONALE │ │ └────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 41 DE AGENȚII JUDEȚENE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI AGENȚIA PENTRU │ │ PROTECȚIA MEDIULUI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ TOTAL POSTURI DIN CADRUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI INSTITUȚIILOR DIN SUBORDINE = 1.956 (INCLUSIV DEMNITARII)----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 284 din 13 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2016, conform modificării aduse de pct. 5 al art. II din același act normativ.  +  Anexa nr. 2Instituțiile publice cu personalitatejuridică ce funcționează în subordinea Agenției Naționalepentru Protecția Mediului, finanțate integral de la bugetul de stat41 de agenții județene pentru protecția mediului (APM) și Agenția pentru Protecția Mediului București1. APM Arad2. APM Argeș3. APM Alba4. APM Bacău5. APM Botoșani6. APM București7. APM Bihor8. APM Bistrița-Năsăud9. APM Brașov10. APM Brăila11. APM Buzău12. APM Caraș-Severin13. APM Călărași14. APM Cluj15. APM Constanța16. APM Covasna17. APM Dâmbovița18. APM Dolj19. APM Galați20. APM Giurgiu21. APM Gorj22. APM Harghita23. APM Hunedoara24. APM Ialomița25. APM Iași26. APM Ilfov27. APM Maramureș28. APM Mehedinți29. APM Mureș30. APM Neamț31. APM Olt32. APM Prahova33. APM Satu Mare34. APM Sălaj35. APM Sibiu36. APM Suceava37. APM Teleorman38. APM Timiș39. APM Tulcea40. APM Vaslui41. APM Vâlcea42. APM Vrancea  +  Anexa nr. 3Parcul auto necesar desfășurării activitățiiAgenției Naționale pentru Protecția Mediuluiși a instituțiilor publice din subordine
  Nr.crtNumărul maxim de autovehicule
  1.191 de autoturisme
  2.58 de autoutilitare/autolaboratoare
  3.17 ambarcațiuni
  4.9 altele (remorci, peridoc etc.)
  -----