ORDIN nr. 2.007 din 27 iunie 2008privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete**)
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 9 iulie 2008



  **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.În baza prevederilor:– art. 4 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobata cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu completările ulterioare, și ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările ulterioare; și– art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor-cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare, și ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor-cadou și a tichetelor de creșă,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, în componența prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, cuprins în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Articolul 4(1) Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă, prevăzute în anexa nr. 8.(2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.  +  Articolul 5(1) Se aproba Criteriile referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă, prevăzute în anexa nr. 10.(2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.  +  Articolul 5^1Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de vouchere de vacanță, prevăzute în anexa nr. 12.------------Art. 5^1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 5^2(1) Modelul autorizației de funcționare emise unităților emitente de tichete de masă, tichete-cadou, tichete de creșă, vouchere de vacanță, precum și de tichete sociale pentru grădiniță este prevăzut în anexa nr. 13.----------Alin. (1) al art. 5^2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.(2) Autorizația de funcționare va conține următoarele elemente:a) codul autorizației;b) elementele de identificare ale unității emitente;c) natura activității;d) locația în care se va desfășura activitatea pentru unitățile emitente pe suport hârtie, respectiv sediul social declarat de către unitățile emitente pe suport electronic în scopul controlului efectuat de autoritățile competente;e) perioada de valabilitate.(3) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecărei autorizații de funcționare un cod de autorizare, ținând un registru special în acest sens, și va avea următoarea configurație:RO 123 XX 00000, unde:– RO reprezintă codul ISO al țării;– 123 reprezintă o secvență numerică de 3 caractere pentru identificarea unității emitente;– XX - secvență ce reprezintă tipul activității autorizate, respectiv: TH - tichete de masă pe suport hârtie, TE - tichete de masă pe suport electronic; CC - tichete cadou și tichete de creșă; VH - vouchere de vacanță pe suport hârtie, VE - vouchere de vacanță pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru grădiniță;– 00000 reprezintă o secvență de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizații alocate unei unități emitente.----------Alin. (3) al art. 5^2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.----------Art. 5^2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015.  +  Articolul 5^3Autorizațiile de funcționare deja emise rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate.------------Art. 5^3 a fost introdus de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.  +  Articolul 5^4În vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 8 pct. 7, anexa nr. 10 pct. 5 și, respectiv, anexa nr. 12 pct. 7, se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unității emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante existente în evidențele fiscale, de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum și transmiterea acestuia se pot efectua și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în funcție de tipul de activitate pentru care se solicită autorizație, respectiv emiterea de tichete de masă, tichete-cadou sau tichete de creșă, precum și de vouchere de vacanță.----------Art. 5^4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015.  +  Articolul 5^5.Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pentru grădiniță, prevăzute în anexa nr. 14.----------Art. 5^5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Articolul 5^6În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 8 pct. 1 și 2, anexa nr. 10 pct. 1-3, anexa nr. 12 pct. 1-3, respectiv anexa nr. 14 pct. 1 și 2 se solicită prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, asociații, obiectul de activitate (operațiuni care privesc emiterea și gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 și/sau cod CAEN 6612) și administratorii, de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific.----------Art. 5^6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Articolul 5^7În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 8 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), anexa nr. 10 pct. 4 lit. d), în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), respectiv anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), în cazul în care spațiul distinct este asigurat prin furnizor și nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete și operatorii economici care furnizează spațiul, este obligatorie existența unei clauze exprese, care prevede permiterea accesului echipei de specialiști prevăzută de prezentul ordin în spațiul respectiv.----------Art. 5^7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Articolul 5^8Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 8 pct. 7^1, în anexa nr. 10 pct. 5^1, în anexa nr. 12 pct. 7^1, respectiv în anexa nr. 14 pct. 5, se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific, în baza accesului direct la informațiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/ directorului economic și/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal național gestionat de Ministerul Finanțelor Publice, prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform legislației în vigoare.----------Art. 5^8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 416/2007 pentru aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 martie 1999, și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.719/2006 pentru aprobarea criteriilor referitoare la funcționarea unităților emitente de tichete cadou și de tichete de creșă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 26 octombrie 2006, cu modificările ulterioare.
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Eugen Teodorovici
  secretar de stat
  București, 27 iunie 2008.Nr. 2.007.  +  Anexa nr. 1COMPONENȚAComisiei pentru autorizarea operatoriloreconomici din domenii cu reglementări specifice1. Secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice, coordonator al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific - președinte2. Directorul general al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - vicepreședinte3. Directorul general al Direcției generale de legislație cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru4. Directorul general al Direcției generale juridice, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru5. Directorul general al Direcției generale de informații fiscale, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membruNOTĂ:În cazuri justificate, președintele comisiei este înlocuit de vicepreședinte, care exercită toate atribuțiile președintelui conform prezentului ordin. În acest caz, vicepreședintele care preia atribuțiile președintelui își va delega propriile atribuții înlocuitorului desemnat de acesta.În cazuri justificate, la ședințele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnați de aceștia.-------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.916 din 26 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 29 noiembrie 2013, potrivit art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici dindomenii cu reglementări specifice  +  Anexa nr. 3Abrogată----------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Anexa nr. 4Abrogată----------Anexa 4 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Anexa nr. 5Abrogată----------Anexa 5 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Anexa nr. 6Abrogată------------Anexa 6 a fost abrogată de litera a) a art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.  +  Anexa nr. 7Abrogată----------Anexa 7 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Anexa nr. 8CRITERIIreferitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă  +  Anexa nr. 9Abrogată----------Anexa 9 a fost abrogată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Anexa nr. 10CRITERIIreferitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete-cadou și de tichetede creșă  +  Anexa nr. 11Abrogată----------Anexa 11 a fost abrogată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Anexa nr. 12CRITERIIreferitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de vouchere de vacanță*  +  Anexa nr. 13ROMÂNIAMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEComisia pentru autorizarea operatorilor economicidin domenii cu reglementări specificeAUTORIZAȚIECod .............În baza prevederilor legale referitoare la acordarea tichetelor/voucherelor de ............., se autorizează unitatea emitentă ..................., cu sediul social în .................., cod unic de înregistrare ......................, pentru activitatea de emitere și gestionare a tichetelor de ................, realizată în următoarele locații:1. Sediul .......................................................2. Sediul .......................................................Președinte,.......................(semnătura și ștampila)Data emiterii ......................Valabilă de la data de .............până la data de ....................----------Anexa 13 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015, potrivit pct. 12 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 14CRITERIIde autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pentru grădiniță