LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 (*actualizată*)privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate(actualizată până la data de 1 februarie 2017*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României în străinătate.  +  Articolul 2Serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 3 (1) Taxele prevăzute la art. 2 se încasează anticipat, direct în euro, precum şi în dolari SUA sau în moneda ţării de reşedinţă, după caz, în raport de cursul de schimb mediu al acestora faţă de euro. (2) În ţările în care funcţionează piaţa valutară liberă, încasarea taxelor consulare se va face, de regulă, în euro sau în dolari SUA. (3) Atunci când în ţara de reşedinţă nu există cotaţii oficiale directe între euro, dolari SUA şi valuta locală, prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabileşte o altă valută străină convertibilă ca valută de referinţă.  +  Articolul 4 (1) Cursul de schimb mediu între euro sau valuta de referinţă şi valuta locală este fixat prin notă internă. (2) Nota internă se emite, la începutul fiecărei luni şi ori de câte ori este necesar, în funcţie de variaţia cursurilor de schimb, de şeful secţiei consulare sau al oficiului consular. Aceasta este valabilă pentru toate oficiile consulare din subordine, cărora li se trimite o copie.  +  Articolul 5 (1) Nota internă stabileşte raportul de schimb pe baza mediei cursurilor de schimb din luna precedentă. (2) Atunci când pe perioada unei luni au loc oscilaţii ale cursurilor de schimb menite să determine variaţii mai mari de 10%, şeful secţiei consulare sau al oficiului consular emite o nouă notă internă de stabilire a cursului de schimb. (3) Copia notei interne se afişează la sediul oficiului consular care trebuie să o aplice, împreună cu tariful consular.  +  Articolul 6 (1) Taxele pentru serviciile consulare prestate se încasează, de regulă, prin transfer bancar sau direct de către personalul consular, prin instrumente electronice de plată.----------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. (2) În cazul în care taxele consulare nu se pot încasa în condiţiile prevăzute la alin. (1), personalul consular le va încasa direct în numerar, pe bază de chitanţă cu regim special.----------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. (3) Autoritatea consulară, atunci când nu poate încadra activitatea într-o categorie de servicii consulare prevăzute în anexă, adoptă soluţia cea mai favorabilă pentru persoanele interesate.  +  Articolul 7 (1) Pentru serviciile prestate în regim de urgenţă se percepe o taxă de 15 euro sau contravaloarea în dolari SUA ori în moneda ţării de reşedinţă, după caz, cu excepţia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (2) Serviciile efectuate imediat sau în cel mult 48 de ore se consideră servicii prestate în regim de urgenţă.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea consulară prestează în regim de gratuitate orice servicii consulare necesare în interesul statului, inclusiv atunci când statul român acţionează în nume propriu pentru dobândirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale, precum şi serviciile consulare solicitate de personalul civil şi militar al statului, trimis în misiune în străinătate, şi de membrii de familie însoţitori. (2) Prin derogare de la regimul taxării prevăzut în conformitate cu dispoziţiile art. 2, sunt scutite de plata taxelor consulare:----------Partea introd. a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 291 din 20 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. a) înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti pentru minorii în vârstă de până la 6 ani, dacă cererea se depune în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii la autorităţile străine; b) eliberarea titlurilor de călătorie pentru minorii în vârstă de până la 6 ani; c) înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti şi eliberarea documentelor de identitate şi de călătorie pentru minorii neînsoţiţi sau supuşi unor măsuri de protecţie în statul acreditar; d) eliberarea titlurilor de călătorie pentru cetăţenii români victime ale traficului de persoane şi pentru cei evacuaţi din regiunile afectate de conflicte armate, atentate teroriste, dezastre naturale şi alte situaţii de criză; e) identificarea de persoane în evidenţele informatizate ale autorităţilor române, în vederea eliberării unor documente de identitate şi de călătorie; f) înregistrarea naşterii copilului de cetăţenie română; g) înregistrarea decesului şi înscrierea în registrele de stare civilă româneşti a certificatelor de deces întocmite de autorităţi străine pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate; h) eliberarea paşapoartelor mortuare; i) procurarea certificatelor de deces întocmite de autorităţi străine pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate, precum şi intermedierea procedurilor de apostilare sau supralegalizare pe plan local a acestor certificate; j) autentificarea procurilor şi îndeplinirea altor proceduri notariale având ca obiect constituirea dosarelor, ridicarea, transferul şi alte formalităţi necesare pentru valorificarea drepturilor de pensie sau de alte asigurări sociale; k) înregistrarea cererilor de acordare/redobândire a cetăţeniei române depuse în temeiul art. 10 alin. (2) şi al art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; l) eliberarea certificatului de cetăţenie care atestă acordarea sau redobândirea cetăţeniei române; m) eliberarea documentelor de călătorie provizorii pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene, în condiţii de reciprocitate; n) eliberarea vizelor pentru funcţionarii străini de la organizaţiile la care România este parte; o) eliberarea vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare străine, persoanelor care însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrilor de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate; p) eliberarea vizelor de scurtă şedere pentru minorii în vârstă de până la 6 ani;----------Lit. p) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 291 din 20 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. q) eliberarea vizelor de scurtă şedere pentru elevii, studenţii, absolvenţii care urmează cursuri postuniversitare şi profesorii însoţitori, a căror şedere are drept scop studiile sau formarea educaţională;----------Lit. q) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 291 din 20 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. r) eliberarea vizelor de scurtă şedere pentru cercetătorii care se deplasează în România în scopul desfăşurării unor activităţi de cercetare ştiinţifică, astfel cum au fost definiţi aceştia în Recomandarea 2005/611/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 vizând facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă şedere pentru cercetătorii resortisanţi ai ţărilor terţe care se deplasează pentru cercetare ştiinţifică în Uniunea Europeană;----------Lit. r) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 291 din 20 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. s) eliberarea vizelor de scurtă şedere pentru reprezentanţii organizaţiilor nonprofit cu vârsta de cel mult 25 de ani, care participă la seminare, conferinţe, evenimente sportive, culturale sau educaţionale, organizate de organizaţii nonprofit;----------Lit. s) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 291 din 20 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. ş) eliberarea vizelor pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, ai cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi ai cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, astfel cum sunt definiţi membrii de familie la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. ş) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 291 din 20 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. t) eliberarea vizelor de lungă şedere pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, din categoriile prevăzute la art. 46 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ţ) prestarea serviciilor consulare solicitate în interes administrativ de autorităţile statului acreditar sau în cadrul cooperării consulare, în condiţii de reciprocitate. (3) Regimul de gratuitate prevăzut la alin. (1) şi (2) se extinde şi asupra contravalorii colantelor de viză şi a blanchetelor titlurilor de călătorie, precum şi asupra cheltuielilor ocazionate de prestarea serviciilor consulare respective, prevăzute de nota nr. 8 din anexă.----------------Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014.  +  Articolul 9 (1) Şefii oficiilor consulare şi coordonatorii secţiilor consulare ale misiunilor diplomatice sau, după caz, şefii misiunilor diplomatice pot reduce sau scuti de la plata taxelor consulare, pe bază de cerere scrisă, motivată, persoanele aflate în situaţii deosebite şi fără posibilităţi materiale. (2) Pentru solicitanţii de servicii consulare care nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), în cazuri individuale temeinic justificate, personalul diplomatic şi consular competent potrivit alin. (1) poate acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor consulare din raţiuni umanitare, de curtoazie ori atunci când această măsură serveşte la protejarea intereselor culturale sau în materie de politică externă ale României. (3) În cazul scutirii de plata taxelor consulare în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dispoziţiile art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.----------------Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014.  +  Articolul 10 (1) Taxele consulare se restituie solicitanţilor de servicii consulare în următoarele cazuri: a) când serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat; b) când plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii. (2) Taxele consulare prevăzute la alin. (1) se restituie din sumele încasate de oficiile consulare cu acelaşi titlu. (3) Modalităţile de restituire a taxelor încasate se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi finanţelor.  +  Articolul 11Taxele percepute pentru vize nu se restituie, cu excepţia următoarelor situaţii: a) taxa a fost achitată la o misiune diplomatică sau la un oficiu consular care nu este competent să primească şi să soluţioneze cererea de viză; b) cererea de viză nu este admisibilă, întrucât nu au fost îndeplinite cerinţele legale privind depunerea acesteia.----------------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014.  +  Articolul 12Taxele consulare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia taxelor de urgenţă, a contravalorii blanchetelor documentelor de călătorie, a contravalorii colantelor de vize, a taxelor de publicare în Monitorul Oficial, a tarifelor de publicitate notarială şi a sumelor prevăzute la nota nr. 8 din anexă, care se evidenţiază separat, constituie venit al bugetului de stat.----------------Art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014.  +  Articolul 13Cuantumul taxelor consulare prevăzute în anexă poate fi revizuit prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi finanţelor.  +  Articolul 14Modalităţile tehnice privind prestarea serviciilor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza în totalitate taxele de urgenţă aferente serviciilor prestate pentru:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. a) plata cheltuielilor de transport al cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebite şi fără resurse financiare şi al copiilor fără tutelă, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare şi diurnă pentru persoanele însoţitoare, în cazul în care se impune repatrierea asistată;-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. b) plata cheltuielilor de repatriere a cetăţenilor români, decedaţi pe teritoriul statelor de reşedinţă, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere şi nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în statul în care a survenit decesul;-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. c) plata temporară a unor persoane nesalariate din cadrul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare sau a unor persoane din afara acestora, care prestează astfel de servicii; d) alte cheltuieli ce apar la îndeplinirea îndatoririlor prevăzute în Statutul Corpului diplomatic şi consular şi în Convenţia de la Viena privind relaţiile consulare. (2) Angajarea temporară a persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al Ministerului Afacerilor Externe şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, fără afectarea numărului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (3) Pentru munca prestată, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizaţie în valută stabilită în cuantum net până la limita salariului prevăzut pentru funcţionarul consular principal. Pe perioada în care persoanele în cauză încasează această indemnizaţie, acestea nu mai beneficiază de indemnizaţia în valută prevăzută de reglementările în vigoare pentru soţul/soţia nesalariat/nesalariată.-------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (4) Pentru prestarea de servicii de către persoane din afara misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c), se acordă o indemnizaţie în valută stabilită până la limita salariului prevăzut pentru funcţionarul consular principal, în care sunt incluse taxele şi impozitele care cad în sarcina angajatorului, potrivit reglementărilor în materie ale statului de reşedinţă.-------------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (5) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pot fi acoperite şi de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe.-------------Alin. (5) al art. 15 a fost introdus de art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017.  +  Articolul 16Misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administraţiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru îndeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a)-d) de la alte misiuni diplomatice şi oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispoziţiilor art. 7.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010.  +  Articolul 17Taxele consulare prevăzute la art. 15 se încasează, se administrează şi se contabilizează de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 18 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 3 lit. c), d), e), f) şi g), art. 6, art. 7 şi anexa nr. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele metodologice nr. H(02) 15.808/683/1997 ale Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului de Interne privind modalităţile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 20 ianuarie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  EUGEN NICOLICEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 21 octombrie 2008.Nr. 198.  +  AnexăSERVICIILE CONSULAREpentru care se percep taxe şi nivelul taxelorconsulare la misiunile diplomatice şi oficiileconsulare ale României în străinătate┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea serviciilor │Taxa în euro │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ A. Documente de identitate şi călătorie │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3│Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu electronic │ 59 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4│Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu temporar │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5│Contravaloarea blanchetei unui titlu de călătorie │ 5,2 │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ B. Vize │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1│Viza de tranzit aeroportuar │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2│Viza de tranzit │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3│Viza de scurtă şedere │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4│Viza de lungă şedere │ 120 │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ C. Servicii notariale │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 6│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 7│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 8│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 9│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 10│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 11│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 12│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 13│Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj │ ││ │al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă, sau│ ││ │prelungirea valabilităţii actului de convenţie al unei │ ││ │nave │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 14│Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului│ ││ │de bord şi a jurnalului de maşini │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 15│Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru │ ││ │navele construite în străinătate, achiziţionate sau cărora│ ││ │li se schimbă clasa │ 300 │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ D. Servicii de stare civilă │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ │Abrogat. │ │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ E. Servicii diverse │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1│Înregistrarea cererii de acordare/redobândire a cetăţeniei│ ││ │române în condiţiile art. 10 alin. (1) din Legea │ ││ │cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu │ ││ │modificările şi completările ulterioare │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2│Înregistrarea cererii de renunţare la cetăţenia română │ 600 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3│Înregistrarea cererii de verificare a statutului juridic │ ││ │al unei persoane fizice în raport cu statul român │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 6│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 7│Abrogat. │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 8│Abrogat. │ │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘NOTE:1. Taxele pentru eliberarea cărţilor de identitate, a paşapoartelor sau a oricăror altor documente de călătorie acoperă efectuarea tuturor serviciilor de legalizare ori certificare conexe, prevăzute de lege.2. Taxele pentru înscrierea certificatelor de stare civilă străine în registrele de stare civilă româneşti acoperă efectuarea tuturor serviciilor de autentificare, legalizare sau certificare conexe, prevăzute de lege.3. Contravaloarea colantelor de viză şi a taxei de urgenţă, după caz, sunt incluse în taxele percepute conform lit. B din tabel.4. Contravaloarea colantelor de viză şi a blanchetelor documentelor de călătorie deteriorate, rebutate sau, după caz, eliberate cu titlu gratuit se asigură din fondurile aprobate Ministerului Afacerilor Externe prin legile bugetare anuale.5. Contravaloarea blanchetelor cărţilor de identitate şi ale cărţilor electronice de identitate, eliberate în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului finanţelor publice, anterior introducerii în circulaţie a documentelor respective.6. Tariful de înscriere a unui act notarial în registrele naţionale notariale se percepe la nivelul de 3 euro, iar cel de verificare în registrele naţionale notariale la nivelul de 5 euro. Contravaloarea în lei a acestor tarife de publicitate notarială se virează de către Ministerul Afacerilor Externe în contul Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale.7. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau de valori, se percepe o taxă consulară de 10% din sumele efectiv realizate.8. Sumele în valută reprezentând cheltuielile de deplasare a funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor consulare, cheltuielile necesare pentru organizarea consulatelor itinerante, costurile aferente rechizitelor, materialelor consumabile, comunicărilor telefonice, corespondenţei prin fax şi prin poşta scrisă sau electronică, expedierilor în regim de curierat, comisioanele percepute, după caz, de instituţiile financiare la achitarea taxelor consulare prin transfer bancar sau prin instrumente electronice de plată, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reîntregesc fondurile în valută alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare unde s-au încasat.----------Lit. A, pct. 1 şi 2, lit. C, pct. 1 - 12, lit. D şi lit. E pct. 4 - 8 din anexă au fost abrogate de art. IX din LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017.------