ORDONANȚĂ nr. 128 din 31 august 2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000  **) Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. B pct. 2 din Legea nr. 125/2000 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Pentru serviciile prestate către persoanele fizice și/sau juridice de Ministerul Administrației și Internelor prin unitățile, instituțiile și structurile din subordine se instituie taxele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 4 din 29 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009.(2) Prestarea în regim de urgență a serviciilor prevăzute la alin. (1) se face la solicitarea expresă a persoanelor fizice și/sau juridice.(3) Taxele prevăzute la alin. (1) constituie venituri la bugetul de stat și se achită la unitățile Trezoreriei Statului, în condițiile legii.(4) În situația în care prestațiile nu sunt efectuate în termenele prevăzute în anexă, taxele se restituie de către unitățile de trezorerie în baza cererilor persoanelor în cauză, însoțite de documentele prin care s-a efectuat plata, pe care unitățile prestatoare vor consemna prin semnătură autorizată și ștampilă că serviciile nu au fost efectuate.(5) Cuantumul taxelor prevăzute în anexă se actualizează în funcție de rata inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 2În nota din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 24/1992  privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, cu modificările și completările ulterioare, se introduc punctele 3 și 4 cu următorul cuprins:3. Pentru serviciile prevăzute la lit. A pct. 2-4 și la lit. C, D și E, prestate în regim de urgență, se percep tarife suplimentare de 10 lei, care se achită anticipat la casieriile unităților care prestează aceste activități, pe bază de chitanță.În situația în care prestațiile nu sunt efectuate în regim de urgență, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unităților care trebuiau să efectueze prestațiile, procedându-se la anularea chitanței, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.4. Prin regim de urgență, în sensul pct. 2 și 3, se înțelege prestarea serviciilor pe loc sau în termen de 48 de ore.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
   +  AnexăLISTAcuprinzând serviciile prestate către persoanele fizice și/saujuridice de Ministerul Administrației și Internelor prinunitățile, instituțiile și structurile din subordine și taxelepercepute pentru desfășurarea acestor activități
   Nr. crt.    Denumirea prestației   Termenul de efectuare a prestației Cuantumul taxei (lei)  Actele normative în baza cărora se efectuează prestațiile reglementate   
  În regim normal În regim de urgențăÎn regimnormal În regim de urgență
  1.                    Avizarea efectuării lucrărilor care implică închiderea sau crearea de restricții pentru circulația pe drumurile publice a vehiculelor și/sau pietonilor, a proiectelor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice și alte dispozitive speciale, precum și a amplasării obiectivelor social-economice în zona drumului public și proiectarea, construcția sau amenajarea intersecțiilor și a căilor de acces la drumul public   30 de zile                    5 zile                    100                    200                    a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare - art. 5 alin. (1) și (3), art. 30 alin. (4) șiart. 33 alin. (1) și (2) b) Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare - art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1) și art. 87 c) Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare - art. 30 și art. 52 alin. (1)
  2.               Eliberarea pentru persoane fizice și juridice a autorizațiilor pentru: procurarea primei arme letale; procurarea primei arme neletale supuse autorizării; acordarea atestatului de colecționar; funcționarea poligoanelor de tragere și organizarea și desfășurarea cursurilor de inițiere și pregătire teoretică și practică pe linie de arme și muniții; eliberarea atestatului de instructor în poligonul de tragere 30 de zile               10 zile               100/ persoanăfizică 300/ persoanăjuridică         300/ persoană fizică 500/ persoană juridică          a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare - art. 12, art. 72 alin. (3), art. 80 și art. 85 b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările și completările ulterioare     
  3.        Eliberarea autorizației pentru procurarea armei letale sau neletale supuse autorizării titularului de permis (a doua armă și următoarele)    30 de zile        19 zile        50        100        a) Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare - art. 12 b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările și completările ulterioare
  4.        Eliberarea cărții de identitate a armei       15 zile        10 zile        20        40        a) Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare - art. 98 b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările și completările ulterioare
  5.     Eliberarea unui nou permis de armă pentru persoanele fizice, respectiv a autorizațieide deținere și folosire pentru persoanele juridice 15 zile     5 zile     20     40     Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare - art. 51 și 75   
  6.          Autorizarea desfășurării operațiunilor cu arme și muniții de către persoanele juridice constituite ca armurieri      15 zile          10 zile          500          1.000          a) Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare - art. 106 și art. 110 alin. (3) b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările și completările ulterioare
  7.          Eliberarea autorizațiilor pentru efectuarea operațiunilor cu materii explozive, vizarea anuală a acestora, precum și eliberarea autorizațiilor de transfer sau tranzit al explozivilor de uz civil   30 de zile          15 zile          200          500          a) Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare - art. 8, 9 și 11 b) Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale explozivilor de uz civil și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață - art. 18 alin. (1) și art. 23 alin. (3)
  8.           Avizări artificieri și pirotehniști          30 de zile           15 zile           5           10           Normele tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea,mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehniștilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002, cu modificările și completările ulterioare - art. 115
  9. Abrogat      
  10. Abrogat      
  11. Abrogat      
  12. Abrogat      
  (la 01-02-2017, Anexa a fost modificată de Articolul VII LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 06 ianuarie 2017 prin abrogarea punctelor 9, 10, 11 și 12 )