ORDIN nr. 364 din 23 martie 2016 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin(actualizat până la data de 29 decembrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • ----------Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole nr. 50 din 11 ianuarie 2016,în temeiul prevederilor:- părţii a II-a titlul I cap. III din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;- Regulamentului delegat (UE) nr. 560/2015 al Comisiei din 15 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie;- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 561/2015 al Comisiei din 7 aprilie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantări de viţă-de-vie;- art. 70 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015;- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 166/2012 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 20 august 2012; b) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 164/2012 privind stabilirea nivelului taxei pentru acordarea drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi din rezerva naţională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 13 august 2012.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul agriculturii

    şi dezvoltării rurale,

    Achim Irimescu
    Bucureşti, 23 martie 2016.Nr. 364.  +  AnexăNORMA 23/03/2016------