ORDIN nr. 6.102 din 15 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 30 decembrie 2016    În conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176,199, 200, 205, 277 și art. 304 alin. (17) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în baza art. 76 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 Se aprobă Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 Instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu elaborează propriul regulament de organizare a admiterii la programele oferite în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, în conformitate cu metodologia-cadru aprobată prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3 Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcția generală învățământ superior din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și de către instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activități de învățământ superior, potrivit legii.  +  Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
    Mircea Dumitru
    București, 15 decembrie 2016. Nr. 6.102.  +  ANEXĂMETODOLOGIE-CADRUprivind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de masterși de doctorat