HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de investiții, denumite în continuare obiective de investiții, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice și/sau juridice, se finanțează total sau parțial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Documentațiile prevăzute la alin. (1) se elaborează, pe etape, astfel:a) în etapa I:(i) nota conceptuală;(ii) tema de proiectare;b) în etapa a II-a:(i) studiul de prefezabilitate, după caz;(ii) studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;c) în etapa a III-a:(i) documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, denumită în continuare D.T.A.C./documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare, denumită în continuare D.T.A.D.; (la 23-11-2023, Punctul (i) , Litera c), Alineatul (2), Articolul 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) d) în etapa a IV-a:(i) proiectul tehnic de execuție.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) obiectiv/proiect de investiții - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma "obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă;b) obiect de investiții - parte a obiectivului de investiții, cu funcționalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia, care constă în lucrări de construcții pentru realizarea unor obiecte noi de investiții sau în lucrări de intervenții la construcții existente;c) obiectiv/proiect mixt de investiții - obiectiv de investiții care cuprinde lucrări de construcții pentru realizarea unuia/mai multor obiecte noi de investiții, precum și lucrări de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente;d) obiectiv/proiect major de investiții - obiectiv de investiții a cărui valoare totală estimată depășește echivalentul a 75 milioane euro în cazul investițiilor pentru promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii rețelelor majore sau echivalentul a 50 milioane euro în cazul investițiilor promovate în alte domenii;e) intervenție la construcție existentă - rezultatul scontat obținut ca urmare a realizării de lucrări de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente, inclusiv instalațiile aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, efectuate în scopul asigurării, menținerii și/sau îmbunătățirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, potrivit destinației acestora;f) investiție publică - totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1; se consideră investiție publică și totalitatea cheltuielilor de investiții, inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura proprietății private a persoanelor fizice și/sau juridice, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1;g) investitor - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce efectuează cheltuieli de investiții care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1, având drept rezultat realizarea de obiective/proiecte de investiții;h) beneficiar al investiției - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de execuție a lucrărilor de construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;i) construcție - clădire, lucrare de geniu civil sau lucrare specială de construcții, respectiv orice lucrare de inginerie civilă, a cărei realizare constă în orice structură fixată în sau pe pământ, concepută și executată pentru îndeplinirea ori menținerea unor funcții tehnice, economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanța, categoria și clasa de importanță, inclusiv utilajele, echipamentele și instalațiile tehnologice și funcționale aferente;j) construcție existentă - construcție pentru care a fost admisă recepția la terminarea lucrărilor sau construcție care a fost înscrisă în cartea funciară;k) construcție nefinalizată - construcție în diferite stadii de execuție pentru care a fost sistată execuția lucrărilor și neefectuată recepția la terminarea lucrărilor și a cărei finalizare implică un rest de executat, fizic și valoric;l) soluție tehnică - parte a scenariului/opțiunii tehnico-economic(e) din studiul de fezabilitate, respectiv din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnic, constructiv, tehnologic și funcțional-arhitectural, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul tehnic, calitativ și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;m) durata de execuție a obiectivului de investiții - perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată executantului și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor;n) durata de realizare a obiectivului de investiții - perioada cuprinsă între data aprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției și data procesului-verbal privind admiterea recepției finale;o) durata de implementare a obiectivului de investiții - perioada exprimată în luni cuprinsă între data aprobării notei conceptuale și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției finale.  +  Capitolul II Nota conceptuală și tema de proiectare  +  Articolul 3(1) Nota conceptuală este documentația întocmită de beneficiarul investiției în scopul justificării necesității și oportunității realizării unui obiectiv de investiții, finanțat total sau parțial din fonduri publice.(2) Prin nota conceptuală se evidențiază datele preliminare necesare implementării obiectivului de investiții propus și se prezintă informații cu privire la estimarea suportabilității investiției publice.(3) Conținutul-cadru al notei conceptuale este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 4(1) Tema de proiectare exprimă intențiile investiționale și nevoile funcționale ale beneficiarului investiției, evidențiate în nota conceptuală, determinând concepția de realizare a obiectivului de investiții, în funcție de condiționările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecție a mediului natural și a patrimoniului cultural sau alte condiționări specifice obiectivului de investiții.(2) Tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiției sau, după caz, de către proiectanți/consultanți care prestează servicii de proiectare/consultanță în domeniu și se aprobă de către beneficiar.(3) Conținutul temei de proiectare este prevăzut în anexa nr. 2 și se adaptează de către beneficiar, în funcție de specificul/categoria și clasa de importanță, precum și de complexitatea obiectivului de investiții propus.  +  Capitolul III Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice  +  Secţiunea 1 Prevederi comune  +  Articolul 5(1) Documentațiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel:a) în cazul obiectivelor noi de investiții:(i) studiu de prefezabilitate, după caz;(ii) studiu de fezabilitate;(iii) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;(iv) proiect tehnic de execuție;b) în cazul intervențiilor la construcții existente:(i) documentație de avizare a lucrărilor de intervenții;(ii) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;(iii) proiect tehnic de execuție;c) în cazul obiectivelor mixte de investiții:(i) studiu de prefezabilitate, după caz;(ii) studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții;(iii) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;(iv) proiect tehnic de execuție.(2) Elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de fezabilitate ori a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții este condiționată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiției a notei conceptuale și a temei de proiectare, prevăzute la art. 3 și 4.(3) Documentațiile tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se elaborează de către operatori economici sau persoane fizice autorizate care prestează servicii de proiectare în domeniu.(4) Elaborarea proiectului tehnic de execuție este condiționată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici și emiterea autorizației de construire/desființare a executării lucrărilor.  +  Secţiunea a 2-a Studiul de prefezabilitate  +  Articolul 6(1) Studiul de prefezabilitate este documentația prin care, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare, se analizează, preliminar, necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții, se identifică scenarii/opțiuni tehnico-economice posibile și se selectează un număr limitat de scenarii/opțiuni fezabile pentru realizarea obiectivului de investiții.(2) Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective/proiecte majore de investiții, cu excepția cazurilor în care necesitatea și oportunitatea realizării acestor obiective de investiții au fost fundamentate în cadrul unor strategii, unor master planuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori în cadrul unor planuri similare în vigoare, aprobate prin acte normative.(3) Studiul de prefezabilitate se aprobă de către ordonatorul principal de credite, în cazul administrației publice centrale, respectiv de către autoritățile deliberative, în cazul programelor de investiții publice locale.(4) Conținutul-cadru al studiului de prefezabilitate este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Secţiunea a 3-a Studiul de fezabilitate  +  Articolul 7(1) Studiul de fezabilitate este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții.(2) Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) potrivit alin. (1), cuprinde:a) soluția tehnică;b) principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții;c) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții;d) strategia de implementare, exploatare/operare și de întreținere a investiției.(3) În cazul obiectivelor de investiții a căror funcționare implică procese tehnologice specifice, componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile art. 12 alin. (1).(4) Indicatorii tehnico-economici prevăzuți la alin. (2) lit. b) cuprind:a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj în conformitate cu devizul general; (la 23-11-2023, Litera a), Alineatul (4), Articolul 7, Sectiunea a 3-a, Capitolul III a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.(5) Pentru indicatorii tehnico-economici prevăzuți la alin. (4) lit. c), proiectantul indică, în cadrul studiului de fezabilitate, valorile admisibile și intervalele în care se pot încadra acestea, în funcție de specificul obiectivului de investiții și în conformitate cu normele și reglementările tehnice în vigoare.(6) În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale și/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-11-2023, Alineatul (6), Articolul 7, Sectiunea a 3-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) (7) Studiul de fezabilitate se aprobă potrivit competențelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(8) Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 8(1) În cazul obiectivului mixt de investiții, studiul de fezabilitate se elaborează cu respectarea conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 4, completat cu elementele specifice din conținutul-cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții prevăzut în anexa nr. 5.(2) Elementele specifice prevăzute la alin. (1) cuprind soluțiile tehnice și măsurile din expertiza tehnică la construcția/construcțiile existentă/existente și, după caz, ale auditului energetic la clădirea/clădirile existentă/existente, precum și ale studiilor, auditurilor ori analizelor relevante realizate.  +  Secţiunea a 4-a Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții  +  Articolul 9(1) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentația tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcției/construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției.(2) Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) recomandat(ă) cuprinde datele și informațiile prevăzute la art. 7 alin. (2).(3) În cazul obiectivelor a căror funcționare implică procese tehnologice specifice, componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea investiției, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile art. 12 alin. (1).(4) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții se aprobă potrivit competențelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(5) Conținutul-cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții este prevăzut în anexa nr. 5.  +  Secţiunea a 5-a Devizul general și devizul pe obiect  +  Articolul 10(1) Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiții.(2) Devizul general se structurează pe capitole și subcapitole de cheltuieli. În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării obiectului/obiectelor de investiție din cadrul obiectivului de investiții.(2^1) În cadrul devizului general se vor cuprinde cheltuieli destinate acoperirii eventualelor diferențe de costuri determinate de lucrările care pot apărea pe parcursul fazelor de proiectare și asistenței tehnice pe durata de execuție, ca urmare a completării sau optimizării soluțiilor tehnice stabilite la fazele anterioare. Sumele cu această destinație constituie marja de buget și pot fi utilizate până la finalizarea, potrivit prevederilor art. 12, a elaborării/definitivării proiectului tehnic de execuție și a detaliilor de execuție. În cazul contractelor de achiziție publică de lucrări care includ proiectarea, sumele aferente marjei de buget se vor utiliza în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale. (la 23-11-2023, Articolul 10, Sectiunea a 5-a, Capitolul III a fost completat de Punctul 4., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) (3) Devizul pe obiect stabilește valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de investiții și se obține prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.(4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații:a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;b) la data solicitării autorizației de construire;c) după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții;d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local.(5) Pe parcursul execuției obiectivului de investiții, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare.(5^1) În limita indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în documentațiile tehnico-economice aprobate potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (7) și art. 9 alin. (4), diferențele de sume rezultate la capitolele/subcapitolele din devizul general întocmit la faza studiu de fezabilitate sau documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și capitolele/subcapitolele din devizul general rezultat în urma finalizării procedurilor de achiziții se pot utiliza pentru majorarea sumelor prevăzute la orice capitol/subcapitol din devizul general, cu respectarea prevederilor din legislația în domeniul achizițiilor publice. (la 23-11-2023, Articolul 10, Sectiunea a 5-a, Capitolul III a fost completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) (6) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (6), în situația în care punerea în aplicare a unor noi prevederi legale fiscale influențează valoarea investiției, aceasta se reface prin grija și pe răspunderea beneficiarului investiției/investitorului, fără a fi necesară reluarea procedurii de aprobare a noii valori rezultate.(7) Metodologia de elaborare a devizului general și a devizului pe obiect este prevăzută în anexa nr. 6.(8) Devizul general și devizul pe obiect se elaborează cu respectarea conținuturilor-cadru prevăzute în anexa nr. 7 și, respectiv, în anexa nr. 8.  +  Secţiunea a 6-aDocumentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C./Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare - D.T.A.D. și proiectul tehnic de execuție (la 23-11-2023, Titlul Sectiunii a 6-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  +  Articolul 11(1) D.T.A.C./D.T.A.D. este parte a documentației pentru emiterea autorizației de construire/desființare, reglementată prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Conținutul-cadru al D.T.A.C., conținutul-cadru al D.T.A.D., precum și conținutul-cadru al proiectului de organizare a execuției lucrărilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 9 și se adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiției. (la 23-11-2023, Articolul 11, Sectiunea a 6-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  +  Articolul 12(1) Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a autorizației de construire/desființare.(2) Proiectul tehnic de execuție conține părți scrise și părți desenate, necesare pentru execuția obiectivului de investiții.(3) Părțile scrise cuprind date generale privind investiția, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, graficul general de realizare a investiției.(4) Părțile desenate cuprind planșe de ansamblu, precum și planșe aferente specialităților: planșe de arhitectură, de structură, de instalații, de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv planșe de dotări.(5) Detaliile de execuție se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuție, constituind parte integrantă a acestuia, și explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/ nestructurale ale obiectivului de investiții.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, precum și în cazul obiectivelor de investiții a căror funcționare implică procese tehnologice specifice, pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiție.(7) Proiectul tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție se verifică de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, pentru protejarea vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului și pentru asigurarea sănătății și siguranței persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viață a construcțiilor.(8) Conținutul-cadru al proiectului tehnic de execuție este cel prevăzut în anexa nr. 10 și se adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiției.  +  Secţiunea a 7-a Conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții care sunt realizate sub formă de parteneriate public-private, de concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii (la 23-11-2023, Capitolul III a fost completat de Punctul 8., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  +  Articolul 12^1(1) Conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții care sunt realizate sub formă de parteneriate public-private, de concesiuni de lucrări sau de concesiuni de servicii care includ și lucrări, care se finanțează potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) și în care riscurile de proiectare și de construcție sunt transferate total sau parțial partenerului privat/concesionarului, se adaptează în funcție de indicatorii de performanță pe care trebuie să îi îndeplinească investiția în etapa de operare.(2) Pentru obiectivele de investiții prevăzute la alin. (1), studiul de prefezabilitate și studiul de fezabilitate trebuie să propună soluții conceptuale de implementare a investițiilor, soluțiile tehnice constructive urmând a fi elaborate ulterior de către partenerul privat/concesionar.(3) Pentru obiectivele de investiții prevăzute la alin. (1), conținutul-cadru al studiului de prefezabilitate este prevăzut în anexa nr. 3^1, iar conținutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în anexa nr. 4^1.(4) Pentru obiectivele de investiții prevăzute la alin. (1) nu este necesară elaborarea devizului general și a devizului pe obiect. Valoarea totală estimativă a cheltuielilor finanțate din bugetele menționate la art. 1 alin. (1) se stabilește cu respectarea conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 7^1 și înlocuiește devizul general și devizul pe obiect ca părți componente ale studiului de fezabilitate.(5) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (4) lit. a), pentru obiectivele de investiții prevăzute la alin. (1), indicatorii maximali care se adoptă sunt reprezentați de valoarea totală a cheltuielilor finanțate din fonduri publice, care constă în valoarea totală a cheltuielilor, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, finanțată din bugetele menționate la art. 1 alin. (1), sub formă de plăți în etapa de pregătire a proiectului, sub formă de plăți în etapa de construcție a proiectului și, respectiv, sub formă de plăți în etapa de operare a proiectului. (la 23-11-2023, Sectiunea a 7-a, Capitolul III a fost completată de Punctul 8., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 13 Etapele de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice sunt prevăzute în anexa nr. 11.  +  Articolul 14(1) Pentru executarea lucrărilor în primă urgență, pentru care autorizația de construire/desființare se emite imediat în condițiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, documentația tehnico-economică prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) se elaborează și se aprobă până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenții în primă urgență, dar nu mai târziu de 6 luni de la deschiderea finanțării și începerea execuției lucrărilor.(2) Prin excepție de la prevederile art. 4, în cazul lucrărilor în primă urgență prevăzute la alin. (1), raportul de expertiză tehnică, întocmit de către expert tehnic atestat, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile, constituie temă de proiectare. La elaborarea raportului de expertiză tehnică se iau în considerare datele și informațiile din procesul-verbal de constatare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase și de alți factori vătămători, întocmit conform prevederilor legale în vigoare.(3) Pentru executarea lucrărilor în primă urgență, proiectantul dezvoltă soluția tehnică recomandată prin raportul de expertiză tehnică prevăzut la alin. (2).(4) Pentru lucrările de intervenție efectuate pentru înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale, cuprinse la art. 38^1 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, până la aprobarea documentației de avizare, se aprobă deschiderea finanțării și începerea execuției lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ și valoric.(5) Pentru lucrările executate prevăzute la alin. (4), decontarea se va face pe baza situațiilor de lucrări însușite de beneficiar.  +  Articolul 15(1) Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiții:a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; (la 27-02-2017, Litera a) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 79 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017 ) b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare; (la 27-02-2017, Litera b) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 79 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017 ) c) pentru care a fost aprobată finanțarea.d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare. (la 27-02-2017, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 79 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017 ) (2) Cazurilor prevăzute la alin. (1) li se aplică legislația referitoare la elaborarea documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și la elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, în vigoare la data la care au intervenit situațiile respective. (la 27-02-2017, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 79 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017 )  +  Articolul 16 Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu consultarea autorităților publice centrale responsabile pentru implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții, emite instrucțiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18(1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 22 ianuarie 2008;b) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 11 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei,
  comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul fondurilor europene,
  Dragoș Cristian Dinu
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Erika Stanciu,
  secretar de stat
  p. Ministrul culturii,
  Oana Bogdan,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Petru Sorin Bușe
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 29 noiembrie 2016. Nr. 907.  +  Anexa nr. 1 Beneficiar ................. Nr. ......./........ Aprob ............................. (numele, funcția și semnătura) L.S.
  NOTĂ CONCEPTUALĂ
  - conținut-cadru -
  1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus1.1. Denumirea obiectivului de investiții1.2. Ordonator principal de credite/investitor1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)1.4. Beneficiarul investiției2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus2.1. Scurtă prezentare privind:a) deficiențe ale situației actuale;b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții;c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții.2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției3. Estimarea suportabilității investiției publice3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz:– costurile unor investiții similare realizate;– standarde de cost pentru investiții similare.3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată)4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;c) surse de poluare existente în zonă;d) particularități de relief;e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților;f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;g) posibile obligații de servitute;h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:a) destinație și funcțiuni;b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;c) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;d) nevoi/solicitări funcționale specifice.7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a:– studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții;– expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcții existente;– unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate. Data: ..................... Întocmit .......................................... (numele, funcția, compartimentul și semnătura)
   +  Anexa nr. 2 Beneficiar/Proiectant/Consultant ............................... Nr. ....../.............
  TEMĂ DE PROIECTARE*1)
  Notă
  *1) Conținutul temei de proiectare se adaptează de către beneficiar, în funcție de specificul/categoria și clasa de importanță, precum și de complexitatea obiectivului de investiții propus.
  1. Informații generale1.1. Denumirea obiectivului de investiții1.2. Ordonator principal de credite/investitor1.3. Ordonator de credite (secundar, terțiar)1.4. Beneficiarul investiției1.5. Elaboratorul temei de proiectare2. Date de identificare a obiectivului de investiții2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;c) surse de poluare existente în zonă;d) particularități de relief;e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților;f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;g) posibile obligații de servitute;h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție.2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:a) destinație și funcțiuni;b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;c) nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare;d) număr estimat de utilizatori;e) durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;f) nevoi/solicitări funcționale specifice;g) corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului;h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului.2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia Aprob Luat la cunoștință Beneficiar, Investitor, ..................... ..................................... (numele, funcția și semnătura autorizată) Întocmit Beneficiar/Proiectant/Consultant, ..............................
   +  Anexa nr. 3 Proiectant ....................................................... (denumirea persoanei juridice și datele de identificare) Nr. ...../.........
  STUDIU DE PREFEZABILITATE
  - conținut-cadru*1) -
  Notă
  *1) Conținutul-cadru al studiului de prefezabilitate poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus.
  A. PIESE SCRISE1. Informații generale privind obiectivul de investiții1.1. Denumirea obiectivului de investiții1.2. Ordonator principal de credite/investitor1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)1.4. Beneficiarul investiției1.5. Elaboratorul studiului de prefezabilitate2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului de investiții2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație și acorduri relevante, structuri instituționale și financiare2.2. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor2.3. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității și dimensionării obiectivului de investiții2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice3. Identificarea și prezentarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice posibile pentru realizarea obiectivului de investiții3.1. Particularități ale amplasamentuluia) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;d) surse de poluare existente în zonă;e) date climatice și particularități de relief;f) existența unor:– rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;– posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;– terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu geotehnic preliminar, cuprinzând:(i) date privind zonarea seismică;(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;(iii) date geologice generale;(iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.3.2. Date tehnice și funcționale ale obiectivului de investiții:a) destinație și funcțiuni;b) caracteristici, parametri, nivel de echipare și de dotare, date tehnice specifice, preconizate;c) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;d) nevoi/solicitări funcționale specific, după caz.3.3. Aspecte sociale și de mediu3.4. Aspecte instituționale și de implementare3.5. Rezultatele preconizate3.6. Costurile de investiție estimate prin raportare la obiective de investiții similare3.7. Costurile de exploatare și întreținere estimate prin raportare la obiective de investiții similare3.8. Analiza preliminară privind aspecte economice și financiare4. Soluții fezabile pentru realizarea obiectivului de investiții4.1. Propunerea unui număr limitat de scenarii/opțiuni dintre cele identificate care vor fi analizate la faza de studiu de fezabilitate4.2. Identificarea surselor potențiale de finanțare a investiției publice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite4.3. Concluzii4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice fezabile selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitateB. PIESE DESENATE1. plan de amplasare în zonă;2. plan de situație. Data: Proiectant*2), .................. .................................... (numele, funcția și semnătura autorizată) Notă
  *2) Studiul de prefezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acestuia își însușește și asumă datele și soluțiile propuse, și care va conține cel puțin următoarele date: nr.../dată contract, numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora și ștampila.
   +  Anexa nr. 3^1.......................................................... (denumirea persoanei juridice și datele de identificare)Nr. ........../..........
  STUDIU DE PREFEZABILITATE
  - conținut-cadru^1) -
  ^1) Conținutul-cadru al studiului de prefezabilitate poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune propus.1. Informații generale privind proiectul de parteneriat public-privat/de concesiune1.1. Denumirea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune1.2. Ordonator principal de credite/Investitor/Autoritate contractantă1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)1.4. Beneficiarul proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune2. Situația existentă și necesitatea realizării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație și acorduri relevante, structuri instituționale și financiare2.2. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor2.3. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității și dimensionării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune3. Identificarea și prezentarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice posibile pentru realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune3.1. Particularități ale amplasamentului (Se aplică numai dacă alegerea amplasamentului nu constituie responsabilitatea partenerului privat din cadrul proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune și numai dacă informațiile de mai jos sunt disponibile în etapa elaborării studiului de prefezabilitate.):a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz), dacă este disponibilă în această etapă;b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile, dacă informațiile sunt disponibile în această etapă;c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite, dacă sunt disponibile în această etapă;d) surse de poluare existente în zonă, dacă informațiile sunt disponibile în această etapă;e) date climatice și particularități de relief, dacă sunt disponibile în această etapă;f) existența unor (dacă informațiile sunt disponibile în această etapă):– rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;– posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;– terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament, cuprinzând:(i) date privind zonarea seismică, dacă sunt disponibile în această etapă;(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice, dacă sunt disponibile în această etapă;(iii) date geologice generale, dacă sunt disponibile în această etapă;(iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz, dacă sunt disponibile în această etapă;(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, dacă este disponibilă în această etapă;(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic, dacă sunt disponibile în această etapă.3.2. Date tehnice și funcționale ale proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune:a) destinație și funcțiuni;b) caracteristici, parametri, nivel de echipare și de dotare, preconizate;c) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;d) nevoi/solicitări funcționale specific, după caz.3.3. Aspecte sociale și de mediu3.4. Aspecte instituționale și de implementare3.5. Rezultatele preconizate3.6. Costurile asociate cu parteneriatul public-privat/cu concesiunea estimate prin raportare la proiecte de parteneriat public-private/proiecte de concesiune similare3.7. Costurile de exploatare și întreținere estimate prin raportare la proiecte de parteneriat public-privat/de concesiune similare3.8. Analiza preliminară privind aspecte economice și financiare4. Soluții fezabile pentru realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune4.1. Propunerea unui număr limitat de scenarii/opțiuni dintre cele identificate care vor fi analizate la faza de studiu de fezabilitate4.2. Identificarea surselor potențiale de finanțare a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite, în măsura în care sunt disponibile în această etapă4.3. Concluzii4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice fezabile selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitateData:..............Personal autorizat^2),^2) Studiul de prefezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care partenerul public sau autoritatea/entitatea contractantă responsabil/responsabilă cu elaborarea acestuia își însușește datele și soluțiile propuse și care va conține cel puțin următoarele date: nr. .../dată contract, numele și prenumele în clar ale persoanei din cadrul autorității contractante responsabile de proiect - șef de proiect/director de proiect.........................................(numele, funcția și semnătura autorizată) (la 23-11-2023, Actul a fost completat de Punctul 9., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )
   +  Anexa nr. 4 PROIECTANT ................................................... (denumirea persoanei juridice și datele de identificare) Nr. ...../............
  STUDIU DE FEZABILITATE
  - conținut-cadru*1) -
  Notă
  *1) Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus.
  A. PIESE SCRISE1. Informații generale privind obiectivul de investiții1.1. Denumirea obiectivului de investiții1.2. Ordonator principal de credite/investitor1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)1.4. Beneficiarul investiției1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții*2) Notă
  *2) În cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.
  Pentru fiecare scenariu/opțiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:3.1. Particularități ale amplasamentului:a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;d) surse de poluare existente în zonă;e) date climatice și particularități de relief;f) existența unor:– rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;– posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;– terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:(i) date privind zonarea seismică;(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;(iii) date geologice generale;(iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:– caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;– varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;– echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.3.3. Costurile estimative ale investiției:– costurile pentru realizarea obiectivului de investiții, estimate pe baza prețurilor existente pe piață la momentul elaborării/revizuirii/actualizării studiului de fezabilitate sau pe baza unor standarde de cost pentru investiții similare realizate prin programe de investiții finanțate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții, aplicate la cantitățile de lucrări estimate;– costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice. (la 23-11-2023, Punctul 3.3., Punctul 3., Litera A., Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 10., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:– studiu topografic;– studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului;– studiu hidrologic, hidrogeologic;– studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;– studiu de trafic și studiu de circulație;– raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;– studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;– studiu privind valoarea resursei culturale;– studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.3.5. Grafice orientative de realizare a investiției
  4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e)4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția4.3. Situația utilităților și analiza de consum:– necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;– soluții pentru asigurarea utilităților necesare.4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară4.7. Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate4.8. Analiza de senzitivitate*3) Notă
  *3) Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 și 4.8, în cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate.
  4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
  5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:a) obținerea și amenajarea terenului;b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;d) probe tehnologice și teste.5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.6. Urbanism, acorduri și avize conforme6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice7. Implementarea investiției7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale8. Concluzii și recomandări
  B. PIESE DESENATE În funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:1. plan de amplasare în zonă;2. plan de situație;3. planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz;4. planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz. Data: Proiectant*4), .................. ............................................ (numele, funcția și semnătura persoanei autorizate) L.S. Notă
  *4) Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acestuia își însușește și asumă datele și soluțiile propuse, și care va conține cel puțin următoarele date: nr.../dată contract, numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora și ștampila.
   +  Anexa nr. 4^1........................................................................................ (denumirea persoanei juridice și datele de identificare)Nr. ........../..........
  STUDIU DE FEZABILITATE
  - conținut-cadru^1) -
  ^1) Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune propus.1. Informații generale privind proiectul de parteneriat public-privat/de concesiune1.1. Denumirea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune1.2. Autoritatea contractantă1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)1.4. Beneficiarul proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune (dacă este diferit de autoritatea contractantă)2. Situația existentă și necesitatea realizării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune3. Identificarea, propunerea și prezentarea de opțiuni pentru realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiunePentru fiecare scenariu/opțiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:3.1. Particularități ale amplasamentului (Se aplică numai dacă alegerea amplasamentului nu constituie responsabilitatea partenerului privat din cadrul proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune și numai dacă informațiile de mai jos sunt disponibile în etapa elaborării studiului de fezabilitate.):a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;d) surse de poluare existente în zonă;e) date climatice și particularități de relief;f) existența unor:– rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;– posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;– terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament, dacă sunt aplicabile sau relevante pentru proiectul de parteneriat public-privat/de concesiune respectiv - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:(i) date privind zonarea seismică, dacă sunt disponibile în această etapă;(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice, dacă sunt disponibile în această etapă;(iii) date geologice generale, dacă sunt disponibile în această etapă;(iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz, dacă sunt disponibile în această etapă;(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, dacă este disponibilă în această etapă;(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic, dacă sunt disponibile în această etapă.3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic, la nivelul unor linii generale ale proiectului tehnic preliminar:– caracteristici tehnice și parametri specifici proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune;– varianta constructivă de realizare a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune, dacă este disponibilă în această etapă, cu justificarea alegerii acesteia;– echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.3.3. Costurile estimative ale proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune:– costurile CapEx estimate pentru realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune, cu luarea în considerare a costurilor unor proiecte similare ori a unor standarde de cost pentru proiecte similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune;– costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune.3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz, și, dacă sunt disponibile în etapa de elaborare a studiului de fezabilitate:– studiu topografic;– studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului;– studiu hidrologic, hidrogeologic;– studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;– studiu de trafic și studiu de circulație;– raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;– studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;– studiu privind valoarea resursei culturale;– studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.3.5. Grafice orientative de realizare a cheltuielilor cu investiția, dacă sunt aplicabile în această etapă a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e)4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta proiectul de parteneriat public-privat/de concesiune4.3. Situația utilităților și analiza de consum, dacă sunt aplicabile în această etapă de elaborare a studiului de fezabilitate și cu condiția să nu constituie responsabilitatea partenerului privat într-o etapă ulterioară a realizării proiectului:– necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;– soluții pentru asigurarea utilităților necesare.4.4. Sustenabilitatea realizării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune:a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune: în faza de realizare, în faza de operare;c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;d) impactul proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate estimată; sustenabilitatea financiară la nivelul de model financiar indicativ4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate estimată și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate la nivelul de model financiar indicativ4.8. Analiza de senzitivitate^2)^2) Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 și 4.8, în cazul proiectelor de parteneriat public-privat/de concesiune a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate.4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor în măsura în care sunt aplicabile în această etapă a realizării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă), cu excepția cazului în care soluția tehnică face obiectul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat/de concesiune5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e), cu excepția cazului în care scenariul/opțiunea optim(ă) face obiectul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat/de concesiune5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind (numai dacă se aplică în această etapă de elaborare a studiului de fezabilitate):a) obținerea și amenajarea terenului;b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului.5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune:a) indicatori maximali, respectiv contribuția financiară totală la proiect suportată din fonduri publice, care este reprezentată de valoarea totală a cheltuielilor, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, finanțată din bugetele menționate la art. 1 alin. (1) din hotărâre, sub formă de plăți în etapa de pregătire a proiectului, sub formă de plăți în etapa de construcție a proiectului și, respectiv, sub formă de plăți în etapa de operare a proiectului;b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui proiect de parteneriat public-privat/de concesiune;d) durata estimată de execuție a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune, exprimată în ani.5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite, în măsura în care sunt aplicabile în această etapă6. Implementarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune6.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune6.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul previzionat de implementare a investiției, eșalonarea previzionată a investiției pe ani6.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere, cu mențiunea dacă operarea/mentenanța vor constitui responsabilitatea partenerului privat/concesionarului sau responsabilitatea partenerului public/concedentului: etape, metode și resurse necesare6.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale necesare realizării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune7. Concluzii și recomandăriData:..........Personalul autorizat^3),^3) Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care partenerul public sau autoritatea/entitatea contractantă responsabilă cu realizarea studiului de fezabilitate își însușește datele și soluțiile propuse și care va conține cel puțin următoarele date: nr.../dată contract, numele și prenumele în clar ale consultanților/societăților de consultanță, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect/director de proiect......................................................(numele, funcția și semnătura persoaneiautorizate)L.S. (la 23-11-2023, Actul a fost completat de Punctul 11., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )
   +  Anexa nr. 5 PROIECTANT, ..................................................... (denumirea persoanei juridice și datele de identificare) Nr. ...../.../...../..........
  DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE
  a lucrărilor de intervenții - conținut-cadru*1) -
  Notă
  *1) Conținutul-cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus.
  A. PIESE SCRISE1. Informații generale privind obiectivul de investiții1.1. Denumirea obiectivului de investiții1.2. Ordonator principal de credite/investitor1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)1.4. Beneficiarul investiției1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice3. Descrierea construcției existente3.1. Particularități ale amplasamentului:a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;c) datele seismice și climatice;d) studii de teren:(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.3.2. Regimul juridic:a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;b) destinația construcției existente;c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:a) categoria și clasa de importanță;b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;d) suprafața construită;e) suprafața construită desfășurată;f) valoarea de inventar a construcției;g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare*2): Notă
  *2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.
  a) clasa de risc seismic;b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.
  5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:– consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;– protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;– intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;– demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;– introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;– introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale5.4. Costurile estimative ale investiției:– costurile pentru realizarea investiției, estimate pe baza prețurilor existente pe piață la momentul elaborării/revizuirii/ actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții sau pe baza unor standarde de cost pentru investiții similare realizate prin programe de investiții finanțate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții, aplicate la cantitățile de lucrări estimate;– costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției. (la 23-11-2023, Punctul 5.4., Punctul 5., Litera A., Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:a) impactul social și cultural;b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite7. Urbanism, acorduri și avize conforme7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.
  B. PIESE DESENATE În funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:1. Construcția existentă:a) plan de amplasare în zonă;b) plan de situație;c) releveu de arhitectură și, după caz, structura și instalații - planuri, secțiuni, fațade, cotate;d) planșe specifice de analiză și sinteză, în cazul intervențiilor pe monumente istorice și în zonele de protecție aferente.2. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):a) plan de amplasare în zonă;b) plan de situație;c) planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz;d) planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz. Data: Proiectant*3), .................. ............................................ (numele, funcția și semnătura persoanei autorizate) L.S. Notă
  *3) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acesteia își însușește și asumă datele și soluțiile propuse, și care va conține cel puțin următoarele date: nr.../dată contract, numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora și ștampila.
   +  Anexa nr. 6
  METODOLOGIE
  privind elaborarea devizului general și a devizului pe obiect
   +  Capitolul I Structura devizului general Devizul general se structurează pe capitole și subcapitole de cheltuieli. În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiție (la cap. 4 și, după caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole). Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general. Conținutul-cadru al devizului general, prevăzut în anexa nr. 7, cuprinde următoarele capitole și subcapitole de cheltuieli:  +  Secţiunea 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului1.1. Obținerea terenului Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:a) cumpărarea de terenuri;b) plata concesiunii (redevenței) pe durata realizării lucrărilor;c) exproprieri și despăgubiri;d) schimbarea regimului juridic al terenului;e) scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol;f) cheltuieli de aceeași natură, prevăzute de lege.1.2. Amenajarea terenului Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului și care constau în:a) demolări;b) demontări;c) dezafectări;d) defrișări;e) colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate;f) sistematizări pe verticală;g) accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;h) drenaje;i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază);j) devieri de cursuri de apă;k) strămutări de localități;l) strămutări de monumente istorice;m) descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuției obiectivului de investiții (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic național);n) lucrări pentru pregătirea amplasamentului.1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu:a) plantare de copaci;b) reamenajare spații verzi;c) reintroducerea în circuitul agricol a suprafețelor scoase temporar din uz;d) lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)  +  Secţiunea a 2-a Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare a funcționării obiectivului de investiție, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități, precum:a) alimentare cu apă;b) canalizare;c) alimentare cu gaze naturale;d) agent termic;e) energie electrică;f) telecomunicații;g) drumuri de acces;h) căi ferate industriale;i) alte utilități.  +  Secţiunea a 3-a Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică3.1. Studii Cuprinde cheltuielile pentru:3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție;3.1.2. raport privind impactul asupra mediului;3.1.3. studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor și obținerea avizelor:a) obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;b) obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare;c) obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;d) obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă;e) întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;f) obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;g) obținerea avizului de protecție civilă;h) avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu;i) alte avize, acorduri și autorizații.3.3. Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2)3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul pentru siguranță rutieră (la 23-11-2023, Punctul 3.4., Sectiunea a 3-a, Capitolul I, Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 13., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) 3.5. Proiectare Cuprinde cheltuielile pentru:3.5.1. tema de proiectare;3.5.2. studiu de prefezabilitate;3.5.3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general;3.5.4. documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor;3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;3.5.6. proiect tehnic și detalii de execuție.3.6. Organizarea procedurilor de achiziție Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice:a) cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți);b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare;c) anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică;d) cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice.3.7. Consultanță Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiții;3.7.2. auditul financiar.3.8. Asistență tehnică Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:3.8.1. asistență tehnică din partea proiectantului:a) pe perioada de execuție a lucrărilor;b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;3.8.2. dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat.3.8.3. coordonator în materie de securitate și sănătate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-11-2023, Punctul 3.8., Sectiunea a 3-a, Capitolul I, Anexa nr. 6 a fost completat de Punctul 14., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  +  Secţiunea a 4-a Cheltuieli pentru investiția de bază4.1. Construcții și instalații Cuprinde cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție. Proiectantul va delimita obiectele de construcții din cadrul obiectivului de investiții și va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție se regăsesc în devizul pe obiect.4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.5. Dotări Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție. Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea și oportunitatea finanțării acestora, întocmită de autoritatea contractantă și aprobată de către autoritatea administrației publice centrală competentă din domeniul căreia se realizează investiția publică.4.6. Active necorporale Cuprinde cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate. Notă
  Articolele 1-9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 15 aprilie 2022 prevăd:
  Articolul 1(1) Prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale finanțate, integral sau parțial, din fonduri publice definite potrivit art. 2 pct. 27 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 2 pct. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sau din fondurile proprii ale autorităților/entităților contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 9 lit. b) și c) și art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor.(2) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. c) și m) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. b) și l) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv contractelor/acordurilor-cadru care includ dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale necesare realizării lucrărilor și, respectiv, punerii în funcțiune și/sau destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/ reparațiilor capitale, prevăzute în anexa nr. 6 secțiunea a 4-a pct. 4.3-4.5 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și contractelor de achiziție publică/ sectorială/acordurilor-cadru pentru realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii de transport de interes național și care includ studii geotehnice.(3) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică și contractelor de achiziție publică de lucrări încheiate de entitățile juridice fără calitate de autoritate contractantă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări prevăzute la alin. (2) și (3), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență:a) încheiate înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, definite potrivit legislației achizițiilor publice în vigoare la data încheierii;b) încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de durata de execuție a acestora, și în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț, potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 101 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare.(5) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de produse, finanțate din fondurile prevăzute la alin. (1), definite la art. 3 alin. (1) lit. c) și n) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 3 alin. (1) lit. b) și m) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:a) contractele/acordurile-cadru sunt în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și în cuprinsul acestora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit prevederilor art. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare;b) au ca obiect dotări/echipamente tehnologice și funcționale/ utilaje, prevăzute la alin. (2), iar acestea sunt necesare punerii în funcțiune și/sau echipării și dotării specifice a obiectivelor/ proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale, prevăzute la alin. (1), conform funcțiunii preconizate, sau strict necesare execuției lucrărilor în legătură cu una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în anexa nr. 1 la Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 1 la Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare.(6) Prevederile alin. (1) se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de produse, prevăzute la alin. (5) lit. a), care au ca obiect achiziția de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale, prevăzute la alin. (2), precum și celor care au ca obiect achiziția de produse destinate realizării lucrărilor de întreținere/ reparare/administrare/exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local clasificate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar achiziția este realizată prin atribuirea unui contract distinct.(7) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/sectoriale/acordurilor-cadru de servicii, finanțate din fondurile prevăzute la alin. (1), definite la art. 3 alin. (1) lit. c) și o) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 3 alin. (1) lit. b) și n) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, al căror obiect îl constituie realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice, care includ componenta de investigare geotehnică a terenului de fundare prin foraje/sondaje pentru infrastructura de transport național, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și în cuprinsul cărora nu sunt prevăzute clauzele de revizuire prevăzute la alin. (4) lit. b).(8) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cuprinsul cărora este introdusă clauza de ajustare a prețului potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, respectiv potrivit prevederilor art. III alin. (1) și (2) din Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare pentru infrastructura de transport de interes național prevăzute la alin. (7), în cuprinsul cărora este prevăzută existența unui preț ferm.
  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică:a) contractelor de achiziție publică/sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;b) procedurilor de atribuire aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;c) proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, pentru care ajustările de preț se realizează după aprobarea de către structurile de specialitate NATO, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, cu modificările și completările ulterioare.
  Articolul 3(1) Ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor prevăzute în acordurile-cadru/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, până la furnizarea integrală și recepționarea produselor achiziționate, conform prevederilor contractuale, și, respectiv, până la recepționarea documentațiilor tehnico-economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate și/sau proiecte tehnice, care includ și studiul geotehnic, pentru infrastructura de transport de interes național, potrivit prevederilor contractuale, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.(2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.(3) Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, denumit în continuare ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale.(4) În vederea ajustării valorii solicitării de plată potrivit alin. (1) se utilizează următoarea formulă:unde:– V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/ acordului-cadru, a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului, p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului, ICC_n reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată, iar ICC_data referință reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, ICC_data referință reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. În situația în care luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, ICC_data referință se asimilează indicelui de cost în construcții total aferent lunii ianuarie 2019. Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru.(5) În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referință pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente achizițiilor directe, sau data de referință asimilată conform alin. (4), după caz, pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.(6) În situația în care pentru indicele ICC_n, prevăzut la alin. (4), nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritățile/ entitățile contractante, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate.(7) Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului V_o, prevăzută la alin. (4), include, după caz:a) cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale prevăzute la art. 1 alin. (2) și nu include cheltuielile aferente proiectării și asistenței tehnice prevăzute în anexa nr. 6 secțiunea a 3-a la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care și aceasta face parte din contractul de lucrări, saub) costul, fără profit, aferent achiziției de produse destinate realizării lucrărilor de întreținere/reparare/administrare/ exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local clasificate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar achiziția este realizată prin atribuirea unui contract distinct.(8) În cazul proiectării prevăzute la art. 1 alin. (2) și al contractelor/acordurilor-cadru de servicii prevăzute la art. 1 alin. (7), ajustarea se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, prin aplicarea indicelui prețurilor de consum total, denumit în continuare IPC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale, utilizându-se următoarea formulă:unde– V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru, IPCn reprezintă indicele prețurilor de consum total aferent lunii solicitării de plată, iar IPC_data referință reprezintă indicele prețurilor de consum total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, IPC_data referință reprezintă indicele prețurilor de consum aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. În situația în care luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, IPC_data referință se asimilează indicelui prețurilor de consum aferent lunii ianuarie 2019.
  Articolul 4(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractanții pot transmite autorităților/entităților contractante o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/ furnizat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru toate contractele de achiziție publică/ contractele sectoriale/contractele de concesiune/acordurile-cadru în care sunt parte, prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) și (5)-(8), prin utilizarea formulei și a celorlalte prevederi din prezenta ordonanță de urgență, și încheierea actelor adiționale la contracte în termenul și cu conținutul prevăzut la alin. (3).(2) Autoritățile/Entitățile contractante care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (1), în termenul menționat în cuprinsul acestuia, sunt obligate să inițieze demersurile legale în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, prin încheierea de acte adiționale la acestea.(3) Actele adiționale prevăzute la alin. (2) se încheie în termen de 45 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) și prevăd, în mod obligatoriu, restul rămas de executat/furnizat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, determinat cantitativ și valoric, documentele în baza cărora se determină restul rămas de executat care devin anexe la actul adițional, formula prevăzută la art. 3 alin. (4) sau la alin. (8), după caz, valoarea avansului exprimat procentual și valoric, profitul exprimat procentual și valoric, diferențiat pe categorii de contracte în funcție de obiect - execuție, furnizare, modalitatea de aplicare a prevederilor art. 3 alin. (6), precum și data de referință prevăzută la art. 3 alin. (4) sau la alin. (8), după caz.(4) În cazul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări în cuprinsul cărora a fost introdusă clauza de ajustare a prețului în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, cu excepția contractelor prevăzute la art. 2 alin. (8) din aceeași ordonanță și la art. III alin. (3) din Legea nr. 281/2021, prin actul adițional prevăzut la alin. (3), pe lângă precizarea elementelor obligatorii menționate în același alineat, părțile convin ca formula introdusă în contract potrivit Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, să fie înlocuită cu formula prevăzută la art. 3 alin. (4).(5) Netransmiterea de către contractanți a adresei prin care solicită ajustarea valorii pentru restul rămas de executat/furnizat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în termenul prevăzut la alin. (1), atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(6) Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/ supervizor/consultant, după caz, și aprobată de autoritatea/ entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. În cazul contractelor de achiziție publică/sectoriale/de concesiune/acordurilor-cadru având ca obiect lucrări de întreținere și reparații curente, pentru care nu este instituită obligația legală a supravegherii lucrărilor de către diriginți de șantier autorizați, ingineri/supervizori/consultanți, după caz, situația centralizatoare este însușită de executant și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă. Prețul final al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/contractului de concesiune/acordului-cadru de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/ proiectului de investiții care face obiectul contractului, cu excepția situației în care prețul final depășește valoarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. În această situație se procedează la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, conform legii.
  Articolul 5(1) Se aprobă suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite/ordonatorilor de credite care derulează programe naționale de investiții, a sumelor suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectorială/de concesiune/ acordurilor-cadru, ca urmare a încheierii actelor adiționale prevăzute la art. 4 alin. (3), respectiv ca urmare a încheierii contractelor după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență conținând clauza de ajustare stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor eligibile, corespunzătoare contribuției din bugetul de stat prin programe stabilite prin contractele de finanțare, potrivit reglementărilor legale speciale aferente fiecărui program național în parte, pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate prin programe naționale pe bază de contracte de finanțare, încheiate potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare pentru modificarea contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) se alocă în bugetele ordonatorilor principali de credite cu ocazia elaborării proiectelor legilor bugetare anuale și ale bugetelor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 30 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.(3) În vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii programelor naționale depun, în perioada de valabilitate a contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1), solicitări cuprinzând necesarul de sume pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectorială/de concesiune/ acordurilor-cadru potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții, respectiv până la furnizarea produselor, întocmită în conformitate cu reglementările legale specifice fiecărui program național, însoțite de următoarele documente:a) actele adiționale prevăzute la art. 4 alin. (3) sau contractele conținând clauza de ajustare stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după caz, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul;b) o notă justificativă din care să rezulte modalitatea de determinare a sumelor suplimentare solicitate și elementele de calcul utilizate;c) documentele stabilite potrivit reglementărilor cuprinse în actele normative care au stat la baza încheierii contractelor de finanțare.(4) Solicitările prevăzute la alin. (3) se pot depune de către beneficiarii programelor naționale doar după utilizarea unui procent de cel puțin 85% din valoarea alocată prin contractele de finanțare.(5) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1), cu condiția alocării creditelor de angajament și a creditelor bugetare în bugetele ordonatorilor principali de credite, potrivit prevederilor alin. (2), se încheie acte adiționale la contractele de finanțare între ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite care gestionează programele naționale și beneficiarii care au depus solicitări potrivit alin. (3).(6) În situația în care beneficiarii nu depun solicitări, însoțite de documentele prevăzute la alin. (3), în perioada de valabilitate a contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1), sumele necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări/produse se suportă de către beneficiari.(7) Solicitările prevăzute la alin. (3) pot fi emise și depuse în format electronic, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.
  Articolul 6(1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada de derulare a programelor naționale pe care le gestionează, determinată potrivit reglementărilor legale care le instituie și/sau pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru care intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, respectiv până la furnizarea și recepționarea produselor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru potrivit art. 5.(2) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru care intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile deliberative ale administrației publice locale au dreptul să efectueze virări de credite bugetare între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, respectiv până la furnizarea și recepționarea produselor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru potrivit art. 5.
  Articolul 7(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național pentru care procedurile de atribuire sau achizițiile directe sunt în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în situația în care în cuprinsul documentației de atribuire sau în documentele aferente achiziției directe nu sunt incluse clauze de revizuire a prețului.(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și pentru procedurile aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în situația în care în cuprinsul documentațiilor de atribuire, respectiv documentelor aferente achizițiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire/actualizare a prețului, stabilite în raport cu rata inflației sau cu alți indici, inclusiv clauza de ajustare prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), în situația în care procedurile de atribuire sunt înainte de data-limită de depunere a ofertelor, autoritățile/entitățile contractante sunt obligate să întreprindă diligențele necesare în vederea modificării documentațiilor de atribuire cu includerea clauzei de ajustare stabilite potrivit prezentei ordonanțe de urgență, iar în situația în care procedurile de atribuire sunt într-o etapă ulterioară etapei depunerii ofertelor, după finalizarea procedurilor sau a achizițiilor directe, contractele se încheie conform documentațiilor de atribuire sau documentelor aferente achizițiilor directe, iar ulterior se aplică prevederile art. 4, cu excepția termenelor prevăzute la art. 4 alin. (1) și (3). Solicitarea în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se depune de către contractant în termen de 15 zile de la încheierea contractului, dar nu mai târziu de data emiterii ordinului de începere a execuției contractului, sub sancțiunea decăderii prevăzute la art. 4 alin. (5), iar actul adițional se încheie în termen de 10 zile de la depunerea solicitării.(4) În aplicarea prevederilor alin. (2), după finalizarea procedurilor, contractele de achiziție publică/sectorială/de concesiune/acordurile-cadru se vor încheia conform documentațiilor de atribuire, respectiv documentelor aferente achizițiilor directe, urmând ca, pe parcursul derulării contractelor/acordurilor-cadru, în situația în care aplicarea clauzelor de revizuire din contracte conduce la o valoare a ajustării prețului mai mică decât cea rezultată ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, părțile să aplice prevederile alin. (8)-(10).(5) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și pentru procedurile aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în situația în care în cuprinsul documentațiilor de atribuire, respectiv documentelor aferente achizițiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire a prețului, dar pentru care este prevăzută aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii contractelor/acordurilor-cadru și/sau îndeplinirea anumitor condiții pentru aplicarea acestora, după caz, pe perioada cuprinsă între data încheierii contractelor/acordurilor-cadru și data la care se împlinește termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire și/sau intervine împlinirea condițiilor, după caz.(6) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), alin. (6) și (7), prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național aflate în derulare, indiferent de durata de execuție/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora și al documentațiilor de atribuire inițiale, respectiv documentelor aferente achizițiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire a prețului, dar pentru care este prevăzută în contracte aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii acestora și/sau îndeplinirea anumitor condiții pentru aplicarea acestora, după caz, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data la care se împlinește termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire și/sau intervine împlinirea condițiilor, după caz, exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(7) În vederea eliminării dublei suplimentări cu sume, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (6), în situația în care clauzele de revizuire din contracte privesc și sumele achitate anterior aplicării acestora, ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială/de concesiune/acordului-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național prin aplicarea clauzei de revizuire din contract se face cu luarea în considerare a sumelor suplimentare achitate ca urmare a aplicării alin. (6), părțile contractante procedând la regularizarea sumelor suplimentare determinate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cu sumele suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract.(8) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), alin. (6) și (7), ajustarea stabilită conform prezentei ordonanțe de urgență se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național aflate în derulare, indiferent de durata de execuție/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora au fost prevăzute clauze de revizuire/ actualizare a prețului, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (8), stabilite în raport cu rata inflației sau cu alți indici, a căror aplicare conduce, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exclusiv pentru restul rămas de executat, la o valoare a ajustării prețului mai mică decât cea rezultată ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru diferența de preț până la valoarea ajustării stabilite ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență.(9) În vederea eliminării dublei suplimentări cu sume, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (8), ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială/de concesiune/ acordului-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se face cu luarea în considerare a sumelor suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei din contract, părțile contractante procedând la regularizarea sumelor suplimentare determinate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cu sumele suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract.(10) În situația în care, pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național prevăzute la alin. (8), creșterea prețului ca urmare a ajustării stabilite conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este mai mică decât creșterea prețului rezultată ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract, pe perioada respectivă se aplică exclusiv clauza de revizuire din contract.(11) Aplicarea prevederilor alin. (6) și (8) se face cu respectarea prevederilor art. 4.
  Articolul 8Modificările contractelor de achiziții publice/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru rezultate ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență sunt asimilate situațiilor prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. e) raportat la art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 240 alin. (2) raportat la alin. (3) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 106 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
  Articolul 9Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și contractelor de achiziție publică prevăzute la art. 3 pct. 3,11 și 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv contractelor/acordurilor-cadru care includ dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale necesare realizării lucrărilor și, respectiv, punerii în funcțiune și/sau destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale, prevăzute la subcapitolele 4.3-4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Secţiunea a 5-a Alte cheltuieli5.1. Organizare de șantier Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții-montaj, din punct de vedere tehnologic și organizatoric.5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier:a) vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier;b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;c) grupuri sanitare;d) rampe de spălare auto;e) depozite pentru materiale;f) fundații pentru macarale;g) rețele electrice de iluminat și forță;h) căi de acces auto și căi ferate;i) branșamente/racorduri la utilități;j) împrejmuiri;k) panouri de prezentare;l) pichete de incendiu;m) cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier Cuprinde cheltuielile pentru:a) obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier;b) taxe de amplasament;c) închirieri semne de circulație;d) întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene;e) contractele de asistență cu poliția rutieră;f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare;g) taxe depozit ecologic;h) taxe locale;i) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;k) costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor;l) costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora;m) paza șantierului;n) asigurarea pompierului autorizat;o) cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului Cuprinde, după caz:5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare;5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.;5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției. Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții;b) 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă.5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate Cuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public.  +  Secţiunea a 6-a Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste6.1. Pregătirea personalului de exploatare Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor.6.2. Probe tehnologice și teste Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor. În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea.  +  Secţiunea a 7-a Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț7.1. Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (la 23-11-2023, Capitolul I, Anexa nr. 6 a fost completat de Punctul 15., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) Notă
  Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 prevede:
  Articolul II(1) Pentru obiectivele/proiectele de investiții aflate în diverse stadii de implementare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, devizele generale sunt refăcute, prin grija beneficiarului investiției/investitorului, cu includerea secțiunii a 7-a „Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț“, prevăzută la art. I pct. 15, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) beneficiarul investiției/investitorul dispune de resursele financiare necesare suportării cheltuielilor suplimentare aferente marjei de buget;b) nu a intervenit finalizarea elaborării/definitivării proiectului tehnic de execuție și a detaliilor de execuție, potrivit prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, sau finalizarea acordării asistenței tehnice pe durata de execuție.(2) Ca urmare a refacerii devizelor generale cu includerea cheltuielilor aferente marjei de buget, potrivit alin. (1), documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor se supun aprobării potrivit competențelor stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(3) În situația în care pentru obiectivele/proiectele de investiții prevăzute la alin. (1) sunt în curs de derulare contracte de achiziție publică de lucrări la data aprobării devizului general, cu includerea marjei de buget potrivit alin. (2), utilizarea sumelor aferente acesteia se face în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice referitoare la modificările contractuale.(4) Pentru obiectivele/proiectele de investiții aflate în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, actualizarea devizului general cu includerea subcapitolului 7.2 „Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț“, prevăzut la art. I pct. 15, se face la finalizarea lucrărilor de execuție, în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor.(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(6) Înlocuirea sintagmelor potrivit prevederilor art. I pct. 18 în cadrul devizelor generale întocmite pentru obiectivele/proiectele de investiții prevăzute la alin. (1) și (4) se face la momentul întocmirii unui nou deviz general, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri.
   +  Capitolul II Structura devizului pe obiect Obiectivul de investiții cuprinde, după caz, unul sau mai multe obiecte de investiții. Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiție se face de către proiectant, la faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. Valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect și se obține prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. Valoarea lucrărilor identificate, pe categorii de lucrări, în cadrul devizului pe obiect se evaluează/estimează justificat pe baza costurilor lucrărilor necesare a fi executate pentru realizarea obiectului de investiții, la faza studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 8.
   +  Anexa nr. 7
  DEVIZ GENERAL^1)
  al obiectivului de investiție
  .................................................
  (denumirea obiectivului de investiții)
  - conținut-cadru -
  ^1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.
  Nr. crt.Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieliValoarea (inclusiv TVA)
  Valoarea^2) (fără TVA)TVAValoare cu TVA
  leileilei
  12345
  CAPITOLUL 1Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
  1.1.Obținerea terenului
  1.2.Amenajarea terenului
  1.3.Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
  1.4.Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
  TOTAL CAPITOL 1
  CAPITOLUL 2Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
  2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
  TOTAL CAPITOL 2
  CAPITOLUL 3Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
  3.1.Studii
  3.1.1.Studii de teren
  3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului
  3.1.3.Alte studii specifice
  3.2.Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
  3.3.Expertizare tehnică
  3.4.Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră
  3.5.Proiectare
  3.5.1.Temă de proiectare
  3.5.2.Studiu de prefezabilitate
  3.5.3.Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
  3.5.4.Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
  3.5.5.Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
  3.5.6.Proiect tehnic și detalii de execuție
  3.6.Organizarea procedurilor de achiziție
  3.7.Consultanță
  3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
  3.7.2.Auditul financiar
  3.8.Asistență tehnică
  3.8.1.Asistență tehnică din partea proiectantului:
  3.8.1.1.pe perioada de execuție a lucrărilor
  3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
  3.8.2.Dirigenție de șantier
  3.8.3.Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare
  TOTAL CAPITOL 3
  CAPITOLUL 4Cheltuieli pentru investiția de bază
  4.1.Construcții și instalații
  4.2.Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
  4.3.Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
  4.4.Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
  4.5.Dotări
  4.6.Active necorporale
  TOTAL CAPITOL 4
  CAPITOLUL 5Alte cheltuieli
  5.1.Organizare de șantier
  5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
  5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului
  5.2.Comisioane, taxe, cote, costul creditului
  5.2.1.Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
  5.2.2.Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
  5.2.3.Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
  5.2.4.Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
  5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
  5.3.Cheltuieli diverse și neprevăzute
  5.4.Cheltuieli pentru informare și publicitate
  TOTAL CAPITOL 5
  CAPITOLUL 6Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
  6.1.Pregătirea personalului de exploatare
  6.2.Probe tehnologice și teste
  TOTAL CAPITOL 6
  CAPITOLUL 7Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
  7.1.Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)
  7.2.Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
  TOTAL CAPITOL 7
  TOTAL GENERAL
  din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
  ^2) În prețuri la data de ..........; 1 euro = ......... lei. Data: ........................... Întocmit............................................... (numele, funcția și semnătura) Beneficiar/Investitor,............................................... (la 23-11-2023, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 16., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )
   +  Anexa nr. 7^1
  VALOAREA TOTALĂ ESTIMATIVĂ A CHELTUIELILOR
  aferente proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune
  Nr.Denumirea capitolelor de cheltuieliValoare^1) (fără TVA)TVAValoare cu TVA
  leileilei
  12345
  1.Plăți în etapa de pregătire a proiectului
  2.Plăți în etapa de construcție a proiectului
  3.Plăți în etapa de operare a proiectului
  ^1) În valori la data de ..........; 1 euro = .......... lei. (la 23-11-2023, Actul a fost completat de Punctul 17., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )
   +  Anexa nr. 8 Proiectant, ................................................ (denumirea persoanei juridice și datele de identificare) Nr. ...../... ...... ........
  DEVIZUL
  obiectului .....................

  - conținut-cadru -
  Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA
  lei lei lei
  1 2 3 4 5
  Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază
  4.1*) Construcții și instalații
  4.1.1.Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare
  4.1.2 Rezistență
  4.1.3 Arhitectură
  4.1.4 Instalații
  TOTAL I - subcap. 4.1
  4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
  TOTAL II - subcap. 4.2
  4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
  4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
  4.5 Dotări
  4.6 Active necorporale
  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)
  Notă
  *) În cadrul subcap. 4.1 - Construcții și instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții și specialități de instalații, în funcție de tipul și specificul obiectului.
   +  Anexa nr. 9
  Conținutul-cadru al documentației tehnice pentru autorizarea
  executării lucrărilor de construire, conținutul-cadru al
  documentației tehnice pentru autorizarea executării
  lucrărilor de desființare, precum și conținutul-cadru
  al documentației tehnice pentru autorizarea
  executării organizării lucrărilor
  (la 23-11-2023, Titlul Anexei nr. 9 a fost modificat de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) A. CONȚINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - D.T.A.C (la 23-11-2023, sintagma: PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C. a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) I. Piese scrise1. Lista și semnăturile proiectanților Se completează cu numele în clar și calitatea proiectanților, precum și cu partea din proiect pentru care răspund.2. Memoriu2.1. Date generale: Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la:– amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;– clima și fenomenele naturale specifice;– geologia și seismicitatea;– categoria de importanță a obiectivului.2.2. Memorii pe specialități Descrierea lucrărilor de:– arhitectură;– structură;– instalații;– dotări și instalații tehnologice, după caz;– amenajări exterioare și sistematizare verticală.2.3. Date și indici care caracterizează investiția proiectată, cuprinși în anexa la cererea pentru autorizare:– suprafețele - construită desfășurată, construită la sol și utilă;– înălțimile clădirilor și numărul de niveluri;– volumul construcțiilor;– procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;– coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare2.5. Anexe la memoriu2.5.1. Studiul geotehnic2.5.2. Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislația în vigoare, întocmite de verificatori de proiecte atestați, aleși de investitorII. Piese desenate1. Planuri generale1.1. Plan de încadrare în teritoriu– plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial1.2. Plan de situație privind amplasarea obiectivelor investiției– plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de proiecție stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta: ● imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafața, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziția și înălțimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum și poziția reperelor fixe și mobile de trasare; ● amplasarea tuturor construcțiilor care se vor menține, se vor desființa sau se vor construi, după caz; ● cotele construcțiilor proiectate și menținute pe cele trei dimensiuni (cotele ± 0,00; cote de nivel; distanțe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor și altele asemenea); ● denumirea și destinațiile fiecărui corp de construcție; ● sistematizarea pe verticală a terenului și modul de scurgere a apelor pluviale; ● accesele pietonale și carosabile din incintă și clădiri, plantațiile prevăzute; ● planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietății.1.3. Planul privind construcțiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, în special a rețelelor de utilități urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziționarea căminelor - radier și capac - și va fi redactat la scara 1:500. În cazul lipsei unor rețele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalațiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă și canalizare.2. Planșe pe specialități2.1. Arhitectură Proiectul de arhitectură va cuprinde planșele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:– planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane și supraterane, cu indicarea funcțiunilor, dimensiunilor și a suprafețelor;– planurile acoperișurilor - terasă sau șarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice și a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;– secțiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ± 0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălțimile determinante ale acoperișului - cotele la coamă și la cornișă -, fundațiile clădirilor învecinate, la care se alătură construcțiile proiectate;– toate fațadele, cu indicarea materialelor și finisajelor, inclusiv culorile, cotate și cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;– în situația integrării construcțiilor într-un front existent, se va prezenta și desfășurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în țesutul urban existent.2.2. Structura2.2.1. Planul fundațiilor Se redactează la scara 1:50 și va releva:– modul de respectare a condițiilor din studiul geotehnic;– măsurile de protejare a fundațiilor și a construcțiilor învecinate, la care se alătură construcțiile proiectate.2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redactează la scara 1:50 și vor releva geometria structurii și materialele din care sunt alcătuite elementele structurale.2.3. Instalații2.3.1. Schemele instalațiilor Se prezintă parametrii principali și schemele funcționale ale instalațiilor proiectate.2.4. Dotări și instalații tehnologice În situația în care investiția urmează să funcționeze pe baza unor dotări și instalații tehnologice, determinante pentru configurația planimetrică a construcțiilor, se vor prezenta:2.4.1. Desene de ansamblu2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic Fiecare planșă prezentată în cadrul secțiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuș care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, titlul proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale șefului de proiect.B. CONȚINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE- D.T.A.C. (la 23-11-2023, sintagma: PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE - P.A.D. a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) I. Piese scrise1. Lista și semnăturile proiectanților Se completează cu numele în clar și calitatea proiectanților, precum și cu partea din proiect pentru care răspund.2. Memoriu2.1. Date generale Descrierea construcției care urmează să fie desființată:– scurt istoric: anul edificării, meșteri cunoscuți, alte date caracteristice;– descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;– menționarea și descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;– fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor fațadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfășurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;– descrierea lucrărilor care fac obiectul documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare . (la 23-11-2023, sintagma: proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desființare a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) II. Piese desenate1. Plan de încadrare în teritoriu– planșa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.2. Plan de situație a imobilelor– planșa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează: ● parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism; ● amplasarea tuturor construcțiilor care se vor menține sau se vor desființa; ● modul de amenajare a terenului după desființarea construcțiilor; ● sistematizarea pe verticală a terenului și modul de scurgere a apelor pluviale; ● plantațiile existente și care se mențin după desființare. Pe planșă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desființează și cele propuse - plan de situație, construcții noi sau umpluturi de pământ, plantații etc., după caz.3. Planul privind construcțiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, în special a rețelelor de utilități urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziționarea căminelor - radier și capac -, și va fi redactat la scara 1: 500. În cazul lipsei unor rețele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalațiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apa și canalizare.4. Releveul construcțiilor care urmează să fie desființate Planșele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidențierea spațiilor și a funcțiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafețelor și a materialelor existente:– planurile tuturor nivelurilor și planul acoperișului;– principalele secțiuni: transversală, longitudinală, alte secțiuni caracteristice, după caz;– toate fațadele.În situația în care desființarea necesită operațiuni tehnice complexe, se va prezenta și documentația tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor. (la 23-11-2023, sintagma: proiectul de organizare a execuției lucrărilor a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) Fiecare planșă prezentată în cadrul secțiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un cartuș care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, denumirea investiției, titlul proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale șefului de proiect.C. CONȚINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII ORGANIZĂRII LUCRĂRILOR - D.T.O.E. (la 23-11-2023, sintagma: PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR - P.O.E. a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) D.T.O.E.. este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiție și se prezintă, de regulă, împreună cu documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, în condițiile legii. (la 23-11-2023, sintagma: P.O.E a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) Documentația tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, atât pe terenul aferent investiției, cât și pe spațiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează: (la 23-11-2023, sintagma: Proiectul de organizare a execuției lucrărilor a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) I. Piese scrise1. Lista și semnăturile proiectanților Se completează cu numele în clar și calitatea proiectanților, precum și cu partea din proiect pentru care răspund.2. Memoriu Acesta va cuprinde:– descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcțiilor, amenajărilor și depozitelor de materiale;– asigurarea și procurarea de materiale și echipamente;– asigurarea racordării provizorii la rețeaua de utilități urbane din zona amplasamentului;– precizări cu privire la accesuri și împrejmuiri;– precizări privind protecția muncii. Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitățile urbane din zonă, necesare în vederea obținerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fișelor tehnice întocmite în documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, după caz. (la 23-11-2023, sintagma: proiectul pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor de construcții a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) II. Piese desenate Plan generala) la lucrările de mai mare amploare se redactează o planșă realizată conform planului de situație privind amplasarea obiectivelor investiției, cuprinzând amplasamentul investiției și toate amenajările și construcțiile provizorii necesare realizării acesteia;b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a executării lucrărilor vor putea fi prezentate și în planul de situație privind amplasarea obiectivelor investiției al documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire. (la 23-11-2023, sintagma: proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) Fiecare planșă prezentată în cadrul secțiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un cartuș care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, titlul proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale șefului de proiect. Notă
  Conform alineatului (6) al articolului II din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023, înlocuirea sintagmelor potrivit prevederilor art. I pct. 18 în cadrul devizelor generale întocmite pentru obiectivele/proiectele de investiții prevăzute la alin. (1) și (4) se face la momentul întocmirii unui nou deviz general, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri.
   +  Anexa nr. 10 Proiectant, ....................................................... (denumirea persoanei juridice și datele de identificare) Nr....../..../....../.......
  PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE

  - conținut-cadru*1) -
  Notă
  *1) Conținutul proiectului tehnic de execuție se adaptează de către operatorii economici care prestează în condițiile legii servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiției.
  Proiectul tehnic de execuție trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului.A. PĂRȚI SCRISEI. Memoriu tehnic general1. Informații generale privind obiectivul de investiții1.1. Denumirea obiectivului de investiții1.2. Amplasamentul1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții1.4. Ordonatorul principal de credite1.5. Investitorul1.6. Beneficiarul investiției1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție2. Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții2.1. Particularități ale amplasamentului, cuprinzând:a) descrierea amplasamentul;b) topografia;c) clima și fenomenele naturale specifice zonei;d) geologia, seismicitatea;e) devierile și protejările de utilități afectate;f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii;g) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea;h) căile de acces provizorii;i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.2.2. Soluția tehnică cuprinzând:a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;b) varianta constructivă de realizare a investiției;c) trasarea lucrărilor;d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier;e) organizarea de șantier.II. Memorii tehnice pe specialităția) Memoriu de arhitectură - conține descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării și dotării specifice funcțiuniib) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcțiic) Memorii corespondente specialităților de instalații, cu precizarea echipării și dotării specifice funcțiuniiIII. Breviare de calcul Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcții și de instalații și se elaborează pentru fiecare element de construcție în parte. În acestea se vor preciza încărcările și ipotezele de calcul, combinațiile de calcul, metodologia de calcul, verificările și dimensionările, precum și programele de calcul utilizate.IV. Caiete de sarcini Caietele de sarcini sunt părți integrante ale proiectului tehnic de execuție, care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate și performanță solicitate. Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanți, care prestează, în condițiile legii, servicii de proiectare în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, pe specialități, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planșe, și nu trebuie să fie restrictive. Caietele de sarcini, împreună cu planșele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să se poată determina cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de muncă și dotarea necesară execuției lucrărilor. Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă și sistematizată.1. Rolul și scopul caietelor de sarcini:a) reprezintă descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor;b) detaliază notele și cuprind caracteristicile și calitățile materialelor folosite, testele și probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările și probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj și aspectul final;c) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiției;d) prevăd măsurile și acțiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deșeurilor) după expirarea perioadei de viață (postutilizarea).2. Tipuri de caiete de sarcini2.1. În funcție de categoria de importanță a obiectivului de investiții, caietele de sarcini pot fi:a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcțiilor și care se elaborează pentru toate obiectivele de investiții;b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice și care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.2.2. În funcție de destinație, caietele de sarcini pot fi:a) caiete de sarcini pentru execuția lucrărilor;b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice și confecții diverse;c) caiete de sarcini pentru recepții, teste, probe, verificări și puneri în funcțiune;d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor și conținutul cărții tehnice.3. Conținutul caietelor de sarcini Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:a) nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de execuție, care guvernează lucrarea;b) descrierea obiectivului de investiții; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;c) descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție specifice și etapele privind realizarea execuției;d) măsurători, probe, teste, verificări și altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuției obiectivului de investiții;e) proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste și altele asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiții;f) standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul execuției, produselor/materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor;g) condiții privind recepția.V. Liste cu cantități de lucrări Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conține:a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);c) listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);d) listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);e) fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5);f) listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier) (Se poate utiliza formularul F3.). NOTĂ: Formularele F1-F5, completate cu prețuri unitare și valori, devin formulare pentru devizul ofertei și vor fi utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării.VI. Graficul general de realizare a investiției publice (formularul F6) Graficul general de realizare a investiției publice reprezintă eșalonarea fizică a lucrărilor de investiții/intervenții. NOTĂ: Formularele F1-F6 fac parte integrantă din anexa nr. 10 la prezenta hotărâre.B. PĂRȚI DESENATE Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de execuție pe baza cărora se elaborează părțile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informațiile necesare elaborării caietelor de sarcini și care, de regulă, se compun din:1. Planșe generale Sunt planșe de ansamblu și cuprind:a) planșa de încadrare în zonă;b) planșele de amplasare a reperelor de nivelment și planimetrice;c) planșele topografice principale;d) planșele de amplasare a forajelor și profilurilor geotehnice, cu înscrierea condițiilor și a recomandărilor privind lucrările de fundare;e) planșele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanțelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment și planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor și distanțelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor și altele asemenea;f) planșele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent și deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele și echipamentele de lucru, precum și a altor informații și elemente tehnice și tehnologice;g) planșele principale privind construcțiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secțiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj și armare, ariile și cerințele specifice ale oțelului, clasa betoanelor, protecții și izolații hidrofuge, protecții împotriva agresivității solului, a coroziunii și altele asemenea;h) planșele de amplasare a reperelor fixe și mobile de trasare.2. Planșele aferente specialităților Sunt planșe cu caracter tehnic, care definesc și explicitează toate elementele construcției. Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod și denumire proprii. Planșele principale se elaborează pe obiecte și, în general, cuprind:2.1. Planșe de arhitectură Definesc și explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, precizări privind finisajele și calitatea acestora și alte informații de această natură:– planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran și suprateran, inclusiv sistemul de acoperire, cotate, cu indicarea funcțiunilor și finisaje, cu mobilier reprezentat;– secțiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;– fațade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea încadrării în frontul stradal existent, după caz.2.2. Planșe de structură Definesc și explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea și execuția structurii de rezistență, cu toate caracteristicile acesteia, și cuprind: ● planurile infrastructurii și secțiunile caracteristice cotate; ● planurile suprastructurii și secțiunile caracteristice cotate; ● descrierea soluțiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuție și montaj (numai în situațiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea și montajul.2.3. Planșe de instalații Definesc și explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea și execuția instalațiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe și altele asemenea.2.4. Planșe de utilaje și echipamente tehnologice Vor cuprinde, în principal, planșele principale de tehnologie și montaj, secțiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe, detalii montaj, și anume: ● planșe de ansamblu; ● scheme ale fluxului tehnologic; ● scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; ● scheme ale instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat și altele asemenea, precum și ale instalațiilor tehnologice; ● planșe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestațiilor, sarcinilor și a altor informații de aceeași natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj; ● diagrame, nomograme, calcule inginerești, tehnologice și de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcțiune și exploatării; ● liste cu utilaje și echipamente din componența planșelor tehnologice, inclusiv fișe cuprinzând parametrii, performanțele și caracteristicile acestora.2.5. Planșe de dotări Cuprind planșe de amplasare și montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secțiuni, vederi, tablouri de dotări și altele asemenea, pentru: ● piese de mobilier; ● elemente de inventar gospodăresc; ● dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; ● dotări necesare securității muncii; ● alte dotări necesare în funcție de specific. NOTĂ: La elaborarea proiectelor, materialele, confecțiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice și echipamentele vor fi definite prin parametri, performanțe și caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferințe sau să restrângă concurența. Caracteristicile tehnice și parametrii funcționali vor fi prezentați în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul și nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător).C. DETALII DE EXECUȚIE Detaliile de execuție, parte componentă a proiectului tehnic de execuție, respectă prevederile acestuia și detaliază soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții. În funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, precum și în cazul obiectivelor de investiții a căror funcționare implică procese tehnologice specifice, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții (proiectantul va specifica pe planșe care sunt detaliile de execuție ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel). Detaliile de execuție pot fi de 3 tipuri:a) detalii de execuție privind soluționările elaborate de proiectant;b) detalii de execuție pentru echiparea obiectivului de investiții, în timpul execuției, cu aparatură și echipamente, realizate cu respectarea datelor și informațiilor oferite de către furnizorii acestora;c) detalii de execuție curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de execuție care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regulă, de către constructor. În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenței tehnice, trebuie să supervizeze întocmirea și adaptarea funcțională a tuturor detaliilor de execuție, indiferent de elaboratorul acestora. FORMULARUL F1 OBIECTIV Proiectant, ................. ................................... (denumirea) (denumirea persoanei juridice și datele de identificare) CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
  Nr. cap./ subcap. deviz general Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)Din care: C+M
  lei lei
  1 2 3 4
  1.2 Amenajarea terenului 1.2.1 .... ....
  1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 1.3.1 ... ....
  1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 1.4.1 ... ...
  2 Realizarea utilităților necesare obiectivului
  3.5 Proiectare (numai în cazul în care obiectivul se realizează în sistemul "design build")
  4 Investiția de bază 4.1 Construcții și instalațiile aferente acestora 4.2 Montaj utilaje și echipamente tehnologice ...
  5.1 Organizare de șantier 5.1.1.... 5.1.2....
  6.2 Probe tehnologice și teste
  Total valoare (exclusiv TVA):
  Taxa pe valoarea adăugată
  Total valoare (inclusiv TVA):
  Proiectant, ........................................ (numele și semnătura persoanei autorizate) L.S. PRECIZARE: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloanele 1 și 2. Coloanele 3 și 4 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică. FORMULARUL F2 OBIECTIV Proiectant, .......... ................................... (denumirea) (denumirea persoanei juridice și datele de identificare) CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări Obiectul ............
  Nr. cap./subcap. deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrări Valoarea (exclusiv TVA)
  lei
  1 2 3
  4.1 Construcții și instalațiile aferente acestora
  4.1.1 Terasamente
  4.1.2 Rezistență
  4.1.3 Arhitectură
  4.1.4 Instalații
  Total I
  4.2 Montaj utilaje și echipamente tehnologice
  Total II
  Procurare
  4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
  4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
  4.5 Dotări
  4.6 Active necorporale
  Total III
  6.2 Probe tehnologice și teste
  Total IV
  Total valoare (exclusiv TVA):
  Taxa pe valoarea adăugată
  Total valoare
  Proiectant, ..................................... (numele și semnătura persoanei autorizate) L.S.
  PRECIZARE: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloanele 1 și 2. Coloana 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică. FORMULARUL F3 OBIECTIV Proiectant, ........... ...................................... (denumirea) (denumirea persoanei juridice și datele de identificare) LISTA cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări Obiectul ................. Categoria de lucrări ......... - lei -
  Nr. crt.Capitolul de lucrăriU.M.CantitatePrețul unitara) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ............ Total a)+b)+c)+d) M Materiale(3 x 4a) m Manoperă(3 x 4b) U Utilaj (3 x 4c) t Transport(3 x 4d) T Total (3 x 4)
  SECȚIUNE TEHNICĂ SECȚIUNE FINANCIARĂ
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1 Capitol de lucrare 1.1. Subcapitol 1.2. Subcapitol ................
  2 Capitol de lucrare 2.1 Subcapitol 2.2 Subcapitol ................
  ....................
  Cheltuieli directe M m U t T
  Alte cheltuieli directe: - CAS - șomaj - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
  Total cheltuieli directe M(O) m(O) U(O) t(O) T(O)
  Cheltuieli indirecte = T(O) x % I(O)
  Profit = [T(O) + I(O)] x % P(O)
  TOTAL GENERAL V(O) = T(O) + I(O) + P(O)
  Proiectant, ........................................... (numele și semnătura persoanei autorizate) L.S.
  PRECIZĂRI:1. Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloanele 1-3. Coloanele 4-9 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.2. Beneficiarul are obligația de a include în lista cuprinzând cantitățile de lucrări, atât în secțiunea tehnică, cât și în cea financiară, materialele și furniturile pe care intenționează să le pună la dispoziție, în scopul preluării și includerii acestora în prețurile unitare, precizând și condițiile de livrare. Utilajele și echipamentele tehnologice, puse la dispoziție de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor și echipamentelor.3. Formularul F3 poate fi utilizat și pentru stabilirea cantităților de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier). FORMULARUL F4 OBIECTIV Proiectant, ........... ...................................... (denumirea) (denumirea persoanei juridice și datele de identificare) LISTA cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale┌────┬───────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┬──────────────┬────────────────────┐│ │ │ │ │ Valoarea │ ││Nr. │ Denumirea │U.M.│Prețul unitar│(exclusiv TVA)│Fișa tehnică atașată││crt.│ │ │- lei/U.M. - │ (3 x 4) │ ││ │ │ │ │ - lei - │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤│ │Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale│ │ │ │ ││ │care necesită montaj │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤│ │a)... │ │ │ │Fișa tehnică nr. ...││ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤│ │b)... │ │ │ │Fișa tehnică nr. ...││ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤│ │..... │ │ │ │Fișa tehnică nr. ...│├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤│ │Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale│ │ │ │ ││ │care nu necesită montaj și echipamente de │ │ │ │ ││ │transport │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤│ │a)... │ │ │ │Fișa tehnică nr. ...││ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤│ │b)... │ │ │ │Fișa tehnică nr. ...││ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤│ │..... │ │ │ │Fișa tehnică nr. ...│├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤│ │Dotări │ │ │ │Fișa tehnică nr. ...│├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤│ │Active necorporale │ │ │ │Fișa tehnică nr. ...│├────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┼──────────────┼────────────────────┘│ TOTAL │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Proiectant, ........................................... (numele și semnătura persoanei autorizate) L.S. PRECIZARE: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloanele 1 și 2. Coloanele 3-5 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică. FORMULARUL F5 OBIECTIV Proiectant, ........... ...................................... (denumirea) (denumirea persoanei juridice și datele de identificare) FIȘA TEHNICĂ Nr. ...... (Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) Utilajul, echipamentul tehnologic: ............ (denumirea)
  Nr. crt. Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondența propunerii tehnice cu specificațiiletehnice impuse prin caietul de sarcini Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
  0 1 2 3
  1 Parametri tehnici și funcționali .............................................
  2 Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare .............................................
  3 Condiții privind conformitatea cu standardele relevante...............................................
  4 Condiții de garanție și postgaranție
  5 Condiții cu caracter tehnic
  Proiectant, ........................................... (numele și semnătura persoanei autorizate) L.S.
  PRECIZARE: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică. FORMULARUL F6 OBIECTIV Proiectant, ........... ...................................... (denumirea) (denumirea persoanei juridice și datele de identificare) GRAFICUL GENERAL de realizare a investiției publice
  Nr. crt.Denumirea obiectului/categoriei de lucrări Anul 1 ... Anul n
  Luna
  1 2 3 ... n
  I Organizare de santier
  1 Obiect ....... Categoria de lucrări:
  2 Obiect ....... Categoria de lucrări:
  ... Obiect ...... Categoria de lucrări:
  Proiectant, ........................................... (numele și semnătura persoanei autorizate) L.S.
   +  Anexa nr. 11
  ETAPELE DE ELABORARE
  a documentațiilor tehnico-economice*)
  aferente obiectivelor/proiectelor de
  investiții finanțate din fonduri publice
  ┌───────────┐ ┌──────────┐ │ NOTA │ │ TEMA DE │ ETAPA I │CONCEPTUALĂ├─────>│PROIECTARE├────────────────────┐ │ (N.C.) │ │ (T.M.) │ │ └───────────┘ └─────┬────┘ │ │ │ │ v │ ┌──────────────────┐ │ │ STUDIUL DE │ │ │PREFEZABILITATE**)│ │ │ (S.P.F.) │ │ └─────────┬────────┘ │ │ v │ ┌────────────┐ │ │ STUDIUL DE │ │ ETAPA a-II a │FEZABILITATE│<─────────────────┘ │ (S.F.) │ └─────┬──────┘ │ ┌---------------------┐ └─────────────>| APROBAREA | | INDICATORILOR | ┌───────────────┤TEHNICO-ECONOMICI***)| │ └---------------------┘ ._._._._._._._._._._._._._._._ P │ │ │ R . v . O │ ┌────────────────────────┐ │ ETAPA a-III a I . │DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ │ . E │ │PENTRU AUTORIZAREA │ │ C . │EXECUTĂRII LUCRĂRILOR │ . C . │DE CONSTRUIRE/ │ . T │ │DE DESFIINȚARE │ │ │ │(D.T.A.C./D.T.A.D. │ │ │ │ - Partea I) │ │ . └────────────┬───────────┘ . T │ │ │ E . │ . ┌---------------------┐ H │ └───────────────>|EMITEREA AUTORIZAȚIEI| N . │ | DE CONSTRUIRE / | I │ ┌────────────────┤ DESFIINȚARE ****) | C . │ . └---------------------┘ │ │ │ (P.T.). v . │ ┌──────────────────────┐ │ . │ PROIECTUL TEHNIC │ . │ │ DE EXECUȚIE │ │ . │(P.T. - Partea a II a)│ . ETAPA a-IV a │ └──────────────────────┘ │ ._._._._._._._._._._._._._._._. Notă
  *) Conținutul documentațiilor este prevăzut în anexele nr. 1-10 la prezenta hotărâre.
  **) Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective de investiții a căror valoare totală estimată depășește echivalentul a 75 milioane euro în cazul investițiilor pentru promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii rețelelor majore sau echivalentul a 50 milioane euro în cazul investițiilor promovate în alte domenii;
  ***) Indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate se aprobă potrivit competențelor stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
  ****) Autorizația de construire/desființare se emite în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-11-2023, Anexa nr. 11 a fost modificată de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )
  Notă
  Conform alineatului (6) al articolului II din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023, înlocuirea sintagmelor potrivit prevederilor art. I pct. 18 în cadrul devizelor generale întocmite pentru obiectivele/proiectele de investiții prevăzute la alin. (1) și (4) se face la momentul întocmirii unui nou deviz general, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri.
  ------