HOTĂRÂRE nr. 482 din 17 iunie 1999privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti"Metrorex" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 24 iunie 1999  În temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., denumita în continuare Metrorex, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei de Exploatare a Metroului Bucureşti care se desfiinţează. (2) Metrorex este persoana juridică română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Metrorex este societate comercială pe acţiuni, iniţial cu capital integral de stat, desfăşoară în principal activităţi de interes public şi strategic şi se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 2 (1) Capitalul social iniţial al Metrorex este de 201.209.102.721 lei şi se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei de Exploatare a Metroului Bucureşti, în baza balanţei de verificare şi a situaţiei patrimoniului întocmite la data de 1 iunie 1999. (2) Capitalul social iniţial este împărţit în 8.048.364 acţiuni nominative cu valoare nominală de 25.000 lei. (3) Predarea-preluarea activului şi pasivului între Regia de Exploatare a Metroului Bucureşti şi Metrorex se va face pe bază de protocol care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Dacă valoarea capitalului social, stabilită prin protocolul de predare-preluare, va fi diferita de cea prevăzută la alin. (1), se va face corectarea acestuia potrivit legii şi se va inregistra la registrul comerţului rectificarea cuvenită în termen de 30 de zile de la semnarea respectivului protocol. (5) Acţiunile emise de Metrorex pot fi cotate la bursa şi tranzacţionate liber pe piaţa de capital. (6) Metrorex se poate privatiza în condiţiile legii, statul putând păstra pachetul majoritar de acţiuni. (7) Pe perioada în care statul este acţionar majoritar Metrorex poate vinde active din patrimoniul sau persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la iniţiativa adunării generale a acţionarilor şi cu acordul Ministerului Transporturilor, sumele rezultate putând fi utilizate în condiţiile legii. (8) Capitalul social nu cuprinde bunurile proprietate publică a statului şi terenurile aferente, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (9) Valoarea terenurilor aflate în proprietatea Metrorex nu este cuprinsă în capitalul social prevăzut la alin. (1).Aceste terenuri se vor evalua în termen de 12 luni de la data infiintarii Metrorex, modificandu-se în mod corespunzător capitalul social al acesteia. (10) Capitalul social iniţial este subscris şi este integral vărsat de statul român, în calitate de acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 3 (1) Metrorex deţine în concesiune şi/sau în proprietate bunuri imobile şi mobile, după caz. (2) Bunurile, proprietate publică a statului, prevăzute în anexa nr. 2, precum şi bunurile rezultate din investiţii, dezvoltări şi/sau modernizări ale acestora se atribuie în concesiune Metrorex fără plata redeventei, pe o durată de 49 de ani de la data infiintarii acesteia, pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor. (3) Bunurile proprietate publică a statului pot fi exploatate de Metrorex fie direct, fie prin asociere, închiriere sau subconcesionare ori prin asociere sau închiriere, cu acordul Ministerului Transporturilor. (4) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor publice concesionate Metrorex constituie venituri proprii. (5) Veniturile realizate din activităţi comerciale, contracte de asociere, închirieri de spaţii şi terenuri, publicitate etc. constituie în totalitate venituri proprii şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru o perioadă de cel puţin 5 ani în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă.  +  Articolul 4 (1) Metrorex desfăşoară activităţi de transport de persoane cu metroul pe reţeaua de cai ferate subterane şi supraterane, în condiţii de siguranţă a circulaţiei, în scopul satisfacerii interesului public, social şi de protecţie civilă, având ca obiect de activitate: a) asigurarea exploatării, întreţinerii şi repararii materialului rulant şi a reţelei de cai ferate proprii, a instalaţiilor fixe de cale, a instalaţiilor electroenergetice, de automatizări şi telecomunicaţii, semnalizare, centralizare, bloc de linii automat, dispecer, a instalaţiilor de ventilaţie, încălzire, tehnico-sanitare, de alimentare cu apa şi canalizare, a escalatoarelor, căilor de rulare, casetelor şi tunelelor, statiilor şi construcţiilor speciale de metrou, instalaţiilor de protecţie civilă, a spaţiilor tehnologice şi netehnologice şi a altor instalaţii specifice; b) realizarea de investiţii pentru extinderea şi modernizarea reţelei de metrou, a infrastructurii şi materialului rulant de metrou, negocierea şi încheierea contractelor pentru lucrări de investiţii, achiziţii de bunuri, lucrări, servicii, precum şi pentru valorificarea de active şi bunuri; c) asigurarea funcţiei de protecţie civilă a populaţiei în cazuri de dezastre; d) marketing, relaţii internaţionale şi comerţ exterior, scop în care colaborează cu alte administraţii de metrou şi participa la organismele internaţionale de profil; e) încheierea de convenţii şi contracte în domeniul sau de activitate, negocierea şi contractarea de credite cu bănci şi cu alte instituţii financiare. (2) Metrorex poate desfăşura şi alte activităţi pentru susţinerea eficientei activităţilor de baza, conform statutului sau, cum ar fi: a) lucrări de construcţii-montaj şi de reparaţii în interes propriu şi pentru terţi; b) confecţionarea de piese de schimb şi subansambluri pentru material rulant, instalaţii şi utilaje; c) activităţi comerciale în nume propriu sau în asociere cu societăţi comerciale cu capital român, străin sau mixt, închirierea de spaţii sau asocierea în vederea desfăşurării de activităţi de comerţ în metrou, chiriaşii sau asociaţii neavând drept de subinchiriere. (3) Metrorex poate, în condiţiile legii, sa încheie contracte sau convenţii cu alte organisme similare şi cu alţi agenţi economici şi poate participa la colaborări şi cooperări pe plan naţional sau internaţional în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 5 (1) Tariful călătoriei cu metroul se stabileşte potrivit legislaţiei în vigoare. (2) Transportul public de călători cu metroul are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii Metrorex primeşte de la bugetul de stat transferuri care să acopere diferenţele dintre veniturile proprii din activitatea de transport de călători şi cheltuielile totale, inclusiv cele determinate de exploatarea, întreţinerea şi repararea obiectivelor de protecţie civilă, care vor fi nominalizate distinct în bugetul sau de venituri şi cheltuieli. (3) În cazul în care interese de stat, inclusiv cele de ordin militar, vor necesita executarea de lucrări sau prestări de servicii speciale, beneficiarii acestora, împreună cu Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finanţelor, vor face propuneri corespunzătoare de modificare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi de stabilire a surselor de acoperire a costurilor suplimentare, care se aproba conform legii.  +  Articolul 6În cazul efectuării de servicii publice de transport de călători pentru anumite categorii de persoane care beneficiază, potrivit reglementărilor legale, de reducerea tarifelor de transport şi de gratuităţi, prin actele normative care acorda aceste facilităţi se vor prevedea compensaţii către Metrorex până la nivelul tarifului aprobat.  +  Articolul 7Investiţiile pentru realizarea proiectelor de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii şi materialului rulant se finanţează de la bugetul de stat sau din credite garantate de stat şi rambursate de la bugetul de stat.Aceleaşi prevederi se aplică şi pentru obiectivele de protecţie civilă, sumele alocate fiind nominalizate distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Metrorex.  +  Articolul 8 (1) Metrorex este condusă de adunarea generală a acţionarilor. Atribuţiile şi componenta adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul Metrorex.Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Metrorex este administrată potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Metrorex preia prin selecţie, în condiţiile legii, personalul de la fosta Regie de Exploatare a Metroului Bucureşti. (2) Personalul preluat în condiţiile alin. (1) se considera transferat. (3) Personalul nepreluat de la fosta Regie de Exploatare a Metroului Bucureşti va fi disponibilizat în condiţiile legii. (4) Până la încheierea noului contract colectiv de muncă personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal prevăzute în actualul contract colectiv de muncă, precum şi de alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare. (5) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc în contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie şi de către adunarea generală a acţionarilor pentru personalul de conducere. (6) Salariaţii şi pensionării Metrorex, precum şi membrii de familie ai acestora beneficiază de călătorii gratuite pe calea ferată şi metrou, în condiţiile legii. Condiţiile concrete de acordare a gratuitatilor pe calea ferată pentru salariaţii Metrorex, pentru membrii de familie ai acestora şi pentru pensionari sunt identice cu cele ale personalului din unităţile de cale ferată, atât în trafic intern, cat şi internaţional. (7) Gratuitatile de transport pe calea ferată şi cu metroul acordate se suporta de către Metrorex. (8) Asigurarea asistenţei medicale şi sanitare pentru întregul personal al Metrorex, pentru membrii familiilor acestora şi pentru pensionari se va face prin reţeaua medicală a Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 10Metrorex, corespunzător obiectului sau de activitate, se substituie Regiei de Exploatare a Metroului Bucureşti în toate drepturile şi obligaţiile care decurg din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele judecătoreşti, precum şi în cele ce decurg din contractele şi acordurile internaţionale.  +  Articolul 11Poziţia nr. 7 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, litera B "Unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor" se modifica şi va avea următorul cuprins:"7. Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti lt; lt;Metrorex gt; gt; - S.A."  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 686/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei de Exploatare a Metroului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 28 octombrie 1991, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1 STATUTULSocietăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea (1) Denumirea societăţii este Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., cu sigla Metrorex, denumita în continuare Metrorex. (2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi documentele emanând de la Metrorex se vor menţiona denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau "S.A.", sediul, capitalul social, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal. (3) Metrorex, având în administrare bunuri proprietate publică, funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 2Forma juridică (1) Metrorex este persoana juridică română, iniţial cu capital integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni. (2) Metrorex desfăşoară activităţi de interes public şi strategic, în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul (1) Sediul Metrorex este în municipiul Bucureşti, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. (2) Sediul Metrorex poate fi schimbat la o alta adresa de pe raza municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4DurataMetrorex se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale la registrul comerţului.  +  Articolul 5ScopulScopul Metrorex este satisfacerea interesului public, social şi de protecţie civilă, prin asigurarea serviciului public de transport de persoane cu metroul pe reţeaua de cai ferate subterane şi supraterane, în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de confort.  +  Articolul 6Obiectul de activitate (1) Metrorex are ca obiect de activitate transportul de persoane cu metroul pe reţeaua de cai ferate subterane şi supraterane, în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de confort. (2) Pentru realizarea obiectului sau de activitate Metrorex desfăşoară următoarele activităţi:1. conduce, organizează, planifica, coordonează şi controlează activitatea de transport public de călători cu metroul, pe care o desfăşoară;2. asigura exploatarea, întreţinerea şi repararea materialului rulant şi a reţelei de cai ferate proprii, a instalaţiilor fixe de cale, a instalaţiilor electroenergetice, de automatizări şi telecomunicaţii, semnalizare, centralizare, bloc de linii automat, dispecer, a instalaţiilor de ventilaţie, încălzire, tehnico-sanitare, de alimentare cu apa şi canalizare, a escalatoarelor, căilor de rulare, casetelor şi tunelelor, statiilor şi construcţiilor speciale de metrou, instalaţiilor de protecţie civilă, a spaţiilor tehnologice şi netehnologice şi a altor instalaţii specifice;3. asigura elaborarea, avizarea sau aprobarea, după caz, a actelor cu caracter normativ, a instrucţiunilor şi regulamentelor specifice obiectului sau de activitate;4. stabileşte tipul, forma şi felul legitimatiilor de călătorie cu metroul şi asigura tipărirea acestora;5. vinde legitimatii de călătorie cu metroul direct sau prin alţi agenţi, pe bază de contract;6. stabileşte, în condiţiile legii, tariful pentru călătoria cu metroul, precum şi pentru alte prestaţii şi servicii în domeniul sau de activitate;7. elaborează prescripţii, tehnologii, normative şi norme de muncă specifice activităţii proprii;8. iniţiază şi încheie convenţii şi contracte în domeniul sau de activitate;9. participa în nume propriu la organisme similare internaţionale de cooperare în domeniul transportului cu metroul sau în domenii conexe activităţii sale;10. negociaza şi contractează credite cu bănci şi cu alte instituţii financiare, în condiţiile legii;11. deţine sau participa la capitalul social al altor persoane juridice şi decide, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine;12. se poate asocia cu terţe persoane fizice şi juridice, române sau străine, în scopul creării de noi societăţi comerciale;13. poate organiza şi asigura funcţionarea propriilor structuri de paza şi de păstrare a ordinii, în condiţiile legii;14. asigura instruirea, examinarea şi autorizarea în funcţie a personalului propriu;15. în caz de evenimente de cale ferată, participa la cercetare, intervine şi ia măsurile necesare pentru reluarea circulaţiei trenurilor, potrivit obiectului sau de activitate;16. organizează şi exercită prin organe specializate controlul permanent al activităţii proprii de exploatare, producţie şi siguranţa a circulaţiei;17. exercita controlul permanent în probleme legate de buna funcţionare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor mijloacelor şi maşinilor şi acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbatii în desfăşurarea transportului şi în procesele de producţie;18. stabileşte caracteristicile de construcţie ale mijloacelor de transport noi, precum şi în cazul modernizării celor existente;19. asigura modernizarea materialului rulant în scopul asigurării integrării în sistemul de transport feroviar european;20. organizează calificarea, recalificarea şi perfecţionarea personalului propriu;21. valorifica materialele şi deşeurile rezultate din procesele de producţie, din reparaţii, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniul sau şi din alte activităţi proprii;22. desfăşoară activităţi de transport feroviar în interes propriu;23. asigura furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfăşurată;24. realizează pentru personalul propriu activităţi sociale, culturale, turistice şi sportive;25. iniţiază proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;26. fundamentează necesarul de fonduri pentru acoperirea diferenţei dintre tarife şi costurile de exploatare, precum şi pentru investiţii, modernizări, dezvoltări şi reparaţii capitale, necesare pentru reabilitarea parcului de material rulant;27. participa la negocierea şi încheierea contractelor pentru achiziţii de investiţii, bunuri, lucrări şi servicii, precum şi pentru valorificarea de active şi bunuri;28. urmăreşte derularea contractelor încheiate;29. realizează investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea reţelei de metrou, a infrastructurii şi materialului rulant de metrou;30. executa lucrări de construcţii-montaj şi de reparaţii în interes propriu şi pentru terţi;31. confectioneaza piese de schimb şi subansambluri pentru instalaţiile şi utilajele din dotare;32. desfăşoară activităţi de comerţ interior şi exterior, consultanţa şi proiectare;33. realizează produse şi servicii informatice proprii;34. asigura servicii de sănătate şi de refacere a capacităţii de muncă în cazul producerii de accidente de muncă sau în legătură cu munca, în cazul apariţiei unor boli profesionale sau în legătură cu profesia, pentru salariaţii proprii;35. închiriază sau concesioneaza, în condiţiile legii, spaţii şi unele bunuri din proprietatea publică, cu avizul proprietarului, sau din proprietatea sa privată;36. asigura condiţii pentru protecţia civilă a populaţiei; 37. avizează executarea de lucrări, amplasarea şi modificarea de amplasamente ale construcţiilor supraterane în zona de minima siguranţa a metroului, precum şi în staţiile de metrou;38. desfăşoară şi alte activităţi pentru realizarea scopului şi obiectului sau de activitate, inclusiv operaţiuni de comerţ exterior.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul social (1) Capitalul social iniţial al Metrorex este de 201.209.102.721 lei, împărţit în 8.048.364 acţiuni nominative cu valoare nominală de 25.000 lei, şi se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei de Exploatare a Metroului Bucureşti în baza balanţei de verificare şi a situaţiei patrimoniului întocmite la data de 1 iunie 1999. (2) Capitalul social iniţial este în întregime subscris de statul român şi este integral vărsat la data constituirii Metrorex. Drepturile statului, ca acţionar unic, sunt exercitate de către Ministerul Transporturilor. (3) Eventualele rectificari ale capitalului social iniţial prevăzut la alin. (1) vor fi înregistrate la registrul comerţului în termen de 30 de zile de la data semnării protocolului de predare-preluare a activului şi pasivului. (4) Metrorex poate fi privatizata, în condiţiile legii, statul român având posibilitatea de a păstra pachetul majoritar de acţiuni.  +  Articolul 8Acţiunile (1) Acţiunile sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. (2) Metrorex va tine evidenta acţionarilor şi a acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat, care se păstrează la sediul sau.  +  Articolul 9Reducerea şi majorarea capitalului socialCapitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 10Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni (1) Fiecare acţiune subscrisă şi plătită, potrivit legii, conferă deţinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispoziţiilor legale şi prevederilor prezentului statut, precum şi alte drepturi prevăzute de lege şi de statut. (2) Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statutul Metrorex. (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. (4) Obligaţiile Metrorex sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund numai până la concurenta capitalului social subscris.  +  Articolul 11Cesiunea acţiunilor (1) În orice raporturi cu Metrorex, aceasta recunoaşte, pentru fiecare acţiune, un singur proprietar. (2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari şi/sau către terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.  +  Articolul 12Pierderea acţiunilor (1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă publică pierderea acestora în presa. (2) După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 13Atribuţii (1) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al Metrorex, care decide asupra politicii economice a acesteia şi asupra activităţii ei, în conformitate cu mandatul primit de la acţionari. (2) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. (3) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt în număr de 5, dintre care un specialist din Ministerul Finanţelor, fiind numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor. (4) Pentru activitatea depusa reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor au dreptul la o indemnizaţie stabilită prin ordin al ministrului transporturilor. (5) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii: a) aproba strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare economico-financiară a Metrorex; b) alege membrii consiliului de administraţie până la numirea administratorului şi alege cenzorii, inclusiv cenzorii supleanţi, îi descarca de activitate şi îi revoca; c) stabileşte indemnizaţia membrilor consiliului de administraţie, a secretarului acestuia şi a cenzorilor; d) stabileşte competentele şi răspunderile consiliului de administraţie şi ale cenzorilor şi aproba regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie; e) examinează programele de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale Metrorex şi îşi da acordul asupra acestora; f) aproba constituirea rezervelor statutare; g) examinează, aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor administratorului şi cenzorilor; h) hotărăşte cu privire la executarea de investiţii şi reparaţii capitale şi stabileşte plafonul valoric de la care competenţa revine administratorului; i) aproba delegari de competente pentru administrator; j) stabileşte nivelul garanţiei cerute administratorului, în condiţiile legii; k) se pronunţa asupra gestiunii administratorului; l) hotărăşte gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor subunitati ale Metrorex. (6) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică a Metrorex; b) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii şi stabileşte plafonul valoric de la care competenţa revine administratorului; c) hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de subunitati fără personalitate juridică; d) hotărăşte cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora; e) hotărăşte reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acţiuni; f) hotărăşte cu privire la mutarea sediului Metrorex; g) hotărăşte cu privire la modificarea şi completarea obiectului de activitate al Metrorex; h) aproba asocierea în vederea constituirii de noi societăţi comerciale sau participarea cu capital la alte societăţi comerciale; i) hotărăşte cu privire la actionarea în justiţie a administratorului, a directorului general şi a cenzorilor, pentru pagube pricinuite Metrorex; j) aproba conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii; k) hotărăşte emisiunea de obligaţiuni şi conversia unei categorii de obligaţiuni în alta categorie sau în acţiuni; l) hotărăşte cu privire la orice modificare a statutului; m) hotărăşte cumpărarea de acţiuni, cotarea la bursa, vânzarea şi tranzacţionarea pe piaţa a acţiunilor proprii; n) aproba facilităţi şi gratuităţi de călătorie pentru persoane fizice sau juridice; o) stabileşte plafoane valorice şi competente de efectuare a cheltuielilor; p) numeşte, până la numirea administratorului, directorul general al Metrorex şi îi stabileşte salariul; q) stabileşte adaosurile la salariu şi criteriile de acordare a acestora pentru directorul general şi pentru directorii executivi; r) hotărăşte în orice alte probleme privind activitatea Metrorex, cu excepţia celor care revin adunării generale ordinare a acţionarilor.  +  Articolul 14Convocarea adunării generale a acţionarilor (1) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă, ori de câte ori va fi necesar, de către administrator sau de către inlocuitorul desemnat de acesta. (2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. (3) Adunările generale extraordinare ale acţionarilor se convoacă la cererea acţionarilor reprezentând cel puţin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor. (4) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată de administrator, în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită. (5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul Metrorex. În perioada în care statul este acţionar unic la Metrorex convocarea adunării generale a acţionarilor se va face prin corespondenta. (6) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi. (7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor. (8) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul Metrorex sau în alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 15Organizarea adunării generale a acţionarilor (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenta acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de actionarii care deţin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în aceasta. (2) Dacă adunarea generală ordinară a acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor menţionate la alin. (1), adunarea generală a acţionarilor ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de actionarii prezenţi, cu majoritate. (3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezenta acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social; b) la convocările următoare, prezenta acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social. (4) Până la numirea administratorului preşedintele consiliului de administraţie desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezenta a acţionarilor şi sa întocmească procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor. (5) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de către persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.  +  Articolul 16Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor (1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau, de regula, prin vot deschis. (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorului. (3) Hotărârile luate de adunarea generală a acţionarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.  +  Capitolul 5 Administratorul  +  Articolul 17Drepturi şi obligaţiiDrepturile şi obligaţiile administratorului sunt prevăzute în contractul de administrare încheiat între administrator şi Metrorex, reprezentată de persoana desemnată de ministrul transporturilor.  +  Articolul 18Atribuţiile administratorului (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale Metrorex; b) angajează, promovează şi concediază personalul Metrorex; c) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi ai Metrorex şi le fixează salariile; d) negociaza contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie; e) încheie acte juridice, în numele şi pe seama Metrorex; f) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competentelor; g) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor; h) îndeplineşte orice alte atribuţii, potrivit competentelor acordate. (2) Administratorul poate delega o parte din atribuţiile sale directorilor executivi sau oricărei alte persoane din cadrul Metrorex. (3) Competentele, atribuţiile şi răspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Metrorex.  +  Capitolul 6 Gestiunea  +  Articolul 20Controlul financiar preventiv (1) Metrorex organizează şi exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operaţiuni care se referă la drepturile şi obligaţiile patrimoniale, în faza de angajare şi de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice. (2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate potrivit legii.  +  Articolul 21Controlul financiar de gestiune (1) Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate. (2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea şi natura bunurilor, cu posibilităţile de sustrageri, cu condiţiile de păstrare şi gestionare, precum şi cu frecventa abaterilor constatate anterior. (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariaţii au obligaţia: a) sa pună la dispoziţie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative şi alte documente necesare controlului; b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intra sub incidenţa controlului; c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original sau copii certificate; d) sa dea informaţii şi explicaţii verbal şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului; e) să semneze, cu sau fără obiecţiuni, actele de control; f) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să îşi dea concursul pentru clarificarea constatărilor. (4) Constatările organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate şi cu stabilirea exactă a consecinţelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum şi a măsurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate administratorului Metrorex.  +  Articolul 22Cenzorii (1) Gestiunea Metrorex este controlată de acţionari şi de cenzori. (2) Metrorex are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi. (3) Cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani şi pot fi realeşi. (4) Cenzorii îşi exercită personal mandatul. (5) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil. (6) În perioada în care statul deţine cel puţin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor. (7) Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixa, stabilită de adunarea generală a acţionarilor. (8) Cenzorii au următoarele atribuţii principale: a) sa supravegheze gestiunea Metrorex; b) sa verifice dacă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite şi în concordanta cu registrele; c) sa verifice dacă registrele sunt ţinute regulat; d) sa verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil. (9) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor, dacă nu sunt însoţite de raportul cenzorilor. (10) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Metrorex ori care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit; b) sa convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acţionarilor, când nu a fost convocată de către administrator; c) sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; d) să constate depunerea regulată a garanţiei din partea administratorului; e) sa vegheze ca dispoziţiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului să fie îndeplinite de administrator şi de lichidatori. (11) Asupra rezultatului verificărilor efectuate conform alin. (10), precum şi asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilanţul contabil cenzorii vor prezenta adunării generale a acţionarilor un raport amănunţit. Pentru îndeplinirea acestei obligaţii cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de neînţelegere, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunării generale a acţionarilor. (12) Cenzorii vor aduce la cunoştinţa administratorului neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţa adunării generale a acţionarilor. (13) Cenzorii iau parte la şedinţele adunării generale a acţionarilor, fără drept de vot. (14) Se interzice cenzorilor sa comunice acţionarilor, în particular, sau terţilor date referitoare la operaţiunile Metrorex, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor. (15) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor. (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de către adunarea generală a acţionarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale acţionarilor. (17) Cenzorii Metrorex îndeplinesc şi alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Capitolul 7 Activitatea  +  Articolul 23Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Metrorex.  +  Articolul 24Personalul (1) Personalul se încadrează prin selecţie, în condiţiile legii, pe bază de concurs sau de examen. (2) Condiţiile de angajare, de organizare şi de desfăşurare a concursurilor, a examenelor şi a selecţiei se stabilesc prin regulament. (3) Personalul este supus Statutului personalului feroviar, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, precum şi regulamentului de ordine interioară al Metrorex. (4) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.  +  Articolul 25Evidenta contabila şi bilanţul contabil (1) Metrorex va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.  +  Articolul 26RegistreleMetrorex va tine, prin grija administratorului, registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 8 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea  +  Articolul 27Modificarea formei juridice (1) Adunarea generală a acţionarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a Metrorex. (2) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar modificarea formei juridice se face prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 28Dizolvarea (1) Următoarele situaţii duc la dizolvarea Metrorex: a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedica funcţionarea acesteia; e) falimentul; f) în cazul şi în condiţiile prevăzute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicată; g) când capitalul social se reduce sub minimul legal; h) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; i) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut. (2) Dizolvarea Metrorex se înscrie în registrul comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (3) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar dizolvarea Metrorex se face prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 29Lichidarea (1) În caz de dizolvare, Metrorex va fi lichidată. (2) Lichidarea şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 30Litigii (1) Litigiile de orice fel, apărute între Metrorex şi persoanele fizice sau juridice, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. (2) Pentru soluţionarea litigiilor cu alte societăţi comerciale se poate apela şi la arbitraj.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 31Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, precum şi ale Codului comercial.  +  Anexa 2 Bunurile proprietate publică a statului, aflate în patrimoniul Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.
    Nr. crt.. Elementul concretDefinirea elementului
    1.Tunele şi galerii de metrouAnsamblul elementelor de construcţie care alcătuiesc structura de rezistenţă, formată din elemente din beton armat monolit şi prefabricat, inclusiv suprafeţele de teren aferente pentru protecţia şi siguranţa acestuia
    2.Staţii, accese în staţii, prize de ventilaţie, cămine şi terenul aferentConstrucţie specifică subterană şi supraterană, ce înglobează toate elementele din beton armat, prefabricate sau monolit, necesare pentru deservirea directă a călătorilor şi a tuturor funcţiilor tehnologice ale metroului inclusiv accesele pietonale de la suprafaţă, prize de aer, racorduri, branşamente şi terenul aferent
    3.Construcţii de protecţie civilăElemente ale construcţiei specifice, instalaţii de forţă şi iluminat autonome pentru funcţionare în regim de protecţie
    4.Parcări şi rebrusmenteAnsamblu de elemente de construcţie, instalaţii şi cale de rulare, specifice pentru parcarea şi rebrusarea trenurilor de metrou, inclusiv terenul aferent
    5.Cale de rulare:  
      a) linii ferate curente între staţii şi depouriAnsamblu de elemente tehnice de infrastructură, pe terasamente de piatră spartă sau beton, înglobată în tunele şi galerii
      b) linii ferate secundare de suprafaţă pentru legătura cu reţeaua de căi ferate şi terenul aferentAnsamblu de elemente tehnice de infrastructură, pe terasament de piatră spartă, de la ultima staţie de metrou sau depou până la macazurile de intrare în reţeaua de căi ferate, inclusiv terenul aferent
    6.Instalaţii electriceAnsamblu de elemente tehnice pentru tracţiune, compuse din staţii de tracţiune şi linii de contact, instalaţii de distribuţie de forţă şi iluminat din staţii şi interstaţii, inclusiv elemente de conducere centralizată
    7.Instalaţii de automatizăriAnsamblu de elemente tehnice format din instalaţii electronice şi electromecanice pentru siguranţa circulaţiei şi conducerea centralizată a traficului
    8.Instalaţii de telecomunicaţiiAnsamblu de elemente tehnice format din instalaţii electronice necesare pentru conducerea operativă şi informarea călătorilor
    9.Instalaţii generaleAnsamblu de elemente tehnice care asigură funcţionarea de ansamblu a metroului, compuse din instalaţii de ventilaţie, sanitare, termice
  -------------