HOTĂRÂRE nr. 906 din 29 noiembrie 2016privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare "Corvetă multifuncţională"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016  În conformitate cu prevederile art. 22 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă circumstanţele şi procedura specifică aferente programului strategic de înzestrare "Corvetă multifuncţională", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea furnizării de către Damen Shipyards Group, prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, a 4 corvete din clasa SIGMA - proiect 10514, construite şi dotate în Şantierul Naval Damen Galaţi - S.A., precum şi a suportului logistic iniţial. (2) Se aprobă încheierea de către Ministerul Apărării Naţionale de acorduri/contracte interguvernamentale pentru echipamentele, muniţiile şi serviciile necesare dotării corvetelor prevăzute la alin. (1), potrivit procedurii specifice aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu respectarea prevederilor art. 22 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.  +  Articolul 2Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să deruleze procedurile specifice prevăzute la art. 1, să semneze şi să deruleze acordul-cadru/contractul multianual/acordurile/ contractele interguvernamentale atribuite în baza acestora prin Compania Naţională "Romtehnica" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.  +  Articolul 3Fondurile necesare realizării programului strategic de înzestrare "Corvetă multifuncţională" se asigură, în condiţiile legii, în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale pentru Ministerul Apărării Naţionale.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi

  relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Marius Cristian Bădescu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 29 noiembrie 2016.Nr. 906.  +  AnexăCIRCUMSTANŢELE ŞI PROCEDURA SPECIFICĂaferente programului strategic de înzestrare "Corvetă multifuncţională"A. Circumstanţele realizării programului strategic de înzestrare "Corvetă multifuncţională"1. Pentru Armata României este fundamental ca realizarea lucrărilor de construcţie şi dotare a corvetelor să se facă în România, în vederea eliminării riscurilor care pot afecta îndeplinirea programului strategic de înzestrare "Corvetă multifuncţională" în termenele asumate şi pentru satisfacerea cerinţelor de securitate a aprovizionării ale forţelor navale române/statului român.2. Interesul esenţial de securitate pentru statul român îl constituie consolidarea/dezvoltarea pe teritoriul naţional a unei capabilităţi industriale navale, în domeniul militar, în care să se construiască şi să se doteze o primă corvetă în intervalul de 3 ani şi gruparea de 4 corvete într-o perioadă de maximum 7 ani, în vederea furnizării şi intrării în înzestrarea forţelor navale române. Ulterior, această capabilitate navală de pe teritoriul naţional va trebui să fie în măsură să execute lucrările de mentenanţă a corvetelor pe durata de viaţă a acestora, dar şi lucrări de mentenanţă pentru restul navelor din cadrul forţelor navale române, asigurându-se o creştere considerabilă a securităţii aprovizionării pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război.3. Satisfacerea interesului esenţial de securitate de mai sus se poate realiza doar prin încheierea, potrivit procedurii specifice prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre a Guvernului, cu Damen Shipyards Group, prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, a acordului-cadru/contractului multianual de furnizare a 4 corvete multifuncţionale din clasa SIGMA, proiect 10514, construite şi dotate în Şantierul Naval Damen Galaţi - S.A., şi a suportului logistic iniţial, cuprinse în programul strategic de înzestrare "Corvetă multifuncţională", neputându-se satisface şi proteja interesul esenţial de securitate printr-o măsură mai puţin restrictivă.4. Aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, care transpune în legislaţia naţională dispoziţiile comunitare specifice materiei achiziţiilor publice în domeniul apărării şi securităţii, duce la neprotejarea şi afectarea interesului esenţial de securitate în cauză.5. În ceea ce priveşte stabilirea eventualului impact asupra concurenţei pe piaţa internă a produselor nemilitare, plecând de la faptul că achiziţia prevăzută de programul strategic de înzestrare "Corvetă multifuncţională" are ca obiect produse militare, produse sensibile şi servicii legate de acestea şi având în vedere că interesul esenţial de securitate menţionat priveşte exclusiv aspecte militare, nu se poate identifica un asemenea impact.6. În România, singurul şantier naval care deţine infrastructura şi expertiza necesare construcţiei şi dotării unei corvete este Şantierul Naval Damen Galaţi - S.A., în cooperare cu Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, şantiere din cadrul Damen Shipyards Group - Olanda. Acest şantier a dezvoltat în România o capabilitate industrială extrem de consistentă în domeniul construcţiei de nave militare şi deţine personalul înalt calificat şi specializat pentru desfăşurarea activităţilor specifice.B. Procedura specifică aferentă programului strategic de înzestrare "Corvetă multifuncţională"I. Organizarea procedurii specifice1. Procedura de atribuire se iniţiază în condiţiile prevăzute de art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.2. Procedura de atribuire va avea trei etape, respectiv: a) etapa de calificare; b) etapa de negociere; c) etapa de evaluare a ofertei finale depuse.3. Limba de derulare a procedurii este limba română. Se admit părţi ale propunerii tehnice redactate în limba engleză, cum ar fi fişe şi prospecte.4. La procedură va fi invitat să participe Damen Shipyards Group prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV - Olanda.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura specifică, fără obligaţia de a suporta daune, în următoarele cazuri: a) operatorul economic nu îndeplineşte cerinţele de calificare; b) documentele prezentate de operatorul economic conţin date false sau dacă operatorul economic nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă; c) operatorul economic nu depune o ofertă preliminară sau finală în termenul stabilit; d) după negociere nu se identifică o soluţie care să satisfacă necesităţile, obiectivele şi constrângerile autorităţii contractante; e) oferta finală nu corespunde soluţiei stabilite după negociere; f) preţul total ofertat este mai mare decât valoarea estimată şi nu se identifică fondurile necesare; g) nu se identifică fondurile necesare până la momentul finalizării procedurii specifice; h) neacceptarea clauzelor obligatorii din acordul-cadru/contract, inclusiv cele asumate prin angajamente.6. Perioada de derulare a procedurii specifice nu poate depăşi, în principiu, 180 de zile de la transmiterea invitaţiei de participare operatorului economic.7. Autoritatea contractantă are obligaţia, în principiu, de a lua decizia privind atribuirea acordului-cadru/contractului multianual în cel mult 90 de zile de la data depunerii ofertei finale.II. Derularea procedurii specifice a) Etapa de calificare1. Iniţierea procedurii specifice se face prin transmiterea unei invitaţii de participare către Damen Shipyards Group prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV. Invitaţia de participare va conţine, cel puţin, următoarele informaţii: a) datele de identificare ale autorităţii contractante; b) nivelul de acces la informaţii clasificate şi tipul de aviz necesar participării la procedura specifică; c) criteriile de calificare în vederea participării la etapa de negociere; d) data-limită, ora şi locul depunerii candidaturii; e) o scurtă descriere a obiectului acordului-cadru; f) etapele şi calendarul estimat de aplicare a procedurii specifice; g) limba în care se desfăşoară procedura specifică; h) termenul de răspuns la solicitările de clarificări, care va fi de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.2. Pe parcursul evaluării îndeplinirii criteriilor de calificare, comisia de evaluare are dreptul de a solicita precizări în legătură cu documentele depuse, precum şi depunerea unor documente suplimentare pentru verificarea informaţiilor prezentate de operatorul economic în documentele respective.3. Criteriile de calificare se referă la:A.1. situaţia personală a operatorului economic:- în ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru unul sau mai multe dintre motivele următoare: participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, corupţie, fraudă, pentru infracţiuni teroriste sau infracţiuni legate de activităţile teroriste ori instigare, complicitate sau tentativa de a comite aceste acţiuni, spălare de bani şi/sau finanţarea terorismului; nu este intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; în ultimii 2 ani şi-a îndeplinit corespunzător obligaţiile contractuale, îndeosebi pe cele referitoare la securitatea informaţiei şi securitatea aprovizionării; să fi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit. Îndeplinirea criteriului de calificare se justifică printr-o declaraţie pe propria răspundere;- deţinerea avizului de securitate de la autoritatea desemnată de securitate;A.2. satisfacerea şi protejarea interesului esenţial de securitate de către operatorul economic:- angajamentul privind realizarea în Şantierul Naval Damen Galaţi - S.A. a construcţiei şi dotării corvetelor în termen de 3 ani pentru prima navă şi gruparea de 4 nave în termen de maximum 7 ani.A.3. îndeplinirea de către operatorul economic a obligaţiilor de securitate a aprovizionării:- angajamentul privind executarea lucrărilor de mentenanţă a corvetelor pe durata ciclului de viaţă a acestora, pe teritoriul naţional;- angajamentul privind efectuarea operaţiunilor compensatorii aferente acordului-cadru/contractului multianual în cauză, prioritar, în următoarele domenii: activitatea de modernizare a unor nave din dotarea forţelor navale române, realizarea facilităţilor de instruire, constituirea centrului de mentenanţă şi a facilităţilor de depozitare a muniţiilor în România, precum şi întreprinderea tuturor eforturilor privind semnarea acordului de compensare până la momentul semnării acordului-cadru/contractului multianual;- angajamentul privind implicarea în activităţile de construcţie şi/sau dotare a corvetelor sau în implementarea operaţiunilor compensatorii aferente acordului-cadru/contractului multianual a unui şantier naval din România, dispus la Marea Neagră, în apropierea locului de bazare a navelor;- angajamentul privind acceptul de a realiza transfer tehnologic către un viitor centru de mentenanţă constituit în România, pentru construcţia, dotarea şi mentenanţa corvetelor pe durata ciclului de viaţă.La sfârşitul etapei de calificare, autoritatea contractantă transmite operatorului economic decizia de continuare sau anulare a procedurii. b) Etapa de negociere1. Autoritatea contractantă transmite operatorului economic o invitaţie de participare la etapa de negociere, care va conţine cel puţin următoarele documente, informaţii şi modele de documente: a) documentaţia descriptivă - clasificată; b) modelul de acord-cadru şi contract subsecvent/contract multianual (cu menţionarea clauzelor nenegociabile); c) data-limită, ora şi locul depunerii ofertei preliminare tehnice şi financiare; d) modalitatea de realizare a negocierii; e) limba în care trebuie redactate documentele.2. Operatorul economic prezintă o propunere tehnică însoţită de o propunere financiară ca punct de plecare pentru identificarea soluţiei corespunzătoare cerinţelor din documentaţia descriptivă.3. Negocierea se realizează de către comisia de evaluare şi operatorul economic în runde succesive, pe baza cerinţelor din documentaţia descriptivă. În cadrul negocierilor se determină toate aspectele tehnice, financiare şi juridice ale acordului-cadru/contractului multianual. La finalul fiecărei runde de negociere, părţile încheie o minută, care conţine cel puţin aspectele discutate, concluziile rezultate, precum şi data începerii următoarei runde.4. Autoritatea contractantă continuă negocierea prin comisia de evaluare până când este în măsură să identifice soluţia optimă care să îi satisfacă necesităţile, obiectivele şi constrângerile. Etapa de negociere se încheie în momentul în care părţile stabilesc soluţia finală care constituie obiectul acordului-cadru/contractului multianual.5. Pe timpul etapei de negociere, autoritatea contractantă are dreptul să solicite informaţii cu privire la valorile estimate şi preţurile unitare aferente produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiei. Pentru produsele puse la dispoziţie de partea română şi care fac obiectul acordurilor interguvernamentale - GFE, autoritatea contractantă poate solicita informaţii şi de la guvernele statelor implicate.6. În etapa de negociere se stabilesc, cel puţin, următoarele: a) configuraţia finală a corvetelor multifuncţionale din clasa SIGMA - proiect 10514, a muniţiilor şi suportul logistic iniţial şi produsele/serviciile pentru care operatorul economic va depune oferta finală; b) echipamentele, muniţiile şi serviciile care se pot achiziţiona numai prin acord interguvernamental sau prin alte proceduri de achiziţie; c) echipamentele care trebuie să fie puse la dispoziţia furnizorului, termenele de punere a acestora la dispoziţie; d) montajul financiar şi contractual (plăţi în avans, modalităţi de plată, garanţii etc.); e) operaţiunile de mentenanţă şi estimarea costurilor asociate pe ciclul de viaţă; f) clauzele obligatorii din acordul-cadru/contractele subsecvente/contractul multianual, după caz; g) graficul de desfăşurare a activităţilor şi termenele de livrare; h) procedura de acceptanţă, audituri tehnice şi omologare; i) procedura de recepţie cantitativă şi calitativă; j) operaţiunile compensatorii; k) serviciile de instruire ce vor fi prestate; l) detalii privind transferul tehnologic.7. După ce se declară închisă etapa de negociere, autoritatea contractantă comunică operatorului economic rezultatul etapei. c) Etapa de evaluare a ofertei finale depuse1. Autoritatea contractantă transmite operatorului economic invitaţia de a depune oferta finală, invitaţie care conţine cel puţin următoarele informaţii: a) data şi ora-limită stabilite pentru depunerea ofertei finale; b) adresa la care se transmite oferta; c) limba în care trebuie elaborată oferta.2. Evaluarea ofertei finale constă în verificarea de către comisia de evaluare a corespondenţei ofertei finale cu soluţia stabilită la etapa de negociere, verificarea încadrării preţului total ofertat în valoarea totală estimată a acordului-cadru/contractului multianual.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, precizări şi îmbunătăţiri ale ofertei finale.4. Raportul procedurii specifice se auditează de structura specializată şi se aprobă de către ministrul apărării naţionale.5. În situaţia în care oferta finală depusă de operatorul economic corespunde soluţiei stabilite după etapa de negociere, preţul total ofertat este mai mic sau egal cu valoarea totală estimată a acordului-cadru/contractului multianual şi există fondurile necesare, oferta este declarată câştigătoare.6. În situaţia în care oferta finală depusă corespunde soluţiei stabilite după etapa de negociere, iar preţul total ofertat este mai mare decât valoarea totală estimată a acordului-cadru/contractului multianual, oferta poate fi declarată câştigătoare în condiţiile în care se identifică fondurile necesare.7. În situaţia în care oferta finală depusă nu corespunde soluţiei stabilite după etapa de negociere, oferta este respinsă şi procedura specifică este anulată.8. Operatorul economic primeşte o comunicare scrisă cu privire la rezultatul procedurii specifice.III. Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare1. Structura comisiei de evaluare se aprobă de către ministrul apărării naţionale.2. Nominalizarea membrilor comisiei se va efectua de către fiecare structură din Ministerul Apărării Naţionale reprezentată în comisie şi de către Compania Naţională "Romtehnica" - S.A., iar aprobarea componenţei acesteia se face de către secretarul de stat pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.3. Comisia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile prezentei proceduri specifice.4. De regulă, comisia îşi desfăşoară activitatea în plen. Orice decizie a comisiei trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 din membrii săi. În cazul în care nu se poate întruni votul a cel puţin 2/3 dintre membrii comisiei din cauza unor divergenţe de păreri între aceştia, preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a evaluării propunerii/ofertei. În cazul în care comisia nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi. Membrii comisiei care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se ataşează la minuta şedinţei/raportul proceduri specifice.5. În situaţii justificate în care comisia nu se poate întruni în plen sau unii membri nu pot participa la şedinţe, acestea se vor desfăşura dacă este asigurată participarea a 2/3 din membri, iar documentele care se întocmesc vor fi prezentate fiecărui membru absent la şedinţă pentru a fi însuşite pe bază de semnătură sau pentru a-şi exprima în scris opinia, după caz, în termen de două zile lucrătoare.6. Pe lângă comisie pot fi cooptaţi alţi experţi din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., pentru probleme specifice. Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi va preciza atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale acestora şi va justifica necesitatea participării lor la procesul de evaluare. Experţii cooptaţi nu au drept de vot, dar au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnico-operaţionale, financiare, comerciale sau juridice, asupra cărora, pe baza expertizei pe care o deţin, îşi exprimă punctul de vedere.7. Modificarea componenţei comisiei se face cu aprobarea secretarului de stat pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.8. Comisia de evaluare îşi încetează activitatea la momentul semnării acordului-cadru/contractului multianual de către părţi.------