ORDIN nr. 1.464 din 29 noiembrie 2016privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.022 din 19 decembrie 2016    Având în vedere prevederile art. 5, art. 6 şi art. 11 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei, precum şi secţiunea ATCO.B.030 din anexa I subpartea B a aceluiaşi regulament,în scopul armonizării reglementărilor naţionale cu cele ale Uniunii Europene în domeniul aviaţiei civile,în temeiul prevederilor art. 4 lit. f) şi m) şi ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) lit. a) pct. 4, 7 şi 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca autoritate competentă cu responsabilităţi în certificarea şi supravegherea persoanelor şi a organizaţiilor cărora li se aplică prevederile Regulamentului (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2015/340.  +  Articolul 2 (1) În calitate de autoritate competentă potrivit art. 1, Autoritatea Aeronautică Civilă Română poate decide aplicarea, pentru conformarea cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE şi cu normele sale de aplicare, a mijloacelor acceptabile de conformare adoptate de Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA). (2) Aplicarea mijloacelor acceptabile de conformare prevăzute la alin. (1) sau a unor mijloace de conformare alternative se aprobă prin decizie a directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române.  +  Articolul 3 (1) Începând cu 31 decembrie 2016, un controlor de trafic aerian şi un controlor de trafic aerian stagiar îşi pot exercita privilegiile asociate licenţei în cadrul unei entităţi certificate şi desemnate ca furnizor de servicii de trafic aerian într-o porţiune de spaţiu aerian inclusă în Regiunea de informare a zborurilor - FIR Bucureşti, doar dacă deţin şi o autorizare privind competenţa lingvistică pentru limba română. (2) Procedura de aprobare a metodei de evaluare pentru demonstrarea competenţei lingvistice şi de stabilire a cerinţelor aplicabile în cazul organismelor de evaluare lingvistică se emite de Autoritatea Aeronautică Civilă Română până la 31 decembrie 2016.  +  Articolul 4Autoritatea Aeronautică Civilă Română va analiza reglementările aeronautice civile şi procedurile şi instrucţiunile de aviaţie civilă care tratează aspecte specifice obiectului şi domeniului de aplicare al Regulamentului (UE) 2015/340 şi va propune/realiza modificarea acestora astfel încât să se elimine toate prevederile contrare sau care se suprapun cerinţelor acestui regulament, până la 31 decembrie 2016.  +  Articolul 5 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 148/2012 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 28 februarie 2012, se abrogă.

    Ministrul transporturilor,

    Petru Sorin Buşe
    Bucureşti, 29 noiembrie 2016.Nr. 1.464.-----