ORDIN nr. 201 din 14 decembrie 2016privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare publică şi relaţii publice în Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.011 din 16 decembrie 2016  Având în vedere prevederile art. 31 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) lit. c) pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 29 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul ordin reglementează activitatea de informare publică şi relaţii publice desfăşurată în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI.  +  Articolul 2Activitatea de informare publică şi relaţii publice constă în stabilirea şi dezvoltarea unei comunicări permanente cu cetăţenii, prin intermediul mass-mediei sau în mod direct, în scopul cunoaşterii activităţii MAI şi creşterii nivelului de încredere faţă de instituţie.  +  Articolul 3 (1) În MAI, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de informare publică şi relaţii publice, inclusiv realizarea publicaţiilor, filmelor, emisiunilor şi materialelor audiovizuale, desfăşurate de unităţile aparatului central şi de structurile şi instituţiile aflate în subordinea MAI, se realizează de către Direcţia informare şi relaţii publice, denumită în continuare DIRP. (2) Structurile de informare şi relaţii publice constituite la nivelul instituţiilor şi structurilor din subordinea MAI îndrumă, controlează şi coordonează activitatea de linie desfăşurată de structurile specializate subordonate.  +  Articolul 4În înţelesul prezentului ordin, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) activitatea de informare publică - punerea la dispoziţia celor interesaţi a informaţiilor de interes public referitoare la activitatea MAI, potrivit prevederilor legale în vigoare privind liberul acces la informaţiile de interes public; b) activitatea de relaţii publice - comunicarea corectă şi promptă către public a informaţiilor legate de demersurile instituţionale şi direcţiile de acţiune stabilite prin documentele programatice implementate de MAI; c) structura specializată - structura cu atribuţii de informare publică şi relaţii publice, constituită în conformitate cu reglementările interne privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile MAI; d) personal specializat - persoană desemnată să exercite atribuţii de informare publică şi relaţii publice, inclusiv persoana care are calitatea de purtător de cuvânt.  +  Articolul 5 (1) Obiectivele şi principiile activităţii de informare publică şi relaţii publice se stabilesc în Strategia de relaţii publice a MAI. (2) Strategia reprezintă documentul programatic multianual, care se elaborează de DIRP, în conformitate cu Programul de guvernare şi cu celelalte documente strategice ale MAI.  +  Capitolul II Organizarea activităţii de informare publică şi relaţii publice  +  Articolul 6 (1) Activitatea de informare publică şi relaţii publice se realizează după cum urmează: a) la nivelul aparatului central - de către DIRP; b) la nivelul instituţiilor prefectului - de către personalul specializat sau structura specializată din cadrul instituţiei; c) la nivelul instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, precum şi la nivelul unităţilor teritoriale/judeţene ale acestora - de către personalul specializat sau structurile specializate din cadrul acestora. (2) În cazul misiunilor în străinătate, activitatea de relaţii publice se realizează de persoana desemnată de comandantul formaţiunii MAI înaintea începerii misiunii. Pregătirea persoanei desemnate se asigură de unitatea căreia îi aparţine respectiva persoană.  +  Articolul 7 (1) Conducerea fiecărei instituţii/structuri MAI răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare publică şi relaţii publice, de selecţionarea personalului şi de modul de creare şi gestionare a imaginii instituţionale. (2) Desemnarea purtătorului de cuvânt al unei structuri a MAI se realizează cu avizul consultativ al structurii specializate de la eşalonul ierarhic superior. (3) Structurile specializate şi personalul specializat se subordonează nemijlocit şefilor instituţiilor/structurilor MAI în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 8 (1) În conformitate cu obiectivele stabilite prin Strategia de relaţii publice a MAI, DIRP elaborează, anual, pentru anul următor, Planul de informare şi relaţii publice, denumit în continuare Plan, pe baza propunerilor instituţiilor şi structurilor din subordinea/din cadrul MAI. (2) Propunerile pentru Plan se transmit DIRP până la data de 5 decembrie a anului în curs, pentru anul următor. (3) Instituţiile şi structurile aflate în subordinea/în cadrul MAI, care au structuri specializate constituite la nivelul acestora, întocmesc, anual, propriul plan, ţinând cont şi de activităţile ce le revin. (4) Planurile structurilor specializate conţin cel puţin rubricile: acţiunile planificate, canalele de informare şi comunicare folosite şi modalităţile de realizare a comunicării, periodicitatea derulării acţiunilor, resursele materiale şi financiare necesare şi alte activităţi conexe.  +  Articolul 9 (1) DIRP, cu avizul direcţiei de specialitate a MAI, participă la organizarea şi desfăşurarea pregătirii de specialitate a personalului, în cadrul instituţiilor de învăţământ ale MAI. (2) Pregătirea de specialitate se asigură, de regulă, în cadrul instituţiilor de învăţământ ale MAI, prin: a) cursuri de iniţiere şi/sau perfecţionare, pentru formarea/dezvoltarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi abilităţilor în domeniul informării publice şi relaţiilor publice; b) cursuri de informare publică şi relaţii publice, la nivel postuniversitar şi masterat; c) convocări de specialitate; d) alte forme de pregătire. (3) Organizarea convocărilor cu personalul specializat din instituţiile şi structurile din subordinea MAI se realizează de către DIRP. (4) Structurile specializate din instituţiile şi structurile din subordinea MAI organizează, cel puţin anual, cu informarea DIRP, convocări pentru realizarea pregătirii de specialitate pentru personalul din subordine. Convocările se pot organiza şi în sistem videoconferinţă. (5) Pentru susţinerea cursurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) pot fi cooptaţi specialişti în domeniul informare publică şi relaţii publice din afara MAI.  +  Capitolul III Desfăşurarea activităţii de informare publică şi relaţii publice  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 10Unităţile aparatului central, în funcţie de specific şi atunci când situaţia o impune, transmit la DIRP, în scopul mediatizării, activităţile considerate de interes public.  +  Articolul 11 (1) Persoanele autorizate să comunice cu mass-media sunt şefii/comandanţii structurilor MAI şi personalul specializat, precum şi alte persoane prevăzute de prezentul articol. (2) Personalul MAI aflat în misiune poate face declaraţii publice în limita mandatului dat de coordonatorul acţiunii şi fără a crea un prejudiciu de imagine sau a genera o percepţie negativă asupra instituţiei. Dacă nu există un mandat, personalul MAI se va limita la a prezenta numai elementele generale ale acţiunii. (3) În situaţii deosebite de intervenţie directă, pentru soluţionarea unor cazuri de mare amploare din sfera de competenţă, coordonatorul acţiunii poate da publicităţii date şi informaţii primare, de interes public, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, fără a afecta calitatea intervenţiei sau siguranţa personalului. (4) În cazul intervenţiei la un eveniment a cărui gestionare se realizează prin cooperarea mai multor structuri ale MAI, persoana autorizată să comunice cu reprezentanţii mass-mediei este fie cea care coordonează activităţile la faţa locului, fie o persoană desemnată în acest scop, conform procedurilor de lucru elaborate de către DIRP. (5) În cazul intervenţiei la un eveniment a cărui gestionare se realizează prin cooperarea MAI cu alte instituţii, cel care poate oferi informaţii reprezentanţilor mass-mediei este fie coordonatorul activităţilor la faţa locului, fie o persoană desemnată de acesta. (6) În situaţiile prevăzute la alin. (2)-(5), persoana autorizată să comunice cu mass-media se consultă înainte cu purtătorul de cuvânt al structurii din care face parte sau, atunci când acest lucru nu este posibil, îl informează ulterior, cu celeritate.  +  Articolul 12În orice situaţie care presupune o comunicare cu mass-media, oficială sau în nume personal, angajaţii MAI trebuie să respecte următoarele reguli: a) prin apariţiile şi prin opiniile exprimate să nu aducă prejudicii imaginii instituţiei sau onoarei şi demnităţii profesionale; b) în afara cadrului oficial să facă numai declaraţii în nume personal; c) să nu facă propagandă politică sau prozelitism religios şi să nu instige la fapte sau comportamente antisociale; d) să nu facă declaraţii tendenţioase sau comentarii neadecvate ori în necunoştinţă de cauză; e) să nu prejudicieze derularea unei cercetări aflate în desfăşurare.  +  Articolul 13 (1) Responsabilitatea privind veridicitatea datelor şi informaţiilor puse la dispoziţia personalului specializat/ structurii specializate revine persoanei/structurii care le-a furnizat. Pentru concordanţa dintre documentaţia avută la dispoziţie şi informaţiile difuzate mass-mediei, răspunderea aparţine personalului specializat/structurii specializate de relaţii publice, iar pentru materialele făcute publice de structurile/personalul specializat, răspunderea revine şefului unităţii care a aprobat conţinutul şi difuzarea lor. (2) Pentru întocmirea materialelor destinate mass-mediei se utilizează standardele şi regulile de comunicare publică prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 14 (1) La nivelul aparatului central al MAI, acreditarea reprezentanţilor mass-mediei constituie atributul DIRP. La nivelul instituţiilor/structurilor din subordinea MAI, acreditarea reprezentanţilor mass-mediei se realizează de către structurile specializate. (2) Acreditarea reprezentanţilor mass-mediei se face la cerere, după completarea formularului de acreditare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Secţiunea a 2-a Comunicarea în situaţii cu risc mediatic  +  Articolul 15Situaţiile cu risc mediatic sunt generate de cazurile care, prin consecinţe, suscită interesul mass-mediei şi al opiniei publice şi sunt de natură a afecta imaginea MAI sau a uneia dintre structurile sale.  +  Articolul 16 (1) Modalităţile de gestionare a acestor situaţii la nivelul unei singure instituţii sau structuri din subordinea MAI se reglementează prin proceduri elaborate la nivelul respectivei unităţi. (2) În astfel de situaţii, prima comunicare publică se va realiza în primele 30 de minute, ulterior urmând a se face comunicări periodice de către coordonatorul operaţiunii sau purtătorul de cuvânt desemnat de coordonatorul operaţiunii. (3) În situaţii cu risc mediatic care presupun intervenţia mai multor instituţii sau structuri ale MAI, mediatizarea se face după consultarea structurilor ierarhic superioare, gestionarea acestora fiind reglementată prin proceduri elaborate de către DIRP.  +  Secţiunea a 3-a Comunicarea prin intermediul internetului  +  Articolul 17Comunicarea prin intermediul internetului se realizează, de regulă, cu ajutorul paginilor web şi al mesajelor electronice, reţelelor on-line şi al canalelor audiovideo on-line.  +  Articolul 18Reţeaua paginilor web ale instituţiilor MAI se compune din: a) website-ul MAI, www.mai.gov.ro, gestionat de DIRP, cu sprijinul structurilor din aparatul central; b) website-urile celorlalte structuri ale MAI.  +  Articolul 19 (1) Forma adreselor oficiale de e-mail folosite de personalul specializat pentru transmiterea/primirea mesajelor electronice se stabileşte la nivelul instituţiilor. (2) Se interzice folosirea altor adrese de e-mail decât cele oficiale pentru transmiterea materialelor emise de unitate.  +  Articolul 20 (1) DIRP şi structurile specializate/personalul specializat pot înfiinţa, cu acordul conducerii instituţiilor sau al unităţilor în cadrul cărora funcţionează, pagini instituţionale pe reţelele de socializare, pentru promovarea mesajelor şi informaţiilor publice. (2) Gestionarea, administrarea şi utilizarea paginilor instituţionale pe reţelele de socializare prevăzute la alin. (1) se reglementează prin proceduri elaborate de către DIRP pentru aparatul central al MAI, respectiv de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea/în cadrul MAI.  +  Secţiunea a 4-a Comunicarea internaţională  +  Articolul 21Comunicarea internaţională este activitatea prin care MAI îşi promovează pe plan internaţional principalele activităţi.  +  Articolul 22DIRP desfăşoară, în colaborare cu structurile competente din aparatul central, activităţi circumscrise domeniului comunicării internaţionale.  +  Articolul 23DIRP şi structurile specializate/personalul specializat din cadrul instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea MAI iniţiază şi dezvoltă relaţii de colaborare cu structurile de informare publică şi relaţii publice ale ministerelor similare din alte state, precum şi cu alte instituţii europene şi internaţionale.  +  Articolul 24DIRP, precum şi structurile specializate/personalul specializat din instituţiile şi structurile aflate în subordinea MAI acreditează reprezentanţii mass-mediei străini şi facilitează realizarea de către aceştia a unor interviuri cu reprezentanţi ai structurilor MAI, reportaje, documentare etc., despre acţiunile/activităţile MAI.  +  Secţiunea a 5-a Colaborarea instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în cadrul MAI la realizarea unor producţii video-radio-tv  +  Articolul 25Instituţiile şi structurile aflate în subordinea MAI pot colabora cu studiouri, case de film, societăţi de producţie cinematografică, la producerea unor materiale foto-audiovideo, prin punerea la dispoziţie de tehnică, personal şi uniforme proprii. În procesul de aprobare a unui astfel de demers se va avea în vedere şi avizul de oportunitate al structurii specializate de la eşalonul ierarhic superior, pe baza cererii scrise şi a scenariului trimise de solicitantul colaborării.  +  Articolul 26 (1) Nicio activitate necesară producerii materialelor prevăzute la art. 25 nu poate fi derulată înainte de încheierea unui contract/acord de colaborare ori parteneriat, încheiat în condiţiile reglementărilor în vigoare. (2) Contractul/Acordul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă inclusiv clauze referitoare la: a) indicarea statutului de colaborator sau coproducător al MAI şi menţionarea acestui statut pe generic, copertă, afiş etc.; b) dreptul unităţii solicitate de a retrage personalul şi tehnica specifică în cazul apariţiei unor neconcordanţe între scenariu, decupajul regizoral şi filmările propriu-zise, de natură să afecteze imaginea acesteia sau a MAI, fără aplicarea vreunei sancţiuni sau naşterea unei obligaţii pentru sine sau MAI.  +  Articolul 27La încheierea activităţilor prevăzute la art. 26, unitatea solicitată informează structura specializată de la eşalonul ierarhic superior asupra modului în care s-a realizat colaborarea, problemele apărute şi modul de rezolvare a acestora, precum şi cu privire la alte aspecte de interes, prezentând, după caz, propuneri în consecinţă.  +  Capitolul IV Atribuţiile personalului specializat  +  Articolul 28Personalul specializat îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: a) desfăşoară activităţi de planificare, executare şi evaluare a acţiunilor din sfera de competenţă, la nivelul unităţii, potrivit sarcinilor ce decurg din documentele strategice; b) gestionează relaţia cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activităţii unităţii în mass-media, prezintă conducerii unităţii analize, informări periodice referitoare la imaginea instituţională care includ şi analiza mesajului propriu şi propune măsuri, pe termen scurt, mediu şi lung, de corectare a disfuncţionalităţilor; c) evaluează periodic stadiul îndeplinirii obiectivelor din planurile de informare publică şi relaţii publice şi informează conducerea unităţii cu privire la rezultatele obţinute; d) realizează şi prezintă, zilnic, conducerii unităţii revista/analiza presei, pe problematici şi într-o ordine de interes pentru instituţie; e) redactează proiecte de răspuns şi formulează drept la replică la materialele apărute în mass-media centrală şi locală, care vizează personalul şi unitatea, cu aprobarea şefului acesteia; f) în cazul apariţiei unor materiale de presă ce afectează imaginea instituţională, prezintă, operativ, conducerii unităţii soluţii de remediere a situaţiei; g) organizează, cu aprobarea şefului ierarhic, ori de câte ori situaţia o impune, conferinţe sau briefinguri de presă; h) desfăşoară activităţi de sprijinire a jurnaliştilor din România şi din străinătate în acţiuni de documentare cu privire la activitatea unităţii; i) redactează proiectele răspunsurilor pentru interviurile/declaraţiile de presă ale conducerii unităţii ori ale personalului anume desemnat să participe la astfel de activităţi; j) desfăşoară activităţi de informare locală, naţională şi internaţională cu privire la evenimentele de interes public de la nivelul unităţii, precum şi campanii de informare publică, participă la realizarea materialelor promoţionale; k) elaborează structura paginii web a unităţii şi actualizează permanent informaţiile cuprinse în pagina web a unităţii, incidente domeniului informării publice şi relaţiilor publice; l) întocmeşte planul de acţiune pentru situaţii cu risc mediatic şi ia măsurile specifice pentru gestionarea acestora cât mai eficientă şi pentru reducerea timpului de răspuns; m) asigură accesul liber şi neîngrădit al cetăţenilor la orice informaţii de interes public, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare; n) reprezintă unitatea în domeniul comunicării publice, în raporturile cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii şi reprezentanţi ai societăţii civile, pe baza mandatului încredinţat de conducerea acesteia.  +  Articolul 29 (1) Purtătorii de cuvânt sunt, de regulă, selecţionaţi din rândul personalului ce încadrează structurile specializate. (2) Atribuţiile specifice purtătorului de cuvânt sunt: a) prezentarea publică a poziţiei oficiale a conducerii unităţii; b) documentarea solicitărilor din partea mass-mediei pentru oferirea unei poziţii instituţionale; c) participarea sau gestionarea comunicărilor publice ale reprezentanţilor unităţii; d) inventarierea temelor mediatice care pot genera dezbateri ce privesc unitatea; e) evaluarea posibilelor riscuri mediatice care privesc unitatea; f) transmiterea operativă, prin apariţii publice, a unor informaţii complete şi reale, în situaţia producerii unor evenimente deosebite.  +  Articolul 30Purtătorul de cuvânt sau, după caz, persoanele desemnate să ofere mass-mediei informaţii de interes public prezintă punctul de vedere oficial al instituţiei, potrivit mandatului încredinţat, fiindu-le interzis să emită păreri personale.  +  Articolul 31 (1) Structurile specializate şi personalul specializat au obligaţia de a coopera şi de a se consulta, în situaţii care privesc acţiuni comune desfăşurate de personalul pe care fiecare îl reprezintă, precum şi în cazul unor activităţi având ca scop îmbunătăţirea imaginii instituţionale. În acest sens, structurile specializate şi personalul specializat colaborează pentru elaborarea unor comunicate de presă care să evidenţieze contribuţia fiecărei instituţii implicate şi cooperarea dintre acestea pe perioada derulării acţiunilor. (2) Instituţiile şi structurile aflate în subordinea/în cadrul MAI, precum şi cele aflate în subordinea acestora pot încheia protocoale de cooperare, în domeniul informare şi relaţii publice, cu instituţii guvernamentale sau neguvernamentale, pentru acţiuni punctuale sau cu caracter permanent. (3) Încheierea protocoalelor de cooperare prevăzute la alin. (2) se realizează cu avizul de specialitate al DIRP, iar pentru structurile aflate în subordinea instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea MAI, cu avizul acestora din urmă.  +  Articolul 32Documentele gestionate de personalul specializat sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Capitolul V Mijloacele de informare în masă centrale şi teritoriale ale MAI  +  Articolul 33 (1) Activitatea mijloacelor de informare în masă ale MAI se desfăşoară: a) în scopul creării unei imagini instituţionale optime/pozitive a MAI şi instituţiilor/unităţilor din subordinea acestuia; b) în conformitate cu principiul constituţional al libertăţii de exprimare; c) în limitele şi condiţiile cadrului legal în vigoare; d) cu respectarea strategiilor derulate la nivelul instituţiei. (2) Mijloacele de informare în masă ale MAI cuprind: a) presa scrisă şi alte materiale tipărite/editate; b) presa audiovizuală; c) paginile web ale MAI şi ale instituţiilor şi structurilor din subordinea/din cadrul MAI; d) conturile instituţionale în reţelele de socializare din mediul online.  +  Articolul 34 (1) DIRP editează revista "Pentru Patrie", mijloc de informare şi reprezentare a activităţii MAI. (2) În cadrul instituţiilor MAI se pot edita publicaţii de specialitate atât la nivel central, cât şi local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Aceste structuri se subordonează, pe linie profesională, DIRP. (3) Înfiinţarea unor noi mijloace de informare în masă ale MAI se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu avizul prealabil al DIRP. (4) În localităţile în care funcţionează posturi locale de radio şi televiziune, şefii instituţiilor sau structurilor aflate în subordinea/în cadrul MAI pot desemna 1-2 angajaţi care să pregătească şi să prezinte rubrici şi emisiuni la posturile respective, privind activitatea proprie.  +  Articolul 35 (1) Pentru desfăşurarea activităţilor specifice, redacţiile elaborează proceduri de realizare a activităţilor din domeniul publicistic, aprobate de şeful instituţiei/structurii în subordinea căreia se află. (2) Activităţile administrative, de logistică, financiar, resurse umane, juridic şi celelalte care nu fac parte din atribuţiile redacţionale se asigură de către compartimentele de specialitate ale instituţiei/structurii în subordinea căreia se află.  +  Articolul 36 (1) Atribuţiile generale ale conducerii redacţiilor mijloacelor de informare în masă, centrale şi locale, ale MAI, sunt următoarele: a) dispune măsuri de mediatizare a activităţii MAI; b) elaborează planuri proprii de producţie publicistică scrisă şi audiovizuală pe baza nevoilor de comunicare ale structurii din care fac parte şi cu aprobarea şefilor cărora li se subordonează; c) realizează publicaţii, emisiuni de radio şi televiziune pe specificul activităţii structurilor MAI şi asigură apariţia şi difuzarea acestora; d) dezvoltă relaţii de colaborare cu redacţii similare/corespondente, centrale şi locale, din ţară sau străinătate; e) organizează şi gestionează propriile baze de date pe specificul activităţii proprii; f) sprijină activitatea de relaţii publice la nivelul instituţiei sau structurii din care fac parte, prin prezentarea periodică a principalelor activităţi desfăşurate, a strategiilor şi programelor aplicabile la nivelul MAI, a obiectivelor instituţiei etc.; g) utilizează eficient şi gestionează resursele materiale şi financiare puse la dispoziţie; h) prezintă anual un raport de activitate în şedinţele de evaluare a instituţiei. (2) Redactorii-şefi poartă întreaga răspundere în privinţa calităţii şi veridicităţii informaţiei difuzate de redacţiile pe care le conduc.  +  Capitolul VI Relaţiile cu comunitatea  +  Articolul 37Comunitatea, în sensul prezentului capitol, include cetăţenii, organele şi organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, organizaţiile profesionale, instituţiile de învăţământ, cluburi sportive, culte religioase recunoscute de lege şi alte entităţi legal constituite.  +  Articolul 38Activităţile desfăşurate în domeniul relaţiilor cu comunitatea au ca scop: a) informarea oportună şi corectă a comunităţii în ceea ce priveşte problemele care pot afecta viaţa sau sănătatea persoanelor, liniştea socială, precum şi în scopul formării unei atitudini preventive, al creării premiselor unei cooperări cu aceasta atât în situaţii de normalitate, cât şi în situaţii cu risc mediatic; b) atragerea unor persoane reprezentative în comunitate, vectori de imagine şi purtători de mesaj, pentru a susţine mesajele instituţionale şi pentru a promova mesajele informativ-preventive ale MAI.  +  Articolul 39Relaţiile cu comunitatea pot fi consolidate prin: a) contactul cu membrii comunităţii; b) participarea reprezentanţilor MAI la evenimente importante din viaţa comunităţii; c) invitarea unor membri marcanţi ai comunităţii, a tinerilor şi copiilor la evenimente importante din viaţa instituţiei, cum sunt: evenimentele aniversare ale instituţiei, concursuri, activităţi de genul "porţi deschise" şi altele; d) difuzarea, prin intermediul structurilor specializate sau al personalului specializat, de informaţii de larg interes, răspunsuri la solicitările unor organizaţii, publicaţii, cetăţeni, lideri de opinie etc.; e) editarea şi difuzarea de materiale promoţionale, respectiv broşuri, pliante, afişe, privind activitatea MAI; f) vizite realizate de personalul MAI în unităţi şcolare, primării etc., aflate pe raza de competenţă; g) organizarea unor evenimente/campanii de comunicare privind specificul activităţilor desfăşurate de personalul MAI, pe linia apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a avutului public şi privat, a combaterii infracţionalităţii, a asigurării ordinii publice, a prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă - pentru diseminarea cunoştinţelor privind modul de comportare înainte, pe timpul şi după producerea situaţiilor de urgenţă.  +  Capitolul VII Evaluarea activităţii de informare publică şi relaţii publice  +  Articolul 40Evaluarea activităţii de informare publică şi relaţii publice se realizează de către DIRP şi de structurile specializate din inspectoratele generale/similare, prin analizarea stadiului de implementare a planurilor de informare şi relaţii publice.  +  Articolul 41Analiza de imagine a MAI se execută la nivelul DIRP, pe baza datelor conţinute de articolele/ştirile prezentate de mijloacele de informare în masă centrale şi de alte materiale documentare.  +  Articolul 42 (1) Analiza de imagine este principalul instrument de lucru pentru evaluarea activităţii de informare publică şi relaţii publice şi se realizează prin monitorizarea mass-mediei, prin sondaje de opinie interne şi externe ori prin alte metode, în funcţie de sistemul de indicatori de imagine stabilit. (2) Scopul analizei de imagine este stabilirea profilului de imagine şi identificarea deficitului de comunicare.  +  Articolul 43Analiza de imagine cuprinde, de regulă, următoarele: a) date cu privire la mijloacele de informare în masă monitorizate şi alte materiale utilizate pentru elaborarea analizei de imagine; b) numărul de articole/ştiri de presă care au în conţinut referiri la structura emitentă; c) numărul de referiri; d) ponderea referirilor pozitive/negative în structura imaginii instituţiei; e) principalele teme abordate de mijloacele de informare în masă; f) factorii de risc imagologic rezultaţi din imaginea promovată de mijloacele de informare în masă; g) concluzii şi propuneri.  +  Articolul 44DIRP elaborează analize de imagine, lunare şi anuale, pe care le prezintă conducerii MAI şi le transmite inspectoratelor generale/similare până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă şi, respectiv, până la data de 20 ianuarie pentru anul precedent.  +  Articolul 45Buletinele informative şi comunicatele de presă se păstrează şi se arhivează pe termen nelimitat.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 46Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 47La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului de interne nr. 319/2002 privind mediatizarea datelor şi informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu de către lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne*); Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului de interne nr. 319/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
  b) art. 1 alin. (1) lit. a), art. 2 lit. a)-g), art. 3 lit. a)-f), art. 4 alin. (1), (4) şi (5), art. 5, art. 8, art. 9, art. 10 lit. A, art. 12-16, art. 18-35, art. 47, art. 48 alin. (1), art. 49 şi art. 50, precum şi anexele la Instrucţiunile ministrului de interne nr. 171/2001 privind desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, tradiţii, educaţie şi sport în Ministerul Afacerilor Interne**). Notă

  ──────────

  **) Instrucţiunile ministrului de interne nr. 171/2001 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
   +  Articolul 48Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan Dragoş Tudorache
  Bucureşti, 14 decembrie 2016.Nr. 201.  +  Anexa 1Standarde şi reguli de comunicare1. Materialele trebuie să fie scurte şi simple, dar să răspundă întrebărilor care construiesc o informaţie completă/o ştire de presă: cine?, ce?, unde?, când?, cum?, de ce?. În redactarea materialelor se va folosi, de regulă, metoda "piramidei inversate". Titlul va fi scurt, percutant şi reprezentativ pentru ceea ce urmează să fie relatat în text. Se va folosi un limbaj accesibil, evitându-se termenii tehnici (sau cu explicarea acestora pe înţelesul tuturor).2. Informaţiile de interes public, destinate mediatizării, au la bază criteriile comune, acceptate de mijloacele de informare în masă: oportunitate, noutate, impact, proximitate, amploare, unicitate, interes, valoare educaţională, dinamism etc.3. În realizarea materialelor destinate informării publice şi relaţiilor publice se ţine cont de regulile de identitate vizuală ale MAI şi ale instituţiei emitente, respectiv: a) însemnul heraldic/sigla al/a instituţiei emitente; b) logoul instituţiei, în situaţia în care acesta există; c) tipul materialului de presă - de exemplu: buletin informativ, comunicat, ştire etc.; d) titlul materialului de presă - care trebuie să fie scurt, concis şi să suscite interesul destinatarului; e) data emiterii şi, după caz, persoana de contact - grad profesional/militar, nume, prenume, funcţie, număr de telefon.4. În cazul emiterii unor materiale comune, destinate informării publice şi relaţiilor publice, se regăsesc, alături de elementele de identitate ale MAI, şi elemente de identitate vizuală aparţinând instituţiilor emitente.5. Materialele de informare publică şi relaţii publice, emise în comun cu reprezentanţii unor state membre ale Uniunii Europene, au în vedere prevederile Manualului de identitate vizuală al Uniunii Europene.6. Mediatizarea informaţiilor de interes public se va face cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi a prezumţiei de nevinovăţie.7. Mediatizarea informaţiilor de interes public nu va afecta dreptul la propria imagine şi va urmări protecţia minorilor. Prezentarea victimelor infracţiunilor sau a minorilor, precum şi a persoanelor suspectate de săvârşirea unor fapte ilegale se poate realiza, fără însă a face posibilă astfel identificarea acestora.8. Consumatorii de droguri aflaţi în tratament şi consiliere nu pot face obiectul mediatizării decât cu acordul scris al acestora, cu respectarea anonimatului şi a prevederilor legale cu privire la protejarea demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine.9. Mediatizarea informaţiilor cu privire la persoanele decedate se poate face prin comunicarea elementelor de identificare, doar după anunţarea şi cu acceptul familiilor sau al rudelor apropiate.10. În situaţia persoanelor dispărute sau a celor cu identitate necunoscută, inclusiv a minorilor, la solicitarea organelor de poliţie care au în lucru cauza respectivă, se poate cere sprijinul populaţiei, prezentându-se, după caz, fotografia, semnalmentele şi datele persoanelor respective.11. Când situaţia operativă o permite, persoanele urmărite pot fi mediatizate, cu prezentarea fotografiei, a datelor de identificare şi a semnalmentelor, aceste informaţii urmând a fi puse la dispoziţia structurilor de informare şi relaţii publice de către organele judiciare care au în lucru cauza respectivă.12. Dacă identitatea unei persoane fizice sau juridice a devenit de notorietate, din alte surse, se poate confirma acest lucru, utilizând în continuare elementele de identitate menţionate.13. Pentru a nu aduce atingere principiului concurenţei loiale nu se vor da publicităţii datele de identificare ale persoanelor juridice, dar se va putea menţiona, în context, domeniul de activitate.14. Mediatizarea lucrătorilor MAI, care s-au remarcat în instrumentarea unor cazuri, se va realiza numai cu acordul acestora şi cu aprobarea şefului unităţii, care stabileşte oportunitatea mediatizării acestor cazuri.  +  Anexa 2FORMULARde solicitare a acreditării pentru jurnaliştiI. Numele şi prenumele ..............................................Nr. legitimaţie de serviciu ............................................Tel. fix .......... tel. mobil ................... fax ..................E-mail ...........................II. Numele companiei mass-media ...........................Adresa companiei ........................................................Ţara ................................ oraşul ............................Tel. ....................... fax .............. e-mail ..................Numele, prenumele şi coordonatele de contact ale managerului general..................................................................III. Poziţie (bifaţi)[] redactor-şef [] reporter [] redactor [] cameraman [] fotoreporterAlte funcţii ...........................................................IV. Domeniul de activitate[] ordine publică [] cultură [] sportV. Tipul de media[] presă scrisă [] televiziune [] radio [] agenţie de presă [] on-linealtele ...............................................................[] cotidian [] săptămânal [] lunar [] on-linealtele ...............................................................NOTĂ:Cu formularul de acreditare se va transmite şi fotocopie după legitimaţia de serviciu a jurnalistului.Semnătură redactor-şef ................ ştampila companiei  +  Anexa 3DOCUMENTEgestionate de personalul specializatÎn domeniul relaţiilor publice:1. fişa postului responsabilului desemnat cu informarea publică şi relaţiile publice, întocmită conform prevederilor ordinului ministrului afacerilor interne privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare publică şi relaţii publice în Ministerul Afacerilor Interne;2. Planul de activitate, aprobat de conducerea unităţii, întocmit conform reglementărilor interne specifice fiecărei structuri MAI;3. analiza îndeplinirii sarcinilor stabilite în planurile de activitate, precum şi a altor activităţi;4. extrasele zilnice din presă, în format tipărit şi/sau electronic;5. raportările periodice înaintate eşalonului superior, privind activitatea desfăşurată;6. mapa cu buletinele, comunicatele de presă, drepturile la replică, remise în anul în curs sau, după caz, arhivate pe suport hârtie sau în format electronic;7. protocoale de parteneriat încheiate cu diverse instituţii în domeniul comunicării/evidenţa acţiunilor desfăşurate în baza acestor protocoale/evaluările periodice ale impactului mediatic;8. mapa cu materialele prezentate în conferinţele/briefingurile de presă - invitaţia, mapa de presă, materialele prezentate, lista jurnaliştilor participanţi etc.;9. mapa cu materialele de organizare şi desfăşurare a campaniilor mediatice sau a altor evenimente publice;10. interviurile acordate în presa scrisă de personalul din comanda unităţii sau de alte persoane desemnate, în format tipărit şi/sau electronic.În domeniul informării publice:11. lista actualizată cu acreditările pentru anul în curs;12. Registrul pentru înregistrarea cererilor şi a răspunsurilor privind liberul acces la informaţiile de interes public;13. informaţiile de interes public, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în format tipărit şi/sau electronic.-------