ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 (*actualizată*)privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar(actualizată până la data de 22 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 8 aprilie 2008  Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii fiscal-bugetare în perioada 2005-2008, care sunt subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a inflaţiei şi care privesc: stabilirea deficitului bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice; susţinerea procesului de convergenţă a economiei româneşti cu economiile europene; relaxarea fiscalităţii asupra muncii, venitului şi capitalului; scăderea ratelor de contribuţii la asigurările sociale; creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale,urmărindu-se în acelaşi timp continuarea şi consolidarea politicilor de capital uman - învăţământ, sănătate, pensii - ce vor asigura premise pentru realizarea unei economii durabile în domeniul forţei de muncă, asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri europene şi a contribuţiei României la bugetul comunitar,având în vedere necesitatea armonizării metodologiei naţionale de raportare a deficitului cu metodologia europeană (Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Comunitate) prin instituirea unor reguli de raportare a tuturor elementelor de calcul al deficitului public,aliniindu-ne la opiniile şi recomandările Comisiei Europene, dar şi ale agenţiilor de rating efectuate cu ocazia evaluărilor periodice, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezultă că, pentru evitarea riscurilor semnalate şi implicit a riscului declanşării procedurii de deficit excesiv este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare şi de abordare mai prudentă a deficitului bugetar,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Reglementări privind cheltuielile publice  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia prevederilor art. 15, se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice a căror finanţare se asigură astfel:a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;c) integral din venituri proprii.  +  Secţiunea a 2-a Măsuri de reducere a cheltuielilor publice în anul 2008  +  Articolul 2(1) Autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 1 li se interzice achiziţionarea de mobilier, aparatură electrocasnică, aparate de telecomunicaţii pentru birouri, astfel cum sunt clasificate în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, precum şi imobile, autoturisme, aparate de aer condiţionat şi aparate audiovideo.(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) achiziţiile pentru:a) autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate în anii 2007 şi 2008, numai dacă acestea nu provin din restructurarea altor instituţii publice, deja existente, şi cele care se mută în sedii noi, precum şi cele din domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare;b) proiectele finanţate din împrumuturi interne şi externe, din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite pentru liniile de asistenţă ale programelor operaţionale finanţate din fonduri structurale, proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile şi din fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări;c) imobilele şi dotarea spaţiilor de învăţământ din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;--------------Lit. c) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008.c^1) imobilele care intră sub incidenţa art. 4 alin. (4) şi (8) din Legea nr. 422/2001  privind protejarea monumentelor istorice, republicată, şi imobilele care se achiziţionează în vederea păstrării patrimoniului cultural naţional; privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;--------------Lit. k) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008.l) dotarea cu mobilier expoziţional şi de prezentare, rafturi şi dulapuri pentru arhivă;--------------Lit. l) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008.m) sisteme de control al accesului, sisteme de avertizare şi protecţie la incendiu, sisteme de supraveghere video, sisteme de protecţie şi alarmare antiefracţie;--------------Lit. m) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008.n) bunurile necesare dotării şi funcţionării consulatelor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.--------------Lit. n) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008.o) autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, care potrivit legii au competenţa de a-şi aproba bugetele proprii;-------------Lit. o) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 186 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2008.p) aparatură audiovideo pentru activitatea specifică de producţie artistică teatrală, muzicală şi cinematografică.-------------Lit. p) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 186 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2008.------------Lit. c^1) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2008.d) dotarea spaţiilor de învăţământ, a căminelor şi cantinelor instituţiilor de învăţământ superior de stat, achiziţionate din fonduri provenite din venituri proprii şi în completare de la bugetul de stat;e) creşe, grădiniţe, unităţi sanitare publice, unităţi de asistenţă medico-socială, unităţi de asistenţă socială, căminele şi cantinele pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;--------------Lit. e) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008.f) obiectivele de investiţii cu punere în funcţiune în anul 2008, cu condiţia ca în devizul general al lucrării acestea să fi fost prevăzute ca primă dotare;g) organizarea şi desfăşurarea Summitului NATO, alegerile locale şi parlamentare şi pentru participarea României la Expoziţia Internaţională 2008 «Apă şi dezvoltare durabilă», Zaragoza, Spania, şi pentru Camera Deputaţilor;------------Lit. g) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 275 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008.h) imobilele revendicate, precum şi imobilele în care se vor muta autorităţile şi instituţiile publice în vederea retrocedării imobilelor revendicate;i) dotarea spaţiilor destinate desfăşurării activităţilor finanţate integral din venituri proprii;j) autoturismele de transport blindate şi neblindate şi alte autoturisme de teren cu destinaţie militară.k) contractele de cercetare-dezvoltare încheiate pentru realizarea programelor/proiectelor/temelor de cercetare finanţate din fonduri publice, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002(3) Achiziţiile publice aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective, numai în condiţiile în care autoritatea contractantă a transmis deja până la acea dată spre publicare anunţul sau invitaţia de participare.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite  +  Articolul 3(1) În structura şi volumul bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea aprobate pe anul 2008 se efectuează următoarele modificări:a) redistribuiri de sume, între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol, pentru asigurarea fondurilor necesare transmiterii drepturilor care se plătesc din aceste bugete şi asigurării derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi pentru finanţarea unor programe de informatizare în domeniul pensiilor şi accidentelor de muncă;b) redistribuiri de sume, pe parcursul întregului an, în cadrul bugetelor sumelor alocate din credite externe, între capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli pentru asigurarea derulării corespunzătoare a programelor finanţate din credite externe;c) bugetul sumelor alocate din credite externe anexă la bugetul asigurărilor sociale de stat se suplimentează cu suma de 12.680 mii lei;d) în bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru funcţionarea "Centrului de Formare Profesională a adulţilor Mehedinţi" şi "Centrului de Formare Profesională a Adulţilor Târgu Mureş" se introduc anexa nr. 6/04/07 şi anexa nr. 6/04/08 "Bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2008", ale căror subvenţii se asigură prin redistribuiri de sume, în cadrul capitolului "Învăţământ" al acestui buget.(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), c) şi d), în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările corespunzătoare în bugete şi în anexele la acestea şi să le comunice Ministerului Economiei şi Finanţelor.(3) Prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) se aplică şi în cazul bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 4(1) În structura bugetului de stat şi bugetelor ordonatorilor principali de credite aprobate pe anul 2008 se efectuează următoarele modificări:a) În vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de sume în cadrul bugetului propriu şi bugetelor instituţiilor subordonate, între subdiviziunile titlului "Cheltuieli de personal" pe parcursul întregului an bugetar.b) Administraţia Prezidenţială şi Ministerul Afacerilor Externe efectuează redistribuiri de sume în cadrul titlului "Bunuri şi servicii", în vederea asigurării necesarului de fonduri la articolul "Deplasări, detaşări, transferări" şi la articolul "Alte cheltuieli", alineatele "Protocol şi reprezentare" şi "Chirii".c) Administraţia Prezidenţială introduce, ca anexă la buget, fişa cod 01.51.01.003 "c - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii", cu suma de 20 mii lei prin diminuarea corespunzătoare a fişei cod 01.51.01.002 "e - Alte cheltuieli asimilate investiţiilor".d) Curtea Constituţională, Consiliul Concurenţei, Cancelaria Primului-Ministru, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Serviciul de Protecţie şi Pază efectuează redistribuiri de sume în cadrul titlului "Bunuri şi servicii", în vederea asigurării necesarului de fonduri la articolul "Deplasări, detaşări, transferări", precum şi în cadrul titlului "Cheltuieli de personal", în vederea asigurării necesarului de fonduri la alineatele "Indemnizaţii de delegare" şi "Indemnizaţii de detaşare".e) Consiliul Legislativ introduce în bugetul propriu, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", alineatul 55.02.01 "Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale", cu suma de 8 mii lei, prin redistribuire de la titlul "Bunuri şi servicii".f) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii introduce în bugetul propriu, la titlul "Active nefinanciare", alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport", prin redistribuiri de sume între subdiviziunile acestui titlu.g) Cancelaria Primului-Ministru efectuează redistribuiri de credite bugetare în bugetul sumelor alocate din fonduri externe nerambursabile, între subdiviziunile capitolului 51.08 "Autorităţi publice şi acţiuni externe".h) Ministerul Afacerilor Externe introduce, la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", articolul "Transferuri interne" cu alineatul "Asistenţă pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere", cu suma de 7.000 mii lei, iar la articolul "Transferuri curente în străinătate", alineatul "Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate", cu suma de 10.000 mii lei, sume redistribuite de la alineatul "Cooperare economică internaţională".i) Ministerul Economiei şi Finanţelor efectuează redistribuiri de sume la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" între subdiviziunile titlului "Active nefinanciare", cu modificarea corespunzătoare a fişelor de investiţii, anexe la bugetul acestuia, iar la titlul "Cheltuieli de personal" introduce alineatele: "Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă", "Alocaţii pentru locuinţe" şi "Locuinţe de serviciu", cărora li se vor aloca credite bugetare prin redistribuire în cadrul titlului.Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării activităţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, Ministerul Economiei şi Finanţelor poate efectua redistribuiri de credite bugetare între toate subdiviziunile bugetului, inclusiv din suma alocată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit anexei nr. 3/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare.j) Ministerul Justiţiei efectuează redistribuiri de sume între subdiviziunile titlului "Bunuri şi servicii", pentru asigurarea fondurilor necesare la alineatele "Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional" şi "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii".k) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative efectuează redistribuiri de sume în cadrul şi între capitolele, titlurile şi alineatele de cheltuieli din bugetul acestuia, în volumul şi structura bugetelor instituţiilor publice din subordinea ministerului, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, precum şi în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţilor finanţate integral din venituri proprii. Redistribuirile aferente titlului "Active nefinanciare" se efectuează cu modificarea corespunzătoare a fişelor de investiţii, anexe la bugetul acestuia.l) Ministerul Apărării efectuează redistribuiri de sume în cadrul şi între capitolele, titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din bugetul acestuia, precum şi ale veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţilor finanţate integral din venituri proprii.m) Bugetul sumelor alocate din credite externe anexă la bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se diminuează cu suma de 12.680 mii lei.n) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale introduce în bugetul propriu, la capitolul 86.01 "Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic", alineatul 71.01.01 "Construcţii", cu suma de 1.527 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a sumelor de la titlul "Alte transferuri" alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru plata lucrărilor executate în anul 2007, se introduc fişele obiectivelor de investiţii "Amenajarea hidroameliorativă Câmpia Covurlui", cod 22.83.01.5057, cu suma de 80 mii lei, "Modernizarea SPA Cama, jud. Giurgiu", cod 22.83.01.5330, cu suma de 44 mii lei, "Extinderea frontului captare din sistemul Hărman Prejmer, judeţul Braşov", cod 22.83.01.5414, cu suma de 141 mii lei, şi "Modernizarea staţiei de pompare SPE Berveni Someş-Crasna, judeţul Satu Mare", cod 22.83.01.5431, cu suma de 14 mii lei prin diminuarea cu suma de 279 mii lei a obiectivului de investiţii "Reabilitarea lucrărilor de desecare din incinta îndiguită Goştinu Greaca Argeş, judeţul Giurgiu şi Călăraşi", cod 22.83.01.5527.o) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile introduce modificările corespunzătoare în bugetul propriu, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, şi efectuează redistribuiri de sume în cadrul şi între capitolele, titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din bugetul său.În bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile se introduc fişele obiectivelor de investiţii în continuare, "Reconstrucţie ecologică a amenajărilor piscicole abandonate din zona Holbina-Dunavăţ Delta Dunării", cod 23.74.01.01.01.25, cu suma de 71 mii lei, "Staţie de monitorizare a peştilor migratori din Dunăre", cod 23.74.01.02.01.31, cu suma de 482 mii lei, "Staţia meteorologică Târgovişte", cod 23.80.01.55.01.12.01, cu suma de 80 mii lei, "Staţie regională de supraveghere a radioactivităţii mediului", cod 23.74.01.02.01.33, cu suma de 668 mii lei, şi fişa obiectivului nou de investiţii, "Lucrări de decolmatare a principalelor canale şi gârle pescăreşti din Delta Dunării, judeţul Tulcea - etapa II", cu suma de 6.500 mii lei, finanţarea asigurându-se prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat.p) Ministerul Sănătăţii Publice redistribuie la capitolul 66.01 "Sănătate" suma de 71.100 mii lei de la alineatul "Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale", aferentă obiectivelor de investiţii noi la alineatul nou ce va fi introdus în buget "Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţe".La capitolul 66.10 "Sănătate" se efectuează redistribuiri de sume între şi în cadrul titlurilor: "Bunuri şi servicii", "Active nefinanciare" şi "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". În cadrul alineatului 51.01.35 "Transferuri din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate" suma de 40.000 mii lei se utilizează pentru reîntregirea plăţilor efectuate de unităţile sanitare publice în anii 2006-2007 pentru datoriile către furnizori înregistrate până la finele anului 2005, potrivit art. 192 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.q) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, la capitolul 65.01 "Învăţământ", redistribuie sume între subdiviziunile titlului "Alte cheltuieli" pentru finanţarea taberelor studenţeşti şi introduce la titlul "Bunuri şi servicii" articolul "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe", ale cărui alocaţii se asigură prin redistribuire în cadrul titlului.Pentru organizarea Conferinţei Internaţionale European Youth Card Association "Mobilitate interculturală - Politici publice de Tineret România", Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului efectuează redistribuiri de sume de la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul "Alte cheltuieli" la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice".Pentru plata lucrărilor executate în anul 2007, se introduc fişele obiectivelor de investiţii "Spaţii cazare 402 locuri la Universitatea "Valachia" din Târgovişte", cod 25.65.01.43, cu suma de 1.400 mii lei şi "Clădire boxe pentru butelii azot şi hidrogen, Facultatea de Chimie a Universităţii din Craiova", cod 25.65.01.170, cu suma de 73 mii lei, finanţate din surse proprii, precum şi "Amenajare şi acoperire a bazinului de înot al Universităţii de Medicină şi Farmacie Bucureşti", cod 25.65.01.75, cu suma de 350 mii lei şi "Corp de legătură la clubul elevilor din Întorsura Buzăului, judeţul Covasna", cod 25.65.01.116, cu suma de 182 mii lei, finanţate de la bugetul de stat, prin redistribuire a sumelor de la poziţia C - Alte cheltuieli de investiţii fişa cod 25.65.01.83 "e - Alte cheltuieli asimilate investiţiilor".r) Ministerul Culturii şi Cultelor efectuează, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", redistribuiri de sume între subdiviziunile titlului "Active nefinanciare", cu modificarea corespunzătoare a fişelor de investiţii, anexe la bugetul acestuia, iar în cadrul capitolului 67.10 "Cultură, recreere şi religie", la titlul "Cheltuieli de personal", introduce alineatul 10.03.03 "Contribuţii de asigurări sociale de sănătate" prin redistribuire de la alte subdiviziuni în cadrul acestui titlu.Suma alocată programului "Sibiu - capitală culturală europeană 2007" se majorează cu 600 mii lei, prin redistribuire în cadrul titlului "Bunuri şi servicii".Ministerul Culturii şi Cultelor introduce, ca anexă la bugetul propriu, fişa Programului PHARE 2006/018-147.05.01.02 - "Consolidarea sectorului audiovizual din România".În anexa nr. 3/27/02c, la nr. crt. 2, în loc de "comuna Breaza" se va citi "comuna Berzeasca".s) Ministerul Public redistribuie suma de 12 mii lei de la proiectul 12 Facilitatea de tranziţie 2007/19343.01.04 "Întărirea capacităţii operaţionale a agenţiilor de aplicare a legii din România în domeniul criminalităţii economico-financiare (PICCJ)" la proiectul 4 RO 05/IB/JH/03 "Consolidarea cadrului instituţional şi legislativ în domeniul cooperării judiciare internaţionale (PICCJ)", în cadrul sursei de finanţare "Buget de stat", completează finanţarea proiectului 13 Facilitatea de tranziţie (convenţia de twinning) DNA cu sursa de finanţare externă nerambursabilă primită de la Comisia Europeană, în sumă de 2.042 mii lei, şi introduce ca anexă la bugetul propriu proiectul "JLS/2007/JPEN/227 Întărirea cooperării românobelgiene în domeniul investigării criminalităţii organizate" cu finanţare de la bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile.ş) Ministerului Transporturilor majorează titlul "cheltuieli de personal" cu suma de 10.500 mii lei, prin diminuarea celorlalte titluri de cheltuieli ale capitolului "Transporturi", şi efectuează redistribuiri de sume între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli ale acestui capitol.În bugetul Ministerului Transporturilor se introduc fişele obiectivelor de investiţii noi, "Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 - 13+800", cod 24.84.01.05200802, cu suma de 25.000 mii lei, "Lărgire la 4 benzi centura Bucureşti Sud între A2 km 23+600 şi A1 km 55+520" cod 24.84.01.05200815, cu suma de 10.000 mii lei, şi "Modernizare DN 72 Găeşti - Ploieşti km 0+000 - 76+180" cod 24.84.01.05200816, cu suma de 5.000 mii lei, a căror finanţare în anul 2008 se asigură prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat acestui minister.t) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 redistribuie suma de 251 mii lei de la titlul "Asistenţă socială" la titlul "Bunuri şi servicii".ţ) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării introduce, ca anexe la bugetul propriu, "Bugetul sumelor alocate din fonduri externe nerambursabile" şi proiectul cu finanţare nerambursabilă "Îmbunătăţirea managementului cazurilor de discriminare în faţa instanţelor de judecată", cu finanţare de la bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile.u) Academia Română introduce, ca anexă la bugetul propriu, fişa obiectivului de investiţii "Extindere spaţii pentru secţia de chirurgie pavilion nr. 1 CMDTAMP", cod 37.66.01.004, a cărui finanţare se asigură în cadrul bugetului aprobat.v) Societatea Română de Radiodifuziune introduce, ca anexă la bugetul propriu, fişa obiectivului de investiţii cod 45.67.01.003 «e - Alte cheltuieli asimilate investiţiilor» cu suma de 300 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a fişei cod 45.67.01.002 «b - Dotări independente»."-------------Lit. v) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 37 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 30 aprilie 2008.w) Societatea Română de Televiziune introduce în bugetul propriu, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport", prin diminuarea corespunzătoare a sumelor de la alineatul 71.01.03 "Mobilier, aparatură, birotică şi alte active corporale".x) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor majorează cu suma de 65.701 mii lei prevederile alineatului 71.01.01 "Construcţii" al capitolului 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", prin redistribuiri în cadrul bugetului aprobat, şi introduce ca anexă la buget fişa obiectivului de investiţii "Construcţii locuinţe sociale şi alimentare cu apă", cod 15.70.01.012001106, cu sursa de finanţare "buget de stat", în limita sumei de 70.145 mii lei.La capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", prevederile bugetare ale alineatului "Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional" se majorează prin redistribuire de la celelalte alineate ale titlului "Bunuri şi servicii" ale acestui capitol, iar la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă" se efectuează redistribuiri între titlurile "Bunuri şi servicii" şi "Alte transferuri", precum şi între alineatele titlului "Alte transferuri".y) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor efectuează, la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", redistribuiri de sume în cadrul titlului "cheltuieli de personal", precum şi între celelalte titluri ale acestui capitol.z) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România introduce în bugetul propriu alineatele: "ore suplimentare", "fond de premiere", "carburanţi şi lubrifianţi", "piese de schimb", "alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare", "protocol şi reprezentare" şi "alte active fixe", urmând ca sumele aferente să se asigure prin redistribuiri de sume în cadrul titlurilor corespunzătoare fiecărui alineat.(2) Pentru finanţarea locuinţelor sociale construite în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, se efectuează următoarele modificări:a) se diminuează bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale, la capitolul "Autorităţi publice şi acţiuni externe", alineatul "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană", cu suma de 50.000 mii lei;b) se majorează cu aceeaşi sumă bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, la capitolul "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", alineatul "Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport" şi, în mod corespunzător, Programul construcţii locuinţe sociale pentru chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.(3) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate efectuează redistribuiri de credite bugetare în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate între titlurile "Bunuri şi servicii" şi "Active nefinanciare" în vederea asigurării fondurilor necesare implementării Sistemului informatic unic integrat, în cadrul titlului "Bunuri şi servicii" pentru majorarea sumelor aferente plăţii datoriilor unităţilor sanitare publice, alocate conform alin. (1) lit. p), precum şi pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit a).(4) Redistribuirile prevăzute la alin. (1) se efectuează în condiţiile art. 12 alin.(3) şi (9) din Legea nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3), în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările corespunzătoare în bugetele proprii şi în anexele la acestea şi să comunice Ministerului Economiei şi Finanţelor modificările introduse.(6) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor pe anul 2008, de la capitolul 84.01 "Transporturi", alineatul "Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul", se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor executate şi neplătite în anul 2007.(7) Articolul 10 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 31 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Guvernul poate aproba, prin hotărâre, modificări între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua, în bugetele sumelor alocate din credite externe, virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe rambursabile.(8) Termenul prevăzut la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 mai 2008.  +  Secţiunea a 4-a Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice  +  Articolul 5(1) Ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii şi subvenţii acordate de la aceste bugete şi integral din venituri proprii vor depune centralizat la Ministerul Finanţelor Publice, până cel târziu în a zecea zi lucrătoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, situaţii privind monitorizarea derulării programului de investiţii publice.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de art. 39, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009.(2) Ordonatorii principali de credite vor raporta lunar situaţiile prevăzute la alin. (1) detaliate în structura stabilită şi aprobată prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.  +  Articolul 6(1) Beneficiarii de împrumuturi contractate cu garanţia statului sau contractate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate, a căror rambursare se efectuează integral sau parţial de la bugetul de stat, au obligaţia să transmită în scris Ministerului Economiei şi Finanţelor - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, în două zile lucrătoare după efectuarea tragerilor din împrumut, respectiv a efectuării cheltuielilor aferente acestora, următoarele informaţii:a) beneficiarul;b) anul contractării;c) destinaţia creditului;d) valoarea creditului;e) data efectuării tragerii/plăţii;f) tragerea/plata în valuta de contract;g) echivalentul în lei la data înregistrării în contabilitate.(2) Pentru împrumuturile contractate de la instituţiile financiare internaţionale, beneficiarii acestora raportează şi cheltuiala efectivă care se înregistrează la/grevează bugetul de stat.  +  Articolul 7(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale au obligaţia de a raporta lunar execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi, respectiv, a Fondului pentru mediu.(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi instituţiilor publice autonome prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.(3) Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a raporta lunar execuţia cheltuielilor din finanţările rambursabile externe şi interne, precum şi execuţia veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local.(4) Modul de raportare şi termenele la care se depun raportările prevăzute la alin. (1)-(3) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.  +  Articolul 8(1) Sumele provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, care se restituie în condiţiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidenţiază în buget la o poziţie distinctă de venituri bugetare.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând garanţiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Afacerilor Externe pentru contracte de închiriere privind spaţiile de lucru şi locuinţele de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate se virează într-un cont de disponibil al Ministerului Afacerilor Externe şi pot fi utilizate cu aceeaşi destinaţie pentru plata unor noi garanţii. Angajarea, ordonanţarea şi plata garanţiilor din contul de disponibil se fac în limita soldului acestuia.(3) Soldul contului de disponibil rămas neutilizat la sfârşitul anului se virează la bugetul de stat, în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (1), până la data de 15 ianuarie a anului următor.(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând garanţiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe pentru contracte de închiriere privind spaţiile de locuit reprezentând locuinţe de serviciu pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, se virează în conturi de disponibil deschise pe numele instituţiilor respective şi pot fi utilizate cu aceeaşi destinaţie pentru plata unor noi garanţii. Angajarea, ordonanţarea şi plata garanţiilor din conturile de disponibil se fac în limita soldurilor acestora.(5) Soldul conturilor de disponibil prevăzute la alin. (4), rămas neutilizat la sfârşitul anului, se virează la bugetul de stat, în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (1), până la data de 15 ianuarie a anului următor.----------Art. 8 a fost modificat de art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.  +  Articolul 9(1) Operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor vor proceda la declararea acestora la organul fiscal competent până la data de 25 februarie. Modelul şi conţinutul declaraţiei vor fi aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.(2) Pentru anul 2007, data până la care se poate efectua declaraţia prevăzută la alin. (1) este 30 aprilie 2008.(3) Debitelor rezultate din nerestituirea către bugetul de stat a transferurilor şi subvenţiilor, precum şi din sumele stabilite suplimentar de organele de control competente li se aplică reglementările legale în vigoare referitoare la colectarea creanţelor fiscale.  +  Articolul 10(1) Pentru efectuarea plăţii ajutoarelor sociale, a drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, precum şi a altor drepturi de natură socială care se acordă de la bugetul de stat prin bugetele locale, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în format electronic şi pe suport hârtie, lista cu titularii acestor drepturi.(2) Categoriile de drepturi de natură socială prevăzute de lege, pentru care se întocmesc situaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi modul de raportare se stabilesc prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.  +  Articolul 11(1) Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, se stabilesc limite anuale pentru finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale şi pentru tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate.(2) La stabilirea limitelor prevăzute la alin. (1) nu se includ finanţările rambursabile pentru prefinanţarea şi/sau cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în programul HIPERB, şi tragerile din aceste finanţări rambursabile, contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 215 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009, care modifică art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 16 februarie 2009.(3) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, constituită în baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, în limita cărora se pot efectua plăţi, cu încadrarea în limitele anuale prevăzute la alin. (1).(4) În situaţia în care în cursul exerciţiului financiar comisia prevăzută la alin. (3) a emis autorizări pentru efectuarea de trageri din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, a căror valoare însumată reprezintă cel puţin 80% din limita anuală pentru trageri stabilită în condiţiile alin. (1), aceasta autorizează efectuarea de trageri cu parcurgerea succesivă a următoarelor etape:a) maximum 10 milioane lei pentru fiecare cerere de tragere din împrumuturile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;b) în cazul cererilor de tragere din împrumuturile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a căror valoare depăşeşte suma de 10 milioane lei, pentru valoarea care depăşeşte această sumă se aplică principiul pro rata la suma rămasă disponibilă după autorizarea efectuării de trageri, prevăzută la lit. a);c) în cazul în care după autorizarea efectuării de trageri, prevăzută la lit. b), rezultă diferenţe, până la acoperirea integrală a cererilor de trageri ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, diferenţele se autorizează pentru a fi efectuate în anul următor, cu încadrarea în limita anuală;d) în cazul finanţărilor rambursabile care urmează a fi contractate, tragerile se autorizează pentru a fi efectuate începând cu anul următor, cu încadrarea în limitele anuale, în condiţiile legii. Dacă suma rămasă disponibilă din limita anuală aferentă unui exerciţiu financiar este depăşită de valoarea însumată a cererilor de trageri pentru anul respectiv, se aplică principiul pro rata, iar diferenţele se autorizează pentru a fi efectuate în anul următor.-------------Alin. (4) al art. 11 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 10 septembrie 2010.-------------Art. 11 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 16 februarie 2009. Notă
  ──────────
  Conform alin. (6) al art. 4, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016, în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, majorările salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 şi art. 10 al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, cu modificările ulterioare.
  ──────────
   +  Articolul 12(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale şi ordonatorii de credite din subordine au obligaţia de a lua măsuri pentru eşalonarea lunară a plăţilor de casă efectuate din conturile de cheltuieli bugetare, astfel încât plăţile aferente unei luni să nu depăşească dublul mediei lunare a creditelor bugetare anuale aprobate în bugetele acestora.(2) În cazuri justificate, din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale sau din bugetele instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral din bugetul local, după caz, pot fi dispuse plăţi lunare peste limita maximă prevăzută la alin. (1), pe baza notelor de fundamentare aprobate de ordonatorii de credite, care se prezintă unităţilor Trezoreriei Statului.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor va elabora norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului.
   +  Secţiunea a 5-a Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 13Proiectele bugetelor instituţiilor şi autorităţilor publice autonome, ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, ale bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, întocmite pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget şi pentru următorii 3 ani, se transmit Ministerului Economiei şi Finanţelor până la data de 15 iulie a fiecărui an, astfel:a) proiectele bugetelor instituţiilor şi autorităţilor publice autonome, avizate de organele de conducere ale acestora;b) proiectele bugetelor autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, ale bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, odată cu proiectele bugetelor ale ordonatorilor principali de credite în subordinea sau în coordonarea cărora funcţionează, indiferent dacă se aprobă sau nu în anexe distincte la bugetele acestora.  +  Articolul 14(1) Dacă bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 13 nu au fost aprobate până la începerea anului bugetar, ordonatorul de credite îndeplineşte sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent.(2) Limitele lunare de cheltuieli ce se stabilesc conform prevederilor alin. (1) nu pot depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorul de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în cazul în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.  +  Articolul 15(1) Abrogat.-------------Alin. (1) al art. 15 a fost abrogat de lit. c) a art. 15 din ORDONANŢA nr. 26 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013.(2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de lit. c) a art. 15 din ORDONANŢA nr. 26 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013.(3) Bugetele de venituri şi cheltuieli privind activitatea de privatizare ale instituţiilor publice implicate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.-------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011.(4) Abrogat.-------------Alin. (4) al art. 15 a fost abrogat de lit. c) a art. 15 din ORDONANŢA nr. 26 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013.(5) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare se aprobă potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16Ordonatorii principali de credite care au în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor autorităţi şi instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi operatori economici au obligaţia de a verifica şi controla dacă nivelul cheltuielilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora respectă politicile publice în domeniul cheltuielilor publice.
   +  Capitolul II Modificarea unor acte normative  +  Articolul 17După alineatul (4) al articolului 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru alte acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, precum şi tarifele aferente acestora, în situaţia în care aceste acţiuni sunt realizate de medici veterinari de liberă practică împuterniciţi, se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.---------------Alin. (5) al art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 a fost modificat de pct. 3 al art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010.  +  Articolul 18După articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 19Alineatele (3) şi (5) ale articolului 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Alocaţiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru finanţarea instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) se prevăd, în sumă globală, în bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare şi se repartizează de către aceştia pe instituţiile din subordine, în raport cu obligaţiile sau cu programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei instituţii publice.-----------Alin. (3) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 de la art. 19 a fost modificat de art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 16 februarie 2009...........................................................................(5) Bugetele de venituri şi cheltuieli elaborate de instituţiile publice prevăzute la alin. (1) se aprobă de către ordonatorul principal de credite bugetare, după aprobarea legii bugetului de stat.-----------Alin. (5) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 de la art. 19 a fost modificat de art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 16 februarie 2009.  +  Articolul 20Alineatele (3) şi (4) ale articolului 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată prin Legea nr. 59/1996, cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor prevăzute la alin. (1) se prevăd, în sumă globală, în bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare şi se repartizează de către aceştia pe unităţile din subordine, în raport cu activităţile sau cu programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi.-----------Alin. (3) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/1996 de la art. 20 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 16 februarie 2009.(4) Bugetele de venituri şi cheltuieli elaborate de unităţile prevăzute la alin. (1) se aprobă de către ordonatorii principali de credite bugetare, după aprobarea legii bugetului de stat."-----------Alin. (4) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/1996 de la art. 20 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 16 februarie 2009.  +  Articolul 21După articolul 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007*) privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, se introduc două noi articole, articolele 17^1 şi 17^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1(1) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pot delega angajarea şi/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale ordonatorilor principali de credite cu rol de Organism intermediar, în limita competenţelor reglementate prin ordin comun al conducătorilor celor două instituţii implicate, pe baza Acordului de delegare de atribuţii, încheiat între Autoritatea de management şi Organismul intermediar, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare. Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional regional 2007-2013, poate delega agenţiilor pentru dezvoltare regională, în calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea şi/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate în cadrul programului, în baza acordului de delegare de atribuţii încheiat cu fiecare dintre acestea, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.Art. 17^2. - (1) Pentru sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, reprezentând finanţarea proiectelor aprobate în cadrul programelor operaţionale, instituţiile publice cu rol atât de organisme intermediare, cât şi de beneficiari ai axelor de asistenţă tehnică pot avea calitatea de ordonator terţiar de credite.(2) Sumele rambursate de către Comisia Europeană prin conturile Autorităţii de certificare şi plată în conturile Organismului intermediar, în calitate de beneficiar, prevăzute la alin. (1), se virează la bugetul de stat la termenele şi în condiţiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.-------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 a fost abrogată de alin. (1) al art. 28, Cap. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 17 iunie 2009.  +  Articolul 22Articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 21 decembrie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Instituţiile publice sau, după caz, categoriile de persoane pentru care instituţiile publice sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite*).-------------*) Articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 77 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 7 mai 2010.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 23Pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, plata premiului anual aferent anului bugetar încheiat la 31 decembrie se efectuează din prevederile bugetare ale anului următor, începând cu luna ianuarie.  +  Articolul 24(1) Ordonatorii de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale, indiferent de modul de finanţare, acordă tichete cadou, în baza Legii nr. 193/2006privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare, în cadrul limitei fondurilor care se aprobă prin bugetul propriu.(2) Ordonatorii de credite ai bugetelor locale şi ai instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare locală pot acorda tichete cadou, potrivit prevederilor Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, din bugetele acestora, în limita veniturilor proprii încasate.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2008.  +  Articolul 25Ordonatorii principali de credite sunt abilitaţi să introducă în structura bugetelor proprii şi ale instituţiilor din subordine subdiviziuni bugetare de la care urmează să fie puse în plată sentinţele judecătoreşti, asigurând fondurile necesare prin redistribuiri de sume, pe tot parcursul anului, şi comunicând Ministerului Economiei şi Finanţelor în termen de 5 zile operarea acestor modificări.  +  Articolul 26Programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, vor fi derulate direct, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie sau prin intermediul organizaţiilor ori al instituţiilor de drept privat.  +  Articolul 27Ministerul Economiei şi Finanţelor este abilitat să blocheze deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite sau, după caz, să blocheze conturile de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în cazul în care nu sunt respectate termenele prevăzute la art. 5-7.  +  Capitolul IV Abrogarea unor dispoziţii legale  +  Articolul 28Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:a) alineatul (2) al articolului 38 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 23 mai 2005, cu modificările ulterioare;b) Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:-------------Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Ministrul internelor şi reformei administrative,
  Cristian David
  Bucureşti, 26 martie 2008.Nr. 37.------