ORDIN nr. 5.921 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016  În conformitate cu prevederile art. 166 şi ale art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012 privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state,în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.191/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 18 februarie 2015.  +  Articolul 3Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Direcţia generală învăţământ superior, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru
  Bucureşti, 6 decembrie 2016.Nr. 5.921.  +  AnexăMETODOLOGIE 06/12/2016