ORDIN nr. 5.922 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016  În conformitate cu prevederile art. 166 lit. a) şi b) şi ale art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012 privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.240/2010 privind reglementarea recunoaşterii funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute într-o instituţie de învăţământ universitar acreditată într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 24 februarie 2010.  +  Articolul 3Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Direcţia generală învăţământ superior, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru
  Bucureşti, 6 decembrie 2016.Nr. 5.922.  +  AnexăMETODOLOGIE 06/12/2016