ORDIN nr. 1.409 din 12 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016    Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 6.944 din 12 decembrie 2016, întocmit de Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică şi de Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se decontează următoarele cheltuieli aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, denumite în continuare victime, care beneficiază de tratament medical în străinătate în perioada 2015-2018, în continuarea tratamentului acordat în regim de spitalizare în unităţi sanitare publice din România şi din străinătate: a) contravaloarea contribuţiei personale, stabilită pe baza facturii emise de clinicile din străinătate care acordă servicii de îngrijire a sănătăţii pentru victimele care beneficiază de servicii de îngrijire a sănătăţii în baza documentului portabil S2 «Document de deschidere de drepturi la tratament planificat»; b) contravaloarea serviciilor de îngrijire a sănătăţii, stabilită pe baza facturii emise de clinicile care acordă servicii de îngrijire a sănătăţii pentru victimele care se transferă la clinici din străinătate; c) transportul medical specializat al victimelor pe teritoriul statului în care au fost tratate."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În vederea decontării cheltuielilor prevăzute la art. 1, victima sau însoţitorul, astfel cum sunt definiţi în art. 2 alin. (2) şi (2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015, cu modificările şi completările ulterioare, depune o cerere la Ministerul Sănătăţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Cererea prevăzută la art. 2 se depune însoţită de următoarele documente justificative: a) copia oricărui document care face dovada identităţii victimei şi copia actului de identitate al însoţitorului, dacă cererea este întocmită de însoţitor (numele, prenumele şi codul numeric personal ale victimei/însoţitorului), sau copia oricărui document care atestă calitatea de reprezentant anume desemnat al persoanei juridice; b) documente din care să reiasă calitatea de membru al familiei victimei, rudă a acestuia, indiferent de gradul de rudenie, sau declaraţie pe propria răspundere a însoţitorului prin care acesta îşi asumă responsabilităţile care decurg din calitatea de însoţitor al victimei, după caz; c) documente de plată/factură, emise/emisă de către unităţile sanitare, din care să rezulte contravaloarea tratamentului medical acordat, inclusiv contribuţia personală a victimei stabilită în conformitate cu legislaţia naţională a statelor în care se acordă tratament medical, după caz, numele victimei şi elementele de identificare ale acesteia, contul bancar al unităţii sanitare; d) document justificativ emis de unităţile bancare din care să rezulte că valoarea din documentul de plată/factură a fost plătită de către persoana fizică sau juridică care a suportat cheltuielile; e) documente medicale şi/sau, dacă este cazul, fotocopii ale documentelor privind transferul în alte unităţi sanitare, emise de către unităţile sanitare; f) declaraţia pe propria răspundere a victimei/însoţitorului prin care îşi asumă faptul că nu beneficiază de acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor solicitate din alte surse. În situaţia în care aceste cheltuieli au fost suportate parţial din alte surse, în declaraţia pe propria răspundere se menţionează cuantumul sumei de care a beneficiat şi suma care urmează a fi suportată de la bugetul de stat; g) certificat/document constatator al decesului, după caz; h) traducerea autorizată în limba română a documentelor prevăzute la lit. c)-e)."4. La articolul 4, alineatele (1) şi (7) vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Solicitările se aprobă ca urmare a analizării acestora de către o comisie constituită prin ordin al ministrului sănătăţii, condusă de către un secretar de stat şi al cărei secretariat tehnic este asigurat de Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii..................................................................... (7) Plata tratamentului se face de către Ministerul Sănătăţii în contul clinicii din străinătate sau în contul persoanei fizice sau juridice care a suportat cheltuielile, la cursul Băncii Naţionale a României din data plăţii, pe baza documentelor justificative elaborate de comisia prevăzută la alin. (1)."5. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 12 decembrie 2016.Nr. 1.409.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4/2016)CERERESubsemnatul, ........(numele şi prenumele) ..........., domiciliat în ..........(judeţ, localitate, str. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...)........, cu buletin/carte de identitate/paşaport seria ...... nr. .............., eliberat/eliberată la data de ............... de ............., în calitate de solicitant/însoţitor al solicitantului tratamentului în străinătate pentru diagnosticul ..................., în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, solicit decontarea tratamentului realizat în cadrul spitalului ................................................................................ .Anexez la prezenta cerere următoarele documente: a) copia oricărui document care face dovada identităţii victimei şi copia actului de identitate al însoţitorului, dacă cererea este întocmită de însoţitor (numele, prenumele şi codul numeric personal ale victimei/însoţitorului), sau copia oricărui document care atestă calitatea de reprezentant anume desemnat al persoanei juridice; b) documente din care să reiasă calitatea de membru al familiei victimei, rudă a acestuia, indiferent de gradul de rudenie, sau declaraţie pe propria răspundere a însoţitorului prin care acesta îşi asumă responsabilităţile care decurg din calitatea de însoţitor al victimei, după caz; c) documente de plată/factură emise/emisă de către unităţile sanitare, din care să rezulte contravaloarea tratamentului medical acordat, inclusiv contribuţia personală a victimei stabilită în conformitate cu legislaţia naţională a statelor în care se acordă tratament medical, după caz, numele victimei şi elementele de identificare ale acesteia, contul bancar al unităţii sanitare; d) document justificativ emis de unităţile bancare din care să rezulte că valoarea din documentul de plată/factură a fost plătită de către persoana fizică sau juridică care a suportat cheltuielile; e) documente medicale şi/sau, dacă este cazul, fotocopii ale documentelor privind transferul în alte unităţi sanitare, emise de către unităţile sanitare; f) declaraţia pe propria răspundere a victimei/însoţitorului prin care îşi asumă faptul că nu beneficiază de acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor solicitate din alte surse. În situaţia în care aceste cheltuieli au fost suportate parţial din alte surse, în declaraţia pe propria răspundere se menţionează cuantumul sumei de care a beneficiat şi suma care urmează a fi suportată de la bugetul de stat; g) certificat/document constatator al decesului, după caz; h) traducerea autorizată în limba română a documentelor prevăzute la lit. c)-e).Nr. ................ din .................  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 4/2016)PROCES-VERBALnr. ......... din data ............Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, numită prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. ..... din ......., a analizat următoarele solicitări de decontare a cheltuielilor aferente pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, care au beneficiat de tratament medical în clinici din state membre ale Uniunii Europene, state din Spaţiul Economic European, precum şi în state terţe:┌────┬───────────────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────┬──────────┐│Nr. │Numele şi prenumele│ │ Numărul/data │ Suma │ ││crt.│ rănitului │Diagnostic│înregistrării cererii│decontată│Observaţii│├────┼───────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────┴──────────┴─────────────────────┴─────────┴──────────┘Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare, semnate de către preşedintele şi membrii comisiei Ministerului Sănătăţii, nominalizaţi prin ordin al ministrului sănătăţii.Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la nivelul structurii care asigură secretariatul tehnic al comisiei şi alt exemplar, de către preşedintele comisiei.----