ORDIN nr. 3.968 din 25 noiembrie 2016pentru modificarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.297/2006
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016    În conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 34 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul ICriteriile de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.297/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 16 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În vederea obţinerii avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeelor şi colecţiilor publice, persoana fizică sau juridică depune la direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, respectiv sediul, următoarea documentaţie: a) cererea de solicitare a avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeului sau a colecţiei publice, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele criterii; b) motivarea intenţiei de înfiinţare a muzeului, incluzând enunţarea misiunii acestuia, a scopurilor şi obiectivelor sale de activitate; c) prezentarea grupului-ţintă/beneficiarilor, a impactului asupra comunităţilor/colectivităţilor cărora se adresează; d) lista bunurilor culturale ce vor constitui patrimoniul muzeului sau al colecţiei publice, cu menţionarea denumirii tipologice a bunului, a titlului bunului în cazul lucrărilor de artă, a autorului şi a provenienţei bunurilor, cu specificarea sursei din care provine bunul: donaţie, achiziţie, descoperire rezultată dintr-o cercetare de teren, arheologică, etnografică etc., precum şi a informaţiilor despre localizarea bunului, specificând zona şi perioada în care acesta a fost creat; e) dovada existenţei unui sediu/spaţiu pentru muzeul sau colecţia publică, împreună cu planurile acestuia, cuprinzând alocarea spaţiilor şi cu menţionarea circuitului administrativ, de vizitare sau de depozitare; f) planul expoziţional şi tematica expoziţională; g) proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice, proiectul de organigramă şi statul de funcţii; h) proiecţia bugetară pentru organizarea muzeului sau a colecţiei publice; i) graficul activităţii de organizare a muzeului sau a colecţiei publice, cu menţionarea termenelor de desfăşurare a acţiunilor specifice; j) proiecţia bugetară pentru primul an de funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice; k) planul de activităţi pentru primul an de funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice; l) documentaţie atestând capacitatea organizatorică a solicitantului: experienţa naţională sau internaţională, colaborări şi parteneriate cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz; m) nominalizarea partenerilor şi a responsabililor de proiect, însoţite de CV-urile acestora. (2) Documentaţia depusă trebuie să poarte semnătura solicitantului, respectiv semnătura solicitantului şi ştampila persoanei juridice, pe fiecare pagină."2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică integralitatea şi corectitudinea documentaţiei depuse în vederea obţinerii avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeului sau a colecţiei publice, inclusiv prin deplasare la faţa locului, pentru verificarea condiţiilor de conservare prezente la sediul muzeului sau colecţiei publice respective şi verificarea existenţei bunurilor culturale care alcătuiesc patrimoniul muzeal; în acest context, reprezentantului direcţiei pentru cultură îi vor fi puse la dispoziţie de către solicitant documentele din care rezultă că acesta este titular al dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale asupra bunurilor culturale care alcătuiesc patrimoniul muzeal. (2) Dacă se constată îndeplinirea Criteriilor de acordare a avizului prealabil înfiinţării muzeului sau colecţiei publice respective, direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte un referat de oportunitate privind acordarea avizului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi îl înaintează compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, împreună cu documentaţia depusă de solicitant, care trebuie să fie completă şi corectă, în termen de 30 de zile de la data solicitării. (3) Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii supune documentaţia transmisă de direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, completă şi corectă, avizării Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, în cadrul proximei şedinţe a acesteia."3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În situaţia în care documentaţia depusă este incompletă, direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, returnează documentaţia solicitantului, spre completare, în termen de 10 zile de la data depunerii acesteia, cu precizarea expresă a documentelor lipsă. (2) În situaţia în care direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeului sau a colecţiei publice ori dacă documentaţia este incorectă, informează în scris despre aceasta solicitantul, în termen de 30 de zile de la data solicitării."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul culturii,

    Corina Şuteu
    Bucureşti, 25 noiembrie 2016.Nr. 3.968.-----