HOTĂRÂRE nr. 1.401 din 18 noiembrie 2009 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare(actualizată până la data de 15 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, specializat în evaluarea educaţională, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. (2) Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare preia activitatea de evaluare de la Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, care se desfiinţează. (3) Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare are sediul în imobilul, aflat în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, situat în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 26, sectorul 1.  +  Articolul 2Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare are ca scop realizarea şi coordonarea sistemului naţional de evaluare şi examinare în învăţământul preuniversitar şi coordonarea evaluării manualelor şcolare.  +  Articolul 3Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare are următoarele atribuţii: a) asigură coordonarea ştiinţifică şi profesională a sistemului de examene din învăţământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen/concurs/olimpiade; b) elaborează, împreună cu direcţiile specializate din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, metodologii, proceduri şi regulamente pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor şi evaluărilor în învăţământul preuniversitar, pe care le supune aprobării ministrului educaţiei, cercetării şi inovării; c) efectuează expertize şi sondaje de evaluare a rezultatelor şcolare şi a eficienţei învăţământului, furnizând ministerului un feed-back sistematic şi operativ, în scopul adoptării măsurilor de optimizare a activităţii în învăţământul preuniversitar; d) elaborează, în vederea informării publice, rapoarte privind rezultatele înregistrate la examenele şi evaluările naţionale, la etapele naţionale şi internaţionale ale olimpiadelor şi concursurilor, evidenţiind oportunitatea adoptării de către ministrul educaţiei, cercetării şi inovării a unor decizii cu privire la factorii care permit îmbunătăţirea performanţelor şcolare; e) organizează un sistem de evidenţă a rezultatelor examenelor naţionale, olimpiadelor şi concursurilor pentru elevi, precum şi a rezultatelor şcolare înregistrate la finalul unor cicluri de învăţământ/curriculare, în funcţie de profilurile de formare, în vederea cercetării dinamicii acestora; f) acordă sprijin tehnic şi de specialitate în realizarea unor acţiuni de evaluare întreprinse de minister, inspectorate şcolare, unităţi de învăţământ; g) elaborează şi realizează programe de proiectare a unor teste standardizate pentru principalele discipline/module şcolare, în funcţie de nivelurile educaţionale sau de ciclurile curriculare; h) organizează programe de pregătire a membrilor comisiilor de examen, a examinatorilor şi a altor persoane implicate în desfăşurarea examenelor şi sprijină acţiunile de perfecţionare a personalului didactic în realizarea proceselor de evaluare curentă a progresului şcolar; i) desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul evaluării educaţionale; j) propune conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării iniţierea unor proiecte de acte normative care fac referire la evaluarea de proces şi performanţa în învăţământul preuniversitar; k) participă la proiecte şi la programe naţionale şi internaţionale în domeniul evaluării în învăţământul preuniversitar; l) constituie şi coordonează activitatea unor grupuri de lucru compuse din specialişti şi din cadre didactice cu experienţă, în scopul construirii şi actualizării bazelor de date cu instrumente de evaluare; m) coordonează derularea mecanismelor de evaluare a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, şi activitatea centrelor de excelenţă regionale/judeţene; n) realizează expertize şi sondaje în unităţile de învăţământ cu privire la procesul de alegere şi utilizare a manualelor şcolare; o) coordonează activitatea de derulare a mecanismelor de reevaluare a manualelor şcolare, la cererea ministrului educaţiei, cercetării şi inovării; p) formează experţi evaluatori de manuale şcolare, prin derularea de programe în acest sens; q) organizează cadrul general al difuzării manualelor în şcoli; r) verifică respectarea de către edituri a condiţiilor tehnice de editare a manualelor şcolare; s) monitorizează respectarea acordurilor-cadru şi a contractelor subsecvente - încheiate cu ofertanţi - privind manualele şcolare în vederea achiziţionării, completării stocurilor şi asigurării traducerii în limbile minorităţilor naţionale.----------Lit. s) a art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 928 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de funcţionare ale Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. (2) Conducerea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare este asigurată de un director general, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, pe baza rezultatului concursului organizat în condiţiile legii.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 928 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016. (3) Numărul maxim de posturi ale Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare este de 50.----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 928 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016. (4) Posturile sunt prevăzute, în condiţiile legii, pentru funcţii publice şi personal contractual. (5) Cele 50 de posturi prevăzute la alin. (3) se încadrează în numărul maxim de posturi aprobate Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru unităţile din subordine finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.----------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 928 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016. (6) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei hotărâri, se face cu respectarea dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.  +  Articolul 5 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. (2) Veniturile proprii ale Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare provin din tarife percepute pentru activităţi de: evaluarea manualelor şcolare, elaborarea de publicaţii, cărţi şi broşuri, consultanţă pentru elaborarea de proiecte în domeniul educaţiei, consultanţă pentru elaborarea de proiecte finanţate din fonduri UE pentru ţări din Asia şi Africa. (3) Salarizarea personalului Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 6Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare preia personalul cu atribuţii privind domeniul evaluării de proces, al evaluării de manuale şcolare şi performanţă în învăţământul preuniversitar din cadrul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 7În vederea desfăşurării activităţilor specifice, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare este dotat cu două autoturisme şi două microbuze, preluate de la Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar.  +  Articolul 8Structurile de personal, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se preiau pe bază de protocol de predare-preluare încheiat potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 19 martie 2007.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul educaţiei, cercetării

  şi inovării, interimar,

  Cătălin Ovidiu Baba,

  secretar de stat

  p. Ministrul muncii, familiei

  şi protecţiei sociale, interimar,

  Mihai Constantin Şeitan,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.401.--------------