ORDONANŢĂ nr. 39 din 14 iulie 2005 (*actualizată*)privind cinematografia(actualizată până la data de 12 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă reglementează cadrul general de desfăşurare a activităţilor din domeniul cinematografiei, susţinerea dezvoltării industriei filmului, a culturii şi educaţiei cinematografice în România, modul de constituire şi de utilizare a resurselor financiare necesare pentru realizarea, distribuirea, exploatarea şi arhivarea creaţiilor cinematografice naţionale, administrarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale, precum şi organizarea Centrului Naţional al Cinematografiei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei. (2) De prevederile prezentei ordonanţe beneficiază persoanele fizice şi juridice române, precum şi cele din statele membre ale Uniunii Europene, autorizate ca atare, cu respectarea principiilor libertăţii de stabilire a domiciliului sau a reşedinţei, al liberei circulaţii a bunurilor şi serviciilor, precum şi al nediscriminării pe motiv de naţionalitate.----------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 2Reglementarea activităţilor din domeniul cinematografiei are, în principal, următoarele obiective: a) dezvoltarea industriei filmului în România şi susţinerea formării profesionale în domeniu;----------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. b) încurajarea iniţiativei private în domeniile creaţiei, finanţării, producţiei, distribuirii şi exploatării filmelor româneşti sau realizate cu participare românească; c) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea acestora în circuitul mondial de valori; d) promovarea unui sistem concurenţial deschis de acces la modalităţile de credit financiar din Fondul cinematografic; e) dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale; f) protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naţionale.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) cinematografie - industria culturală, de importanţă naţională, care creează plusvaloare prin exploatarea şi răspândirea diversităţii culturale, are drept scop realizarea, distribuirea şi exploatarea filmelor cinematografice şi include totalitatea activităţilor şi persoanelor care activează în acest domeniu; b) film cinematografic, denumit în continuare film - produsul finit al unor lucrări artistice şi tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de orice durată şi pe orice suport şi care sunt puse iniţial în valoare prin proiecţia pe ecran în săli sau în alte spaţii destinate proiecţiilor publice; după gen, filmele pot fi de ficţiune, documentare şi de animaţie; după durată, filmele pot fi de scurtmetraj, cu durata de până la 40 de minute şi de lungmetraj, cu durata de peste 70 de minute; c) film românesc - filmul realizat cu participare artistică şi tehnică preponderent românească, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă; d) film în coproducţie - filmul realizat în colaborare de 2 sau mai mulţi producători naţionali sau internaţionali şi care respectă reglementările europene şi internaţionale în vigoare referitoare la cota de participare la coproducţie a fiecărui coproducător, precum şi obligaţiile care derivă din acestea, conform înţelegerilor contractuale şi prevederilor din Regulamentul pentru acordarea finanţărilor din Fondul cinematografic; e) film de artă - filmul care, prin calitatea lui artistică, contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice şi a diversităţii culturale naţionale, europene şi universale, clasificat ca atare de comisia de pe lângă Registrul cinematografiei; f) producător - persoana fizică sau persoana juridică care iniţiază, organizează şi îşi asumă responsabilitatea pentru întregul proces de realizare a unui film, asigurând, în acest scop, resursele financiare şi tehnice necesare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe; g) coproducător - persoana fizică sau juridică, care participă cu mijloace tehnice şi/sau financiare la realizarea unui film; h) producător delegat (persoană delegată) - persoana fizică desemnată de producător sau, după caz, de toţi coproducătorii, care, în numele acestuia/acestora, conduce toate activităţile specifice realizării filmului; i) producător executiv - persoana fizică sau juridică angajată de producător care, în limita bugetului acordat de acesta, oferă consultanţă de specialitate, colectează, prelucrează şi furnizează informaţii specifice, coordonează şi răspunde de realizarea efectivă a filmului în parametrii artistici, financiari şi organizatorici stabiliţi; j) finanţator - persoana fizică sau juridică care participă la finanţarea unui film şi care nu are drepturi asupra negativului acestuia; k) autori de film - scenaristul, regizorul, autorul muzicii special scrise, precum şi alte persoane fizice care contribuie în mod creativ la realizarea filmului, definite ca atare de dispoziţiile Legii nr. 8/1996privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare; dintre aceştia, regizorul este autorul principal al filmului; l) distribuitor de filme - persoana juridică, autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, al cărei obiect de activitate este distribuirea filmelor; m) distribuire de filme - activitatea care are ca scop prezentarea, prin proiecţii pe ecrane către public, a unui film în cinematografe sau în alte spaţii definite ca atare, vânzări de licenţe către posturile de televiziune, de DVD-uri, discuri blu-ray sau alte suporturi de stocare şi redare a filmelor, inclusiv platforme online, precum şi importul şi/sau exportul de filme; n) cinematograf - orice spaţiu dotat cu echipament cinematografic în vederea prezentării publice, prin proiecţie pe ecrane, a unui film şi unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare; o) cinematograf de artă - cinematograful care difuzează film de artă într-o proporţie de minimum 50% din programul anual de spectacole, din care cel puţin jumătate este rezervată filmului european şi/sau românesc; p) filme dificile - opere audiovizuale greu de realizat, respectiv filmele româneşti sau filmele a căror singură versiune originală este limba română, care respectă cel puţin una dintre următoarele condiţii: 1. este din categoria scurtmetrajelor, a filmelor documentare sau a filmelor de microbuget; 2. primul şi al doilea film de lungmetraj al unui regizor; 3. are un potenţial comercial limitat şi, în consecinţă, şanse minime de recuperare a bugetului de producţie, calitate care va fi atestată de Consiliul de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei pe baza informaţiilor transmise de producător şi a unei metodologii prevăzute în Regulamentul pentru acordarea finanţărilor din Fondul cinematografic; q) dezvoltare de proiect - totalitatea activităţilor de preproducţie, respectiv premergătoare producţiei unui film, cum ar fi: scrierea sau rescrierea scenariului, documentarea, întocmirea bugetului şi a planului de finanţare, identificarea surselor de finanţare, precum şi orice alte activităţi dedicate acestui scop; r) producţie de film - totalitatea operaţiunilor desfăşurate din prima zi a pregătirilor până în ultima zi din postproducţie, care au ca finalitate realizarea copiei standard a filmului; s) costuri directe - cheltuielile efectuate, înregistrate, evidenţiate şi justificate pe bază de acte contabile prevăzute, întocmite şi emise potrivit legii; modul de înregistrare în contabilitate se face conform normelor metodologice de aplicare emise în baza prezentei ordonanţe; ş) scenariu cinematografic, denumit în continuare scenariu - text scris preexistent, creat în vederea producţiei unui film şi care conţine o descriere, secvenţă cu secvenţă, a acţiunii filmului şi poate conţine dialogurile personajelor; t) sinopsis - scurtă expunere scrisă a subiectului unui film, care poate sta la baza unui scenariu; ţ) coproducător minoritar/coproducţie minoritară - coproducător care are o participare între 10% şi 49% din planul de finanţare a producţiei respective/coproducţie în care coproducătorul român are o participare între 10% şi 49% din planul de finanţare a producţiei respective; u) postproducţie - proces ce poate începe din faza producţiei şi presupune implicarea departamentelor de montaj, sunet, muzică, efecte vizuale şi colorizare pentru a livra un produs audiovizual finit; v) sprijin financiar - sumele nerambursabile acordate din Fondul cinematografic, sub formă de: sprijin financiar pentru producţie; sprijin financiar pentru dezvoltare de proiect; sprijin financiar pentru calitate artistică; sprijin financiar pentru succes în exploatare; sprijin financiar pentru promovarea naţională şi internaţională şi/sau pentru distribuirea naţională în cinematografe a filmelor româneşti sau cu participare românească; sprijin financiar pentru organizarea sau participarea la festivaluri de film sau târguri de profil interne şi internaţionale; sprijin financiar pentru participarea la programe de formare profesionale; sprijin financiar pentru programe de educaţie cinematografică; sprijin financiar pentru funcţionarea cinematografelor de artă; sprijin financiar pentru retehnologizarea cinematografelor de artă; sprijin financiar pentru restaurarea filmelor româneşti din patrimoniul cultural cinematografic; sprijin financiar pentru arhivare în format digital conform a filmelor produse pe suport digital şi finanţate din Fondul cinematografic înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe; w) sprijin financiar pentru producţie - suma nerambursabilă acordată din Fondul cinematografic pentru producţia de filme, în urma câştigării unui concurs de proiecte cinematografice, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe; x) sprijin financiar pentru dezvoltare de proiect - sprijin financiar pentru preproducţie, respectiv suma nerambursabilă acordată din Fondul cinematografic pentru dezvoltarea de proiecte, în urma câştigării unui concurs de proiecte cinematografice, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe; y) sprijin financiar pentru calitate artistică - sprijin financiar ce se acordă producătorilor şi regizorilor filmelor care au avut un succes artistic remarcabil, fiind selecţionate sau premiate la cele mai importante manifestări cinematografice internaţionale (festivaluri de film şi gale anuale de premiere ale academiilor de cineaşti), stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe. Sprijinul se acordă exclusiv pentru realizarea unui nou proiect cinematografic declarat câştigător al unui concurs de proiecte organizat de către Centrul Naţional al Cinematografiei; z) agent de vânzări - persoana fizică sau juridică, autorizată de producătorul delegat al producţiei să gestioneze comercializarea filmului sub orice formă de exploatare în diferite teritorii; aa) exploatant - organizatorul comunicării publice a filmelor, care emite bilete şi încasează contravaloarea acestora pentru respectiva comunicare publică; bb) film de microbuget - filmul care are o durată de minimum 40 de minute şi care are un buget de maximum 60.000 euro; cc) proiect cinematografic - totalitatea activităţilor artistice, tehnice şi organizatorice care, pornind de la un sinopsis, duc la realizarea copiei standard a unui film. Cele două etape ale realizării proiectului cinematografic sunt dezvoltarea de proiect şi, respectiv, producţia de film; dd) buget de producţie - costul previzionat necesar producţiei filmului; ee) copie standard - varianta finală şi completă a filmului (incluzând imaginea montată, sunetul mixat şi genericele) transpusă pe un suport stabil şi de calitate care permite realizarea de copii ale filmului pe orice fel de suport derivat în vederea exploatării, precum şi stocarea filmului în condiţii de calitate; ff) excedent/deficit din activitatea de exploatare - veniturile totale ce revin producătorului din exploatarea filmului, după deducerea aportului propriu direct al societăţii producătoare la producţia filmului (la valoarea certificată de raportul de audit) şi a cheltuielilor proprii de distribuţie neacoperite din alte surse; gg) producţii transfrontaliere - coproducţiile de film finanţate de două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene şi care implică producători din două sau mai multe state membre; hh) promovare - publicitatea sau/şi reclama făcute unui film, prin orice mijloc, în scopul distribuirii acestuia şi al atragerii publicului pentru vizionare; ii) film de televiziune - film de ficţiune, de animaţie sau documentar, cu o durată de peste 50 minute, sau miniserie cu maximum 8 episoade, realizat în mod specific pentru a fi difuzat la televiziune; jj) sprijin financiar pentru succes în exploatare - sprijin financiar ce se acordă producătorilor şi regizorilor filmelor de lungmetraj care au avut un succes financiar deosebit în urma exploatării filmului prin distribuţie şi vânzare în ţară şi în străinătate, conform prevederilor prezentei ordonanţe. Sprijinul se acordă exclusiv pentru realizarea unui nou proiect cinematografic declarat câştigător al unui concurs de proiecte organizat de către Centrul Naţional al Cinematografiei; kk) costuri eligibile pentru producţia de filme - costurile totale aferente producţiei de filme, inclusiv costurile aferente îmbunătăţirii accesibilităţii pentru persoanele cu handicap.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Capitolul II Centrul Naţional al Cinematografiei  +  Articolul 4 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei se reorganizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de lit. a) a alin. (8) al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu sintagma "Ministerul Culturii". (2) Centrul Naţional al Cinematografiei are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1. (3) Activitatea Centrului Naţional al Cinematografiei se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 5 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei este coordonat de un Consiliul de administraţie, denumit în continuare Consiliu, care este organ colectiv cu rol deliberativ şi este compus din 7 membri. (2) Membrii Consiliului sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii, pentru cel mult două mandate de câte 2 ani fiecare. (3) Componenţa Consiliului este următoarea: a) 5 membri numiţi în urma propunerilor făcute de cineaşti şi de uniunile şi asociaţiile din domeniu; b) un membru propus de Ministerul Culturii; c) directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei. (4) Membrii Consiliului sunt retribuiţi cu o indemnizaţie de şedinţă de 25% din salariul brut al directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei. (5) Centrul Naţional al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii, în urma unui concurs organizat potrivit legii. (6) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este, de drept, preşedintele Consiliului. (7) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este ordonator terţiar de credite şi reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii. (8) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei emite decizii cu caracter individual sau normativ. (9) Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi atribuţiile Consiliului de administraţie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii. (10) Pe lângă directorul general funcţionează un Consiliu consultativ, organism cu rol consultativ alcătuit din specialişti din domeniul cinematografiei. Constituirea, componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Consiliului consultativ se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional al Cinematografiei. (11) Directorul general întocmeşte un raport anual de activitate, în primul trimestru al anului curent, pentru anul precedent, care se aprobă de către Consiliul de administraţie şi se comunică Ministerului Culturii.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 6 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. elaborează, sub coordonarea Ministerului Culturii, strategia şi politicile sectoriale în domeniul cinematografiei, pe care le supune spre aprobare Guvernului;2. elaborează şi propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii, proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate;3. emite, potrivit prezentei ordonanţe, norme şi metodologii privind desfăşurarea activităţilor din domeniul cinematografiei;4. participă, împreună cu Ministerul Culturii şi Ministerul Afacerilor Externe, la iniţierea şi la negocierea convenţiilor, acordurilor şi a altor înţelegeri internaţionale din domeniul cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe;5. propune Ministerului Culturii încheierea unor convenţii, acorduri şi a altor înţelegeri de cooperare internaţională, precum şi aderarea sau, după caz, ratificarea convenţiilor internaţionale din domeniul său de competenţă;6. emite norme şi asigură organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, ca instrument unitar de evidenţă pentru persoanele fizice şi juridice române sau persoanele juridice înfiinţate într-un alt stat membru al Uniunii Europene cu filială permanentă sau agenţie în România care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei în România;7. emite norme şi asigură, prin Registrul cinematografiei, clasificarea filmelor, precum şi a cinematografelor, în funcţie de nivelul dotărilor tehnice şi al facilităţilor de confort şi de vizionare oferite publicului;8. suspendă sau retrage clasificările stabilite, în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute prin normele şi metodologiile emise;9. asigură colectarea şi administrarea eficientă a Fondului cinematografic, controlează şi asigură respectarea reglementărilor şi aplicarea contravenţiilor şi sancţiunilor referitoare la colectarea sumelor la Fondul cinematografic, potrivit prezentei ordonanţe;10. iniţiază reglementările necesare şi asigură organizarea şi desfăşurarea evaluării şi selecţionării, într-un sistem concurenţial deschis, a proiectelor cinematografice, în vederea acordării sprijinului financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe;11. organizează concursul de proiecte cinematografice şi acordă, din Fondul cinematografic, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe, sprijin financiar pentru dezvoltarea de proiect şi producţia de film;12. acordă, din Fondul cinematografic, sprijin financiar: a) producătorilor şi regizorilor de filme cu succes de calitate artistică şi cu succes în exploatare; b) pentru promovarea şi distribuirea naţională în cinematografe sau pentru promovarea în străinătate a filmelor româneşti; c) pentru retehnologizarea cinematografelor de artă; d) pentru funcţionarea şi programarea cinematografelor de artă; e) pentru programe de cultură şi educaţie cinematografică; f) pentru restaurarea filmelor româneşti din patrimoniul cultural cinematografic; g) pentru arhivare în format digital conform a filmelor produse pe suport digital şi finanţate din Fondul cinematografic înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe; h) pentru editarea de publicaţii de specialitate.13. analizează modul de utilizare a sprijinului financiar alocat din Fondul cinematografic şi ia măsurile legale ce se impun pentru recuperarea acestora în situaţia nerespectării prevederilor legale şi a clauzelor contractelor de creditare;14. poate acorda sprijin financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor şi a cineaştilor români la manifestări interne şi internaţionale de profil, prin organizarea de standuri, manifestări şi acţiuni promoţionale în cadrul acestora;15. iniţiază, organizează sau participă, în condiţiile prezentei ordonanţe, la alte forme de punere în valoare a creaţiei cinematografice româneşti;16. acordă anual Premiul Naţional al Cinematografiei şi poate institui premii pentru creaţia şi producţia de filme româneşti;17. elaborează indicatori statistici de specialitate şi asigură colectarea datelor statistice pentru domeniul său de activitate;18. editează, publică şi comercializează Anuarul Statistic al Cinematografiei şi alte publicaţii de specialitate şi poate sprijini editarea unor asemenea publicaţii;19. stabileşte, cu aprobarea Ministerului Culturii, preţurile şi tarifele pentru serviciile pe care le prestează;20. organizează şi finanţează activităţile de formare şi perfecţionare profesională a persoanelor care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei şi pentru care nu există forme speciale de şcolarizare şi eliberează în acest scop atestate profesionale;21. colaborează, în condiţiile prezentei ordonanţe, cu organizaţiile neguvernamentale, sindicatele şi patronatele din domeniul cinematografiei, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile, controlează şi asigură respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei, aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta ordonanţă;22. acordă sprijin de specialitate producătorilor, distribuitorilor şi exploatanţilor de cinematografe pentru accesul la formele de finanţare interne şi internaţionale;23. propune Ministerului Culturii reprezentanţi ai României în organismele internaţionale sau interguvernamentale din domeniul cinematografiei;24. avizează şi aprobă, în calitate de autoritate naţională competentă, cererile de acceptare la regimul juridic de coproducţie cinematografică europeană;25. organizează şi finanţează programe proprii de educaţie cinematografică;26. poate aloca, din Fondul cinematografic, în urma unor acorduri încheiate cu organisme similare din alte state europene, resurse pentru finanţarea realizării unor proiecte cinematografice în regim de coproducţie, în condiţiile prezentei ordonanţe;27. susţine un program naţional în vederea dezvoltării unei reţele funcţionale de cinematografe la nivelul României prin acordarea de asistenţă de specialitate exploatanţilor de cinematografe privind modernizarea, funcţionarea şi programarea cinematografelor. (2) Cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea unei scheme de ajutor de stat, Centrul Naţional al Cinematografiei are obligaţia de a demara procedurile pentru aprobarea şi eliberarea, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat, a unei noi scheme, cu scopul de a asigura continuitatea activităţii. (3) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale, în scopul dezvoltării cinematografiei naţionale şi al promovării filmului românesc.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Capitolul III Arhiva Naţională de Filme  +  Articolul 7 (1) Arhiva Naţională de Filme funcţionează ca instituţie publică de cultură de importanţă naţională, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016. (2) Angajaţii Arhivei Naţionale de Filme beneficiază de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare.----------Alin. (2) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 8 (1) Arhiva Naţională de Filme are următoarele atribuţii principale: a) asigură evidenţa, cercetarea, conservarea, colecţionarea, clasificarea, catalogarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografic naţional, parte a patrimoniului cultural naţional şi a patrimoniului cinematografic internaţional, în scopul prezervării, promovării artei şi culturii cinematografice şi al încurajării cercetărilor istorico-documentare asupra tuturor aspectelor artei cinematografice; b) administrează şi exploatează patrimoniul naţional al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe; c) poate închiria sau concesiona bunuri aflate în administrarea sa, conform prevederilor legale; d) poate iniţia şi comercializa, direct sau în colaborare, transpuneri ale filmelor româneşti din patrimoniul cinematografiei naţionale, pe orice fel de suport, cu respectarea legislaţiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe; e) iniţiază, organizează şi sprijină financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe, orice alte forme de punere în valoare a patrimoniului naţional al cinematografiei; f) stabileşte, cu aprobarea Ministerului Culturii, preţurile şi tarifele pentru serviciile pe care le prestează; g) îndeplineşte funcţia de depozit legal şi voluntar, conform prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Persoanele fizice şi juridice române, înregistrate în Registrul cinematografiei şi care distribuie filme cinematografice pe teritoriul României, pot depune la Arhiva Naţională de Filme, cu titlu de depozit voluntar, câte o copie de film pentru fiecare titlu de film prezentat în sălile de cinematograf din ţară. (3) Depunerea copiilor de film, cu titlu de depozit voluntar, se va face cu respectarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Arhiva Naţională de Filme constituie depozit legal pentru filmele româneşti de toate genurile, lungmetraje şi scurtmetraje de ficţiune, documentare sau de animaţie, precum şi materialele primare de imagine şi sunet, mixajele de sunet şi intermediarele acestora, realizate până în anul 1997 cu finanţare de la bugetul de stat sau de la bugetul unor instituţii publice, precum şi cele realizate ulterior acestei date cu finanţare de la Centrul Naţional al Cinematografiei. (5) Arhiva Naţională de Filme poate asigura păstrarea şi conservarea, în mod voluntar, a materialelor primare şi intermediare şi a filmelor realizate de producători care nu au beneficiat de finanţare conform alin. (4).----------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 9 (1) Activitatea Arhivei Naţionale de Filme se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii. (2) Arhiva Naţională de Filme este condusă de un manager, care îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite, numit prin ordin al ministrului culturii, în urma desfăşurării unui concurs de proiecte de management şi a încheierii unui contract de management cu autoritatea. (3) Managerul Arhivei Naţionale de Filme conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. (4) Managerul este sprijinit în activitatea sa de un Consiliu de administraţie, cu rol deliberativ, şi de un Consiliu consultativ. (5) Veniturile proprii ale Arhivei Naţionale de Filme se constituie din următoarele surse: a) venituri obţinute din administrarea şi exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naţionale, care se află în proprietatea publică sau privată a statului, cu respectarea prevederilor legale; b) colectarea unei contribuţii de minimum 25% din venitul realizat de operatorii economici în urma cesiunii drepturilor de difuzare şi exploatare a filmelor româneşti din patrimoniul cinematografiei naţionale, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare; contribuţia se aplică asupra veniturilor realizate, din care s-au dedus impozitele şi taxele datorate bugetului de stat, operatorii economici având obligaţia să raporteze trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare pentru trimestrul încheiat, baza de calcul al contribuţiei; c) venituri obţinute din activităţile organizate şi desfăşurate în conformitate cu atribuţiile ce îi revin potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi prevederilor hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme; d) venituri provenite din donaţii, sponsorizări şi alte mijloace de finanţare.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 10 (1) În cadrul Arhivei Naţionale de Filme funcţionează Cinemateca Română şi Laboratorul de Restaurare a Peliculei. (2) În vederea formării şi dezvoltării culturii cinematografice, precum şi a promovării filmului românesc şi a celui realizat în coproducţie, cu participare românească, Cinemateca Română îşi desfăşoară programele de cultură cinematografică în sălile de cinema "Union" şi "Eforie" din municipiul Bucureşti, precum şi în alte săli şi grădini de cinematograf din Bucureşti sau din ţară. (3) Arhiva Naţională de Filme are în administrare sălile de cinema: "Union", "Eforie" şi "Studio" din municipiul Bucureşti.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006.  +  Articolul 11Organizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.----------Art. 11 a fost modificat de lit. a) a alin. (8) al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu sintagma "Ministerul Culturii".  +  Capitolul IV Fondul cinematografic  +  Articolul 12 (1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltării activităţii cinematografice, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei este instituit Fondul cinematografic. (2) Fondul cinematografic se constituie din resursele financiare stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. (3) Cheltuielile de capital, de personal, precum şi cheltuielile materiale necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe, precum şi cheltuielile de administrare a Fondului cinematografic se suportă din fonduri alocate de la bugetul de stat şi din venituri proprii.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 13 (1) Fondul cinematografic se constituie din următoarele surse: a) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul de vânzare şi/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, al DVD-urilor sau al oricărui suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, care se adaugă la preţul acestora, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea şi/sau închirierea angro; operatorii economici distribuitori angro de casete video înregistrate, DVD-uri sau orice alt suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, sunt obligaţi să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista contractelor de vânzare şi/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi datele de identificare a partenerilor contractuali, prezentând şi licenţele pentru titlurile respective; în cazul filmelor clasificate în Registrul cinematografiei în categoria XXX, cu interdicţie de proiecţie publică, contribuţia este de 15%*); b) colectarea unei contribuţii de 4% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de către posturile de televiziune publice şi private, contribuţie care se adaugă la preţul minutului de publicitate şi care se încasează de la persoana care a achiziţionat spaţiul de publicitate (agentul de publicitate, firma intermediară cumpărătoare a minutelor de publicitate sau operatorul economic cumpărător al minutelor de publicitate) în baza facturii ce va fi emisă de către furnizor către beneficiarul publicităţii televizate; persoana care achiziţionează spaţiu publicitar este obligată să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista cu contractele încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi denumirea agenţilor vânzători*); c) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul minutelor de publicitate vândute din spaţiul programului propriu de către societăţile de televiziune prin cablu, care au licenţa pentru producţia de programe şi care se adaugă acestui preţ; plata contribuţiei către Fondul cinematografic se face de către titularul licenţei audiovizuale*); d) colectarea unei contribuţii de 4% din încasările provenite din comunicarea publică a filmelor, de orice gen şi pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spaţii destinate vizionării cu public; obligaţia de plată revine exploatanţilor care asigură minimum 15% din numărul anual de spectacole cu filme româneşti sau cu participare românească şi în cazul cărora cel puţin 15% din numărul anual de spectacole difuzate la orele de maximă audienţă reprezintă filme româneşti sau cu participare românească. În cazul exploatanţilor care nu asigură cotele prevăzute, contribuţia la Fond va fi de 8% din încasări*); e) colectarea unei contribuţii de 1% aplicată asupra veniturilor realizate lunar de operatorii economici pentru retransmisia emisiunilor de televiziune, indiferent de tehnologie: transmisie terestră analogică sau digitală, cablu, inclusiv prin fibră optică sau fire telefonice, prin satelit, prin internet etc.; f) un procent de 2% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc, direcţionat anual către Fondul cinematografic pentru încurajarea şi susţinerea industriei cinematografice. Suma este virată anual Fondului cinematografic până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent şi nu se supune regularizării conform prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; g) dobânda aferentă disponibilităţilor din contul Fondului cinematografic aflat în Trezoreria Statului; h) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul de vânzare şi/sau închiriere a filmelor pe platforme de streaming video online de tipul VoD, SvoD, TvoD, PayPerView, care se adaugă la acest preţ, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea şi/sau închirierea; i) sumele provenite din plăţile efectuate de către producători, în cazul în care filmele înregistrează excedent din activitatea de exploatare, în condiţiile prevederilor prezentei ordonanţe şi a contractelor de finanţare încheiate cu Centrul Naţional al Cinematografiei; j) alte venituri dobândite în condiţiile legii. (2) Sumele datorate pentru contribuţiile stabilite la alin. (1) lit. a)-f), h) şi i) reprezintă cheltuială deductibilă la calculul rezultatului fiscal al operatorilor economici respectivi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-j) se aplică asupra încasărilor totale realizate, exclusiv TVA aferentă şi/sau impozitul pe spectacol, precum şi, în cazul contribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), taxa de timbru cinematografic. (4) Veniturile proprii ale Centrului Naţional al Cinematografiei se constituie din următoarele surse: a) venituri obţinute din închirierea şi concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, conform prevederilor legale; b) tarifele pentru efectuarea operaţiunilor de clasificare şi înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei şi costul etichetelor de clasificare pentru filmele destinate comercializării şi/sau închirierii de videograme se stabilesc şi se actualizează periodic prin ordin al ministrului culturii, la propunerea directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei; c) venituri obţinute din realizarea altor activităţi specifice, acceptarea de donaţii şi sponsorizări, precum şi orice alte venituri dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe; d) 2% din Fondul cinematografic pentru asigurarea cheltuielilor necesare în vederea colectării şi administrării Fondului Cinematografic, precum şi pentru remunerarea şi decontarea cheltuielilor de transport şi cazare în condiţiile legii, ale membrilor Consiliului, ale membrilor Consiliului consultativ, ale membrilor comisiilor de selecţie, ale lectorilor şi ale celorlalţi specialişti care participă la procedurile de acordare a sprijinului financiar.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 14Operatorii economici sunt obligaţi să declare şi să vireze Centrului Naţional al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-e) şi h) până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, precum şi să depună lista contractelor încheiate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c), cu menţionarea valorii acestora.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct.  +  Articolul 15 (1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de operatorii economici, potrivit prevederilor art. 13, Centrul Naţional al Cinematografiei percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu reglementările legale privind regimul impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016. (2) Pentru urmărirea încasării sumelor datorate, Centrul Naţional al Cinematografiei este autorizat să aplice procedurile de executare silită, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. (3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere, încasate în conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.----------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 16 (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d) pot opta pentru finanţarea directă a producţiilor de filme cinematografice realizate în condiţiile prezentei ordonanţe, cu până la 25% din suma datorată drept contribuţie la Fondul cinematografic, la solicitarea producătorilor şi după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei*). (2) Persoanele juridice prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) pot opta pentru finanţarea directă, cu până la 25% din suma datorată, a producţiei şi a distribuirii de filme cinematografice realizate în condiţiile prezentei ordonanţe, la solicitarea producătorilor şi după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei, respectiv cu până la 25% din suma datorată a producţiei de filme de televiziune, definite conform prezentei ordonanţe, la solicitarea posturilor de televiziune şi după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei*). (3) Sumele neutilizate conform alin. (1) şi (2) se virează în contul Fondului cinematografic până la data de 31 decembrie a anului în curs*). (4) După depunerea notificărilor, conform prevederilor alin. (1) şi (2), trimestrial, la Centrul Naţional al Cinematografiei sunt depuse lunar copiile actelor doveditoare privind efectuarea plăţilor aferente contractelor încheiate cu operatorii economici. Lipsa documentelor de plată atrage pentru operatorii economici obligativitatea de a vira sumele respective la Fondul cinematografic, în conformitate cu prevederile art. 13. (5) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) vor fi scăzute din cuantumul contribuţiei datorate Fondului cinematografic în condiţiile prezentei ordonanţe. (6) Contribuţia persoanelor fizice şi juridice prevăzute la alin. (1) şi (2) reprezintă participarea operatorilor economici respectivi la producţia sau distribuirea filmului, nefiind incluse în cuantumul sprijinului financiar pentru producţie acordat conform prevederilor prezentei ordonanţe. (7) Posturile de televiziune care au solicitat şi beneficiat, conform alin. (2), de finanţare directă pentru producţia unui film de televiziune au obligaţia depunerii la Centrul Naţional al Cinematografiei, în termen de maximum 24 luni de la notificarea privind alocarea acestui sprijin financiar, a unui raport privind modul de utilizare a sumelor alocate. Nerealizarea la termen a obligaţiei de raportare reprezintă contravenţie şi se sancţionează conform art. 68^1.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 17 (1) Pentru susţinerea producţiei de film cinematografic, Societatea Română de Televiziune va contribui cu o sumă reprezentând 15% din veniturile proprii realizate din publicitate. (2) Societatea Română de Televiziune poate opta pentru finanţarea directă a producţiei de filme, în condiţiile prezentei ordonanţe, cu până la jumătate din suma datorată Fondului cinematografic, la solicitarea producătorilor şi după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei. (3) Sumele neutilizate se virează în contul Fondului cinematografic până cel mai târziu la data de 31 martie a anului în curs pentru anul precedent.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 18La sfârşitul fiecărui an, suma rămasă neutilizată din Fondul cinematografic se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Capitolul V Mecanisme şi modalităţi de finanţare a unor activităţi din Fondul cinematografic  +  Secţiunea 1 Finanţarea prin acordarea de credit directAcordarea de sprijin financiar pentru producţie şi pentru dezvoltarea de proiect----------Titlul Secţiunii 1 din Cap. V a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 19 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei acordă, din Fondul cinematografic, în condiţiile prezentei ordonanţe, sprijin financiar persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate înscrise în Registrul cinematografiei, pentru dezvoltarea şi producţia de film de toate genurile. (2) În vederea sprijinirii cu prioritate a dezvoltării şi producţiei de film, cel puţin 65% din sumele colectate la Fondul cinematografic vor fi alocate anual pentru sprijin financiar cu această destinaţie.----------Art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 20 (1) Sprijinul financiar pentru producţie nu poate depăşi 50% din valoarea totală a costurilor eligibile de producţie a unui film. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul filmelor dificile, definite potrivit prezentei ordonanţe, cuantumul maxim al sprijinului financiar pentru producţie care se poate acorda în condiţiile prezentei ordonanţe este de până la 85% din valoarea totală a costurilor eligibile de producţie a filmului.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 21 (1) Pot solicita sprijin financiar pentru producţie şi pentru dezvoltare de proiect persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b) au un capital social de minimum 20.000 lei sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, prezintă o scrisoare de garanţie bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei; c) asigură o contribuţie proprie de minimum 6% din bugetul total al producţiei filmului, în numerar, servicii sau în natură; d) în cazul coproducţiilor cinematografice, contribuţia proprie de minimum 6% se referă la participarea părţii române; e) au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului, precum şi dreptul de exploatare al filmului produs; f) prezintă dosarul de concurs întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea finanţărilor din Fondul cinematografic, denumit în continuare Regulament; g) includ în bugetul de producţie al filmului cheltuieli care nu pot depăşi următoarele procente din costurile directe: 10% pentru cheltuielile de regie ale societăţilor producătoare; 10% pentru cheltuieli neprevăzute; 20% pentru totalitatea cesiunilor drepturilor consimţite de autorii filmului; h) fac dovada că nu au datorii la bugetul general consolidat, precum şi la Fondul cinematografic. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), pot solicita sprijin financiar pentru producţie şi pentru dezvoltare de proiect persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate din statele membre ale Uniunii Europene care nu au filială permanentă sau agenţie în România care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, cu condiţia ca, în situaţia obţinerii unui sprijin financiar în condiţiile prezentei ordonanţe, să îşi înfiinţeze o filială permanentă sau agenţie în România care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei şi să se înscrie în Registrul cinematografic în vederea contractării. (3) Producătorul este obligat să cheltuie pe teritoriul României minimum 60% din valoarea ajutorului primit sub formă de sprijin financiar pentru producţie. (4) Sprijinul financiar pentru producţia unui film se acordă exclusiv pentru proiectele declarate câştigătoare în cadrul concursurilor de proiecte cinematografice şi nu este transmisibil, cu excepţia cazurilor speciale prevăzute de prezenta ordonanţă.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 22 (1) Sprijinul financiar pentru dezvoltare de proiect se poate acorda numai pentru filmele de lungmetraj de ficţiune, documentare sau de animaţie, în cadrul sesiunilor de concurs pentru proiecte cinematografice, pe baza evaluărilor realizate de comisii, potrivit prevederilor Regulamentului. (2) Sprijinul financiar pentru dezvoltare de proiect se poate acorda pentru: activitatea de documentare şi prospectare în vederea scrierii sau rescrierii scenariului; angajarea de scenarişti şi/sau dialoghişti; întocmirea bugetului, a planului de finanţare şi identificarea surselor de finanţare; acoperirea altor cheltuieli legate de dezvoltarea proiectului. (3) Proiectele care au beneficiat de sprijin financiar pentru dezvoltare de proiect vor fi înscrise, în mod obligatoriu, la o sesiune de concurs pentru producţia de film, într-un interval de maximum doi ani după încheierea contractului de acordare a sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect, în cazul în care nu au intrat deja în producţie. În cazul în care filmul a intrat deja în producţie, producătorul va notifica Centrul Naţional al Cinematografiei despre această împrejurare. Nerealizarea obligaţiei de notificare reprezintă contravenţie şi se sancţionează conform art. 68^1. În cazul în care producătorul nu înscrie proiectul cinematografic la concurs conform prevederilor prezentului alineat, va returna în termen de 6 luni Centrului Naţional al Cinematografiei sprijinul financiar acordat. (4) În cazul în care proiectul respectiv nu este declarat câştigător la prima sesiune de concurs la care este înscris, beneficiarul sprijinului financiar este obligat să se prezinte la încă o sesiune de concurs, în condiţiile alin. (3). (5) În cazul proiectelor câştigătoare, suma acordată drept sprijin financiar pentru dezvoltare de proiect se cumulează cu sprijinul financiar pentru producţie acordat proiectului respectiv şi care se acordă în condiţiile prevăzute la art. 20, iar costurile aferente dezvoltării de proiect se includ în bugetul total. (6) Sprijinul financiar pentru dezvoltare de proiect este netransmisibil.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 23Abrogat.----------Art. 23 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 24Centrul Naţional al Cinematografiei poate acorda sprijin financiar în cazul producţiilor transfrontaliere de film care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) cel puţin unul dintre coproducători este persoană juridică română, autorizată ca atare şi înscrisă în Registrul cinematografiei; b) coproducătorii români au participat şi au câştigat o sesiune de selecţie, în condiţiile prezentei ordonanţe; c) coproducătorii români au o participare de minimum 10% din bugetul de producţie al filmului, în cazul coproducţiilor multilaterale, respectiv de minimum 20% din bugetul de producţie al filmului, în cazul coproducţiilor bilaterale, în condiţiile prevăzute în Regulament; d) coproducătorii români deţin, pe baza contractului de coproducţie încheiat, o cotă corespunzătoare contribuţiei fiecăruia din drepturile de proprietate intelectuală cesionate coproducătorilor şi sunt deţinători ai drepturilor de exploatare a filmului pe teritoriul României; e) coproducătorii români îşi asumă obligaţia ca, pe genericul filmului şi în toate materialele publicitare, să menţioneze faptul că filmul a fost realizat cu sprijinul financiar al Centrului Naţional al Cinematografiei; f) sprijinul financiar pentru producţiile transfrontaliere nu poate depăşi 60% din costurile eligibile de producţie ale filmului. În cazul coproducţiilor minoritare, sprijinul financiar se referă la bugetul părţii române la realizarea filmului.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Secţiunea a 2-a Finanţarea prin acordarea de sprijin financiar nerambursabilAlte categorii de sprijin financiar----------Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. V a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 25 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei acordă din Fondul cinematografic sprijin financiar, pentru alte activităţi decât producţia de filme şi dezvoltarea de proiecte, persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate înscrise în Registrul cinematografiei, precum şi persoanelor fizice, pentru acestea din urmă exclusiv pentru participarea la festivaluri şi la programe de formare profesională. (2) Prin excepţie de la alin. (1), persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care solicită sprijin financiar pentru editarea unor lucrări şi publicaţii de specialitate nu au obligaţia înscrierii în Registrul cinematografiei.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 26 (1) Sprijinul financiar se acordă în condiţiile prezentei ordonanţe şi cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat pentru: a) realizarea unei noi producţii, regizorilor şi producătorilor filmelor care au avut succes artistic, acordat ca sprijin financiar pentru calitate artistică, respectiv regizorilor şi producătorilor filmelor care au avut un succes în exploatare, acordat ca sprijin financiar pentru succes în exploatare; b) promovarea şi distribuirea naţională a filmelor româneşti de toate genurile, inclusiv accesibilizarea lor pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi promovarea filmelor româneşti de toate genurile în străinătate; c) funcţionarea şi programarea cinematografelor de artă, precum şi retehnologizarea cinematografelor de artă; d) organizarea, în ţară şi străinătate, de festivaluri şi târguri de filme; e) participarea la festivalurile internaţionale stabilite anual, prin hotărâre, de către Consiliu; f) participarea la programe de formare profesională; g) susţinerea unor programe de cultură şi educaţie cinematografică, precum şi editarea de publicaţii de specialitate; h) susţinerea restaurărilor filmelor româneşti din patrimoniul cinematografic naţional; i) sprijin financiar pentru arhivare în format digital conform, stabilit prin Regulament, a filmelor produse pe suport digital în perioada 2000-2016 care fac obiectul depozitului legal. (2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) lit. a) se acordă pentru realizarea unei noi producţii, în urma câştigării concursului de proiecte cinematografice, iar cel prevăzut la alin. (1) lit. b)-i) se acordă de către Consiliu, în limita bugetului alocat cu această destinaţie, conform prevederilor prezentei ordonanţe şi ale Regulamentului. (3) Pentru acordarea sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) lit. c), d), g) şi h), Centrul Naţional al Cinematografiei organizează, anual, două sesiuni de finanţare, care trebuie anunţate public cu cel puţin 45 de zile înainte de data-limită de depunere a dosarelor de concurs. La data anunţării publice a concursului, Centrul Naţional al Cinematografiei comunică fondul total alocat pentru respectiva sesiune şi cuantumul procentual maxim stabilit de Consiliu ce poate fi acordat unui singur solicitant în cadrul sesiunii. (4) Procentul maxim care se poate aloca unui solicitant în cadrul unei sesiuni pentru acordarea de sprijin financiar aferent alin. (1) lit. d) şi g) este stabilit de către Consiliul de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei şi nu poate depăşi 20% din suma totală alocată în respectiva sesiune de concurs. Modul de organizare a sesiunilor de finanţare se stabileşte prin Regulament. (5) Materialele arhivate conform alin. (1) lit. i) sunt depuse de beneficiarul sprijinului financiar la Arhiva Naţională de Filme.----------Art. 26 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 27 (1) Sprijinul financiar pentru succes în exploatare se acordă producătorilor şi regizorilor filmelor care îndeplinesc una din următoarele condiţii: a) pentru filmele care au înregistrat performanţe excepţionale la nivelul încasărilor din exploatarea în sălile de cinematograf din România, aşa cum apar din datele certificate de Centrul Naţional al Cinematografiei; b) pentru filmele cu succes deosebit în exploatare în România şi/sau în străinătate care returnează către Centrul Naţional al Cinematografiei în primul an de exploatare a acestora cel puţin 10% din sprijinul financiar pentru producţie primit pentru realizarea lor. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), sprijinul financiar pentru succes în exploatare se acordă producătorilor şi regizorilor filmelor care depăşesc pragul stabilit anual prin hotărâre a Consiliului, în baza Regulamentului, care nu poate fi mai mic decât echivalentul a 100.000 de bilete vândute, calculat în raport cu tariful mediu ponderat al biletelor de intrare înregistrate în aceeaşi perioadă, aşa cum apar din datele certificate de Centrul Naţional al Cinematografiei. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), sprijinul financiar pentru succes în exploatare este de 50% din suma rambursată către Centrul Naţional al Cinematografiei în primul an de exploatare a filmului. (4) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b) nu este cumulativ. Regizorul şi producătorul care îndeplinesc concomitent condiţiile prevăzute la alin. (1) vor beneficia de sprijinul cu valoarea cea mai ridicată. (5) Sprijinul financiar pentru succes în exploatare se acordă separat, în proporţie egală, producătorului şi regizorului filmului românesc, exclusiv pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câştigător al concursului organizat în condiţiile prezentei ordonanţe. (6) În cazul coproducţiilor minoritare, sprijinul pentru succes comercial se acordă doar regizorilor români. (7) Cuantumul sprijinului pentru succes în exploatare alocat conform alin. (1) lit. a) se stabileşte prin hotărâre a Consiliului, în baza Regulamentului. Consiliul este abilitat să stabilească cuantumuri diferite de sprijin pentru diverse praguri de încasări realizate.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 28 (1) Sprijinul financiar pentru calitate artistică se acordă producătorilor şi regizorilor filmelor care au avut un succes artistic remarcabil, fiind selecţionate şi/sau premiate la cele mai importante zece festivaluri internaţionale şi gale anuale de premiere ale academiilor de film. (2) Sprijinul financiar pentru calitate artistică se acordă separat, în proporţie egală, producătorului şi regizorului filmului românesc, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câştigător al concursului organizat în condiţiile prezentei ordonanţe. (3) În cazul coproducţiilor minoritare, sprijinul pentru calitate artistică se acordă doar regizorilor români. (4) Consiliul stabileşte, după consultarea prealabilă cu cineaştii, cu uniunile şi cu asociaţiile din domeniu, lista conţinând cele zece cele mai importante festivaluri şi gale anuale de premiere ale academiilor de film, distinct pentru filme de lungmetraj de ficţiune, pentru filme de lungmetraj de animaţie, pentru filme documentare de lungmetraj, respectiv pentru filme de scurtmetraj. Cele patru liste se actualizează anual de către Consiliu. (5) Cuantumul sprijinului pentru calitate artistică acordat filmelor se stabileşte prin hotărâre a Consiliului, în baza Regulamentului, în mod distinct în funcţie de categoria sau secţiunea de festival, respectiv în cuantum superior pentru obţinerea unor premii comparativ cu selecţionarea sau nominalizarea la premii în festivalurile stabilite conform alin. (4). (6) Cuantumul sprijinului pentru calitate artistică oferit filmelor de scurtmetraj nu poate depăşi 25% din valoarea medie a sprijinului pentru calitate artistică stabilit pentru filmele de lungmetraj.----------Art. 28 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 29 (1) Pot solicita sprijin financiar pentru promovarea şi/sau distribuirea, precum şi pentru exploatarea în România a filmelor româneşti sau cu participare românească persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b) au un capital social de minimum 10.000 lei sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, prezintă o scrisoare de garanţie bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei; c) asigură un aport propriu de 6% din valoarea devizului în numerar sau în echivalent servicii; d) au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, acordul scris al producătorului în vederea distribuirii şi exploatării filmului; e) prezintă dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului; f) includ în deviz costuri care nu pot să depăşească următoarele cote maximale: 7,5% pentru cheltuielile de regie ale societăţilor de distribuire; 5% cheltuieli neprevăzute. (2) Sprijinul financiar pentru promovarea, distribuirea şi exploatarea unui film nu este transmisibil. (3) Sprijinul financiar pentru promovarea şi/sau distribuirea unui film românesc sau cu participare majoritar românească se poate acorda cu cel mult 6 luni înainte de data distribuirii acestuia. Modul de acordare a acestui sprijin este stabilit prin Regulament. (4) Modul de acordare a sprijinului financiar pentru promovarea filmelor cinematografice în afara României, pentru filmele româneşti sau filmele cu participare românească este stabilit prin Regulament.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 30 (1) Pot solicita sprijin financiar pentru retehnologizarea, funcţionarea şi programarea cinematografelor de artă persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b) au un capital social de minimum 10.000 lei sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, prezintă o scrisoare de garanţie bancară în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei; c) prezintă dosarul întocmit în conformitate cu Regulamentul; d) difuzează, respectiv, în cazul cinematografelor în curs de reabilitare, îşi asumă să difuzeze film de artă în proporţie de minimum 50% din programul anual, din care cel puţin jumătate este consacrat filmului european sau românesc. (2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul solicitării de sprijin financiar de către entităţi publice. (3) Modul de acordare a sprijinului financiar pentru cinematografele de artă este stabilit prin Regulament.----------Art. 30 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 31 (1) Sprijinul financiar se acordă pe baza unui contract încheiat cu Centrul Naţional al Cinematografiei. (2) Sprijinul financiar, cu excepţia sprijinului pentru calitate artistică a filmului şi a sprijinului financiar pentru succes în exploatare, se acordă în tranşe de plată, cu condiţia ca prima dintre acestea să nu depăşească 30% din totalul finanţării aprobate, iar ultima să fie de cel puţin 15%. (3) Fiecare dintre tranşe, cu excepţia primei tranşe, se acordă numai după prezentarea documentelor justificative cu privire la cheltuielile efectuate din tranşa precedentă. (4) Sprijinul financiar nu poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor salariale sau a altor debite ale beneficiarilor finanţării ori pentru obţinerea de profit. (5) Modul de utilizare a sprijinului financiar este supus controlului Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi al autorităţilor publice cu atribuţii de control în domeniul finanţelor publice. (6) Beneficiarul sprijinului financiar, cu excepţia sprijinului pentru calitate artistică şi a sprijinului financiar pentru succes în exploatare, este obligat să depună la Centrul Naţional al Cinematografiei, în termen de 30 de zile de la încheierea activităţii, un raport al cheltuielilor efectuate şi documentele justificative ale acestora, precum şi un raport de activitate privind proiectul derulat.----------Art. 31 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Capitolul VI Concursul de proiecte cinematografice  +  Articolul 32 (1) Acordarea sprijinului financiar pentru dezvoltarea de proiect şi pentru producţia de film se face ca urmare a câştigării unui concurs de proiecte cinematografice. (2) Concursul de proiecte cinematografice se organizează de două ori pe an şi se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi ale Regulamentului. (3) Procentul maxim care se poate aloca unui solicitant în cadrul unei sesiuni pentru acordarea de sprijin financiar pentru dezvoltarea de proiect şi pentru producţia de filme este stabilit de către Consiliul de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei şi nu poate depăşi 20% din suma totală alocată în respectiva sesiune de concurs.----------Art. 32 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 33Concursurile de selecţie a proiectelor cinematografice se organizează cu respectarea următoarelor principii: a) libertatea de creaţie, de exprimare artistică şi de comunicare publică a filmelor cinematografice; b) primordialitatea valorii artistice în cadrul selecţiei şi promovării proiectelor cinematografice; c) încurajarea coproducţiilor cinematografice internaţionale; d) încurajarea debuturilor în cinematografie.  +  Articolul 34 (1) La concursurile de proiecte cinematografice pot participa persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (1). (2) Persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care nu au respectat prevederile prezentei ordonanţe şi obligaţiile stabilite prin contractele aflate în derulare cu Centrul Naţional al Cinematografiei nu pot solicita sprijin financiar pentru producţie şi pentru dezvoltare de proiecte din Fondul cinematografic.----------Art. 34 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 35 (1) În condiţiile prezentei ordonanţe sunt eligibile proiectele cinematografice pentru realizarea filmelor de lungmetraj de ficţiune, de animaţie şi documentare, cu o durată de minimum 70 de minute, precum şi a filmelor de scurtmetraj de ficţiune, animaţie şi documentare, cu o durată de maximum 40 de minute. (2) Concursul de proiecte cinematografice se organizează în cinci secţiuni: a) secţiunea filmelor de ficţiune; b) secţiunea filmelor documentare; c) secţiunea filmelor de animaţie; d) secţiunea filmelor de microbuget; e) secţiunea coproducţiilor minoritare de lungmetraj. (3) Prin excepţie de la alin. (1), în secţiunea filmelor de microbuget pot fi susţinute filme având orice durată care depăşeşte 40 de minute.----------Art. 35 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 36Abrogat.----------Art. 36 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 37 (1) Organizarea concursului de proiecte cinematografice se anunţă prin mijloacele de informare în masă, precum şi prin publicarea pe pagina de internet a Centrului Naţional al Cinematografiei şi prin afişarea la sediul acestuia, cu cel puţin 45 de zile înainte de data-limită de depunere a dosarelor de concurs. (2) Anunţul public va cuprinde următoarele informaţii: a) fondul total alocat pentru respectiva sesiune de concurs, defalcat pentru dezvoltarea de proiect şi producţia de film; b) repartizarea estimativă a fondului alocat producţiei de film pe fiecare secţiune de concurs; din sumele alocate pentru fiecare sesiune de concurs, un cuantum de minimum 15% va fi rezervat pentru primul şi al doilea film de lungmetraj al unui regizor; c) cuantumul procentual maxim ce va fi alocat unui singur producător pentru respectiva sesiune de concurs; d) o trimitere la schema de ajutor de stat pentru finanţarea proiectelor cinematografice elaborată de Centrul Naţional al Cinematografiei. (3) La data publicării anunţului, directorul Centrului Naţional al Cinematografiei numeşte secretariatul tehnic al concursului, precum şi o comisie de expertiză tehnico-financiară.----------Art. 37 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 38Abrogat.----------Art. 38 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 39 (1) În vederea participării la concursul de proiecte cinematografice, producătorii depun un dosar de concurs fie pentru dezvoltarea de proiect, fie pentru producţia de film, conform prevederilor Regulamentului. (2) Secretariatul tehnic verifică respectarea criteriilor de eligibilitate, conform prezentei ordonanţe, şi întocmirea dosarului de concurs, conform Regulamentului. (3) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte cinematografice, pe lângă Consiliu se constituie patru comisii de selecţie, după cum urmează: a) o comisie formată din 5 membri pentru secţiunea filmelor de ficţiune de lungmetraj şi scurtmetraj; b) o comisie formată din 3 membri pentru secţiunea filmelor documentare de lungmetraj şi scurtmetraj; c) o comisie formată din 3 membri pentru secţiunea filmelor de animaţie de lungmetraj şi scurtmetraj; d) o comisie formată din 3 membri pentru secţiunea filmelor de microbuget şi secţiunea coproducţiilor minoritare. (4) Comisia de selecţie pentru secţiunea filmelor de ficţiune poate fi sprijinită în activitatea sa de către o comisie ajutătoare de lectori. (5) Nominalizarea membrilor comisiei de lectori se face de către membrii comisiei de selecţie. (6) Organizarea şi funcţionarea comisiilor de selecţie şi a comisiei de lectori se stabilesc prin Regulament.----------Art. 39 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 40 (1) Componenţa comisiilor de selecţie se aprobă, pentru fiecare sesiune de concurs, prin hotărâre, de către Consiliu, pe baza propunerilor înaintate de către cineaşti, asociaţii şi uniuni ale cineaştilor. (2) Membrii comisiilor de selecţie, precum şi cei ai comisiei de lectori, soţul sau soţia, ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude nu pot participa în nicio calitate la realizarea unui proiect cinematografic înscris în secţiunea respectivă de concurs. (3) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor, membrii acestora vor primi o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre de către Consiliu, în funcţie de numărul de proiecte evaluate şi care nu poate depăşi echivalentul a două salarii brute ale directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei.----------Art. 40 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 41 (1) Comisiile de selecţie evaluează şi selectează, în vederea acordării sprijinului financiar pentru producţie, proiectele cinematografice care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi stabilesc rezultatele concursului pe baza următoarelor criterii de evaluare: a) calitatea scenariului; b) calitatea regizorului; c) calitatea producătorului. (2) Pentru sprijinul financiar pentru dezvoltare de proiect, criteriile de evaluare sunt: a) calitatea sinopsisului sau scenariului, dacă este finalizat şi se doreşte rescrierea lui, în cazul filmelor de ficţiune; b) calitatea descrierii proiectului, în cazul filmelor documentare sau de animaţie; c) calitatea scenaristului; d) calitatea producătorului. (3) Ponderea în evaluare a criteriilor enunţate la alin. (1), respectiv la alin. (2) şi forma de organizare a evaluării pentru fiecare categorie de concurs se stabilesc prin Regulament. (4) Pentru proiectele cinematografice, exceptând primul şi al doilea film de lungmetraj al unui regizor, filmele de microbuget şi scurtmetrajele, evaluarea prevăzută la alin. (3) va avea în vedere, pentru criteriile enunţate la alin. (1) lit. b) şi c), realizările anterioare ale regizorului şi, respectiv, ale producătorului.----------Art. 41 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 41^1Concursul de proiecte cinematografice, în vederea acordării de sprijin financiar pentru producţie, se desfăşoară în două etape, astfel a) etapa I - ierarhizarea proiectelor, în urma evaluării potrivit criteriilor menţionate la art. 41 alin. (1) şi în conformitate cu Regulamentul; b) etapa a II-a - analiza bugetelor şi stabilirea cuantumului finanţării pentru proiectele câştigătoare.----------Art. 41^1 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 42La încheierea etapei I a concursului de proiecte cinematografice, comisiile de selecţie vor emite hotărâri cu privire la ierarhizarea acestora, precum şi recomandarea spre finanţare a proiectelor pentru etapa a II-a a concursului.----------Art. 42 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 43 (1) Proiectele cinematografice sunt ierarhizate în ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut, pe liste distincte, pentru următoarele categorii de filme, după cum urmează: a) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de ficţiune de lungmetraj; b) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de ficţiune de lungmetraj, primul şi al doilea film al unui regizor; c) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de ficţiune de scurtmetraj; d) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele documentare de lungmetraj; e) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele documentare de lungmetraj, primul şi al doilea film al unui regizor; f) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele documentar de scurtmetraj; g) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de animaţie de lungmetraj; h) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de animaţie de lungmetraj, primul şi al doilea film al unui regizor; i) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de animaţie de scurtmetraj; j) lista proiectelor de ficţiune selecţionate pentru acordarea sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect; k) lista proiectelor de documentar selecţionate pentru acordarea sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect; l) lista proiectelor de animaţie selecţionate pentru acordarea sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect; m) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de microbuget; n) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru coproducţiile minoritare de lungmetraj. (2) Hotărârile comisiilor de selecţie reprezintă înscrisul care certifică deopotrivă ierarhizarea proiectelor cinematografice, precum şi recomandarea spre finanţare a proiectelor pentru etapa a II-a a concursului şi se transmit directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei.----------Art. 43 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 43^1 (1) În etapa a II-a a concursului, comisia de expertiză tehnico-financiară analizează, în ordine descrescătoare, în cazul fiecărui proiect propus spre finanţare după etapa I, bugetul de producţie, planul de finanţare, contribuţiile proprii ale producătorului sau, după caz, ale coproducătorilor şi contribuţiile finanţatorilor sau, după caz, ale cofinanţatorilor. (2) În urma acestor analize, producătorii fiecăruia dintre proiectele menţionate la alin. (1) pot fi invitaţi să le susţină, din punct de vedere financiar, în faţa comisiei de selecţie şi comisiei de expertiză tehnico-financiară. (3) În urma analizelor efectuate şi, după caz, a susţinerii de către producători a proiectelor, din punct de vedere financiar, cele două comisii întocmesc, în termen de 3 zile, câte un referat comun pentru fiecare dintre proiectele menţionate la alin. (1), incluzând bugetul de producţie final acceptat spre finanţare, care va fi înaintat Consiliului.----------Art. 43^1 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 44Abrogat.----------Art. 44 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 45Abrogat.----------Art. 45 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 46Abrogat.----------Art. 46 a fost abrogat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 47În conformitate cu referatele înaintate de comisii şi cu respectarea ierarhizării rezultate în urma celor două etape ale concursului, Consiliul avizează lista proiectelor câştigătoare şi stabileşte cuantumul sprijinului financiar pentru producţie şi pentru dezvoltare de proiect ce se acordă, în limita bugetului alocat fiecărei secţiuni, în termen de 3 zile de la primirea referatelor conform art. 43^1 alin. (3).----------Art. 47 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 48 (1) Rezultatele concursului, inclusiv valoarea sprijinului financiar alocat fiecărui proiect câştigător, vor fi anunţate public prin afişare la sediul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe pagina de internet a acestuia, precum şi într-un ziar cu acoperire naţională, în termen de 3 zile de la redactarea hotărârii comisiei de selecţie şi a avizului Consiliului. (2) Lista finală privind proiectele câştigătoare va fi anunţată public în termen de 3 zile de la data soluţionării contestaţiilor conform art. 50 alin. (3). (3) Hotărârea de acordare a sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect este valabilă 6 luni de la data comunicării, interval în care trebuie încheiat contractul de finanţare. Hotărârea de acordare a sprijinului financiar pentru producţie de film este valabilă 24 de luni de la data comunicării, interval în care trebuie asigurată finanţarea proiectului şi trebuie încheiat contractul de finanţare. (4) Beneficiarii sprijinului financiar pentru producţie şi ai sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect, precum şi persoanele desemnate în calitate de producător nu pot solicita un nou sprijin financiar în cazul în care au fost încălcate termenele legale pentru realizarea proiectelor anterioare. (5) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenelor prevăzute la alin. (3) de maximum 6 luni.----------Art. 48 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 49Centrul Naţional al Cinematografiei este obligat să comunice în scris solicitanţilor de sprijin financiar pentru producţie şi de sprijin financiar pentru dezvoltare de proiecte, în termen de 7 zile calendaristice, hotărârea de acordare a sprijinului financiar.----------Art. 49 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 50 (1) Persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice care au participat la concursul pentru acordarea de sprijin financiar pentru producţia de film sau sprijin financiar pentru dezvoltarea de proiect au dreptul să formuleze contestaţii asupra modulului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului, în termen de 3 zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii. (2) La data desemnării comisiilor de selecţie se numeşte, prin ordin al ministrului culturii, o comisie de soluţionare a contestaţiilor formată din 5 membri şi 2 supleanţi. (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se pronunţă în termen de 15 zile de la data-limită de înregistrare a contestaţiilor. (4) Hotărârile comisiei de contestaţie pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 10 zile de la comunicare. (5) Decizia Curţii de Apel Bucureşti emisă în soluţionarea acestor contestaţii este definitivă.----------Art. 50 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 51 (1) Sprijinul financiar pentru producţie de film şi, respectiv, pentru dezvoltare de proiecte de film se acordă pe baza unui contract încheiat între Centrul Naţional al Cinematografiei şi persoana juridică sau persoana fizică autorizată care l-a solicitat. (2) Contractele se încheie numai după verificarea dosarului financiar al proiectului de film de către Consiliu, dosar prin care trebuie să se ateste faptul că finanţarea integrală a proiectului, atât ca sume, cât şi ca termene, este asigurată. (3) Contractul de finanţare pentru producţia de film trebuie să prevadă, sub sancţiunea nulităţii: a) obligaţia producătorului de a preda Centrului Naţional al Cinematografiei, la finalizarea filmului, o copie standard a acestuia, sub forma unui pachet cinematografic digital (DCP) pe un suport de arhivare digital, stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe; b) obligaţia producătorului de a depune în custodia Arhivei Naţionale de Filme, pentru conservare, un master digital pe un suport de arhivare digital, stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe, precum şi alte materiale specifice, stabilite prin Regulament. În cazul filmelor produse pe suport de peliculă, producătorul are obligaţia suplimentară de a depune, la cererea Arhivei Naţionale de Filme, negativul brut în custodia Arhivei Naţionale de Filme, sub formă de depozit voluntar cu titlu gratuit; c) obligaţia producătorului de a prezenta filmul la premieră prin proiecţie publică pe ecrane, pe un suport tehnologic de cea mai înaltă calitate, în conformitate cu Regulamentul; d) formatele şi suporturile specifice menţionate la lit. a) şi b), care se stabilesc şi se actualizează, pentru corelarea cu evoluţia tehnologiilor de conservare, prin Regulament; e) dreptul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al Arhivei Naţionale de Filme ca la expirarea primilor 3 ani de exploatare a filmului să poată prezenta public, pe orice suport de distribuţie, în cadrul unor proiecte educaţionale sau necomerciale, inclusiv în cadrul programelor Arhivei Naţionale de Filme, filmul finanţat conform prezentei ordonanţe. Producătorul filmului poate solicita Consiliului, motivat, amânarea cu un termen specific a prezentării necomerciale a filmului în cazul în care aceasta ar putea afecta negativ exploatarea comercială a filmului*). (4) Termenul de finalizare şi depunere a copiei standard a unui film realizat cu ajutorul sprijinului financiar pentru producţie trebuie să nu depăşească 2 ani de la data semnării contractului cu Centrul Naţional al Cinematografiei. (5) Prin excepţie de la alin. (4), pentru filmele de animaţie de lungmetraj, termenul de finalizare şi depunere a copiei standard trebuie să nu depăşească 3 ani de la data semnării contractului cu Centrul Naţional al Cinematografiei. (6) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate acorda, cu aprobarea Consiliului, o prelungire a termenului de predare a copiei standard de maximum 6 luni. (7) În cazul în care producătorul unui proiect cinematografic câştigător al concursului decide înlocuirea regizorului, aflat în imposibilitatea de a continua realizarea filmului, această înlocuire se face numai prin modificarea corespunzătoare a contractului de finanţare şi în baza avizului conform al Consiliului, numai în cazuri bine justificate, conform Regulamentului, şi doar în măsura în care noul regizor are cel puţin aceeaşi calitate conform criteriilor care au asigurat proiectului punctajul câştigător. (8) Beneficiarii sprijinului financiar pentru producţie şi/sau ai sprijinului financiar pentru promovarea şi/sau distribuirea unui film românesc sau cu participare românească sunt scutiţi de achitarea vreunei contribuţii şi/sau taxe de imprimare virtuală (VPF) sau de orice altă natură către exploatanţii de săli de cinematograf.----------Art. 51 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 52 (1) Sprijinul financiar pentru producţie se alocă astfel: a) până la 50% din suma alocată la începutul perioadei de pregătire; b) diferenţa de până la 50% se alocă pe parcursul realizării proiectului, astfel: până la 20%, la solicitarea producătorului sau a producătorului delegat, la jumătatea filmărilor, respectiv la jumătatea procesului de producţie pentru filmul de animaţie, pe baza rapoartelor de producţie semnate de regizor şi producător sau, în funcţie de caz, de producătorul delegat; până la 20%, la solicitarea producătorului sau a producătorului delegat, la sfârşitul filmărilor, respectiv la încheierea procesului de producţie pentru filmul de animaţie, pe baza rapoartelor de producţie şi a procesului-verbal de încheiere a filmărilor, semnate de regizor şi producător sau, în funcţie de caz, de producătorul delegat; 10%, la solicitarea producătorului sau a producătorului delegat, numai după îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative: predarea copiei standard, în conformitate cu art. 51 alin. (3) lit. a); predarea unui master digital pe un suport de arhivare, în conformitate cu art. 51 alin. (3) lit. b); predarea unui audit financiar care să certifice corecta utilizare a sprijinului financiar pentru producţie, participarea financiară a coproducătorilor/ finanţatorilor proiectului, precum şi aportul producătorului; şi prezentarea unui contract de distribuire; c) în situaţia în care tranşa iniţială acordată potrivit dispoziţiilor prevăzute la lit. a) este mai mică de 50% din suma alocată, diferenţa va fi redistribuită la tranşele doi şi trei prevăzute la lit. b). (2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru filmele de microbuget, plata ultimei tranşe se face după predarea copiei standard şi predarea unui decont de cheltuieli. În situaţii motivate, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate solicita predarea unui audit financiar care să certifice corecta utilizare a sprijinului financiar pentru producţie.----------Art. 52 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 53Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate să suspende sau, după caz, să rezilieze contractele de acordare a sprijinului financiar pentru producţie şi a sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect, poate solicita restituirea sumelor virate din sprijinul financiar pentru producţie şi din sprijinul financiar pentru dezvoltare de proiect şi poate declanşa procedura executării silite în următoarele situaţii: a) beneficiarul sprijinului financiar pentru producţie sau al sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect nu prezintă Centrului Naţional al Cinematografiei situaţia cheltuielilor efectuate şi documentele justificative, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării; b) beneficiarul sprijinului financiar pentru producţie sau al sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect nu respectă obligaţiile contractuale asumate faţă de Centrul Naţional al Cinematografiei.----------Art. 53 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 54 (1) Beneficiarii sprijinului financiar pentru producţie sunt obligaţi să raporteze periodic Centrului Naţional al Cinematografiei veniturile realizate din exploatarea filmului respectiv, în toate formele de exploatare, cinematograf, video, TV, streaming online şi orice altă formă de prezentare, atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, precum şi eventualele cheltuieli directe de distribuţie, cu precizarea celor acoperite din alte surse, şi calculul excedentului/deficitului din exploatare. Deficitul din activitatea de exploatare dintr-o perioadă se raportează în perioada următoare. Raportările se fac potrivit formularelor speciale aprobate de directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Raportarea prevăzută la alin. (1) se face semestrial pe durata primilor 5 ani de exploatare şi anual începând cu cel deal şaselea până la cel de-al zecelea an de exploatare şi se transmite Centrului Naţional al Cinematografiei până la data de 25 a lunii următoare fiecărui termen. (3) Neraportarea veniturilor conform dispoziţiilor alin. (1) şi (2) pentru o perioadă mai lungă de 6 luni în anii 1-5 şi un an în anii 6-10 reprezintă contravenţie, se sancţionează conform art. 68^1 şi antrenează interzicerea participării beneficiarului la concursurile de proiecte organizate de Centrul Naţional al Cinematografiei. (4) În cazul în care beneficiarul sprijinului financiar pentru producţie înregistrează excedent din activitatea de exploatare, definit conform prezentei ordonanţe, acesta are obligaţia să vireze către Fondul cinematografic o contribuţie reprezentând procentul din excedent corespunzător procentului reprezentat de sprijinul financiar pentru producţie în bugetul de producţie al filmului, astfel cum reiese din auditul financiar. Această contribuţie va fi virată anual în primii 10 ani de exploatare a filmului, până la acoperirea integrală a sprijinului financiar pentru producţie acordat. (5) Normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe vor detalia modul în care se va opera această plată către Fond. (6) Beneficiarul sprijinului financiar pentru producţie este obligat să ţină evidenţa contabilă a încasărilor pentru filmul care a beneficiat de sprijin financiar pentru producţie, în cont analitic distinct. (7) Beneficiarul sprijinului financiar pentru producţie este obligat să depună la Centrul Naţional al Cinematografiei, în termen de 15 zile de la cererea acestuia, documentele contabile prevăzute la alin. (6).----------Art. 54 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 55Abrogat.----------Art. 55 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 56Abrogat.----------Art. 56 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 57 (1) În condiţiile prezentei ordonanţe, dreptul de proprietate asupra negativului şi/sau masterului digital, precum şi drepturile de proprietate intelectuală asupra filmului aparţin producătorului. (2) Preluarea unui proiect câştigător al concursului de către alt producător se poate face numai în cazuri motivate şi justificate, conform Regulamentului, şi doar în măsura în care noul producător are cel puţin aceeaşi calitate conform criteriilor care au asigurat proiectului punctajul câştigător, luând în calcul capacitatea producătorului de a prelua proiectul împreună cu toate obligaţiile care îi revin, inclusiv în relaţie cu Centrul Naţional al Cinematografiei. Preluarea se realizează prin decizia directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei, cu avizul conform al Consiliului.----------Art. 57 a fost modificat de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 58 (1) Nu pot participa la concursurile de selecţie pentru obţinerea de sprijin financiar pentru producţie acordat din Fondul cinematografic: a) proiectele autorilor care ocupă funcţii de director general al Centrului Naţional al Cinematografiei, de membri ai Consiliului, de directori ai studiourilor cinematografice cu capital majoritar de stat, ai societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul cinematografiei sau care deţin alte funcţii de conducere din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi de funcţionari publici sau personal contractual în cadrul Ministerului Culturii; b) proiectele cinematografice care propagă defăimarea ţării sau a naţiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constituţionale, care incită la război, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, la discriminare pe criterii etnice, religioase, de sex sau orientare sexuală, la separatism teritorial; c) proiectele cinematografice care prejudiciază demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi dreptul acesteia la propria imagine; d) proiectele cinematografice care incită, direct sau indirect, la violenţă; e) proiectele cinematografice cu caracter de propagandă electorală, politică sau religioasă. (2) Nu pot participa la concursurile de selecţie pentru obţinerea de sprijin financiar pentru producţie acordat din Fondul cinematografic studiourile cinematografice cu capital integral de stat. (3) Studiourile cinematografice cu capital integral de stat pot participa la concursurile de selecţie pentru obţinerea de sprijin financiar pentru producţie acordat din Fondul cinematografic în calitate de coproducători.----------Art. 58 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 59 (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot susţine, în condiţiile prezentei ordonanţe, construirea de noi cinematografe cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin închirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc să investească în acest domeniu. (2) În cazul filmelor româneşti sau realizate cu participare românească, în sensul prevederilor din anexa nr. 2, autorităţile administraţiei publice locale acordă scutiri pentru diverse activităţi din domeniul cinematografiei, pentru desfăşurarea filmărilor, precum şi pentru plata locaţiilor de filmare, cu excepţia clădirilor aflate în proprietatea sau în administrarea lor. (3) În sensul prevederilor alin. (2), autorităţile publice locale pot acorda scutiri şi/sau facilităţi pentru desfăşurarea filmărilor în interiorul clădirilor aflate în proprietatea sau în administrarea lor.----------Art. 59 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 60 (1) Exploatanţii de săli şi de grădini de cinematograf au obligaţia de a asigura minimum 10% din numărul anual de spectacole cu filme româneşti sau cu participare românească şi au obligaţia ca cel puţin 10% din numărul anual de spectacole difuzate la orele de maximă audienţă să reprezinte filme româneşti sau cu participare românească. (2) Pentru exploatanţii de săli şi de grădini de cinematograf care asigură minimum 15% din numărul anual de spectacole cu filme româneşti sau cu participare românească şi în cazul cărora cel puţin 15% din numărul anual de spectacole difuzate la orele de maximă audienţă reprezintă filme româneşti sau cu participare românească, contribuţia la Fondul cinematografic din încasările provenite din comunicarea publică a filmelor, conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d), va fi de 4% din aceste încasări.----------Art. 60 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 61Televiziunile care difuzează filme au obligaţia să asigure anual minimum 2% din spaţiul destinat acestora pentru difuzarea de opere audiovizuale, inclusiv filme cinematografice, realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.----------Art. 61 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 62Abrogat.----------Art. 62 a fost abrogat de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Capitolul VII Patrimoniul naţional al cinematografiei şi modul de administrare a acestuia  +  Articolul 63 (1) Se află în proprietatea publică a statului următoarele categorii de bunuri: a) filme de toate genurile: lungmetraje şi scurtmetraje de ficţiune, documentare sau de animaţie, precum şi materialele lor primare de imagine şi sunet, mixajele de sunet realizate până în anul 1997 cu finanţare de la bugetul de stat, de la bugetul unor unităţi de stat sau de la bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei*); b) materialele documentare, precum: fotografii, afişe, scenarii, partituri şi alte asemenea bunuri legate de istoria filmului românesc, precum şi materiale filmate de genul jurnalelor, actualităţilor, cinecronicilor sau altele asemenea, care nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 63 a fost modificată de pct. 56 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016. c) sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea Centrul Naţional al Cinematografiei; d) sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea Arhiva Naţională de Filme; e) sălile de cinematograf "Union", "Eforie" şi "Studio" din municipiul Bucureşti. (2) Bunurile din patrimoniul public al statului, enumerate la alin. (1) lit. c), se află în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, cele enumerate la alin. (1) lit. b), d) şi e) se află în administrarea Arhivei Naţionale de Filme, iar cele de la alin. (1) lit. a) trec în administrarea Arhivei Naţionale de Filme.----------Alin. (2) al art. 63 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 64Mixajele magnetice, materialele şi bunurile rămase în urma producţiilor româneşti, realizate în condiţiile art. 63 alin. (1) lit. a), sau din prestaţii internaţionale, care pot fi utilizate la realizarea altor filme, cum ar fi: obiecte de recuzită, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achiziţionate şi confecţionate pe costurile filmelor respective şi aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat: Studioul Cinematografic «Sahia Film» - S.A., Studioul Cinematografic «Rofilm» - S.A. şi Studioul Cinematografic «Animafilm» - S.A. se află în patrimoniul privat al statului şi în administrarea societăţilor respective.----------Art. 64 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 65 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 65 a fost abrogat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 4^1. (2) Se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film» Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogoşoaia din municipiul Bucureşti.----------Art. 65 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 66 (1) Se află în proprietatea privată a statului sediile, clădirile cu altă destinaţie, precum şi terenurile aferente acestora, aflate în patrimoniul Studioului Cinematografic "Sahia Film" - S.A., Studioului Cinematografic "Rofilm" - S.A. şi al Studioului Cinematografic "Animafilm" - S.A., societăţi ce funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii.----------Alin. (1) al art. 66 a fost modificat de lit. a) a alin. (8) al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu sintagma "Ministerul Culturii". (2) Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor «România-Film» se află sub autoritatea Ministerului Culturii.----------Alin. (2) al art. 66 a fost modificat de lit. a) a alin. (8) al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu sintagma "Ministerul Culturii". (3) Eliminat.----------Alin. (3) al art. 66 a fost fost eliminat prin abrogarea de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008 de către pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008. (4) Eliminat.----------Alin. (4) al art. 66 a fost fost eliminat prin abrogarea de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008 de către pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008.  +  Articolul 67Abrogat.----------Art. 67 a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 6.  +  Capitolul VIII Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 68Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON) nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe privind: a) înregistrarea în Registrul cinematografiei a persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei; b) desfăşurarea oricăror activităţi de distribuţie, difuzare sau exploatare de filme cinematografice, indiferent de suportul de transpunere al acestora, fără certificat de clasificare emis de Centrul Naţional al Cinematografiei; c) exploatarea, inclusiv prin comercializare şi/sau închiriere de videograme, a filmelor cinematografice în alte condiţii decât cele prevăzute în certificatul de clasificare; d) exploatarea sălilor şi/sau grădinilor de spectacole cinematografice fără certificatul de clasificare emis de Centrul Naţional al Cinematografiei; e) exploatarea, prin proiecţie publică, comercializare şi/sau închiriere de filme cinematografice ori videograme netraduse sau nedublate în limba română.  +  Articolul 68^1Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei nerespectarea dispoziţiilor art. 9 alin. (5) lit. b), art. 13 alin. (1), art. 14, art. 16 alin. (4) şi (7), art. 22 alin. (3), art. 31 alin. (6), art. 54 alin. (3) şi (4) şi art. 60.----------Art. 68^1 a fost introdus de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 69Constatarea contravenţiilor şi sancţionarea încălcării prevederilor prezentei ordonanţe se fac de către Centrul Naţional al Cinematografiei sau de organele de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne: a) la cererea unei autorităţi publice; b) din oficiu; c) ca urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică prejudiciată în mod direct prin încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 70Contravenţiilor prevăzute la art. 68 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 71 (1) Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat. (2) Cuantumul amenzilor contravenţionale va fi actualizat periodic, la propunerea Ministerului Culturii, prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de lit. a) a alin. (8) al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu sintagma "Ministerul Culturii".  +  Articolul 72În cazul nerespectării prevederilor prezentei ordonanţe şi a normelor metodologice care reglementează funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, Centrul Naţional al Cinematografiei poate dispune suspendarea sau retragerea certificatului de înscriere sau de clasificare în Registrul cinematografiei şi de încetare imediată a activităţilor pentru care s-a dispus măsura respectivă.  +  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 73 (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Centrul Naţional al Cinematografiei va elabora regulamentul prevăzut de prezenta ordonanţă privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltarea de proiecte, producţie şi distribuire de filme. (2) Proiectul regulamentului menţionat la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------Alin. (2) al art. 73 a fost modificat conform lit. a) a alin. (8) al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "ministrul culturii şi cultelor" cu sintagma "ministrul culturii". (3) În termenul prevăzut la alin. (1), Centrul Naţional al Cinematografiei va elabora şi va supune spre aprobare Ministerului Culturii normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------Alin. (3) al art. 73 a fost modificat de lit. a) a alin. (8) al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu sintagma "Ministerul Culturii".  +  Articolul 74 (1) Operaţiunile de înscriere şi de clasificare efectuate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 418/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, care îşi păstrează valabilitatea, nu vor fi modificate până la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate. (2) Se exceptează de la obţinerea clasificării filmele cinematografice care se prezintă în cadrul unor festivaluri cinematografice internaţionale, schimburi culturale, alte manifestări oficiale organizate în România sau în străinătate.  +  Articolul 75 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei organizează activităţi de formare şi perfecţionare profesională şi eliberează certificate de atestare de liberă practică în meseriile specifice domeniului cinematografiei pentru care nu există forme de şcolarizare în învăţământul din România.----------Alin. (1) al art. 75 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (2) În acest scop, pe lângă Centrul Naţional al Cinematografiei se constituie comisii de specialişti din care fac parte reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerului Culturii şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.----------Alin. (2) al art. 75 a fost modificat de lit. a) a alin. (8) al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu sintagma "Ministerul Culturii". (3) Comisiile prevăzute la alin. (2) se constituie prin ordin comun al miniştrilor de resort, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (4) Comisiile îşi vor desfăşura activitatea la sediul Centrului Naţional al Cinematografiei, care va asigura secretariatul tehnic. (5) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor, membrii acestora vor fi remuneraţi conform prevederilor legale.  +  Articolul 75^1 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Centrul Naţional al Cinematografiei asigură conceperea şi realizarea unui program de educaţie cinematografică adresat elevilor din învăţământul liceal. (2) Programul prevăzut la alin. (1) se implementează de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în colaborare cu Centrul Naţional al Cinematografiei şi cu Arhiva Naţională de Filme şi se realizează sub forma unor cursuri opţionale, compuse din prelegeri şi proiecţii. (3) Cursurile prevăzute la alin. (2) se pot organiza şi desfăşura în spaţiile instituţiilor de învăţământ sau, după caz, în spaţiile aflate în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei sau a Arhivei Naţionale de Filme, în baza unui protocol de colaborare încheiat între părţi.----------Art. 75^1 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 76În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va introduce în codul clasificării ocupaţiilor din România, la propunerea Ministerului Culturii, profesiile şi meseriile specifice domeniului cinematografic, în acord cu legislaţia europeană în materie.----------Art. 76 a fost modificat de lit. a) a alin. (8) al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu sintagma "Ministerul Culturii".  +  Articolul 77Plata cotizaţiilor datorate de către Centrul Naţional al Cinematografiei şi Arhiva Naţională de Filme către organismele internaţionale de profil se suportă din bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei şi, respectiv, din bugetul Arhivei Naţionale de Filme.----------Art. 77 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 77^1În vederea dezvoltării cinematografiei în România se introduce sprijinul indirect, astfel: a) de la data stabilită potrivit prevederilor art. 38 alin. (7) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă sprijin indirect în valoare de 150% pentru producătorii, coproducătorii şi finanţatorii implicaţi în producţia de film, acordat din impozitul pe profit corespunzător sumei investite, sumă care nu poate depăşi 10% din costurile directe de producţie efectuate pe teritoriul României, şi reprezintă maximum 50% din profitul brut; această prevedere nu se aplică pentru aportul prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. c); b) în situaţia filmelor comandate, condiţionat de cheltuirea în România a minimum 40% din bugetul filmului, se acordă sprijin indirect în valoare de 30% din totalul taxelor aferente bugetului cheltuit pe teritoriul României, sprijin ce se acordă persoanei juridice autorizate, înscrisă în Registrul cinematografiei, rezidentă în România, potrivit legii, şi care participă la realizarea filmului; sprijinul indirect va fi folosit pentru acoperirea costurilor directe de producţie, efectuate pe teritoriul României, şi nu poate depăşi 10% din acestea; în cazul filmelor la comandă, prevederile prezentului articol se pot completa de drept cu prevederile lit. a); c) sprijin indirect prin scutirea de la plata taxei pe redevenţă pentru distribuitorii care introduc în România un număr egal sau mai mare de 8 copii de film; d) sprijin indirect în valoare de 150%, aferent impozitului pe profit obţinut în urma realizării investiţiei, pentru operatorii implicaţi în exploatarea de lanţuri de cinematografe, în situaţia în care lanţul este format din cel puţin 10 săli distribuite pe teritoriul României, corespunzător a 10% din investiţia realizată.----------Art. 77^1 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 77^2 (1) Datorită specificului activităţii, prin derogare de la prevederile art. 111 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul angajaţilor implicaţi în producţia de film, durata maximă legală a timpului de muncă poate depăşi 40 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, cu condiţia ca aceste ore să fie compensate cu zilele libere în perioadele în care angajaţii nu participă la producţia de film sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie compensate în bani, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Pentru angajaţii implicaţi în producţia de film, zilele de sâmbătă, duminică şi, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în perioadele în care angajaţii nu participă la producţii de film.----------Art. 77^2 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 7.  +  Articolul 78 (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune sunt obligate, în cadrul grilelor de programe, să rezerve spaţiu publicitar gratuit în orele de maximă audienţă, necesar promovării filmelor cinematografice româneşti sau realizate cu participare românească, în sensul definiţiilor prevăzute în anexa nr. 2. (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Centrul Naţional al Cinematografiei, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor stabili, în baza unui protocol, modalităţile şi spaţiul acordat în grila de programe pentru promovarea filmelor cinematografice româneşti sau realizate cu participare românească, în sensul definiţiilor prevăzute în anexa nr. 2. (3) Publicitatea difuzată în condiţiile alin. (1) nu constituie publicitate comercială.----------Alin. (3) al art. 78 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu pct. 7.----------Art. 78 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 78^1Dispoziţiile art. 55 alin. (3)-(5) se aplică şi contractelor încheiate începând cu anul 1997, care se află în derulare, fie în sensul restituirii creditului acordat, fie în sensul continuării finanţării din Fondul cinematografic.----------Art. 78^1 a fost introdus de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 79Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Legea cinematografiei nr. 630/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 79^1Măsurile de natura ajutorului de stat care fac subiectul prezentei ordonanţe se supun legislaţiei europene în materie, precum şi legislaţiei privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat în vigoare la data aprobării schemelor de ajutor de stat.----------Art. 79^1 a fost modificat de pct. 61 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.  +  Articolul 80Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 269 din 16 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 aprilie 2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. II pct. 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia constatându-se că acestea sunt neconstituţionale, precum şi cu privire la dispoziţiile art. II pct. 2, în măsura în care se referă la bunurile mobile, proprietate a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, aflate în inventarul sălilor şi al grădinilor de spectacol cinematografic.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.Prin urmare, în intervalul 23 aprilie 2010-7 iunie 2010, dispoziţiile invocate mai sus, în măsura în care se referă la bunurile mobile, proprietate a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, aflate în inventarul sălilor şi al grădinilor de spectacol cinematografic, au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data de 8 iunie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ────────────────

  p. Ministrul culturii şi cultelor,

  Ioan Onisei,

  secretar de stat

  p. Ministrul educaţiei şi cercetării,

  Anton Anton,

  secretar de stat

  Ministrul muncii,

  solidarităţii sociale şi familiei,

  Gheorghe Barbu

  Ministrul administraţiei şi internelor,

  Vasile Blaga

  Ministrul finanţelor publice,

  Ionel Popescu
  Bucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 39.  +  Anexa 1SALILE SI GRADINILE DE SPECTACOL CINEMATOGRAFIC CARE SEAFLA IN PROPRIETATEA PRIVATA A STATULUI SI INADMINISTRAREA R.A.D.E.F. "Romania Film"─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Numar crt. Adresa Denumirea de                                                                       locuri───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Judetul Alba, Municipiul    Alba Iulia, Str. Zorilor    nr. 8 Columna 500  2 Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia,    Str. M. Viteazul nr. 31 Cinematograful-gradină                                                CETATE 750  3 Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia,    Bd. Victoriei nr. 25 DACIA 500  4 Judeţul Alba, Municipiul Aiud,    Str. Băilor nr. 42 PROGRESUL 350  5 Judeţul Alba Oraşul Cugir, Str. Al.    Sahia nr. 24 PATRIA 399  6 Judeţul Alba, Oraşul Zlatna, Str. Avram    Iancu nr. 6 MUNCITORUL 241  7 Judeţul Alba, Oraşul Teiuş, Str. Clujului    nr. 90 VICTORIA 219  8 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile    Alecsandri nr. 2 ARTA-complex cinematografic                                                cu 2 săli 250+60  9 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile    Alecsandri nr. 2 Grădina de vară ARTA 445 10 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile    Goldiş nr. 1-3 STUDIO 587 11 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Bd.    Revoluţiei nr.98 MUREŞUL 465 12 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. P.    Rareş nr. 25 GRĂDIŞTE 310 13 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Calea    Timişorii nr. 32 PROGRESUL 232 14 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str.    Codrului nr. 1 SOLIDARITATEA 261 15 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Bd.    Revoluţiei nr. 49-53 DACIA 741 16 Judeţul Arad, Oraşul Chisineu-Cris,    Str. Înfrăţirii nr. 66 POPULAR 200 17 Judeţul Arad, Oraşul Chişineu-Cris,    Str. Înfrăţirii nr. 66 Grădina de vară POPULAR 300 18 Judeţul Arad, Oraşul Nădlac, Str.    Victoriei nr. 32 NĂDLAC 280 19 Judeţul Arad, Oraşul Sântana, Str.    Muncii nr. 58 POPULAR 220 20 Judeţul Arad, Oraşul Lipova, Str. N.    Titulescu nr. 10 MUREŞUL 374 21 Judeţul Arad, Comuna Pecica, Str. Bella    Breiner nr. 16 DACIA 279 22 Judeţul Arad, Comuna Ghioroc nr. 86 GHIOROC 186 23 Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti,    Calea Bucureşti nr. 2 BUCUREŞTI 459 24 Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti,    Str. Victoriei nr. 20 MODERN 351 25 Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti,    Cartier Craiovei DACIA 501 26 Judeţul Argeş, Municipiul Câmpulung,    Cartier Visoi III BALADA 150 27 Judeţul Argeş, Municipiul Câmpulung,    Str. D.I. Berechet nr. 1 MUSCELUL 315 28 Judeţul Argeş, Municipiul Câmpulung,    Str. D.I. Berechet nr. 1 Grădina de vară MUSCELUL 150 29 Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str.    Marasesti nr. 165 ORIZONT 500 30 Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str.    Marasesti nr. 4 FORUM 410 31 Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str.    M. Eminescu nr. 33 ORION 419 32 Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str.    N Bălcescu nr. 12 CENTRAL 650 33 Judeţul Bacău, Municipiul Oneşti, Str.    Poştei nr. 3 CAPITOL 457 34 Judeţul Bacău, Municipiul Oneşti, Bd.    Oituz nr. 25 OITUZ 353 35 Judeţul Bacău, Oraşul Targu Ocna, Str.    C Dionisie nr. 1 URANUS 285 36 Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. LIBERTATEA-complex    Independenţei nr. 1 cinematografic cu 3 săli 961 37 Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, P-ţa    Regele Ferdinand nr. 2 TRANSILVANIA 399 38 Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str.    Transilvaniei nr. 4 PATRIA 652 39 Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str.    Republicii nr. 77 CRIŞANA 450 40 Judeţul Bihor, Municipiul Beius, Str.    Andrei Şaguna nr. 2 BIHORUL 501 41 Judeţul Bihor, Municipiul Salonta, P-ţa    Libertăţii nr. 14 VICTORIA 325 42 Judeţul Bihor, Oraşul Alesd, Str. Bobâlna Cabina de proiecţie    nr.10 cinema PACEA 0 43 Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul DACIA-complex    Bistriţa, Bd. Decebal nr. 3-5 cinematografic cu 383+207+                                                3 săli +150 44 Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul    Bistriţa, Str. Republicii nr. 39 BULEVARD 200 45 Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul    Bistriţa, Str. Gh. Şincai nr. 22 TINERETULUI 150 46 Judeţul Bistriţa-Năsăud, Oraşul Năsăud,    Str. Grănicerului nr. 24 FLACĂRA 331 47 Judeţul Bistriţa-Năsăud, Comuna Prundu    Bârgăului, Str. Principală nr. 35 TIHUŢA 161 48 Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani,    Str. Unirii nr. 24 UNIREA 500 49 Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani,    Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3 LUCEAFĂRUL 150 50 Judeţul Botoşani, Municipiul Dorohoi,    Str. Al. Cuza nr. 22 MELODIA 355 51 Judeţul Botoşani, Municipiul Dorohoi,    Str. D-tru Furtună nr. 3 CULTURAL 355 52 Judeţul Botoşani, Oraşul Săveni, Str.    Centrală nr. 12 PATRIA 300 53 Judeţul Botoşani, Oraşul Ştefăneşti PRUTUL 309 54 Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, LIRA- complex    Str. Cojocari nr. 21 cinematografic cu                                                2 săli 399+79 55 Judeţul Brăila, Municipiul Brăila,    Calea Galaţi nr. 10 CENTRAL 656 56 Judeţul Brăila, Municipiul Brăila,    Bd. Independenţei nr. 57 BULEVARD 754 57 Judeţul Brăila, Municipiul Brăila,    Str. Aleea Cinematografului nr. 5 UNIREA 336 58 Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Grădina de vară    Calea Galaţi nr. 5 CENTRAL 1000 59 Judeţul Brăila, Municipiul Brăila,    Cartier Viziru I PESCĂRUŞ 355 60 Judeţul Braşov, Municipiul Braşov,    Bd. 15 Noiembrie nr. 50 PATRIA 789 61 Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, MODERN-compiex    Str. Griviţei nr. 47 cinematografic cu                                                3 săli 705 62 Judeţul Braşov, Municipiul Braşov,    Str. Uranus nr. 1 COSMOS 500 63 Judeţul Braşov, Municipiul Braşov,    Str. Mureşenilor nr. 7 ROYAL 510 64 Judeţul Braşov, Municipiul Braşov,    Str. Lungă nr. 1 ASTRA 505 65 Judeţul Braşov, Municipiul Făgăraş,    Str. 13 Decembrie bloc 100 TRANSILVANIA 350 66 Judeţul Braşov, Municipiul Făgăraş,    Str. Republicii nr. 21 NEGOIUL 501 67 Judeţul Braşov, Municipiul Codlea,    Str. Lungă nr. 131 MĂGURA 311 68 Judeţul Braşov, Oraşul Rupea, Str.    Republicii nr. 143 POPULAR 346 69 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd.    Gh. Magheru nr. 12-14 PATRIA 1387 70 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd.    Gh. Magheru nr. 2-4 SCALA 900 71 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd.    Ion Mihalache nr. 174 EXCELSIOR 801 72 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea    Griviţei nr. 137 DACIA 150 73 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea    Griviţei nr. 166 GRIVIŢA 150 74 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Şos.    Cotroceni nr. 9 COTROCENI 150 75 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea    Giuleşti nr. 56 A GIULEŞTI 350 76 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea    Griviţei nr. 80 FEROVIAR - 77 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd.    Poligrafiei nr. 1 Grădina PARC 150 78 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Str.    S. V. Rahmaninov nr. 2 FLOREASCA 150 79 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Şos.    Ştefan cel Mare nr. 131 MELODIA 150 80 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Calea    Moşilor nr. 127 EUROPA (MIORIŢA) 536 81 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Str.    Mătăsări nr. 31 POPULAR 150 82 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Şos.    Pantelimon nr. 357A COSMOS 150 83 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Bd.I.C.    Brătianu nr. 6 LUCEAFĂRUL 802 84 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Aleea    Bucovina nr. 7 GLORIA 652 85 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Aleea Grădina de vară    Stănilă nr. 2 GLORIA-TITAN 150 86 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Şos.    Mihai Bravu nr. 221 MUNCA 150 87 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Str.    Doamnei nr.9 DOINA 150 88 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Str. Grădina de vară    Doamnei nr. 9 DOINA 150 89 Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Bd.    Libertăţii nr. 1A MODERN 150 90 Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Şos.    Giurgiului nr. 119 FLAMURA 900 91 Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Bd.    Al. Obregia nr. 31 CULTURAL 525 92 Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Str. Grădina de vară    11 Iunie nr. 79 MODERN 150 93 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd.    Regina Elisabeta nr. 26 BUCUREŞTI 1015 94 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd.    Regina Elisabeta nr. 34 FESTIVAL 817 95 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd.    Regina Elisabeta nr. 27 CORSO 150 96 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd.    Regina Elisabeta nr. 36 CAPITOL 150 97 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Grădina de vară    Regina Elisabeta nr. 36 CAPITOL 150 98 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd.    Regina Elisabeta nr. 32 LUMINA 500 99 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Calea    13 Septembrie nr. 196 LIRA 150100 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Calea Grădina de vară    13 Septembrie nr. 196 LIRA 150101 Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Drumul    Sării nr. 8 DRUMUL SĂRII 150102 Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Drumul    Taberei nr. 24A FAVORIT 944103 Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Piaţa    Daciei nr. 1 DACIA 642104 Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Str. N.    Bălcescu nr. 36 TINERETULUI 454105 Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Str. N. Grădina de vară    Bălcescu nr. 36 TINERETULUI 150106 Judeţul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat,    Str. N. Bălcescu nr. 2 bis Grădina de vară 150107 Judeţul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat,    Str. Victoriei nr. 36 PROGRESUL 320108 Judeţul Buzău, Comuna Merei, Sat Monteoru MONTEORU 250109 Judeţul Buzău, Comuna Merei, Sat Monteoru Grădina de vară MONTEORU 150110 Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi,    Str. Prelungirii Bucureşti nr. 2 ORIZONT 450111 Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi,    Bd. 1 Mai nr. 2 - în curs de transfer la VICTORIA 150    alte loc112 Judeţul Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Bd.    Republicii nr. 154 FLACĂRA 150113 Judeţul Călăraşi, Municipiul Olteniţa,    Str. Flacăra, nr. 1 Grădina de vară FLACĂRA 150114 Judeţul Caras-Severin. Municipiul Reşiţa,    Str. Republicii nr. 15 DACIA 634115 Judeţul Caraş-Severin, Municipiul    Caransebeş, P-ţa Revoluţiei nr. 2 TINERETULUI 522116 Judeţul Caraş-Severin, Oraşul Băile    Hercuiane, Str. 1 Mai nr. 5 HERCULES 453117 Judeţul Caraş-Severin, Oraşul Bocşa,    Str. 1 Decembrie nr. 24 ASTRA 300118 Judeţul Caraş-Severin, Oraşul Oraviţa,    Str. 1 Decembrie nr. 57 CARAS 302119 Judeţul Caraş-Severin, Localitatea Moldova    Veche, Str. Coşbuc DANUBIUS 350120 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca,    Bd. Eroilor nr. 51 VICTORIA 464121 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca,    P-ţa Mihai Viteazul nr. 11 REPUBLICA 1010122 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca,    Str. Universităţii nr. 3 ARTA 300123 Judeţul Cluj, Municipiul Ciuj-Napoca,    Str. Horea nr. 4-6 FAVORIT 294124 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca,    P-ţa Unirii nr. 24 TIMPURI NOI 280125 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DACIA-compiex    Str. Lingurari F.N. cinematografic cu                                                2 săli 400+250126 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂRĂŞTI-complex    Str. Aurel Vlaicu F.N. cinematografic cu                                                2 săli 350+150127 Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str.    Castanilor nr. 1 FOX 255128 Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. TINERETULUI-complex    Tineretului nr. 1 cinematografic cu                                                2 săli 350+150129 Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. Grădina de vară    Republicii nr. 38 PACEA 150130 Judeţul Cluj, Municipiul Dej, P-ta 16    Februarie nr. 3 ARTA 500131 Judeţul Cluj, Municipiul Dej, Str.    Mioriţei nr. 1 BOBALNA 300132 Judeţul Cluj, Municipiul Gherla, P-ţa    Ştefan cel Mare nr. 1 PACEA 300133 Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa,    Bd. Ferdinand nr. 56 REPUBLICA 1000134 Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa,    Bd. Tomis nr. 46 STUDIO (POPULAR) 465135 Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa,    Bd. Tomis nr. 235 DACIA 650136 Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa,    Bd. Mamaia nr. 169A BULEVARD 257137 Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa,    Bd. Ferdinand nr. 9A Grădina de vară TOMIS 2527138 Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia,    Str. Rozelor nr. 1 A PESCĂRUŞ 300139 Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Sud,    Bd. Republicii nr. 41 EFORIE SUD 188140 Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Nord Grădina de vară NEON 1682141 Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Nord Grădina de vară PERLA 1694142 Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia,    Str. Mihai Viteazul F.N. Grădina de vară FARUL 1142143 Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia,    Staţiune Venus Gradina de vara VENUS 1258144 Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia,    Staţiune Saturn Grădina de vară SATURN 954145 Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia,    Staţiune Jupiter Grădina de vară JUPITER 1077146 Judeţul Constanţa, Localitatea Mamaia,    Bd. Mamaia nr. 1 Grădina de vară ALBATROS 1625147 Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Grădina de vară    Sud, Str. T. Vladimirescu nr. 2 EFORIE SUD 1513148 Judeţul Constanţa, Municipiul Medgidia,    Str. Republicii nr. 14 DOBROGEA 503149 Judeţul Constanţa, Oraşul Negru Vodă,    Str. Constanţei nr. 34 LUMINA 299150 Judeţul Covasna, Municipiul Sfantu    Gheorghe, Str. Korosi Cs. Sandor nr. 10 ARTA 500151 Judeţul Covasna, Municipiul Covasna,    Str. Gh. Doja nr. 1 VICTORIA 300152 Judeţul Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc,    Str. Kossuth Lajos nr. 2 PETOFI 300153 Judeţul Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte,    Str. Independenţei nr. 2 INDEPENDENŢA 668154 Judeţul Dâmboviţa, Oraşul Găesti Str. 13    Decembrie 1918 nr. 6 GLORIA 300155 Judeţul Dâmboviţa, Oraşul Moreni, Str.    Lct. Pantea Ion nr. 8 MUNCA 350156 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str.    Al. Cuza nr. 19 PATRIA 950157 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str.    Unirii nr. 82 Grădina de vară PATRIA 950158 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str.    Madona Dudu nr. 3-5 MODERN 520159 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str.    Al. Cuza nr. 3 JEAN NEGULESCU 382160 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Grădina de vară    M. Kogălniceanu nr. 2-4 JEAN NEGULESCU 150161 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Bd.    Oltenia F.N. CRAIOVIŢA 504162 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str.    Drumul Jiului nr. 2 LUMINA 248163 Judeţul Dolj, Oraşul Fillaşi, Str.    Stadionului nr. 2 INDEPENDENŢA 500164 Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str.    Brăilei nr. 165 ŢIGLINA 800165 Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str.    Gh. Asachi nr. 60 DOINA 600166 Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str.    Lahovary nr. 4 Grădina de vară CENTRAL 2000167 Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str.    Oţelariior nr. 11 DACIA 500168 Judetul Galati, Municipiul Galati. Str.    Domeneasca nr. 35 REPUBLICA 851169 Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Bd.    Henri Coandă nr. 7 FLACÂRA 500170 Judeţul Galaţi, Municipiul Tecuci, Str.    Ion Petrovici nr. 1 ARTA 370171 Judeţul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str.    Mircea cel Bătrân nr. 16 BUCUREŞTI 420172 Judeţul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str.    Mircea cel Bătrân nr. 16 Grădina de vară BUCUREŞTI 200173 Judeţul Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str.    Şiretului nr. 8A VICTORIA 440174 Judeţul Gorj, Municipiul Motru, Str.    Trandafirilor nr. 16 MINERUL 500175 Judeţul Harghita, Municipiul Miercurea    Ciuc, Str. Majlath Gustav nr.2 TRANSILVANIA 501176 Judeţul Harghita, Municipiul Miercurea    Ciuc, Str. Petofi Sandor nr.33 HARGHITA 150177 Abrogată178 Judeţul Harghita, Municipiul Gheorghieni,    Str. Libertăţii nr. 22 MIORIŢA 400179 Judeţul Harghita, Municipiul Odorheiu    Secuiesc, Str. Rakoczi Ferencz nr. 3 STUDIO 501180 Judeţul Harghita, Oraşul Cristuru Secuiesc,    P-ţa Libertăţii nr. 35 ARTA 355181 Judeţul Harghita, Comuna Ciumani, Str.    Principala nr. 256 CULTURAL 300182 Judeţul Hunedoara, Municipiul Deva, Bd.    1 Decembrie nr. 5 PATRIA 482183 Judeţul Hunedoara, Municipiul Hunedoara,    Bd. Dacia nr. 5 FLACÂRA 421184 Judeţul Hunedoara, Municipiul Hunedoara,    Str. Arenei nr. 3 MODERN 500185 Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani,    Aleea Poporului nr. 1 PARÂNGUL 500186 Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani,    Str. 1 Decembrie nr. 89 VICTORIA 546187 Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani,    Str. Aviatorilor nr. 2 UNIREA 350188 Judeţul Hunedoara, Municipiul Lupeni,    Str. T. Vladimirescu nr. 1 CULTURAL 501189 Judeţul Hunedoara, Municipiul Orăştie,    Str. N. Bălcescu nr. 5 PATRIA 485190 Judeţul Hunedoara, Municipiul Brad,    Str. Moţilor nr. 13 ZARAND 623191 Judeţul Hunedoara, Municipiul Vulcan,    Str. M. Viteazul nr. 18 LUCEAFĂRUL 355192 Judeţul Hunedoara, Oraşul Haţeg, Str.    T. Vladimirescu nr. 3 DACIA 353193 Judeţul Hunedoara, Oraşul Uricani, Str.    Muncii nr. 19 RETEZATUL 355194 Judeţul Hunedoara, Oraşul Lonea, Str.    Republicii nr. 22 MINERUL 300195 Judeţul Hunedoara, Comuna Ilia, Str.    Libertăţii nr. 10 LUMINA 300196 Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia,    Bd. Unirii nr. 19 GALAX 500197 Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia,    Str. M. Basarab nr. 132 IALOMIŢA 360198 Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Grădina de vară    Str. M. Basarab nr. 132 AMFITEATRU 600199 Judeţul Ialomiţa Municipiul Urziceni,    Str. Bucureşti nr. 27 PACEA 250200 Judeţul Ialomiţa, Oraşul Amara Grădina de vară AMARA 1000201 Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, P-ţa    Unirii nr. 5 VICTORIA 902202 Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Bd. Copou,    nr. 48 COPOU 500203 Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, P-ţa    Voievozilor nr. 14 DACIA 500204 Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Str.    Al. Lăpuşneanu nr. 18 TINERETULUI 150205 Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Str.    Al. Lăpuşneanu nr. 12 REPUBLICA 858206 Judeţul Iaşi, Oraşul Hrâlău, Str.    Bogdan Vodă nr. 2 1 MAI 392207 Judeţul Agricol Ilfov, Oraşul Buftea,    Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 123 LIBERTĂŢII 150208 Judeţul Maramureş, Municipiul Baia Mare,    P-ţa Revoluţiei nr. 7 DACIA 800209 Judeţul Maramureş, Municipiul Baia Mare,    P-ţa Libertăţii nr. 7 MINERUL 549210 Judeţul Maramureş, Municipiul Sighetul    Marmaţie, Str. Bogdan Vodă nr. A1 UNIREA 350211 Judeţul Maramureş, Municipiul Sighetul    Marmaţiei, Str. Libertăţii nr. 1 MUNCITORESC 497212 Judeţul Maramureş, Oraşul Baia Sprie,    Str. Săsar nr. 4 MINERUL 298213 Judeţul Maramureş, Oraşul Somcuta Mare,    Str. Ioan Buteanu nr. 1 CHIOARUL 298214 Judeţul Maramureş, Comuna Câmpulung la    Tisa, Str. Principala nr. 852 TISA 200215 Judeţul Mehedinţi, Municipiul Drobeta    Turnu Severin, Calea Traian nr. 65 PORŢILE DE FIER 483216 Judeţul Mehedinţi, Municipiul Drobeta Grădina de vară    Turnu Severin, Bd. Carol nr. 7 PORŢILE DE FIER 1200217 Judeţul Mehedinţi, Municipiul Drobeta    Turnu Severin, Bd. Revoluţiei nr. 22 FLACĂRA 150218 Judeţul Mehedinţi, Municipiul Orşova,    Centrul Civic nr. 52 DUNĂREA 345219 Judeţul Mureş, Municipiul Târgu Mureş,    P-ţa Trandafirilor nr. 35-37 ARTA 742220 Judeţul Mureş, Municipiul Târgu Mureş,    P-ţa Trandafirilor nr. 49 SELECT 300221 Judeţul Mureş, Municipiul Târgu Mureş,    P-ţa Trandafirilor nr. 13 TINERETULUI 200222 Judeţul Mureş, Municipiul Reghin, Str.    Petru Maior nr. 58 PATRIA 500223 Judeţul Mureş, Oraşul Sovata, Str. M.    Eminescu nr. 10 DOINA 328224 Judeţul Mureş, Oraşul Luduş, Str.    Republicii nr. 14 FLACĂRA 300225 Judeţul Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ,    Str Ştefan cel Mare nr. 14 DACIA 650226 Judeţul Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, COZLA-compiex    Str. 1 Decembrie 1918 nr. 7 cinematografic cu                                                2 săli 350+150227 Judeţul Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ,    P-ţa M. Kogălniceanu nr. 4 PIETRICICA 500228 Judeţul Neamţ, Municipiul Roman, Str.    Ştefan cel Mare nr. 211 FLACĂRA 390229 Judeţul Neamţ, Municipiul Roman, Str. N.    Titulescu nr. 4 UNIREA 500230 Judeţul Neamţ, Oraşul Târgu Neamţ, Str.    M. Kogalniceanu nr. 2 OZANA 351231 Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Bd. Al.    Cuza nr. 28 ALUTUS 612232 Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Str. Dinu    Lipatti nr. 30 LUMINA 300233 Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Str.    Lipscani nr. 42 VICTORIA 150234 Judeţul Olt, Municipiul Caracal, Str.    Victoriei nr. 8 CENTRAL 299235 Judeţul Olt, Municipiul Caracal, Str.    Antonius Caracalla nr. 5 FLACĂRA 501236 Judeţul Olt, Oraşul Corabia, Str. Carpaţi    nr. 112 DUNĂREA 150237 Judeţul Olt, Oraşul Balş, Str. N. Bălcescu    nr. 2 MODERN 500238 Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti,    P-ţa Victoriei nr. 4 PATRIA 1000239 Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti, MODERN-complex    Str. Inelului nr. 3 cinematografic cu                                                2 săli+gr. 400+269240 Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti,    Str. Romană nr. 32 ARO cu grădină 271241 Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti,    Str. Ştefan cel Mare nr. 8 TINERETULUI 227242 Judeţul Prahova, Municipiul Câmpina,    Bd. Carol nr. 69 CENTRAL 469243 Judeţul Prahova, Oraşul Sinaia, Str. PERLA-complex    Carol I nr. 25 cinemat. cu 2 sali 250+270244 Judeţul Prahova, Oraşul Azuga, Str.    Postăvăriei nr. 1 CONCORDIA 223245 Judeţul Prahova, Oraşul Mizil, Str. M.    Bravu nr. 108 FAVORIT 300246 Judeţul Prahova, Oraşul Slănic, Str.    Slănicului nr. 13 UNIREA 300247 Judeţul Sălaj, Municipiul Zalău, Str.    Simion Bărnuţiu nr. 1 SCALA 500248 Judeţul Sălaj, Oraşul Şimleul Silvaniei,    P-ţa Iuliu Maniu nr. 1 MĂGURA 300249 Judeţul Sălaj, Oraşul Cehu-Silvaniei,    Str. Gh. Pop de Băseşti nr. 1 SILVANIA 327250 Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare    Bd. L. Blaga nr. 1 LUCEAFĂRUL 500251 Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare,    P-ţa Păcii nr. 1 VICTORIA 337252 Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare,    Str. Ştefan cel Mare nr. 18 POPULAR 150253 Judeţul Satu Mare, Municipiul Carei,    Str. 25 Octombrie nr. 1 ARTA 160254 Judeţul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. N.    Bălcescu nr. 29 PACEA 634255 Judeţul Sibiu, Municipiul Sibiu, Piaţa     Aurel Vlaicu nr. 1 ARTA 238256 Judeţul Sibiu, Municipiul Mediaş, Str.    I.G. Duca nr. 11 PROGRESUL 567257 Judeţul Sibiu, Oraşul Cisnădie, Str.    Cetăţii nr. 15 POPULAR 453258 Judeţul Suceava, Municipiul Suceava,    Str. Petru Rareş nr. 1 MODERN 501259 Judeţul Suceava, Municipiul Suceava,    Str. Gh. Doja, nr. 5 ARTA 150260 Judeţul Suceava, Municipiul Fălticeni,    Str. Republicii nr. 276 DOINA 450261 Judeţul Suceava, Municipiul Vatra Dornei,    Str. Mihai Eminescu nr. 36 DORNA 300262 Judeţul Suceava, Municipiul Câmpulung    Moldovenesc, Cal. Transilvaniei nr. 35 MOLDOVA 298263 Judeţul Suceava, Municipiul Câmpulung    Moldovenesc, Cal. Transilvaniei nr. 2 LUCEAFĂRUL 150264 Judeţul Suceava, Oraşul Gura Humorului,    P-ţa Republicii nr. 15 LUMINA 150265 Judeţul Suceava, Comuna Vama, Sat Vama VAMA 150266 Judeţul Teleorman, Municipiul Turnu    Măgurele, Str. Vlad Ţepeş bloc 32 TURRIS 500267 Judeţul Teleorman, Municipiul Roşiori de    Vede, Str. Carpaţi nr. 10 MODERN 480268 Judeţul Teleorman, Oraşul Zimnicea, Str.    Mihai Viteazul nr.1 UNIREA 150269 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Bd.    C.D. Loga nr. 2 CAPITOL 1079270 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Bd.    C.D. Loga nr. 2 Grădina de vară CAPITOL 2500271 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str.    Zborului nr. DACIA 500272 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str.    Lenau nr. 2 STUDIO 708273 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Bd.    Revoluţiei nr. 7 TIMIŞ 770274 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str.    Porumbescu nr. 2 VICTORIA 355275 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str.    Văcărescu nr. 18 ARTA 400276 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str.    Văcărescu nr. 18 Grădina de vară ARTA 150277 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str.    Mureş nr. 3 UNIREA 350278 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str.    Izlaz nr. 40 FRATELIA 288279 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str.    N. Andreescu nr. 97 FREIDORF 330280 Judeţul Timiş, Municipiul Lugoj, Str. Alex.    Mocioni nr. 5 VICTORIA 331281 Judeţul Timiş, Oraşul Sânnicolaul Mare,    Str. V Babeş nr. 8 Grădina de vară SELECT 150282 Judeţul Timiş, Oraşul Jimbolia, Str.    Republicii nr. 37 URANIA 511283 Judeţul Timiş, Oraşul Jimbolia, Str.    Republicii nr. 37 Grădina de vară URANIA 150284 Judeţul Timiş, Oraşul Recaş, Str. Crişan    nr. 113 AMFORA 258285 Judeţul Timiş, Comuna Cărpiniş, Str.    Principală nr. 96 MARA 316286 Judeţul Timiş, Comuna Variaş, Str.    Principală nr. 29 A STEAUA 324287 Judeţul Timiş, Comuna Periam MUNCITORESC 274288 Judeţul Timiş, Comuna Periam Grădina de vară                                                MUNCITORESC 150289 Judeţul Timiş, Comuna Dudeştii Vechi LIBERTATEA 296290 Judeţul Timiş, Comuna Cenad CULTURAL 423291 Judeţul Timiş, Comuna Teramia Mare LUCEAFĂRUL 396292 Judeţul Timiş, Sat Grabaţi ROMANŢA 268293 Judeţul Timiş, Sat Gottlob GOTTLOB 180294 Judeţul Timiş, Sat Tomnatic 1 MAI 235295 Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str.    Isaccei nr. 16 Grădina de vară DACIA 1121296 Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. SELECT-complex cinemat.    Isaccei nr. 6 A - in curs de predare cu 2 săli 380+55    L10/2001297 Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str.    Babadag nr. 4 A TINERETULUI 350298 Judeţul Tulcea, Oraşul Macin, Str.    Florilor nr. 4 REPUBLICA 300299 Judeţul Tulcea, Oraşul Babadag, Str.    Mihai Viteazul nr. 82 HERACLEEA 350300 Judeţul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea,    Str. Tineretului nr. 1 FLACĂRA 362301 Judeţul Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, Str.    Gib Mihăescu nr. 31 PROGRESUL 298302 Judeţul Vâlcea, Localitatea Căciulata,    Str. Calea lui Traian nr. 782 COZIA 266303 Judeţul Vâlcea, Oraşul Olăneşti, Str.    Băilor nr. 4 DACIA 261304 Judeţul Vâlcea, Oraşul Olăneşti, Str.    T. Vladimirescu Grădina de vară DACIA 670305 Judeţul Vâlcea, Oraşul Călimăneşti, Str.    Calea lui Traian OLTUL 281306 Judeţul Vâlcea, Oraşul Horezu, Str.    T. Vladimirescu nr. 45 MIORIŢA 290307 Judeţul Vâlcea, Oraşul Govora Băi, Str.    Parcului PARC 320308 Judeţul Vâlcea, Oraşul Bălceşti OLTEŢUL 200309 Judeţul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str.    Victoriei nr. 100 INDEPENDENŢA 650310 Judeţul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str.    Ing. Badea Romeo nr. 80 MODERN 501311 Judeţul Vaslui, Municipiul Bârlad, Str.    Republicii nr. 250 VICTORIA 397312 Judeţul Vaslui, Municipiul Bârlad, Str.    Republicii nr. 83 BÂRLADUL 450313 Judeţul Vaslui, Municipiul Huşi, Str. DACIA-complex    G-ral Teleman nr. 15 cinematografic cu                                                2 săli 311+151314 Judeţul Vrancea, Municipiul Focşani, Str.    Republicii nr. 18 UNIREA 100315 Judeţul Vrancea, Municipiul Focşani, Parc    N. Balcescu nr. 1 Grădina de vară 1350316 Judeţul Vrancea, Municipiul Adjud, Str.    V. Alecsandri nr. 1 DOINA 300317 Judeţul Vrancea, Oraşul Panciu, Bd.    Independenţei nr. 1 REPUBLICA 350318 Judeţul Vrancea, Oraşul Mărăşeşti, Str.    Republicii nr. 1 VICTORIA 350──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Poziţia nr. 177 din anexa 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 174 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007.  +  Anexa 2CRITERIIde definire a filmului românesc, a filmului cu participareromânească, precum şi a filmului original produs în limba românăÎn conformitate cu art. 3 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005şi în sensul Regulamentului de concurs, se consideră:1. film românesc - filmul care întruneşte minimum 65 de puncte dintr-un total de 100, în conformitate cu criteriile de mai jos;2. film cu participare românească - filmul care întruneşte minimum 35 de puncte dintr-un total de 100, în conformitate cu criteriile de mai jos:    a) autori:    - regizor 15    - scenarist 7    - compozitor 3    Total: 25 de puncte    b) producător 15    c) film original produs în limba română conform 10    pct. 3    d) actori (pe film sau sunet):    - roluri principale 10    - roluri secundare 5    Total: 40 de puncte    e) echipa artistică şi tehnică:    - director de imagine sau operator şi echipă 4    - scenografie 1    - costume 1    - inginer de sunet 2    - machiaj 1    - editor de imagine 2    - alţi tehnicieni 2    - zilieri 2    Total: 15 puncte    f) filmări, echipament tehnic şi postproducţie:    - locaţii (cel puţin jumătate în România) 4    - laborator 2    - echipament tehnic 4    - postproducţie sunet 5    - editare şi laborator 5    Total: 20 de puncte    Total general: 100 de puncte;3. filmul original produs în limba română - filmul care îndeplineşte una dintre condiţiile:- versiunea originală va fi prezentată în limba română;- versiunea originală va fi prezentată în două sau mai multe limbi, dar intervalul de timp vorbit în limba română le depăşeşte pe celelalte;- versiunea originală a fost realizată în limba unei minorităţi care trăieşte în România, dacă subiectul se referă la tradiţiile şi cultura respectivei minorităţi.----------Anexa 2 a fost introdusă de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.-----