REGULAMENT din 24 august 2005 (*actualizat*)organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii(actualizat până la data de 9 decembrie 2016*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobat de Hotărârea nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 867 din 27 septembrie 2005.

    ──────────
     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Consiliul Superior al Magistraturii, denumit în continuare Consiliu, este un organ constituţional. (2) Consiliul face parte din autoritatea judecătorească. (3) Consiliul este garantul independenţei justiţiei.  +  Articolul 2Consiliul este independent şi se supune în activitatea sa numai legii.  +  Articolul 3Consiliul are personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 4 (1) Consiliul apără judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act de natură să aducă atingere independenţei sau imparţialităţii acestora în înfăptuirea justiţiei ori să creeze suspiciuni cu privire la acestea. (2) Consiliul apără reputaţia profesională a judecătorilor şi procurorilor. (3) Consiliul asigură respectarea legii şi a criteriilor de competenţă şi etică profesională în desfăşurarea carierei profesionale a judecătorilor şi procurorilor.  +  Articolul 5Membrii Consiliului răspund în faţa judecătorilor şi procurorilor pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului.  +  Capitolul II Structura Consiliului  +  Articolul 6 (1) Consiliul este alcătuit din 19 membri, care compun Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, denumit în continuare Plen. (2) Din Consiliu fac parte: a) 9 judecători şi 5 procurori, aleşi în adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor; b) 2 reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputaţie profesională şi morală, aleşi de Senat; c) 3 membri de drept, respectiv: preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reprezentant al puterii judecătoreşti, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ministrul justiţiei. (3) Magistraţii prevăzuţi la alin. (2) lit. a) compun cele două secţii ale Consiliului, una pentru judecători şi una pentru procurori. (4) Secţia pentru judecători este alcătuită din: a) 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; b) 3 judecători de la curţile de apel, inclusiv Curtea Militară de Apel; c) 2 judecători de la tribunale, inclusiv tribunale specializate şi tribunale militare;-------------Lit. c) a alin. (4) al art. 6 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. d) 2 judecători de la judecătorii.--------------Lit. d) a alin. (4) al art. 6 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. (5) Secţia pentru procurori este alcătuită din: a) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Direcţia Naţională Anticorupţie;--------------Lit. a) a alin. (5) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. b) un procuror de la parchetele de pe lângă curţile de apel, inclusiv Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel; c) 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale, tribunale specializate şi tribunale militare;---------------Lit. c) a alin. (5) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. d) un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii.----------------Lit. d) a alin. (5) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Capitolul III Conducerea Consiliului  +  Articolul 7 (1) Consiliul este condus de preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, aleşi pentru un mandat de un an, care nu poate fi reînnoit. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi de Plen dintre judecătorii şi procurorii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) lit. a), în prezenţa a cel puţin 15 membri ai Consiliului, cu votul majorităţii membrilor acestuia.------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006. (3) Preşedintele şi vicepreşedintele fac parte din secţii diferite. (4) Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă Consiliul în relaţiile interne şi internaţionale; b) coordonează activitatea Consiliului şi repartizează lucrările pentru Plen şi secţii; c) prezidează lucrările Plenului, cu excepţia cazului în care la lucrări participă Preşedintele României; d) propune Plenului măsurile necesare pentru începerea procedurilor de revocare a membrilor Consiliului şi de ocupare a locurilor devenite vacante; e) semnează actele emise de Plen; f) sesizează Curtea Constituţională în vederea soluţionării conflictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice; g) desemnează membrii Consiliului care pot fi consultaţi pentru elaborarea unor proiecte de acte normative; h) prezintă în şedinţa publică a Plenului raportul asupra activităţii Consiliului, care se transmite instanţelor şi parchetelor şi se dă publicităţii; i) prezintă Camerelor reunite ale Parlamentului României, până la data de 15 februarie a anului următor, raportul anual privind starea justiţiei şi raportul anual privind activitatea Consiliului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a Consiliului; j) propune Plenului revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului, în condiţiile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare; k) are calitatea de ordonator principal de credite, care poate fi delegată secretarului general; l) stabileşte atribuţiile secretarului general adjunct, la propunerea secretarului general al Consiliului; m) coordonează activitatea Compartimentului de audit public intern;-----------Lit. m) a alin. (4) al art. 7 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013. n) coordonează activitatea Biroului de informare publică şi relaţii cu mass-media; o) coordonează activitatea Compartimentului de documente clasificate.-----------Lit. o) a alin. (4) al art. 7 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013. (5) Preşedintele Consiliului îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamente şi de Plen. (6) Preşedintele Consiliului stabileşte atribuţiile vicepreşedintelui, având în vedere dispoziţiile alin. (1), (4) şi (5). (7) În lipsa preşedintelui Consiliului, atribuţiile prevăzute la alin. (3), (4) şi (5) se exercită de vicepreşedinte.  +  Articolul 8În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte, Plenul, în termen de cel mult o lună de la constatarea vacanţei, va proceda la alegerea noului preşedinte, respectiv vicepreşedinte, potrivit legii.  +  Capitolul IV Funcţionarea Consiliului  +  Articolul 9 (1) În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor Senatului privind validarea judecătorilor şi procurorilor aleşi ca membri ai Consiliului şi, respectiv, alegerea reprezentanţilor societăţii civile în Consiliu, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie convoacă membrii Consiliului în şedinţa de constituire. (2) În şedinţa de constituire prezidată de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt aleşi preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului. (3) În termen de 15 zile de la şedinţa de constituire, Plenul stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru permanent, pe domenii de activitate. (4) Stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor individuale se face astfel încât să se asigure echilibrul funcţional al Consiliului, analizându-se şi opţiunea exprimată de fiecare membru permanent.-----------Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 10 (1) Consiliul funcţionează ca organ cu activitate permanentă. (2) Membrii Consiliului desfăşoară activitate permanentă. (3) Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului nu exercită activitatea de judecător sau procuror. (4) Judecătorii şi procurorii aleşi ca membri ai Consiliului îşi suspendă activitatea de judecător, respectiv de procuror, referitoare la prezenţa judecătorilor în complete de judecată, respectiv efectuarea actelor de urmărire penală de către procurori. La încetarea mandatului, cei care au optat pentru suspendarea activităţii îşi reiau activitatea de judecător sau procuror. (5) Membrii aleşi ai Consiliului, aflaţi în funcţie la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, pot opta pentru suspendarea activităţii de judecător sau procuror pentru perioada rămasă până la terminarea mandatului. Opţiunea se exprimă în scris, la preşedintele Consiliului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi. (6) Funcţiile de conducere deţinute de judecătorii sau procurorii aleşi ca membri ai Consiliului se suspendă de drept la data publicării hotărârii Senatului în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) Membrii aleşi ai Consiliului, care deţin o funcţie de conducere la instanţe ori parchete la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005, pot opta pentru suspendarea din funcţia de conducere respectivă în condiţiile alin. (4). (8) Perioada în care judecătorul sau procurorul este membru al Consiliului constituie vechime în aceste funcţii.  +  Articolul 11Plenul şi secţiile Consiliului emit hotărâri, iar preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului emit decizii, potrivit dispoziţiilor legale şi regulamentare.  +  Articolul 12 (1) Hotărârile Consiliului se iau în Plen sau în secţii, potrivit atribuţiilor care le revin acestora. (2) Lucrările Plenului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 15 membri şi sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedinte. În lipsa preşedintelui şi a vicepreşedintelui, Plenul alege un preşedinte de şedinţă dintre judecători sau procurori, cu votul majorităţii celor prezenţi. (3) Preşedintele României prezidează, fără drept de vot, lucrările Plenului la care participă. (4) Lucrările secţiilor Consiliului sunt legal constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestora şi sunt prezidate de preşedintele sau, după caz, de vicepreşedintele Consiliului. În lipsa acestora, şedinţa este prezidată de unul dintre membrii secţiei, ales cu votul majorităţii celor prezenţi. (5) La lucrările Secţiei pentru judecători participă preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ministrul justiţiei. (6) La lucrările Secţiei pentru procurori participă procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ministrul justiţiei. (7) Reprezentanţii societăţii civile participă numai la lucrările Plenului. (8) Reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor pot participa la lucrările Plenului şi ale secţiilor, exprimând, atunci când consideră necesar, un punct de vedere asupra problemelor ce se dezbat la iniţiativa lor sau la solicitarea membrilor Consiliului. În situaţia în care participă la şedinţă, reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor sunt obligaţi să respecte regulile de desfăşurare în bune condiţii a acesteia. Reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor nu participă la deliberări şi la şedinţele Plenului şi ale secţiilor care nu sunt publice. (9) Hotărârile Plenului şi hotărârile secţiilor se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (10) Preşedintele, vicepreşedintele sau, după caz, judecătorul şi procurorul desemnaţi să prezideze lucrările secţiilor semnează hotărârile şi celelalte acte emise de acestea.  +  Articolul 12^1Membrii îşi pot exprima în mod valabil votul în Plen sau în secţii sub condiţia participării la dezbaterile pe marginea punctului supus procedurii de vot.----------Art. 12^1 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 831 din 15 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 15 decembrie 2011.  +  Articolul 12^2 (1) În caz de paritate de voturi, dezbaterile şi procedura de vot se reiau în aceeaşi zi. (2) În cazul în care după reluarea procedurii de vot nu se poate adopta o hotărâre, punctul va fi înscris pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a Plenului sau a secţiei, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede un termen de soluţionare, caz în care votul se reia în interiorul termenului.----------Art. 12^2 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 831 din 15 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 15 decembrie 2011.  +  Articolul 12^3 (1) Cererile privind abţinerea de la vot a unor membri se înregistrează înaintea dezbaterii punctului de pe ordinea de zi în legătură cu care se formulează cererea de abţinere. (2) Cererile de abţinere privind probleme înscrise pe ordinea de zi a Plenului se soluţionează în aceeaşi şedinţă de către acesta, iar cele privind puncte ale ordinii de zi a secţiilor se soluţionează în aceeaşi şedinţă de către secţia din care face parte membrul care declară că se abţine. (3) În cazul în care, din cauza abţinerii unui membru, nu se poate asigura cvorumul într-una din secţii în vederea soluţionării cererilor de abţinere, acestea se soluţionează de cealaltă secţie, cel mai târziu în următoarea şedinţă a acesteia. (4) În procedura disciplinară în faţa secţiilor Consiliului, cazurile de abţinere sunt cele prevăzute de Codul de procedură civilă. (5) Abţinerea unora dintre membri semnifică neparticiparea acestora la vot, neputând fi echivalată cu un vot pozitiv sau negativ.----------Art. 12^3 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 831 din 15 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 15 decembrie 2011.  +  Articolul 12^4 (1) În cazul votării unor candidaturi, numărul maxim de voturi favorabile ce poate fi exprimat de fiecare membru va fi cel mult egal cu numărul locurilor pentru care se candidează. (2) Buletinele de vot care conţin un număr mai mare de voturi favorabile decât numărul locurilor pentru care se candidează sunt declarate nule. (3) Dacă numărul candidaturilor care au întrunit votul majorităţii membrilor prezenţi este mai mare decât numărul locurilor pentru care se candidează, departajarea candidaţilor se face, în limita locurilor pentru care se candidează, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), dacă mai multe candidaturi au obţinut acelaşi număr de voturi cu ultima candidatură care se încadrează în limita locurilor pentru care se candidează, procedura de votare se reia în cadrul aceleiaşi şedinţe pentru candidaturile cu acelaşi număr de voturi. Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.----------Art. 12^4 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 831 din 15 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 15 decembrie 2011.  +  Articolul 12^5În cazul în care o hotărâre nu poate fi adoptată din cauza anulării unor voturi ca nefiind valabil exprimate, votul se reia în cadrul aceleiaşi şedinţe.----------Art. 12^5 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 831 din 15 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 15 decembrie 2011.  +  Articolul 13 (1) Consiliul se întruneşte în Plen şi în secţii ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a majorităţii membrilor Plenului ori, după caz, ai secţiilor. (2) Ordinea de zi a lucrărilor Plenului, precum şi a fiecărei secţii se aprobă de către Plen, respectiv de către secţii, la propunerea preşedintelui sau, după caz, a vicepreşedintelui Consiliului. (3) Proiectul ordinii de zi se publică, cu 3 zile înainte, pe pagina de internet a Consiliului; în proiect nu se includ cererile privind încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistraţi-asistenţi. Proiectul ordinii de zi poate fi modificat de către Plen sau, după caz, de către secţii, până la începerea şedinţei. (4) Lucrările Plenului şi secţiilor Consiliului sunt, de regulă, publice. Plenul sau secţiile hotărăşte/hotărăsc, cu majoritate de voturi, situaţiile în care şedinţele nu sunt publice. Şedinţele secţiilor în care se soluţionează cererile privind încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistraţi-asistenţi, precum şi cele în care se soluţionează sesizările referitoare la buna reputaţie a judecătorilor şi procurorilor nu sunt publice. (5) Hotărârile Consiliului, în Plen şi în secţii, se iau prin vot direct şi secret şi se motivează. Hotărârile Plenului privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor se publică pe pagina de internet a Consiliului, în termen de 10 zile de la redactare. (6) În situaţiile în care secţiile îndeplinesc rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare, la soluţionarea sesizărilor referitoare la buna reputaţie a judecătorilor şi procurorilor şi a cererilor privind încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistraţi-asistenţi, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ministrul justiţiei nu au drept de vot. (7) Hotărârile adoptate în Plen sau în secţii se redactează, de regulă, de către persoana însărcinată cu asigurarea lucrărilor de secretariat, în termen de 30 de zile de la pronunţare; hotărârile pot fi repartizate spre redactare şi unor persoane din cadrul compartimentului care a întocmit lucrarea ce a stat la baza hotărârii. (8) Hotărârile secţiilor prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară, prin care s-a dispus suspendarea ori s-a respins cererea de suspendare din funcţie a judecătorului sau procurorului cercetat disciplinar ori, după caz, faţă de care se efectuează verificări privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie, hotărârile prin care se constată îndeplinirea sau neîndeplinirea de către magistrat a condiţiei de bună reputaţie, precum şi cele prin care se dispune cu privire la suspendarea din funcţie sau interzicerea provizorie a exercitării unor atribuţii în temeiul art. 63 din Legea nr. 303/2004privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se redactează de Biroul grefa secţiilor, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare. (9) Hotărârile secţiilor prin care au fost soluţionate cererile de avizare a percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu se redactează de Biroul grefa secţiilor în ziua în care au fost adoptate.--------------Art. 13 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Articolul 14 (1) Activitatea de secretariat a Consiliului este asigurată de Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Lucrările Plenului şi ale secţiilor se înregistrează şi se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de persoana desemnată din cadrul serviciului prevăzut la alin. (1) şi semnat de preşedinte, vicepreşedinte sau, după caz, de judecătorul ori procurorul care a prezidat şedinţa.-----------Art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015.  +  Articolul 14^1Consiliul editează semestrial revista oficială «Justiţia în actualitate», care se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, celorlalte instanţe de judecată şi parchetelor de pe lângă acestea, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri.--------------Art. 14^1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Capitolul V Atribuţiile Consiliului  +  Articolul 15 (1) Consiliul are dreptul şi obligaţia să apere independenţa, imparţialitatea şi reputaţia profesională a judecătorilor şi procurorilor. (2) În cazul în care un judecător sau procuror consideră că independenţa, imparţialitatea sau reputaţia profesională îi este afectată în orice mod, se poate adresa Consiliului. (3) Verificarea aspectelor semnalate se efectuează prin intermediul Inspecţiei judiciare.-----------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. (4) În urma efectuării verificărilor, Inspecţia judiciară întocmeşte un raport, care, înainte de a fi prezentat Plenului, se comunică judecătorului sau procurorului vizat, pentru a lua cunoştinţă de material şi, eventual, pentru a formula obiecţii.-----------Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. (5) Judecătorul sau procurorul în legătură cu care se efectuează verificările este invitat să participe la şedinţa Plenului în cadrul căreia se discută raportul întocmit de Inspecţia judiciară.-----------Alin. (5) al art. 15 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. (6) În funcţie de cele constatate, precum şi de susţinerile judecătorului sau procurorului, în cazul în care acesta participă la şedinţă, Plenul dispune măsurile care se impun şi asigură publicarea acestora pe site-ul Consiliului.-----------Alin. (6) al art. 15 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. (7) În situaţia în care se constată că anumite aspecte reţinute de Inspecţia judiciară excedează atribuţiilor Consiliului, Plenul dispune sesizarea organelor competente să ia măsurile corespunzătoare.-----------Alin. (7) al art. 15 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 16 (1) Consiliul asigură respectarea legii şi a criteriilor de competenţă şi etică profesională în desfăşurarea carierei profesionale a judecătorilor şi procurorilor. (2) Atribuţiile Plenului şi ale secţiilor referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor se exercită cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, astfel cum au fost modificate şi completate, precum şi ale regulamentelor adoptate în aplicarea acestor acte normative.  +  Articolul 17Consiliul întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii.  +  Articolul 18Consiliul coordonează activitatea Institutului Naţional al Magistraturii şi a Şcolii Naţionale de Grefieri.  +  Articolul 19 (1) Plenul are următoarele atribuţii:1. propune Preşedintelui României numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor, cu excepţia celor stagiari;1^1. se pronunţă cu privire la menţinerea în activitate a judecătorilor şi procurorilor în cazurile prevăzute de art. 63 alin. (3) şi de art. 65 alin. (1^1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;-------------Pct. 1^1 al alin. (1) al art. 19 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.2. dispune promovarea judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie;3. numeşte judecătorii stagiari şi procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obţinute la absolvirea Institutului Naţional al Magistraturii;4. eliberează din funcţie judecătorii stagiari şi procurorii stagiari;5. propune Preşedintelui României conferirea de distincţii pentru judecători şi procurori, în condiţiile legii;6. soluţionează cererile judecătorilor şi procurorilor privind apărarea reputaţiei profesionale şi a independenţei acestora, având în vedere raportul de verificare al inspecţiei judiciare;------------Pct. 6 al alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006.7. la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, stabileşte numărul anual de cursanţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, aprobă data şi locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, stabileşte tematica pentru acest concurs şi aprobă programul de formare profesională a auditorilor de justiţie, emite avize şi adoptă regulamente, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;8. numeşte comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de contestaţii pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile prevăzute de Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;9. organizează şi validează, potrivit legii şi regulamentului, examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor, numeşte comisia de organizare a examenului, comisia de examinare şi comisia de contestaţii şi aprobă programul de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi tematica activităţilor de formare profesională continuă, organizate de curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea;10. organizează şi validează, potrivit legii şi regulamentului, concursurile pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor;11. stabileşte, anual, numărul posturilor de judecători şi procurori care pot fi ocupate prin concursul de promovare pe loc şi organizează concursul de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie;------------Pct. 11 al alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006.12. numeşte comisiile pentru evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii;13. numeşte şi revocă directorul şi directorii adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi desemnează judecătorii şi procurorii care vor face parte din Consiliul ştiinţific al acestuia, în condiţiile legii;14. aprobă structura organizatorică, statele de funcţii şi statele de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al acestuia;15. la propunerea Colegiului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri, stabileşte numărul anual de cursanţi ai acesteia, aprobă data şi locul pentru organizarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, stabileşte tematica pentru acest concurs şi aprobă programele de formare iniţială şi continuă a grefierilor, emite avize şi adoptă regulamente, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;16. numeşte şi revocă directorul şi directorii adjuncţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri, desemnează judecătorii şi procurorii membri în Colegiul de conducere şi numeşte personalul de instruire al acestei şcoli;17. soluţionează contestaţiile formulate de judecători şi procurori împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile Consiliului, cu excepţia celor date în materie disciplinară;18. convoacă adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii;19. aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi la instanţe şi parchete;20. elaborează propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice;21. emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instanţelor şi parchetelor, precum şi asupra ordinelor de aprobare a statelor de funcţii şi de personal ale instanţelor şi parchetelor;22. adoptă Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, precum şi alte regulamente şi hotărâri prevăzute în Legea nr. 303/2004 şi Legea nr. 304/2004, astfel cum au fost modificate şi completate, precum şi în alte legi;22^1. adoptă, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, regulamentul comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari;-------------Pct. 22^1 al alin. (1) al art. 19 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.23. asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de Internet a Consiliului a Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor, a Codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi a regulamentelor pe care le adoptă;24. avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti;25. avizează proiectele de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;26. sesizează ministrului justiţiei necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei;27. aprobă raportul privind starea justiţiei şi raportul privind activitatea proprie şi asigură publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a Consiliului;28. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, inspectorul-şef şi inspectorul-şef adjunct ai Inspecţiei Judiciare;-----------Pct. 28 al alin. (1) art. 19 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.28^1. aprobă sau dispune completarea ori refacerea raportului de audit extern independent;-----------Pct. 28^1 al alin. (1) al art. 19 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.28^2. avizează, la propunerea inspectorului-şef, proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea numărului maxim de posturi pentru aparatul Inspecţiei Judiciare;-----------Pct. 28^2 al alin. (1) al art. 19 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.29. numeşte şi revocă secretarul general, secretarul general adjunct şi personalul cu funcţii de conducere din aparatul propriu al Consiliului;30. soluţionează sesizările privind revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului, în condiţiile prevăzute de art. 53 din Legea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare;31. soluţionează contestaţiile privind procedura de alegere a judecătorilor şi procurorilor ca membri ai Consiliului;32. stabileşte numărul de posturi necesar funcţionării aparatului propriu al Consiliului, în limitele bugetului;33. stabileşte structura compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului şi modul de organizare a activităţii acestora;34. aprobă programele de activitate ale compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului;35. stabileşte parcul auto şi consumul de carburanţi pentru Consiliu şi pentru unităţile pe care le coordonează, în condiţiile legii. (2) Plenul exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente.  +  Articolul 19^1Abrogat.-----------Art. 19^1 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 20 (1) Hotărârile Plenului privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor pot fi atacate cu contestaţie de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (2) Contestaţia se depune la Consiliu şi suspendă executarea hotărârii. (3) Contestaţia şi hotărârea atacată, împreună cu dosarul cauzei, se transmit de îndată Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (4) Hotărârea prin care se soluţionează contestaţia prevăzută la alin. (1) este definitivă.--------------Art. 20 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Articolul 21Secţiile Consiliului au următoarele atribuţii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor:1. dispun delegarea judecătorilor şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii;2. numesc în funcţii de conducere judecătorii şi procurorii care au reuşit la concursul sau au promovat examenul prevăzut la art. 48 şi 48^1 din Legea nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare;2^1. revocă din funcţia de conducere judecătorii şi procurorii, pentru motivele prevăzute de art. 51 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;-----------Pct. 2^1 al art. 21 fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.3. examinează recomandările primite de la Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind numirea judecătorilor în cadrul Curţii;4. analizează îndeplinirea condiţiilor legale de către judecătorii stagiari şi procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alţi jurişti care au fost admişi la concursul de intrare în magistratură, precum şi de către judecătorii şi procurorii înscrişi la concursul de promovare;5. soluţionează contestaţiile împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, constituite în condiţiile legii;6. iau măsuri pentru soluţionarea sesizărilor primite de la justiţiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor, după verificarea acestora de către Inspecţia judiciară;------------Pct. 6 al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.314 din 27 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008.7. propun Preşedintelui României numirea în funcţie şi revocarea din funcţie a preşedintelui, vicepreşedintelui şi preşedinţilor de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;8. avizează propunerea ministrului justiţiei de numire şi revocare a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, a adjuncţilor acestora, a procurorilor şefi de secţie din aceste parchete, precum şi a procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a adjunctului acestuia;9. aprobă transferul judecătorilor şi procurorilor;10. dispun suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor sau, după caz, interzicerea provizorie a exercitării anumitor atribuţii de către aceştia, până la soluţionarea definitivă a cauzei, în condiţiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Pct. 10 al art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Articolul 21^1 (1) Revocarea din funcţia de conducere a judecătorilor şi procurorilor pentru motivul prevăzut la art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face în baza verificărilor efectuate de Inspecţia judiciară. (2) În urma verificărilor efectuate la instanţă sau parchet, Inspecţia judiciară întocmeşte un raport pe care îl prezintă secţiei corespunzătoare. (3) După primirea raportului, preşedintele secţiei corespunzătoare fixează un termen pentru dezbaterea acestuia, dispunând citarea judecătorului sau, după caz, a procurorului cu funcţie de conducere şi comunicarea raportului, în vederea luării la cunoştinţă şi, eventual, pentru a formula obiecţii. (4) Judecătorul sau procurorul prezent la şedinţa secţiei are dreptul să solicite administrarea de probe în apărare. (5) La termenul fixat, secţia corespunzătoare dezbate raportul şi eventualele obiecţii formulate de judecătorul sau procurorul cu funcţie de conducere. (6) În situaţia în care se constată exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale, secţia corespunzătoare dispune revocarea judecătorului sau procurorului din funcţia de conducere. (7) Hotărârea se redactează în termen de 20 de zile de la pronunţare şi se comunică de îndată judecătorului sau procurorului revocat din funcţia de conducere. (8) Hotărârea secţiei Consiliului poate fi atacată cu contestaţie la Plen, în termen de 5 zile de la comunicare. (9) Hotărârea Plenului poate fi atacată cu recurs la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Dispoziţiile art. 20 se aplică în mod corespunzător.-----------Art. 21^1 fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 22Secţiile Consiliului au următoarele atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor:1. aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea secţiilor curţilor de apel, ale instanţelor din circumscripţiile acestora, precum şi înfiinţarea sediilor secundare ale instanţelor judecătoreşti şi circumscripţiile acestora, în condiţiile legii;2. aprobă propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie de înfiinţare sau de desfiinţare a secţiilor în cadrul parchetelor;3. avizează proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor;4. stabilesc categoriile de procese sau de cereri care se soluţionează în municipiul Bucureşti numai de anumite instanţe, cu respectarea competenţei materiale prevăzute de lege;5. la propunerea preşedinţilor curţilor de apel, stabilesc numărul vicepreşedinţilor curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate, precum şi judecătoriile la care funcţionează un vicepreşedinte;6. la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, după caz, aprobă numărul adjuncţilor procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale, precum şi parchetele de pe lângă judecătorii, la care prim-procurorii sunt ajutaţi de adjuncţi.  +  Articolul 23Secţia pentru judecători a Consiliului numeşte, promovează şi eliberează din funcţie magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii.  +  Articolul 24 (1) Secţia pentru judecători sau Secţia pentru procurori, după caz, soluţionează contestaţiile formulate de judecători şi procurori împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare a activităţii profesionale, în termen de 30 de zile de la primirea acestora. (2) În urma soluţionării contestaţiei, secţia poate hotărî menţinerea aceluiaşi calificativ sau acordarea unui calificativ superior. (3) Hotărârea se comunică judecătorului sau, după caz, procurorului care a formulat contestaţia, în termen de 5 zile de la redactare. (4) Hotărârea secţiei poate fi atacată cu contestaţie la Plen, în termen de 5 zile de la comunicare. (5) Hotărârea Plenului, ca instanţă de judecată, este definitivă şi irevocabilă. (6) Hotărârea irevocabilă se transmite compartimentului competent al Consiliului, în vederea includerii sale în dosarul profesional.  +  Articolul 24^1 (1) Secţia pentru judecători sau Secţia pentru procurori, după caz, soluţionează contestaţiile formulate de inspectorii judiciari împotriva calificativelor acordate de comisia de evaluare a activităţii profesionale. (2) Inspectorii judiciari nemulţumiţi de calificativul acordat pot face contestaţie la secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la comunicare. (3) În soluţionarea contestaţiei, secţiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere inspectorului-şef ori inspectorului evaluat orice informaţii pe care le consideră necesare, iar citarea inspectorului judiciar pentru a fi audiat este obligatorie. (4) Dispoziţiile art. 24 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător.---------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 25Abrogat.-----------Art. 25 fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 26 (1) Judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi percheziţionaţi, reţinuţi, arestaţi la domiciliu sau arestaţi preventiv numai cu încuviinţarea secţiilor Consiliului.-------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. (2) În caz de infracţiune flagrantă, judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei, potrivit legii, Consiliul fiind informat de îndată de organul care a dispus reţinerea sau percheziţia. (3) Secţiile Consiliului se pronunţă de îndată după primirea sesizării.-------------Alin. (3) al art. 26 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Articolul 26^1Cererile având ca obiect încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestului la domiciliu sau arestării preventive a judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi se înregistrează într-un registru special nepublic, ţinut de Biroul grefa secţiilor, care va include: numărul curent, organul care a formulat cererea, termenul acordat pentru soluţionarea cererii, soluţia dispusă de secţia corespunzătoare a Consiliului şi data comunicării acesteia către parchetul sau instanţa care a solicitat încuviinţarea, după caz.--------------Art. 26^1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Articolul 26^2 (1) Hotărârile prin care secţiile Consiliului soluţionează cererile prevăzute la art. 26^1 alin. (1) vor cuprinde, în principal, următoarele elemente: a) descrierea faptei pentru care s-a început urmărirea penală şi încadrarea juridică a acesteia; b) motivele pentru care s-a solicitat încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestului la domiciliu sau arestării preventive a judecătorului, procurorului ori magistratului-asistent;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 26^2 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. c) considerentele pentru care s-a admis sau s-a respins cererea; d) temeiul de drept al soluţionării cererii de încuviinţare. (2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) se tehnoredactează de îndată de grefa secţiilor şi se comunică organului care a formulat cererea. Aceste hotărâri nu se publică.--------------Art. 26^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 267 din 28 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 19 mai 2011.  +  Articolul 26^3 (1) Registrele prevăzute la art. 26^1 alin. (1) şi dosarele având ca obiect cereri de încuviinţare a percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu a judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi se arhivează de Biroul grefa secţiilor.-------------Alin. (1) al art. 26^3 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. (2) Dosarul de încuviinţare şi anexele acestuia nu pot fi consultate şi copiate. De asemenea, informaţiile în legătură cu documentele conţinute de acestea nu pot fi comunicate. (3) După ce a primit comunicarea despre efectuarea percheziţiei sau, după caz, despre luarea măsurii reţinerii ori soluţionarea propunerii de arestare preventivă sau a celei privind arestul la domiciliu, Consiliul, prin purtătorul de cuvânt, poate da un comunicat în care să aducă la cunoştinţa publică faptul că s-a încuviinţat cererea parchetului, obiectul acesteia şi persoana vizată.------------Alin. (3) al art. 26^3 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. (4) Parchetul va comunica de îndată Consiliului că a fost efectuată percheziţia sau, după caz, că a fost luată măsura reţinerii.-----------Alin. (4) al art. 26^3 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012. (5) După judecarea propunerii de arestare preventivă sau a celei privind arestul la domiciliu, preşedintele completului de judecată comunică de îndată Consiliului soluţia adoptată. Încheierea definitivă prin care s-a dispus arestarea preventivă ori arestul la domiciliu, cu privire la un judecător ori procuror, se comunică în termen de 24 de ore Consiliului.------------Alin. (5) al art. 26^3 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.------------Art. 26^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 267 din 28 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 19 mai 2011.  +  Articolul 27Secţiile Consiliului îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege şi regulamente.  +  Articolul 27^1 (1) Sesizările referitoare la neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie de către judecători şi procurori se trimit Inspecţiei Judiciare, în vederea efectuării de verificări. (2) Raportul de inspecţie întocmit în urma verificărilor privind buna reputaţie, împreună cu materialul care a stat la baza întocmirii acestuia, eventualele obiecţii formulate de magistratul care face obiectul sesizării şi de persoana care a înaintat sesizarea, precum şi, dacă este cazul, răspunsul Inspecţiei Judiciare referitor la acestea se înaintează secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. (3) După primirea raportului prevăzut la alin. (2), preşedintele secţiei corespunzătoare fixează termenul pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care din conţinutul raportului nu rezultă neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie de către judecătorul sau procurorul vizat, iar acesta nu a formulat în mod expres cerere de a fi citat, secţia soluţionează lucrarea fără citarea părţilor, dispunând clasarea acesteia. (4) În cazurile în care există indicii privind neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie sau în orice cazuri în care consideră necesară citarea, preşedintele secţiei dispune citarea judecătorului sau, după caz, a procurorului vizat şi a Inspecţiei Judiciare. (5) Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecătorului sau a procurorului vizat la soluţionarea sesizării nu împiedică desfăşurarea în continuare a procedurii. (6) Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de toate actele dosarului şi pot solicita administrarea de probe. Secţia Consiliului va putea dispune chiar din oficiu administrarea oricăror probe necesare soluţionării sesizării. (7) Dacă apreciază că obiecţiile sunt întemeiate, secţia dispune, în scris şi motivat, retrimiterea raportului în vederea completării verificărilor, cu indicarea în mod expres a aspectelor ce trebuie completate. (8) În cazul în care secţia apreciază că verificarea este completă, pe baza raportului, a obiecţiilor formulate şi a oricăror probe administrate, adoptă hotărârea privind constatarea îndeplinirii sau a neîndeplinirii de către magistrat a condiţiei de bună reputaţie. (9) Hotărârea prin care se constată neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie cuprinde şi propunerea de eliberare din funcţie, în temeiul art. 65 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se înaintează Plenului după rămânerea irevocabilă a hotărârii. (10) Hotărârea secţiei prevăzută la alin. (9) poate fi atacată cu contestaţie la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 15 zile de la comunicare, iar hotărârea Plenului poate fi atacată cu recurs la secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în acelaşi termen. Hotărârea instanţei este irevocabilă. (11) Hotărârea irevocabilă prin care se constată neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie se comunică Preşedinţiei României, în vederea emiterii decretului de eliberare din funcţie.----------Art. 27^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 27^2 (1) Pe parcursul procedurii de verificare şi constatare a îndeplinirii condiţiei de bună reputaţie, secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate dispune, prin hotărâre, în condiţiile legii, suspendarea din funcţie a magistratului, până la finalizarea procedurii. (2) Suspendarea din funcţie a magistratului se soluţionează de urgenţă, cu citarea părţilor. Prevederile art. 27^1 alin. (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător.----------Art. 27^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 28 (1) Consiliul îndeplineşte, prin secţiile sale, rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor pentru faptele prevăzute la art. 99 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul sesizărilor primite de la Agenţia Naţională de Integritate.------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 433 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. (2) Secţia pentru judecători are rolul de instanţă disciplinară şi pentru magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  +  Articolul 29 (1) Acţiunea disciplinară se exercită de titularii acţiunii disciplinare, potrivit legii. (2) Sesizările privind activitatea necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor, greşit îndreptate la Consiliu vor fi înaintate Inspecţiei Judiciare în termen de 5 zile de la înregistrare."-----------Art. 29 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 30Abrogat.-----------Art. 30 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 31 (1) După primirea sesizării în vederea soluţionării acţiunii disciplinare, preşedintele secţiei corespunzătoare fixează termenul de judecată şi dispune citarea judecătorului sau, după caz, a procurorului, căruia i se comunică, în copie, acţiunea disciplinară, precum şi a Inspecţiei Judiciare ori, după caz, a ministrului justiţiei, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (2) Primul termen de judecată va fi stabilit astfel încât de la data primirii citaţiei judecătorul sau procurorul cercetat disciplinar să aibă la dispoziţie cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea. (3) Acţiunea disciplinară este susţinută în faţa secţiei Consiliului de către inspectorul judiciar care a exercitat-o şi, numai în caz de imposibilitate a acestuia, de către un inspector judiciar desemnat de inspectorul-şef. (4) În cazul în care acţiunea disciplinară este exercitată de ministrul justiţiei, de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, acţiunea disciplinară este susţinută de către titular ori de un reprezentant desemnat de acesta. (5) Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecătorului sau a procurorului cercetat la judecarea acţiunii nu împiedică desfăşurarea în continuare a judecăţii.-----------Art. 31 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 32 (1) În cursul judecării acţiunii disciplinare, părţile au dreptul să ia cunoştinţă de toate actele dosarului şi pot solicita administrarea de probe. (2) În zilele stabilite pentru judecată, Biroul grefa secţiilor pune la dispoziţia părţilor dosarul cauzei, pentru studiu, cu cel puţin 30 de minute înainte de începerea şedinţei. (3) Secţia Consiliului va putea dispune chiar din oficiu administrarea oricăror probe necesare soluţionării acţiunii disciplinare, care vor fi puse în discuţia părţilor.-----------Art. 32 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 32^1 (1) Pe durata procedurii disciplinare, secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar poate dispune, prin încheiere, suspendarea din funcţie a magistratului, până la soluţionarea definitivă a acţiunii disciplinare, dacă exercitarea în continuare a funcţiei ar putea afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurilor disciplinare sau dacă procedura disciplinară este de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiţiei. (2) Preşedintele secţiei dispune citarea Inspecţiei Judiciare şi a judecătorului sau, după caz, a procurorului vizat, căruia i se comunică, în copie, propunerea inspectorului judiciar de suspendare din funcţie a magistratului. (3) Cererea se soluţionează de urgenţă. Prevederile art. 31 alin. (1), (3), (4) şi (5) şi ale art. 32 se aplică în mod corespunzător.-----------Art. 32^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 33 (1) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii faţă de care se exercită acţiunea disciplinară nu participă la lucrările secţiei în care se judecă această acţiune. (2) Membrii secţiei Consiliului deliberează în secret asupra acţiunii disciplinare. (3) Secţia Consiliului, în cazul în care constată că sesizarea este întemeiată, aplică una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de judecător sau procuror şi cu circumstanţele personale ale acestuia. (4) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii soluţionează acţiunea disciplinară printr-o hotărâre care cuprinde, în principal, următoarele: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară şi încadrarea juridică a acesteia; b) temeiul de drept al aplicării sancţiunii; c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de judecător sau de procuror; d) sancţiunea aplicată şi motivele care au stat la baza aplicării acesteia; e) calea de atac şi termenul în care hotărârea poate fi atacată; f) instanţa competentă să judece calea de atac. (5) Prevederile alin. (4) se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă privind cuprinsul hotărârii. (6) Hotărârea se semnează de judecătorul sau procurorul care a prezidat lucrările secţiei Consiliului, precum şi de membrii secţiei care au participat la soluţionarea acţiunii disciplinare.-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 34 (1) Hotărârile secţiilor Consiliului prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară se redactează de către Biroul grefa secţiilor, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se comunică, de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului vizat, precum şi Inspecţiei Judiciare ori, după caz, titularului acţiunii disciplinare care a exercitat-o. Comunicarea hotărârilor este asigurată de Secretariatul general al Consiliului, prin intermediul Biroului grefa secţiilor. (2) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare de către judecătorul sau procurorul sancţionat ori, după caz, de Inspecţia Judiciară sau de către ceilalţi titulari ai acţiunii disciplinare care au exercitat-o. (3) Competenţa soluţionării recursului aparţine Completului de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Din Completul de 5 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii sau judecătorul sancţionat disciplinar. (4) Recursul declarat împotriva hotărârii prevăzute la alin. (1) se depune la preşedintele Consiliului, care dispune înregistrarea acestuia şi transmiterea, împreună cu dosarul cauzei, de îndată, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (5) Recursul suspendă executarea hotărârii secţiei Consiliului de aplicare a sancţiunii disciplinare. (6) Hotărârea prin care se soluţionează recursul prevăzut la alin. (2) este irevocabilă. (7) În cazul în care s-a dispus excluderea din magistratură a unui judecător sau a unui procuror, hotărârea irevocabilă se transmite Preşedintelui României, în vederea emiterii decretului de eliberare din funcţie.----------Art. 34 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 35Abrogat.-----------Art. 35 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 36 (1) Hotărârile rămase irevocabile se comunică, prin grija Biroului grefa secţiilor Consiliului, judecătorului sau procurorului, precum şi Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, conform legii.(1^1) Hotărârile prin care s-a dispus aplicarea vreuneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 100 lit. b)-d) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică, după caz, şi preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, preşedintelui curţii de apel ori procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscripţie funcţionează instanţa sau parchetul la care îşi desfăşoară activitatea judecătorul sau procurorul sancţionat, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, potrivit atribuţiilor ce le revin. În cazul aplicării sancţiunii mutării disciplinare, hotărârile se comunică şi preşedintelui curţii de apel ori procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscripţie funcţionează instanţa sau parchetul la care s-a dispus mutarea disciplinară a judecătorului ori procurorului sancţionat.-------------Alin. (1^1) al art. 36 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. (2) Pentru evidenţa activităţii secţiilor se întocmesc şi se păstrează: a) Registrul general, în care se trec, în ordinea înregistrării, toate sesizările privind verificarea îndeplinirii condiţiei de bună reputaţie şi sesizările privind încălcările Codului deontologic al magistraţilor; b) Opisul alfabetic, în care se trec numele şi prenumele sau, după caz, denumirea părţilor din dosar, precum şi numărul dosarului. c) Registrul de dosare având ca obiect acţiuni disciplinare, în care se menţionează, pentru fiecare dosar trecut în ordinea numerică: primul termen de judecată şi termenele ulterioare; circuitul dosarului; numărul şi data hotărârii secţiei, soluţia pe scurt; data declarării căii de atac, data trimiterii dosarului la instanţă, soluţia pronunţată de instanţă, comunicările făcute, date privind punerea în executare a sancţiunii disciplinare aplicate;-------------Lit. c) a alin. (2) al art. 36 a fost modificată de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. d) Condica şedinţelor secţiilor în materie disciplinară, în care se trec dosarele din fiecare şedinţă, noul termen de judecată în caz de amânare a judecăţii, hotărârea pronunţată şi numărul acesteia.-----------Art. 36 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 36^1 (1) Sesizările privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor înregistrate la Consiliu se transmit de preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului Inspecţiei Judiciare, în termen de 5 zile de la înregistrare, în vederea realizării de verificări. (2) În cursul verificării, judecătorul sau procurorul în cauză are dreptul de a fi ascultat şi de a formula apărările pe care le consideră necesare. (3) Rezultatul verificărilor se consemnează într-un raport, care se înaintează secţiei corespunzătoare a Consiliului. (4) Secţia corespunzătoare a Consiliului soluţionează şi sesizările prin care inspectorii judiciari constată, în urma efectuării de verificări cu privire la activitatea necorespunzătoare a unui judecător sau procuror, că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică, dar există indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.---------Alin. (4) al art. 36^1 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.061 din 15 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 28 noiembrie 2012. (5) După primirea raportului prevăzut la alin. (3) sau, după caz, a sesizării prevăzute la alin. (4), preşedintele secţiei Consiliului fixează de îndată termenul pentru soluţionarea sesizării. (6) La termenul stabilit, dacă se constată că nu există indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, secţia Consiliului dispune, prin hotărâre, respingerea sesizării. (7) Dacă se constată că ar putea exista indicii privind încălcarea normelor de conduită, secţia acordă un alt termen pentru soluţionare şi dispune încunoştinţarea judecătorului sau, după caz, a procurorului, căruia i se comunică, în copie, actul de sesizare şi raportul întocmit de Inspecţia Judiciară. (8) Încunoştinţarea judecătorului sau a procurorului se face cu cel puţin 15 zile înaintea termenului stabilit conform alin. (7). (9) Judecătorul sau procurorul are dreptul de a fi ascultat şi poate fi asistat sau reprezentat de un avocat. (10) Judecătorul sau procurorul ori, după caz, avocatul acestuia, au dreptul să ia cunoştinţă de toate actele dosarului şi pot solicita administrarea de probe în apărare. (11) Secţia Consiliului poate dispune, din oficiu, administrarea oricăror probe necesare soluţionării sesizării.---------Art. 36^1 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 36^2 (1) La soluţionarea sesizării prevăzute la art. 36^1 nu poate participa membrul Consiliului care, în calitate de titular al acţiunii disciplinare, a făcut sesizarea.-----------Alin. (1) al art. 36^2 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012. (2) Membrii secţiei Consiliului deliberează în secret asupra sesizării. Dacă sesizarea este întemeiată, secţia constată, prin hotărâre, încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.-----------Alin. (2) al art. 36^2 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012. (3) Dacă sesizarea nu este întemeiată, secţia Consiliului o respinge prin hotărâre. (4) Constatarea încălcării normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor poate fi făcută numai dacă secţia Consiliului a fost sesizată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii acesteia. (5) Hotărârea se redactează în termen de 20 de zile de la pronunţare, de către Biroul grefa secţiilor şi se comunică de îndată judecătorului sau procurorului, precum şi Inspecţiei Judiciare ori, după caz, titularului acţiunii disciplinare care a exercitat-o----------Alin. (5) al art. 36^2 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012. (6) Hotărârea secţiei Consiliului poate fi atacată cu contestaţie la Plen, în termen de 5 zile de la comunicare. (7) Hotărârea Plenului poate fi atacată cu recurs la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Dispoziţiile art. 20 se aplică în mod corespunzător. (8) După ce hotărârea secţiei a rămas irevocabilă, persoanei care a formulat sesizarea cu privire la conduita judecătorului sau a procurorului, Biroul grefa secţiilor îi comunică, în scris, modul în care a fost soluţionată sesizarea.----------Alin. (8) al art. 36^2 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012. (9) Hotărârea secţiei Consiliului prin care se constată încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, rămasă irevocabilă, se depune la dosarul profesional al judecătorul sau procurorului.-----------Art. 36^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Capitolul V^1Abrogat-----------Cap. V^1 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 74 din 31 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2012.  +  Articolul 36^3Abrogat.-----------Art. 36^3 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 74 din 31 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2012.  +  Articolul 36^4Abrogat.-----------Art. 36^4 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 74 din 31 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2012.  +  Articolul 36^5Abrogat.-----------Art. 36^5 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 74 din 31 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2012.  +  Articolul 36^6Abrogat.-----------Art. 36^6 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 74 din 31 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2012.  +  Articolul 36^7Abrogat.-----------Art. 36^7 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 74 din 31 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2012.  +  Articolul 36^8Abrogat.-----------Art. 36^8 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 74 din 31 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2012.  +  Articolul 36^9Abrogat.-----------Art. 36^9 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 74 din 31 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2012.  +  Articolul 36^10Abrogat.-----------Art. 36^10 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 74 din 31 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2012.  +  Articolul 36^11Abrogat.-----------Art. 36^11 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 74 din 31 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2012.  +  Capitolul VI Statutul membrilor Consiliului  +  Articolul 37 (1) Judecătorii şi procurorii, membri ai Consiliului, au calitatea de demnitar.-------------Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. (2) Durata mandatului membrilor aleşi ai Consiliului este de 6 ani. (3) Calitatea de reprezentant al societăţii civile, ales membru al Consiliului, este incompatibilă cu calitatea de parlamentar, ales local, funcţionar public, judecător sau procuror în activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecătoresc în exerciţiu. (4) Dispoziţiile art. 6^1 şi 6^2 din Legea nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi membrilor Consiliului. (5) Din Consiliu nu pot face parte, în timpul aceluiaşi mandat, soţi sau rude ori afini până la gradul al IV-lea inclusiv.  +  Articolul 38 (1) Calitatea de membru al Consiliului încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcţie, nerezolvarea stării de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data alegerii ca membru al Consiliului, nerespectarea dispoziţiilor art. 6^2 din Legea nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare, imposibilitatea exercitării atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 3 luni, precum şi prin deces. (2) Judecătorii şi procurorii aleşi membri ai Consiliului pierd această calitate în cazul transferului sau al detaşării în funcţii din afara instanţelor ori, după caz, a parchetelor. (3) Judecătorul şi procurorul aleşi membri ai Consiliului pierd de drept această calitate dacă au fost sancţionaţi disciplinar. (4) În cazul încetării calităţii de membru al Consiliului înainte de expirarea mandatului, pentru locul rămas vacant se organizează noi alegeri, potrivit procedurii prevăzute de lege. (5) Până la alegerea unui nou membru interimatul va fi asigurat de judecătorul sau procurorul care a obţinut numărul următor de voturi în cadrul alegerilor desfăşurate potrivit art. 9 alin. (3) sau art. 14 ori, după caz, art. 20 din Legea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 39Calitatea de membru al Consiliului se suspendă de drept în situaţia în care a intervenit suspendarea din funcţia de judecător sau procuror pentru motivele prevăzute la art. 60 din Legea nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 40 (1) Revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului se propune de preşedintele sau vicepreşedintele acestuia ori de o treime din numărul membrilor în situaţia în care persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi ales membru al Consiliului, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor în cadrul Consiliului ori în cazul aplicării oricărei sancţiuni disciplinare. (2) Plenul, la sesizarea formulată potrivit alin. (1), poate dispune revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului. (3) Revocarea din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte se propune de o treime din numărul membrilor Consiliului. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (4) Judecătorii şi procurorii aleşi membri ai Consiliului pot fi revocaţi la cererea majorităţii adunărilor generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor încredinţate prin alegerea ca membru al Consiliului. În cadrul adunărilor generale hotărârea se ia cu votul a două treimi din numărul judecătorilor sau procurorilor care funcţionează la instanţele sau, după caz, la parchetele în care se organizează adunările generale. (5) În cazul adunării generale comune a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Parchetului Naţional Anticorupţie, hotărârea de revocare a reprezentantului acestor parchete se ia cu votul majorităţii procurorilor în funcţie. În cadrul adunării generale votează şi procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete. (6) Hotărârea de revocare a reprezentantului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se ia cu votul majorităţii judecătorilor instanţei supreme. (7) Procedura de revocare poate fi declanşată de oricare adunare generală de la nivelul instanţelor sau parchetelor, pe care le reprezintă membrul Consiliului a cărui revocare se cere. (8) Organizaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor pot cere declanşarea revocării membrilor Consiliului propuşi şi susţinuţi de acestea, precum şi a celor care au calitatea de membru al acestei organizaţii. (9) Dispoziţiile referitoare la organizarea adunărilor generale şi procedura de votare, prevăzute în Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, se aplică în mod corespunzător şi adunărilor generale organizate, în condiţiile legii, pentru revocarea membrilor aleşi ai Consiliului.  +  Articolul 41 (1) Membrii aleşi ai Consiliului răspund civil, disciplinar şi penal, în condiţiile legii. (2) Orice persoană poate sesiza Consiliul, direct sau prin conducătorii instanţelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a unui membru ales al acestuia, încălcarea obligaţiilor profesionale ori săvârşirea de către acesta a unor abateri disciplinare. (3) Secţiile Consiliului îndeplinesc rolul de instanţe de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a membrilor aleşi ai Consiliului pentru faptele prevăzute la art. 97 din Legea nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile art. 29-35 se aplică în mod corespunzător. (4) În vederea exercitării acţiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării prealabile, care se dispune de Plen. (5) Dispoziţiile art. 29-35 şi ale art. 36 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul VI^1Comisiile şi colectivele de lucru ale Consiliului-----------Cap. VI^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^1 (1) În cadrul Consiliului se înfiinţează comisii pe domenii de activitate. (2) Comisiile au rol consultativ pentru Plenul şi secţiile Consiliului. (3) Numărul, denumirea, componenţa nominală, domeniul de activitate şi atribuţiile comisiilor se stabilesc prin hotărâre a Plenului Consiliului.-----------Art. 41^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^2 (1) Comisiile sunt formate din cel puţin 3 membri ai Consiliului. (2) Un membru al Consiliului poate face parte din cel mult 3 comisii. (3) La stabilirea componenţei nominale a comisiilor se ţine cont de statutul membrilor Consiliului şi de atribuţiile pe care le exercită, în scopul asigurării echilibrului funcţional. (4) Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului pot face parte din comisii şi pot participa la lucrările oricărei comisii.-----------Art. 41^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^3 (1) La lucrările comisiilor participă, cu caracter permanent, reprezentanţi ai Inspecţiei judiciare şi ai compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului, ale căror atribuţii sunt în conexiune cu specificul activităţii fiecărei comisii. (2) Reprezentanţii Inspecţiei judiciare sunt desemnaţi prin hotărâre a Plenului, iar reprezentanţii compartimentelor de specialitate sunt desemnaţi prin dispoziţie a secretarului general. (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct pot participa la lucrările oricărei comisii.-----------Art. 41^3 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^4La lucrările comisiilor pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai instanţelor şi parchetelor, ai Institutului Naţional al Magistraturii, ai Şcolii Naţionale de Grefieri şi ai Ministerului Justiţiei, judecători şi procurori, alţi membri ai personalului instanţelor şi parchetelor, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, ai sindicatelor personalului din justiţie sau orice altă persoană a cărei prezenţă este utilă.-----------Art. 41^4 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^5 (1) Fiecare comisie îşi întocmeşte proiectul planului anual de activitate, pe care îl supune spre aprobare Plenului Consiliului. (2) Trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, comisiile informează Plenul Consiliului în legătură cu stadiul realizării planului de activitate.-----------Art. 41^5 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^6 (1) Plenul Consiliului stabileşte anual coordonatorul fiecărei comisii, la propunerea membrilor acesteia. (2) Un membru al Consiliului poate coordona o singură comisie. (3) Coordonatorul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii: a) convoacă şedinţele comisiei; b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor; c) conduce şedinţele comisiei; d) verifică şi semnează minutele întocmite de către secretarul comisiei; e) dispune transmiterea minutelor către secretarul general şi publicarea lor pe pagina de internet a Consiliului. (4) Coordonatorul îndeplineşte orice alte atribuţii necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii comisiei. (5) În absenţa coordonatorului, lucrările comisiei sunt conduse de unul dintre membrii acesteia, desemnat de membrii prezenţi.-----------Art. 41^6 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^7Membrii comisiei îndeplinesc următoarele atribuţii: a) propun comisiei planul de măsuri pentru domeniul de care răspund, stabilit prin hotărâre a Plenului Consiliului; b) organizează, în condiţii optime, desfăşurarea activităţilor în domeniul respectiv; c) participă activ la activităţile derulate şi supraveghează ducerea la îndeplinire a măsurilor luate; d) informează periodic comisia în legătură cu stadiul implementării programelor.-----------Art. 41^7 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^8Lucrările de secretariat ale comisiilor sunt realizate de persoane desemnate de către secretarul general din cadrul compartimentelor de specialitate ale Consiliului, în raport de specificul fiecărei comisii.-----------Art. 41^8 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^9 (1) În cadrul comisiilor se pot constitui, prin hotărâre a membrilor acestora, grupuri de lucru pentru realizarea unor obiective. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile stabilite potrivit art. 9 alin. (3) şi (4) se exercită în cadrul comisiilor. (3) Comisia este informată periodic în legătură cu activităţile desfăşurate, potrivit alin. (1) şi (2), formulând propuneri către Plenul Consiliului.-----------Art. 41^9 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^10 (1) Comisiile sunt sesizate, de regulă, de către conducerea Consiliului sau secretarul general. De asemenea, ele se pot sesiza din oficiu. (2) Comisiile se întrunesc, de regulă, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. (3) Participarea la lucrările comisiilor a membrilor şi a celorlalte persoane desemnate este obligatorie.-----------Art. 41^10 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^11 (1) Şedinţele comisiilor sunt, de regulă, nepublice. Membrii comisiei pot decide cazurile în care şedinţa este publică. (2) Lucrările comisiilor se pot înregistra, iar rezultatul deliberării se consemnează într-o minută.-----------Art. 41^11 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^12 (1) Comisiile examinează documentele primare, notele întocmite de către compartimentele de specialitate, studiile de drept comparat realizate la solicitarea lor, precum şi orice alte documente relevante. (2) Comisiile exprimă puncte de vedere adoptate cu votul majorităţii membrilor lor. (3) Membri aflaţi în imposibilitate de a participa la lucrările comisiei transmit opiniile lor asupra problemelor supuse dezbaterii, în termen util, coordonatorului comisiei. (4) Reprezentanţii Inspecţiei judiciare şi ai celorlalte compartimente din aparatul propriu al Consiliului participă la dezbateri şi au vot consultativ. (5) Persoanele invitate la lucrările comisiilor pot să îşi exprime, în orice modalitate, opinia asupra problemelor supuse dezbaterii.-----------Art. 41^12 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^13 (1) În scopul menţinerii unui contact permanent şi informării cu privire la activitatea instanţelor şi a parchetelor se constituie colective de lucru formate din membri ai Consiliului. (2) Colectivele de lucru sunt formate, de regulă, din 3 membri, din care 2 judecători şi un procuror. (3) Din colectivele de lucru pot face parte şi membrii aleşi ai Consiliului - reprezentanţi ai societăţii civile. (4) Numărul colectivelor de lucru, componenţa nominală a acestora şi repartizarea pe instanţe şi parchete se stabilesc prin hotărâre a Plenului Consiliului.-----------Art. 41^13 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^14 (1) Un membru al Consiliului poate face parte dintr-un singur colectiv de lucru. (2) La stabilirea componenţei nominale a colectivelor de lucru şi repartizarea pe instanţe şi parchete se ţine cont de statutul membrilor Consiliului şi de atribuţiile pe care le exercită, în scopul asigurării echilibrului funcţional.-----------Art. 41^14 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^15 (1) Colectivele de lucru efectuează deplasări la sediile instanţelor şi parchetelor şi organizează întâlniri cu judecătorii, procurorii şi reprezentanţii societăţii civile. (2) Membrii Consiliului pot organiza şi individual întâlniri cu judecătorii şi procurorii. (3) Rezultatul întâlnirilor se consemnează într-un raport, care este transmis Consiliului.-----------Art. 41^15 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Capitolul VII Inspecţia judiciară  +  Articolul 42Abrogat.-----------Art. 42 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 42^1Abrogat.-----------Art. 42^1 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 43Abrogat.-----------Art. 43 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 44Abrogat.-----------Art. 44 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 45Abrogat.-----------Art. 45 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 45^1Abrogat.-----------Art. 45^1 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Articolul 45^2Abrogat.-----------Art. 45^2 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.  +  Capitolul VIIIAparatul propriu al Consiliului  +  Articolul 46 (1) Consiliul dispune de un aparat propriu. (2) Aparatul propriu al Consiliului este organizat în direcţii, servicii şi birouri şi este condus de un secretar general.----------Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014.  +  Articolul 47 (1) Secretarul general este numit de plen dintre judecătorii şi procurorii care au cel puţin 8 ani vechime în magistratură. (2) Secretarul general al Consiliului este ajutat de un secretar general adjunct, numit de plen dintre judecătorii şi procurorii care au vechimea prevăzută la alin. (1).----------Alin. (2) al art. 47 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012. (3) Secretarul general al Consiliului primeşte o indemnizaţie lunară stabilită potrivit pct. 1 lit. B din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007. Îndemnizaţia lunară a secretarului general adjunct se stabileşte potrivit pct. 2 lit. B din anexa la acelaşi act normativ.  +  Articolul 48 (1) Sub autoritatea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Consiliului, secretarul general coordonează şi asigură buna funcţionare a compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului, sens în care: a) asigură colaborarea cu instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, cu Ministerul Justiţiei, cu Institutul Naţional al Magistraturii, cu Şcoala Naţională de Grefieri, cu alte instituţii şi autorităţi, în condiţiile legii; b) asigură comunicarea hotărârilor Plenului şi secţiilor Consiliului, cu excepţia celor pronunţate în materie disciplinară;------------Lit. b) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. c) asigură legătura dintre conducerea Consiliului şi compartimentele din aparatul tehnic administrativ; d) asigură redactarea şi comunicarea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului şi redactarea proceselor-verbale de şedinţă; e) asigură ţinerea în registre speciale a evidenţei lucrărilor, precum şi arhivarea dosarelor; f) coordonează elaborarea programelor privind activitatea Consiliului şi controlează modul de realizare a acestora; g) transmite Ministerului Justiţiei propunerile cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei, în condiţiile 38 alin. (5) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare; h) coordonează elaborarea rapoartelor şi sintezelor privind activitatea Consiliului; i) participă la şedinţele plenului, iar la şedinţele secţiilor Consiliului poate participa şi prin delegare; j) asigură pregătirea lucrărilor pentru şedinţele plenului şi ale secţiilor Consiliului şi verifică realizarea măsurilor stabilite; k) asigură transmiterea avizului către iniţiatori, în cazul proiectelor de acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti, precum şi orice alte proiecte de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, în cazurile prevăzute de lege, în condiţiile art. 38 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare; l) asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de internet a Consiliului a raportului privind starea justiţiei şi a raportului privind activitatea Consiliului, adoptate de plen în temeiul art. 38 alin. (6) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; m) supune dezbaterii şi aprobării plenului proiectul de buget al Consiliului; n) coordonează activitatea de redactare şi editare a Buletinului Oficial al Consiliului; o) numeşte, eliberează din funcţie, aplică sancţiunile disciplinare şi exercită orice alte atribuţii privind personalul cu funcţii de execuţie din aparatul propriu al Consiliului, în condiţiile legii; p) face propuneri plenului de numire şi eliberare din funcţie în legătură cu personalul cu funcţii de conducere; r) prezintă preşedintelui Consiliului proiectul protocolului ce urmează a fi încheiat cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pentru paza sediului Consiliului, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestuia, pentru supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în acest sediu; s) prezintă preşedintelui Consiliului proiectul protocolului ce urmează a fi încheiat cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pentru asigurarea protecţiei judecătorilor şi procurorilor aleşi membri ai Consiliului. ş) desemnează persoanele din cadrul aparatului propriu care urmează să exercite atribuţiile prevăzute de art. 6 şi 7 din Legea nr. 176/2010privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare;-------------Lit. ş) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. (2) Secretarul general îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de plen, preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului.  +  Articolul 49În realizarea atribuţiilor sale, secretarul general emite dispoziţii, potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.  +  Articolul 50Atribuţiile secretarului general adjunct se stabilesc de preşedintele Consiliului, la propunerea secretarului general.  +  Articolul 51Secretarul general adjunct este înlocuitorul de drept al secretarului general.  +  Articolul 52Conducerea compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului se asigură de directori, directori adjuncţi, şefi de servicii şi şefi de birouri, care organizează, coordonează, îndrumă şi răspund de activitatea compartimentului pe care îl conduc şi asigură buna colaborare cu alte compartimente. În cadrul aparatului propriu al Consiliului funcţionează judecători şi procurori detaşaţi, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, funcţionari publici, personal contractual, precum şi personal auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor, detaşat.-----------Art. 52 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013.  +  Articolul 53 (1) Conducătorii compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului au următoarele atribuţii comune: a) verifică şi răspund de lucrările efectuate în cadrul compartimentelor pe care le conduc; b) verifică modul în care personalul din subordine îşi îndeplineşte îndatoririle profesionale şi de serviciu şi propun secretarului general, în condiţiile legii, stimularea persoanelor cu activitate meritorie, măsurile corespunzătoare pentru prevenirea săvârşirii de abateri disciplinare şi iniţierea procedurii de aplicare a sancţiunilor disciplinare persoanelor care comit astfel de abateri; c) răspund de repartizarea echilibrată a sarcinilor personalului din subordine, sens în care înaintează Direcţiei resurse umane şi organizare propuneri privind întocmirea fişei postului pentru fiecare persoană din cadrul compartimentului;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 53 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 641 din 26 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016. d) întocmesc programele de activitate ale compartimentelor şi le prezintă spre aprobare plenului; stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a obiectivelor din aceste programe; e) urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate de conducerea Consiliului sau de secretarul general; f) repartizează personalului din subordine lucrările primite de la conducerea Consiliului sau de la secretarul general; g) evaluează activitatea profesională a personalului din subordine; h) urmăresc păstrarea confidenţialităţii de către personalul din subordine cu privire la lucrările efectuate şi răspund de păstrarea integrităţii fizice a lucrărilor din cadrul compartimentului pe care îl conduc; (2) Conducătorii compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin regulamente, precum şi de conducerea Consiliului sau de secretarul general.  +  Articolul 54Structura compartimentelor aparatului propriu al Consiliului şi modul de organizare a activităţii acestora se stabilesc de plen.  +  Articolul 55Atribuţiile funcţiilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului sunt prevăzute în fişele posturilor.  +  Articolul 56Din aparatul propriu al Consiliului fac parte:1. Abrogat;----------Pct. 1 al art. 56 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014.2. Direcţia resurse umane şi organizare, alcătuită din: a) Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti; b) Serviciul resurse umane pentru parchete; c) Serviciul formare profesională şi statistică judiciară; d) Biroul concursuri;3. Direcţia economică şi administrativ, alcătuită din: a) Serviciul salarizare şi buget; b) Serviciul administrativ şi aprovizionare; c) Compartimentul contabilitate;4. Direcţia legislaţie, documentare şi contencios, alcătuită din: a) Serviciul legislaţie şi documentare; b) Serviciul contencios;-----------Lit. b) a pct. 4 al art. 56 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015.5. Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe, alcătuită din: a) Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale;-----------Lit. a) a pct. 5 al art. 56 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 782 din 8 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015. b) Serviciul programe europene şi internaţionale;6. Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii;-----------Pct. 6 al art. 56 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015.6^1. Biroul grefa secţiilor;-----------Pct. 6^1 al art. 56 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015.7. Serviciul de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă, alcătuit din: a) Biroul relaţii cu publicul; b) Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă;8. Biroul informatică.-----------Art. 56 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013.  +  Articolul 57 (1) În subordinea preşedintelui Consiliului funcţionează: a) Compartimentul de audit public intern;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 57 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013. b) Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media; c) Compartimentul de documente clasificate.-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 57 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013. (2) În subordinea ordonatorului principal de credite funcţionează Biroul de achiziţii publice şi protocol, care constituie compartimentul specializat în atribuirea contractelor de achiziţii publice.-----------Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 782 din 8 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015.  +  Articolul 58Abrogat.----------Art. 58 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014.  +  Articolul 59 (1) Direcţia resurse umane şi organizare asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii Consiliului, instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri. (2) Direcţia resurse umane şi organizare evaluează, în condiţiile legii, modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor şi propune conducerii Consiliului măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcţionării eficiente a acestora. (3) Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti are următoarele atribuţii:1. în domeniul resurselor umane: a) efectuează lucrările referitoare la numirea şi eliberarea din funcţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi şi, dacă este cazul, pe cele privind menţinerea în activitate; b) efectuează lucrările referitoare la numirea şi revocarea din funcţii de conducere a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi; c) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcţii superioare de execuţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi; d) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcţie a judecătorilor stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii; e) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcţie a judecătorilor stagiari; f) efectuează lucrările privind transferul judecătorilor; g) efectuează lucrările privind suspendarea din funcţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi şi, dacă este cazul, pe cele privind interzicerea provizorie a exercitării unor atribuţii; h) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincţii pentru judecători, potrivit legii; i) întocmeşte lucrările referitoare la detaşarea judecătorilor în cadrul instanţelor judecătoreşti, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice, la solicitarea acestora; j) efectuează lucrările referitoare la delegarea judecătorilor; k) ţine evidenţa funcţiilor de execuţie sau de conducere vacante şi a celor ocupate de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la celelalte instanţe judecătoreşti; l) efectuează lucrările necesare publicării şi afişării funcţiilor vacante de judecător; m) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de conducere la instanţele judecătoreşti, a funcţiilor de judecător şi a funcţiilor de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi întocmeşte lucrările necesare secţiei în vederea propunerii de numire în funcţiile de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; n) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi judecătorilor; o) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea; p) efectuează lucrările necesare privind încadrarea, promovarea în funcţie, precum şi încetarea activităţii pentru personalul aparatului propriu al Consiliului; q) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale personalului aparatului propriu al Consiliului, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea; r) ţine evidenţa posturilor vacante din aparatul propriu al Consiliului;r^1) întocmeşte fişele de post pentru întreg personalul din aparatul propriu al Consiliului, la propunerea conducătorilor de compartimente;----------Lit. r^1) a pct. 1 al alin. (3) al art. 59 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 641 din 26 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016. s) întocmeşte actele administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale de competenţa ordonatorului principal de credite;----------Lit. s) a pct. 1 al alin. (3) al art. 59 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 641 din 26 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016. ş) întocmeşte lucrările necesare pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale de competenţa ordonatorului principal de credite;----------Lit. ş) a pct. 1 al alin. (3) al art. 59 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 641 din 26 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016. t) exercită, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atribuţiile prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, în privinţa membrilor Consiliului, judecătorilor, asistenţilor judiciari, magistraţilor-asistenţi, precum şi a personalului din cadrul aparatului propriu; ţ) ţine evidenţa declaraţiilor date de judecători, magistraţii-asistenţi şi personalul aparatului propriu al Consiliului, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; u) efectuează lucrările privind contestaţiile formulate de judecători în temeiul art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare; v) abrogată;----------Lit. v) a pct. 1, alin. (3) al art. 59 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015.2. în domeniul organizării instanţelor: a) examinează propunerile privind înfiinţarea sau desfiinţarea de instanţe judecătoreşti, inclusiv instanţe militare; b) examinează propunerile privind înfiinţarea de secţii la nivelul curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor; c) examinează solicitările privind înfiinţarea de sedii secundare ale instanţelor judecătoreşti; d) fundamentează avizul secţiilor Consiliului pentru proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor; e) întocmeşte lucrările privind categoriile de procese sau de cereri care se soluţionează în municipiul Bucureşti numai de anumite instanţe, cu respectarea competenţei materiale prevăzute de lege; f) fundamentează avizul Plenului pentru statele de funcţii şi personal pentru curţile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii, precum şi pentru instanţele militare; g) fundamentează avizul Plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru instanţe, inclusiv pentru instanţele militare; h) fundamentează avizul Plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; i) urmăreşte permanent echilibrarea statelor de funcţii cu volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti şi, când este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între instanţe, inclusiv între instanţele militare, întocmind lucrările necesare; j) fundamentează avizul Plenului pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi la instanţele judecătoreşti, inclusiv la instanţele militare; k) ţine evidenţa posturilor de personal auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti; l) întocmeşte lucrările privind structura organizatorică, statele de funcţii şi statele de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale Şcolii Naţionale de Grefieri, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, respectiv a Consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri; m) întocmeşte lucrările necesare şi face propuneri privind stabilirea numărului vicepreşedinţilor curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate, precum şi a judecătoriilor la care funcţionează un vicepreşedinte, la propunerea preşedinţilor curţilor de apel. (4) Serviciul resurse umane pentru parchete are următoarele atribuţii: a) efectuează lucrările referitoare la numirea, eliberarea din funcţie ori, dacă este cazul, menţinerea în activitate a procurorilor; b) efectuează lucrările referitoare la numirea şi revocarea din funcţii de conducere a procurorilor; c) întocmeşte lucrări necesare emiterii avizului pentru persoanele propuse de ministrul justiţiei în vederea numirii şi revocării din funcţie a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a prim-adjunctului şi a adjunctului acestuia, a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a adjuncţilor acestuia, a procurorilor şefi de secţie din cadrul acestora, precum şi a procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a adjunctului acestuia; d) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcţii superioare de execuţie a procurorilor; e) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcţie a procurorilor stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii; f) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcţie a procurorilor stagiari; g) efectuează lucrările privind transferul procurorilor; h) efectuează lucrările privind suspendarea din funcţie şi, dacă este cazul, pe cele privind interzicerea provizorie a exercitării unor atribuţii de către procurori; i) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincţii pentru procurori potrivit legii; j) întocmeşte lucrările referitoare la detaşarea procurorilor în cadrul parchetelor, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi şi instituţii publice; k) ţine evidenţa funcţiilor de execuţie şi de conducere vacante şi a celor ocupate de la parchete; l) efectuează lucrările necesare publicării şi afişării funcţiilor vacante de procuror; m) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante de la parchete; n) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi procurorilor; o) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale procurorilor, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea; p) efectuează lucrările privind contestaţiile formulate de procurori în temeiul art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare; q) exercită, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atribuţiile prevăzute de art. 6 şi 7 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, în privinţa procurorilor; r) ţine evidenţa declaraţiilor date de procurori în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; s) examinează propunerile privind înfiinţarea sau desfiinţarea de parchete, inclusiv parchete militare; ş) examinează solicitările privind înfiinţarea de sedii secundare ale parchetelor; t) fundamentează avizul Plenului pentru statele de funcţii şi personal pentru parchete, inclusiv pentru parchete militare; ţ) fundamentează avizul Plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru parchete, inclusiv pentru parchetele militare; u) urmăreşte permanent echilibrarea statelor de funcţii cu volumul de activitate al parchetelor şi, când este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între parchete, inclusiv între parchetele militare, întocmind lucrările necesare; v) fundamentează avizul Plenului pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi la parchete, inclusiv la parchetele militare; w) ţine evidenţa posturilor de personal auxiliar de specialitate de la parchete; x) întocmeşte lucrările necesare şi formulează propuneri privind numărul adjuncţilor procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale şi judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutaţi de adjuncţi, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (5) Lucrările prevăzute la alin. (3) pct. 1 lit. g) şi cele prevăzute la alin. (4) lit. h) se întocmesc de îndată şi se transmit de urgenţă secţiei corespunzătoare. (6) Compartimentele din cadrul Direcţiei resurse umane şi organizare întocmesc lucrările prevăzute la alin. (3) pct. 1 lit. a) teza a doua, lit. e) şi lit. m) teza finală, precum şi pe cele prevăzute la alin. (4) lit. a) teza a doua, lit. c) şi f), în termen de 30 de zile de la data înregistrării lucrării. (7) Secţia analizează lucrările în termen de 30 de zile de la data întocmirii lor.-------------Art. 59 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014.  +  Articolul 60Dosarele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor cuprind: a) fişa în care se consemnează evoluţia carierei de judecător sau de procuror de la intrarea în magistratură până la încetarea funcţiei; b) cererea de numire în funcţie; c) actele de stare civilă (în copie); d) actele de studii (în copie); e) curriculum vitae; f) copii de pe cartea de muncă; g) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, depuse în condiţiile legii; h) adeverinţe medicale, potrivit legii, precum şi rezultatele testelor psihologice, unde este cazul; i) documentele privind verificarea bunei reputaţii; j) declaraţiile prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte declaraţii date de judecători şi procurori în temeiul unor legi speciale, care se păstrează de Consiliu; k) documentele din care reies rezultatele obţinute la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, dacă este cazul, la examenul de capacitate, la alte examene şi concursuri privind cariera de magistrat; l) lucrările scrise susţinute la examenele şi concursurile privind cariera de magistrat; m) certificatul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, dacă este cazul, alte diplome şi certificate privind studiile relevante pentru cariera de magistrat; n) ordinele, dispoziţiile, deciziile şi hotărârile privind numirea, delegarea, detaşarea, transferul, promovarea şi încetarea din funcţie; o) notările de serviciu, aprecierile de serviciu, evaluările activităţii judecătorului sau procurorului; p) hotărârile irevocabile privind aplicarea sancţiunilor disciplinare, precum şi celelalte hotărâri privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor; q) actele încheiate ca urmare a verificărilor efectuate, prin care s-a reţinut o conduită necorespunzătoare; r) rezultatele verificărilor Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi, după caz, ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării cu privire la declaraţiile prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. s) procesul-verbal în care s-a consemnat depunerea jurământului, conform art. 34 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;-------------Lit. s) a art. 60 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014. ş) orice alte înscrisuri care privesc cariera judecătorilor sau procurorilor.-------------Lit. ş) a art. 60 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014.  +  Articolul 61 (1) Datele din dosarele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor sunt confidenţiale. (2) Judecătorul sau procurorul are dreptul să îşi consulte propriul dosar profesional.  +  Articolul 62Serviciul formare profesională şi statistică judiciară are următoarele atribuţii: a) efectuează lucrările necesare pentru stabilirea numărului anual de auditori de justiţie ai Institutului Naţional al Magistraturii şi a numărului de locuri pentru concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri; b) realizează, împreună cu reprezentanţii Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Şcolii Naţionale de Grefieri, repartizarea absolvenţilor acestor instituţii pe posturile vacante disponibile; c) efectuează repartizarea pe posturile de judecători şi procurori, conform legii, a judecătorilor stagiari şi a procurorilor stagiari care au promovat examenul de capacitate; d) coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a judecătorilor şi procurorilor, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii; e) coordonează şi asigură sprijin instanţelor şi parchetelor în privinţa activităţilor de formare şi perfecţionare profesională desfăşurate în mod descentralizat; f) coordonează activitatea de formare iniţială a auditorilor de justiţie, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii; g) elaborează programul de stagiu al personalului stagiar asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii; h) coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti şi de la parchete, organizată de Şcoala Naţională de Grefieri; i) coordonează activitatea de formare iniţială a personalului auxiliar de specialitate, organizată de Şcoala Naţională de Grefieri; j) efectuează lucrările privind exercitarea atribuţiilor Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul evaluării profesionale a judecătorilor şi procurorilor; k) efectuează lucrările în vederea soluţionării contestaţiilor privind calificativele acordate judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi de către comisiile de evaluare a activităţii profesionale; l) întocmeşte lucrările privind numirea şi revocarea directorului şi a directorilor adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Şcolii Naţionale de Grefieri; m) întocmeşte lucrările privind desemnarea judecătorilor şi a procurorilor care vor face parte din Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, respectiv din Consiliul de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri; n) organizează, sub coordonarea secretarului general, activităţile de formare profesională a personalului aparatului tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii şi al instituţiilor coordonate; o) efectuează ori participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, propunând măsurile ce se impun; p) propune spre aprobare plenului Consiliului Superior al Magistraturii formularele cuprinzând indicatorii statistici referitori la activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti şi de parchete, precum şi ghidul de completare a formularelor sau interfeţelor statistice; q) elaborează puncte de vedere referitoare la funcţionarea modulului de statistică judiciară cuprins în aplicaţia ECRIS;------------Lit. q) a art. 62 a fost modificată de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. r) sintetizează, sistematizează şi interpretează datele statistice privitoare la activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor; s) organizează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară la instanţele judecătoreşti şi organizează arhivarea datelor statistice;------------Lit. s) a art. 62 a fost modificată de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. ş) colaborează cu instanţele, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei în vederea bunei administrări şi a îmbunătăţirii permanente a modulului de statistică judiciară cuprins în aplicaţia ECRIS; t) asigură comunicarea datelor statistice Institutului Naţional de Statistică, cu care ţine legătura permanent. ţ) formulează propuneri de modificare a reglementărilor în domeniul statisticii judiciare;-------------Lit. ţ) a art. 62 a fost introdusă de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. u) formulează propuneri de îmbunătăţire a modulului de statistică judiciară din oficiu sau la solicitarea instanţelor, parchetelor sau Consiliului.-------------Lit. u) a art. 62 a fost introdusă de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.-------------Art. 62 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013.  +  Articolul 63Biroul organizare concursuri are următoarele atribuţii: a) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor organizatorice ce revin Consiliului în legătură cu stabilirea numărului anual de cursanţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii; b) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor organizatorice ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri; c) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor de admitere în magistratură;c^1) efectuează verificări privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie de către candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, la concursul de admitere în magistratură, la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului;----------Lit. c^1) a art. 63 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. d) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea examenelor de capacitate ale judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor; e) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie vacante sau pe loc; f) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor sau examenelor pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor;f^1) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi pentru promovarea în funcţia de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent-şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;----------Lit. f^1) a art. 63 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. g) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea; h) organizează concursuri sau, după caz, examene pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie din aparatul propriu al Consiliului; i) abrogată;----------Lit. i) a art. 63 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. j) asigură testarea psihologică a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, la concursul de admitere în magistratură, la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului, potrivit legii;----------Lit. j) a art. 63 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. k) asigură testarea psihologică a judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului şi Institutului Naţional al Magistraturii, potrivit legii; l) realizează, la cerere, consilierea psihologică a judecătorilor şi a procurorilor, precum şi a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit legii; m) desfăşoară lucrări de cercetare în domeniul psihodiagnozei şi psihologiei resurselor umane.  +  Articolul 64 (1) Directorul Direcţiei resurse umane şi organizare sau persoana desemnată de acesta reprezintă direcţia în cadrul Consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri. (2) Directorul Direcţiei resurse umane şi organizare este ajutat de un director adjunct, care îndeplineşte atribuţiile stabilite de secretarul general al Consiliului, la propunerea directorului direcţiei.-----------Art. 64 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013.  +  Articolul 65 (1) Direcţia economică şi administrativ exercită, prin Serviciul salarizare şi buget, în ceea ce priveşte salarizarea şi drepturile de personal, următoarele atribuţii: a) întocmeşte statele de funcţii şi statele de personal pentru Consiliu, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare; b) urmăreşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al Consiliului, potrivit legii; c) urmăreşte, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, aplicarea legislaţiei în domeniul drepturilor de personal: salarii, indemnizaţii, sporuri, grade, trepte, salariu de merit şi altele, pentru Consiliu; d) avizează, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare şi cu Direcţia legislaţie, documentare şi contencios, încadrările şi modificările de încadrări, echivalările de funcţii şi specialităţi pentru Consiliu; e) elaborează, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, criteriile pentru acordarea premiilor trimestriale şi anuale pe categorii de personal; f) calculează drepturile de personal (salarii, indemnizaţii, concedii de odihnă şi alte drepturi, cum ar fi premii şi stimulente) pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului;f^1) abrogată;----------Lit. f^1) a alin. (1) al art. 65 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 641 din 26 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016. g) stabileşte şi asigură efectuarea plăţii în termen a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul pentru şomaj şi fondul asigurărilor sociale de sănătate; h) analizează proiectul de buget al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri şi formulează propuneri corespunzătoare; i) fundamentează avizul conform al Consiliului pentru proiectele de buget ale instanţelor şi parchetelor; j) întocmeşte lunar situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanţate de la bugetul de stat pentru Consiliu şi unităţile aflate în coordonare şi o transmite, potrivit legii, Ministerului Finanţelor Publice; k) întocmeşte fişele fiscale privind impozitul pe venit; l) întocmeşte dările de seamă statistice lunare privind indicatorii de muncă şi salarii pentru Consiliu şi asigură transmiterea acestora, conform legii, la Institutul Naţional de Statistică; m) emite puncte de vedere în probleme de salarizare şi drepturi de personal, la solicitarea compartimentelor din cadrul Consiliului; n) asigură întocmirea şi depunerea declaraţiilor nominale privind: contribuţiile de asigurări sociale, contribuţiile la Fondul pentru şomaj şi la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; o) asigură întocmirea şi depunerea declaraţiei lunare privind impozitul pe salarii reţinut angajaţilor. (2) Serviciul salarizare şi buget are, în ceea ce priveşte bugetul, următoarele atribuţii: a) angajează, alături de ordonatorul de credite, utilizarea creditelor bugetare în limita bugetului aprobat; b) fundamentează, pe baza propunerilor compartimentelor din cadrul Consiliului şi ale unităţilor aflate în coordonare, necesarul anual de credite, elaborează proiectul de buget al Consiliului şi se ocupă de obţinerea avizului consultativ al Ministerului Finanţelor Publice; c) asigură fondurile necesare pentru deplasările personalului Consiliului în ţară şi în străinătate, ţine evidenţa operativă a acestora şi verifică deconturile, urmăreşte încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget; d) exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor şi documentelor din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale; e) analizează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite propunerile cu persoanele desemnate de către ordonatorii secundari de credite pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu; f) întocmeşte situaţia centralizatoare a tuturor operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite şi asigură transmiterea trimestrială a acestora la Ministerul Finanţelor Publice. (3) Compartimentul contabilitate exercită, sub conducerea directorului direcţiei, următoarele atribuţii: a) propune repartizarea indicatorilor financiari şi urmăreşte realizarea lor pe capitole bugetare şi pe categorii de cheltuieli, potrivit legii; b) gestionează şi utilizează veniturile proprii, aprobate potrivit legii; c) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale; ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor curente cu Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu unitatea bancară competentă pentru operaţiuni de plăţi externe; d) asigură organizarea evidenţei contabile în cadrul Consiliului, îndrumă şi coordonează această activitate la ordonatorii secundari de credite, centralizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale ordonatorilor secundari şi terţiari de credite şi asigură transmiterea acestora la Ministerul Finanţelor Publice la termenele stabilite potrivit reglementărilor legale; e) organizează şi efectuează operaţiunile prevăzute de lege privind evidenţa contabilă a patrimoniului aflat în gestiunea responsabilului de bunuri din cadrul Serviciului administrativ şi aprovizionare; f) înregistrează notele contabile, ţine evidenţa conturilor sintetice şi analitice şi întocmeşte balanţele de verificare lunare; g) asigură evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; h) întocmeşte situaţia trimestrială privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate pentru aparatul tehnic administrativ al Consiliului; i) centralizează situaţia trimestrială privind execuţia bugetară aprobată ordonatorilor din subordine şi asigură transmiterea acesteia la Ministerul Finanţelor Publice; j) exercită atribuţii specifice corelate cu programele finanţate din fonduri europene şi internaţionale, la solicitarea Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe.----------Lit. j) a alin. (3) al art. 65 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015.-----------Alin. (3) al art. 65 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013.  +  Articolul 66Serviciul administrativ şi aprovizionare are următoarele atribuţii: a) face propuneri pentru buget referitoare la cheltuielile de întreţinere, cheltuielile materiale şi de capital pentru activitatea Consiliului; b) administrează întregul patrimoniu al Consiliului; c) ţine evidenţa operativă a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; d) ţine evidenţa bunurilor din patrimoniul Consiliului; e) întocmeşte anual listele de inventar al bunurilor, pe camere şi pe persoane; f) propune spre încheiere şi urmăreşte executarea în bune condiţii a contractelor de întreţinere şi servicii pentru apă, canalizare, gaze, electricitate, telefoane, lifturi, faxuri, copiatoare, maşini de scris, maşini de calcul şi alte bunuri sau servicii; g) asigură aprovizionarea cu bunuri materiale, rechizite şi mijloace tehnice necesare desfăşurării activităţii Consiliului şi se preocupă de confecţionarea legitimaţiilor de serviciu, diplomelor, atestatelor şi a altor documente; h) asigură recepţia, evidenţa şi distribuirea pe bază de fişe a tuturor bunurilor şi materialelor ce sunt achiziţionate pentru activitatea proprie a Consiliului; i) asigură transportul de persoane şi mărfuri, întreţinerea şi exploatarea în condiţii bune şi de siguranţă a autoturismelor din dotarea Consiliului; j) emite foile de parcurs zilnic pentru fiecare autoturism din dotarea Consiliului; k) întocmeşte fişa activităţii zilnice pentru parcul auto; l) întocmeşte situaţia privind consumul de carburanţi din cursul lunii pentru fiecare autoturism şi o depune la Serviciul salarizare şi buget la sfârşitul lunii; m) verifică, în prima zi a lunii, stocul de carburanţi pentru fiecare autoturism, consemnând stocul existent într-un proces-verbal; n) asigură reparaţiile curente, întreţinerea, curăţenia şi administrarea sediului Consiliului, precum şi pe cele capitale şi pe cele ale tuturor imobilelor aflate în administrare; o) coordonează activităţile de reparaţii capitale şi curente la unităţile aflate în coordonarea Consiliului; p) întocmeşte lista bunurilor din patrimoniul Consiliului, propuse pentru casare; r) verifică activitatea magazionerului cu privire la modul de gestionare a materialelor intrate şi ieşite din magazie şi la modul de depozitare a acestora; s) întocmeşte planul pentru deszăpezire, combaterea fenomenelor meteorologice periculoase şi paza contra incendiilor şi se preocupă de aplicarea lor; ş) asigură, împreună cu trupele de jandarmi, securitatea şi paza sediului propriu; t) asigură decontarea la timp a tuturor cheltuielilor efectuate zilnic pe linie de administraţie şi aprovizionare; ţ) asigură însuşirea şi aplicarea normelor de protecţie a muncii de către personalul Consiliului; u) întocmeşte planul de evacuare a personalului şi bunurilor materiale din Consiliu în caz de calamităţi şi catastrofe sau pe timp de război; v) face anual propuneri de buget pentru înzestrarea cu materialele necesare a formaţiunilor de apărare civilă în timp de pace şi război; z) participă, prin reprezentantul său, la pregătirea şi convocările organizate de comandantul de apărare civilă; execută, conform planului de evacuare, exerciţii de alarmare a personalului şi exercită orice alte atribuţii privind apărarea civilă, precum şi atribuţii specifice corelate cu programele finanţate din fonduri europene şi internaţionale, la solicitarea Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe.----------Lit. z) a art. 66 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015.  +  Articolul 66^1Direcţia economică şi administrativ este condusă de un director, ajutat de un director adjunct, care îndeplineşte atribuţiile stabilite de secretarul general al Consiliului, la propunerea directorului direcţiei.-----------Art. 66^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013.  +  Articolul 67 (1) Direcţia legislaţie, documentare şi contencios exercită prin Serviciul legislaţie şi documentare următoarele atribuţii:1. în materie de legislaţie: a) elaborează puncte de vedere privind avizarea proiectelor de acte normative; b) întocmeşte sau participă, după caz, la elaborarea proiectelor de regulamente şi a altor reglementări a căror aprobare ori iniţiativă intră în competenţa Consiliului; c) întocmeşte studii referitoare la necesitatea elaborării sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi pe probleme de drept ivite în aplicarea legislaţiei; d) elaborează puncte de vedere privind avizarea proiectelor de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, în cazurile prevăzute de lege; e) sesizează secretarul general al Consiliului cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei; f) formulează puncte de vedere pe probleme juridice controversate, la solicitarea compartimentelor Consiliului, a Ministerului Justiţiei sau a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor; g) abrogată;------------Lit. g) a alin. (1) al art. 67 a fost abrogată de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. h) abrogată;------------Lit. h) a alin. (1) al art. 67 a fost abrogată de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. i) abrogată;------------Lit. i) a alin. (1) al art. 67 a fost abrogată de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. j) abrogată;------------Lit. j) a alin. (1) al art. 67 a fost abrogată de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.2. în materie de documentare: a) asigură păstrarea colecţiei Monitorul Oficial al României, Partea I, şi completarea acestei colecţii pe măsura apariţiei de noi acte normative; b) ia măsuri pentru cunoaşterea şi procurarea, în limita fondurilor alocate sau prin schimburi, donaţii etc., a lucrărilor şi revistelor de specialitate din ţară şi din străinătate; c) ia măsurile necesare şi asigură păstrarea în bune condiţii a fondului de cărţi şi reviste de specialitate din gestiunea bibliotecii Consiliului; d) sprijină conducerile compartimentelor în constituirea unor puncte proprii de informare; e) asigură funcţionarea Bibliotecii Consiliului; f) asigură selectarea deciziilor Curţii Constituţionale prin care au fost admise excepţiile de neconstituţionalitate, precum şi deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate în soluţionarea recursurilor în interesul legii. (2) Serviciul contencios are următoarele atribuţii: a) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a ordonatorului principal de credite şi, dacă este cazul, formulează puncte de vedere pe aceste aspecte; b) formulează puncte de vedere referitoare la procedurile care vizează plata unor sume de bani de către Consiliu sau recuperarea unor sume de bani de către Consiliu, precum şi la aspectele referitoare la salarizarea personalului, dacă aceste aspecte sunt controversate; c) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor Consiliului; d) avizează contractele încheiate de Consiliu în calitate de ordonator principal de credite, nota justificativă care se întocmeşte în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi referatul de necesitate şi nota justificativă care se întocmesc în procedura de achiziţionare directă de produse, servicii sau lucrări; e) avizează, la solicitarea unităţilor aflate în coordonarea Consiliului, contractele încheiate de acestea; f) întocmeşte lucrările referitoare la plângerile prealabile formulate împotriva hotărârilor secţiilor şi Plenului Consiliului; g) reprezintă Consiliul şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţii, formulând, în acest sens, acţiuni, cereri, întâmpinări şi alte lucrări; h) comunică Direcţiei resurse umane şi organizare extras de pe hotărârile judecătoreşti privind cariera şi drepturile judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi, în maximum 5 zile de la pronunţare, precum şi hotărârile, după redactare, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse în legătură cu executarea acestora; i) avizează dispoziţiile secretarului general referitoare la numire, promovare, eliberarea din funcţie şi sancţionare disciplinară pentru personalul de execuţie din aparatul propriu al Consiliului; j) întocmeşte calendarul estimativ privind alegerea membrilor Consiliului judecători şi procurori şi îndeplineşte orice alte măsuri în legătură cu procedura alegerii, dispuse de secretarul general.-----------Alin. (2) al art. 67 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015.  +  Articolul 67^1Direcţia legislaţie, documentare şi contencios este condusă de un director, ajutat de un director adjunct. Directorul adjunct coordonează activitatea Serviciului contencios şi îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de secretarul general al Consiliului, la propunerea directorului direcţiei.-----------Art. 67^1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015.  +  Articolul 68 (1) Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe exercită atribuţii privind afacerile juridice europene şi internaţionale în domeniul de competenţă al Consiliului Superior al Magistraturii şi al instituţiilor aflate în coordonarea Consiliului, în beneficiul întregului sistem judiciar. (2) Misiunea fundamentală a Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe este de a sprijini Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului, comisiile de lucru ale Consiliului, membrii Consiliului, aparatul propriu şi instituţiile aflate în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi instanţele judecătoreşti şi Ministerul Public în îndeplinirea atribuţiilor ce intră în competenţa acestora privind relaţia cu organizaţiile şi organismele internaţionale şi instituţiile Uniunii Europene, implementarea şi formularea proiectelor cu finanţare europeană sau externă, cooperarea juridică şi judiciară internaţională, precum şi de a contribui la formarea profesională a magistraţilor în domeniul dreptului Uniunii Europene şi al dreptului internaţional. (3) Prin conducerea direcţiei şi Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale, Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură relaţia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene pe domeniile specifice de activitate ale Consiliului Superior al Magistraturii; b) participă la dezvoltarea relaţiilor stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii cu Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei, alte organizaţii şi organisme internaţionale, precum şi cu misiunile diplomatice ale statelor membre ale acestor organizaţii, acreditate la Bucureşti; c) monitorizează îndeplinirea obligaţiilor care decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene, precum şi a obligaţiilor internaţionale asumate prin tratate la care România este parte, în domeniul de competenţă al Consiliului Superior al Magistraturii; d) centralizează datele statistice primite de la instanţe şi parchete, în vederea întocmirii unor rapoarte de progres adresate instituţiilor Uniunii Europene sau unor organizaţii internaţionale; e) dezvoltă relaţiile bilaterale ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale Şcolii Naţionale de Grefieri cu structuri similare din alte ţări şi organizează schimburi de experienţă pentru judecători, procurori, personalul auxiliar de la instanţe şi parchete, precum şi ale personalului din cadrul aparatului tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii; f) asigură secretariatul tehnic al participării Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul activităţilor Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (ENCJ/RECJ); g) participă la dezvoltarea colaborării Consiliului Superior al Magistraturii cu organisme şi structuri ale Uniunii Europene în domeniul justiţiei, precum Eurojust şi reţelele judiciare europene, şi, după caz, asigură reprezentarea la reuniuni ale acestora; h) participă la dezvoltarea colaborării Consiliului Superior al Magistraturii cu comitetele şi comisiile Consiliului Europei în domeniul justiţiei şi, după caz, asigură reprezentarea la reuniuni ale acestora; i) organizează conferinţe şi seminarii pe probleme de reformă a justiţiei, cu participare internaţională; j) elaborează lucrări pentru pregătirea participării preşedintelui, vicepreşedintelui, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, secretarului general, secretarului general adjunct şi personalului din aparatul propriu al Consiliului la reuniuni şi vizite internaţionale sau întâlniri cu reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, pentru pregătirea vizitelor şi reuniunilor internaţionale pe care preşedintele Consiliului le găzduieşte, şi elaborează răspunsurile la solicitările organismelor şi structurilor Uniunii Europene, ale organizaţiilor internaţionale, ale agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi ale altor instituţii din ţară şi străinătate, în domeniul său de competenţă; k) elaborează materiale de promovare a imaginii Consiliului Superior al Magistraturii în alte state; l) elaborează studii de drept comparat; m) elaborează note privind propunerile de misiuni temporare în străinătate ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ale personalului din aparatul tehnic, precum şi ale judecătorilor şi procurorilor şi ale reprezentanţilor instituţiilor aflate în coordonarea Consiliului; pentru judecători şi procurori, verifică existenţa acordului de participare al instanţei sau parchetului în care funcţionează, precum şi, dacă este cazul, datele deţinute de Institutul Naţional al Magistraturii cu privire la participările anterioare ale respectivului judecător sau procuror la misiuni temporare în străinătate, în vederea avizării propunerilor privind deplasările în străinătate de către preşedintele secţiei corespunzătoare a Consiliului; n) asigură reprezentarea la reuniuni internaţionale şi în cadrul Uniunii Europene, în domeniul său de competenţă; o) asigură secretariatul tehnic al Comisiei de specialitate a Consiliului; p) colaborează cu Direcţia legislaţie, documentare şi contencios în procesul de avizare a unor acte normative cu elemente de extraneitate sau vizând cooperarea juridică şi judiciară internaţională, precum şi în formularea unor opinii sau avize ale Consiliului în domenii interesând dreptul Uniunii Europene sau dreptul internaţional; q) ia măsuri pentru asigurarea traducerii unor materiale necesare desfăşurării activităţii Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea preşedintelui, vicepreşedintelui, secţiilor, comisiilor, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, secretarului general, secretarului general adjunct, direcţiilor şi a celorlalte compartimente din aparatul propriu; r) ia măsuri pentru organizarea activităţilor internaţionale sau cu caracter festiv ale Consiliului, cu sprijinul Biroului de achiziţii publice şi protocol; s) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de competenţă, potrivit legii şi în baza unei decizii a Plenului Consiliului.-----------Alin. (3) al art. 68 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 782 din 8 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015. (4) Prin conducerea direcţiei şi Serviciul programe europene şi internaţionale, Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură derularea programelor finanţate de Banca Mondială şi de alţi donori europeni şi internaţionali, care au ca beneficiari Consiliul, sistemul judiciar sau instituţiile aflate în coordonarea Consiliului; b) identifică şi elaborează propuneri de proiecte de finanţare din fonduri europene şi din alte fonduri internaţionale, după consultarea conducerii instituţiei, precum şi a celorlalte direcţii/structuri de specialitate din instituţie şi a reprezentanţilor sistemului judiciar, după caz, în calitate de potenţiali beneficiari ai proiectelor respective, în baza «Protocolului de colaborare dintre Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea consolidării activităţilor de atragere a fondurilor europene şi internaţionale»; c) întreprinde demersurile de competenţa Consiliului Superior al Magistraturii pe care le presupune un exerciţiu de programare, în vederea asigurării eligibilităţii proiectelor propuse (completarea sau modificarea fişei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat); în acest scop conlucrează cu direcţiile/structurile potenţial beneficiare, precum şi cu instituţiile coordonatoare, după caz (Ministerul Justiţiei, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanţelor Publice, alte ministere şi instituţii publice cu atribuţii în materie); d) propune şi, ulterior aprobării, coordonează procedurile de lucru pentru implementarea unui proiect finanţat din fonduri europene sau internaţionale, precum: stabilirea grupurilor de lucru pentru implementarea fiecărui proiect, derularea activităţii acestora, stabilirea întâlnirilor de lucru cu beneficiarii - reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii şi ai instituţiilor aflate în coordonarea sa, reprezentanţi ai instanţelor şi parchetelor, ai altor instituţii ale sistemului judiciar -, colaborarea permanentă cu consultanţii selectaţi pentru a implementa proiectul respectiv etc.; e) colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene în vederea organizării selecţiilor, a licitaţiilor, a întocmirii răspunsului Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv a participării Consiliului Superior al Magistraturii şi a sistemului judiciar român la elaborarea unor oferte pentru diferitele programe de finanţare din fonduri europene; f) supraveghează în permanenţă îndeplinirea de către contractor a obligaţiilor asumate în conformitate cu caietul de sarcini/termenii de referinţă, după caz; g) supervizează facturile remise de contractori, în vederea efectuării plăţilor, după atestarea realităţii serviciilor menţionate în facturi de către direcţiile/structurile beneficiare; h) coordonează şi monitorizează implementarea programelor şi proiectelor; în acest scop păstrează, în scris şi în format electronic, după caz, evidenţa privind obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele programelor derulate; i) ţine evidenţa generală a repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate din fonduri europene şi internaţionale, rambursabile sau nerambursabile, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în program;----------Lit. i) a alin. (4) al art. 68 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. j) întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării programelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform procedurilor aplicabile proiectelor implementate din fonduri europene şi internaţionale; în acest scop colaborează cu coordonatorii programelor şi cu beneficiarii direcţi;----------Lit. j) a alin. (4) al art. 68 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. k) asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării programelor cu direcţiile implicate din cadrul Comisiei Europene şi cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene şi din Ministerul Justiţiei, cu experţii Băncii Mondiale şi cu reprezentanţii altor donori europeni şi internaţionali; l) asigură legătura dintre Consiliu, ca autoritate de implementare, şi instituţiile relevante, pentru programele finanţate din fonduri europene şi internaţionale, care au fost implementate, sunt în curs de implementare sau urmează să fie implementate;----------Lit. l) a alin. (4) al art. 68 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. m) asigură legătura cu celelalte instituţii beneficiare ale asistenţei şi participă la reuniunile interinstituţionale în probleme de interes comun pentru programele finanţate din fonduri europene şi internaţionale;----------Lit. m) a alin. (4) al art. 68 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. n) participă la reuniunile internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al serviciului;----------Lit. n) a alin. (4) al art. 68 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. o) asigură participarea la întâlnirile la nivelul conducerii şi membrilor Consiliului, legate de programele finanţate din fonduri europene şi internaţionale.----------Lit. o) a alin. (4) al art. 68 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. p) colaborează cu Serviciul contencios în elaborarea cererilor şi apărărilor în litigiile având ca obiect proiecte de finanţare din fonduri europene şi din alte fonduri internaţionale sau programe finanţate de Banca Mondială şi de alţi donori europeni şi internaţionali, care au ca beneficiari Consiliul Superior al Magistraturii, sistemul judiciar sau instituţiile aflate în coordonarea Consiliului;-----------Lit. p) a alin. (4) al art. 68 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015. q) îndeplineşte orice alte atribuţii care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a proiectelor şi pentru asigurarea absorbţiei fondurilor alocate.-----------Art. 68 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013.  +  Articolul 69Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii exercită următoarele atribuţii: a) asigură pregătirea lucrărilor şedinţelor şi secretariatul Plenului şi al secţiilor Consiliului, cu excepţia celor date în atribuţia altor compartimente; b) participă la şedinţele Plenului şi ale secţiilor Consiliului; c) elaborează proiectul ordinii de zi şi al ordinii de zi soluţionate pentru fiecare şedinţă a Plenului şi a secţiilor Consiliului, pe care le prezintă preşedintelui sau, în lipsa acestuia, vicepreşedintelui spre aprobare şi le publică pe pagina de internet a Consiliului; d) întocmeşte şi redactează referatele secţiilor Consiliului privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru ocuparea de către judecători şi procurori a funcţiilor de conducere; e) asigură redactarea şi publicarea hotărârilor adoptate de Plen şi de secţii pe pagina de internet a Consiliului, conform legii; f) întocmeşte şi comunică răspunsurile la cererile şi plângerile adresate Consiliului, care au fost analizate în şedinţele Plenului sau ale secţiilor, atunci când este nominalizat în ordinea de zi soluţionată a şedinţelor; g) asigură redactarea proceselor-verbale de şedinţă; h) răspunde, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, de înaintarea, în cel mult 20 de zile, Preşedintelui României a hotărârilor privind propunerile de numire în funcţia de judecător sau procuror şi de eliberare din funcţia de judecător sau procuror, în vederea emiterii decretului de numire, respectiv de eliberare din funcţie; i) înaintează, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, în cel mult 30 de zile de la data validării examenului de capacitate, Preşedintelui României hotărârea Consiliului privind propunerile de numire în funcţie a judecătorilor şi procurorilor declaraţi reuşiţi la examenul de capacitate; j) asigură arhivarea evidenţei lucrărilor Plenului şi ale secţiilor; k) întocmeşte statistici cu privire la activitatea Plenului şi a secţiilor; l) participă la elaborarea raportului anual privind activitatea Consiliului; m) pune la dispoziţie colegiului redacţional al Buletinului Oficial al Consiliului hotărârile în vederea publicării; n) colaborează cu Biroul de informatică în vederea conceperii de programe care să permită exploatarea bazei de date privind activitatea Consiliului.-----------Art. 69 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015.  +  Articolul 69^1Biroul grefa secţiilor are următoarele atribuţii: a) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materie disciplinară şi urmăreşte soluţiile pronunţate în cauzele în care a fost exercitată calea de atac; b) redactează hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare; c) comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului, precum şi Inspecţiei Judiciare ori, după caz, titularului acţiunii disciplinare care a exercitat-o hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară; ia măsuri, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti în materie disciplinară, inclusiv pe baza comunicărilor făcute de Inspecţia Judiciară; d) asigură, în condiţii de confidenţialitate, activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului, în care se soluţionează cererile de avizare a percheziţiei, reţinerii sau arestării judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi, respectiv procurorilor; e) redactează, în ziua în care au fost adoptate, hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-au soluţionat cererile prevăzute la lit. d); f) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului şi redactează hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-au soluţionat sesizările privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor; g) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materia sesizărilor având ca obiect suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor ori interzicerea provizorie a exercitării unor atribuţii şi redactează hotărârile pronunţate; h) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materia sesizărilor referitoare la buna reputaţie a judecătorilor şi procurorilor şi redactează hotărârile pronunţate.-----------Art. 69^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015.  +  Articolul 70 (1) Serviciul de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă exercită, prin Biroul relaţii cu publicul, următoarele atribuţii: a) primeşte, înregistrează, soluţionează petiţiile şi expediază răspunsurile către petiţionari; b) întocmeşte raportul semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor; c) ţine audienţe şi colaborează cu celelalte compartimente în vederea rezolvării problemelor ridicate de petenţi. (2) Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă exercită, sub conducerea şefului serviciului, următoarele atribuţii: a) primeşte, înregistrează şi distribuie corespondenţa Consiliului; b) asigură secretariatul pentru preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului; c) asigură secretariatul pentru secretarul general şi secretarul general adjunct; d) preia arhiva de la compartimentele din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii pe bază de proces-verbal; e) gestionează arhiva preluată; f) ţine registrul de evidenţă curentă de intrare-ieşire a documentelor depozitate în arhivă; g) păstrează nomenclatorul arhivistic; h) participă la selecţionarea documentelor de arhivă şi ţine evidenţa lucrărilor de selecţionare; i) întocmeşte corespondenţa cu Arhivele Naţionale şi ţine evidenţa acesteia.-----------Alin. (2) al art. 70 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013.  +  Articolul 71Abrogat.-----------Art. 71 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013.  +  Articolul 72Biroul informatică are următoarele atribuţii: a) participă la punerea în practică şi la actualizarea strategiei de informatizare a sistemului judiciar, în concordanţă cu dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi cu sarcinile care revin Consiliului, potrivit legii; b) colaborează cu compartimentele din cadrul Consiliului pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin; c) aplică tehnici şi metode noi de exploatare, administrare şi întreţinere a produselor şi serviciilor informatice, în vederea dezvoltării unui sistem informatic juridic eficient; d) elaborează norme, proceduri de utilizare, protecţie şi securitate şi coordonează administrarea şi exploatarea eficientă, sigură şi securizată a produselor şi serviciilor informatice; e) proiectează şi elaborează specificaţiile tehnice şi propune spre achiziţionare aplicaţii informatice şi baze de date, implementează şi coordonează exploatarea acestora în sistemul informatic al Consiliului; f) ţine evidenţa specifică a dotării cu produse şi servicii informatice în cadrul Consiliului (locaţie, echipamente, utilizatori, licenţe, versiuni ale sistemelor de operare şi ale aplicaţiilor informatice etc.); g) face propuneri în vederea stabilirii obiectivelor de investiţii privind produsele şi serviciile informatice, în conformitate cu strategia de informatizare a sistemului juridic; h) participă la elaborarea specificaţiilor tehnice din cadrul documentaţiei de achiziţie şi la evaluarea tehnică a ofertelor în procedurile de achiziţionare de produse şi servicii informatice pentru sistemul informatic al Consiliului; i) participă la recepţionarea produselor şi serviciilor achiziţionate şi la derularea contractelor de achiziţie a produselor şi serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Consiliului; j) asigură legătura cu unităţile de service şi reprezintă instituţia în relaţiile cu acestea, pentru menţinerea în stare de funcţionare a produselor şi serviciilor informatice din sistemul informatic al Consiliului; k) asigură asistenţă tehnică de specialitate pentru eficientizarea exploatării produselor şi serviciilor informatice în cadrul Consiliului; l) intervine operativ, împreună cu unităţile de service, şi ţine evidenţa intervenţiilor acestora pentru a asigura funcţionarea permanentă a produselor şi serviciilor informatice din cadrul Consiliului; m) asigură asistenţa tehnică pentru publicarea pe pagina de internet a Consiliului a informaţiilor şi a documentelor a căror publicare este prevăzută de lege sau de regulamente, elaborate de diverse compartimente ale Consiliului şi aprobate spre publicare de conducerea Consiliului; n) exercită atribuţii specifice corelate cu programele finanţate din fonduri europene şi internaţionale, la solicitarea Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe.----------Lit. n) a art. 72 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. o) desfăşoară activităţi privind operaţionalizarea Sistemului informatic unic de management (SMIS) al fondurilor comunitare; p) realizează înregistrarea şedinţelor Plenului şi ale secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii, postarea acestora pe site, precum şi arhivarea lor.---------Lit. p) a art. 72 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 176 din 24 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 19 aprilie 2011.  +  Articolul 73 (1) Compartimentul de audit public intern reprezintă compartimentul de specialitate care exercită, în condiţiile legii, auditul intern asupra activităţilor desfăşurate în cadrul Consiliului, Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri.----------Alin. (1) al art. 73 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. (2) Compartimentul de audit public intern este constituit potrivit legii.-----------Alin. (2) al art. 73 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013. (3) Compartimentul de audit public intern funcţionează în subordinea preşedintelui Consiliului.-----------Alin. (3) al art. 73 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013. (4) Sfera auditului public intern cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul entităţilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.----------Alin. (4) al art. 73 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015.  +  Articolul 74 (1) Atribuţiile compartimentului de audit public intern sunt: a) elaborează norme metodologice specifice Consiliului, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.); b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; d) informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de conducerea Consiliului, precum şi despre consecinţele acestora; e) raportează periodic preşedintelui Consiliului constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de audit; f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; g) raportează preşedintelui Consiliului identificarea unor iregularităţi sau a unor posibile prejudicii şi îndeplineşte măsurile stabilite de acesta. (2) Compartimentul de audit public intern exercită şi alte atribuţii specifice privind auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi internaţionale, la solicitarea Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe. (3) Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; f) alocarea creditelor bugetare; g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; h) sistemul de luare a deciziilor; i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; j) sistemele informatice.----------Art. 74 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 274 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015.  +  Articolul 75 (1) Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare, şi ale Ghidului de bune practici pentru cooperarea între instanţe şi parchetele de pe lângă acestea şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 277/2006. (2) Activitatea de relaţii publice şi comunicare se desfăşoară pe baza unei strategii de comunicare aprobate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media este condus de un şef birou, care este şi purtătorul de cuvânt al instituţiei, subordonat direct preşedintelui Consiliului, şi are următoarele atribuţii: a) răspunde la sesizările şi cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările ulterioare, în legătură cu propria activitate; b) informează preşedintele Consiliului cu privire la aspectele semnificative ce vizează justiţia, difuzate prin mass-media, şi comunică presei punctele de vedere oficiale; c) îndeplineşte, potrivit legii, activităţile de informare publică; d) întocmeşte şi actualizează anual Buletinul informativ privind liberul acces la informaţiile publice, potrivit legii; e) realizează informarea publicului asupra activităţii Consiliului, publicarea pe site a acestor informaţii, actualizarea acestora, inclusiv prin menţionarea soluţiilor instanţelor judecătoreşti referitoare la actele Consiliului, şi răspunde presei în numele instituţiei, prin purtătorul de cuvânt;----------Lit. e) a alin. (3) al art. 75 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 13 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2012. f) realizează informarea şi documentarea cu privire la activitatea judiciară din care ar putea rezulta date şi informaţii de interes public; g) monitorizează articolele din presa centrală şi, cu sprijinul birourilor de informare publică ale instanţelor şi parchetelor, pe cele din presa locală, cu privire la reflectarea activităţii Consiliului, a instanţelor sau parchetelor, şi întocmeşte zilnic revista presei şi sinteza presei; h) efectuează sau participă la elaborarea unor studii, evaluări, lucrări de sinteză privind reflectarea activităţii Consiliului în mass-media; i) elaborează prognoze privind aspectele din activitatea Consiliului ce urmează să fie reflectate în mass-media; j) realizează orice alte activităţi de relaţii publice şi comunicare dispuse de preşedintele Consiliului. (4) Purtătorul de cuvânt al Consiliului poate fi un judecător sau un procuror ori un absolvent al unei facultăţi de jurnalistică sau un specialist în comunicare. (5) Purtătorul de cuvânt al Consiliului coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt de la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, în scopul utilizării aceloraşi bune practici în activitatea de relaţii publice şi comunicare a întregului sistem judiciar. (6) Judecătorii, procurorii şi celelalte categorii de personal din cadrul aparatului propriu al Consiliului vor furniza purtătorului de cuvânt, în timp util, din oficiu sau la cererea acestuia, informaţiile de interes public. (7) Purtătorul de cuvânt îndeplineşte activitatea de relaţii publice. În acest sens, purtătorul de cuvânt exercită următoarele atribuţii: a) identifică, primeşte şi selectează informaţiile din interiorul instituţiei, defineşte sferele de interes, evaluează şi selectează informaţiile utile pentru Consiliu şi sistemul judiciar care prezintă interes pentru opinia publică; b) pregăteşte materialele necesare pentru informarea presei - concepe şi redactează notele de presă, comunicatele de presă, dosarele de presă şi textele eventualelor declaraţii de presă;b^1) asigură completarea comunicatelor de presă privind soluţiile instanţelor judecătoreşti referitoare la actele Consiliului;----------Lit. b^1) a alin. (7) al art. 75 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 13 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2012. c) organizează şi participă la manifestările pentru presă - concepe comunicatele de invitaţie la conferinţa de presă şi organizează evenimentul propriu-zis (conferinţă, briefing, seminar de presă, voiaj de presă, vizite de presă etc.); d) menţine o legătură permanentă cu jurnaliştii, având întâlniri periodice cu aceştia pentru a asigura un flux informaţional constant reprezentanţilor presei şi pentru a menţine interesul acestora faţă de activitatea instituţiei pe care o reprezintă, dar şi pentru a asigura informarea corectă şi promptă a opiniei publice; e) mediază contacte între conducerea instituţiei şi jurnaliştii care solicită interviuri sau declaraţii pentru o mai bună documentare a subiectului. (8) În cazurile în care presa relatează stări de fapt care afectează reputaţia, independenţa sau imparţialitatea magistraţilor, purtătorul de cuvânt îl informează de îndată pe preşedintele Consiliului. (9) Toate lucrările legate de mass-media reprezintă urgenţe şi se rezolvă telefonic sau în scris, chiar şi în afara orelor de program. Informaţiile de interes public sunt furnizate reprezentanţilor mass-media prin purtătorul de cuvânt. (10) În cazul lipsei purtătorului de cuvânt din sediul instituţiei, preşedintele Consiliului va desemna un alt magistrat care să îl înlocuiască. (11) Jurnaliştii se pot adresa purtătorului de cuvânt în toate problemele care privesc activitatea Consiliului, problemele principiale care privesc activitatea instanţelor şi parchetelor, precum şi în cele care privesc sistemul judiciar. (12) Purtătorul de cuvânt al Consiliului furnizează informaţii reprezentanţilor mass-media cu privire la cariera judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii.  +  Articolul 76 (1) Compartimentul de documente clasificate reprezintă compartimentul de specialitate care asigură evidenţa, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea şi multiplicarea informaţiilor clasificate. (2) Compartimentul de documente clasificate este constituit potrivit Legii nr. 182/2002privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Compartimentul de documente clasificate funcţionează în subordinea preşedintelui Consiliului. (4) Activitatea Compartimentului de documente clasificate este coordonată de şeful structurii de securitate, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Compartimentul de documente clasificate exercită, în principal, următoarele atribuţii: a) predă şi primeşte corespondenţa clasificată; b) asigură evidenţa materialelor şi a documentelor care conţin informaţii clasificate; c) prelucrează şi procesează materialele şi documentele care conţin informaţii clasificate; d) păstrează şi manipulează materialele şi documentele care conţin informaţii clasificate; e) asigură păstrarea registrului de evidenţă a autorizaţiilor acordate personalului; f) asigură păstrarea registrelor de evidenţă a informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită, strict secrete şi secrete, a informaţiilor secrete de serviciu, a registrului unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi caietelor pentru informaţii clasificate, a condicii de predare-primire a informaţiilor clasificate; g) realizează operaţiunile de multiplicare a informaţiilor clasificate; h) asigură arhivarea sau distrugerea documentelor ori a materialelor care conţin informaţii clasificate, în condiţiile legii.-----------Art. 76 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013.  +  Articolul 77 (1) Biroul de achiziţii publice şi protocol funcţionează în subordinea ordonatorului principal de credite şi are următoarele atribuţii: a) elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul Consiliului; b) verifică, înainte de iniţiere, dacă procedurile de achiziţie publică se regăsesc în programul anual al achiziţiilor publice şi identifică fondurile necesare derulării contractelor de achiziţie publică; c) elaborează documentaţia de atribuire; d) transmite spre publicare anunţurile de intenţie şi de participare sau, după caz, invitaţiile de participare; e) asigură punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de atribuire, primeşte solicitările de clarificări de la operatorii economici şi transmite răspunsurile la acestea; f) deschide ofertele depuse şi, după caz, alte documente care însoţesc oferta; g) verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire; h) realizează selecţia/preselecţia candidaţilor, dacă este cazul; i) realizează dialogul cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv; j) realizează negocierile cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere; k) verifică propunerile tehnice prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă; l) verifică propunerile financiare prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; m) stabileşte ofertele inacceptabile sau neconforme şi motivele care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; n) stabileşte ofertele admisibile; o) aplică criteriul de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, stabileşte oferta/ofertele câştigătoare sau, după caz, formulează propunerea de anulare a procedurii de atribuire în cazuri justificate şi elaborează raportul procedurii de atribuire; p) transmite către ofertanţi comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire; q) redactează contractul de achiziţie publică; r) transmite spre publicare anunţurile de atribuire; s) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; ş) îndeplineşte lucrările legate de atribuirea contractelor de achiziţie publică exceptate de la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; t) îndeplineşte orice alte atribuţii conferite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte acte normative în domeniu; ţ) urmăreşte şi asigură realizarea în bune condiţii a deplasărilor membrilor şi personalului Consiliului în ţară şi în străinătate; u) urmăreşte şi asigură realizarea unor condiţii corespunzătoare pentru delegaţiile străine invitate de Consiliu, cu sprijinul Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe; v) asigură realizarea activităţilor de protocol pentru şedinţele, întrunirile şi alte activităţi de lucru ale Consiliului; w) sprijină celelalte compartimente ale aparatului Consiliului în organizarea unor manifestări internaţionale şi interne. (2) Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f)-o) se realizează prin comisiile de evaluare a ofertelor. Comisiile de evaluare se nominalizează, de regulă, din cadrul Biroului de achiziţii publice şi protocol, la propunerea şefului de birou, prin dispoziţia ordonatorului principal de credite. (3) Activitatea Biroului de achiziţii publice şi protocol este coordonată de şeful de birou, care avizează toate lucrările elaborate în cadrul biroului, cu excepţia celor întocmite în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f)-o). Celelalte compartimente ale Consiliului au obligaţia de a sprijini activitatea acestui compartiment, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.-----------Art. 77 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 782 din 8 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015.------------Cap. VIII a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 24 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007.  +  Capitolul IX Personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului  +  Articolul 78 (1) În cadrul aparatului propriu al Consiliului îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal: a) personal de specialitate juridică, asimilat judecătorilor şi procurorilor; b) funcţionari publici; c) personal contractual. (2) Judecătorii, procurorii, precum şi personalul auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti şi de la parchetele de pe lângă acestea pot fi detaşaţi în cadrul aparatului propriu al Consiliului, în condiţiile legii.  +  Secţiunea I Personalul de specialitate juridică  +  Articolul 79 (1) Personalul de specialitate juridică de conducere şi de execuţie din cadrul Consiliului, indiferent de vechime, este asimilat judecătorilor şi procurorilor pe durata îndeplinirii funcţiei. (2) Dispoziţiile privind drepturile şi îndatoririle prevăzute de lege pentru judecători şi procurori se aplică în mod corespunzător şi personalului menţionat la alin. (1). (3) Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului de specialitate juridică de execuţie şi de conducere, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Consiliului, sunt prevăzute de lege. (4) Ocuparea posturilor de personal de specialitate juridică din cadrul aparatului Consiliului, asimilat judecătorilor şi procurorilor, se face prin concurs.----------Alin. (4) al art. 79 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 80 (1) Poate ocupa un post de personal de specialitate juridică de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, în aparatul propriu al Consiliului, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-e) şi, după caz, pe cele prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a promovat concursul organizat de Consiliu. (2) În vederea ocupării locurilor vacante de personal de specialitate juridică se poate organiza concurs atât pentru posturi de consilieri juridici stagiari, cât şi pentru posturi de consilieri juridici definitivi.----------Art. 80 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 81 (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta: a) cerere-tip; b) actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de candidat; c) certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de candidat; d) diploma de licenţă, în copie legalizată; e) certificatul de cazier judiciar; f) certificatul de cazier fiscal; g) curriculum vitae; h) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de candidat, dacă este cazul; i) chitanţa de plată a taxei de înscriere. (2) În cererea de înscriere la concurs candidaţii vor preciza postul pentru care înţeleg să susţină concursul. În cazul posturilor pentru a căror ocupare este obligatorie cunoaşterea unei limbi străine, candidaţii pot opta, în subsidiar, şi pentru celelalte posturi. (3) Cuantumul taxei de înscriere la concurs va fi stabilit prin hotărâre a Consiliului, în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. (4) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege, precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii acestor condiţii. Taxa se restituie şi în cazul în care candidatul decedează mai înainte de susţinerea primei probe de concurs ori în cazul altor situaţii obiective de împiedicare a participării la concurs, intervenite anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor menţionate în teza anterioară. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcţia economică şi administrativ.----------Art. 81 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 82 (1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii constă în susţinerea unei probe scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice, sub forma unui test-grilă, şi a unui interviu. (2) În cazul acelor posturi cu privire la care se specifică acest lucru în anunţul de concurs, candidaţii susţin şi o probă scrisă la o limbă străină, la alegere, dintre cele indicate în anunţ.----------Art. 82 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 83 (1) Data şi locul susţinerii concursului, numărul posturilor vacante şi compartimentele din cadrul Consiliului cărora le sunt alocate aceste posturi, termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs şi cuantumul taxei de înscriere se aduc la cunoştinţă celor interesaţi la sediul Consiliului, prin intermediul mass-mediei şi prin publicarea pe pagina de internet a Consiliului cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii primei probe a concursului. (2) În anunţul de concurs se va preciza şi natura posturilor pentru care se organizează concursul, respectiv posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor - consilier juridic stagiar sau, după caz, posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor - consilier juridic definitiv. De asemenea, în anunţ se va preciza în privinţa căror posturi este necesară susţinerea probei scrise la o limbă străină. (3) Tematica şi bibliografia de concurs sunt propuse de compartimentele în care se află posturile vacante şi se înaintează Direcţiei resurse umane şi organizare, care le supune spre aprobare secretarului general al Consiliului. (4) Cererile pentru înscrierea la concurs se adresează secretarului general al Consiliului şi se depun, cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii primei probe a concursului, la Direcţia resurse umane şi organizare.----------Art. 83 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 84 (1) Comisia de organizare a concursului este numită prin hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare, şi este formată din persoane din cadrul aparatului propriu al Consiliului. (2) Comisia de elaborare a subiectelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor şi comisia de examinare sunt numite prin hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare, şi sunt conduse fiecare de un preşedinte. (3) În comisiile prevăzute la alin. (2) pot fi numiţi, cu acordul acestora, judecători sau procurori detaşaţi la Consiliul Superior al Magistraturii, personal asimilat din cadrul acestei instituţii sau formatori ai Institutului Naţional al Magistraturii. În cadrul comisiilor constituite pentru proba scrisă la o limbă străină pot fi numiţi ca membri şi consilieri din cadrul Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe. (4) O persoană nu poate face parte decât dintr-o singură comisie de concurs. (5) În componenţa comisiilor prevăzute la alin. (2) sunt numiţi şi membri supleanţi care îi vor înlocui, de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comisiei din care face parte persoana respectivă. (6) Componenţa comisiilor prevăzute la alin. (2) se stabileşte ţinându-se seama de materiile de concurs şi, respectiv, de limba străină pentru care au optat candidaţii. (7) Nu pot fi numite în comisiile prevăzute la alin. (1) şi (2) persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.----------Art. 84 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 85 (1) Comisia de organizare a concursului coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului. (2) Comisia este compusă din personal din aparatul propriu al Consiliului şi este condusă de un preşedinte. (3) În termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor de înscriere la concurs, comisia de organizare a concursului verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) şi la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege. (4) Rezultatele verificărilor se afişează la sediul Consiliului şi se publică simultan pe pagina de internet a Consiliului. (5) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, care se depun la Direcţia resurse umane şi organizare. (6) Contestaţiile se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare, de către Plenul Consiliului, prin hotărâre definitivă. Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.----------Art. 85 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 86 (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice şi, după caz, din comisia de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă la o limbă străină. (2) Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice are următoarele atribuţii: a) elaborează subiectele pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice; b) întocmeşte baremele de evaluare şi notare. (3) Elaborarea subiectelor se face cu respectarea următoarelor reguli: a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate pentru concurs; b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit; c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare; d) să nu conţină probleme controversate în doctrină sau practică; e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei. (4) Subiectele şi baremele de evaluare şi notare se predau comisiei de organizare a concursului cu 2 ore înainte de susţinerea probei, în plicuri sigilate. (5) Comisia de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă la o limbă străină are următoarele atribuţii: a) elaborează 3 variante de subiecte, cu respectarea dispoziţiilor alin. (3) şi (4); b) întocmeşte baremele de evaluare şi notare; c) evaluează şi corectează lucrările candidaţilor la proba scrisă la o limbă străină, pe baza baremelor de evaluare şi notare definitive.----------Art. 86 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 87 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este compusă din comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice şi, după caz, din comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru proba scrisă la o limbă străină. (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice are următoarele atribuţii: a) soluţionează contestaţiile la barem, motivează aceste soluţii şi adoptă baremul definitiv; b) soluţionează contestaţiile formulate împotriva punctajului obţinut. (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru proba scrisă la o limbă străină are următoarele atribuţii: a) soluţionează contestaţiile la barem, motivează aceste soluţii şi adoptă baremul definitiv; b) reevaluează lucrările scrise la proba de limbă străină ale căror note iniţiale au fost contestate, acordând note, conform baremelor de evaluare şi notare definitive.----------Art. 87 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 88 (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice cuprinde 100 de întrebări, din următoarele materii de concurs:- drept penal - 20 de întrebări;- drept procesual penal - 20 de întrebări;- drept civil - 20 de întrebări;- drept procesual civil - 20 de întrebări;- organizare judiciară - 20 de întrebări. (2) Fiecare răspuns corect la aceste întrebări primeşte 0,1 puncte.----------Art. 88 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 89Timpul alocat pentru desfăşurarea probei scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice va fi stabilit de comisia corespunzătoare de elaborare a subiectelor şi nu poate depăşi 4 ore din momentul comunicării subiectelor.----------Art. 89 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 90 (1) Intrarea candidaţilor în sala de concurs se face pe baza actului de identitate. (2) Candidaţii care nu se află în sală la momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba. (3) În vederea susţinerii testului-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice, candidaţii vor primi teze de concurs, care vor fi completate numai cu pastă de culoare neagră. (4) Înainte de distribuirea subiectelor, candidaţii înscriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmează a fi lipit. (5) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probei scrise orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menţionată explicit în tematica şi bibliografia de concurs. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din concurs a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. (6) Înscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise. (7) Frauda şi tentativa de fraudă, dovedite, se sancţionează cu eliminarea din concurs. Se consideră fraudă şi încălcarea dispoziţiilor alin. (5) şi (6). În aceste cazuri se întocmeşte un proces-verbal despre constatările făcute şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a concursului şi candidatului respectiv. (8) Pe toată durata desfăşurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se face numai cu însoţitor. (9) Candidaţii au obligaţia de a respecta instrucţiunile referitoare la desfăşurarea concursului stabilite de comisia de organizare şi aduse la cunoştinţă anterior susţinerii probei scrise. (10) La expirarea timpului alocat, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.----------Art. 90 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 91 (1) Baremul se afişează la expirarea timpului de concurs, la sediul Consiliului, şi se publică simultan pe pagina de internet a Consiliului, împreună cu subiectele. (2) Candidaţii pot formula contestaţii la barem în termen de 24 de ore de la publicare. Contestaţiile la barem se soluţionează, motivat, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiei, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice. (3) Baremul definitiv se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Consiliului. (4) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv. (5) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect indicat în baremul iniţial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre cele două variante de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv. (6) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor. (7) Evaluarea şi notarea lucrărilor se realizează prin procesare electronică, pe baza baremului definitiv.----------Art. 91 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 92 (1) Pentru a fi declarat admis la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice, candidatul trebuie să obţină minimum 7 puncte, echivalentul notei 7,00. (2) Rezultatele se afişează la sediul Consiliului şi se publică simultan pe pagina de internet a instituţiei. (3) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice, în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor. (4) Contestaţiile se soluţionează în maximum 48 de ore de la expirarea termenului de depunere, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice. (5) În vederea soluţionării contestaţiilor, colţul lucrării se va sigila din nou. (6) Nota astfel acordată este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.----------Art. 92 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 93 (1) Candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice vor susţine un interviu. (2) Interviul constă în: a) elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia; b) analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei. (3) La aprecierea interviului vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: cunoaşterea limbii române, capacitatea de a comunica în limbaj juridic şi de înţelegere a principiilor de drept, construirea raţionamentului logico-juridic, cunoaşterea regulilor de tehnică legislativă, modul în care se raportează la valori precum independenţa, imparţialitatea, obiectivitatea, precum şi aspectele de etică specifice profesiei de magistrat. (4) Fiecare membru al comisiei de examinare acordă note de la 1 la 10. Nota finală este media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de examinare. (5) Nota minimă pentru a fi declarat admis la proba interviului este 7. (6) Nu pot fi formulate contestaţii cu privire la notele obţinute la această probă.----------Art. 93 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 94 (1) În cazul în care se scot la concurs posturi pentru a căror ocupare este obligatorie cunoaşterea unei limbi străine, candidaţii care au optat pentru aceste posturi susţin proba scrisă la o limbă străină anterior celorlalte două probe de concurs. (2) Dacă nu obţin nota minimă prevăzută la art. 96 alin. (4), candidaţii care au optat, în subsidiar, şi pentru alte posturi, în privinţa cărora nu este obligatorie cunoaşterea unei limbi străine, pot susţine cele două probe de concurs împreună cu ceilalţi candidaţi, pentru acele posturi.----------Art. 94 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 95 (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise la limba străină este de două ore din momentul comunicării subiectelor. (2) Dispoziţiile art. 90 şi art. 91 alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător.----------Art. 95 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 96 (1) Corectarea lucrărilor scrise la o limbă străină se face de comisia corespunzătoare de elaborare a subiectelor, pe baza baremului definitiv. (2) Lucrările se notează de fiecare dintre membrii comisiei, cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut este mai mic sau egal cu această notă. (3) Nota probei scrise la o limbă străină este media aritmetică a notelor acordate de fiecare dintre membrii comisiei corespunzătoare de elaborare a subiectelor. (4) Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă la o limbă străină candidaţii trebuie să obţină cel puţin nota 7. (5) Dispoziţiile art. 92 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.----------Art. 96 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 97 (1) Candidaţii nemulţumiţi de notele acordate la proba scrisă la o limbă străină pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la data publicării rezultatelor. (2) În vederea soluţionării contestaţiilor, colţurile lucrărilor se vor sigila din nou. (3) Contestaţiile se soluţionează de comisia corespunzătoare de soluţionare a contestaţiilor, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Nota obţinută la contestaţie este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată. (4) Dispoziţiile art. 92 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.----------Art. 97 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 98 (1) Nota obţinută la concurs reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice şi la interviu, precum şi, dacă este cazul, la proba scrisă la o limbă străină. (2) Dispoziţiile art. 92 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.----------Art. 98 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 99 (1) Clasificarea candidaţilor urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs, în limita posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul şi în funcţie de opţiunea candidaţilor. (2) La medii egale, departajarea candidaţilor care au optat pentru posturi pentru care este obligatorie cunoaşterea unei limbi străine se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba prevăzută la art. 94. (3) Dacă egalitatea se menţine după aplicarea dispoziţiilor alin. (2), precum şi în cazul celorlalte posturi, departajarea candidaţilor cu medii egale se realizează, în ordine, în funcţie de următoarele criterii: titlul de doctor în drept, calitatea de doctorand în drept, vechimea în specialitate juridică, activitatea publicistică de specialitate, media examenului de licenţă.----------Art. 99 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 100Verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii şi a condiţiei de a fi apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei se realizează după afişarea rezultatelor probelor de concurs, doar în privinţa candidaţilor care se înscriu în numărul de posturi scoase la concurs.----------Art. 100 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 101 (1) Verificările privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii se vor face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, candidaţii au obligaţia de a depune la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor concursului, următoarele documente:- caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învăţământ absolvită, pentru candidaţii care nu au fost anterior încadraţi în muncă, care să cuprindă inclusiv menţiuni privind existenţa ori inexistenţa unor eventuale sancţiuni disciplinare sau administrative;- adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe de concurs, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă;- declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe de concurs;- orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii. (3) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, comisia de organizare solicită relaţiile necesare de la instituţiile care deţin informaţiile prevăzute la alin. (5). În cazul persoanelor care au îndeplinit anterior funcţia de judecător sau procuror, vor constitui obiect al verificării privind buna reputaţie şi datele cuprinse în dosarul profesional al acestora. (4) Rezultatele verificării se consemnează în cuprinsul unui raport, care se înaintează Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. (5) Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate:- faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal din 1968;- faptele pentru care, deşi s-a dispus achitarea, neînceperea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală a candidaţilor în temeiul art. 10 lit. b^1) din Codul de procedură penală din 1968, nu s-a aplicat o sancţiune cu caracter administrativ dintre cele prevăzute la art. 91 din Codul penal din 1968;- faptele cu privire la care s-a dispus clasarea sau achitarea candidaţilor în conformitate cu dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, cu modificările ulterioare;- faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal ori pentru care s-au pronunţat soluţii de renunţare la urmărirea penală sau la aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării pedepsei;- faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe de concurs;- faptele pentru care absolvenţii au fost eliminaţi din concursurile de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, de admitere în magistratură, de ocupare a posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri sau din cele organizate pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea în ultimii 5 ani anterior datei susţinerii primei probe de concurs. (6) La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată sau tipul soluţiei dispuse faţă de candidat, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a soluţiei de condamnare, de renunţare la urmărire penală sau la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei ori a celorlalte soluţii prevăzute la alin. (5).----------Art. 101 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 102 (1) Verificarea condiţiei de a fi apt din punct de vedere medical se realizează de către comisia medicală care se numeşte prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii, prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Taxele examenului medical se suportă din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Testarea psihologică constă în susţinerea unui test scris şi a unui interviu în faţa psihologului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii. Rezultatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum şi calificativul "Admis" sau "Respins". (3) În vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă şi 4 cifre, comunicat candidatului. Calificativul acordat se aduce la cunoştinţă prin publicarea pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. (4) Candidaţii nemulţumiţi de calificativul acordat pot formula contestaţii, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii. Contestaţiile se soluţionează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, desemnaţi de Plenul Consiliului din rândul specialiştilor din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel, precum şi din tabelul psihologilor acreditaţi de Colegiul Psihologilor din România. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unor noi teste scrise şi, dacă este cazul, susţinerea unui nou interviu. Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv şi se publică în condiţiile alin. (3).----------Art. 102 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 103 (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 101 şi 102 şi validează rezultatele concursului. (2) Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei din punct de vedere medical sau psihologic, precum şi cei care nu se bucură de o bună reputaţie sunt declaraţi respinşi. (3) Dacă unul dintre candidaţi a fost respins în condiţiile alin. (2) sau a renunţat la rezultatul concursului, verificările prevăzute la art. 100 se reiau pentru candidaţii care ocupă poziţiile următoare acestui candidat şi care îndeplinesc condiţiile privind notele minime la probele de concurs. (4) Numirea candidaţilor declaraţi admişi la concurs se face de către secretarul general al Consiliului. (5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate decide valorificarea rezultatelor concursului, pentru posturile vacante, în termen de 1 an de la data validării acestor rezultate, cu respectarea dispoziţiilor art. 99-102.----------Art. 103 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 104Lucrările scrise şi procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexează la dosarele profesionale ale candidaţilor declaraţi admişi. Dosarele, lucrările scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalţi candidaţi şi alte lucrări privind concursul se arhivează şi se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.----------Art. 104 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 105 (1) Funcţiile de specialitate juridică din aparatul propriu al Consiliului pot fi ocupate de judecători şi procurori prin detaşare, în condiţiile legii. (2) Pe perioada detaşării în cadrul Consiliului, judecătorii şi procurorii îşi păstrează statutul de judecător sau de procuror.  +  Secţiunea a II-a Personalul contractual  +  Articolul 106Ocuparea posturilor de personal contractual din cadrul aparatului propriu al Consiliului se face în conformitate cu dispoziţiile Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.------------Art. 106 a fost modificat de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Articolul 107Promovarea personalului contractual se face în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii, Şcolii Naţionale de Grefieri şi Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Decizia preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 273/2013*).-------------Art. 107 a fost modificat de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Articolul 108Abrogat.-------------Art. 108 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Articolul 109Abrogat.-------------Art. 109 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Articolul 110Abrogat.-------------Art. 110 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Articolul 111Abrogat.-------------Art. 111 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Articolul 112Abrogat.-------------Art. 112 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Articolul 113Abrogat.-------------Art. 113 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Articolul 114Abrogat.-------------Art. 114 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Articolul 115Abrogat.-------------Art. 115 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Articolul 116Abrogat.-------------Art. 116 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Secţiunea a III-a Funcţionarii publici  +  Articolul 117 (1) Funcţionarii publici din cadrul Consiliului îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ocuparea posturilor pentru personalul prevăzut la alin. (1) se face prin concurs sau examen organizat în condiţiile legii.  +  Articolul 118Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual este reglementată potrivit dispoziţiilor legale aplicabile aceloraşi categorii de personal din aparatul Parlamentului României.  +  Secţiunea a III^1-a Numirea şi delegarea în funcţii de conducere în cadrul aparatului propriu al Consiliului-----------Secţiunea III^1 din Cap. IX a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014.  +  Articolul 118^1Personalul de conducere din aparatul propriu al Consiliului este numit de Plen.-----------Art. 118^1 din Secţiunea III^1 a Cap. IX a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014.  +  Articolul 118^2 (1) Funcţiile de conducere de specialitate juridică din aparatul propriu al Consiliului pot fi ocupate de personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Consiliului, cu o vechime în specialitate de cel puţin 4 ani, care nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani. (2) Funcţiile prevăzute la alin. (1) pot fi ocupate şi de judecători sau procurori detaşaţi, în condiţiile legii.-----------Art. 118^2 din Secţiunea III^1 a Cap. IX a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014.  +  Articolul 118^3 (1) Funcţiile de conducere vacante prevăzute la art. 118^2 se publică pe pagina de internet a Consiliului. (2) Cererile pentru ocuparea funcţiilor de conducere prevăzute la alin. (1) se depun la sediul Consiliului, în termen de 15 zile de la data afişării, însoţite de un curriculum vitae şi de înscrisurile care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 118^2, precum şi de orice alte documente considerate relevante de către candidat. (3) În termen de 10 zile de la expirarea termenului pentru depunerea cererilor, Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului întocmeşte un referat privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 118^2 de către candidaţi, pe care îl înaintează, de îndată, Plenului, împreună cu dosarul candidatului. (4) În vederea numirii în funcţie, candidaţii susţin un interviu în faţa Plenului. Candidatul declarat admis la interviu va fi numit în funcţia de conducere prin hotărârea Plenului. (5) Numirea candidatului declarat admis la interviu se face pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii în condiţiile prevăzute la alin. (4).-----------Art. 118^3 din Secţiunea III^1 a Cap. IX a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014.  +  Articolul 118^4 (1) Numirea şi eliberarea din funcţiile publice de conducere, precum şi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere se dispun în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dispoziţiile art. 118^1 se aplică în mod corespunzător.-----------Art. 118^4 din Secţiunea III^1 a Cap. IX a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014.  +  Articolul 118^5 (1) Funcţiile de conducere din cadrul aparatului propriu al Consiliului în care poate fi numit personalul contractual se ocupă, pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, în condiţiile legale aplicabile acestei categorii de personal. (2) Dispoziţiile art. 118^1 se aplică în mod corespunzător.-----------Art. 118^5 din Secţiunea III^1 a Cap. IX a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014.  +  Articolul 118^6*) (1) Preşedintele Consiliului poate dispune delegarea în funcţii de conducere de specialitate juridică în cadrul aparatului propriu, la propunerea secretarului general şi cu acordul persoanei în cauză, pe o perioadă de maximum 3 luni. (2) În cazul în care funcţia de conducere cu privire la care s-a dispus delegarea conform alin. (1) nu s-a ocupat prin numire, Plenul poate dispune prelungirea delegării, la propunerea preşedintelui, cu recomandarea secretarului general şi cu acordul persoanei în cauză, pe o perioadă de maximum 3 luni. (3) În cazul prevăzut la alin. (1), încetarea delegării anterior termenului pentru care a fost acordată se dispune de preşedinte, din oficiu sau la propunerea secretarului general, pentru motivele prevăzute la art. 118^8. (4) În cazul prevăzut la alin. (2), încetarea delegării se dispune de Plen, la propunerea preşedintelui, cu recomandarea secretarului general, pentru motivele prevăzute la art. 118^8. (5) Delegarea încetează de drept la împlinirea termenelor pe care a fost dispusă ori la ocuparea funcţiei prin numire. Delegarea încetează şi la cererea persoanei în cauză. (6) Delegarea pe posturi de conducere temporar vacante se dispune în condiţiile prezentului articol, ea putând fi prelungită din 3 în 3 luni, până la întoarcerea pe post a titularului.-----------Art. 118^6 din Secţiunea III^1 a Cap. IX a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014.  +  Articolul 118^7Dispoziţiile art. 118^6 se aplică în mod corespunzător şi în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcţii de conducere de către personalul contractual din cadrul Consiliului.-----------Art. 118^7 din Secţiunea III^1 a Cap. IX a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014.  +  Articolul 118^8 (1) Revocarea din funcţiile de conducere de specialitate juridică ocupate prin numire se dispune de Plen, la propunerea secretarului general sau din oficiu, pentru următoarele motive: a) în cazul în care persoanele respective nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile necesare pentru numirea în funcţia de conducere; b) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale; c) în cazul aplicării uneia dintre sancţiunile disciplinare. (2) La verificarea organizării eficiente a activităţii vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, gestionarea informaţiilor şi repartizarea sarcinilor în cadrul compartimentului. (3) La verificarea comportamentului şi comunicării vor fi avute în vedere, în principal, comportamentul şi comunicarea cu personalul din cadrul compartimentului condus, cu celelalte compartimente din cadrul Consiliului, cu membrii Consiliului, cu persoane din cadrul instanţelor şi parchetelor ori al altor instituţii cu care intră în contact în exercitarea atribuţiilor de serviciu. (4) La verificarea asumării responsabilităţii vor fi avute în vedere, în principal, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezentul regulament. (5) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativă şi capacitatea de adaptare rapidă.-----------Art. 118^8 din Secţiunea III^1 a Cap. IX a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014.  +  Articolul 118^9Personalul contractual care ocupă funcţii de conducere poate fi eliberat din aceste funcţii în condiţiile art. 118^8, care se aplică în mod corespunzător.-----------Art. 118^9 din Secţiunea III^1 a Cap. IX a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014.  +  Secţiunea a IV-a Evaluarea personalului din aparatul propriu al Consiliului  +  Articolul 119 (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă, personalul din aparatul propriu al Consiliului este supus, periodic, unei evaluări privind eficienţa, calitatea activităţii şi integritatea, obligaţia de formare profesională continuă şi absolvirea unor cursuri de specializare. În cazul personalului numit în funcţii de conducere, evaluarea se face şi asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor manageriale. (2) Evaluarea personalului contractual se face în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Decizia preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 274/2013*)."________*) Deciziile preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 273 /2013şi nr. 274 /2013 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 119 a fost modificat de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.  +  Articolul 120Indicatorii de evaluare, stabiliţi pe baza criteriilor menţionate la art. 119, pentru fiecare categorie de personal, se aprobă de Consiliu.  +  Articolul 121 (1) Prima evaluare a personalului din aparatul propriu de specialitate juridică se face după 2 ani de la numirea în funcţie, iar următoarele evaluări se fac la fiecare 3 ani, de regulă în luna februarie. (2) Evaluarea judecătorilor şi procurorilor detaşaţi în cadrul aparatului propriu se face la termenele prevăzute la alin. (1), în raport de specificul activităţii desfăşurate, pe baza criteriilor aprobate de Plen. (3) Evaluarea funcţionarilor publici se face anual, potrivit dispoziţiilor legale privind aceste categorii de personal.-----------Alin. (3) al art. 121 a fost modificat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014.-----------Art. 121 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006.  +  Articolul 122 (1) Evaluarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor sau, după caz, a judecătorilor şi procurorilor detaşaţi care ocupă funcţii de execuţie se face de comisii constituite distinct pentru fiecare categorie, prin hotărâre a Consiliului. (2) Comisiile de evaluare sunt constituite din directori, şefii de serviciu şi, după caz, şefii de birouri sau membri ai colectivului din care face parte persoana supusă evaluării. (3) Evaluarea funcţionarilor publici care ocupă funcţii de execuţie, precum şi a personalului auxiliar detaşat se face de şeful ierarhic şi se contrasemnează de şeful evaluatorului.-------------Alin. (3) al art. 122 a fost modificat de pct. 39 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. (4) Evaluarea directorilor, precum şi a şefilor de servicii şi de birouri independente, cu excepţia celor subordonaţi direct preşedintelui sau Plenului, se face de secretarul general. (5) Evaluarea şefilor de servicii şi de birouri independente, subordonaţi direct preşedintelui sau Plenului, se face de către preşedinte. (6) Evaluarea celuilalt personal cu funcţii de conducere se face de către şeful ierarhic superior şi se contrasemnează de secretarul general. (7) Prin raportul de evaluare a activităţii profesionale se poate acorda unul dintre calificativele: foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător. (8) Dacă în perioada pentru care se face evaluarea personalul din cadrul aparatului a fost sancţionat disciplinar prin hotărâre irevocabilă, se acordă calificativul imediat inferior celui care rezultă din evaluare. (9) Personalul de execuţie nemulţumit de calificativul acordat poate face contestaţie la secretarul general, iar personalul de conducere, la Plen, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia se soluţionează în termen de 60 de zile de la înregistrare. (10) Calificativul acordat de secretarul general sau de Plen este definitiv.-----------Art. 122 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006.  +  Articolul 123Persoanele care în urma evaluării primesc calificativul "nesatisfăcător", cu excepţia judecătorilor şi procurorilor detaşaţi, sunt eliberate din funcţie pentru incapacitate profesională.  +  Secţiunea a V-a Răspunderea disciplinară a personalului din aparatul propriu  +  Articolul 124 (1) Personalul contractual din aparatul propriu răspunde disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu.----------Alin. (1) al art. 124 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 15 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015. (2) Sunt abateri disciplinare: a) absenţele nemotivate de la serviciu, precum şi încălcarea dispoziţiilor referitoare la respectarea programului de lucru; b) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; c) refuzul nejustificat de a îndeplini îndatoririle prevăzute de lege, de regulamente sau cele stabilite de conducerea Consiliului; d) nerespectarea confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter; e) neglijenţă gravă sau neglijenţe repetate în rezolvarea lucrărilor; f) manifestările care aduc atingere demnităţii sau probităţii profesionale; g) încălcarea interdicţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de lege; h) intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal.  +  Articolul 125Sancţiunile disciplinare ce se pot aplica în raport cu gravitatea abaterilor sunt: a) avertismentul scris; b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;----------Lit. b) a art. 125 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 15 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015. c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;----------Lit. c) a art. 125 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 15 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015. d) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.----------Lit. d) a art. 125 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 15 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015.  +  Articolul 126 (1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 125 se aplică de Plen pentru persoanele cu funcţii de conducere şi de secretarul general pentru personalul cu funcţii de execuţie. (2) În cazul în care există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare, preşedintele Consiliului sau, după caz, secretarul general dispune cercetarea prealabilă şi desemnează persoana împuternicită în acest scop.----------Alin. (2) al art. 126 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 15 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015. (3) În vederea desfăşurării cercetării prealabile, persoana desemnată convoacă persoana cercetată pentru a fi audiată, care are dreptul să îşi formuleze şi să îşi susţină apărările.----------Alin. (3) al art. 126 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 15 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015. (4) Rezultatul cercetării prealabile se consemnează într-un raport în care se propune, după caz, aplicarea sancţiunii disciplinare sau clasarea cauzei dacă abaterea nu se confirmă. (5) Hotărârea sau, după caz, dispoziţia prin care s-a aplicat sancţiunea disciplinară se comunică celui în cauză în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. Hotărârea sau, după caz, dispoziţia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.----------Alin. (5) al art. 126 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 15 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015. (6) Dispoziţiile prezentului articol se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (6) al art. 126 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 15 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015.  +  Articolul 126^1În cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din aparatul propriu, stabilirea faptelor care constituie abateri disciplinare, precum şi a procedurii de cercetare şi aplicare a sancţiunilor disciplinare se face prin ordin al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii.----------Art. 126^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 15 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015.  +  Articolul 127Funcţionarii publici pot fi sancţionaţi în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a VI-a Dispoziţii finale  +  Articolul 128Dispoziţiile prezentului regulament privind evaluarea şi răspunderea disciplinară a personalului din aparatul propriu al Consiliului se aplică în mod corespunzător şi personalului Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi personalului Şco