NORME METODOLOGICE din 20 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 18 martie 2002  Notă
  *) Aprobate prin Hotărârea nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002.
  Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme reglementează punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.  +  Articolul 1Sistemul de indicatori statistici prevăzuţi la art. 6 din Legea nr. 76/2002, denumită în continuare lege, şi metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul Naţional de Statistică, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, şi se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.  +  Articolul 2Tematica cercetărilor statistice speciale prevăzută la art. 7 alin. (2) din lege, precum şi metodologia de realizare a cercetărilor statistice speciale se avizează, potrivit legii, de Institutul Naţional de Statistică şi se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  +  Articolul 3(1) Prin sintagma locuri de muncă vacante, potrivit art. 10 alin. (1) şi (3) din lege, se înţelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou-create.(2) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante, precum şi comunicarea de către angajatori a ocupării locurilor de muncă vacante care au fost comunicate se vor face pe suport hârtie sau în format electronic, conform formularelor prevăzute în anexa nr. 1A, respectiv în anexa nr. 1B. Prin format electronic se înţelege suport magnetic, e-mail ori serviciul online pentru comunicarea locurilor de muncă vacante sau ocuparea acestora oferit de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.(3) Obligaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) şi (3) din lege se consideră îndeplinită în situaţia în care comunicarea prevăzută la aceste texte de lege se realizează prin transmiterea formularului corespunzător prevăzut la alin. (2), în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege.(4) Termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) din lege se îndeplineşte la sfârşitul celei de a 5-a zile lucrătoare, ora 24,00, din perioada de 5 zile lucrătoare de la vacantarea locului de muncă. Perioada respectivă se calculează începând cu data vacantării, respectiv creării locului de muncă, în situaţia în care această dată nu este declarată zi nelucrătoare, sau cu prima zi lucrătoare, în situaţia în care vacantarea locului de muncă s-a realizat într-o zi declarată nelucrătoare.(5) Termenul de o zi de la data ocupării locului de muncă, prevăzut la art. 10 alin. (3) din lege, se îndeplineşte la sfârşitul primei zile lucrătoare, ora 24,00, următoare datei în care s-a ocupat locul de muncă în condiţiile legii.(6) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante sau ocuparea acestora se poate realiza prin serviciul on-line oferit de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prevăzut la alin. (2), începând cu data de la care acest serviciu on-line devine operativ, dată care se face publică de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe pagina de internet a instituţiei.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 4(1) Furnizorii de servicii prevăzuţi la art. 10 alin. (2) din lege vor comunica agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna expirată, date privind şomerii mediaţi şi încadraţi în muncă.(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se va face pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 5Prin motive neimputabile, în sensul art. 17 alin. (1) din lege, se înţelege:a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 56 alin. (1) lit. a), b), d), e), g) şi i), art. 61 lit. c) şi d), art. 65 alin. (1), art. 95 alin. (4) din Legea nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;------------Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.b) încetarea raportului de muncă la iniţiativa angajatorului, prin notificare scrisă, în temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;------------Lit. b) a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.c) încetarea de drept a raportului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav în cazul decesului persoanei cu handicap grav, în temeiul art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare;d) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazului în care funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 54 lit. a) din aceeaşi lege;e) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 98 alin. (1) lit. e) şi h) şi art. 99 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;f) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari angajaţi pe bază de contract când sunt clasaţi «inapt pentru serviciu militar» sau «apt limitat» de către comisiile de expertiză medico-militară;g) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari angajaţi pe bază de contract, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;h) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari angajaţi pe bază de contract care nu mai îndeplinesc condiţiile specifice, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, respectiv al ministrului administraţiei şi internelor, pentru ocuparea funcţiei;i) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari angajaţi pe bază de contract ca urmare a retragerii avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor la care urmează să aibă acces de către autorităţile competente;j) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari la expirarea termenului contractului, în situaţia în care nu sunt posibilităţi de reînnoire, din cauza reducerii funcţiilor ca urmare a desfiinţării, restructurării sau a dislocării unităţii, precum şi în situaţia în care una dintre părţi nu mai optează pentru reînnoirea contractului;k) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari la împlinirea limitei de vârstă în serviciu, stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 6(1) În vederea acordării drepturilor ori măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă care se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, veniturile prevăzute la art. 5 pct. IV lit. c), art. 17 alin. (1) lit. f), art. 34 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) şi art. 66 alin. (1) din lege sunt venituri lunare, care se determină prin raportarea venitului impozabil, certificat de către organele fiscale teritoriale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la numărul de luni aferente unui an fiscal.(2) Informaţiile privind veniturile certificate prevăzute la alin. (1) se obţin la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de la organele fiscale teritoriale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din adeverinţele de venit eliberate în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Adeverinţele de venit pot fi emise şi transmise şi în formă electronică, în baza unui protocol încheiat între cele două agenţii în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În cazul în care persoana se prezintă cu adeverinţa de venit eliberată, conform prevederilor legale, de către organele fiscale teritoriale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inclusiv prin intermediul spaţiului privat virtual, reglementat prin Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul acordării drepturilor şi măsurilor de stimulare prevăzute la alin. (1), agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt obligate să o accepte. (la 21-10-2016, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 7Reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitiva, nu mai este posibila, potrivit art. 17 alin. (1) lit. j) din lege, la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, în situaţia în care postul ocupat de aceasta a fost desfiinţat.  +  Articolul 8(1) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege se consideră că nu au reuşit sau nu au putut să se încadreze în muncă dacă fac dovada că în perioada de 60 de zile de la data absolvirii s-au înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii sau care nu se supun potrivit legii condiţiei de acreditare, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.(2) Dovada înregistrării la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prevăzuţi la alin. (1), se face cu o adeverinţă eliberată de furnizori, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.  +  Articolul 9Abrogat.------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 10(1) Pentru a se asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, persoanele prevăzute la art. 20 şi 221 din lege pot încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în a cărei rază îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori îşi exercită dreptul de rezidenţă potrivit legii, un contract de asigurare pentru şomaj conform modelului prezentat în anexa nr. 3.(2) În vederea încheierii unui contract de asigurare pentru şomaj, calitatea de asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se dovedeşte cu contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ al calităţii de asigurat în cadrul acestor sisteme de asigurări sociale, eliberat de instituţiile competente potrivit legii, în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat sau în format pe hârtie în original. (la 21-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 ) (2^1) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) se pot obţine de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti din sistemele informatice ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale Casei Naţionale de Pensii Publice, prin sistemul informatic al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în condiţiile în care persoanele prevăzute la art. 20 şi 22^1 din lege solicită şi îşi exprimă expres acordul în acest sens. (la 21-10-2016, Articolul 10 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 ) (2^2) Prevederile alin. (2^1) se aplică de la data la care documentele justificative sunt disponibile electronic Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin sistemele informatice, dată care se face publică pe pagina de internet a instituţiei. (la 21-10-2016, Articolul 10 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 ) (3) Prin întreprinzători persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale, precum şi prin persoane fizice autorizate, prevăzuţi la art. 20 lit. c) din lege, se înţelege inclusiv soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerţului şi autorizată/autorizat să funcţioneze ea însăşi/el însuşi ca titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare, în condiţiile legii.(4) În vederea încheierii unui contract de asigurare pentru şomaj, calitatea de soţie/soţ a titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate prevăzută la alin. (3) se dovedeşte cu documentul emis conform prevederilor legale de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 11(1) În vederea încheierii contractelor de asigurare pentru şomaj cu persoanele prevăzute la art. 20 şi 22^1 din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti pot împuternici agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază persoanele îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori îşi exercită dreptul la rezidenţă potrivit legii.------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(2) Împuternicirea de reprezentare se va da şefului agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 12Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 22 alin. (2) şi art. 22^1 alin. (2) din lege ca limită inferioară a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la art. 20 şi art. 22^1 alin. (1) din lege prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj şi la care se calculează contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plăteşte această contribuţie.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 13Abrogat.------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 149 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008.  +  Articolul 14Abrogat.------------Art. 14 a fost abrogat de litera a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.  +  Articolul 15(1) Şomerii prevăzuţi la art. 17 din lege, care realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizaţie de şomaj în condiţiile art. 34 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege, dacă dovedesc că acele venituri, determinate potrivit art. 6, nu depăşesc valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna pentru care se face dovada.(1^1) Şomerii prevăzuţi la art. 17 din lege, care realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii şi a căror activitate autorizată potrivit legii a încetat anterior datei la care solicită acordarea indemnizaţiei de şomaj, vor beneficia de indemnizaţie de şomaj în condiţiile art. 34 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege, indiferent de venitul realizat, determinat potrivit art. 6, dacă dovedesc încetarea legală a activităţii autorizate potrivit legii. (la 06-12-2016, Articolul 15 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^2) Şomerii a căror activitate autorizată potrivit legii a început ulterior datei la care încetează plata indemnizaţiei de şomaj conform prevederilor legale nu au obligaţia de a restitui indemnizaţia de şomaj de care au beneficiat, dacă dovedesc că au început activitatea autorizată potrivit legii după încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj. (la 06-12-2016, Articolul 15 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) Prin activităţi autorizate potrivit legii se înţelege:a) activităţile economice desfăşurate de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale conform legii;b) exercitarea profesiilor liberale potrivit dispoziţiilor legale speciale;c) exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de către zilieri;d) activităţi desfăşurate de persoane fizice în urma cărora se realizează venituri din agricultură, silvicultură sau piscicultură conform art. 71 din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;e) activităţi în urma cărora se realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor conform art. 61 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(3) Se consideră că nu realizează venituri, potrivit prevederilor art. 5 pct. IV lit. c), art. 17 alin. (1) lit. f), art. 34 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) şi art. 66 alin. (1) din lege:a) persoanele care nu realizează venituri impozabile sau care realizează venituri neimpozabile în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;b) persoanele care realizează venituri din salarii reprezentând plăţi compensatorii acordate persoanelor disponibilizate din bugetul angajatorului, în temeiul contractului colectiv de muncă aplicabil;c) persoanele care realizează venituri din investiţii, venituri din premii şi din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare şi venituri din alte surse, definite conform Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;d) persoanele care realizează venituri reprezentând indemnizaţie de neconcurenţă care se acordă pe perioada de neconcurenţă, de către angajator, ulterior încetării contractului individual de muncă, conform art. 21 şi 22 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;e) persoanele care realizează venituri reprezentând participarea la profit, care se acordă de către angajator salariaţilor, administratorilor sau managerilor, ulterior încetării contractului individual de muncă, respectiv contractului de mandat sau contractului de management, conform prevederilor legale;f) persoanele care realizează venituri din indemnizaţia primită conform prevederilor legale, cu ocazia organizării alegerilor locale, alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor sau alegerilor prezidenţiale. (la 06-12-2016, Alineatul (3) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) -------------Art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 16Prin nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii, potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se înţelege:a) neîndeplinirea condiţiilor legale de pensionare pentru limita de vârsta;b) situaţia în care persoana nu beneficiază de pensie de invaliditate;------------Lit. b) a art. 16 a fost modificată de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.c) nesolicitarea pensionării anticipate, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 17(1) În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1^2) din lege, stagiul de cotizare aferent unui contract individual de muncă cu timp parţial se stabileşte ca raport între timpul de muncă pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă cu timp parţial şi durata normală a timpului de muncă.(2) În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1^3) din lege, stagiul de cotizare aferent unui contract de muncă temporară se stabileşte luându-se în considerare atât durata fiecărei misiuni prevăzute în contractul de muncă temporară, cât şi timpul în care persoanele se află la dispoziţia agentului de muncă temporară, între misiuni.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 18(1) În vederea certificării stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege şi a stabilirii dreptului la indemnizaţie de şomaj, angajatorii au obligaţia de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverinţă din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru care s-au datorat conform prevederilor legale, la bugetul asigurărilor pentru şomaj, contribuţiile prevăzute la art. 26 şi 27 din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 26, precum şi, după caz, dacă se regăsesc în situaţia prevăzută la art. 34 alin. (2) din lege.(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi plătitorilor veniturilor persoanelor cărora le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege.(3) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) va conţine şi date cu privire la perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege au fost suspendate, precum şi data şi motivul încetării acestora. Datele privind raporturile de muncă sau de serviciu se verifică şi se certifică de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pe baza înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă, pentru perioadele până la data de 31 decembrie 2010, şi în situaţia raporturilor de muncă pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă prin sistemul informatic al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă de către Inspecţia Muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.(4) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) se verifică şi se certifică în ceea ce priveşte datele referitoare la baza de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, pe baza informaţiilor cuprinse în declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, depuse de angajator sau plătitorul de venit, care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice.(5) În situaţia în care până la data de 31 decembrie 2010 nu există întocmit carnet de muncă, dovada existenţei unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 se efectuează cu alte acte prevăzute de lege.(6) În situaţia în care sunt identificate neconcordanţe între conţinutul adeverinţei şi informaţiile din cuprinsul declaraţiilor prevăzute la alin. (4) depuse de angajator sau plătitorul de venit şi/sau înscrisurile efectuate în carnetul de muncă până la data de 31 decembrie 2010 ori se constată că angajatorul sau plătitorul de venit prevăzut la alin. (2) nu a depus potrivit prevederilor legale declaraţia lunară, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă solicită în scris angajatorului corectarea respectivelor documente şi depunerea lor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, cu excepţia declaraţiei lunare care se depune potrivit prevederilor din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.(7) Neeliberarea de către angajator sau plătitorul de venit prevăzut la alin. (2) a adeverinţei prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie, potrivit art. 113 lit. j) din lege şi se sancţionează cu amenda prevăzută la art. 114 alin. (1) lit. a) din lege de către organele de control măsuri active ale structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă care au competenţa constatării şi sancţionării celorlalte contravenţii prevăzute de lege.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 19(1) Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie 2002 se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, potrivit art. 36 din lege, în baza certificatului întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(2) Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie 2002 se face, după caz, pe baza:a) informaţiilor cuprinse în declaraţiile lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în declaraţiile privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj, depuse de angajator sau plătitorul de venit ori, după caz, persoanele care aveau obligaţia depunerii declaraţiei, conform prevederilor legale, pentru perioade anterioare lunii ianuarie 2011;b) informaţiilor cuprinse în declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, depuse de angajator sau plătitorul de venit, care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice, pentru perioade începând cu luna ianuarie 2011;c) contractului de asigurare pentru şomaj, prin însumarea perioadelor pentru care s-a achitat contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj.(3) Certificarea stagiilor de cotizare prevăzute la alin. (2) se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin certificatul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 25.(4) Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2011, este cea stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.(5) În situaţiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), derularea raporturilor de muncă sau de serviciu ori a raporturilor juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege nu poate fi dovedită prin declaraţiile prevăzute la alin. (2), în vederea stabilirii şi certificării stagiului de cotizare, pot fi valorificate şi alte acte doveditoare, întocmite în condiţiile legii, respectiv acte în temeiul cărora s-au stabilit şi derulat raporturile juridice.(6) Obligaţia prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin. (5) revine persoanei în cauză.(7) Prin excepţie, în situaţia persoanelor care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege, certificarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege se face pe baza informaţiilor din cuprinsul declaraţiilor de natura celor prevăzute la alin. (2) şi a adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. 18 sau, după caz, doar pe baza adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. 18, în cazul în care se constată că angajatorul nu a depus declaraţia de natura celor prevăzute la alin. (2).(8) Prin excepţie, în situaţia persoanelor prevăzute la art. 19 din lege care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, certificarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege se face pe baza informaţiilor din cuprinsul declaraţiilor de natura celor prevăzute la alin. (2) în cazul în care se constată că angajatorul şi-a suspendat/încetat activitatea. (la 06-12-2016, Articolul 19 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------Art. 19 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 19^1(1) Prin salariu de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se înţelege baza lunară de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzută la titlul IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiul de cotizare.------------Alin. (1) al art. 19^1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.(2) Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevăzută la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj la care aceste persoane s-au asigurat, potrivit legii, şi la care s-a calculat şi s-a plătit contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj prevăzută la art. 28 din lege.(3) Pentru persoanele fizice care au realizat venituri de natură profesională pentru care, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003şi alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare, s-a datorat şi s-a plătit contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevăzută la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se vor avea în vedere veniturile determinate prin aplicarea asupra veniturilor realizate de persoanele asigurate obligatoriu pentru activităţile desfăşurate pe baza contractelor de drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau pe baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil a unui coeficient rezultat ca raport între cota de contribuţie individuală de asigurări pentru şomaj şi cota de contribuţie datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit legii, de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj.------------Alin. (3) al art. 19^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.(4) Începând cu declararea contribuţiilor sociale datorate conform legii, potrivit titlului IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, pe baza informaţiilor cuprinse în declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, depuse de angajator, potrivit prevederilor legale, şi puse la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, pe cale electronică, din sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice, se calculează prin împărţirea numărului de ore efectiv lucrate în lună, în care se includ şi orele suspendate în lună pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator, conform legii, la numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). Rezultatul obţinut se corelează cu numărul de zile lucrătoare în lună. În situaţia în care rezultatul obţinut este egal cu numărul de zile lucrătoare în lună, stagiul de cotizare este egal cu o lună. În situaţia în care rezultatul obţinut este mai mic decât numărul de zile lucrătoare în lună, la stabilirea stagiului de cotizare se iau în considerare numai zilele cu normă întreagă lucrate în lună, calculate potrivit modalităţii de calcul. În situaţia în care rezultatul obţinut ca urmare a aplicării formulei este exprimat în fracţiuni de zile cu normă întreagă lucrată în lună, orele care corespund unei fracţiuni de zile cu normă întreagă lucrată în lună vor fi considerate ca o zi cu normă întreagă lucrată în lună.------------Alin. (4) al art. 19^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.(5) Pentru asiguraţii cu mai multe contracte individuale de muncă, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se obţine prin însumarea numărului de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, calculate conform alin. (4), pentru fiecare contract individual de muncă.------------Alin. (5) al art. 19^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.(6) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (4) teza 1, pentru perioadele în care se aplică scutire de la plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei, potrivit dispoziţiilor legale, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculează cu formula: numărul de ore efectiv lucrate în lună, în care se includ şi orele suspendate în lună pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator conform legii, la care se adaugă numărul de ore suspendate în lună în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii, iar rezultatul se împarte la numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).------------Alin. (6) al art. 19^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.(7) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (4) teza 1, pentru perioada pentru care se aplică scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010, aprobată prin Legea nr. 185/2010, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculează cu formula: numărul de ore efectiv lucrate în lună, în care se includ şi orele suspendate în lună pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator, conform legii, la care se adaugă numărul de ore suspendate în lună, conform legii, în care nu se includ orele suspendate pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator conform legii, iar rezultatul se împarte la numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).------------Alin. (7) al art. 19^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.(8) Pentru persoanele care au realizat venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care au realizat venituri din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil, perioadele în care s-au datorat contribuţiile individuale de asigurări pentru şomaj în conformitate cu prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare, constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj.------------Alin. (8) al art. 19^1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(9) În situaţia consilierilor locali, judeţeni sau ai municipiului Bucureşti, care realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă, în condiţiile în care pentru aceste persoane şi asupra veniturilor respective există obligaţia de plată a contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform prevederilor legale, perioada reprezentând luna în care se realizează astfel de venituri şi în care se datorează contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform prevederilor legale, constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj. (la 21-10-2016, Articolul 19^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 ) ---------------Art. 19^1 [cu alin. (1) şi (2)] a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 312 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 15 martie 2006.  +  Articolul 20Prin a căuta activ un loc de muncă, potrivit art. 41 alin. (1) lit. d) din lege, se înţelege a dovedi că persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de muncă la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti la care se află în evidenţă, în afara datei programării lunare, sau la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 20^1(1) Obligaţia prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. e) din lege se consideră îndeplinită în situaţia în care înştiinţarea în scris cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă în cazul persoanei beneficiare de indemnizaţie de şomaj se realizează prin transmiterea, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical, a unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte seria şi numărul certificatului de concediu medical, data acordării acestuia, numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, datele de identificare ale persoanei căreia i s-a eliberat certificatul de concediu medical şi adresa la care aceasta persoană va locui pe perioada valabilităţii concediului medical.(2) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) se poate transmite prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare: fax, poştă, e-mail sau prin depunerea acesteia la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă unde este înregistrată persoana beneficiară de indemnizaţie de şomaj, în numele acestei persoane, de către un membru de familie sau, după caz, de către o altă persoană.(3) Termenul de 24 de ore de la data acordării concediului medical prevăzut la art. 41 alin. (1) lit. e) din lege şi la alin. (1) din prezentul articol se îndeplineşte la sfârşitul zilei următoare datei în care s-a acordat concediul medical, în situaţia în care aceasta nu este declarată zi nelucrătoare, sau în prima zi lucrătoare, în situaţia în care acordarea concediului medical s-a realizat în zilele declarate nelucrătoare, sau la împlinirea termenului.---------------Art. 20^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.  +  Articolul 21Casele teritoriale de pensii au obligaţia, potrivit art. 41 alin. (3) din lege, de a comunica agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti beneficiarii indemnizaţiilor de şomaj cărora li s-a stabilit dreptul la pensie, în termen de 3 zile de la data stabilirii acestui drept, cu menţionarea datei privind punerea în plată a pensiei.  +  Articolul 22Respingerea cererii privind acordarea indemnizaţiei de şomaj, pentru motivele prevăzute la art. 42 alin. (1) din lege, se face prin dispoziţie de respingere semnată de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 23(1) Indemnizaţia de şomaj prevăzută la art. 39 alin. (2) şi la art. 40 alin. (1) din lege se acorda integral dacă beneficiarul s-a aflat în şomaj pe întreaga perioada a lunii respective.(2) Indemnizaţia de şomaj pentru fracţiuni de luna, prevăzută la art. 43 alin. (2) din lege, se calculează prin raportarea cuantumului stabilit conform art. 39 alin. (2) şi art. 40 alin. (1) din lege la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul de zile din luna respectivă pentru care şomerul beneficiază de indemnizaţia de şomaj.  +  Articolul 24(1) Încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj în situaţia prevăzută la art. 44 lit. b) din lege se aplică persoanelor care deţineau autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare al unei societăţi comerciale anterior datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, precum şi persoanelor care desfăşoară activităţi în calitate de zilier sau activităţi în urma cărora se realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor sau venituri din agricultură, silvicultură ori piscicultură conform art. 61 sau 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(2) Încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege se face cu data de întâi a lunii în care beneficiarul a realizat venituri mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare.-------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.(3) În cazul persoanelor cărora le-a încetat plata indemnizaţiei de şomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege şi care încheie un nou contract de asigurare, perioada de cotizare realizată anterior acordării indemnizaţiei de şomaj se ia în calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, în condiţiile prevăzute la art. 37^1 din lege.---------------Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.(4) Prevederile art. 44 lit. c) din lege se aplica beneficiarilor indemnizaţiei de şomaj care dobândesc autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare al unei societăţi comerciale după data înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.  +  Articolul 25Prin refuz nejustificat, prevăzut la art. 44 lit. d) şi e) din lege, se înţelege situaţia în care beneficiarul indemnizaţiei de şomaj nu acceptă soluţiile legate de încadrarea în muncă sau, după caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite pe baza consilierii sau medierii, precum şi situaţia în care nu a prezentat dovada prevăzută la art. 41 alin. (1^2) din lege.---------------Art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.  +  Articolul 26Prevederile art. 44 lit. h) din lege se aplica numai dacă beneficiarul indemnizaţiei de şomaj a anunţat în scris agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în a carei evidenta se afla despre plecarea sa în străinătate.  +  Articolul 27(1) Măsura suspendării plăţii indemnizaţiei de şomaj, prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) din lege, se revoca în situaţia în care beneficiarul probează cu acte justificative că nu şi-a îndeplinit aceasta obligaţie din motive neimputabile lui.(2) Se considera motive neimputabile beneficiarului următoarele situaţii:a) naşterea unui copil;b) căsătorie;c) îmbolnăvire;d) decesul soţului, soţiei sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv;e) forţă majoră.(3) Beneficiarul trebuie să prezinte actele justificative prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege.  +  Articolul 28Măsura suspendării, a revocării suspendării şi a încetării plăţii indemnizaţiei de şomaj se stabileşte prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 29În sensul prevederilor art. 46 din lege, drepturile băneşti cuvenite şomerilor cu titlu de indemnizaţie de şomaj pot face obiectul executării silite pentru debite provenite din plata necuvenită a acestora, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere ori pentru sumele datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, precum şi în cazurile prevăzute de dispoziţii legale speciale.  +  Articolul 29^1Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 48^1 din lege se face în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Art. 29^1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 29^2Abrogat.-------------Art. 29^2 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 29^3Abrogat.------------Art. 29^3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 29^4Abrogat.-------------Art. 29^4 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 29^5Abrogat.-------------Art. 29^5 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 29^6Abrogat.-------------Art. 29^6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 30Prin concediere colectivă se înţelege concedierea colectivă definită potrivit art. 68 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 31(1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti pot acorda, la cerere, servicii de preconcediere, prevăzute la art. 51 din lege, oricărei persoane asigurate, ameninţate de riscul de a deveni şomer.(2) Cererea privind acordarea serviciilor de preconcediere se va completa conform modelului prezentat în anexa nr. 6.  +  Articolul 32Pentru aplicarea prevederilor art. 55 alin. (1) din lege contractele dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti şi furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă se încheie conform modelului prezentat în anexa nr. 7.  +  Articolul 33(1) În aplicarea art. 59 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă fac cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă denumirea şi datele de contact ale angajatorilor prevăzute în formularul al cărui model este prezentat în anexa nr. 1A, prin publicarea sau afişarea acestora.(2) Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege, preselecţia candidaţilor în scopul stabilirii raportului de muncă sau de serviciu se va face la cererea angajatorului care a comunicat locul de muncă vacant, în funcţie de criteriile impuse de acesta şi cu respectarea prevederilor legale.------------Art. 33 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 34(1) Pentru a fi luaţi în evidenta în vederea medierii şomerii prevăzuţi la art. 61 alin. (2) din lege depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeana sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 8, urmând ca, în cazul neîncadrării lor în muncă, cererea să fie reînnoită la un interval de 6 luni.(2) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din lege, beneficiază de serviciile de mediere gratuite şi persoanele prevăzute la art. 16 lit. c)-f) din lege, dacă depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.------------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.(3) Cererile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 31 se pot transmite şi prin fax, prin e-mail sau prin poştă. (la 21-10-2016, Articolul 34 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 35(1) Programele de formare profesională prevăzute la art. 63 alin. (1) din lege, prin care pot fi iniţiate, calificate, recalificate, perfecţionate sau specializate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, se organizează ţinându-se seama de profilurile profesionale, profilurile şi standardele ocupaţionale, după cum urmează:a) la cererea expresă a angajatorilor care doresc să încadreze persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau să asigure formare profesională persoanelor angajate, aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege;------------Lit. a) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.b) la cererea persoanelor care doresc să presteze o activitate autorizată conform legii sau a persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege;------------Lit. b) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.c) pe baza analizelor şi studiilor de specialitate privind necesarul actual şi prognozat de forţa de muncă.(2) Pentru aplicarea art. 63 alin. (1) din lege se vor corela programele de formare profesională şi cu programele de şcolarizare ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea adaptării pregătirii profesionale la cerinţele reale ale pieţei muncii.  +  Articolul 36(1) Pentru aplicarea art. 64 alin. (2) din lege, la formele de pregătire profesională, organizate în condiţiile legii, sunt admise persoane apte de muncă, având nivelul de pregătire necesar şi care au beneficiat de informare şi consiliere privind cariera, prin centrele de informare şi consiliere profesională din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.(2) Pentru stabilirea formei, grupului şi tipului de program de formare profesională se va tine seama de nivelul general de pregătire, dovedit prin acte de studii.(3) La programele de formare profesională organizate pentru calificări de nivelul I, prevăzute în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, pot fi admise şi persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu.------------Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.(4) Abrogat.------------Alin. (4) al art. 36 a fost abrogat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.(5) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti pot organiza programe de formare profesională speciale pentru persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau pentru persoanele cu handicap.(6) Persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau persoanele cu handicap vor fi cuprinse în programele de formare profesională la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.  +  Articolul 36^1Persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională, dacă dovedesc că acele venituri nu depăşesc valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna pentru care se face dovada.-------------Art. 36^1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 36^2(1) În vederea aplicării prevederilor art. 66 alin. (4) din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti organizează programe de formare profesională, în colaborare cu unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei.(2) În vederea participării la programele de formare profesională prevăzute la alin. (1), unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei vor asigura selecţia persoanelor aflate în detenţie.(3) Selecţia prevăzută la alin. (2) se va realiza atât pe baza criteriilor specifice de selecţie, cât şi din punct de vedere medical şi al nivelului de pregătire, precum şi în funcţie de perioada rămasă de executat până la eliberare, pentru a se asigura participarea acestora pe întreaga durată a programului de formare profesională.------------Art. 36^2 a fost introdus de pct. 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 36^3(1) Prin sintagma nu se pot deplasa zilnic, potrivit art. 66^1 alin. (2) lit. d) din lege, se înţelege:a) nu există mijloace de transport în comun de la domiciliu la locul de desfăşurare a programului de formare profesională;b) mijloacele de transport în comun existente nu pot asigura deplasarea persoanei cu cel mult două ore înainte şi după orele de curs pe traseul de la domiciliu la locul de pregătire.(2) Pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, potrivit art. 66^1 alin. (2) lit. d) din lege, decontarea cheltuielilor de transport se face pentru cel mult patru deplasări, pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în cursul unei luni, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.------------Art. 36^3 a fost introdus de pct. 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 37(1) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, care urmează programele de formare profesională, au următoarele obligaţii:a) să participe la toate activităţile cuprinse în programul de formare profesională, să îndeplinească toate cerinţele prevăzute de acesta şi să se prezinte la examenul de absolvire sau la reexaminare;-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 37 a fost modificată de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.b) să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională prevăzute la art. 66^1 alin. (2) şi (3) din lege, dacă nu se prezintă la primul examen de absolvire sau la reexaminare, cu excepţia cazului în care neprezentarea se datorează unor motive neimputabile persoanei;c) să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională prevăzute la art. 66^1 alin. (2) şi (3) din lege, dacă, după absolvire, refuză nejustificat încadrarea în muncă oferită de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti.(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b) revine şi persoanelor prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege.(3) Se consideră motive neimputabile persoanei, în sensul alin. (1) lit. b), următoarele situaţii:a) naşterea unui copil;b) căsătorie;c) îmbolnăvire;d) decesul soţului, soţiei sau rudelor până la gradul al doilea inclusiv;e) îndeplinirea obligaţiilor militare;f) forţa majoră.(4) Situaţiile prevăzute la alin. (3) se probează cu acte justificative, în termen de 30 de zile de la data primului examen de absolvire sau de la data reexaminării.(5) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege, care urmează programe de formare profesională finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se pot retrage de la aceste programe, fără a suporta cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională, pentru a se încadra în muncă, pentru a începe o activitate economică în condiţiile legii, pentru a se pensiona, pentru a beneficia de concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap, pentru a urma o formă de învăţământ sau în cazul în care starea sănătăţii nu le permite continuarea programului, dacă dovedesc că se află în una dintre aceste situaţii cu actul privind încadrarea în muncă, autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare, decizia de pensionare, decizia de stabilire a dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap ori adeverinţe prin care se atestă situaţiile menţionate, emise de Casa Naţională de Pensii Publice şi Agenţia Naţională de Prestaţii şi Inspecţie Socială, adeverinţă prin care se atestă că este înscris într-o formă de învăţământ, respectiv cu acte medicale. (la 06-12-2016, Articolul 37 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (6) Dacă numărul absenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire, cursantul va fi exmatriculat, fără a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, fiind obligat să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională până la data exmatriculării sale, urmând, după caz, să îi fie încetată plata indemnizaţiei de şomaj conform art. 44 lit. e) din lege.(7) Neprezentarea la examenul de absolvire sau la reexaminare a persoanelor care participă la programe de formare profesională gratuite, din alte motive decât cele prevăzute la alin. (3), constituie refuz nejustificat în sensul art. 25 şi, după caz, atrage încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj conform art. 44 lit. e) din lege.-------------Alin. (7) al art. 37 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.------------Art. 37 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 38(1) În cazul în care formarea profesională se realizează, potrivit art. 67 alin. (2) din lege, de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin furnizori de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii, selectarea acestora se va face cu respectarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, instituite prin Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.(2) Selecţia furnizorilor conform alin. (1) se organizează, de regulă, o singură dată pe an pentru fiecare program de formare profesională, în ocupaţiile, meseriile şi profesiile cuprinse în Planul naţional de formare profesională. (la 06-12-2016, Actul a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 39În aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) din lege, pentru organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare pentru ocupaţii sau meserii neincluse în Clasificarea ocupaţiilor din România este necesar ca cei interesaţi să solicite avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 40(1) Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se acordă numai dacă persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de maximum 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizaţie de şomaj ca urmare a angajării, următoarele documente:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; (la 06-12-2016, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 40 a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie;d) document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.(1^1) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, documentele se transmit şi se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana solicitantă. (la 06-12-2016, Articolul 40 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^2) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (1^1), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 40 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^3) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de sumele reprezentând completarea veniturilor potrivit art. 72 din lege. (la 06-12-2016, Articolul 40 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^4) În situaţia în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (1^2), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din lege, prin depunerea unei noi cereri însoţită de toate documentele prevăzute la alin. (1), în termenul de decădere din drepturi de 60 de zile prevăzut la alin. (1). (la 06-12-2016, Articolul 40 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) Sumele neîncasate de beneficiar se prescriu la expirarea termenului general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de lege.------------Art. 40 a fost modificat de pct. 26 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 41(1) Beneficiarul drepturilor prevăzute la art. 72 din lege va depune lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeana sau a municipiului Bucureşti unde se afla în evidenta dovada emisă de angajator din care să reiasă că a fost încadrat în muncă.(2) În situaţia în care beneficiarul nu prezintă în termenul prevăzut la alin. (1) dovada încadrării în muncă, plata drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se va face o data cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada.(3) Documentul prevăzut la alin. (1) se poate depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. (la 06-12-2016, Articolul 41 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (4) În situaţia în care documentul transmis în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (3), nu este lizibil, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicită persoanei redepunerea acestuia în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentul transmis ca urmare a acestei solicitări este considerat a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 41 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (5) În situaţia în care persoana nu redepune documentul solicitat în termenul prevăzut la alin. (4), plata drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se va face odată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada lizibilă. (la 06-12-2016, Articolul 41 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 42Nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 72 din lege persoanele care, în perioada pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj, îşi pierd calitatea de angajat, cu excepţia persoanelor aflate în situaţia prevăzută la art. 73 alin. (1) din lege.  +  Articolul 42^1Persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 73 alin. (1) din lege vor depune o dată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la art. 41 alin. (1), şi documentele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. b), c) şi d).------------Art. 42^1 a fost introdus de pct. 27 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 43Calculul pentru fracţiuni de luna al drepturilor menţionate la art. 72 din lege se face conform regulii prevăzute pentru indemnizaţia de şomaj la art. 23 alin. (2) din prezentele norme.  +  Articolul 43^1(1) Dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 73^1 alin. (1)*) din lege, se acordă absolvenţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ sau absolvenţi ai şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa;b) nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 73^1 alin. (5) din lege;c) nu au avut raporturi de muncă sau de serviciu în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor şi încadrarea în muncă;d) se încadrează în muncă potrivit art. 73^1 alin. (1) din lege în termen de 12 luni de la data absolvirii.(2) Pentru acordarea primei prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege, persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de maximum 60 de zile de la data angajării după absolvirea studiilor, următoarele documente:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 23;b) actul de identitate al absolventului, în copie;c) actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie; (la 06-12-2016, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 43^1 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) e) actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie;f) declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor şi în perioada cuprinsă între această dată şi încadrarea în muncă nu a avut raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi că la data solicitării dreptului nu urmează o formă de învăţământ;g) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă şi nu are obligaţia, potrivit legii, de a o angaja;h) angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.(3) Termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege.(4) Absolvenţii prevăzuţi la art. 73^1 alin. (1) din lege beneficiază de dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege, o singură dată pentru fiecare dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de învăţământ reglementat prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:a) învăţământ secundar superior - ciclul inferior al liceului;b) învăţământ secundar superior - ciclul superior al liceului sau învăţământ profesional;c) învăţământ terţiar nonuniversitar - învăţământ postliceal;d) învăţământ superior. (la 06-12-2016, Alineatul (4) din Articolul 43^1 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (5) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. (la 06-12-2016, Articolul 43^1 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (6) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (5) nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 43^1 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (7) În situaţia în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (6), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute art. 73^1 alin. (1) din lege, prin depunerea unei noi cereri însoţită de toate documentele prevăzute la alin. (2), în termenul de decădere din drepturi de 60 de zile prevăzut la alin. (2). (la 06-12-2016, Articolul 43^1 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (8) În cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, actul de identitate se prezintă în original sau în copie legalizată în vederea efectuării, de către personalul agenţiei, a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate şi celelalte documente se transmit şi se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către titular. (la 06-12-2016, Articolul 43^1 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) -------------Art. 43^1 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 43^2(1) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt judeţ, dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acordă de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde beneficiarul s-a aflat în evidenţă, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi stabileşte noul domiciliu, care va acorda, după caz, şi celelalte drepturi prevăzute de lege şi va urmări respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor.(2) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadraţi, precum şi, în situaţia prevăzută la art. 73^1 alin. (6) din lege, documentele prevăzute la art. 43^1 alin. (2) lit. e) şi g).(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se prezintă fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, fie prin fax sau e-mail. (la 21-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 43^2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 ) (3^1) În situaţia în care documentele transmise în termen prin modalităţile prevăzute la alin. (3), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 43^2 a fost completat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit documentele menţionate la alin. (2) li se va cere, în scris, de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă să prezinte aceste documente în termen de 15 zile de la data primirii comunicării.(5) Dacă în urma solicitării prevăzute la alin. (3^1) sau alin. (4), absolventul nu redepune documentele care nu sunt lizibile, respectiv nu prezintă actele doveditoare, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va contacta angajatorul cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu pentru clarificarea statutului acestuia şi, în funcţie de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale. (la 06-12-2016, Alineatul (5) din Articolul 43^2 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------Art. 43^2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 43^3(1) Dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege se acordă absolvenţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj, potrivit legii;b) nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 73^1 alin. (5) din lege;c) se încadrează în muncă potrivit art. 73^1 alin. (1) din lege;d) le încetează plata indemnizaţiei de şomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege, ca urmare a încadrării în muncă;e) îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu angajatorul la care s-au încadrat în muncă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării.(2) Pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege, persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde s-au aflat în evidenţă sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul, în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării, următoarele documente:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 24;b) actul de identitate al absolventului, în copie;c) abrogată.---------------Litera c) a alin. (2) al art. 43^3 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.d) declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi că la data solicitării dreptului şi în perioada în care se află în plata indemnizaţiei de şomaj nu urma o formă de învăţământ;e) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani de la data angajării acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă, nu avea obligaţia, potrivit legii, de a o angaja şi a menţinut raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanei pentru o perioadă de 12 luni, pentru absolvenţii care nu au beneficiat de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege. În situaţia în care absolvenţii au beneficiat de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege, condiţia privind menţinerea raporturilor de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de 12 luni se verifică pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă de inspecţia muncii.---------------Litera e) a alin. (2) al art. 43^3 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.(3) Termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de suma prevăzută la art. 73^1 alin. (2) din lege.(4) Dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege se acordă după menţinerea cu angajatorul la care s-au încadrat în muncă a raporturilor de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde absolventul s-a aflat în evidenţă sau, după caz, i-a fost transferat dosarul.(5) Dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege se poate cumula cu dreptul sub formă de primă prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege, precum şi cu prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege sau cu prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege.(6) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. (la 06-12-2016, Articolul 43^3 a fost completat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (7) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (6), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 43^3 a fost completat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (8) În situaţia în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (7), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute art. 73^1 alin. (2) din lege, prin depunerea unei noi cereri însoţită de toate documentele prevăzute la alin. (2), în termenul de decădere din drepturi de 60 de zile prevăzut la alin. (2). (la 06-12-2016, Articolul 43^3 a fost completat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (9) În cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, actul de identitate se prezintă în original sau în copie legalizată în vederea efectuării, de către personalul agenţiei, a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate şi celelalte documente se transmit şi se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către titular. (la 06-12-2016, Articolul 43^3 a fost completat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) -------------Art. 43^3 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 43^4Drepturile băneşti prevăzute la art. 73^1 alin. (1) şi (2) din lege, stabilite şi neîncasate de beneficiar, se prescriu la expirarea termenului general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de lege.-------------Art. 43^4 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 43^5(1) Prevederile art. 73^2 alin. (1) din lege se aplică în situaţia în care şomerii îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 73^2 alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) din lege şi nu au mai beneficiat de prima de activare în ultimele 12 luni.(2) Nu beneficiază de prima de activare prevăzută la art. 73^2 din lege persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată de cel mult 3 luni, iar ulterior încadrării în muncă se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată mai mare de 3 luni sau nedeterminată.(3) Pentru acordarea primei de activare prevăzute la art. 73^2 din lege, persoanele vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de maximum 30 de zile de la data angajării, următoarele documente:a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 32;b) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, care să ateste încadrarea în muncă conform art. 73^2 din lege, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat;c) angajament pentru respectarea art. 73^3 din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 33, care constituie titlu executoriu, potrivit legii;d) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimele 12 luni acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.(4) Documentele prevăzute la alin. (3) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, documentele se transmit şi se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana solicitantă, în situaţia acelora care nu sunt în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.(5) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (4), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(6) Termenul prevăzut la alin. (3) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima de activare prevăzută la art. 73^2 din lege.(7) În situaţia în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (5), aceasta poate solicita acordarea dreptului prevăzut art. 73^2 din lege, prin depunerea unei noi cereri însoţită de toate documentele prevăzute la alin. (3), în termenul de decădere din dreptul de a beneficia de prima de activare de 30 de zile prevăzut la alin. (3). (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 43^6În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt judeţ, dreptul sub formă de primă de activare, prevăzut la art. 73^2 din lege, se acordă de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde beneficiarul s-a aflat în evidenţă, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi stabileşte noul domiciliu sau reşedinţa, care va acorda, după caz, şi celelalte drepturi prevăzute de lege şi va urmări respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 43^7(1) Până la data de 15 a lunii următoare lunii în care expiră perioada de 3 luni de la data încadrării în muncă, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 73^2 din lege sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti la care sunt înregistraţi sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul, dovada emisă de angajator că sunt încadraţi, precum şi, în situaţia prevăzută la art. 73^2 alin. (3) din lege, documentele prevăzute la art. 43^5 alin. (3) lit. b) şi d).(2) Dovada emisă de angajator prevăzută la alin. (1) şi, în situaţia prevăzută la art. 73^2 alin. (3) din lege, documentele prevăzute la art. 43^5 alin. (3) lit. b) şi d) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau email.(3) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (2), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada emisă de angajator prevăzută la alin. (1) şi, în situaţia prevăzută la art. 73^2 alin. (3) din lege, documentele prevăzute la art. 43^5 alin. (3) lit. b) şi d) li se va cere, în scris, de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti să prezinte aceste documente în termen de 15 zile de la data primirii solicitării.(5) Dacă, în urma solicitării prevăzute la alin. (3) sau alin. (4), persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile, respectiv nu prezintă actele doveditoare, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va contacta angajatorul cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu pentru clarificarea statutului acestuia şi în funcţie de constatările făcute se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 43^8(1) Dreptul bănesc reprezentând prima de activare prevăzută la art. 73^2 din lege se plăteşte într-o singură tranşă, în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea acestei prime de activare, odată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor.(2) Dreptul bănesc reprezentând prima de activare prevăzută la art. 73^2 din lege, stabilit şi neîncasat de beneficiar, se prescrie la expirarea termenului general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de lege. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 44Abrogat.-------------Art. 44 a fost abrogat de pct. 28 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 45(1) Pentru acordarea primei de mobilitate prevăzute la art. 74 sau 75 din lege, persoanele vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de 30 de zile de la data încadrării în muncă, în situaţia primei de încadrare, respectiv în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă, în situaţia primei de instalare, următoarele documente, după caz:a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12A sau anexa nr. 12B;b) actul de identitate care să ateste domiciliul persoanei respective şi, după caz, al soţului, soţiei şi copiilor aflaţi în întreţinere;c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) şi (2), după caz, din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii;e) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;f) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;g) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se asigură sau nu se asigură locuinţă de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului, în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege;h) declaraţie pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuinţă de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege;i) declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de mobilitate prevăzute la art. 74 sau 75 din lege nu au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii, după caz;j) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;k) certificatul de căsătorie şi, după caz certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal, după caz, în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;l) actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal, după caz, în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului.(2) Prima de instalare, al cărei cuantum este cel prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. b) din lege se acordă în situaţia în care persoana este însoţită de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care este însoţită de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere, iar cererea pentru acordarea acesteia, prevăzută în anexa nr. 12A sau nr. 12B, după caz, este însoţită de toate documentele prevăzute la alin. (1), prin care se atestă după caz, îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea primei de instalare în aceste cuantumuri.(3) Prevederile art. 75 alin. (3) din lege se aplică în situaţia în care ambii soţi au acelaşi domiciliu sau reşedinţă, îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare şi solicită împreună, în termen de 60 de zile de la data la care primul dintre soţi se încadrează în muncă, acordarea primei de instalare în cuantumurile prevăzute la art. 75 alin. (3) sau alin. (4) lit. c) din lege, prin depunerea cererii prevăzute în anexa nr. 12A sau nr. 12B, după caz, însoţită de toate documentele prevăzute la alin. (1), prin care se atestă după caz, pentru fiecare dintre soţi, îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea primei de instalare în aceste cuantumuri.(4) În situaţia în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare dar nu au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau nu solicită împreună acordarea primei de instalare conform alin. (3), prima de instalare se acordă oricăruia dintre soţi la solicitarea acestuia conform alin. (1), în cuantumul şi condiţiile prevăzute la art. 75 alin. (2) lit. a) sau b) din lege ori art. 75 alin. (4) lit. a) sau b) din lege, după caz, şi cu respectarea condiţiei prevăzute la alin. (2), după caz.(5) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.(6) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (5), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicită persoanei redepunerea acestora, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(7) În cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, actul de identitate se prezintă în original sau în copie legalizată în vederea efectuării, de către personalul agenţiei, a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate şi celelalte documente se transmit şi se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului.(8) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (3) sunt termene de decădere din dreptul de a beneficia de prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege sau prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege.(9) În situaţia în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (6), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 sau 75 din lege, prin depunerea unei noi cereri însoţită de toate documentele prevăzute la alin. (1) şi (3), după caz, în termenele de decădere din drepturi de 30 de zile, respectiv de 60 de zile prevăzute la alin. (1) şi (3). (la 06-12-2016, Articolul 45 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^1(1) Beneficiază de prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care se încadrează în muncă, ulterior datei înregistrării la aceste agenţii, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puţin 12 luni şi îndeplinesc şi celelalte condiţii prevăzute la art. 74 şi 75^1 din lege.(2) Nu beneficiază de prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege:a) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată mai mică de 12 luni, iar ulterior încadrării în muncă, se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată;b) persoanele care în perioada de 12 luni de la încadrarea în muncă îşi pierd statutul de angajat, de la data încetării raportului de muncă sau de serviciu, cu excepţia persoanelor aflate în situaţia prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege.(3) Prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege se poate cumula cu drepturile prevăzute la art. 72 din lege sau cu prima de activare prevăzută la art. 73^2 din lege ori cu prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege şi dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege, după caz.(4) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt judeţ, drepturile prevăzute la art. 74 din lege vor fi acordate de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau, după caz, a municipiului Bucureşti, unde beneficiarul s-a aflat în evidenţă, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei raza îşi stabileşte noul domiciliu sau reşedinţa, care va acorda în continuare aceste drepturi, precum şi celelalte drepturi prevăzute de lege şi va urmări respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^2(1) Prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege se acordă de la data încadrării în muncă, pe o perioada de 12 luni, în situaţia în care persoana nu pierde calitatea de angajat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 75^1 alin. (5) din lege.(2) Perioada de 12 luni prevăzută la alin. (1) expiră la sfârşitul zilei anterioare datei încadrării în muncă din cea de-a 12-a lună calculată începând cu data încadrării în muncă.(3) În situaţia prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege, perioada de cel mult 30 de zile pentru care persoana nu are statut de angajat nu face parte din perioada de acordare a primei de încadrare prevăzute la art. 74 din lege. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^3(1) Pentru acordarea lunară a cuantumului primei de încadrare prevăzute la art. 74 din lege, beneficiarul primei va depune lunar, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde se afla în evidenţă sau a fost transferat dosarul o adeverinţă eliberată de angajator care atestă numărul de zile în care persoana în cauză a desfăşurat efectiv activitate la respectivul angajator, din numărul total de zile lucrătoare din luna expirată, precum şi, în situaţia prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege, documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c), e), f) şi j).(2) În situaţia în care beneficiarul nu prezintă în termen adeverinţa şi, după caz, în situaţia prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege, documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c), e), f) şi j), plata drepturilor lunare prevăzute la art. 74 din lege se va face odată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat adeverinţa şi, după caz, documentele prevăzute la alin. (1).(3) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) şi, după caz, în situaţia prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege, documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c), e), f) şi j) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.(4) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (3), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(5) În situaţia în care persoana nu redepune documentele solicitate care nu sunt lizibile, în termenul prevăzut la alin. (4), plata drepturilor lunare prevăzute la art. 74 din lege se va face odată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat documentele lizibile. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^4(1) Cuantumul lunar al primei de încadrare se calculează conform art. 74 din lege.(2) Numărul de zile în care persoana a desfăşurat efectiv activitate la angajator nu poate fi mai mare decât numărul total de zile lucrătoare din luna pentru care se calculează şi acordă prima de încadrare.(3) În situaţia în care persoana a lucrat la angajatorul la care s-a încadrat în muncă toate zilele lucrătoare ale unei luni şi în cursul lunii respective nu a expirat perioada de acordare a primei de încadrare sau nu a încetat raportul de muncă sau de serviciu, cuantumul lunar al primei de încadrare calculat conform art. 74 din lege se acordă pentru toate zilele lucrătoare din acea lună.(4) În situaţia în care în cursul lunii expiră perioada de acordare a primei de încadrare sau încetează raportul de muncă sau de serviciu, cuantumul lunar al primei de încadrare se calculează conform art. 74 din lege proporţional cu numărul de zile lucrătoare în care persoana în cauză a desfăşurat efectiv activitatea la angajator, până la data expirării perioadei de acordare calculate conform art. 45^2 alin. (2) sau până la data la care încetează raportul de muncă sau de serviciu. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^5(1) Beneficiază de prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care se încadrează în muncă, ulterior datei înregistrării la aceste agenţii, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puţin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia şi îndeplinesc şi celelalte condiţii prevăzute la art. 75^1 din lege.(2) Nu beneficiază de prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege:a) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată mai mică de 12 luni, iar ulterior încadrării în muncă se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată;b) persoanele care au avut stabilit domiciliul sau reşedinţa în localitatea de unde pleacă ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate pentru o perioadă mai mică de 36 de luni, calculată începând cu data încadrării în muncă la primul angajator.(3) Prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege se poate cumula cu drepturile prevăzute la art. 72 din lege sau cu prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege şi dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege, după caz.(4) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt judeţ, drepturile prevăzute la art. 75 din lege vor fi acordate de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau, după caz, a municipiului Bucureşti, unde beneficiarul s-a aflat în evidenţă, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi stabileşte noul domiciliu sau reşedinţa, care va acorda şi celelalte drepturi prevăzute de lege şi va urmări respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^6(1) În aplicarea art. 75 alin. (5) din lege, prima de instalare prevăzută la art. 75 alin. (2) şi (3) din lege se plăteşte în două tranşe, astfel:a) prima tranşă, egală cu 50% din cuantumul stabilit, se plăteşte în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea acestei prime de instalare, odată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor;b) a doua tranşă, egală cu 50% din cuantumul stabilit, se plăteşte în luna următoare lunii în care expiră perioada de 12 luni de la angajare, odată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor.(2) Perioada de 12 luni de la angajare, prevăzută la alin. (1) lit. b), expiră la sfârşitul zilei anterioare datei încadrării în muncă din cea de-a 12-a lună calculată începând cu data încadrării în muncă.(3) În situaţia prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege, perioada de 12 luni de la angajare, prevăzută la alin. (1) lit. b), se calculează conform alin. (2) de la încadrarea în muncă la primul angajator. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^7În aplicarea art. 75 alin. (6) din lege, prima de instalare prevăzută la art. 75 alin. (4) din lege se plăteşte într-o singură tranşă, în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea acestei prime de instalare, odată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^8Nu beneficiază de prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege persoanele care, în perioada de 12 luni de la încadrarea în muncă la primul angajator, îşi pierd statutul de angajat, cu excepţia persoanelor aflate în situaţia prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^9(1) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarul primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege este obligat să depună la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti în a carei rază are stabilit noul domiciliu sau reşedinţa şi la care a fost transferat dosarul adeverinţa emisă de angajator că este încadrat în muncă, precum şi, în situaţia prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege, documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) şi j).(2) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) şi în situaţia prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege, documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) şi j) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.(3) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (2), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit adeverinţa şi, după caz, în situaţia prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege, documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) şi j) li se va cere, în scris, de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti să depună aceste documente în termen de 15 zile de la data primirii solicitării.(5) Dacă în urma solicitării prevăzute la alin. (3) sau alin. (4) persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile, respectiv nu prezintă actele doveditoare, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va contacta angajatorul cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu pentru clarificarea statutului acestuia şi, în funcţie de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^10(1) În aplicarea art. 76^1 din lege, pentru a beneficia de prima de instalare, persoanele de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 de luni trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) lunile care constituie perioada de cel puţin 36 de luni în care au exercitat dreptul la liberă circulaţie în unul sau mai multe state din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, anterior întoarcerii în România, sunt consecutive;b) sunt cetăţeni români pe perioada în care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European;c) deţin un document sau orice alt înscris emis de o autoritate publică a statului sau statelor din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European în care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe perioada de cel puţin 36 de luni, prevăzută la lit. a), prin care se atestă că au avut pe perioada respectivă domiciliul sau reşedinţa ori au exercitat dreptul de rezidenţă legal pe teritoriul statului/statelor respectiv(e);d) domiciliul pe teritoriul României la care se întorc sau noul domiciliu ori reşedinţă care îl/o stabilesc pe teritoriul României ca urmare a întoarcerii în România este în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia şi localitatea respectivă se află în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate prevăzut la art. 75^1 alin. (2) din lege;e) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială au domiciliul sau reşedinţa;f) se încadrează în muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puţin 12 luni;g) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 75^1 alin. (4) din lege.(2) Nu beneficiază de prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege persoanele prevăzute la art. 76^1 din lege care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată mai mică 12 luni, iar ulterior încadrării în muncă se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^11(1) Pentru acordarea primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, persoanele de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 de luni prevăzute la art. 76^1 din lege depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială au domiciliul sau reşedinţa, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă, următoarele documente:a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 12B;b) document sau orice alt înscris emis de o autoritate publică a statului sau statelor din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European în care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor pe perioada de cel puţin 36 de luni, prevăzută la art. 45^10 alin. (1) lit. a), prin care se atestă că au avut, pe perioada respectivă, domiciliul sau reşedinţa ori au exercitat dreptul de rezidenţă legal pe teritoriul statului/statelor respectiv(e), însoţit de o traducere certificată în limba română;c) documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-l).(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), precum şi documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-l) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.(3) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (2), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(4) În cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, actul de identitate şi documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) se prezintă în original sau în copie legalizată în vederea efectuării de către personalul agenţiei a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate, documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) şi celelalte documente se transmit şi se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului.(5) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege.(6) În situaţia în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (3), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute art. 75 din lege, prin depunerea unei noi cereri însoţite de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), precum şi de documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-l), în termenul de decădere din dreptul de a beneficia de prima de instalare de 60 de zile prevăzut la alin. (1). (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^12(1) Prevederile art. 45^9 se aplică şi persoanelor prevăzute la art. 76^1 din lege care beneficiază de prima de mobilitate prevăzută la art. 75 din lege.(2) Nu beneficiază de prima de mobilitate prevăzută la art. 75 din lege persoanele prevăzute la art. 76^1 din lege care în perioada de 12 luni de la încadrarea în muncă îşi pierd statutul de angajat, cu excepţia persoanelor aflate în situaţia prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 46(1) Nu constituie schimbare de domiciliu într-o altă localitate sau stabilirea reşedinţei, în situaţia prevăzută la art. 75 din lege, dacă localitatea unde persoana se încadrează în muncă sau îşi schimbă domiciliul ori îşi stabileşte reşedinţa aparţine aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu sau dacă persoana a avut stabilit domiciliul ori reşedinţa în localitatea de unde pleacă ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate pentru o perioadă mai mică de 36 de luni, anterioară datei încadrării în muncă.(2) Prin sintagma localităţi învecinate acesteia, în vederea acordării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, se înţelege localităţi limitrofe localităţii în care persoana se încadrează în muncă.(3) Prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau reşedinţă care se află în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reşedinţa.(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) în situaţia persoanelor prevăzute la art. 76^1 din lege, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau reşedinţă care se află în orice alt stat decât România sau în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reşedinţa din România, anterior perioadei de cel puţin 36 de luni în care s-a exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, în situaţia în care la întoarcerea în România nu a revenit la acesta. (la 06-12-2016, Articolul 46 a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 46^1(1) Pentru stabilirea distanţei dintre localitatea de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă, în vederea acordării primei de mobilitate prevăzute la art. 74 sau 75 din lege, se va utiliza distanţa rutieră pe ruta cea mai scurtă.(2) Prin sintagma localitate prevăzută la alin. (1) se înţelege municipiu, oraş, sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Pentru certificarea distanţei dintre localitatea de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va anexa documentaţiei depuse de beneficiar o hartă rutieră printată a traseului parcurs.(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru acordarea primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege în situaţia persoanelor prevăzute la art. 76^1 din lege. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 46^2Persoanele care ulterior stabilirii dreptului la prima de instalare în cuantumul prevăzut la art. 75 alin. (2)-(4) din lege nu mai constituie o familie în sensul Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi în cazul familiei monoparentale, persoanele care ulterior stabilirii dreptului la prima de instalare în cuantumul prevăzut la art. 75 alin. (2)-(4) din lege nu mai au copiii în întreţinere, conform prevederilor legale, nu au obligaţia de a restitui sumele reprezentând primă de instalare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 76 alin. (1) din lege. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 47Abrogat.------------Art. 47 a fost abrogat de pct. 31 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 48(1) Potrivit art. 77^1 din lege, în programele care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, indiferent dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.(2) Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 77^1 din lege, a cărei finanţare se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se face în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (3) din lege, în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Măsura de sprijin prevăzută la art. 77^1 din lege, în situaţia în care finanţarea acesteia se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, nu se acordă, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1^2) din lege, angajatorilor instituţii şi autorităţi publice, aşa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Din sursele prevăzute la art. 77^1 alin. (1) din lege pot fi subvenţionate categoriile de servicii prevăzute la art. 77^1 alin. (2) din lege, precum şi alte activităţi de interes pentru comunităţile locale, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale.(5) Prin sintagma «alte activităţi de interes pentru comunităţile locale», prevăzută la alin. (4), se înţelege orice activităţi care, prin hotărâri ale consiliilor locale, comunale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi ale consiliilor judeţene şi, după caz, ale Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în calitate de autorităţi publice deliberative, se stabileşte că sunt de interes pentru comunităţile locale.(6) Măsura de sprijin prevăzută la art. 77^1 din lege, în situaţia în care finanţarea acesteia se asigură din alte surse alocate conform prevederilor legale, se acordă şi autorităţilor administraţiei publice locale, cu exceptarea de la aplicarea reglementărilor în domeniul ajutorului de minimis. Prin sintagma «alte surse alocate conform prevederilor legale», prevăzută la 77^1 alin. (1) din lege şi în cuprinsul acestui alineat, se înţelege fondurile publice alocate, potrivit legii, cu scopul subvenţionării programelor care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale, altele decât bugetul asigurărilor pentru şomaj.(7) Modalitatea de acordare a subvenţiei prevăzute la art. 77^1 din lege, precum şi modalitatea de organizare a serviciilor prevăzute la art. 77^1 alin. (2) şi a activităţilor de interes pentru comunităţile locale prevăzute la alin. (4), în situaţia în care finanţarea se asigură din alte surse alocate conform prevederilor legale, astfel cum aceste surse sunt definite potrivit alin. (6), se reglementează cu respectarea legislaţiei în vigoare.----------Art. 48 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 49(1) Pentru acordarea subvenţiilor prevăzute la art. 77^1 din lege, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti vor încheia, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, un contract de finanţare, al cărui model se va stabili prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 48 alin. (2), cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor pentru prestarea categoriilor de servicii prevăzute la art. 77^1 alin. (2) din lege, precum şi cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor pentru prestarea altor activităţi de interes pentru comunităţile locale, prevăzute la art. 48 alin. (4), cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, cu excepţia angajatorilor instituţii şi autorităţi publice care nu pot beneficia de subvenţie conform art. 95 alin. (1^2) din lege.(2) În sensul prezentelor norme, prin angajatorii prevăzuţi la alin. (1) care pot organiza serviciile prevăzute la art. 77^1 alin. (2) din lege, precum şi activităţile de interes pentru comunităţile locale prevăzute la art. 48 alin. (4) se înţelege:a) autorităţile publice locale, prin regiile autonome de interes local sau judeţean înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 77^1 alin. (2) şi ale art. 77^2 alin. (3) din lege;b) firme private, respectiv societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv societăţile comerciale cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;c) organizaţii neguvernamentale înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică, în condiţiile legii, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;d) alte organisme înfiinţate potrivit legii, altele decât instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În situaţia în care serviciile prevăzute la art. 77^1 alin. (2) din lege şi activităţile prevăzute la art. 48 alin. (4) sunt prestate, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, de către regiile autonome de interes local sau judeţean prevăzute la alin. (2) lit. a), cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de finanţare prevăzute la alin. (1) se vor încheia între aceste regii şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.(4) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi (3), precum şi la art. 77^2 din lege sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi publice deliberative, respectiv primarul, primarul general al municipiului Bucureşti sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean, ca autorităţi executive, potrivit Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 49 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 50(1) În vederea încheierii contractului de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1), agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va asigura din rândul şomerilor forţa de muncă solicitată de angajatori.(2) Angajatorii sunt obligaţi să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.(3) Contractele individuale de muncă ale persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor şi contractul de achiziţie publică, în copii, se anexează de către angajator la contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1).(4) În situaţia în care din rândul persoanelor încadrate în muncă, pentru care a fost încheiat contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1), există persoane ale căror raporturi de muncă încetează, în condiţiile legii, înainte de expirarea duratei pentru care au fost încadrate în muncă, angajatorul poate încadra în muncă alte persoane din rândul şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, cu condiţia ca durata pentru care sunt încheiate contractele individuale de muncă ale acestora să nu fie mai mare decât perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă şi data expirării duratei pentru care au fost încadrate în muncă persoanele ale căror raporturi de muncă au încetat.(5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată ale persoanelor încadrate în muncă în condiţiile alin. (4), în copie, se anexează la actul adiţional care se încheie la contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1).----------Art. 50 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 50^1Cuantumurile lunare ale subvenţiilor prevăzute la art. 77^2 alin. (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor, proporţional cu timpul efectiv lucrat, după cum urmează:a) de la data angajării persoanei, dacă contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1) se încheie până în ultima zi lucrătoare a lunii în care s-a realizat angajarea;b) de la data încheierii contractului de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1), dacă acesta se încheie ulterior termenului prevăzut la lit. a), dar nu mai târziu de data la care expiră durata pentru care au fost încadrate în muncă persoanele ale căror contracte individuale de muncă sunt anexate la contractul de finanţare.----------Art. 50^1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 51(1) Prin sintagma "contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia", prevăzută la art. 77^2 alin. (2) lit. b) din lege, se înţelege contribuţia de asigurări sociale de stat, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori, contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, care se calculează la valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1).(2) Cotele contribuţiilor de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) sunt cele în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1).----------Art. 51 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 51^1(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi de învăţământ superior care nu au promovat examenul de licenţă sau de diplomă nu beneficiază de subvenţia prevăzută la art. 80 din lege pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor respectivi. (la 06-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 51^1 a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) Prevederile art. 80 din lege se aplică în situaţia în care angajatorii încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.------------Art. 51^1 a fost introdus de pct. 37 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 52(1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege.(3) În sensul legii, data absolvirii studiilor este data de întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ de stat sau particular, autorizată ori acreditată în condiţiile legii, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire.(4) Prin sintagma formă de învăţământ se înţelege unul dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de învăţământ reglementat prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:a) învăţământ secundar superior - ciclul inferior al liceului;b) învăţământ secundar superior - ciclul superior al liceului sau învăţământ profesional;c) învăţământ terţiar nonuniversitar - învăţământ postliceal;d) învăţământ superior. (la 06-12-2016, Alineatul (4) din Articolul 52 a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) -------------Art. 52 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 52^1Prevederile art. 80 alin. (3) lit. a) din lege se aplică în cazul unităţilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Protecţie şi Pază, care au obligaţia de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor militare de învăţământ sau ai altor instituţii similare. (la 06-12-2016, Articolul 52^1 a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 53(1) Încadrarea în muncă pe perioada nedeterminată, potrivit art. 80 din lege, a absolvenţilor se va face numai pe posturi vacante.(2) Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reînfiinţate după mai puţin de 6 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pe motivul reducerii personalului.  +  Articolul 54(1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă angajatorilor lunar, pe o perioadă de 12 luni, respectiv de 18 luni în cazul absolvenţilor din rândul persoanelor cu handicap, de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 52 alin. (1).(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvenţi în luna respectivă.(3) Contribuţia prevăzută la art. 80 alin. (1) din lege reprezintă contribuţia angajatorului aferentă absolvenţilor încadraţi în condiţiile art. 80 din lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din lege.-------------Alin. (3) al art. 54 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.(4) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 din lege, precum şi a scutirii de la plata contribuţiei prevăzute la alin. (3) pentru angajatorii care beneficiază în temeiul convenţiilor încheiate, în conformitate cu prevederile legale, de această scutire, angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 16, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată.------------Alin. (4) al art. 54 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (4) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă.(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (4) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective.-------------Alin. (5^1) al art. 54 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.(6) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege din motivele prevăzute la alin. (5) face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare prevăzută la alin. (1).(7) Documentele prevăzute la alin. (4) care se depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenţiei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 54 a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (8) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (7), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită angajatorului redepunerea acestora până la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (la 06-12-2016, Articolul 54 a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (9) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care nu sunt lizibile până la data prevăzută la alin. (8) ca urmare a solicitării agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, drepturile băneşti lunare prevăzute la alin. (1) nu se acordă, iar această perioadă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare. (la 06-12-2016, Articolul 54 a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) -------------Art. 54 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 55Abrogat.------------Art. 55 a fost abrogat de pct. 39 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 56Persoanele cu handicap prevăzute la art. 80 alin. (2) şi la art. 85 alin. (2) din lege sunt persoanele care îşi dovedesc handicapul cu certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap.  +  Articolul 57(1) Prin formă de pregătire profesională organizată de către angajator, potrivit art. 84 din lege, se înţelege una dintre formele de pregătire profesională prevăzute la art. 63 din lege, care se desfăşoară prin programe de formare profesională derulate de furnizorii de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor.------------Alin. (1) al art. 57 a fost modificat de pct. 40 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.(2) Angajatorii care organizează o formă de pregătire profesională pentru absolvenţii încadraţi în muncă în condiţiile legii vor încheia un act adiţional la convenţia prevăzută la art. 52 din prezentele norme, conform modelului prezentat în anexa nr. 17.  +  Articolul 58În baza actului adiţional prevăzut la art. 57 alin. (2), angajatorii vor solicita agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire şi vor depune în acest sens următoarele documente:a) tabel nominal cu absolvenţii care au promovat examenul de absolvire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18;b) certificatul de calificare profesională sau certificatul de absolvire, în copie;c) devizul cheltuielilor pe cursant.------------Art. 58 a fost modificat de pct. 41 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 59(1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege, angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 12 luni de la data angajării persoanelor, o convenţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege.(3) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1) angajatorii vor depune o declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că nu se află în una din situaţiile prevăzute la art. 85 alin. (6) din lege, precum şi următoarele documente: (la 06-12-2016, Partea introductivă a alineatului (3) din Articolul 59 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) A. pentru persoanele cu handicap:a) certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap (copie);b) actul de identitate (copie);c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (copie);d) declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajaţi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are potrivit legii obligaţia de a angaja persoane cu handicap.-------------Litera d) de la pct. A al alin. (3) al art. 59 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.B. pentru şomerii în vârstă de peste 45 de ani:a) actul de identitate (copie);b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);C. pentru şomerii părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale:a) actul de identitate (copie);b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);c) actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal (copie);d) declaraţia pe propria răspundere a părintelui că membrii familiei monoparentale locuiesc împreună;D. pentru şomerii care în termen de cel mult 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială:------------Partea introductivă a lit. D a alin. (3) al art. 59 a fost modificată de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.a) actul de identitate (copie);b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);c) certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat până la data angajării;d) actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de muncă în condiţii deosebite sau speciale, după caz (copie);e) actul emis de angajator, din care să reiasă datele la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum şi modul cum au fost calculate aceste date.E. pentru şomerii de lungă durată:a) actul de identitate - copie;b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă - copie; (la 06-12-2016, Alineatul (3) din Articolul 59 a fost completat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) F. pentru tinerii NEET:a) actul de identitate - copie;b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă - copie;c) declaraţie pe propria răspundere a persoanei tinere că la data încadrării în muncă la angajator nu avea loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională. (la 06-12-2016, Alineatul (3) din Articolul 59 a fost completat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (4) Prin părinte unic susţinător al familiei monoparentale se înţelege persoana singură, definită în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2004.(5) Calculul datelor la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului, care va avea în vedere condiţiile existente la data angajării şi îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate.(6) Prin sintagma şomeri de lungă durată se înţelege şomerii de lungă durată care sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani, şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani. (la 06-12-2016, Articolul 59 a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (7) Documentele care se solicită în copie, prevăzute la alin. (3), sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către angajator. (la 06-12-2016, Articolul 59 a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (8) Documentele prevăzute la alin. (3) se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 59 a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (9) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (8), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită angajatorului redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 59 a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (10) În situaţia în care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (9), acesta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege, prin depunerea documentelor prevăzute la alin. (3), în termenul de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege de 12 luni prevăzut la alin. (1). (la 06-12-2016, Articolul 59 a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) -------------Art. 59 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 59^1(1) Subvenţiile prevăzute la art. 85 alin. (1) şi (5) din lege se acordă angajatorilor în situaţia în care şomerii din categoriile menţionate la aceste alineate sunt înregistraţi în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.(1^1) În situaţia angajatorilor care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia legală de a angaja persoane cu handicap, prevederile art. 85 alin. (2) din lege se aplică atât pentru persoanele cu handicap încadrate în muncă pe durată nedeterminată pentru care angajatorul are obligaţia legală de a angaja persoane cu handicap, cât şi pentru persoanele cu handicap încadrate în muncă pe durată nedeterminată pentru care angajatorul nu are această obligaţie legală.-------------Alin. (1^1) al art. 59^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.(2) Nu beneficiază de suma prevăzută la art. 85 alin. (1) din lege angajatorii care încadrează în muncă persoane cu handicap pe locuri de muncă devenite vacante ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu prin acordul părţilor, la iniţiativa angajatorului, pentru motive care nu ţin de persoana angajatului ori, după caz, prin eliberare din funcţie, în ultimele 12 luni anterioare încadrării în muncă a acestor persoane.(3) Nu beneficiază de subvenţia prevăzută la art. 85 alin. (5) din lege angajatorii care încadrează în muncă şomeri care, la data angajării, îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială.(4) Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât condiţiile prevăzute la art. 80, cât şi condiţiile prevăzute la art. 85 sau 93^4 din lege pot beneficia, pentru persoanele respective, opţional, numai de una din subvenţiile prevăzute la aceste articole.------------Alin. (4) al art. 59^1 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.-------------Art. 59^1 a fost introdus de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 59^2 Abrogat (la 06-12-2016, Articolul 59^2 a fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 60(1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă lunar, de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 59 alin. (1).(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă în condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (3).(3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 60 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.(4) Contribuţia prevăzută la art. 85 alin. (1) din lege reprezintă contribuţia angajatorului aferentă persoanelor încadrate în muncă din categoriile şi în condiţiile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din lege.-------------Alin. (4) al art. 60 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.(5) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85 din lege, precum şi a scutirii de la plata contribuţiei prevăzute la alin. (4) pentru angajatorii care beneficiază în temeiul convenţiilor încheiate, în conformitate cu prevederile legale, de această scutire, angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată, precum şi, după caz, o declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajaţi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are, potrivit legii, obligaţia de a angaja persoane cu handicap.------------Alin. (5) al art. 60 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (5) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă.(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (5) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective.-------------Alin. (6^1) al art. 60 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.(7) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege din motivele prevăzute la alin. (6) face parte din perioada de acordare a acestor măsuri de stimulare.(8) Documentele prevăzute la alin. (5) care se depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenţiei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 60 a fost completat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (9) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (8), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită angajatorului redepunerea acestora până la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (la 06-12-2016, Articolul 60 a fost completat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (10) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele până la data prevăzută la alin. (9) ca urmare a solicitării agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, drepturile băneşti lunare prevăzute la alin. (1) nu se acordă, iar această perioadă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare. (la 06-12-2016, Articolul 60 a fost completat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) -------------Art. 60 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 60^1(1) Acompaniamentul social personalizat prevăzut la art. 93^2 din lege se realizează de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială tinerii cu risc de marginalizare socială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi sunt înregistraţi în evidenţă.(2) În vederea acordării serviciilor care constituie acompaniament social personalizat, prevăzute la art. 93^2 alin. (1) din lege, tinerii cu risc de marginalizare socială încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti prevăzută la alin. (1) un contract de solidaritate conform modelului prevăzut în anexa nr. 27.(3) Durata contractului de solidaritate, cu excepţia situaţiei în care tânărul a împlinit vârsta de 25 de ani, nu poate depăşi data la care tânărul împlineşte vârsta de 26 de ani.(4) În situaţia tinerilor care au împlinit vârsta de 25 de ani, dar nu au împlinit vârsta de 26 de ani, contractul de solidaritate se încheie pe o perioadă de un an.------------Art. 60^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 60^2(1) În vederea încheierii contractului de solidaritate prevăzut la art. 60^1 alin. (2), tinerii cu risc de marginalizare socială, înregistraţi în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, depun următoarele documente:a) adeverinţă de venit eliberată de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice;b) documente din care să rezulte că se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 5 pct. IV^3 din lege.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt, după caz:a) pentru tinerii care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem, documentul care să ateste că se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;b) pentru tinerii cu dizabilităţi, certificatul de încadrare în grad de handicap emis în condiţiile legii;c) pentru tinerii care nu au familie, certificatul de naştere şi declaraţie pe propria răspundere că nu au familie sau, după caz, certificatele de deces ale părinţilor; pentru tinerii a căror familie nu le poate asigura întreţinerea, certificatul de naştere şi declaraţie pe propria răspundere a membrilor familiei în a cărei întreţinere se află tânărul, conform legii, că aceştia nu îi pot asigura întreţinerea sau copia dispoziţiei de acordare a ajutorului social în condiţiile Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ori a dispoziţiei de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei în condiţiile Legii nr. 277/2010privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;d) pentru tinerii care au copii în întreţinere, certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal, precum şi, după caz, certificatul de căsătorie; în situaţia în care tinerii care au copii în întreţinere sunt beneficiari ai alocaţiei pentru susţinerea familiei în condiţiile Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, se va prezenta numai copia dispoziţiei primarului de acordare a acestui drept;e) pentru tinerii care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate, dovada din care să rezulte că au executat pedepse privative de libertate;f) pentru tinerii care sunt victime ale traficului de persoane, documentul emis de autoritatea competentă.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se prezintă în original pentru certificare de funcţionarul public al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, iar copiile certificate se păstrează de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti. (la 21-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 60^2 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 ) (4) Certificarea se face prin înscrierea pe copie a menţiunii «conform cu originalul», urmată de numele, prenumele şi semnătura persoanei care a făcut menţiunea şi de data la care s-a făcut menţiunea.(5) Pentru încadrarea în categoria de tineri definită la art. 5 pct. IV^3 lit. c) din lege, prin tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea se înţelege persoana în vârstă de peste 16 ani ai cărei părinţi au decedat sau provine dintr-o familie beneficiară de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ori de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(6) Pentru încadrarea în categoria de tineri definită la art. 5 pct. IV^3 lit. d) din lege, prin tânăr care are copii în întreţinere se înţelege persoana în vârstă de peste 16 ani care, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, are drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la persoana copilului, nu are venituri sau, pentru copiii pe care îi are în întreţinere, are stabilit un drept de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 60^2 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 60^3(1) Beneficiază de măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege angajatorii care:a) au comunicat agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, conform prevederilor legale, locurile de muncă vacante care vor fi ocupate de tinerii care au încheiat cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti un contract de solidaritate;b) încadrează în muncă tineri în perioada de valabilitate a contractelor de solidaritate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată până la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;c) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 95 din lege pentru acordarea măsurii de stimulare.d) nu se află în una din situaţiile prevăzute la art. 93^4 alin. (3) din lege. (la 06-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 60^3 a fost completat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) La solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze tineri beneficiari ai contractelor de solidaritate, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti prezintă liste cu persoanele care fac parte din această categorie.------------Art. 60^3 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 60^4(1) Pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 93^4 din lege, angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o convenţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 28.(2) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie pe baza prezentării de către angajatori a următoarelor documente:a) contractele individuale de muncă ale tinerilor beneficiari de contracte de solidaritate, înregistrate conform legii, în copie certificată de către angajator pentru conformitate cu originalul;b) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că angajatorul nu mai beneficiază pentru aceleaşi persoane de alte măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă a căror finanţare se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform prevederilor legale, precum şi că nu se află în una din situaţiile prevăzute la art. 93^4 alin. (3) din lege. (la 06-12-2016, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 60^4 a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 60^4 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (4) În situaţia în care documentele transmise în vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1), prin modalităţile prevăzute la alin. (3), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită angajatorului redepunerea documentelor care nu sunt lizibile. (la 06-12-2016, Articolul 60^4 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (5) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în situaţia în care angajatorul depune toate documentele prevăzute la alin. (2) şi acestea sunt lizibile. (la 06-12-2016, Articolul 60^4 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------Art. 60^4 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 60^5(1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege se acordă lunar, de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 60^4 până la expirarea duratei contractului de solidaritate.(2) În perioada în care raporturile de muncă ale tinerilor încadraţi în baza convenţiei prevăzute la art. 60^4 sunt suspendate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege nu se acordă.(3) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare.(4) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 93^4 din lege, angajatorii de inserţie vor depune:a) declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale;b) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 29, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.(5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (4) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege nu se acordă.(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (4) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective.(7) Perioada pentru care nu se acordă măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege din motivele prevăzute la alin. (5) face parte din perioada de acordare a acestei măsuri de stimulare.(8) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. b) care se depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenţiei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 60^5 a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (9) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (8), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită angajatorului redepunerea acestora până la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (la 06-12-2016, Articolul 60^5 a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (10) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele până la data prevăzută la alin. (9) ca urmare a solicitării agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, drepturile băneşti lunare prevăzute la alin. (1) nu se acordă, iar această perioadă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare. (la 06-12-2016, Articolul 60^5 a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (11) Termenul prevăzut la alin. (9) se împlineşte la sfârşitul ultimei zile, ora 24, din luna în care expiră termenul prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (la 06-12-2016, Articolul 60^5 a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (12) În situaţia în care termenul calculat conform alin. (11) se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (la 06-12-2016, Articolul 60^5 a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------Art. 60^5 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 60^6(1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege se acordă angajatorilor de inserţie care menţin raporturile de muncă cu tinerii încadraţi în condiţiile art. 93^4 după data expirării perioadei pentru care au fost încheiate contractele de solidaritate. Măsura de stimulare se acordă pe perioada menţinerii respectivelor raporturi de muncă, dar nu mai mult de 2 ani.(2) Prin indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei, prevăzută la art. 93^6 alin. (1) din lege, se înţelege cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilite conform art. 39 alin. (2) din lege, pe baza stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj până la data ultimei zile calendaristice a lunii în care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate.(3) Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege nu se acordă în situaţia în care tânărul încadrat în condiţiile art. 93^4 din lege nu a realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj până la data prevăzută la alin. (2) stagiul minim de cotizare de cel puţin un an, prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege.------------Art. 60^6 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 60^7(1) În vederea acordării măsurii de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege, angajatorii de inserţie vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti o convenţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 30, până la data de întâi a lunii următoare lunii în care expiră termenul legal pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege.(3) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1), angajatorii de inserţie vor depune următoarele documente:a) act adiţional la contractul individual de muncă încheiat pe perioadă determinată sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere a angajatorului privind menţinerea raporturilor de muncă, pentru persoanele pentru care se solicită încheierea convenţiei;b) adeverinţa prevăzută la art. 18 pentru fiecare persoană pentru care se menţine raportul de muncă, care în această situaţie va conţine, în ceea ce priveşte baza de calcul al contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi raportul de muncă, informaţii până la data ultimei zile calendaristice a lunii în care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate.(4) Documentele prevăzute la alin. (3) se depun până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege.(5) Termenul prevăzut la alin. (4) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege.(6) Certificarea stagiilor de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv a stagiului minim de cotizare, precum şi stabilirea cuantumului măsurii de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege, pentru fiecare persoană pentru care se poate acorda această măsură de stimulare, sau, după caz, constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale pentru acordarea măsurii de stimulare se realizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe baza documentelor prevăzute la alin. (3) şi în conformitate cu prevederile art. 19 şi ale art. 95 alin. (1^1)-(1^3) din lege, şi se comunică angajatorilor de inserţie în vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1).(7) Documentele prevăzute la alin. (3) se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 60^7 a fost completat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (8) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (7), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită angajatorului redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 60^7 a fost completat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (9) În situaţia în care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (8), acesta poate solicita acordarea măsurilor de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege, prin depunerea documentelor prevăzute la alin. (3), în termenul de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege prevăzut la alin. (1) şi (4). (la 06-12-2016, Articolul 60^7 a fost completat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (10) Termenul prevăzut la alin. (1) şi (4) se împlineşte la sfârşitul ultimei zile, ora 24, din luna în care expiră termenul legal pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege. (la 06-12-2016, Articolul 60^7 a fost completat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (11) Termenul de 5 zile prevăzut la alin. (8) se împlineşte la ora 24 a celei de a 5-a zi, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile. (la 06-12-2016, Articolul 60^7 a fost completat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (12) În situaţia în care termenele calculate conform alin. (10) şi alin. (11) se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea se prelungesc până la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (la 06-12-2016, Articolul 60^7 a fost completat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------Art. 60^7 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 60^8(1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege se acordă ca urmare a încheierii convenţiei prevăzute la art. 60^7 alin. (1), lunar, începând cu data următoare datei la care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege. Măsura de stimulare se acordă pe perioada menţinerii raporturilor de muncă ale tinerilor, dar nu mai mult de 2 ani.(2) Suma lunară în cuantumul prevăzut la art. 60^7 alin. (6) se acordă angajatorilor de inserţie proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoana pentru care se acordă această sumă, inclusiv pe perioada concediului de odihnă.(3) În perioada în care raporturile de muncă ale tinerilor încadraţi în baza convenţiei prevăzute la art. 60^7 sunt suspendate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege nu se acordă.(4) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare.(5) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 93^6 din lege, angajatorii de inserţie vor depune:a) declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale;b) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 31, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (5) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege nu se acordă.(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (5) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective.(8) Perioada pentru care nu se acordă măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege din motivele prevăzute la alin. (6) face parte din perioada de acordare a acestei măsuri de stimulare.(9) Suma cuvenită pentru perioada din luna în care expiră durata contractului de solidaritate se acordă, conform prevederilor legale, în luna următoare împreună cu suma cuvenită pentru această lună.(10) Prevederile art. 60^5 alin. (8)-(12) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia depunerii documentelor prevăzute la alin. (5) lit. b). (la 06-12-2016, Articolul 60^8 a fost completat de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------Art. 60^8 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 61(1) Sumele cuvenite conform art. 80, 85, 93^4 şi 93^6 din lege se deduc de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.------------Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenţa se recuperează prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută în Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.-------------Art. 61 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 61^1(1) Pentru a beneficia de drepturi băneşti lunare, acordate potrivit prevederilor legale sub formă de scutiri de la plata contribuţiei sau deduceri din contribuţia pe care angajatorul are obligaţia de a o plăti lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorii care au încheiate convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au obligaţia de a depune, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută în Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare.-------------Alin. (1) al art. 61^1 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (1) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, drepturile băneşti lunare prevăzute la alin. (1) nu se acordă.(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), drepturile băneşti lunare prevăzute la alin. (1) se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate şi depuse pană la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective.-------------Alin. (2^1) al art. 61^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.(3) Perioada pentru care nu se acordă drepturile băneşti lunare prevăzute la alin. (1), din motivele prevăzute la alin. (2), face parte din perioada de acordare a acestor drepturi băneşti.(4) Documentele prevăzute la alin. (1) pentru verificarea sumelor cuvenite, care se depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenţiei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 61^1 a fost completat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (5) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (4), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită angajatorului redepunerea acestora până la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (la 06-12-2016, Articolul 61^1 a fost completat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (6) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele până la data prevăzută la alin. (5) ca urmare a solicitării agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, drepturile băneşti lunare prevăzute la alin. (1) nu se acordă, iar această perioadă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare. (la 06-12-2016, Articolul 61^1 a fost completat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (7) Termenul prevăzut la alin. (5) se împlineşte la ora 24 a ultimei zile din luna în care expiră termenul prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (la 06-12-2016, Articolul 61^1 a fost completat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (8) În situaţia în care termenul calculat conform alin. (7) se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (la 06-12-2016, Articolul 61^1 a fost completat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) -------------Art. 61^1 a fost introdus de pct. 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 61^2(1) În situaţia angajatorilor persoane juridice care au sucursale şi/sau puncte de lucru, încheierea convenţiilor în baza cărora se acordă, după caz, subvenţiile deductibile, scutirile sau reducerile contribuţiilor datorate de angajator, efectuate în temeiul legii, se realizează între respectivii angajatori, denumiţi în continuare unităţi centrale, şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială aceştia îşi au sediul.(2) Subvenţiile, scutirile şi reducerile din contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj se operează la nivelul unităţilor centrale, care pot efectua regularizări între sumele datorate de către sucursalele şi/sau punctele lor de lucru şi sumele pe care le are de recuperat pe seama acelor sucursale şi/sau puncte de lucru care au dreptul la subvenţii, scutiri şi reduceri ale contribuţiilor datorate, mai mari decât volumul acestora.(3) Controlul asupra respectării condiţiilor în care au fost încheiate convenţiile se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, care au încheiat convenţiile, respectiv de către organele de control măsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea sucursalele şi/sau punctele de lucru ale unităţilor centrale, la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti care au încheiat convenţiile.-------------Art. 61^2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.  +  Articolul 61^3(1) În cazul în care angajatorii care au încheiat convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru a beneficia de drepturi băneşti lunare, acordate, potrivit prevederilor legale, sub formă de scutiri de la plata contribuţiei sau deduceri din contribuţia pe care angajatorul are obligaţia de a o plăti lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj sau angajatorii care beneficiază, conform prevederilor legale, de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege, îşi schimbă sediul sau, după caz, domiciliul ori reşedinţa şi, prin urmare, sunt înregistraţi fiscal la un alt organ fiscal teritorial subordonat Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în perioada în care, după caz: beneficiază, conform prevederilor legale, de respectivele drepturi băneşti sau au obligaţia legală de a menţine raporturile de muncă, dosarul care conţine documentele în baza cărora se acordă sau au fost acordate drepturile băneşti respective se transferă în copie certificată conform cu originalul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază se află sediul, domiciliul sau reşedinţa.(2) Transferul dosarului prevăzut la alin. (1) se realizează în baza comunicării scrise a angajatorului către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu care a încheiat convenţia sau a stabilit acordarea reducerii sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege şi verificării informaţiilor electronic, prin sistem informatic sau orice altă modalitate, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi după caz, la Oficiul Naţional pentru Registrul Comerţului sau la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, după caz, sau la unităţile teritoriale ale acestora.(3) Comunicarea prevăzută la alin. (2) se poate depune la sediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.(4) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază se află noul sediu, domiciliu sau reşedinţă şi înregistrarea fiscală a angajatorului va acorda drepturile băneşti respective de care mai poate beneficia angajatorul, cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează acordarea acestora, şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care a încheiat convenţia sau a stabilit acordarea reducerii sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege. (la 21-10-2016, Actul a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 62(1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o cerere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21, însoţită de următoarele documente:a) tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe care le-a menţinut în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni;b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a).------------Alin. (1) al art. 62 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(1^1) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) se depun după expirarea perioadei de 6 luni în care au fost menţinute în activitate persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, dar nu mai târziu de data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal următor celui în care s-au împlinit cele 6 luni.-------------Alin. (1^1) al art. 62 a fost introdus de pct. 25 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.(1^2) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (1^1) atrage încetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege.------------Alin. (1^2) al art. 62 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(1^3) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 62 a fost completat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^4) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (1^3), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicită angajatorului redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 62 a fost completat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^5) În situaţia în care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (1^4), acesta poate solicita acordarea dreptului de a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege, prin depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (1^1). (la 06-12-2016, Articolul 62 a fost completat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) Prin numărul mediu scriptic de personal la care se face referire la art. 93 alin. (2) din lege se înţelege numărul mediu lunar de salariaţi.(3) Reducerea contribuţiei acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor şi le menţin în activitate o perioada de cel puţin 6 luni, prevăzută la art. 93 alin. (2) din lege, se calculează astfel:a) se determina numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună ca medie aritmetica simpla rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă (inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte zile în care potrivit dispoziţiilor legale nu se lucrează), împărţită la numărul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi incluşi salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în greva, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedenta, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu norma întreaga vor fi incluşi în numărul mediu, proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă;b) se aduna numărul mediu lunar de salariaţi pe cele 12 luni ale anului şi se împarte la 12 pentru a se calcula numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului:                Nml 1 + Nml 2 + .................. + Nml 12          Nma = ─────────────────────────────────────────────,                                     12unde:Nml 1...12 = numărul mediu lunar de salariaţi;Nma = numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului;c) numărul persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor, cuprins în tabelul nominal prevăzut la alin. (1) lit. a), se împarte la numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului şi se înmulţeşte cu 100 pentru a se obţine numărul de procente reprezentând ponderea personalului nou-angajat din rândul şomerilor:NsiP = ──── x 100,Nmaunde:P = numărul de procente reprezentând ponderea numărului de şomeri încadraţi în timpul anului în numărul mediu lunar de salariaţi din anul respectiv;Nsi = numărul de şomeri încadraţi pentru cel puţin 6 luni;Nma = numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului;------------Lit. c) a alin. (3) al art. 62 a fost modificată de pct. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.d) numărul de procente calculat potrivit prevederilor lit. c) se înmulţeşte cu 0,5% pentru a se determina coeficientul reducerii procentuale a contribuţiei datorate de angajator:Cr = P x 0,5%,unde:Cr = coeficientul de reducere procentuală a contribuţiei datorate de angajator.------------Lit. d) a alin. (3) al art. 62 a fost modificată de pct. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.(4) Calculul se face de angajator, care îşi asuma răspunderea pentru datele comunicate.  +  Articolul 62^1Prin sancţiuni prevăzute de lege, în sensul art. 116^1 din lege, se înţelege amenzile contravenţionale, penalităţile şi dobânzile corespunzătoare, calculate conform legislaţiei în vigoare.------------Art. 62^1 a fost introdus de pct. 50 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 62^2În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 106 din lege, Comisia Naţională de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă:a) analizează, pe baza cerinţelor la nivel naţional şi european, documentele programatice elaborate în domeniul ocupării forţei de muncă;b) identifică şi propune măsuri privind adaptarea la schimbări a lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor pentru promovarea unor politici care vizează favorizarea anticipării şi bunei gestionări a modificărilor şi restructurărilor la toate nivelurile relevante (naţional, regional, local şi sectorial);c) formulează propuneri pentru elaborarea de instrumente specifice în vederea dezvoltării şi monitorizării unor abordări proactive faţă de schimbare şi restructurare.------------Art. 62^2 a fost introdus de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 62^3(1) Documentele care se pot depune de către persoanele fizice, conform prezentelor norme, personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail se pot depune şi prin serviciul online oferit în acest sens de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, începând cu data de la care acest serviciu online devine operativ, dată care se face publică de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe pagina de internet a instituţiei.(2) Prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în situaţia documentelor care se pot depune de angajator conform prezentelor norme, se înţelege e-mail, în condiţiile deţinerii unui certificat calificat, eliberat conform Legii nr. 455/2001, republicată, sau serviciul online oferit în acest sens de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, începând cu data de la care acest serviciu online devine operativ, dată care se face publică de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe pagina de internet a instituţiei. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 63(1) Persoanele prevăzute la art. 120 din lege beneficiază de măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă cuprinse în cap. V din lege.(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), în vederea acordării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, stabilite la pct. 5 şi 6 din secţiunea a 2-a a cap. V din lege, ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională şi alocaţia de sprijin se asimilează cu indemnizaţia de şomaj.  +  Articolul 64Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau de indemnizaţie de şomaj se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 65Anexele nr. 1A, 1B şi 2-31 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.------------Art. 65 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 65Anexele nr. 1A, 1B şi 2-33 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 06-12-2016, Articolul 65 a fost completat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Anexa 1A--------la norme---------SITUAŢIAprivind locurile de muncă vacanteA. Date de identificare şi contact ale angajatorului:A.1. Date de identificare ale angajatorului:1. Denumirea/Numele ........................................2. Codul unic de înregistrare ..............................3. Codul CAEN ..............................................4. Forma de proprietate ....................................5. Forma de organizare .....................................6. Mărime (număr de personal) ..............................7. Adresa sediu ............................................A.2. Date de contact ale angajatorului:1. Adresa de contact .......................................2. Persoana de contact .....................................3. Telefon/Fax .............................................4. E-mail ..................................................B. Date privind locurile de muncă vacante*Font 7*┌───┬───────────┬───────────────────────┬────────────┬──────┬───────┬───────────────┬──────┬───────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ Perioada │ │ │ │ │ │ ││ │ │ Organizarea │ Numărul de │Ofertă│ │ │ │ contractu-│ │ │ │ │ │ ││Nr.│ Ocupaţia │ uceniciei la │ locuri de │ vala-│Locali-│Condiţii minime│Durata│ lui sau a │ Du-│Sala-│Alte │Vala-│Modul│ Ob- ││crt│ │ locul de │ muncă │ bilă │tatea │ de ocupare │ înca-│ raportului│rata│riul │avan-│bili-│ de │ ser-││ │ │ muncă *3) │ vacante │ şi │ şi │ │drării│de serviciu│mun-│ de │taje │tatea│solu-│vaţii││ ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┼──────┬─────┤pentru│judeţul├─────┬────┬────┤ în ├─────┬─────┤cii │înca-│ *8) │ofer-│ţio- │ *10)││ │Denu-│ Cod │Denu-│ Cod │Denu-│ Co- │Vacant│Nou- │ cetă-│în care│ Ve- │Stu-│Alte│muncă │Dată │Dată │*6) │drare│ │ tei │nare │ ││ │mirea│ COR │mirea│ COR │mirea│ dul │ ca │creat│ ţenii│se află│chime│dii │con-│ *5) │înce-│sfâr-│ │ *7) │ │ │ a │ ││ │ *1) │ (6 │ocu- │ (6 │cali-│cali-│urmare│ │ Uni- │locul │ în │ │di- │ │ put │ şit │ │ │ │ │ofer-│ ││ │ │ ca- │ pa- │ ca- │fică-│fică-│a în- │ │ unii │vacant │ do- │ │ţii │ │ │ │ │ │ │ │tei │ ││ │ │ rac-│ţiei │ rac-│rii │ rii │cetă- │ │ Euro-│ │meniu│ │*4) │ │ │ │ │ │ │ │ *9) │ ││ │ │tere)│*3a) │tere)│care │*3d) │ rii │ │ pene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ *2) │ │*3b) │se va│ │rapor-│ │ (DA/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ob- │ │turi- │ │ NU) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ţine │ │lor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ *3c)│ │muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │sau de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ser- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │viciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───────┴─────┴────┴────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘                                     Director general                              sau altă persoană autorizată,                              .............................                                            LS    Data situaţiei*11): ................                            (zz/ll/aa)----------*1) Se completează denumirea ocupaţiei corespunzătoare locului de muncă vacant. În situaţia în care ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin încheierea unui contract de ucenicie în condiţiile legii, denumirea ocupaţiei este, conform COR, "ucenic".*2) Se completează codul COR corespunzător denumirii ocupaţiei locului de muncă prevăzute la pct. 1).*3) Se completează în situaţia în care se organizează ucenicie la locul de muncă. (Ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin încheierea unui contract de ucenicie, în condiţiile legii).*3a) Se completează denumirea ocupaţiei pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.*3b) Se completează codul COR corespunzător denumirii ocupaţiei pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă prevăzută la subpct. 3a). Denumirea calificării care se va obţine.*3c) Se completează denumirea calificării care se va obţine în urma formării prin ucenicie la locul de muncă.*3d) Se completează codul corespunzător calificării care se va obţine în urma formării prin ucenicie la locul de muncă prevăzută la subpct. 3a). Până la intrarea în vigoare a Registrului naţional al calificărilor din România, se are în vedere Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare.*4) Se completează alte condiţii pentru ocuparea locului de muncă vacant. În situaţia în care ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin încheierea unui contract de ucenicie în condiţiile legii, se completează toate condiţiile speciale de acces la formare profesională prin ucenicie, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 279/2005privind ucenicia la locul de muncă, republicată, inclusiv condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pentru nivelul de calificare pentru care se organizează ucenicia, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată.*5) Se completează: nedeterminată sau determinată ............. luni. În situaţia unui contract de ucenicie, se completează durata contractului de ucenicie, în funcţie de nivelul de calificare, durată stabilită conform Legii nr. 279/2005, republicată.*6) Se completează după cum urmează:cod: N/.....ore/zi - în situaţia în care este cu program normal de lucru (normă întreagă);cod: P/.....ore/zi - în situaţia în care este cu program parţial de lucru de ....... ore/zi.*7) Se completează salariul de încadrare corespunzător postului. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitanţilor (brut/lunar).*8) Se completează alte avantaje materiale sau financiare. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitanţilor (de exemplu: cazare, transport, costuri cu mutarea, masă).*9) Se completează modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare şi CV, telefon, preselecţie din partea AJOFM/AMOFM).*10) Se va menţiona dacă a mai fost sau nu comunicat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti (cod D pentru cele comunicate şi neocupate, cod N pentru cele care nu au mai fost comunicate).*11) Se completează data calendaristică în care situaţia a fost completată de angajator.-----------Anexa 1[care devine anexele nr. 1A şi 1B] a fost înlocuită cu anexa 1A din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, potrivit pct. 29 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 1B--------la norme---------COMUNICAREprivind ocuparea locurilor de muncă declarate vacanteA. Date de identificare ale angajatorului:1. Denumirea/Numele ...........................................2. Codul unic de înregistrare ..............................3. Codul CAEN ................................................4. Forma de proprietate ....................................5. Forma de organizare .....................................6. Mărime (număr de personal) ..............................7. Adresa ..................................................8. Persoana de contact .....................................9. Telefon/Fax .............................................10. E-mail ..................................................B. Date privind ocuparea locurilor de muncă declarate vacante*Font 8*┌────┬───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────────┬───────────────┬──────────┐│Nr. │ Ocupaţia │ Numărul │Localitatea│ Data la │Situaţia privind │Poziţia locului│ Data ││crt.├──────────┬────────┤ de locuri│şi judeţul │ care a │locurile de muncă│de muncă ocupat│ ocupării ││ │Denumirea │Cod COR │ de muncă │în care se │ fost │vacante în care a│ în situaţia │locului de││ │ │ (6 ca- │comunicate│află locul │comunicat │ fost comunicat │ prin care │ muncă ││ │ │ractere)│ vacante │ de muncă │ vacant │ vacant locul de │ acesta a fost │comunicat ││ │ │ │ care au │ comunicat │locul de │ muncă ocupat │ comunicat │ vacant ││ │ │ │ fost │ vacant │ muncă │ (data situaţiei │ vacant (de │(zz/ll/aa)││ │ │ │ ocupate │care a fost│ ocupat │ completate de │ exemplu 1, 2 │ ││ │ │ │ │ ocupat │(zz/ll/aa)│ angajator în │ etc.) │ ││ │ │ │ │ │ │ formularul │ │ ││ │ │ │ │ │ │ respectiv) │ │ ││ │ │ │ │ │ │ (zz/ll/aa) │ │ │├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────┘                                         Director general                                  sau altă persoană autorizată,                                 .............................                                                LS    Data situaţiei*1): ...................                           (zz/ll/aa)------------*1) Data situaţiei se completează de angajator.-----------Anexa 1[care devine anexele nr. 1A şi 1B] a fost înlocuită cu anexa 1B din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, potrivit pct. 29 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2la norme    Firma*) ........................    Adresa..........................    Codul fiscal....................    Telefon/fax/e-mail .............    Nr. ............................                              SITUAŢIE            privind şomerii mediaţi şi încadraţi în muncă┌──┬──────┬─────┬─────────────┬──────┬──────┬─────────────────────────┬────────┐│N │ │ │ Ocupaţia │Natura│Durata│ Angajator │Locali- ││r.│Numele│Codul├─────┬───────┤rapor-│încă- ├─────────┬──────┬────────┤tatea şi││ │ şi │nume-│Denu-│Cod COR│turi- │drării│Denumirea│ Cod │Forma de│ judeţul││c │prenu-│ ric │mirea│(6 ca- │lor de│ în │ │ CAEN │proprie-│în care ││r │mele │per- │ │ractere│muncă │ muncă│ │ │tate a │a fost ││t.│ │sonal│ │ │ │ **) │ │ │capita- │încadrat││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ lului │în muncă│├──┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤├──┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤├──┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤└──┴──────┴─────┴─────┴───────┴──────┴──────┴─────────┴──────┴────────┴────────┘             Data .............. Director general                                    sau altă persoană autorizată,                                    ..............................-------------    *) Firma furnizoare de servicii de ocupare a forţei de muncă.    **) Determinata sau nedeterminată.  +  Anexa 3la normeAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ............/Municipiului BucureştiCONTRACT DE ASIGURARE PENTRU ŞOMAJNr. ......../...............Încheiat între:Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ............/Municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie, reprezentată prin .........., având funcţia de ............, în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea ............, str. ........... nr. ....., judeţul/sectorul ...................şiDoamna/Domnul ......., în calitate de asigurat, posesor al codului numeric personal ......., actul de identitate ..... seria ..... nr. ...., cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea ......, str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, Oficiul poştal ........., telefon ......., e-mail .....................1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj, reglementată prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.2. Prezentul contract produce efecte începând cu data de ............... .3. Condiţii de asigurare:3.1. Venitul lunar asigurat este de ........... lei (în cifre). În situaţia în care, ulterior încheierii prezentului contract de asigurare pentru şomaj, acest venit lunar asigurat este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii sau, după caz, mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj, venitul lunar asigurat este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii sau, după caz, echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.3.2. Cota de contribuţie este cea prevăzută de dispoziţiile legale pentru luna pentru care plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj în situaţia persoanelor asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în baza contractului de asigurare pentru şomaj.Cota de contribuţie, la data încheierii prezentului contract de asigurare pentru şomaj, este ..........%.3.3. Cuantumul contribuţiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj se determină prin aplicarea cotei de contribuţie pentru luna pentru care plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj prevăzută la pct. 3.2. la venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1.Cuantumul contribuţiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj, la data încheierii prezentului contract de asigurare pentru şomaj, este de ................ lei.3.4. Contul în care se plăteşte contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj este ........., deschis la .............. .3.5. Plata se poate face în numerar la casieriile agenţiei sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.3.6. Plata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj se face lunar până la data de*1) ............Termenul de plată poate fi în cadrul lunii pentru care se datorează contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj sau cel mai târziu până la data de 25 a lunii următoare acesteia.3.7. Neplata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj la termenul prevăzut la pct. 3.6 generează plata de dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate pentru fiecare zi calendaristică, stabilite potrivit legii.4. Obligaţiile agenţiei:4.1. certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj;4.2. plata indemnizaţiei de şomaj în condiţiile şi conform Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;4.3. asigurarea accesului la măsurile de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă, prevăzute de lege şi în condiţiile legii;4.4. plata contribuţiilor sociale obligatorii prevăzute de lege, în condiţiile legii, în perioada în care asiguratul beneficiază de indemnizaţie pentru şomaj.5. Obligaţiile asiguratului:5.1. achitarea contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj în cuantumul şi la termenul stabilit la pct. 3;5.2. înştiinţarea agenţiei despre modificările survenite în situaţia sa, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea sa în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;5.3. să se prezinte la sediul agenţiei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie.6. Durata contractuluiPrezentul contract se încheie pe perioadă .............. (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată pentru o perioadă de ........ zile, de la data de ... zz/ll/aa ... la data de ... zz/ll/aa ... inclusiv.)7. Încetarea contractului7.1. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează:a) la data la care asiguratul solicită acordarea indemnizaţiei de şomaj;b) la data la care expiră perioada pentru care a fost încheiat, prevăzută la pct. 6.1.c) la data la care asiguratul nu se mai încadrează în una dintre situaţiile reglementate la art. 20 sau art. 22^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;d) la data la care asiguratul nu mai este asigurat în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;e) în situaţia în care nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la pct. 5.2.7.2. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează din iniţiativa asiguratului, dacă acesta înştiinţează agenţia înainte cu cel puţin 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului-limită de plată a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzut la pct. 3.6.7.3. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează din iniţiativa agenţiei, dacă asiguratul nu achită contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 3 luni consecutive. Agenţia notifică asiguratului încetarea contractului de asigurare pentru şomaj, precizând stagiul de cotizare realizat.8. Alte clauze8.1. Perioada pentru care nu s-a plătit contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj nu constituie stagiu de cotizare.8.2. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor (luni sau zile, după caz) pentru care s-a achitat contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.8.3. Venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului de asigurare pentru şomaj se modifică salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, sau, după caz, echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.8.4. Cota de contribuţie prevăzută la pct. 3.2 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului de asigurare pentru şomaj se modifică cota de contribuţie pentru persoanele asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în baza contractului de asigurare pentru şomaj.8.5. Cuantumul contribuţiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzut la pct. 3.3 se actualizează, ulterior încheierii contractului de asigurare pentru şomaj, în situaţiile prevăzute la pct. 8.3 şi 8.4, după caz.8.6. Stagiul de cotizare realizat în baza prezentului contract de asigurare pentru şomaj este luat în considerare în cazul încheierii unui nou contract de asigurare pentru şomaj.8.7. În caz de forţă majoră părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.8.8. Modificarea oricăror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional. Când una dintre părţi nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se consideră încetat.9. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.Asigurător, Asigurat,.................. ...................-----------Anexa 3 la norme a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, potrivit pct. 29 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4la normeDECLARAŢIENr. ....... din ziua ....... luna ..... anul ..........1. Numele şi prenumele .....................2. Codul numeric personal ..................3. Adresa:Domiciliat în localitatea ........., str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., Oficiul poştal ........., judeţul/sectorul ........, telefon ..........4. Actul de identitate ......... seria .......... nr. ..........5. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declaraţii, următoarele*):[] desfăşor activitatea exclusiv pe baza de convenţie civilă de prestări de servicii şi realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe ţara;[] desfăşor activitatea exclusiv pe baza de convenţie civilă de prestări de servicii şi nu realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe ţara;[] desfăşor activitatea pe baza de convenţie civilă de prestări de servicii şi am încheiat şi un contract individual de muncă nr. ...... din data de ........, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă sub nr. .... din ..., în funcţia de ..... la**) ...... .6. Ma oblig să aduc la cunoştinţa în termen de 3 zile orice modificări intervenite în datele declarate mai sus......................(semnătura titularului)---------------*) Se va marca cu "x" situaţia în care se încadrează persoana.**) Se menţionează persoana juridică/fizica şi adresa la care îşi are sediul/domiciliul.  +  Anexa 5la normeAGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂA JUDEŢULUI ................/MUNICIPIULUI BUCUREŞTICERTIFICATprivind stagiul de cotizare realizat anterior datei de 1 martie 2002Doamna/Domnul .........., cod numeric personal ........, a realizat un stagiu de cotizare de..... ani, ..... luni, ..... zile, după cum urmează:- prin contract individual de muncă, în perioada ......................Total: ani ......, luni ......, zile ..........;- în calitate de membru cooperator, în perioada .......................Total: ani ......, luni ......, zile ..........;- pe baza raporturilor de serviciu, realizate în perioada .............Total: ani ......, luni ......, zile ..........;- pe baza altor acte prevăzute de lege, în perioada ...................Total: ani ......, luni ......, zile ..........Dovada vechimii în muncă recunoscute pentru stabilirea drepturilor de şomaj, asimilată cu stagiul de cotizare, s-a făcut pe baza carnetului de muncă/altor acte prevăzute de lege.Director executiv,....................Întocmit,.....................(numele şi prenumele)...................(semnătura)-----------Anexa 5 la norme a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, potrivit pct. 29 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 6la normeCătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncă ajudeţului ........../municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata .................., născut/născută la data de .........., domiciliat/domiciliată în localitatea .............., str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ........ nr. ......., codul numeric personal ........., având calitatea de asigurat prin efectul legii/prin contract de asigurare pentru şomaj, solicit să beneficiez de serviciile de preconcediere prevăzute la art. 51 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.Data Semnătura............... ....................  +  Anexa 7la normeCONTRACTde prestări de servicii pentru măsuridestinate stimulării ocupării forţei de muncăNr. ......... din ..........I. Părţile contractante:A. Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............../municipiului Bucureşti, denumită în continuare client, reprezentată prin .............., având funcţia de director executiv, şi ......, având funcţia de director buget, cu sediul în ........., str. ....... nr. ......, telefon ........., fax ........, e-mail ........, codul fiscal ........, cont trezorerie ............ .B. Persoana juridică .............., denumită în continuare furnizor, reprezentată prin .........., având funcţia de ..........., şi .........., având funcţia de ......., cu sediul în ..........., str. .......... nr. ......, telefon ......., fax ........, e-mail ........, codul fiscal ........., cont nr. .........., deschis la ...........II. Obiectul contractuluiObiectul acestui contract este prestarea de către furnizor a următoarelor servicii*):[] 1. informare şi consiliere profesională;[] 2. consultanţa şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, constând în:[] 2.1. servicii juridice;[] 2.2. servicii de marketing;[] 2.3. servicii de finanţare;[] 2.4. servicii de management;[] 2.5. alte servicii de consultanţa.-------------*) Se vor marca cu "x" serviciile ce fac obiectul contractului.III. Durata contractuluiDurata contractului este de ......... luni.Furnizorul va începe derularea acestui contract cel mai târziu la ...... zile de la data semnării lui şi înregistrării la client.IV. Valoarea contractuluiClientul se obliga să plătească furnizorului contravaloarea serviciilor prestate, după cum urmează:Valoarea totală a contractului este de .......... lei.1. ............. lei/persoană beneficiara de serviciul .............;2. ............. lei/persoană beneficiara de serviciul .............;3. ............. lei/persoană beneficiara de serviciul .............;4. ............. lei/persoană beneficiara de serviciul .............;5. ............. lei/persoană beneficiara de serviciul ............. .Valoarea contractului poate fi modificată, cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.V. Obligaţiile părţilor**)A. Clientul:a) urmăreşte modul în care furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;b) plăteşte furnizorului costurile serviciilor.B. Furnizorul:a) prestează serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalism şi promptitudine;b) asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, necesare derulării activităţii;c) este responsabil atât de calitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.-----------**) Obligaţiile părţilor pot fi completate în funcţie de tipul serviciului prestat conform contractului.VI. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractuluiA. ModificareaContractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţa al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.B. SuspendareaDe comun acord părţile pot dispune suspendarea pe o durata limitată a contractului, care va fi făcută în scris cu ........ zile înainte de data stabilită pentru suspendare.C. ÎncetareaPrezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:a) prin acordul de voinţa al părţilor;b) în cazul încetării finanţării;c) prin reziliere.În cazul în care una dintre părţi nu îşi respecta obligaţiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere, în scris, să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.Dacă partea în culpa, în termen de ... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunţă unilateral contractul reziliindu-l.VII. CesiuneaFurnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al clientului.Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.VIII. Forţa majorăForţa majoră este constatată de o autoritate competenta.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.Partea care din cauză de forţă majoră nu îşi poate respecta şi exercita obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.Omisiunea de a anunţa în scris apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în aceasta situaţie.IX. RăspundereaPentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea vinovată răspunde potrivit legii.X. Soluţionarea litigiilorPărţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătura cu derularea contractului.Dacă părţile nu reuşesc să rezolve pe cale amiabilă neînţelegerile ivite, se pot adresa instanţei de judecata.XI. ComunicăriOrice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.Client, Furnizor,..................... .................Data ........ Data ........  +  Anexa 8la normeCătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului ............/municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata ............ născut/născută la data de .............. domiciliat/domiciliată/ reşedinţa în localitatea ........ str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ............. posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria ..... nr. ....... codul numeric personal ....... solicit înscrierea în evidenţă în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia ................ .Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti.Data Semnătura......... ............--------------Anexa 8 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 9la normeCătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului ............./municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata ....... născut/născută la data de ...... cu domiciliul /reşedinţa în localitatea ........ str. ...... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ............. posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... seria ..... nr. ...., codul numeric personal ....... aflându-mă în una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare*):● ocup un loc de muncă la unitatea ........ şi doresc schimbarea acestuia;● am obţinut statutul de refugiat;● beneficiez de altă formă de protecţie internaţională .........;● sunt cetăţean străin sau apatrid care am fost încadrat în muncă / am realizat venituri în România;● nu am putut ocupa loc de muncă după:● repatriere;● eliberarea din detenţie,solicit înscrierea în evidenţă în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia .............. .Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......../municipiului Bucureşti._____________*) se va marca cu "X" situaţia în care se încadrează persoanaData Semnătura........ .............--------------Anexa 9 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 10la normeCătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului ........./municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata ........ codul numeric personal ........ beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, la data încadrării în muncă, având carnetul de evidenţă nr. ...... solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că începând cu data de ...... sunt angajat/angajată în baza actului*) nr. .../.... la unitatea ....... din localitatea ................ înmeseria/profesiaData Semnătura...... ...........____________*) se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire--------------Anexa 10 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 11la norme Către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a ............/Municipiului Bucureşti Subsemnatul(a), ..................., având cod numeric personal (CNP) ...................., legitimat(ă) prin actul de identitate .... (CI/BI) seria ........... nr. ........., eliberat la data de ................. (Se completează: zz/ll/aa.) de ........................ (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.), prin prezenta cerere solicit acordarea primei de încadrare prevăzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Menţionez că începând cu data de ................. (Se completează: zz/ll/aa.) sunt încadrat(ă) în muncă pe durată ............. (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ................ zz/ll/aa ........ până în data ....... zz/ll/aa.), la ................... (denumirea angajatorului), conform Actului nr. .......... (Se completează cu numărul şi data contractului individual de muncă sau ale deciziei de numire.), anexat în copie/original prezentei, în localitatea ........................... (Se completează cu localitatea unde se află locul de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea.), judeţul ......................, localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea ...................... unde am domiciliul sau reşedinţa până la data de .......................... (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa conform actului de identitate: zz/ll/aa.) Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de încadrare prevăzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă astfel de primă de încadrare sau de o primă de instalare prevăzută art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite, în sensul acestei legi, prime de mobilitate.*Font 8* Data: ................................................ ............................................... (Se completează de către persoană data cererii.) (Se completează numele şi prenumele, semnătura persoanei care solicită prima de încadrare.) (la 06-12-2016, Anexa 11 a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (la 06-12-2016, Anexa 12 a fost abrogată de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Anexa 12Ala norme Către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a ............/Municipiului Bucureşti Subsemnatul(a), ...................., având cod numeric personal (CNP) ......................., legitimat(ă) prin actul de identitate ....... (CI/BI) seria ........... nr. .........., eliberat la data de ................ (Se completează: zz/ll/aa) de ............ (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.), prin prezenta cerere solicit acordarea primei de instalare prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul primei de instalare solicitat este: (Se bifează în mod corespunzător cuantumul care se solicită.) [] 12.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. a) din lege; [] 15.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. b) din lege; [] 12.500 lei pentru un soţ + 3.500 lei pentru celălalt soţ, prevăzut la art. 75 alin. (3) din lege; [] 3.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. a) din lege; [] 6.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. b) din lege; [] 3.500 pentru fiecare soţ (total: 7.000 lei), prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. c) din lege. Menţionez că începând cu data de ...... (Se completează: zz/ll/aa.) sunt încadrat(ă) în muncă pe durată .................. (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ............ zz/ll/aa ....... până în data ....... zz/ll/aa.), la ............. (denumirea angajatorului), conform Actului nr. .......... (Se completează cu numărul şi data contractului individual de muncă sau ale deciziei de numire.), anexat în copie/original prezentei, în localitatea ............. (Se completează cu localitatea unde se află locul de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea.), judeţul .................., localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea ..................... unde am avut domiciliul sau reşedinţa pentru o perioadă de ................ (Se completează numărul de ..... luni sau ...... ani de când este stabilit domiciliul sau reşedinţa.) .......... luni/ani ........... până la data de ............... (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) şi, ca urmare a acestui fapt, mi-am schimbat domiciliul sau stabilit reşedinţa în localitatea ................ (Se completează cu localitatea unde este noul domiciliu sau noua reşedinţă conform actului de identitate.), judeţul ................. până la data de ............... (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei, cu data până la care este stabilită noua reşedinţă, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, următoarele:– în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de instalare prevăzută la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă primă de încadrare sau primă de instalare prevăzută la art. 74, respectiv art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite, în sensul acestei legi, prime de mobilitate;– în ultimele 36 de luni anterioare datei încadrării în muncă am avut stabilit domiciliul ori reşedinţa în localitatea de unde mi-am schimbat domiciliul sau reşedinţa, ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate, pentru a beneficia de prima de instalare prevăzută la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.*Font 8* Data: ................................................ ............................................... (Se completează de către persoană data cererii.) (Se completează numele şi prenumele, semnătura persoanei care solicită prima de instalare.) (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Anexa 12Bla norme Către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a ............/Municipiului Bucureşti Subsemnatul(a), .................., având cod numeric personal (CNP) ....................., legitimat(ă) prin actul de identitate ........... (CI/BI) ......... seria ............. nr. ..........., eliberat la data de ................ (Se completează: zz/ll/aa.) de .............. (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.), prin prezenta cerere solicit acordarea primei de instalare prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 76^1 din această lege. Cuantumul primei de instalare solicitat este: (Se bifează în mod corespunzător cuantumul care se solicită.) [] 12.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. a) din lege; [] 15.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. b) din lege; [] 12.500 lei pentru un soţ + 3.500 lei pentru celălalt soţ, prevăzut la art. 75 alin. (3) din lege; [] 3.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. a) din lege; [] 6.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. b) din lege; [] 3.500 pentru fiecare soţ (total: 7.000 lei), prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. c) din lege. Menţionez următoarele:1. sunt cetăţean român şi am exercitat dreptul la liberă circulaţie în unul sau mai multe state din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, anterior întoarcerii în România, pe o perioadă de ........ luni, respectiv în perioada ......... (Se completează: zz/ll/aa de început şi zz/ll/aa de sfârşit a perioadei.);2. pe perioada în care am exercitat dreptul la liberă circulaţie am avut ................ (Se completează, după caz: domiciliul/reşedinţa /drept de rezidenţă.) legal pe teritoriul statului/statelor ................... [Se completează cu denumirea statului(lor) din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, în care s-a exercitat legal dreptul la liberă circulaţie.], conform documentului(lor) emis(e) de o autoritate publică din aceste state, anexate;3. începând cu data de ................ (Se completează: zz/ll/aa.) .............. sunt încadrat(ă) în muncă pe durată .................. (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ....... zz/ll/aa ........ până în data ....... zz/ll/aa.) la .................... (denumirea angajatorului), conform Actului nr. ............. (Se completează cu numărul şi data contractului individual de muncă sau ale deciziei de numire.) anexat în copie/original prezentei, în localitatea ............... (Se completează cu localitatea unde se află locul de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea.), judeţul ................;4. conform actului de identitate, în prezent am domiciliul sau reşedinţa până la data de ................ (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.), în localitatea ....................., judeţul ............., sectorul ..............., str. ............... nr. ........, bl. ....., et. ....., ap. .....;5. anterior domiciliului sau reşedinţei prezente, prevăzută la pct. 4, am avut în România domiciliul sau reşedinţa până la data de ............ (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.), în localitatea .............., judeţul ..........., sectorul ..........., str. .......... nr. ....., bl. ....., et. ....., ap. ..... . Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de instalare prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă astfel de primă de încadrare sau de o primă de instalare prevăzută de art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite, în sensul acestei legi, prime de mobilitate.*Font 8* Data: ................................................ ............................................... (Se completează de către persoană data cererii.) (Se completează numele şi prenumele, semnătura persoanei care solicită prima de instalare.) (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Anexa 13la norme
  ANGAJAMENT
  Subsemnatul(a), .............., având cod numeric personal (CNP) .................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... (CI/BI) seria .............. nr. ........., cu domiciliul în ................., str. .........., nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ................., şi, după caz, reşedinţa până la data de ...................... (Se completează numai în situaţia existenţei reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.), în localitatea ......................., str. ............... nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..............., înregistrat(ă) în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ....................../Municipiului Bucureşti, Agenţia Locală/Sectorul ............, în calitate de beneficiar(ă) al/a dreptului/drepturilor prevăzut(e) la articolul/articolele .......................... (Se completează cu articolul/articolele din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.), din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul angajament mă oblig să restitui imediat şi în mod integral sumele acordate, în situaţia în care raporturile de muncă/de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 73^1 alin. (6), respectiv art. 75^1 alin. (5) din aceeaşi lege, iar raporturile de muncă/de serviciu încetează în temeiul următoarelor prevederi legale:a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. a) şi b) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care încetarea este la iniţiativa angajatului;c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, în situaţia în care am beneficiat de prima de instalare în oricare dintre cuantumurile prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 75 sau art. 76^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi într-o perioadă de 12 luni de la angajare am revenit la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, astfel cum această sintagmă este definită, după caz, la art. 46 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat şi în mod integral prima de instalare acordată potrivit acestor texte legale. Potrivit art. 46 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau reşedinţă care se află în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reşedinţa. Potrivit alin. (3) al aceluiaşi articol, în situaţia persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 de luni, prevăzute la art. 76^1 din lege, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau reşedinţă care se află în orice alt stat decât România sau în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reşedinţa din România, anterior perioadei de cel puţin 36 de luni în care s-a exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, în situaţia în care la întoarcerea în România nu a revenit la acesta. Conform art. 76 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul angajament constituie titlu executoriu. Întocmit de subsemnatul(a) .................. (Se completează numele şi prenumele persoanei care îşi ia angajamentul.) la data de ............., în 2 (două) exemplare, dintre care 1 (un) exemplar se depune la AJOFM ................../AMOFM Bucureşti: (Se bifează în mod corespunzător modalitatea de depunere a angajamentului) [] în original, personal; [] în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; [] în copie, prin fax; [] document scanat, prin e-mail. .............................................. (semnătura persoanei care îşi ia angajamentul) (la 06-12-2016, Anexa 13 a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )
   +  Anexa 14Abrogată.----------Anexa 14 a fost abrogată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Anexa 15la norme
  CONVENŢIE
  Nr. ........./.........
  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă ...................../Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul/doamna ....................., având funcţia de ........, denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) ........................, cu sediul/adresa în ......................., judeţul ................, telefon .............., cod fiscal (CUI) ................., cont IBAN .......... deschis la Banca ........, reprezentată prin doamna/domnul .................., având funcţia de ..............., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de ................. absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu. Tabelul nominal cu absolvenţii încadraţi în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Angajatorul se obligă:a) să menţină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă;b) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, în cazul în care încetează raporturile de muncă ale absolvenţilor prevăzuţi la pct. 1 anterior termenului de 18 luni, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;c) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;d) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul V "Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al cărei model, conţinut, modalitate de depunere şi de gestionare sunt reglementate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, conform art. 147 alin. (17) din această lege, iar la agenţie, tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul de pe pontaj şi de pe statul de plată;e) să depună declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaraţii;f) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;g) să respecte dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte dispoziţii legale în aplicarea acestui articol şi acordarea măsurii de stimulare;h) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeaşi lege, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj. În situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi constau în subvenţia prevăzută la art. 80 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra:a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie, precum şi de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi celelalte acte normative adoptate în aplicarea acestei legi.6. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii. Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, un exemplar pentru agenţie şi un exemplar pentru angajator. Agenţia Angajatorul Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată, .................. .........................................  +  Anexă la convenţie Date de identificare a angajatorului Angajatorul (denumirea/numele) .......... Codul de identificare fiscală ........... Cod CAEN ................................ Judeţul ................................. Sediul/Adresa ........................... Contul IBAN/Banca ....................... Telefon/Fax ............................. E-mail/Pagină de internet ...............
  TABEL NOMINAL
  cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi
  în muncă, conform prevederilor art. 80 din
  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
  şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
  cu modificările şi completările ulterioare
  Convenţia nr. ....../.......*Font 9*┌────┬──────────┬────────┬────────────┬───────────────┬───────────────┬────────┬───────────┐│Nr. │ Numele │ Codul │ Categoria │ Anul │Numărul şi data│Ocupaţia│ Semnătura ││crt.│ şi │numeric │ de │ absolvirii/ │ încheierii │Cod COR │angajatului││ │prenumele │personal│absolvenţi*)│ Numărul │ contractului │ │ ││ │ │ │ │ diplomei/ │ individual de │ │ ││ │ │ │ │certificatului/│ muncă/data │ │ ││ │ │ │ │ adeverinţei │ angajării │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴────────────┴───────────────┴───────────────┴────────┴───────────┘ Angajatorul ............................. (denumirea/numele) Director general sau altă persoană autorizată, .............................................. Notă
  *) Coloana 3 se va completa după cum urmează:– cod A - absolvenţi de învăţământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau de învăţământ profesional, şcoală de arte şi meserii;– cod B - absolvenţi de învăţământ secundar superior sau liceal ori învăţământ postliceal;– cod C - absolvenţi de învăţământ superior.
  În situaţia în care absolvenţii provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoţite de litera "H
  (la 06-12-2016, Anexa 15 a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )
   +  Anexa 16 la norme*Font 9* DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI Angajatorul (denumirea/numele) .............. Sediul/Adresa .......... Codul de identificare fiscală ............... Contul IBAN/Banca ........ Cod CAEN .................................... Telefon/Fax .............. Judeţul ..................................... E-mail/Pagină de internet .......................... TABEL NOMINAL cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj Luna ...... anul .......┌────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬────────┐│Nr. │Convenţia│ Data │Numele şi│ Codul │Categoria │Numărul│ Suma │Sumele │ Obser- ││crt.│ numărul │convenţiei│prenumele│numeric │ de │orelor │cuvenită│plătite│ vaţii ││ │ │ │ │personal│absolvenţi│efectiv│ pentru │ │ ││ │ │ │ │ │ │lucrate│ timpul │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ efectiv│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ lucrat │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────┼────────┼───────┼────────┘│ TOTAL: │ A1 │ B1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┼───────┤│ Suma reprezentând scutirea de la plata contribuţiei datorate de │ ││angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă absolvenţilor │ ││încadraţi în condiţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul │ C1 ││asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu │ ││modificările şi completările ulterioare (% x │ ││Total B1) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ TOTAL SUME CUVENITE │ ││potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările │ ││ulterioare (TOTAL A1 + TOTAL C1) │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ Angajatorul ........................ (denumirea/numele) Director general sau altă persoană autorizată, ............................................. Coloana 1 - se completează cu numărul convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM. Coloana 2 - se completează cu data convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM (zz/ll/aa). Coloanele 3 şi 4 - se completează cu numele şi prenumele, respectiv codul numeric personal al absolventului. Coloana 5 - se completează după cum urmează:– cod A - absolvenţi de învăţământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau de învăţământ profesional, şcoală de arte şi meserii;– cod B - absolvenţi de învăţământ secundar superior sau liceal ori învăţământ postliceal;– cod C - absolvenţi de învăţământ superior. În situaţia în care absolvenţii provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoţite de litera "H Coloana 6 - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate de absolvent în lună (inclusiv orele aferente concediului de odihnă), pentru care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 80 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului, conform prevederilor legale. Coloana 7 - se completează cu suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 80 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului conform prevederilor legale. Coloana 8 - se completează cu sume numai pentru absolvenţii pentru care convenţia a fost încheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 şi pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator în conformitate cu art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se completează cu sumele plătite absolvenţilor reprezentând elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit dispoziţiilor titlului V "Contribuţii sociale obligatorii", capitolul IV "Contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru absolvenţii pentru care nu se beneficiază de scutire conform art. 80 din lege (convenţie încheiată ulterior datei de 22 octombrie 2013), se completează cu zero. Coloana 9 - se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu. Total A1 - totalul sumelor care se completează în coloana 7 Total B1 - totalul sumelor care se completează în coloana 8 şi care sunt corespunzătoare absolvenţilor pentru care se beneficiază de scutire conform art. 80 din lege Total C1 - se completează în situaţia în care convenţia a fost încheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 şi angajatorul beneficiază de scutire de plata contribuţiei datorate la BAS, conform art. 80 din lege. (la 06-12-2016, Anexa 16 a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Anexa 17la normeACT ADIŢIONALla Convenţia nr. ....../........Încheiat la data de ........................între Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......../Municipiului Bucureşti, reprezentată prin ......., având funcţia de ......, denumită în continuare agenţia, şi angajatorul ......, reprezentat prin ........, având funcţia de ......., prin care se stabilesc următoarele:1. Angajatorul asigură prin furnizorul de formare profesională*) ..........., autorizat în condiţiile legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor prin Autorizaţia seria ..... nr. ........ din data de ....., un program de formare profesională sub formă de curs de**) ... pentru ocupaţia de ..., pentru un număr de ... absolvenţi, încadraţi în muncă în condiţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.2. La finalizarea programului de formare prevăzut la pct. 1, angajatorul solicită agenţiei suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire.3. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea profesională a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire, angajatorul va prezenta documentaţia prevăzută la art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.4. Agenţia se obligă să suporte, în condiţiile legii, cheltuielile aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire.AgenţiaDirector executiv,..................AngajatorulDirector generalsau altă persoană autorizată,..............................._________*) Se va menţiona denumirea furnizorului de formare profesională autorizat prin care angajatorul asigură formarea profesională a absolvenţilor.**) Se va înscrie: iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare.--------------Anexa 17 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 7 din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006, conform pct. 26 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 18la norme    Judeţul .....................    Angajator....................    Sediul/adresa ...............    Contul/Banca ................    Codul fiscal.................    Telefon .....................                              TABEL NOMINAL             cu absolvenţii de învăţământ care au urmat o formă de                      pregătire profesională organizată de       angajator în baza art. 84 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind   sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă┌─┬─────────┬───────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬───────┬───────┐│N│Numele şi│ Codul │Data │Forma de │Ocupaţia/│ Data │ Data │Numărul│Cheltu-││r│prenumele│numeric│anga-│pregătire│ meseria │începerii│înche-│şi data│ ieli ││ │ │perso- │jării│profesio-│în care │pregăti- │ierii │actului│ pe ││c│ │ nal │ │ nală │s-a pre- │rii pro- │pregă-│ de │cursant││r│ │ │ │ │ gătit │fesionale│tirii │absol- │ ││t│ │ │ │ │profesi- │ │profe-│ vire │ ││ │ │ │ │ │ onal │ │siona-│ │ ││ │ │ │ │ │Cod COR │ │ le │ │ │├─┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┤│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHELTU- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │IELI: │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │└─┴─────────┴───────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴───────┴───────┘                    Angajator                Director general,                .................  +  Anexa 19la norme
  CONVENŢIE
  Nr. ......./........
  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă ......./Municipiului Bucureşti, reprezentată prin doamna/domnul ......, având funcţia de ......, denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) ......., cu sediul/adresa în ......, judeţul ......, telefon ......, cod fiscal (CUI) ......, cont IBAN ...... deschis la Banca ......, reprezentată prin doamna/domnul ......, având funcţia de ......, denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă:A. pe perioadă nedeterminată, un număr de:a) ...... şomeri în vârstă de peste 45 de ani, înregistraţi în evidenţa agenţiei;b) ...... şomeri părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, înregistraţi în evidenţa agenţiei;c) ...... şomeri persoane cu handicap, înregistraţi în evidenţa agenţiei;d) ...... şomeri de lungă durată, înregistraţi în evidenţa agenţiei;e) ...... tineri NEET şomeri, înregistraţi în evidenţa agenţiei;B. un număr de:a) ...... şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială;b) ...... şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială. Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Angajatorul se obligă:a) să menţină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A pe o perioadă de cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă;b) să respecte dispoziţiile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte dispoziţii legale în aplicarea acestui articol şi acordarea măsurii de stimulare;c) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, în cazul în care încetează raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A anterior termenului prevăzut la lit. a), pentru care are obligaţia de a menţine raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A;d) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;e) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul V "Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale cărei model, conţinut, modalitate de depunere şi de gestionare sunt reglementate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, conform art. 147 alin. (17) din această lege, iar la agenţie, tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul de pe pontaj şi de pe statul de plată, precum şi, în situaţia încadrării în muncă a unor persoane cu handicap, în condiţiile art. 85 din aceeaşi lege, o declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că în raport cu numărul de angajaţi angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv nu are, potrivit legii, obligaţia de a angaja persoane cu handicap*); Notă
  *) Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu handicap.
  f) să depună declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare;g) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;h) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.
  3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeaşi lege, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj. În situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.4. Sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi constau în subvenţia prevăzută, după caz, la art. 85 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra:a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie, precum şi de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de celelalte acte normative adoptate în aplicarea acestei legi.6. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.
  Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, un exemplar pentru agenţie şi un exemplar pentru angajator. Agenţia Angajatorul Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată, .................. .........................  +  Anexă la convenţie*Font 8* Date de identificare ale angajatorului Angajatorul (denumirea/numele) ....... Codul de identificare fiscală ........ Cod CAEN ............................. Judeţul .............................. Sediul/Adresa ........................ Contul IBAN/Banca .................... Telefon/Fax .......................... E-mail/Pagină de internet ............ TABEL NOMINAL cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare Convenţia nr. ...../......┌────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────┬───────────────┬────────┬───────────┐│Nr. │ Numele │ Codul │ Categoria │Numărul şi data│ Data │Ocupaţia│ Semnătura ││crt.│şi prenumele│numeric │ de │ încheierii │ îndeplinirii │Cod COR │angajatului││ │ │personal│ persoane*1)│ contractului │ condiţiilor │ │ ││ │ │ │ │ individual de │ de │ │ ││ │ │ │ │ muncă/data │ pensionare*2)│ │ ││ │ │ │ │ angajării │ │ │ │├────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────┴───────────────┴────────┴───────────┘ Angajatorul ............................. (denumirea/numele) Director general sau altă persoană autorizată, .............................................. Notă
  *1) Coloana 3 se va completa după cum urmează:– cod A - şomeri în vârstă de peste 45 de ani înregistraţi în evidenţa agenţiei;– cod B - şomeri părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale înregistraţi în evidenţa agenţiei;– cod C - şomeri persoane cu handicap înregistraţi în evidenţa agenţiei;– cod D - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei anticipate parţiale;– cod E - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială;– cod F - şomeri de lungă durată, înregistraţi în evidenţa agenţiei;– cod G - tineri NEET şomeri, înregistraţi în evidenţa agenţiei.
  *2) Coloana 5 se va completa numai pentru categoriile de persoane prevăzute la codurile D şi E.
  (la 06-12-2016, Anexa 19 a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )
   +  Anexa 20la norme DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI Angajatorul (denumirea/numele) .............. Sediul/Adresa .......... Codul de identificare fiscală ............... Contul IBAN/Banca ........ Cod CAEN .................................... Telefon/Fax .............. Judeţul ..................................... E-mail/Pagină de internet .......................... TABEL NOMINAL cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj Luna ...... anul .......┌────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬──────────┐│Nr. │Convenţia│ Data │Numele şi│ Codul │Categoria │Numărul│ Suma │Sumele │Observaţii││crt.│ numărul │convenţiei│prenumele│numeric │ de │orelor │cuvenită│plătite│ ││ │ │ │ │personal│ persoane │efectiv│ pentru │ │ ││ │ │ │ │ │ │lucrate│ timpul │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ efectiv│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ lucrat │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────┼────────┼───────┼──────────┘│ TOTAL: │ A1 │ B1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┼───────┤│Suma reprezentând scutirea de la plata contribuţiei datorate de │ ││angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă persoanelor │ ││prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul │ C1 ││asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu │ ││modificările şi completările ulterioare (% x │ ││Total B1) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ TOTAL SUME CUVENITE │ ││potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările │ ││ulterioare (TOTAL A1 + TOTAL C1) │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ Angajatorul ........................ (denumirea/numele) Director general sau altă persoană autorizată, ............................................. Coloana 1 - se completează cu numărul convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM. Coloana 2 - se completează cu data convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM (zz/ll/aa). Coloanele 3 şi 4 - se completează cu numele şi prenumele, respectiv codul numeric personal. Coloana 5 - se completează după cum urmează:– cod A - şomeri în vârstă de peste 45 de ani înregistraţi în evidenţa agenţiei;– cod B - şomeri părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale înregistraţi în evidenţa agenţiei;– cod C - şomeri persoane cu dizabilităţi înregistraţi în evidenţa agenţiei;– cod D - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei anticipate parţiale;– cod E - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială;– cod F - şomeri de lungă durată, înregistraţi în evidenţa agenţiei;– cod G - tineri NEET şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei. Coloana 6 - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună de persoanele prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv orele aferente concediului de odihnă), pentru care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) şi (5) din aceeaşi lege, acordată angajatorului, conform prevederilor legale. Coloana 7 - se completează cu suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului, conform prevederilor legale. Coloana 8 - se completează cu sume numai pentru persoanele cu codurile A şi B, pentru care convenţia a fost încheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 şi pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator în conformitate cu art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se completează cu sumele plătite persoanelor cu codurile A şi B, reprezentând elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit dispoziţiilor titlului V "Contribuţii sociale obligatorii", capitolul IV "Contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru persoanele cu codurile A şi B, pentru care nu se beneficiază de scutire conform art. 85 alin. (1) din lege (convenţie încheiată ulterior datei de 22 octombrie 2013), se completează cu zero. Coloana 9 - se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu. Total A1 - totalul sumelor care se completează în coloana 7. Total B1 - totalul sumelor care se completează în coloana 8 şi care sunt corespunzătoare persoanelor cu codurile A şi B pentru care se beneficiază de scutire conform art. 85 alin. (1) din lege. Total C1 - se completează în situaţia în care convenţia a fost încheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 şi angajatorul beneficiază de scutire de plata contribuţiei datorate la BAS, conform art. 85 alin. (1) din lege. (la 06-12-2016, Anexa 20 a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Anexa 21la normeJudeţul ...................................Angajatorul ...............................Sediul/adresa .............................Contul/Banca ..............................Codul fiscal ..............................Telefon/fax ...............................CătreAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncăa Judeţului ............./Municipiului Bucureşti........./(angajatorul) ......., reprezentat prin ........, având funcţia de ........., vă solicit să aprobaţi diminuarea sumei reprezentând contribuţia lunară de ... %*) datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj cu ..., calculate conform art. 62 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Anexăm tabelul nominal cu şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încadraţi în muncă în anul ... şi contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal.________*) Cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Data.....AngajatorulDirector general sau altă persoană autorizată,..............................................  +  Anexă────────la convenţie────────────    Judeţul ...................................    Angajatorul ...............................    Sediul/adresa .............................    Contul/Banca ..............................    Codul fiscal ..............................    Telefon ...................................                                TABEL NOMINAL    cu şomerii încadraţi în muncă, conform prevederilor art. 93 din Legea    nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea    ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Numărul Durata Ocupaţia                                  şi data contractului Cod COR Nr. Numele Codul încheierii individual de Semna- crt. şi numeric contractului muncă tura     prenumele personal individual angaja-                                    de tului                                   muncă─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Data             .....                       Angajatorul        Director general sau altă persoană autorizată,        ..............................................--------------Anexa 21 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 10 din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006, conform pct. 26 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 22la norme______________________ ______________________Nr. Nr.CONTRACT1. Părţile contractante:1.1. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ......... cu sediul în ........... str. ...... nr. ....... judeţul/sectorul .... tel. ...... fax ....... e-mail ..... cod fiscal ..... cont nr. ............ deschis la trezoreria ............. reprezentată prin .......... având funcţia de director executiv şi prin ......... având funcţia de director executiv adjunct, denumită în continuare agenţie.1.2. ....... cu sediul în ............ nr. ..... bloc ..... scară ......... etaj ..... ap. ..... judeţul/sectorul ....... tel. ........ fax ..... e-mail ..... cod fiscal/cod unic de înregistrare, cont nr. .......... deschis la ............. reprezentat prin ......... având funcţia de ............... denumită în continuare angajator.2. Obiectul contractului:Subvenţionarea parţială de către agenţie a cheltuielilor efectuate cu serviciile de formare profesională organizate de angajator pentru un număr de .......... persoane, în anul ......... reprezentând ........%* din numărul total de persoane angajate.3. Valoarea contractului:Valoarea estimată a contractului este de cel mult..................... lei.______________* nu poate fi mai mare de 20% din numărul total de salariaţi, încadraţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, existenţi la data întocmirii programului anual de formare profesională.4. Obligaţiile părţilor:A. Agenţia:A.1. Plăteşte angajatorului 50% din cheltuielile efectuate cu serviciile de formare profesională organizate de acesta pentru un număr de ........... persoane, în anul ............ Lista cuprinzând numele persoanelor care urmează să participe la programul de formare profesională pentru care se acordă subvenţia care face obiectul prezentului contract este prevăzută în anexa la contract şi face parte din acesta.A.2. Controlează modul de respectare a obligaţiilor asumate de angajator prin prezentul contract.B. Angajatorul:B.1. Menţine raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor din lista prevăzută la pct. 4.A.1.B.2. Pune la dispoziţia agenţiei toate informaţiile solicitate în legătură cu modul de desfăşurare a programului.B.3. Pune la dispoziţia agenţiei informaţiile şi documentele necesare efectuării actului de control.5. Modalităţi de plată:5.1. Agenţia decontează angajatorului cheltuielile efectuate de acesta, prin decontări, pe bază de acte justificative.5.2. Decontările se fac în termen de 5 zile de la data solicitării acestora de către angajator, pe baza actelor justificative.6. Modificarea şi încetarea contractului6.1. Modificarea contractului poate fi făcută numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.6.2. Încetarea contractului intervine prin acordul părţilor sau prin reziliere.7. Penalităţi şi daune interese:7.1. Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor din lista prevăzută la pct. 4.A.1, pentru unul din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, atrage, în sarcina angajatorului, obligaţia restituirii sumelor primite plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor respective.7.2. Dobânda se calculează de la data acordării de către agenţie a sumelor prevăzute la pct. 4.A.1.7.3. Nerespectarea termenului de plată prevăzut la pct. 5.2. atrage, în sarcina agenţiei, plata unei penalităţi egale cu ....% din valoarea solicitării de decontare înmulţită cu numărul de zile de întârziere.8. Forţa majoră:8.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.8.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.8.3. Partea contractantă care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate îndeplini, respecta şi exercita obligaţiile contractuale va înştiinţa, în scris, cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.8.4. Omisiunea de a anunţa, în scris, apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în această situaţie.8.5. Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.9. Soluţionarea litigiilor:9.1. Părţile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.9.2. Dacă părţile contractante nu reuşesc să rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecată.10. Alte clauze:10.1. Orice comunicare între părţile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.10.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.Agenţie, Angajator,.......... ...........--------------Anexa 22 a fost introdusă de pct. 52 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, având cuprinsul anexei 16 din acest act normativ.  +  Anexa 23la normeCătreAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă aJudeţului ................../Municipiului Bucureşti    Subsemnata/Subsemnatul .............., codul numeric personal ...........,    absolventă/absolvent a/al instituţiei de învăţământ/şcolii speciale .....,    anul ...... luna ..........., înregistrată/înregistrat în evidenţa Agenţiei    pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......../ Municipiului    Bucureşti, agenţia locală sector ........, solicit acordarea dreptului sub    formă de primă prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din Legea nr. 76/2002    privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei    de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că    începând cu data de ........ sunt angajată/angajat în baza actului*)    nr. ....../....... la unitatea ............ din localitatea ..........,    în meseria/ profesia ................................................ .                 Data Semnătura             .................. ..........................____________    *) Se va înscrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei       de numire.--------------Anexa 23 a fost introdusă de pct. 27 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006, având cuprinsul anexei 11 din acest act normativ.  +  Anexa 24la normeCătreAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......../Municipiului Bucureşti    Subsemnata/Subsemnatul ........., codul numeric personal ................,    absolventă/absolvent a/al instituţiei de învăţământ/şcolii speciale .....,    anul ...., luna ...., solicit acordarea dreptului prevăzut la art. 73^1    alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj    şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările    ulterioare, având în vedere că începând cu data de ................. sunt    angajată/angajat cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare    de 12 luni, în baza actului*) nr. ......./......... la unitatea .... din    localitatea ......, în meseria/profesia ........, fapt care a condus la    încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj de care beneficiam, în temeiul    art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările    ulterioare.    Precizez că am menţinut raporturile de muncă/serviciu cu angajatorul la    care m-am încadrat în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni.             Data Semnătura          ............ ...................._________    *) Se va înscrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei       de numire.--------------Anexa 24 a fost introdusă de pct. 27 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006, având cuprinsul anexei 12 din acest act normativ.  +  Anexa 25la normeAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncăa Judeţului ..................../Municipiului BucureştiCERTIFICATprivind stagiul de cotizare ulterior datei de 1 martie 2002Doamna/Domnul ..........., cod numeric personal .........., domiciliată/domiciliat în localitatea ........., str. ...... nr. ..., bl. ....,sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ......, a realizat un stagiude cotizare de ...... ani, ...... luni, ........ zile, după cum urmează:- în calitate de asigurat obligatoriu prin efectul legii,în perioada ..........................................Total: ani ........., luni, ........., zile .........;- în calitate de asigurat în baza unui contract de asigurare pentruşomaj, în perioada ...................................Total: ani ........., luni ........., zile ......... .Certificarea stagiului de cotizare s-a făcut conform prevederilor art. 19alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privindsistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şicompletările ulterioare.Director executiv,.........................Întocmit,.........................(numele şi prenumele).........................(semnătura)--------------Anexa 25 a fost introdusă de pct. 27 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006, având cuprinsul anexei 13 din acest act normativ.  +  Anexa 26la normeNumăr de înregistrare la angajator ............ data ...............ADEVERINŢĂA. Date de identificareDenumirea/Numele ..........................................Codul unic de înregistrare/codul fiscal ...................Cod CAEN ..................................................Adresa ....................................................Telefon/Fax ...............................................E-mail/Pagină de internet .................................B. Date privind contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomajB.1. Pentru doamna/domnul ............, CNP ............., care se legitimează cu actul de identitate seria ...... numărul ......, sumele reprezentând contribuţia individuală şi contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale, în cotele prevăzute de lege, pentru ultimele luni în care s-au datorat aceste contribuţii sunt:*Font 9*┌────┬───────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────────────────┐│Nr. │Luna şi│Baza de calcul│Suma reprezentând│Suma reprezentând│ Numărul de │Natura veniturilor││crt.│ anul │ (BC) │ contribuţia │ contribuţia │înregistrare a │ din care este ││ │ │ │ individuală │ datorată de │ declaraţiei │constituită baza ││ │ │ │ │ angajator │lunare validate│ de calcul │├────┼───────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼───────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│... │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│12 │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────────────┘NOTE:Se completează descrescător pentru maximum 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul are obligaţia de a vira în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţiile prevăzute de lege.BC - baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuţia individuală în cota prevăzută de lege, determinată în conformitate cu dispoziţiile titlului IX2 "Contribuţii sociale obligatorii" cap. I din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Coloana 4 se completează cu suma reprezentând contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj (aplicarea cotei contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzută de lege asupra bazei de calcul prevăzute la coloana 3).Coloana 5 se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru persoana (aplicarea cotei contribuţiei datorate de angajator, prevăzută de lege, asupra sumei reprezentând baza de calcul, a contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, determinată în conformitate cu dispoziţiile titlului IX^2 "Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoana respectivă.)B.2. În calitatea noastră de angajator (se completează după caz):[] ne regăsim în una dintre situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ......... perioada ..........C. Date privind raporturile de muncă/de serviciu/alte raporturi ale persoaneiActul în baza căruia a fost încadrat în muncă sau actul în baza căruia s-a stabilit raportul juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, număr şi data .....................Data angajării/stabilirii raportului juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare .......................Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ori a raportului juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare .............................Temeiul legal al încetării raporturilor de muncă sau de serviciu (art. şi act normativ) .......................Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu, respectiv, după caz, raportul juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au fost suspendate*):----------*) Se completează pentru fiecare perioadă de suspendare.Data de suspendare ........ data de încetare a suspendării ........ motivul suspendării**) ...............----------**) În cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical.Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat întreg conţinutul acestei adeverinţe şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.Administrator/Director/Reprezentant legal Compartimentul ..............Numele şi prenumele, funcţia Numele şi prenumele, funcţia(în clar) (în clar)....................................... ...........................-----------Anexa 26 la norme a fost înlocuită cu anexa 11 din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, potrivit pct. 29 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 27la normeCONTRACT DE SOLIDARITATENr. ......../.........Părţile contractante:Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......../Municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, reprezentată prin ......, având funcţia de director executiv, cu sediul în ........, str. ....... nr. ...., telefon ........, fax ......., e-mail ......, cod fiscal .........., cont trezorerie ................ .Doamna/Domnul ......., în calitate de beneficiar, posesor al actului de identitate seria .... nr. ......, cod numeric personal ........, cu domiciliul/reşedinţa în localitatea ...... str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......., telefon .........., care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 5 pct. IV^3 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare:[] tineri care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;[] tineri cu dizabilităţi;[] tineri care nu au familie sau a căror familie nu le poate asigura întreţinerea;[] tineri care au copii în întreţinere;[] tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;[] tineri care sunt victime ale traficului de persoane.Obiectul contractului: acordarea serviciilor care constituie acompaniament social personalizat conform art. 93^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Durata contractuluiDurata contractului este de*) ...............................---------*) Durata contractului poate fi de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an.Obligaţiile părţilorA. Agenţia teritorială:- Asigură servicii de consiliere profesională şi mediere.- Identifică şi plasează beneficiarul pe un loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale şi altor condiţii cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea beneficiarului ca şomer.B. Beneficiarul:- participă la serviciile de consiliere profesională şi mediere oferite de agenţia teritorială;- acceptă oferta de loc de muncă a agenţiei teritoriale.Modificarea şi încetarea contractuluiA. ModificareaContractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.B. Încetarea contractului:a) la expirarea termenului;b) la iniţiativa beneficiarului în urma unui preaviz de 15 zile;c) la iniţiativa agenţiei teritoriale în cazul în care beneficiarul nu participă la serviciile de mediere şi consiliere sau refuză nejustificat locurile de muncă oferite de agenţia teritorială; încetarea are loc în termen de 15 zile de la comunicarea notificării de către agenţia teritorială în cazul în care, în această perioadă, beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contract.Soluţionarea litigiilorPărţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva, pe cale amiabilă, neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.Dacă părţile nu reuşesc să rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecată competente.Alte clauzeOrice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.Prezentul contract a fost încheiat în ............ exemplare.Agenţia teritorială Beneficiar,Director executiv SemnăturaSemnătura .....................................(L.S.)-----------Anexa 27 la norme a fost introdusă de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 12 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 28la normeCONVENŢIENr. ..../..........Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti, reprezentată prin dna/dl ................, având funcţia de .............., denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) ...................., cu sediul/adresa în .................., judeţul ................., telefon ..............., cod fiscal (CUI) ................. cont IBAN ................., deschis la Banca ..............., reprezentată prin dna/dl ...................., având funcţia de .................., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă în conformitate cu prevederile art. 93^4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, tineri cu risc de marginalizare socială care au încheiat cu agenţia contracte de solidaritate:A. pe perioadă determinată, până la expirarea contractului de solidaritate, socială astfel:a) ........ tineri care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;b) ........ tineri cu dizabilităţi;c) ........ tineri care nu au familie sau ale căror familii nu le pot asigura întreţinerea;d) ........ tineri care au copii în întreţinere;e) ........ tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;f) ........ tineri care sunt victime ale traficului de persoane;B. pe perioadă nedeterminată astfel:a) ........ tineri care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;b) ........ tineri cu dizabilităţi;c) ........ tineri care nu au familie sau ale căror familii nu le pot asigura întreţinerea;d) ........ tineri care au copii în întreţinere;e) ........ tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;f) ........ tineri care sunt victime ale traficului de persoane.Tabelul nominal cu tinerii încadraţi în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Angajatorul se obligă:a) să menţină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe perioada pentru care acestea au încheiat cu agenţia contractul de solidaritate, prevăzut de lege;b) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare tânăr cu risc de marginalizare socială pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, în cazul în care încetează raporturile de muncă ale tinerilor prevăzuţi la pct. 1 anterior datei la care expiră perioada pentru care aceştia au încheiat contractul de solidaritate, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;c) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;d) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX^2 "Contribuţii sociale obligatorii" art. 296^19 din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţie tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de copii de pe pontaj şi de pe statul de plată;e) să depună declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaraţii;f) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;g) să respecte dispoziţiile art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte dispoziţii legale în aplicarea acestui articol;h) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeaşi lege, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.În situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.4. Sumele cuvenite potrivit art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi constau în subvenţia prevăzută, după caz, la art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra:a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumei prevăzute la art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie, precum şi de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi celelalte acte normative adoptate în aplicarea acestei legi.6. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.Agenţia AngajatorulDirector executiv, Director general sau altă persoană autorizată,.................... .............................  +  Anexăla convenţieDate de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) .........................Codul de identificare fiscală ..........................Cod CAEN ...............................................Judeţul ................................................Sediul/Adresa ..........................................Contul IBAN/Banca ......................................Telefon/Fax ............................................E-mail/Pagină de internet ..............................TABEL NOMINALcu tineri cu risc de marginalizare socială care au încheiatcu agenţia contract de solidaritate, încadraţi în muncă,conform prevederilor art. 93^4 din Legea nr. 76/2002privindsistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupăriiforţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioareConvenţia nr. ......./........*Font 7*┌────┬─────────┬────────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬───────────┐│Nr. │Numele şi│ Codul │Categoria de│ Durata │ Data │ Data │Numărul şi data│ Suma │Ocupaţia│ Semnătura ││crt.│prenumele│numeric │persoane*1) │contractului│angajării│ încetării │ încheierii │reprezentând│ Cod │angajatului││ │ │personal│ │ individual │ │contractului│ contractului │ baza de │ COR │ ││ │ │ │ │ de muncă*2)│ │ individual │individual de │ calcul a │ │ ││ │ │ │ │ │ │ de muncă*3)│ muncă │ măsurii de │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │stimulare*4)│ │ │├────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴───────────┘Angajatorul ........(denumirea/numele).........Director general sau altă persoană autorizată,..............................----------*1) Coloana 3 se va completa după cum urmează:- cod A - tânăr care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;- cod B - tânăr cu dizabilităţi;- cod C - tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;- cod D - tânăr care are copii în întreţinere;- cod E - tânăr care a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;- cod F - tânăr care este victimă a traficului de persoane.*2) Coloana 4 se va completa după caz: determinată sau nedeterminată.*3) Coloana 6 se va completa în situaţia contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată, cu data până la care a fost încheiat contractul individual de muncă.*4) Coloana 8 se va completa cu salariul de bază stabilit la data angajării tânărului, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare la data încadrării în muncă.-----------Anexa 28 la norme a fost introdusă de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 13 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 29la normeDate de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) .........................Codul de identificare fiscală ..........................Cod CAEN ...............................................Judeţul ................................................Sediul/Adresa ..........................................Contul IBAN/Banca ......................................Telefon/Fax ............................................E-mail/Pagină de internet ..............................TABEL NOMINALcu tineri cu risc de marginalizare socială încadraţiîn muncă conform prevederilor art. 93^4 dinLegea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentruşomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cumodificările şi completările ulterioare, pentrustabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetulasigurărilor pentru şomajLuna .......... anul ..........*Font 7*┌────┬─────────┬──────────┬────────────┬────────┬─────────┬────────────────┬───────┬─────────────┬──────────┐│Nr. │Convenţia│ Data │ Numele şi │ Codul │Categoria│ Suma │Numărul│Suma cuvenită│Observaţii││crt.│ numărul │convenţiei│ prenumele │numeric │ de │ reprezentând │orelor │pentru timpul│ ││ │ │ │ │personal│ persoane│ baza de │efectiv│ efectiv │ ││ │ │ │ │ │ │calcul a măsurii│lucrate│ lucrat │ ││ │ │ │ │ │ │ de stimulare │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────┴─────────┴────────────────┴───────┼─────────────┼──────────┘│ TOTAL SUME CUVENITE │ ││ potrivit art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi │ ││ completările ulterioare │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Angajatorul .......(denumirea/numele)..............Director general sau altă persoană autorizată,............................................Coloana 1 - se completează numărul convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM.Coloana 2 - se completează cu data convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM (zz/ll/aa).Coloanele 3 şi 4 - se completează cu numele şi prenumele, respectiv codul numeric personal.Coloana 5 - se completează după cum urmează:- cod A - tânăr care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;- cod B - tânăr cu dizabilităţi;- cod C - tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;- cod D - tânăr care are copii în întreţinere;- cod E - tânăr care a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;- cod F - tânăr care este victimă a traficului de persoane.Coloana 6 se completează cu salariul de bază stabilit la data angajării tânărului, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare la data încadrării în muncă (coloana 8 din tabelul nominal - anexa la Convenţia prevăzută în anexa nr. 28 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare).Coloana 7 se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună de persoanele prevăzute la art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv orele aferente concediului de odihnă) pentru care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului.Coloana 8 se completează cu suma cuvenită din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului.Coloana 9 se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă.-----------Anexa 29 la norme a fost introdusă de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 14 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 30la normeCONVENŢIENr. .../..........Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ............/Municipiului Bucureşti, reprezentată prin dna/dl ...................., având funcţia de ....................., denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) ..............................., cu sediul/adresa în ..................., judeţul .................., telefon .............., cod fiscal (CUI) ............... cont IBAN ................, deschis la Banca ............, reprezentată prin dna/dl ......................, având funcţia de ................., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul menţine raporturile de muncă cu următorii tineri cu risc de marginalizare socială, încadraţi în muncă în conformitate cu prevederile art. 93^4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, după expirarea perioadei pentru care aceştia au încheiat cu agenţia contractul de solidaritate prevăzut de lege:a) ........ tineri care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;b) ........ tineri cu dizabilităţi;c) ........ tineri care nu au familie sau ale căror familii nu le pot asigura întreţinerea;d) ........ tineri care au copii în întreţinere;e) ........ tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;f) ........ tineri care sunt victime ale traficului de persoane.Tabelul nominal cu tinerii pentru care se menţin raporturile de muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Angajatorul se obligă:a) să menţină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 după expirarea perioadei pentru care aceştia au încheiat cu agenţia contractul de solidaritate prevăzut de lege, dar nu mai mult de 2 ani;b) să comunice agenţiei încetarea raporturilor de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1, precum şi orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;c) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru perioada menţinerii raporturilor de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1, dar nu mai mult de 2 ani;d) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX^2 "Contribuţii sociale obligatorii" art. 296^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţie, tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de copii de pe pontaj şi de pe statul de plată;e) să depună declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaraţii;f) să respecte dispoziţiile art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte dispoziţii legale în aplicarea acestui articol;g) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeaşi lege, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.În situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.4. Sumele cuvenite potrivit art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi constau în subvenţia prevăzută, după caz, la art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra:a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumei prevăzute la art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie, precum şi de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi celelalte acte normative adoptate în aplicarea acestei legi.6. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.Agenţia AngajatorulDirector executiv, Director general sau altă persoană autorizată,.................... .............................  +  Anexăla convenţieDate de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) .........................Codul de identificare fiscală ..........................Cod CAEN ...............................................Judeţul ................................................Sediul/Adresa ..........................................Contul IBAN/Banca ......................................Telefon/Fax ............................................E-mail/Pagină de internet ..............................TABEL NOMINALcu tineri cu risc de marginalizare socială pentru carese menţin raporturile de muncă, în conformitate cuprevederile art. 93^6 din Legea nr. 76/2002privindsistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimulareaocupării forţei de muncă, cu modificările şicompletările ulterioareConvenţia nr. ......./........*Font 7*┌────┬─────────┬────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───────────┐│Nr. │Numele şi│ Codul │Categoria │ Durata │ Data │ Data │ Data │ Numărul şi │ Suma │Ocupaţia│ Semnătura ││crt.│prenumele│numeric │ de │contractului│angajării│ expirării │ încetării │data actului│ reprezentând │Cod COR │angajatului││ │ │personal│persoane*1)│ individual │ │contractului│contractului│adiţional la│ 50% din │ │ ││ │ │ │ │ de muncă*2)│ │ de │ individual │ contractul │ indemnizaţia │ │ ││ │ │ │ │ │ │solidaritate│ de muncă*3)│ individual │ de şomaj │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ de muncă*4)│ cuvenită │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ conform │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ legii, │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ prevăzută la │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ art. 93^6 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ din Legea │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 76/2002*5)│ │ │├────┼─────────┼────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┼─────────┼────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───────────┘Angajatorul ......(denumirea/numele)........Director general sau altă persoană autorizată,.............................----------*1) Coloana 3 se va completa după cum urmează:- cod A - tânăr care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;- cod B - tânăr cu dizabilităţi;- cod C - tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;- cod D - tânăr care are copii în întreţinere;- cod E - tânăr care a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;- cod F - tânăr care este victimă a traficului de persoane.*2) Coloana 4 se va completa după caz: determinată sau nedeterminată.*3) Coloana 7 se va completa în situaţia contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată, cu data până la care a fost încheiat contractul individual de muncă, în condiţiile în care menţinerea raportului de muncă se realizează în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată (inclusiv prelungirea prin act adiţional a duratei contractului individual de muncă).*4) Coloana 8 se va completa cu numărul şi data actului adiţional la contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată.*5) Coloana 9 se va completa cu suma reprezentând 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, prevăzută la art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, stabilită şi comunicată de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti, conform prevederilor legale.-----------Anexa 30 la norme a fost introdusă de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 15 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 31la normeDate de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) .........................Codul de identificare fiscală ..........................Cod CAEN ...............................................Judeţul ................................................Sediul/Adresa ..........................................Contul IBAN/Banca ......................................Telefon/Fax ............................................E-mail/Pagină de internet ..............................TABEL NOMINALcu tineri cu risc de marginalizare socială pentru carese menţin raporturile de muncă, în conformitate cuprevederile art. 93^6 din Legea nr. 76/2002privindsistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupăriiforţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor dinbugetul asigurărilor pentru şomajLuna .......... anul ..........*Font 7*┌────┬─────────┬──────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬───────┬─────────────┬──────────┐│Nr. │Convenţia│ Data │ Numele şi │ Codul │Categoria│ Suma │Numărul│Suma cuvenită│Observaţii││crt.│ numărul │convenţiei│ prenumele │numeric │ de │ reprezentând │orelor │pentru timpul│ ││ │ │ │ │personal│ persoane│ 50% din │efectiv│ efectiv │ ││ │ │ │ │ │ │ indemnizaţia de │lucrate│ lucrat │ ││ │ │ │ │ │ │ şomaj cuvenită │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ conform legii, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ prevăzută la │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ art. 93^6 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Legea nr. 76/2002│ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────────────┴───────┼─────────────┼──────────┘│ TOTAL SUME CUVENITE │ ││ potrivit art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi │ ││ completările ulterioare │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Angajatorul .......(denumirea/numele)...........Director general sau altă persoană autorizată,............................................Coloana 1 - se completează numărul convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM.Coloana 2 - se completează cu data convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM (zz/ll/aa).Coloanele 3 şi 4 - se completează cu numele şi prenumele, respectiv codul numeric personal.Coloana 5 - se completează după cum urmează:- cod A - tânăr care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;- cod B - tânăr cu dizabilităţi;- cod C - tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;- cod D - tânăr care are copii în întreţinere;- cod E - tânăr care a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;- cod F - tânăr care este victimă a traficului de persoane.Coloana 6 - se completează cu suma reprezentând 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, prevăzută la art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, stabilită şi comunicată de AJOFM/AMOFM conform prevederilor legale (coloana 9 din tabelul nominal anexă la convenţie).Coloana 7 - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună de persoanele prevăzute la art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv orele aferente concediului de odihnă) pentru care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului.Coloana 8 - se completează cu suma cuvenită din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului.Coloana 9 - se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă.-----------Anexa 31 la norme a fost introdusă de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 16 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 32 Către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a ......./Municipiului Bucureşti Subsemnatul(a), ......, având cod numeric personal (CNP) ......, legitimat(ă) prin actul de identitate ...... (CI/BI) seria ...... nr. ......., eliberat la data de ...... (Se completează: zz/ll/aa.) de ...... (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.), prin prezenta cerere solicit acordarea primei de activare prevăzute la art. 73^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Menţionez că începând cu data de ...... (Se completează: zz/ll/aa.) sunt încadrat(ă) în muncă pe durată ....... (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ....... zz/ll/aa ........ până în data ....... zz/ll/aa.) la ...... (denumirea angajatorului), conform Actului nr. ...... (Se completează cu numărul şi data contractului individual de muncă sau ale deciziei de numire.), anexat în copie/original prezentei. Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că nu beneficiez de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Data: ............................ ............................ (Se completează de către (Se completează numele şi prenumele, persoană data cererii.) semnătura persoanei care solicită prima de activare.) (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 41, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Anexa 33 ANGAJAMENT Subsemnatul(a), ......., având cod numeric personal (CNP) ......, posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... (CI/BI) seria ..... nr. ....., cu domiciliul în ......., str. ....... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......, şi, după caz, reşedinţa până la data de ...... (Se completează numai în situaţia existenţei reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) în localitatea ......., str. ....... nr. .... bl. ...., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ......, înregistrat(ă) în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ....../Municipiului Bucureşti, Agenţia Locală/Sectorul ......, în calitate de beneficiar(ă) al/a primei de activare, prevăzută la art. 73^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul angajament mă oblig să restitui imediat şi în mod integral suma acordată cu titlu de primă de activare, prevăzută la art. 73^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care raporturile de muncă/de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 3 luni de la data încadrării în muncă, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 73^3 din aceeaşi lege, iar raporturile de muncă/de serviciu încetează în temeiul următoa