PROCEDURĂ din 18 aprilie 2002 privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 10 mai 2002  Prezentele proceduri reglementează punerea în aplicare a dispozițiilor cap. V - Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă - din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, denumita în continuare lege.  +  Capitolul I Informarea și consilierea profesională  +  Articolul 1 (1) Beneficiarii serviciilor de informare și consiliere profesională sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă, aflate în situațiile prevăzute la art. 16 din lege, precum și persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională sau de servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, în mod gratuit, prevăzute la art. 66 alin. (1) și art. 70^1 alin. (2) din lege. (2) De servicii de informare și consiliere profesională care au ca scop îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă, prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. e) din lege, pot beneficia persoanele prevăzute la art. 58 alin. (3) din lege. (la 06-12-2016, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 2 (1) Informarea și consilierea profesională se realizează de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții pentru ocuparea forței de muncă, în principal prin centrele de informare și consiliere privind cariera din cadrul acestora. (2) În cazul în care agențiile pentru ocuparea forței de muncă nu au personal suficient pentru acordarea acestor servicii, se vor încheia contracte cu furnizori de servicii de informare și consiliere profesională din sectorul public sau privat, acreditați sau care nu se supun condiției de acreditare, conform criteriilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările și completările ulterioare. (3) Contractarea serviciilor de informare și consiliere profesională se face în baza selecției organizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, cu respectarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, instituite prin Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. (4) Contractarea serviciilor de informare și consiliere profesională se poate face de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, pentru toate serviciile prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. a), c)-e) din lege sau, după caz, pentru serviciul prevăzut la art. 58 alin. (1) lit. a) din lege și unul ori mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. c)-e) din lege. (5) În vederea acordării serviciilor prevăzute în contract agențiile pentru ocuparea forței de muncă pun la dispoziția furnizorului de servicii liste cuprinzând persoanele care și-au exprimat opțiunea de a fi cuprinse în activitatea de informare și consiliere profesională sau pentru care participarea la aceste servicii este obligatorie, conform prevederilor legale. (6) Serviciile de informare și consiliere profesională prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. a), c)-e) din lege se pot realiza și de furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditați sau care nu se supun condiției de acreditare, conform criteriilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările și completările ulterioare. (7) Serviciile de informare și consiliere profesională care au ca scop profilarea, prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. b) din lege, se pot realiza de furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditați sau care nu se supun condiției de acreditare, conform criteriilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările și completările ulterioare, în vederea acordării celorlalte servicii de informare și consiliere profesională sau a serviciilor de mediere a muncii, în situația în care finanțarea acestora nu se realizează din fonduri publice. (la 06-12-2016, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 3 Persoana care oferă informații și acorda consultanța persoanelor în căutarea unui loc de muncă în legătura cu alegerea carierei, posibilitățile de formare profesională și ocupare este consilierul de orientare în cariera, denumit în continuare consilier.  +  Articolul 4 (1) Serviciile de informare și consiliere profesională pot fi acordate ori de câte ori este necesar, în mod individual sau în grup, după caz, și privesc: a) furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor; b) profilarea și încadrarea în nivelul de ocupabilitate: ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil; c) dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră; d) instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă; e) îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă. (2) O persoană poate beneficia de toate serviciile de informare și consiliere profesională prevăzute la alin. (1) ori de câte ori este necesar sau cel puțin de profilare și încadrarea într-unul din nivelurile de ocupabilitate prevăzute de lege. (la 06-12-2016, Articolul 4 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 5 Serviciile de informare și consiliere profesională acordate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau de furnizorii de servicii acreditați sau care nu se supun condiției de acreditare, conform criteriilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art. 56^1 din lege, cu care agențiile pentru ocuparea forței de muncă au încheiat contracte, sunt finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. (la 06-12-2016, Articolul 5 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 6 Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii cu care agențiile pentru ocuparea forței de muncă au încheiat contracte se va face lunar, în baza contractului încheiat, după prezentarea de către furnizorul de servicii a Raportului tehnic și a Raportului financiar, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2.  +  Articolul 7 (1) În vederea acordării de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă a unor servicii de informare și consiliere profesională din cele prevăzute la art. 4, cu excepția profilării și încadrării în nivelul de ocupabilitate prevăzut de lege, persoanele vor depune la agențiile pentru ocuparea forței de muncă o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se poate depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. (3) În situația în care cererea transmisă agenției pentru ocuparea forței de muncă, prin modalitățile prevăzute la alin. (2), în perioada în care persoana este înregistrată în evidența acesteia, nu este lizibilă, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acesteia, iar cererea transmisă ca urmare a acestei solicitări este considerată a fi depusă în perioada de înregistrare în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă, în condițiile în care persoana mai este înregistrată în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă. (4) Persoanele care solicită servicii de informare și consiliere profesională sunt luate în evidență prin înscrierea într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4. (la 06-12-2016, Articolul 7 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 8 Serviciile prevăzute la art. 4 lit. a) se realizează de către consilier, care oferă persoanei solicitante informații privind: a) locurile de muncă vacante aflate în evidenta agenției pentru ocuparea forței de muncă; b) locurile de muncă vacante aflate în baza de date a Sistemului electronic de mediere a muncii - SEMM; c) ocupațiile/meseriile/profesiile cele mai solicitate pe piața forței de muncă; d) condițiile impuse de angajatori; e) gama de servicii oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă.  +  Articolul 8^1 Profilarea și încadrarea în nivelurile de ocupabilitate prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) se realizează de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, conform Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, prevăzute la art. 58 alin. (4) din lege, care se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 06-12-2016, Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 9 (1) Serviciile privind dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), se realizează ca urmare a evaluării și autoevaluării personalității în vederea orientării profesionale. (2) Evaluarea și autoevaluarea personalității prevăzute la alin. (1) au ca scop stabilirea compatibilității dintre nivelul studiilor, al formării profesionale, aspirațiilor persoanei și posibilităților de ocupare pe piața muncii. (3) Consilierul, în funcție de profilul psihoprofesional al persoanei consiliate și, după caz, nivelul de ocupabilitate al acesteia, va utiliza instrumente și tehnici de evaluare a deprinderilor, abilităților și competențelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum: interviul, observația, chestionarul, bateriile de teste. (4) Pe baza rezultatelor discuțiilor individuale și a testărilor efectuate, consilierul stabilește pașii pe care persoana consiliată trebuie să îi urmeze pentru alegerea ocupației/meseriei, prin accesarea, după caz, a celorlalte măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă ce vizează creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. (la 06-12-2016, Articolul 9 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 10 Serviciile de instruire în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, prevăzute la art. 4 lit. d), constau, în principal, în exerciții privind întocmirea unui curriculum vitae, a scrisorii de intenție, a scrisorii de mulțumire, simularea unui interviu.  +  Articolul 11 Consilierul, în situația în care au fost acordate serviciile de informare și consiliere profesională prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), la încheierea perioadei de informare și consiliere profesională, redactează, după caz, o recomandare pentru participarea persoanei consiliate, după caz, la: a) programe de formare profesională; b) evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale; c) consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente ori pentru inițierea unei afaceri; d) servicii de îndrumare pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e), cu menționarea perioadei de maximum 3 luni pentru care se pot acorda aceste servicii. (la 06-12-2016, Articolul 11 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 11^1 (1) Serviciile de îndrumare pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e), constau, în principal, în consiliere socioprofesională și au ca scop integrarea socioprofesională la noul loc de muncă a persoanelor cărora, în urma profilării realizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate greu și foarte greu. (2) Persoanele care, în urma profilării realizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, la data încadrării în muncă, nu aveau stabilit nivelul de ocupabilitate greu sau foarte greu nu beneficiază de serviciile prevăzute la alin. (1). (3) Serviciile de îndrumare pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e), se acordă la solicitarea persoanei prin depunerea cererii prevăzute la art. 7, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pe perioada angajării, pe o perioadă de maximum 3 luni, cu acordul angajatorului, astfel: a) începând cu data încadrării în muncă, în situația în care persoana a solicitat acordarea serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) anterior încadrării în muncă, respectiv în perioada în care este înregistrată în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă; b) începând cu data de 1 a lunii următoare lunii în care se solicită acordarea serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e), în situația în care persoana solicită acordarea serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) ulterior încadrării în muncă, în termen de 30 de zile de la data încadrării în muncă. (4) Termenul prevăzut la alin. (3) lit. b) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de serviciile de îndrumare pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e). (5) Prevederile art. 7 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în situația în care se solicită acordarea serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e). (6) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), în condițiile în care cererea transmisă în termenul de 30 de zile, prin modalitățile prevăzute la art. 7 alin. (2), nu este lizibilă, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acesteia, iar cererea transmisă ca urmare a acestei solicitări este considerată a fi depusă în termen. (la 06-12-2016, Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Capitolul II Medierea muncii  +  Articolul 12 Potrivit art. 59 alin. (1) din lege, medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii unui raport de muncă sau de serviciu.  +  Articolul 13 Beneficiarii serviciilor de mediere a muncii sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în situațiile prevăzute la art. 16 din lege.  +  Articolul 14 Activitatea de mediere a muncii urmărește stabilirea compatibilităților sau echivalențelor dintre cerințele locurilor de muncă vacante, comunicate de angajatori și aflate în baza de date a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, cu pregătirea profesională, aptitudinile și opțiunile solicitantului de loc de muncă.  +  Articolul 15 (1) Serviciile de mediere a muncii pentru persoanele prevăzute la art. 13 constau în: a) informații privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afișarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă; b) mediere electronica având ca scop punerea automată în corespondenta a cererilor și ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul; c) preselecția candidaților corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanta cu pregătirea, aptitudinile, experiența și cu interesele acestora. (2) Medierea muncii se poate realiza și prin Serviciul electronic de mediere a muncii - SEMM, deschis pe Internet. Accesarea programului se face fie prin intermediul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, la sediul acestora, fie direct de la orice unitate PC cu conexiune la Internet.  +  Articolul 16 (1) Serviciile de mediere a muncii se acordă gratuit pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 16 din lege. ------------- Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Serviciile de mediere a muncii, acordate în mod gratuit de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă și de furnizorii de servicii autorizați cu care agențiile pentru ocuparea forței de muncă încheie contracte în condițiile legii, sunt finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.  +  Articolul 17 (1) Serviciile de mediere a muncii se pot acorda și contra cost de către furnizorii de servicii specializate din sectorul public sau privat, acreditați de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, sau de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă din statele membre ale Uniunii Europene și din Spațiul Economic European, care au fost supuși unei astfel de condiții în statul de origine sau de proveniență. ------------- Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Furnizorii de servicii prevăzuți la alin. (1) vor comunica, în scris, până la data de 5 a fiecărei luni, în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, denumite în continuare norme, date privind șomerii mediați și încadrați în muncă, pentru luna expirată. (3) Furnizorii de servicii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să comunice agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, la termenele, periodicitățile și în forma solicitată, toate datele și informațiile necesare Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru îndeplinirea atribuțiilor sale prevăzute de lege. ------------ Alin. (3) al art. 17 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. (4) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (3) se sancționează potrivit prevederilor legale. ------------ Alin. (4) al art. 17 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 18 (1) Șomerii care beneficiază de indemnizații de șomaj în condițiile prevăzute de lege sunt obligați să participe la serviciile de mediere a muncii la solicitarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrați. (2) Persoanele care nu beneficiază de indemnizații de șomaj și doresc să participe la servicii de mediere a muncii trebuie să depună o cerere, conform anexei nr. 9 la norme, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. ------------- Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (3) În cazul neîncadrării în muncă, persoanele prevăzute la alin. (2) vor reînnoi cererea de participare la serviciile de mediere a muncii, la 6 luni. ------------- Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 19 La prima prezentare la mediere se întocmește planul individual de mediere conform procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.  +  Articolul 20 (1) În cazul în care se identifica locuri de muncă potrivite profilului persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă, se va elibera dispoziția de repartizare în vederea prezentării la angajator. (2) Dispoziția de repartizare se eliberează în vederea prezentării persoanei în căutarea unui loc de muncă, înregistrată în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, la angajator, pentru a participa la selecția organizată de acesta, cu respectarea prevederilor legale, pentru ocuparea unui loc de muncă vacant. ------------ Alin. (2) al art. 20 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 21 (1) Persoana aflată în căutarea unui loc de muncă, încadrată ca urmare a medierii, va fi scoasă din evidenta agenției pentru ocuparea forței de muncă. (2) Persoana care nu este încadrată în muncă rămâne în evidenta agenției pentru ocuparea forței de muncă.  +  Articolul 22 La fiecare prezentare la mediere, dacă persoanei în căutarea unui loc de muncă nu i se poate oferi un loc de muncă, se va face programarea pentru o noua mediere.  +  Capitolul III Formarea profesională  +  Articolul 23 În conformitate cu prevederile art. 63 din lege, programele de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă trebuie să asigure creșterea și diversificarea competentelor profesionale în scopul realizării mobilității și reintegrării acestora pe piața muncii.  +  Articolul 24 Activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se desfășoară pe baza planului național de formare profesională, elaborat anual de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și aprobat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.  +  Articolul 25 (1) Beneficiarii programelor de formare profesională sunt persoanele aflate în situațiile prevăzute la art. 16 și la art. 66 alin. (1) și (2) din lege. (2) Persoanele aflate în detenție care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei, prevăzute la art. 66 alin. (4) din lege, pot urma un program de formare profesională care să le asigure creșterea și diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării reintegrării pe piața muncii. ------------- Art. 25 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 26 (1) Serviciile de formare profesională sunt gratuite pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 66 alin. (1) și (2) din lege. (2) Gratuitatea prevăzută la alin. (1) se acordă în condițiile prevăzute la art. 66 alin. (3) și la art. 66^1 alin. (6) din lege. (3) Persoanele care nu se încadrează în prevederile alin. (1) și (2) și nici în cele ale art. 25 alin. (2) și doresc să urmeze un program de formare profesională realizat de agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau centrele regionale de formare profesională a adulților suportă contravaloarea cheltuielilor pentru organizarea programului. (4) Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite și se încadrează în muncă, potrivit legii, sau încep o activitate economică în condițiile legii ori beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap, sau sunt admise într-o formă de învățământ pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi aflat în una din aceste situații. (la 06-12-2016, Alineatul (4) din Articolul 26 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------- Art. 26 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 27 (1) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege au acces la programele de formare profesională gratuite, dacă au fost cuprinse în servicii de informare și consiliere profesională sau de mediere și au recomandare pentru programul de formare profesională. ------------- Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) La programele de formare profesională pot fi admise persoanele care îndeplinesc condițiile de acces prevăzute pentru programul respectiv. ------------- Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (3) Beneficiarii de indemnizații de șomaj sunt obligați să participe la programele de formare profesională organizate și oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, precum și la examenul de absolvire a acestora și, după caz, la reexaminare, cu excepția situației în care, potrivit art. 41 alin. (1^1)-(1^3) din lege, nu au această obligație. ------------ Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.  +  Articolul 28 (1) Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de agențiile pentru ocuparea forței de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora și prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulților ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și prin furnizori de formare profesională din sectorul public sau privat, denumiți în continuare furnizori, cu care încheie contracte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, care au fost autorizați în condițiile legislației privind formarea profesională a adulților. (2) Programele de formare profesională la care participă persoanele aflate în detenție care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de detenție se organizează în colaborare cu unitățile subordonate Direcției Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției. (3) Programele de formare profesională la care participă persoanele cu nevoi speciale se organizează în colaborare cu structurile teritoriale specializate ale administrației publice locale și ale Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap. ------------- Art. 28 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 29 (1) În cazul în care programele de formare profesională se realizează prin furnizori, selectarea acestora în vederea încheierii contractelor prevăzute la art. 28 alin. (1) se face de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, conform art. 38 din norme. (2) Dacă în derularea activității de formare profesională se constată că furnizorul selecționat nu respectă prevederile contractului încheiat sau nu mai poate desfășura activitatea ca urmare a retragerii autorizației, agenția pentru ocuparea forței de muncă va proceda la rezilierea contractului și la desemnarea altui furnizor cu respectarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice. (la 06-12-2016, Articolul 29 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 29^1 (1) Agenția pentru ocuparea forței de muncă, în baza contractului încheiat cu furnizorul, solicită acestuia derularea de programe de formare profesională. (2) Furnizorul are obligația să transmită agenției pentru ocuparea forței de muncă, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru începerea fiecărui program solicitat, următoarele documente: a) înștiințare cu privire la data de începere a programului de formare profesională, precum și la data de susținere a examenului de absolvire; b) planul de pregătire - graficul desfășurător; c) programa de pregătire și modalitățile de evaluare a programului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003; d) lista formatorilor pentru pregătirea teoretică și pregătirea practică, însoțită de copii de pe actele de studii care atestă pregătirea acestora; copii de pe contractele în baza cărora se asigură personalul de predare-instruire sau personalul implicat în organizarea programului. ------------- Art. 29^1 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 30 (1) Programele de formare profesională se organizează în vederea ocupării unui număr cât mai mare de absolvenți din rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă. (2) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă încheie contracte cu angajatorii care solicită calificarea forței de muncă în vederea angajării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. ------------- Art. 30 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 31 Serviciile de formare profesională pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 66 alin. (1) și (2) din lege și serviciile de formare profesională acordate potrivit art. 66 alin. (5) din lege, precum și programele de formare profesională la care participă persoanele aflate în detenție care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei, organizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, se finanțează din bugetul asigurărilor pentru șomaj. ------------- Art. 31 a fost modificat de pct. 2 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 32 (1) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesională organizate prin centrele proprii de formare profesională sau prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulților sunt formate din cheltuieli de formare profesională și cheltuieli cu caracter social. A. Cheltuielile de formare profesională cuprind: a) cheltuielile de personal aferente personalului implicat în activitatea de organizare a programului de formare profesională; b) cheltuielile de personal aferente personalului de specialitate care desfășoară activități de predare-instruire; c) cheltuielile de personal aferente membrilor comisiei de examinare, alții decât personalul propriu; d) cheltuielile de întreținere și gospodărire, materiale și prestările de servicii cu caracter funcțional; e) cheltuielile cu materii prime necesare prelucrării în cadrul instruirii practice; f) cheltuielile pentru materiale de instruire și manuale; g) cheltuielile pentru echipamente de protecție; h) cheltuielile de publicitate prin presă, radio și televiziune. i) după caz, cheltuielile de cazare, transport și masă pentru personalul de specialitate care desfășoară activități de predare-instruire și/sau membri ai comisiei de examinare în conformitate cu reglementările în vigoare pentru salariații autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul localității, în interesul serviciului. ---------- Lit. i), pct. A a alin. (1) al art. 32 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014. B. Cheltuielile cu caracter social cuprind: a) cheltuielile pentru rechizite; b) cheltuielile pentru consultații medicale, analize medicale și teste necesare participării la programul de formare profesională; c) cheltuielile pentru abonamente/bilete de călătorie pe mijloacele de transport în comun și/sau cheltuielile de transport dus-întors pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în condițiile prevăzute la art. 66^1 alin. (2) lit. d) din lege; ------------- Litera c) a literei B a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. d) cheltuielile de cazare; e) cheltuielile pentru acoperirea mesei. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. B.c)-e) se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice și ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului. (3) Cheltuielile efectuate cu pregătirea profesională a persoanelor aflate în detenție, în cadrul programelor de formare profesională organizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă în colaborare cu unitățile subordonate Direcției Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, care se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, sunt cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. A.a)-g) și lit. B.a). (4) Cheltuielile pentru acoperirea taxelor de autorizare a centrelor de formare profesională din subordinea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă și a centrelor regionale pentru formarea profesională a adulților ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și cheltuielile privind proiectele de standarde ocupaționale, respectiv standarde de pregătire profesională, prevăzute la art. 69 alin. (2) din lege, necesare organizării programelor proprii de formare profesională, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj. ------------- Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. ------------- Art. 32 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 33 (1) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă pot plăti lunar serviciile prestate de furnizori pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională în luna pentru care se face plata sau integral la finalizarea programului de formare profesională. (2) Plățile lunare se fac în limita a 70% din suma reprezentând serviciile prestate de furnizor pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională în luna pentru care se face plata. (3) Virarea sumelor se face în luna următoare celei în care au fost prestate serviciile, în baza certificării realizării acestora, potrivit contractului încheiat cu furnizorul de servicii, de către responsabilul de programe de formare profesională prevăzut la art. 40, precum și cu respectarea celorlalte reglementări privind modalitățile de plată prevăzute la pct. 6 din anexa nr. 5. (4) După susținerea examenului la încheierea programului, agențiile pentru ocuparea forței de muncă plătesc furnizorilor diferența dintre suma reprezentând serviciile prestate de aceștia pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională și suma plătită în condițiile alin. (2). ------------- Art. 33 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 34 Elaborarea programelor de formare profesională se face în conformitate cu legislația în vigoare privind formarea profesională a adulților. ------------- Art. 34 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 35 Abrogat. ------------- Art. 35 a fost abrogat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 36 Abrogat. ------------- Art. 36 a fost abrogat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 37 Abrogat. ------------- Art. 37 a fost abrogat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 38 (1) Durata programelor de formare profesională pentru persoanele care beneficiază în mod gratuit de acestea este de maximum 9 luni. (2) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă pot organiza, cu aprobarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, programe de formare profesională cu o durată mai mare de 9 luni, fără a depăși 24 de luni, cu condiția angajării tuturor absolvenților programului pentru care se solicită aprobarea. (3) Pentru aprobarea organizării de programe de formare profesională cu o durată mai mare de 9 luni se va depune la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă următoarea documentație: a) referatul justificativ pentru organizarea programului de formare profesională pe o durată mai mare de 9 luni; b) obiectivele programului de formare profesională, exprimate în competențele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul; c) planul și programa de pregătire; d) numărul de persoane în căutarea unui loc de muncă pentru care se propune organizarea programului; e) devizul estimativ al cheltuielilor prevăzute la art. 32; f) contractele cu angajatorii. ------------- Art. 38 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 39 (1) Pentru persoanele care dețin cunoștințe, abilități și deprinderi corespunzătoare uneia sau mai multor unități de competență din cadrul unei ocupații, demonstrate pe baza certificatului de competență profesională eliberat de un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale, autorizat în condițiile legii, sau a unui certificat de absolvire, se pot elabora și organiza programe de formare profesională pentru dobândirea acelor competențe care să le permită obținerea certificatului de calificare. (2) Persoanele care cumulează certificate de competență pentru toate unitățile de competență din cadrul unei ocupații se pot înscrie la examenul de absolvire pentru obținerea unui certificat de calificare. (3) În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la examenul de absolvire pentru obținerea unui certificat de calificare se pot înscrie și persoanele care au cumulat certificate de absolvire pentru toate modulele programului de la orice furnizor de formare autorizat pentru programul respectiv. ------------- Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. ------------- Art. 39 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 40 (1) Pentru organizarea fiecărui program de formare profesională directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă emite o dispoziție conform anexei nr. 8, prin care numește și un responsabil de program de formare profesională, cu excepția programelor de formare profesională organizate de centrele regionale de formare profesională a adulților. (2) Responsabilul de program de formare profesională are următoarele sarcini în cazul în care formarea profesională se desfășoară prin furnizori: a) verifică documentația necesară organizării programului de formare profesională, prezentată de furnizor; b) monitorizează și are drept de control asupra desfășurării programului de formare profesională, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și cu obligațiile asumate prin contract; c) asistă la examenul de absolvire al participanților la programul de formare profesională. ------------- Art. 40 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 41 (1) Pentru înscrierea la programele de formare profesională persoanele prevăzute la art. 16 lit. a), b), d), e) și f) din lege vor prezenta la agenția pentru ocuparea forței de muncă următoarele acte: a) recomandare din partea centrului de informare și consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere; b) cerere de înscriere la programul de formare profesională, conform modelului prezentat în anexa nr. 9; în situația persoanelor care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, cererea cuprinde și angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecințelor legale prevăzute de lege; c) actul de identitate, în original și în copie; d) certificatul de naștere, în original și în copie; e) actele de studii eliberate în condițiile legii, în original și în copie; f) actul medical din care să rezulte starea sănătății persoanei și faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care dorește să se califice. (2) Persoanele înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care desfășoară activități în mediul rural și nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, vor depune pe lângă actele prevăzute la alin. (1) și următoarele acte: ------------- Partea introductivă a alin. (2) al art. 41 a fost modificată de pct. 3 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. a) actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice; b) dovada că desfășoară activitatea pe raza comunei sau a satului, eliberată de autoritățile administrației publice locale, după caz; c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, din care să rezulte venitul lunar realizat, locul de muncă și domeniul în care persoana își desfășoară activitatea, după caz. (3) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege vor depune actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) și, după caz, următoarele acte: a) actul emis de angajator, din care să reiasă data și motivul suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu, data reluării acestora, precum și acordul pentru participarea la un program de formare profesională pe întreaga perioadă a acestuia; b) certificatul de naștere al copilului, în original și în copie; c) livretul militar sau adeverința de lăsare la vatră, în original și în copie; d) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă și decizia de revizuire medicală, din care să reiasă redobândirea capacității de muncă pentru persoanele care și-au reluat activitatea după pensionarea pentru invaliditate, în original și în copie. (4) Persoanele prevăzute la art. 26 alin. (3) vor depune actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) și chitanța de achitare a sumei reprezentând contravaloarea unui avans de cel puțin 25% din cheltuielile pentru organizarea programului de formare profesională, restul sumei urmând a fi achitat în cel mult 3 rate pe perioada derulării programului de formare profesională. (5) Copiile de pe actele prezentate o dată cu originalul se certifică pentru autenticitate prin înscrierea mențiunii «conform cu originalul», urmată de numele, prenumele și semnătura funcționarului public, precum și de data la care s-a făcut mențiunea, și se păstrează la dosar împreună cu celelalte acte. (6) În situația persoanelor aflate în detenție care nu pot prezenta documente de identitate și acte de studii, eliberate în condițiile legii, înscrierea la programul de formare profesională se poate face pe baza datelor existente în dosarul individual al persoanei condamnate. ------------- Alin. (6) al art. 41 a fost introdus de pct. 4 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. ------------- Art. 41 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 42 (1) Programele de formare profesională se organizează pe grupe constituite din maximum 28 de cursanți pentru pregătirea teoretică și maximum 14 cursanți pentru pregătirea practică. ------------- Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) În cazuri speciale, cu aprobarea directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă, se pot constitui grupe cu cel puțin 5 cursanți pentru o ocupație sau meserie. (3) În cazul grupelor constituite dintr-un număr mic de cursanți disciplinele comune vor fi predate în comun, prin comasarea grupelor. (4) Abrogat. ------------- Alin. (4) al art. 42 a fost abrogat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 43 (1) Activitatea de calificare cuprinde pregătirea teoretică și pregătirea practică. (2) Programul de pregătire practică și teoretică se stabilește în conformitate cu prevederile legale în vigoare. ------------- Art. 43 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 44 Abrogat. ------------- Art. 44 a fost abrogat de pct. 24 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 45 Abrogat. ------------- Art. 45 a fost abrogat de pct. 24 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 46 (1) În cazul programelor de formare profesională realizate prin centrele proprii de formare profesională sau prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulților, la care formatorii pentru pregătirea teoretică și practică nu sunt angajații instituției, agențiile pentru ocuparea forței de muncă, respectiv centrele regionale pentru formarea profesională a adulților vor asigura, în condițiile legii, pentru derularea acestor programe, formatori din afara instituției. (2) Formatorii pentru pregătirea practică răspund, potrivit legii, de prelucrarea către participanții la programul de formare profesională a Normelor tehnice de securitate a muncii și a normelor P.S.I. specifice. (3) Cuantumul tarifului pe oră pentru activitatea desfășurată de formatori din afara instituției nu poate fi mai mare decât suma plătită în sistemul de plată cu ora în unitățile de învățământ public unui profesor cu gradul didactic I, având o vechime de 20 de ani în învățământ. ---------- Alin. (3) al art. 46 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014. ------------- Art. 46 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 47 Abrogat. ------------- Art. 47 a fost abrogat de pct. 26 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 48 (1) Prezenta cursanților se urmărește de către formatori, cu ajutorul catalogului. (2) La instruirea practica efectuată la agenții economici se vor întocmi de către maiștri sau de către șefii formațiilor de lucru în cadrul cărora se desfășoară practica fise de pontaj sau un alt sistem de evidenta folosit în unitate. (3) Prezenta se controlează de către responsabilii de curs sau de către responsabilii cu practica din partea furnizorului de servicii de formare.  +  Articolul 49 (1) Participanții la programele de formare profesională trebuie să respecte planul de pregătire - graficul desfășurător. (2) Persoanelor prevăzute la art. 66 alin. (1) și (2) din lege li se aplică prevederile art. 37 alin. (1) lit. b) din norme, dacă nu se prezintă la examenul de absolvire sau la reexaminare din alte motive decât cele neimputabile persoanei, și prevederile art. 37 alin. (6) din norme, dacă numărul absențelor nemotivate depășește 10% din totalul orelor prevăzute în planul de pregătire. ------------- Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. ------------- Art. 49 a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 50 (1) Verificarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite de cursanți se face pe întregul parcurs al pregătirii teoretice și al instruirii practice. (2) Verificarea pregătirii cursanților consta, în funcție de specificul pregătirii, în examinări orale, lucrări scrise, lucrări practice, proiecte. (3) Cursanții care au absentat motivat vor fi examinați și din materia parcursă pe durata absentării.  +  Articolul 51 (1) Evaluarea participanților la programe de formare profesională, precum și organizarea și susținerea examenului de absolvire se fac în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind certificarea formării profesionale a adulților. (2) Examenul de absolvire se organizează în termen de cel mult 15 zile de la finalizarea programului de formare profesională. ------------- Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. ------------- Art. 51 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 52 Abrogat. ------------- Art. 52 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 53 Abrogat. ------------- Art. 53 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 54 Abrogat. ------------- Art. 54 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 55 Abrogat. ------------- Art. 55 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 56 Abrogat. ------------- Art. 56 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 57 Abrogat. ------------- Art. 57 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 58 (1) Participanților la programe de formare profesională care au promovat examenul de absolvire li se eliberează, după caz, certificat de calificare sau certificat de absolvire, în condițiile legii. (2) Participanților la programe de formare profesională care nu promovează examenul de absolvire sau nu se prezintă la susținerea acestuia li se eliberează, potrivit prevederilor legale privind certificarea formării profesionale a adulților, o adeverință de participare la programul de formare profesională. (3) Beneficiarii de programe de formare profesională gratuite care nu promovează primul examen de absolvire sau nu se prezintă la susținerea acestuia au dreptul la o singură reexaminare gratuită. (4) Data susținerii reexaminării se stabilește într-un interval de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primului examen. ------------- Art. 58 a fost modificat de pct. 30 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 58^1 Prin derogare de la prevederile art. 35 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 , cu modificările și completările ulterioare, examenele de absolvire susținute de participanții la programele de formare profesională acordate gratuit potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se organizează, în termenele stabilite la art. 51 alin. (2) și la art. 58 alin. (4), conform Metodologiei certificării formării profesionale a adulților. ------------- Art. 58^1 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Capitolul III^1 Evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale ---------- Capitolul III^1 alcătuit din articolele 58^2 - 58^16 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^2 (1) Evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, denumită în continuare evaluarea și certificarea competențelor profesionale, a cărei finanțare se asigură în mod gratuit din bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzută la cap. V "Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă" secțiunea a 2-a "Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă", pct. 3^1 "Evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale" din lege, se realizează în conformitate cu Planul național de formare profesională al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. (2) În cursul anului, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau la inițiativa acestuia, în condițiile asigurării resurselor financiare necesare, se poate modifica Planul național de formare profesională al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. ---------- Art. 58^2 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^3 (1) Beneficiarii evaluării și certificării competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale sunt persoanele aflate în situațiile prevăzute la art. 16 și la art. 66 alin. (1) din lege. (2) Serviciile de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale sunt gratuite pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. (3) Gratuitatea prevăzută la alin. (2) se acordă în condițiile prevăzute la art. 70^1 alin. (1) și (2) din lege, precum și la art. 58^4 și art. 58^5. (4) Persoanele care nu se încadrează în prevederile alin. (2) și (3) și doresc să participe la evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, organizată de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau centrele regionale de formare profesională a adulților, suportă contravaloarea cheltuielilor pentru organizarea evaluării și certificării competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale. ---------- Art. 58^3 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^4 (1) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege au acces la evaluarea și certificarea competențelor profesionale gratuite, prevăzute de respectiva lege, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) sunt înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și nu au mai beneficiat, de la data înregistrării, de astfel de servicii din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă sau centrelor regionale de formare profesională a adulților, finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj; b) nu dețin certificat de competențe profesionale, certificat de calificare sau certificat de absolvire pentru unitățile de competență, ocupația ori calificarea pentru care se asigură gratuit evaluarea competențelor profesionale; c) sunt apte din punct de vedere medical pentru practicarea ocupației sau accesul la calificarea prevăzute la lit. b); d) au fost cuprinse în servicii de informare și consiliere profesională sau servicii de mediere și în urma acestor servicii au primit recomandare în acest sens. (2) Prin recomandarea prevăzută la alin. (1) lit. d) se atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c). (3) Persoanele înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care desfășoară activități în mediul rural și nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, beneficiază în mod gratuit de servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) și dovedesc că acele venituri nu depășesc valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare în luna pentru care se face dovada. ---------- Art. 58^4 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^5 (1) Procesul de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale propriu-zis și recomandarea evaluatorului de competențe profesionale prevăzute la art. 70^1 alin. (3)-(5) din lege sunt cele reglementate prin Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificările și completările ulterioare. (2) Pot intra, în mod gratuit, în procesul de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale propriu-zis prevăzut la alin. (1), numai persoanele care obțin recomandarea evaluatorului de competențe profesionale prevăzută la alin. (1). (3) Persoanele care nu obțin recomandarea prevăzută la art. 70^1 alin. (3)-(5) din lege și decid să intre în procesul de evaluare propriu-zis prevăzut la alin. (1) pentru unitățile de competență pentru care nu au obținut recomandare suportă contravaloarea acestuia. (4) Persoanele care nu obțin recomandarea prevăzută la art. 70^1 alin. (3)-(5) din lege beneficiază gratuit de servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, a căror finanțare se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, până în ziua următoare datei întocmirii de către evaluator a recomandării de a nu intra în procesul de evaluare propriu-zis. ---------- Art. 58^5 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^6 (1) Pentru evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale realizată prin centrele de evaluare prevăzute la art. 70^5 alin. (1) lit. c) din lege, agențiile pentru ocuparea forței de muncă încheie contracte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12. (2) În cazul în care evaluarea și certificarea competențelor profesionale se realizează prin centrele de evaluare prevăzute la art. 70^5 alin. (1) lit. c) din lege selectarea acestora în vederea încheierii contractului prevăzut la alin. (1) se face de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, de regulă o singură dată pe an, în condițiile prevăzute de legislația privind achizițiile publice. (3) În cazul în care în derularea activității de evaluare și certificare a competențelor profesionale se constată că centrul de evaluare selecționat nu respectă prevederile contractului încheiat sau nu mai poate desfășura activitatea ca urmare a retragerii sau expirării autorizației, agenția pentru ocuparea forței de muncă reziliază contractul și desemnează alt centru de evaluare în condițiile prevăzute de legislația privind achizițiile publice. ---------- Art. 58^6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^7 (1) Agenția pentru ocuparea forței de muncă, în baza contractului încheiat cu centrul de evaluare selectat, solicită acestuia evaluarea și certificarea competențelor profesionale pentru persoanele care au obținut recomandarea prevăzută la art. 58^4 alin. (1) lit. d). (2) Centrul de evaluare selectat are obligația să transmită agenției pentru ocuparea forței de muncă, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru începerea evaluării și certificării competențelor profesionale solicitate, următoarele documente: a) înștiințare cu privire la data de începere a evaluării competențelor profesionale; b) înștiințare cu privire la evaluatorul de competențe profesionale, însoțită de o copie a documentului prin care se atestă certificarea evaluatorului de competențe și de o copie a contractului în baza căruia centrul de evaluare asigură evaluatorul de competențe profesionale, documente certificate de centrul de evaluare pentru conformitate cu originalul; c) înștiințare cu privire la durata procesului de evaluare, stabilită conform prevederilor legale de către centrul de evaluare selectat. (3) Centrul de evaluare selectat are obligația să transmită agenției pentru ocuparea forței de muncă următoarele: a) recomandarea evaluatorului de competențe profesionale prevăzută la art. 70^1 alin. (3) din lege, în copie, cel mai târziu în prima zi lucrătoare ulterioară datei întocmirii acesteia; b) documentul legal prin care se atestă: unitățile de competență pentru care persoana solicită evaluarea, metodele de evaluare utilizate, planul de evaluare, programul de desfășurare a procesului de evaluare, aprobat de centrul de evaluare, în copie certificată de acesta pentru conformitate cu originalul, în termen de 10 zile calendaristice de la data începerii evaluării și certificării competențelor profesionale prevăzută la alin. (2) lit. a). ---------- Art. 58^7 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^8 (1) Cheltuielile ocazionate de evaluarea și certificarea competențelor profesionale organizate prin centrele proprii de formare profesională sau prin centrele regionale de formare profesională a adulților, autorizate ca centre de evaluare, sunt formate din cheltuielile de evaluare și certificare a competențelor profesionale și cheltuielile cu caracter social, astfel: A. Cheltuielile de evaluare și certificare a competențelor profesionale cuprind: a) cheltuielile de personal aferente personalului implicat în activitatea de organizare a evaluării și certificării competențelor profesionale; b) cheltuielile de personal aferente personalului de specialitate care desfășoară activități de evaluare, respectiv evaluatorul de competențe profesionale care asistă persoana în vederea obținerii recomandării de intrare sau neintrare în procesul de evaluare propriu-zis; c) cheltuielile de personal aferente evaluatorului de competențe profesionale pe perioada procesului de evaluare propriu-zis; d) cheltuielile de întreținere și gospodărire, materiale și prestările de servicii cu caracter funcțional; e) cheltuielile cu materii prime, materiale și consumabile necesare persoanei evaluate pentru a demonstra deprinderile practice în diferite contexte de muncă specifice calificării/ocupației; f) cheltuielile pentru echipamente de protecție; g) cheltuielile de publicitate prin presă, radio și televiziune, după caz; h) după caz, cheltuielile de cazare, transport și masă pentru evaluatorul de competențe profesionale în conformitate cu reglementările în vigoare pentru salariații autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul localității, în interesul serviciului. B. Cheltuielile cu caracter social cuprind: a) cheltuielile pentru rechizite; b) cheltuielile pentru abonamente sau bilete de călătorie pe mijloacele de transport în comun și/sau cheltuielile de transport dus-întors pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în condițiile prevăzute la art. 70^2 alin. (2) lit. d) din lege; c) cheltuielile de cazare; d) cheltuielile pentru masă. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pct. B lit. b)-d) se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice și ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului. (3) Din bugetul asigurărilor pentru șomaj se suportă: a) cheltuielile pentru acoperirea taxelor de autorizare, a centrelor de formare profesională din subordinea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă și a centrelor regionale pentru formarea profesională a adulților ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, ca centre de evaluare; b) cheltuielile privind elaborarea, actualizarea și aprobarea instrumentelor de evaluare utilizate în vederea certificării competențelor profesionale potrivit legii. ---------- Art. 58^8 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^9 (1) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă plătesc serviciile prestate de centrele de evaluare selectate, după caz: a) la finalizarea evaluării și certificării competențelor profesionale, pentru persoanele care au participat la procesul de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale propriu-zis; b) ulterior datei întocmirii de către evaluatorul de competențe a recomandării ca persoana să nu intre în procesul de evaluare propriu-zis. (2) Plățile se fac corespunzător serviciilor prestate de centrul de evaluare selectat pentru persoanele care au participat la evaluarea și certificarea competențelor profesionale, cu respectarea prevederilor art. 70^1 alin. (3)-(5) din lege și ale art. 58^5 din prezentele proceduri, precum și ale alin. (3) și (4) din prezentul articol. (3) Pentru persoanele care au obținut recomandarea evaluatorului de competențe profesionale de a intra în procesul de evaluare propriu-zis, plata serviciilor prestate de centrul de evaluare selectat se face numai pentru unitățile de competență recomandate. (4) Virarea sumelor se face în luna următoare celei în care a fost finalizată evaluarea și certificarea competențelor profesionale sau, după caz, s-a întocmit de către evaluatorul de competențe profesionale recomandarea ca persoana să nu intre în procesul de evaluare propriu-zis, în baza certificării realizării serviciilor prestate, potrivit contractului încheiat cu centrul de evaluare selectat, de către responsabilul prevăzut la art. 58^10, precum și cu respectarea celorlalte reglementări privind modalitățile de plată prevăzute la pct. 6 din contractul încheiat potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12. ---------- Art. 58^9 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^10 (1) Pentru organizarea evaluării și certificării competențelor profesionale, directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă emite o decizie, conform anexei nr. 13, prin care se numește un responsabil. (2) Responsabilul prevăzut la alin. (1), în cazul în care evaluarea și certificarea competențelor profesionale se desfășoară prin centre de evaluare selectate, are următoarele sarcini: a) verifică documentația necesară organizării evaluării și certificării competențelor profesionale, prezentată de centrul de evaluare selectat; b) monitorizează și are drept de control asupra desfășurării evaluării și certificării competențelor profesionale, în conformitate cu prevederile documentației în baza căreia a fost selectat centrul de evaluare și cu obligațiile asumate prin contract; c) poate asista la procesul de evaluare propriu-zis. (3) În cazul în care evaluarea și certificarea competențelor profesionale se desfășoară prin centrul de formare profesională propriu, autorizat ca centru de evaluare, sarcinile responsabilului prevăzut la alin. (1) se pot stabili de directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă prin decizia prevăzută la alin. (1), în situația în care acestea nu sunt stabilite prin fișa postului. (4) În cazul în care evaluarea și certificarea competențelor profesionale se desfășoară prin centrele regionale de formare profesională a adulților, autorizate ca centre de evaluare, responsabilul prevăzut la alin. (1) are ca sarcină menținerea legăturii cu centrul regional de formare profesională a adulților, în vederea asigurării organizării evaluării și certificării competențelor profesionale, potrivit parteneriatului încheiat prevăzut la art. 58^11. ---------- Art. 58^10 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^11 (1) În scopul realizării evaluării și certificării competențelor profesionale prin centrele regionale de formare profesională a adulților ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă autorizate, în condițiile legii, ca centre de evaluare, între agențiile pentru ocuparea forței de muncă și aceste centre se încheie parteneriate. (2) Parteneriatele prevăzute la alin. (1) prevăd obligațiile agențiilor pentru ocuparea forței de muncă privind acordarea serviciilor de informare și consiliere profesională, mediere, respectiv încadrarea în muncă a persoanelor ale căror competențe profesionale au fost certificate, precum și obligațiile centrelor regionale de formare profesională a adulților privind evaluarea și certificarea competențelor profesionale în conformitate cu prevederile legale privind evaluarea și certificarea competențelor profesionale. (3) Centrele regionale de formare profesională a adulților prevăzute la alin. (1) suportă cheltuielile prevăzute la art. 58^8 alin. (1) pct. A și B, în situația în care evaluarea și certificarea competențelor profesionale se asigură în județele în care își au sediile centrele regionale. (4) În situația în care evaluarea și certificarea competențelor profesionale se asigură de către centrele regionale de formare profesională a adulților prevăzute la alin. (1) în alte județe decât cele în care își au sediul în conformitate cu prevederile legale, centrele regionale de formare profesională a adulților suportă cheltuielile prevăzute la art. 58^8 alin. (1) pct. A, iar agențiile pentru ocuparea forței de muncă suportă cheltuielile prevăzute la art. 58^8 alin. (1) pct. B. ---------- Art. 58^11 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^12 (1) Pentru înscrierea la evaluarea și certificarea competențelor profesionale persoanele prevăzute la art. 70^1 din lege vor prezenta la agenția pentru ocuparea forței de muncă următoarele acte: a) recomandarea din partea centrului de informare și consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere; b) cererea de înscriere la evaluarea și certificarea competențelor profesionale, conform modelului prezentat în anexa nr. 14. În situația persoanelor care beneficiază de servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale gratuite, cererea cuprinde și angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecințelor legale prevăzute de lege; c) actul de identitate, în original și în copie; d) certificatul de naștere, în original și în copie; e) actele de studii și certificatele de calificare, absolvire sau de certificare a competențelor profesionale eliberate în condițiile legii, în original și în copie; f) declarația pe proprie răspundere că persoana nu deține certificat de competențe profesionale, certificat de calificare sau certificat de absolvire pentru unitățile de competență, calificarea ori ocupația pentru care se asigură gratuit evaluarea competențelor profesionale; g) actul medical din care să rezulte starea sănătății persoanei și faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru practicarea ocupației sau accesul la calificarea pentru care se asigură gratuit evaluarea competențelor profesionale. (2) Persoanele înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care desfășoară activități în mediul rural și nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, vor depune pe lângă actele prevăzute la alin. (1) și următoarele documente: a) actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice; b) dovada că desfășoară activitatea pe raza unei comune sau a unui sat, eliberată de autoritățile administrației publice locale, după caz; c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, din care să rezulte venitul lunar realizat, locul de muncă și domeniul în care persoana își desfășoară activitatea, după caz. (3) Persoanele care nu beneficiază gratuit de servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale vor depune actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) și chitanța de achitare a sumei reprezentând cheltuielile pentru organizarea evaluării și certificării competențelor profesionale. (4) Copiile actelor și documentelor prezentate odată cu originalul se certifică pentru autenticitate prin înscrierea mențiunii «conform cu originalul», urmată de numele, prenumele și semnătura funcționarului public, precum și de data la care s-a făcut mențiunea, și se păstrează la dosar împreună cu celelalte acte. ---------- Art. 58^12 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^13 (1) În cazul evaluării și certificării competențelor profesionale realizate prin centrele proprii de formare profesională sau prin centrele regionale de formare profesională a adulților, la care evaluatorii de competențe profesionale nu sunt angajații instituției, agențiile pentru ocuparea forței de muncă, respectiv centrele regionale de formare profesională a adulților vor asigura, în condițiile legii, pentru derularea evaluării și certificării competențelor profesionale în conformitate cu prevederile legale, evaluatori de competențe profesionale din afara instituției. (2) Cuantumul tarifului pe oră pentru activitatea desfășurată de evaluatorii de competențe profesionale din afara instituției nu poate fi mai mare decât suma plătită în sistemul de plată cu ora în unitățile de învățământ public unui profesor cu gradul didactic I, având o vechime de 20 de ani în învățământ. ---------- Art. 58^13 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^14 (1) Participanții la evaluarea și certificarea competențelor profesionale au obligația să respecte programul de desfășurare a evaluării și să nu întrerupă procesul de evaluare și certificare a competențelor profesionale propriu-zis, inclusiv activitățile care se derulează potrivit prevederilor legale anterior intrării în acest proces de evaluare, din motive imputabile. (2) Prezența persoanelor la procesul de evaluare și certificare a competențelor profesionale, precum și la activitățile care se derulează potrivit prevederilor legale anterior intrării în acest proces se urmărește de către evaluatorul de competențe profesionale. (3) Prin întreruperea procesului sau activităților prevăzute la art. 70^3 din lege și la alin. (1) din prezentul articol se înțelege absența de la activitățile din programul de desfășurare a evaluării sau absența de la activitățile care se derulează potrivit prevederilor legale anterior intrării în procesul de evaluare propriu-zis. (4) Se consideră motive neimputabile în sensul art. 70^3 alin. (2) din lege și al alin. (1) din prezentul articol în ceea ce privește întreruperea procesului sau activităților următoarele situații: a) nașterea unui copil; b) căsătorie; c) îmbolnăvire; d) decesul soțului, soției sau rudelor până la gradul al doilea inclusiv; e) îndeplinirea obligațiilor militare; f) forța majoră. (5) Situațiile prevăzute la alin. (4) se probează cu acte justificative, în termen de 10 zile de la întreruperea procesului sau a activităților prevăzute la art. 70^3 din lege și la alin. (1) din prezentul articol. ---------- Art. 58^14 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^15 Se consideră refuz al locului de muncă oferit de agenția pentru ocuparea forței de muncă, corespunzător competențelor profesionale certificate, din motive imputabile în sensul art. 70^3 din lege, situația în care persoana nu acceptă soluția cu privire la încadrarea în muncă oferită de agenția pentru ocuparea forței de muncă pe baza medierii. ---------- Art. 58^15 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^16 (1) Prin sintagma nu se pot deplasa zilnic, potrivit art. 70^2 alin. (2) lit. d) și e) din lege, se înțelege, după caz: a) nu există mijloace de transport în comun de la domiciliu la locul de desfășurare a evaluării competențelor profesionale; b) mijloacele de transport în comun existente nu pot asigura deplasarea persoanei cu cel mult două ore înainte și după programul de evaluare a competențelor profesionale, pe traseul de la domiciliu la locul de desfășurare a evaluării competențelor profesionale. (2) Pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de evaluare, decontarea cheltuielilor de transport se face pentru cel mult o deplasare dus-întors, potrivit art. 70^2 alin. (2) lit. d) și e) din lege, pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul localității în interesul serviciului." ---------- Art. 58^16 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Capitolul IV Consultanța și asistența pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri  +  Articolul 59 Beneficiarii serviciilor de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri sunt persoanele prevăzute la art. 71 din lege. ------------- Art. 59 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005.  +  Articolul 60 (1) Serviciile de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri se acordă gratuit, la cerere: a) persoanelor prevăzute la art. 16 din lege, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă; b) persoanelor care au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor pentru șomaj, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care au calitatea de asigurat; c) studenților care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform art. 86 alin. (4) din lege. ------------- Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005. (2) Persoanele care nu se încadrează în prevederile alin. (1) pot beneficia de servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri, în baza unei cereri adresate agenției pentru ocuparea forței de muncă, cu suportarea cheltuielilor efectuate de aceasta. ------------- Art. 60 a fost modificat de pct. 32 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 61 (1) Serviciile de consultanța și asistența pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri pot fi furnizate de către specialiști din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă. (2) În cazul în care agențiile pentru ocuparea forței de muncă nu au personal suficient și specializat, vor încheia contracte cu firme private, organizații profesionale, fundații sau asociații specializate, denumite în continuare furnizori de servicii de consultanța. (3) Contractarea serviciilor de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri se face de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, cu respectarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, instituite prin Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. (la 06-12-2016, Alineatul (3) din Articolul 61 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (4) În vederea acordării serviciilor menționate în contract agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor pune la dispoziție furnizorului de servicii de consultanța liste cuprinzând persoanele care și-au exprimat opțiunea de a fi cuprinse în activități de consultanța și asistența pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri.  +  Articolul 62 (1) Serviciile de consultanța și asistența pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri, pentru persoanele prevăzute la art. 60 alin. (1), prestate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă și de furnizorii de servicii de consultanța cu care agențiile pentru ocuparea forței de muncă au încheiat contracte, sunt finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. (2) Persoanele prevăzute la art. 60 alin. (2) care doresc să beneficieze de serviciile de consultanța și asistența pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri, organizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, vor achită contravaloarea acestor servicii, stabilită prin calculația întocmită de compartimentul de specialitate și aprobată de directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă. (3) Sumele încasate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă în urma prestării serviciilor de consultanța și asistența pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri se fac venit la bugetul asigurărilor pentru șomaj.  +  Articolul 63 Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii de consultanța se va face lunar, în baza contractului încheiat, după prezentarea de către furnizorul de servicii a Raportului tehnic și Raportului financiar, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2.  +  Articolul 64 (1) În vederea acordării serviciilor de consultanța și asistența pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri, persoanele în căutarea unui loc de muncă vor depune o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. (2) Studenții care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform art. 86 alin. (4) din lege, vor depune o dată cu documentația pentru acordarea creditului cererea prevăzută la alin. (1), însoțită de următoarele documente: a) actul de identitate, în copie; b) adeverință, eliberată de instituția de învățământ superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, în condițiile legii, din care să rezulte că au statut de student și urmează studiile la cursuri de zi; c) declarație pe propria răspundere că au statut de student pentru prima dată. ------------- Alin. (2) al art. 64 a fost introdus de pct. 33 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (3) Persoanele care au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor pentru șomaj vor depune cererea prevăzută la alin. (1), însoțită de copia actului în baza căruia își desfășoară activitatea, pentru persoanele asigurate în mod obligatoriu prin efectul legii, respectiv contractul de asigurare pentru șomaj, în cazul persoanelor asigurate pe bază de contract. ------------- Alin. (3) al art. 64 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005.  +  Articolul 65 (1) Serviciile de consultanța și asistența pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri sunt: servicii de baza și servicii specializate. (2) Serviciile de baza cuprind: a) informare; b) consultanța; c) instruire. (3) Serviciile specializate se pot acorda individual sau în grup, în funcție de opțiunile și nevoile solicitanților, după cum urmează: a) consultanța individuală consta, în principal, în: asistența tehnica în procesul înființării unei firme, cum ar fi: elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, înregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice, încheierea de contracte, legalizări de acte, elaborarea planului de afaceri; b) instruirea antreprenorială de grup cuprinde instruiri modulare în probleme referitoare la: management, marketing și tehnici de vânzare, legislație, contabilitate și evidenta primara, întocmirea planurilor de afaceri.  +  Articolul 66 Metodele de lucru care vor fi utilizate, în principal, în acordarea serviciilor pot fi: a) expunerea teoretică: predarea noțiunilor generale de management, marketing, tehnici de vânzare, contabilitate și evidenta primara, legislație și întocmirea planului de afaceri; b) discuții individuale sau de grup, în care vor fi supuse studiului teme practice la care individul sau grupul, sub îndrumarea consultantului, va caută soluții, brainstorming; c) studii de caz: exemple de agenți economici cu domenii diverse de activitate, modul în care au fost demarate și dezvoltate afacerile; d) lucrări individuale periodice: teme de sinteza pentru lucrul acasă; e) întocmirea de către participantul la serviciile de consultanța a unor proiecte de plan de afaceri, care îi vor servi acestuia ca instrument necesar în administrarea propriei afaceri și în relațiile cu diverși finanțatori; f) prezentarea unor proiecte de plan de afaceri, care să constituie model în realizarea propriilor planuri ale beneficiarilor.  +  Capitolul V Completarea veniturilor salariale ale angajaților  +  Articolul 67 (1) În conformitate cu art. 72 din lege, completarea veniturilor șomerilor care beneficiază de indemnizație de șomaj și care se încadrează în muncă potrivit legii constă în acordarea unei sume lunare, neimpozabile, reprezentând 30% din cuantumul indemnizației de șomaj stabilite și, după caz, reactualizate conform legii până la data încetării plații indemnizației de șomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege. (la 06-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 67 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) Prin această măsură se urmărește reducerea perioadei de șomaj prin stimularea încadrării în muncă a șomerilor care beneficiază de indemnizație de șomaj din rândul persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din lege. ------------- Art. 67 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 68 (1) Beneficiarii acestei măsuri sunt persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din lege cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizație de șomaj, în condițiile legii, și care, înainte de expirarea perioadei pentru care sunt îndreptățite să primească indemnizația, se încadrează în muncă, pentru program normal de lucru, pe durată mai mare de 12 luni, la angajatori cu care nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani. (2) Nu sunt beneficiari ai acestei măsuri persoanele prevăzute la alin. (1) pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) din lege, iar ulterior, ca urmare a modificării prin act adițional a duratei pentru care au fost încadrate în muncă, le încetează plata indemnizației de șomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege. (3) Nu au dreptul să beneficieze de această măsură persoanele prevăzute la alin. (1), care solicită acordarea acesteia după expirarea termenului prevăzut la art. 40 alin. (1) din norme. ------------- Art. 68 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 69 (1) Plata drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se va face lunar de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, conform art. 40 din norme, în baza următoarelor documente: a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 10 la norme; b) înștiințarea emisă de angajator privind încadrarea în muncă. c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie; ------------- Litera c) a alin. (1) al art. 69 a fost introdusă de pct. 35 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. d) document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă. ------------- Litera d) a alin. (1) al art. 69 a fost introdusă de pct. 35 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (1^1) Nu au dreptul să beneficieze de sumele reprezentând completarea veniturilor potrivit art. 72 din lege persoanele care solicită acordarea acestora după expirarea termenului prevăzut la art. 40 alin. (1) din norme, precum și persoanele care nu redepun documentele care nu sunt lizibile în termenul prevăzut la art. 40 alin. (1^2) din norme, cu excepția situației prevăzute la art. 40 alin. (1^4) din norme. (la 06-12-2016, Alineatul (1^1) din Articolul 69 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^2) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune prin modalitățile prevăzute la art. 40 alin. (1^1) din norme, respectiv: personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. (la 06-12-2016, Articolul 69 din Capitolul V a fost completat de Punctul 15, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^3) În situația în care documentele transmise în termen nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acestora în termenul de 5 zile prevăzut la art. 40 alin. (1^2) din norme, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 69 din Capitolul V a fost completat de Punctul 15, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^4) Termenul de 60 de zile prevăzut la art. 40 alin. (1) din norme se împlinește la ora 24 a celei de a 60-a zi, calculată de la data încetării dreptului la indemnizația de șomaj ca urmare a angajării. (la 06-12-2016, Articolul 69 din Capitolul V a fost completat de Punctul 15, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^5) Termenul de 5 zile prevăzut la art. 40 alin. (1^2) din norme se împlinește la ora 24 a celei de a 5-a zi, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile. (la 06-12-2016, Articolul 69 din Capitolul V a fost completat de Punctul 15, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^6) În situația în care termenele calculate conform alin. (1^4) și (1^5) se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea se prelungesc până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (la 06-12-2016, Articolul 69 din Capitolul V a fost completat de Punctul 15, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) Aceste drepturi se vor achită prin sistemul de plata general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizația de șomaj. (3) Plata acestora se va face titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procura specială. (4) Evidențierea plăților reprezentând venituri în completare se va face în baza de date a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, în mod distinct. (5) Stabilirea drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se face prin dispoziție emisă de către directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă.  +  Articolul 70 (1) Beneficiarul acestor drepturi va depune lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată, la agenția pentru ocuparea forței de muncă unde se afla în evidenta, dovada emisă de angajator ca a fost încadrat în muncă. (2) Dovada se poate depune prin modalitățile prevăzute la art. 41 alin. (3) din norme, respectiv: personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. (la 06-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 70 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2^1) În situația în care dovada transmisă în termen nu este lizibilă, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acesteia în termenul de 5 zile prevăzut la art. 41 alin. (4) din norme, iar dovada transmisă ca urmare a acestei solicitări este considerată a fi depusă în termen. (la 06-12-2016, Articolul 70 din Capitolul V a fost completat de Punctul 17, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2^2) Termenul de 5 zile prevăzut la art. 41 alin. (4) din norme și termenul prevăzut la alin. (1) se calculează, în mod corespunzător, conform art. 69 alin. (1^5) și alin. (1^6). (la 06-12-2016, Articolul 70 din Capitolul V a fost completat de Punctul 17, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (3) În cazul în care beneficiarul nu prezintă dovada în termenul prevăzut la alin. (1) sau nu redepune dovada în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (2^1), plata drepturilor reprezentând completarea veniturilor salariale se suspendă până la prezentarea, respectiv redepunerea acesteia. (la 06-12-2016, Alineatul (3) din Articolul 70 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (4) În situația în care beneficiarul prezintă sau redepune ulterior dovada încadrării în muncă, plata drepturilor se va face odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada. (la 06-12-2016, Alineatul (4) din Articolul 70 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (4^1) Persoanele aflate în situația prevăzută la art. 73 alin. (1) din lege vor depune o dată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la alin. (1), și documentele prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b)-d). ------------- Alin. (4^1) al art. 70 a fost introdus de pct. 36 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (5) Încetarea dreptului de completare a venitului pentru persoana beneficiara de aceasta măsura stimulativă se face la data expirării perioadei legale pentru care era îndreptățită să primească indemnizație de șomaj sau la data la care i-a încetat raportul de muncă ori de serviciu; directorul agenției pentru ocuparea forței de muncă emite dispoziție în acest sens. (6) Drepturile încasate necuvenit se recuperează prin decizie de imputare emisă de agenția pentru ocuparea forței de muncă, care constituie titlu executoriu, potrivit legii. (7) Sumele neîncasate de beneficiar se prescriu la expirarea termenului general de prescripție de 3 ani, prevăzut de lege.  +  Articolul 70^1 (1) În conformitate cu art. 73^1 alin. (1) și (2) din lege, completarea veniturilor absolvenților constă în acordarea, după caz, a unei prime neimpozabile, egală cu valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare la data încadrării, și/sau a unei sume neimpozabile, egală cu indemnizația de șomaj la care ar mai fi avut dreptul, în condițiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. ------------- Alin. (1) al art. 70^1 a fost modificat de pct. 6 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (2) Prin măsurile prevăzute la art. 73^1 alin. (1) și (2) din lege se urmărește stimularea încadrării în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ și a absolvenților școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București. ------------- Art. 70^1 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 70^2 (1) Beneficiarii măsurilor prevăzute la art. 73^1 alin. (1) și (2) din lege sunt: a) absolvenții care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 43^1 alin. (1) din norme, pentru prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege; b) absolvenții care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 43^3 alin. (1) din norme, pentru suma prevăzută la art. 73^1 alin. (2) din lege. (2) Nu au dreptul să beneficieze de aceste măsuri absolvenții prevăzuți la alin. (1), care solicită acordarea acestora după expirarea termenelor prevăzute la art. 43^1 alin. (2) și la art. 43^3 alin. (2) din norme, precum și absolvenții prevăzuți la alin. (1) care nu redepun documentele care nu sunt lizibile în termenele prevăzute la art. 43^1 alin. (6) și art. 43^3 alin. (7) din norme, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 43^1 alin. (7) și art. 43^3 alin. (8) din norme. (la 06-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 70^2 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------- Art. 70^2 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 70^3 (1) Acordarea dreptului sub formă de primă prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege se face de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, conform art. 43^1 din norme, în baza documentelor prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol. (1^1) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la art. 43^1 alin. (5) din norme, nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acestora în termenul de 5 zile prevăzut la art. 43^1 alin. (6) din norme, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 70^3 din Capitolul V a fost completat de Punctul 20, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^2) Termenul de 60 de zile prevăzut la art. 43^1 alin. (2) din norme se împlinește la ora 24 a celei de a 60-a zi, calculată de la data angajării după absolvirea studiilor. (la 06-12-2016, Articolul 70^3 din Capitolul V a fost completat de Punctul 20, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^3) Termenul de 5 zile prevăzut la art. 43^1 alin. (6) din norme se împlinește la ora 24 a celei de a 5-a zi, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile. (la 06-12-2016, Articolul 70^3 din Capitolul V a fost completat de Punctul 20, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^4) În situația în care termenele calculate conform alin. (1^2) și alin. (1^3) se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea se prelungesc până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (la 06-12-2016, Articolul 70^3 din Capitolul V a fost completat de Punctul 20, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) Stabilirea dreptului sub formă de primă se face prin dispoziție emisă de către directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă. (3) Dreptul sub formă de primă prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege se achită prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizația de șomaj. (4) Plata dreptului prevăzut la alin. (3) se face titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procură specială. (5) Evidențierea absolvenților care beneficiază de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege și a sumelor încasate de aceștia se face în baza de date a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, în mod distinct. ------------- Art. 70^3 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 70^4 (1) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt obligați să prezinte la agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrați sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadrați. (2) Dovada se poate depune prin modalitățile prevăzute la art. 43^2 alin. (3) din norme, respectiv: personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. (la 06-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 70^4 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 21, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2^1) În situația în care dovada transmisă în termen nu este lizibilă, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acesteia în termenul de 5 zile prevăzut la art. 43^2 alin. (3^1) din norme, iar dovada transmisă ca urmare a acestei solicitări este considerată a fi depusă în termen. (la 06-12-2016, Articolul 70^4 din Capitolul V a fost completat de Punctul 22, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (3) Persoanele aflate în situația prevăzută la art. 73^1 alin. (6) din lege vor depune odată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la alin. (1) din prezentul articol, și documentele prevăzute la art. 43^1 alin. (2) lit. e) și g) din norme. (4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada prevăzută la alin. (1) din prezentul articol și, după caz, documentele prevăzute la art. 43^1 alin. (2) lit. e) și g) din norme li se va cere, în scris, de către agenția pentru ocuparea forței de muncă să prezinte această dovadă și, după caz, documentele respective în termen de 15 zile de la data primirii comunicării. (5) Dacă în urma solicitării prevăzute la alin. (2^1) sau alin. (4), absolventul nu redepune documentele care nu sunt lizibile, respectiv nu prezintă actele doveditoare, agenția pentru ocuparea forței de muncă aplică prevederile art. 43^2 alin. (5) din norme. (la 06-12-2016, Alineatul (5) din Articolul 70^4 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 23, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (6) În situația în care se constată că raportul de muncă sau de serviciu al absolventului care a beneficiat de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege a încetat într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 76 din lege, și nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 73^1 alin. (6) din lege pentru menținerea primei acordate, dreptul la această primă încetează prin dispoziție a directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă, iar recuperarea sumei se face pe baza angajamentului beneficiarului care constituie titlu executoriu. (7) Termenul de 5 zile prevăzut la art. 43^2 alin. (3^1) din norme și termenul de 15 zile prevăzut la alin. (1) și (4) din prezentul articol și art. 43^2 alin. (2) și (4) din norme se calculează, în mod corespunzător, conform art. 70^3 alin. (1^3) și (1^4). (la 06-12-2016, Articolul 70^4 din Capitolul V a fost completat de Punctul 24, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ---------- Art. 70^4 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 70^5 (1) Acordarea sumei reprezentând dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege se face de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, conform art. 43^3 din norme, în baza documentelor prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol. (1^1) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la art. 43^3 alin. (6) din norme nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acestora în termenul de 5 zile prevăzut la art. 43^3 alin. (7) din norme, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 70^5 din Capitolul V a fost completat de Punctul 25, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^2) Termenul de 60 de zile prevăzut la art. 43^3 alin. (2) din norme se împlinește la ora 24 a celei de a 60-a zi, calculată de la expirarea celor 12 luni de la data angajării. (la 06-12-2016, Articolul 70^5 din Capitolul V a fost completat de Punctul 25, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^3) Termenul de 5 zile prevăzut la art. 43^3 alin. (7) din norme se împlinește la ora 24 a celei de a 5-a zi, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile. (la 06-12-2016, Articolul 70^5 din Capitolul V a fost completat de Punctul 25, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^4) În situația în care termenele calculate conform alin. (1^2) și alin. (1^3) se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea se prelungesc până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (la 06-12-2016, Articolul 70^5 din Capitolul V a fost completat de Punctul 25, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) Perioada pentru care absolventul ar mai fi avut dreptul la indemnizație de șomaj se determină prin scăderea din perioada de acordare a indemnizației de șomaj, prevăzută la art. 40 alin. (1) din lege, a perioadei pentru care absolventul a beneficiat de indemnizație de șomaj. (3) Indemnizația de șomaj la care absolventul ar fi avut dreptul, în condițiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat, prevăzută la art. 73^1 alin. (2) din lege, reprezintă indemnizația de șomaj pentru întreaga perioadă determinată potrivit alin. (2). (4) Indemnizația de șomaj pentru o lună întreagă din perioada determinată la alin. (2) se calculează prin aplicarea procentului de 50% asupra valorii indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare la data angajării absolventului. ------------- Alin. (4) al art. 70^5 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011. (5) Pentru fracțiuni de lună din perioada determinată potrivit alin. (2), indemnizația de șomaj se calculează conform regulii prevăzute la art. 23 alin. (2) din norme. ------------- Art. 70^5 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 70^6 (1) Stabilirea dreptului prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege se face prin dispoziție emisă de către directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă. (2) Suma reprezentând dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege, calculată potrivit art. 70^5, se achită prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizația de șomaj. (3) Plata sumei prevăzute la alin. (2) se face titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procură specială. (4) Evidențierea absolvenților care beneficiază de dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege și a sumelor încasate de aceștia se face în baza de date a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, în mod distinct. ------------- Art. 70^6 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 70^7 (1) Sumele reprezentând drepturile prevăzute la art. 73^1 alin. (1) și (2) din lege, neîncasate de beneficiar, se prescriu la expirarea termenului general de prescripție de 3 ani, prevăzut de lege. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) plătite fără temei legal, precum și debitele create se recuperează de la absolvenții care le-au primit în mod necuvenit, potrivit prevederilor legale. ------------- Art. 70^7 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 70^8 (1) În conformitate cu art. 73^2 din lege, completarea veniturilor șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care nu beneficiază de indemnizație de șomaj și care se încadrează în muncă, potrivit legii, constă în acordarea unei prime de activare, în cuantum de 500 lei, neimpozabilă. (2) Prin măsura prevăzută la art. 73^2 din lege se urmărește stimularea încadrării în muncă a șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care nu beneficiază de indemnizație de șomaj. (la 06-12-2016, Capitolul V a fost completat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 70^9 (1) Beneficiarii măsurii prevăzute la art. 73^2 din lege sunt șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. (2) Nu au dreptul să beneficieze de prima de activare prevăzută la art. 73^2 din lege persoanele prevăzute la alin. (1) care: a) se încadrează în muncă în alte condiții decât cele reglementate la alin. (1), precum și la art. 73^2 din lege; b) se află în situația prevăzută la art. 73^2 alin. (2) din lege; c) beneficiază de prima de încadrare prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege și/sau de prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege; d) se află în situația prevăzută la art. 43^5 alin. (2) din norme; e) se află în situația prevăzută la art. 73^3 din lege, respectiv le încetează raporturile de muncă sau de serviciu, într-o perioadă mai mică de 3 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul dispozițiilor prevăzute la art. 73^3 din lege și nu le sunt incidente dispozițiile art. 73^2 alin. (3) din lege; f) solicită acordarea primei de activare după expirarea termenului prevăzut la art. 43^5 alin. (3) din norme sau nu redepun documentele care nu sunt lizibile în termenul prevăzut la art. 43^5 alin. (5) din norme, cu excepția situației prevăzute la art. 43^5 alin. (7) din norme. (la 06-12-2016, Capitolul V a fost completat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 70^10 (1) Acordarea dreptului reprezentând prima de activare, prevăzut la art. 73^2 din lege, se face de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, conform art. 43^5 din norme, în baza documentelor prevăzute la alin. (3) al aceluiași articol. (2) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la art. 43^5 alin. (4) din norme, nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acestora în termenul de 5 zile prevăzut la art. 43^5 alin. (5) din norme, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (3) Termenul de 30 de zile prevăzut la art. 43^5 alin. (3) din norme se împlinește la ora 24 a celei de a 30-a zi, calculată de la data angajării. (4) Termenul de 5 zile prevăzut la art. 43^5 alin. (5) din norme se împlinește la ora 24 a celei de a 5-a zi, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile. (5) În situația în care termenele calculate conform alin. (3) și alin. (4) se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea se prelungesc până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (la 06-12-2016, Capitolul V a fost completat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 70^11 (1) Stabilirea dreptului reprezentând prima de activare, prevăzut la 73^2 din lege, se face prin dispoziție emisă de către directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă. (2) Dreptul reprezentând prima de activare, prevăzut la 73^2 din lege, se achită într-o singură tranșă, prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizația de șomaj. (3) Plata dreptului reprezentând prima de activare, prevăzut la 73^2 din lege, se face titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procură specială, în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea acestei prime de activare, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor. (4) Evidențierea persoanelor care beneficiază de prima de activare, prevăzută la 73^2 din lege, și a sumelor încasate de aceste persoane se face în baza de date a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, în mod distinct. (la 06-12-2016, Capitolul V a fost completat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 70^12 În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt județ, dreptul reprezentând prima de activare, prevăzut la art. 73^2 din lege, se acordă conform art. 43^6 din norme. (la 06-12-2016, Capitolul V a fost completat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 70^13 (1) Până la data de 15 a lunii următoare lunii în care expiră perioada de 3 luni de la data încadrării în muncă, persoanele care beneficiază de dreptul reprezentând prima de activare, prevăzut la art. 73^2 din lege, sunt obligate să prezinte la agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovada emisă de angajator că sunt încadrate în muncă. (2) Dovada se poate depune prin modalitățile prevăzute la art. 43^7 alin. (2) din norme, respectiv: personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. (3) În situația în care dovada transmisă în termen nu este lizibilă, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acesteia în termenul de 5 zile prevăzut la art. 43^7 alin. (3) din norme, iar dovada transmisă ca urmare a acestei solicitări este considerată a fi depusă în termen. (4) Persoanele aflate în situația prevăzută la art. 73^2 alin. (3) din lege vor depune odată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la alin. (1), și documentele prevăzute la art. 43^5 alin. (3) lit. b) și d) din norme. (5) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada prevăzută la alin. (1) și, după caz, și documentele prevăzute la art. 43^5 alin. (3) lit. b) și d) din norme li se va cere, în scris, de către agenția pentru ocuparea forței de muncă să prezinte această dovadă și, după caz, documentele respective în termen de 15 zile de la data primirii solicitării. (6) Dacă în urma solicitării prevăzute la alin. (3) sau alin. (5) persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile, respectiv nu prezintă actele doveditoare, agenția pentru ocuparea forței de muncă procedează conform art. 43^7 alin. (5) din norme. (7) În situația în care se constată că raportul de muncă sau de serviciu al persoanei care a beneficiat de dreptul reprezentând prima de activare, prevăzut la art. 73^2 din lege, a încetat într-o perioadă mai mică de 3 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 73^3 din lege, și nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 73^2 alin. (3) din lege pentru menținerea primei de activare acordate, dreptul la această primă de activare încetează prin dispoziție a directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă, iar recuperarea sumei se face pe baza angajamentului beneficiarului care constituie titlu executoriu. (8) Termenul de 5 zile prevăzut la art. 43^7 alin. (3) din norme și termenul de 15 zile prevăzut la alin. (1) și (5) din prezentul articol, precum și art. 43^7 alin. (1) și (4) din norme se calculează, în mod corespunzător, conform art. 70^10 alin. (4) și (5). (la 06-12-2016, Capitolul V a fost completat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 70^14 (1) Suma reprezentând prima de activare prevăzută la art. 73^2 din lege, a cărei acordare a fost stabilită conform art. 70^11 alin. (1) și neîncasată de beneficiar, se prescrie la expirarea termenului general de prescripție de 3 ani, prevăzut de lege. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) plătite fără temei legal, precum și debitele create se recuperează de la persoanele care le-au primit în mod necuvenit, pe baza angajamentelor, prevăzute la art. 43^5 alin. (3) lit. c) din norme, potrivit prevederilor legale privind recuperarea creanțelor bugetare. (la 06-12-2016, Capitolul V a fost completat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Capitolul VI Stimularea mobilității forței de muncă  +  Articolul 71 (1) În conformitate cu art. 74, 75 și 75^1 din lege, stimularea mobilității șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care se încadrează în muncă potrivit legii, constă în acordarea unei prime de încadrare sau a unei prime de instalare, neimpozabile, denumite «prime de mobilitate». (2) În conformitate cu art. 76^1 din lege, stimularea mobilității persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni și care revin în România și se încadrează în muncă, potrivit legii, constă în acordarea primei de instalare, neimpozabile, în cuantumurile prevăzute la art. 75 din lege. (3) Prin măsura prevăzută la art. 74 din lege, respectiv acordarea primei de încadrare, se urmărește stimularea încadrării în muncă a șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința. (4) Prin măsura prevăzută la art. 75 din lege, respectiv acordarea primei de instalare, se urmărește după caz: a) stimularea încadrării în muncă a șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia și, după caz, asigurarea cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință și/sau pentru reîntregirea familiei; b) stimularea încadrării în muncă a persoanelor prevăzute art. 76^1 din lege cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 75^1 și 76 din lege și, după caz, asigurarea cheltuielilor pentru locuire în România și/sau pentru reîntregirea familiei. (5) Măsurile prevăzute la art. 74 și 75 din lege, respectiv primele de mobilitate, se acordă persoanelor care au domiciliul sau reședința ori își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în zonele prevăzute în Planul național de mobilitate prevăzut la art. 75^1 alin. (2) din lege. (la 06-12-2016, Articolul 71 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 72 (1) Beneficiarii măsurii privind stimularea mobilității prevăzute la art. 74 sau 75 din lege sunt șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 75^1 alin. (4) din lege. (2) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința, beneficiază de o primă de încadrare neimpozabilă, care se acordă pe o perioadă de 12 luni conform art. 74 alin. (3) din lege și calculată potrivit art. 45^2 alin. (2) din norme, în cuantum lunar care se calculează conform art. 74 alin. (2) din lege și art. 45^4 din norme. (3) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de instalare neimpozabilă, care se acordă în una sau două tranșe conform art. 75 alin. (5) și (6) din lege și art. 45^6 și 45^7 din norme, în cuantumul prevăzut, după caz, la art. 75 alin. (2)-(4) din lege și art. 45 alin. (2)-(4) din norme. (4) Nu au dreptul să beneficieze de prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege persoanele prevăzute la alin. (1) care: a) se încadrează în muncă în alte condiții decât cele reglementate la alin. (1) și (2), precum și la art. 74 și 75^1 din lege; b) se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 75^1 alin. (4) din lege; c) se află în situația prevăzută la art. 45^1 alin. (2) din norme; d) se află în situația prevăzută la art. 76 din lege, respectiv le încetează raporturile de muncă sau de serviciu, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul dispozițiilor prevăzute la art. 76 din lege și nu le sunt incidente dispozițiile art. 75^1 alin. (5) din lege; e) solicită acordarea primei de încadrare după expirarea termenului prevăzut la art. 45 alin. (1) din norme sau nu redepun documentele care nu sunt lizibile în termenul prevăzut la art. 45 alin. (6) din norme, cu excepția situației prevăzute la art. 45 alin. (9) din norme; f) au domiciliul sau reședința în alte zone decât zonele prevăzute în Planul național de mobilitate prevăzut la art. 75^1 alin. (2) din lege. (5) Nu au dreptul să beneficieze de prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege persoanele prevăzute la alin. (1) care: a) se încadrează în muncă în alte condiții decât cele reglementate la alin. (1) și (3), precum și la art. 75 și 75^1 din lege; b) se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 75^1 alin. (4) din lege; c) se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 45^5 alin. (2) din norme; d) se află în situația prevăzută la art. 76 din lege, respectiv le încetează raporturile de muncă sau de serviciu, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul dispozițiilor prevăzute la art. 76 din lege și nu le sunt incidente dispozițiile art. 75^1 alin. (5) din lege; e) solicită acordarea primei de instalare după expirarea termenului prevăzut la art. 45 alin. (1) din norme sau nu redepun documentele care nu sunt lizibile în termenul prevăzut la art. 45 alin. (6) din norme, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 45 alin. (9) din norme; f) au domiciliul sau reședința și își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în alte zone decât zonele prevăzute în Planul național de mobilitate prevăzut la art. 75^1 alin. (2) din lege. (la 06-12-2016, Articolul 72 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 28, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 72^1 (1) De prima de instalare, în cuantumurile prevăzute, după caz, la art. 75 din lege, beneficiază și persoanele de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni, prevăzute la art. 76^1 din lege, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 75^1 și 76 din lege. (2) Nu au dreptul să beneficieze de prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege persoanele prevăzute la art. 76^1 din lege care: a) se încadrează în muncă în alte condiții decât cele reglementate la art. 75^1 din lege; b) se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 75^1 alin. (4) din lege; c) se află în alte situații decât cele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 45^10 alin. (1) din norme; d) se află în situația prevăzută la art. 45^10 alin. (2) din norme; e) se află în situația prevăzută la art. 76 din lege, respectiv le încetează raporturile de muncă sau de serviciu, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul dispozițiilor art. 76 din lege și nu le sunt incidente dispozițiile art. 75^1 alin. (5) din lege; f) solicită acordarea primei de instalare după expirarea termenului prevăzut la art. 45^11 alin. (1) din norme sau nu redepun documentele care nu sunt lizibile în termenul prevăzut la art. 45^11 alin. (3) din norme, cu excepția situației prevăzute la art. 45^11 alin. (6) din norme; g) au domiciliul sau reședința din România ori își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în România în alte zone decât zonele prevăzute în Planul național de mobilitate prevăzut la art. 75^1 alin. (2) din lege. (la 06-12-2016, Capitolul VI a fost completat de Punctul 29, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 73 (1) Drepturile prevăzute la art. 74 și 75 din lege se acorda la cerere. (2) Stabilirea și încetarea drepturilor se fac în baza dispozițiilor emise de directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă.  +  Articolul 74 Abrogat (la 06-12-2016, Articolul 74 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 30, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 75 (1) Acordarea de către agenția pentru ocuparea forței de muncă a dreptului reprezentând prima de mobilitate, prevăzut la art. 74 sau 75 din lege, se realizează la solicitarea persoanelor în conformitate cu art. 45 și, după caz, art. 45^11 din norme. (2) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la art. 45 alin. (5) și, după caz, art. 45^11 alin. (2) din norme, nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acestora în termenul de 5 zile prevăzut la art. 45 alin. (6), respectiv la art. 45^11 alin. (3) din norme, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (3) Termenul de 30 de zile, respectiv 60 de zile, prevăzut la art. 45 alin. (1) din norme și, după caz, art. 45^11 alin. (1) din norme, se împlinește la ora 24 a celei de a 30-a zi, respectiv a 60-a zi, calculată de la data încadrării în muncă. (4) Termenul de 5 de zile prevăzut la art. 45 alin. (6) din norme se împlinește la ora 24 a celei de a 5-a zi, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile. (5) În situația în care termenele calculate conform alin. (3) și (4) se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea se prelungesc până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (la 06-12-2016, Articolul 75 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 31, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 76 Stabilirea distanței dintre localitatea de domiciliu sau reședință și localitatea în care beneficiarul urmează să își desfășoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă, în vederea acordării primei de mobilitate, prevăzută la art. 74 sau 75 din lege, se realizează conform art. 47 din norme. (la 06-12-2016, Articolul 76 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 32, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 77 Plata primei de încadrare sau de instalare se face prin sistemul de plata general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizația de șomaj.  +  Articolul 78 (1) Pentru persoanele care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în alt județ, prevăzute la art. 45^1 alin. (4) din norme și art. 45^5 alin. (4) din norme, dosarul care a stat la baza stabilirii și, după caz, a plății drepturilor se va transfera, în original, la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își stabilesc noul domiciliu, iar la agenția pentru ocuparea forței de muncă care a stabilit și a acordat dreptul rămâne dosarul cu copiile de pe acte. (2) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă care preiau dosarele persoanelor prevăzute la alin. (1) achită în continuare drepturile prevăzute de lege și urmăresc îndeplinirea de către persoane a obligației ce le revine, potrivit legii, de a menține raporturile de muncă sau de serviciu pe perioada pentru care au această obligație, conform legii. (la 06-12-2016, Articolul 78 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 33, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 79 (1) Pentru acordarea lunară a primei de încadrare, prevăzută la art. 74 din lege, beneficiarul primei, precum și, după caz, agenția pentru ocuparea forței de muncă procedează conform art. 45^3 din norme. (2) Termenele prevăzute la art. 45^3 alin. (1) și la art. 45^3 alin. (4) din norme se calculează, în mod corespunzător, conform art. 75 alin. (4) și alin. (5). (la 06-12-2016, Articolul 79 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 34, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 79^1 (1) Trimestrial, beneficiarul primei de instalare prevăzute la art. 75, precum și, după caz, agenția pentru ocuparea forței de muncă procedează conform art. 45^9 din norme. (2) Termenul de 5 zile prevăzut la art. 45^9 alin. (3) din norme și termenele prevăzute la art. 45^9 alin. (1) și (4) din norme se calculează, în mod corespunzător, conform art. 75 alin. (4) și (5). (la 06-12-2016, Capitolul VI a fost completat de Punctul 35, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 80 În situația în care se constată că raportul de muncă sau de serviciu al persoanei beneficiare de prima de mobilitate a încetat într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 76 din lege și nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 75^1 alin. (5) din lege pentru menținerea primei de mobilitate acordate sau se constată că într-o perioadă de 12 luni de la angajare persoana își schimbă domiciliul sau își stabilește reședința la vechiul domiciliu sau reședință conform art. 46 alin. (3) și (4) din norme, dreptul la prima de mobilitate încetează prin dispoziție a directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă, iar recuperarea sumei se face pe baza angajamentului beneficiarului care constituie titlu executoriu. (la 06-12-2016, Articolul 80 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 36, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Capitolul VII Subvenționarea locurilor de muncă  +  Secțiunea 1 Subvenționarea cheltuielilor cu forță de muncă, efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor  +  Articolul 81 (1) Subvenționarea locurilor de muncă potrivit art. 77^1 din lege este forma de stimulare adresată angajatorilor, prin care se realizează finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj și din alte surse, alocate conform prevederilor legale, a cheltuielilor cu forța de muncă, în cuantumul prevăzut la art. 77^2 alin. (2) din lege. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1), în situația în care finanțarea se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, sunt efectuate în cadrul realizării programelor de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale. ---------- Art. 81 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 82 Beneficiarii subvențiilor prevăzute la art. 77^1 din lege sunt angajatorii care încadrează persoane neocupate, înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, indiferent dacă beneficiază sau nu de indemnizație de șomaj. ---------- Art. 82 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 83 (1) Serviciile și activitățile care pot fi subvenționate din sursele prevăzute la art. 77^1 din lege sunt serviciile prevăzute la art. 77^1 alin. (2) din lege și activitățile prevăzute la art. 48 alin. (4) din norme. (2) Serviciile și activitățile prevăzute la alin. (1), în situația în care finanțarea se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, sunt prestate de către angajatorii prevăzuți la art. 49 alin. (1) din norme, în baza contractelor încheiate de către aceștia cu autoritățile administrației publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice. ---------- Art. 83 a fost modificat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 84 Abrogat. ------------- Art. 84 a fost abrogat de pct. 41 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 85 Abrogat. ------------- Art. 85 a fost abrogat de pct. 41 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 86 Pentru a putea beneficia de subvenționarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru șomaj prin prestarea unui serviciu sau a unei activități prevăzute la art. 83 alin. (1), angajatorii trebuie să facă, după caz, dovada că: a) au prevăzut în statut, respectiv în actul de înființare activitatea respectivă; b) sunt acreditați/autorizați, în condițiile legii, pentru derularea activității respective și acreditarea/autorizarea respectivă nu este suspendată, retrasă sau încetată; c) li s-au atribuit contractele de către autoritățile administrației publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice. ---------- Art. 86 a fost modificat de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 86^1 Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 77^1 din lege, a cărei finanțare se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, se face cu respectarea prevederilor art. 95 alin. (1^2) și (3) din lege și a reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis. ---------- Art. 86^1 a fost modificat de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 87 (1) Programele de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, prevăzute la art. 81 alin. (2), denumite în continuare programe de ocupare, se întocmesc anual de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București și se prezintă, pentru aprobare, consiliilor locale comunale, orășenești și ale sectoarelor municipiului București sau, după caz, consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București, ca autorități publice deliberative din localitățile și județele pentru care acestea au fost elaborate. (2) Programele de ocupare anuale transmise de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București cuprind numărul de locuri de muncă ce pot fi subvenționate din bugetul asigurărilor pentru șomaj în anul respectiv, luând în considerare suma alocată prin buget cu această destinație, precum și perioada de încadrare în muncă a forței de muncă din rândul șomerilor, de maximum 12 luni. (3) Odată cu aprobarea programelor de ocupare de către autoritățile administrației publice prevăzute la alin. (1), se împuternicește primarul sau, după caz, președintele consiliului județean să repartizeze, în limita numărului de persoane prevăzute în programul de ocupare, locurile de muncă subvenționate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe servicii și activități din cele prevăzute la art. 83 alin. (1), și să le distribuie angajatorilor care le organizează, pe baza contractelor atribuite cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice. ---------- Art. 87 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 88 (1) Angajatorii care doresc să presteze servicii și activități din cele prevăzute la art. 83 alin. (1) vor depune propunerile lor la primarul localității sau, după caz, la președintele consiliului județean, în scopul atribuirii contractelor cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice, precum și al aprobării pentru repartizarea unui număr de locuri de muncă subvenționate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. (2) Propunerile angajatorilor vor conține în mod expres necesarul de forță de muncă structurat pe ocupații sau meserii, calificări și niveluri de pregătire. (3) Primarul sau, după caz, președintele consiliului județean, respectiv primarul general al municipiului București aprobă repartizarea locurilor de muncă subvenționate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. ---------- Art. 88 a fost modificat de pct. 7 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 89 După aprobarea dată pentru repartizarea numărului de locuri de muncă subvenționate din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe angajatori, primarul sau, după caz, președintele consiliului județean, respectiv primarul general al municipiului București comunică agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București numărul de locuri de muncă aprobat, pe fiecare angajator, și durata pe care urmează să fie încadrate în muncă persoanele din rândul șomerilor și solicită subvenționarea acestora din bugetul asigurărilor pentru șomaj. ---------- Art. 89 a fost modificat de pct. 8 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 90 (1) În urma primirii comunicării și a solicitării de subvenționare, prevăzute la art. 89, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București vor media și vor repartiza șomeri, în vederea încadrării în muncă, la angajatorii care au obținut aprobarea prevăzută la art. 88 alin. (1), în limita locurilor din programul de ocupare. (2) După selecția și încadrarea în muncă a persoanelor repartizate de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, angajatorul va încheia cu aceasta un contract de finanțare în condițiile prevăzute la art. 49 alin. (1) din norme. (3) În situația în care din rândul persoanelor încadrate în muncă, pentru care a fost încheiat contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1), există persoane ale căror raporturi de muncă încetează, în condițiile legii, înainte de expirarea duratei pentru care au fost încadrate în muncă, angajatorul poate încadra în muncă alte persoane din rândul șomerilor înregistrați în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă, în condițiile art. 50 alin. (4) și (5) din norme. ---------- Art. 90 a fost modificat de pct. 9 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 91 (1) Subvențiile prevăzute la art. 77^2 alin. (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul șomerilor și proporțional cu timpul efectiv lucrat. (2) Subvențiile se acordă și pentru perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă. (3) Valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, avut în vedere la acordarea subvențiilor, este valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1) din norme. (4) Cotele contribuțiilor de asigurări sociale sunt cele în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1) din norme. ---------- Art. 91 a fost modificat de pct. 10 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 92 (1) Pentru finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a cheltuielilor cu forța de muncă încadrată din rândul șomerilor, angajatorii vor depune lunar la primar sau, după caz, la președintele consiliului județean ori la primarul general al municipiului București următoarele documente: a) cerere de finanțare; b) statele de plată, care să prevadă distinct drepturile salariale ale persoanelor pentru care se acordă subvenția din bugetul asigurărilor pentru șomaj, acordată potrivit art. 77^2 din lege, iar în perioada 1 noiembrie-31 martie să prevadă și contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajator pentru persoanele respective, calculate la valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă și a cotelor de contribuții în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1) din norme; c) raport tehnic privind execuția lucrării, respectiv prestarea serviciului sau a activității; d) un raport financiar privind contravaloarea lucrărilor efectuate, respectiv a serviciului sau activității prestate în luna respectivă. (2) Cererea de finanțare, raportul tehnic și raportul financiar se depun de angajator la autoritatea administrației publice locale până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanțarea, iar statele de plată se depun până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanțarea. ---------- Art. 92 a fost modificat de pct. 11 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 93 (1) Primarul sau, după caz, președintele consiliului județean ori primarul general al municipiului București avizează cererile de finanțare, iar angajatorii, în situația în care finanțarea se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, le depun împreună cu o copie de pe raportul tehnic și cu raportul financiar, cel mai târziu până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanțarea, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București. (2) Până cel mai târziu la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanțarea, angajatorii vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București copii de pe statele de plată semnate. (3) Autoritatea administrației publice locale va depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicitarea pentru acordarea subvenției prevăzute la art. 77^2 alin. (2) din lege, susținută din bugetul asigurărilor pentru șomaj, cel mai târziu până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanțarea. (4) Agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București va vira angajatorilor sumele aferente subvențiilor susținute din bugetul asigurărilor pentru șomaj cel târziu până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanțarea. ---------- Art. 93 a fost modificat de pct. 12 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Secțiunea a 2-a Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ  +  Articolul 94 (1) Beneficiază de subvenția de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzută la art. 80 din lege, angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolvenți ai instituțiilor de învățământ care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu și care nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 80 alin. (3) din lege. (la 06-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 94 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 37, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) Prin instituțiile de învățământ prevăzute la art. 80 din lege se înțelege unitățile de învățământ pentru învățământul preuniversitar și instituțiile de învățământ pentru învățământul superior, autorizate sau acreditate, potrivit legii. (3) Subvențiile de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute la art. 80 din lege, se acordă cu respectarea prevederilor art. 95 alin. (1^1) - (1^3) din lege. ---------- Alin. (3) al art. 94 a fost introdus de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 95 La solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze absolvenți ai instituțiilor de învățământ, agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor prezenta liste cu absolvenți ai ultimei promoții, înregistrați în evidentele acestora.  +  Articolul 96 (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenți ai instituțiilor de învățământ în condițiile art. 80 din lege vor încheia cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă o convenție, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 la norme, în termenul de decădere de 12 luni de la data absolvirii studiilor prevăzut la art. 52 din norme. (2) Data absolvirii studiilor, prevăzută la alin. (1), este data de întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii eliberat de către instituția de învățământ, de stat sau particular, autorizată sau acreditată în condițiile legii, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire. ------------- Art. 96 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 97 (1) În vederea încheierii convenției angajatorii vor depune la agențiile pentru ocuparea forței de muncă următoarele documente: a) tabel nominal cu absolvenții instituțiilor de învățământ încadrați în muncă, conform prevederilor art. 80 din lege, conform modelului anexei la anexa nr. 15 la norme; b) certificate eliberate de organul competent potrivit dispozițiilor legale, care să dovedească handicapul pentru persoanele prevăzute la art. 80 alin. (2) din lege; c) actul de identitate al absolventului, în copie; d) actul în baza căruia au fost încadrați în muncă, în copie; e) actul de absolvire a instituției de învățământ, în copie; f) declarație pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu; g) declarație pe propria răspundere a angajatorului, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că posturile pe care au fost încadrați absolvenți în condițiile art. 80 din lege nu sunt posturi de muncă reînființate în mai puțin de 6 luni de la desființarea acestora și angajatorul nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 80 alin. (3) din lege; h) declarație pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că absolvenții încadrați în condițiile art. 80 din lege nu efectuează rezidențiatul și/sau nu mai au obligația de a lucra în unitatea sanitară pe o perioadă egală cu durata finanțării rezidențiatului și/sau angajatorul nu mai beneficiază pentru absolvenții respectivi de alte măsuri de stimulare prevăzute de lege sau de subvenții, indiferent de forma lor, de la bugetul general consolidat, Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetele locale, alte bugete și fonduri de stat sau locale, după caz. (2) Documentele care se solicită în copie, prevăzute la alin. (1), sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către angajator. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenției pentru ocuparea forței de muncă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. (4) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (3), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (5) Termenul de 12 luni prevăzut la art. 52 alin. (1) din norme se împlinește la sfârșitul zilei, ora 24 corespunzătoare datei absolvirii studiilor prevăzută la art. 52 alin. (3) din norme din cea de-a 12-a lună calculată începând cu luna în care este data absolvirii studiilor prevăzută la art. 52 alin. (3) din norme. (6) Termenul de 5 zile prevăzut la alin. (4) se împlinește la ora 24 a celei de a 5-a zi, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile. (7) În situația în care termenele calculate conform alin. (5) și alin. (6) se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea se prelungesc până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (8) Termenul de 12 luni prevăzut la art. 52 alin. (1) din norme, calculat conform alin. (5) și, după caz, alin. (7), este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsura de stimulare prevăzută la art. 80 din lege. (9) În situația în care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (4), acesta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute art. 80 din lege, prin depunerea documentelor prevăzute la alin. (1), în termenul de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege de 12 luni prevăzut la art. 52 alin. (1) din norme. (la 06-12-2016, Articolul 97 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 38, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 98 (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă angajatorilor lunar, pe o perioadă de 12 luni și, respectiv, de 18 luni în cazul absolvenților din rândul persoanelor cu handicap de la data încheierii convenției prevăzute la art. 96, și constau în: a) scutirea, potrivit legii, de la plata contribuției angajatorului aferente absolvenților încadrați, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit art. 26 din lege; b) acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare în cuantumul prevăzut la art. 80 alin. (1) din lege. (la 06-12-2016, Litera b) din Alineatul (1), Articolul 98, Sectiunea a 2-a, Capitolul VII a fost modificată de Punctul 39, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------ Alin. (1) al art. 98 a fost modificat de pct. 12 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (2) Suma reprezentând scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a) se determină prin aplicarea cotei contribuției datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj a absolvenților încadrați pentru care se încheie convenția. ------------ Alin. (2) al art. 98 a fost modificat de pct. 12 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (3) Suma lunară se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de absolvenții încadrați în baza convenției prevăzute la art. 96. (4) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă și pentru perioada concediului de odihnă. (5) În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenților încadrați în baza convenției prevăzute la art. 96 sunt suspendate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă. (6) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare. (7) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă pentru luna pentru care angajatorii nu depun declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă lunii respective și documentele prevăzute de lege pentru verificarea și acordarea sumelor cuvenite pentru luna respectivă până la expirarea termenului legal pentru depunerea declarației lunare aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate. (7^1) Prin excepție de la prevederile alin. (7), măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (7) sunt corectate și depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective. ------------ Alin. (7^1) al art. 98 a fost introdus de pct. 13 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (8) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege din motivele prevăzute la alin. (7) face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare prevăzută la alin. (1). ------------- Art. 98 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 99 (1) Sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege se acordă angajatorilor conform procedurii prevăzute la art. 61 din norme. (2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege, aferente unei luni, angajatorii au obligația de a depune în termenul prevăzut de lege declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, potrivit titlului IX^2 «Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 , cu modificările și completările ulterioare, iar la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, următoarele documente: a) tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 16 la norme; b) pontajul și statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul. ---------- Lit. b) a alin. (2) al art. 99 a fost modificată de pct. 13 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014. ------------- Alin. (2) al art. 99 a fost modificat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011. (2^1) Documentele prevăzute la alin. (2) care se depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă se pot depune de angajator prin modalitățile prevăzute la art. 54 alin. (7) din norme, respectiv: prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 99 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 40, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2^2) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (2^1), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită angajatorului redepunerea acestora până la termenul prevăzut la art. 54 alin. (8) din norme. (la 06-12-2016, Articolul 99 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 40, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2^3) Termenul prevăzut la art. 54 alin. (8) din norme se împlinește la ora 24 a ultimei zile, din luna în care expiră termenul prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-12-2016, Articolul 99 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 40, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2^4) În situația în care termenul calculat conform alin. (2^3) se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (la 06-12-2016, Articolul 99 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 40, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (3) Angajatorii care nu depun documentele prevăzute la alin. (2) în termen sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, precum și angajatorii care au depus documentele prevăzute la alin. (2) completate altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate și nu le corectează și depun în termen nu beneficiază de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege pentru luna respectivă. ------------ Alin. (3) al art. 99 a fost modificat de pct. 14 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (3^1) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care nu sunt lizibile până la termenul prevăzut la art. 54 alin. (8) din norme, calculat conform alin. (2^3) și, după caz, alin. (2^4), ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă, suma cuvenită potrivit art. 80 din lege pentru luna respectivă nu se acordă, iar această perioadă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare. (la 06-12-2016, Articolul 99 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 41, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (4) Stabilirea și încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege se fac în baza dispozițiilor emise de directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă. (5) Debitele provenite din acordarea măsurilor de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se recuperează potrivit prevederilor legale. ------------- Art. 99 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 100 (1) Beneficiază de subvenții conform art. 85 din lege, în condițiile în care nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 85 alin. (6) din lege: a) angajatorii care încadrează pe durată nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani sau șomeri părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă; b) angajatorii care încadrează pe durată nedeterminată șomeri de lungă durată înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă conform art. 59 alin. (6) din norme; c) angajatorii care încadrează pe durată nedeterminată tineri NEET, înregistrați ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă; d) angajatorii care, în raport cu numărul de angajați, nu au obligația, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap și încadrează pe durată nedeterminată persoane din această categorie, înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă; e) angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, șomeri înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care în termen de cel mult 5 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială; f) angajatorii care, în raport cu numărul de angajați, și-au îndeplinit obligația legală de a angaja persoane cu handicap și încadrează pe durată nedeterminată persoane din această categorie; înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. (la 06-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 100 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 42, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) Dacă în perioada prevăzută la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenților încetează din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este obligat să restituie în totalitate agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu. ------------- Alin. (2) al art. 100 a fost modificat de pct. 52 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (3) Abrogat. ------------- Alin. (3) al art. 100 a fost abrogat de pct. 53 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (4) Abrogat. ------------- Alin. (4) al art. 100 a fost abrogat de pct. 53 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 101 (1) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit prevederilor legale, absolvenți ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie, licențiați anterior promoției 2005, care au întrerupt perioada de efectuare a stagiaturii, beneficiază, în vederea completării acesteia în condițiile legii, de drepturile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008 . ------------ Alin. (1) al art. 101 a fost modificat de pct. 15 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (2) Angajatorii care încadrează în muncă în vederea efectuării rezidențiatului absolvenți, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 12/2008 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008 , beneficiază de măsurile prevăzute în această ordonanță. ------------ Alin. (2) al art. 101 a fost modificat de pct. 15 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (3) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenți ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie, cu excepția celor care efectuează rezidențiatul potrivit legii sau care au obligația de a lucra în unitatea sanitară cel puțin o perioadă egală cu durata finanțării rezidențiatului, beneficiază, în condițiile legii, de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege, în măsura în care nu beneficiază pentru absolvenții respectivi de alte măsuri de stimulare prevăzute de lege. ------------- Art. 101 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 102 (1) În perioada prevăzută la art. 84 din lege, în care angajatorii care beneficiază de subvenția prevăzută la art. 80 din lege sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu, se pot organiza, în condițiile legii, pentru absolvenții încadrați, forme de pregătire profesională. ---------- Alin. (1) al art. 102 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014. (2) Abrogat. ------------- Alin. (2) al art. 102 a fost abrogat de pct. 54 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (3) Angajatorii care organizează forme de pregătire profesională vor încheia cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă un act adițional la convenția prevăzută la art. 96, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la norme. (4) Decontarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenților care au promovat examenul de absolvire se face la finalizarea cursurilor, în baza următoarelor documente: a) tabelul nominal cu absolvenții care au promovat examenul de absolvire, conform modelului prezentat în anexa nr. 18 la norme; b) Certificatul de calificare profesională sau Certificatul de absolvire, în copie; c) devizul cheltuielilor pe cursant. ------------- Alin. (4) al art. 102 a fost modificat de pct. 55 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Secțiunea a 3-a Subvenții acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane în vârsta de peste 45 de ani sau întreținători unici de familie, precum și angajatorilor care au sub 100 de angajați și încadrează în muncă persoane cu handicap Subvenții acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane în vârstă de peste 45 de ani sau părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, precum și angajatorilor care, în raport cu numărul de angajați, nu au obligația de a încadra în muncă persoane cu handicap și încadrează persoane din această categorie ------------- Titlul Secțiunii a 3-a din Cap. VII a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 103 (1) Beneficiază de subvenții conform art. 85 din lege, în condițiile în care nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 85 alin. (6) din lege: a) angajatorii care încadrează pe durată nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani sau șomeri părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă; b) angajatorii care încadrează pe durată nedeterminată șomeri de lungă durată înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă conform art. 59 alin. (6) din norme; c) angajatorii care încadrează pe durată nedeterminată tineri NEET, înregistrați ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă; d) angajatorii care, în raport cu numărul de angajați, nu au obligația, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap și încadrează pe durată nedeterminată persoane din această categorie, înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă; e) angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, șomeri înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care în termen de cel mult 5 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială; f) angajatorii care, în raport cu numărul de angajați, și-au îndeplinit obligația legală de a angaja persoane cu handicap și încadrează pe durată nedeterminată persoane din această categorie; înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. (la 06-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 103 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 42, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) Subvențiile de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute la art. 85 din lege, se acordă cu respectarea prevederilor art. 95 alin. (1^1) - (1^3) din lege. ---------- Alin. (2) al art. 103 a fost introdus de pct. 17 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 103^1 Abrogat. ------------ Art. 103^1 a fost abrogat de pct. 17 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 104 La solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze persoane din rândul celor prevăzute la art. 103, agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor prezenta liste cuprinzând persoanele înregistrate în evidențele proprii, care fac parte din aceste categorii și care corespund din punct de vedere al calificării profesionale. ------------- Art. 104 a fost modificat de pct. 57 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 105 (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege angajatorii vor încheia cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă o convenție, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 la norme, în termenul de decădere de 12 luni de la data angajării persoanelor din categoriile respective, prevăzut la art. 59 din norme. (2) În vederea încheierii convenției prevăzute la alin. (1), angajatorii vor depune documentele prevăzute la art. 59 alin. (3) din norme, conform art. 59 alin. (7) și (8) din norme. (la 06-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 105 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 43, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (3) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la art. 59 alin. (8) din norme, nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă, conform art. 59 alin. (9) din norme, solicită angajatorului redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 105 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 44, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (4) Termenul de 12 luni prevăzut la alin. (1) și art. 59 alin. (1) din norme se împlinește la sfârșitul zilei, ora 24, corespunzătoare datei angajării persoanelor din cea de-a 12-a lună calculată începând cu luna angajării persoanelor. (la 06-12-2016, Articolul 105 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 44, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (5) Termenul de 5 zile prevăzut la alin. (3) și art. 59 alin. (9) din norme se împlinește la ora 24 a celei de a 5-a zi, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile. (la 06-12-2016, Articolul 105 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 44, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (6) În situația în care termenele calculate conform alin. (4) și alin. (5) se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea se prelungesc până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (la 06-12-2016, Articolul 105 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 44, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (7) Termenul de 12 luni prevăzut la alin. (1) și art. 59 alin. (1) din norme, calculat conform alin. (4) și, după caz, alin. (6), este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzută la art. 85 din lege. (la 06-12-2016, Articolul 105 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 44, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------- Art. 105 a fost modificat de pct. 26 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 105^1 (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 alin. (5) din lege, calculul datelor la care persoana îndeplinește condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului care își asumă răspunderea pentru datele comunicate. (2) La calculul datelor prevăzute la alin. (1) angajatorul va avea în vedere condițiile existente la data angajării, respectiv vârsta persoanei, stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat și locul de muncă pe care a fost încadrată persoana. (3) Agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, verifică pe baza documentelor prezentate de angajator corectitudinea calculului prevăzut la alin. (1). ------------- Art. 105^1 a fost introdus de pct. 58 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 106 (1) Sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege se acordă angajatorilor conform procedurii prevăzute la art. 61 din norme. (2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege, aferente unei luni, angajatorii au obligația de a depune în termenul prevăzut de lege declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, potrivit titlului IX^2 «Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 , cu modificările și completările ulterioare, iar la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, următoarele documente: a) tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut la anexa nr. 20 la norme; b) pontajul și statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul; ---------- Lit. b) a alin. (2) al art. 106 a fost modificată de pct. 18 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014. c) declarație pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajați, angajatorul și-a îndeplinit obligația, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are, potrivit legii, obligația de a angaja persoane cu handicap, în situația angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap. ------------ Alin. (2) al art. 106 a fost modificat de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011. (2^1) Documentele prevăzute la alin. (2) care se depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă se pot depune de angajator prin modalitățile prevăzute la art. 60 alin. (8) din norme, respectiv: prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 106 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 45, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2^2) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (2^1) nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită angajatorului redepunerea acestora până la termenul prevăzut la art. 60 alin. (9) din norme. (la 06-12-2016, Articolul 106 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 45, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2^3) Termenul prevăzut la art. 60 alin. (9) din norme se împlinește la ora 24 a ultimei zile din luna în care expiră termenul prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-12-2016, Articolul 106 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 45, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2^4) În situația în care termenul calculat conform alin. (2^3) se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (la 06-12-2016, Articolul 106 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 45, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (3) Angajatorii care nu depun documentele prevăzute la alin. (2) în termen sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, precum și angajatorii care au depus documentele prevăzute la alin. (2) completate altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate și nu le corectează și depun în termen nu beneficiază de sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege pentru luna respectivă. ------------ Alin. (3) al art. 106 a fost modificat de pct. 19 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (3^1) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care nu sunt lizibile până la termenul prevăzut la art. 60 alin. (9) din norme, calculat conform alin. (2^3) și, după caz, alin. (2^4), ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă, suma cuvenită potrivit art. 85 din lege pentru luna respectivă nu se acordă, iar această perioadă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare. (la 06-12-2016, Articolul 106 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 46, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (4) Stabilirea și încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege se fac în baza dispozițiilor emise de directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă. (5) Debitele provenite din acordarea măsurilor de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se recuperează potrivit prevederilor legale. ------------- Art. 106 a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 107 (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 alin. (1) și (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni de la data încheierii convenției și constau în: a) scutirea, potrivit legii, de la plata contribuției angajatorului aferente persoanelor încadrate din categoriile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit art. 26 din lege; b) acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare în cuantumul prevăzut la art. 85 alin. (1) din lege, după caz. (la 06-12-2016, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 107 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 47, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------ Alin. (1) al art. 107 a fost modificat de pct. 20 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (2) Suma reprezentând scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a) se determină prin aplicarea cotei contribuției datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj a persoanelor încadrate din categoriile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege, pentru care se încheie convenția. ------------ Alin. (2) al art. 107 a fost modificat de pct. 20 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (3) Abrogat. ------------ Alin. (3) al art. 107 a fost abrogat de pct. 21 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (4) Măsura de stimulare prevăzută la art. 85 alin. (5) din lege se acordă angajatorilor pe perioada angajării, de la data încheierii convenției până la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, și constă în acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare în cuantumul prevăzut la art. 85 alin. (5) din lege. (la 06-12-2016, Alineatul (4) din Articolul 107 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 48, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (5) Suma lunară se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în baza convenției prevăzute la art. 105. (6) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă și pentru perioada concediului de odihnă. (7) În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenției prevăzute la art. 105 sunt suspendate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă. (8) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare. (9) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă pentru luna pentru care angajatorii nu depun declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă lunii respective și documentele prevăzute de lege pentru verificarea și acordarea sumelor cuvenite pentru luna respectivă până la expirarea termenului legal pentru depunerea declarației lunare aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate. (9^1) Prin excepție de la prevederile alin. (9), măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (9) sunt corectate și depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective. ------------ Alin. (9^1) al art. 107 a fost introdus de pct. 23 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (10) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege din motivele prevăzute la alin. (9) face parte din perioada de acordare a acestor măsuri de stimulare. ------------- Art. 107 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 108 (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoanele prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege și care încheie convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 18 luni de la data încadrării în muncă. (2) Angajatorii care încadrează în muncă persoanele prevăzute la art. 85 alin. (2) din lege și care încheie convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă sunt obligați să mențină raporturile de muncă ale acestora cel puțin 18 luni de la data încadrării în muncă. (la 06-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 108 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 49, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (3) Dacă în perioada prevăzută la alin. (1) și (2) din prezentul articol raporturile de muncă sau de serviciu încetează din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este obligat să restituie în totalitate sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu. ---------- Art. 108 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Capitolul VIII Acordarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj de credite în condiții avantajoase și fonduri nerambursabile ------------- Titlul Cap. VIII a fost modificat de pct. 64 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 109 (1) Pot fi beneficiari ai creditelor acordate, în condiții avantajoase, din bugetul asigurărilor pentru șomaj următoarele persoane juridice sau fizice: a) întreprinderile mici sau mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare; b) unitățile cooperatiste reprezentate de societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum, care sunt organizate și funcționează conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației; c) întreprinderile economice reprezentate de întreprinderi individuale și întreprinderi familiale care se constituie și funcționează conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale; d) persoanele fizice autorizate, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 ; e) șomerii care se obligă să înființeze întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, unități cooperatiste reprezentate de societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, sau desfășoară o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate; f) persoane în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată și urmează studiile la cursuri de zi la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, autorizată ori acreditată, în condițiile legii, care înființează sau dezvoltă, individual ori împreună cu alți studenți care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, unități cooperatiste reprezentate de societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, sau desfășoară o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate. (2) Pot fi beneficiari de fonduri nerambursabile, în condițiile legii, următoarele persoane juridice sau fizice: a) întreprinderile mici sau mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 , cu modificările și completările ulterioare; b) unitățile cooperatiste reprezentate de societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum, care sunt organizate și funcționează conform prevederilor Legii nr. 1/2005 ; c) întreprinderile economice reprezentate de întreprinderi individuale și întreprinderi familiale care se constituie și funcționează conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 ; d) șomerii care au dobândit calitatea de persoană fizică autorizată. ------------ Art. 109 a fost modificat de pct. 24 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 110 (1) Condițiile de acordare și rambursare a creditelor, de acordare a fondurilor nerambursabile, modul de stabilire a garanțiilor, organizare și desfășurarea licitațiilor pentru desemnarea băncilor și a agențiilor autorizate să acorde credite, respectiv fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru șomaj, se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Băncii Naționale a României, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Acordarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj de credite în condiții avantajoase și fonduri nerambursabile se face cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis, în baza schemelor de ajutor de minimis, elaborate cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituite prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. ------------ Alin. (2) al art. 110 a fost introdus de pct. 25 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. ------------- Art. 110 a fost modificat de pct. 68 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Capitolul IX Facilități acordate angajatorilor  +  Articolul 111 Beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuția datorată potrivit art. 26 din lege bugetului asigurărilor pentru șomaj angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și le mențin în activitate o perioadă de cel puțin 6 luni de la data angajării. ------------ Art. 111 a fost modificat de pct. 26 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 112 (1) Reducerea contribuției consta în diminuarea sumei datorate lunar de către angajator cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat, în condițiile prevăzute la art. 111, din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv. (2) Abrogat. ------------- Alin. (2) al art. 112 a fost abrogat de pct. 30 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 113 (1) Reducerea sumei reprezentând contribuția de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. 93 din lege, se acordă la cererea angajatorilor, al cărei model este prezentat în anexa nr. 21 la norme, însoțită de următoarele documente: a) tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, pe care le-a menținut în activitate o perioadă de cel puțin 6 luni; b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a). (2) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la art. 62 alin. (1^1) din norme atrage încetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuția de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru șomaj, prevăzută la art. 93 din lege. (3) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la art. 62 alin. (1^3) din norme, nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă, conform art. 62 alin. (1^4) din norme, solicită angajatorului redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 113 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 50, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (4) Termenul prevăzut la art. 62 alin. (1^1) din norme se împlinește la ora 24 a zilei de 30 iunie a anului fiscal următor celui în care s-au împlinit cele 6 luni. (la 06-12-2016, Articolul 113 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 50, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (5) Termenul de 5 zile prevăzut la alin. (3) și art. 62 alin. (1^4) din norme se împlinește la ora 24,00 a celei de a 5-a zi, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile. (la 06-12-2016, Articolul 113 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 50, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (6) În situația în care termenele calculate conform alin. (4) și alin. (5) se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea se prelungesc până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (la 06-12-2016, Articolul 113 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 50, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (7) Termenul prevăzut la art. 62 alin. (1^1) din norme, calculat conform alin. (4) și, după caz, alin. (6), este termen de decădere din dreptul de a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuția datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. 93 din lege. (la 06-12-2016, Articolul 113 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 50, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------- Art. 113 a fost modificat de pct. 31 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 114 Calculul reducerii contribuției se face de angajator, care își asuma răspunderea pentru datele comunicate, în conformitate cu prevederile art. 62 din norme.  +  Articolul 115 (1) Agenția pentru ocuparea forței de muncă verifică, pe baza documentelor prezentate de angajatori, corectitudinea calculelor privind reducerea contribuției datorate. (2) Reducerea contribuției datorate se acordă conform procedurii prevăzute la art. 61 din norme, după caz: a) începând din anul fiscal următor celui în care s-au împlinit cele 6 luni cât au fost menținuți în activitate șomerii încadrați, în situația în care angajatorul solicită reducerea contribuției în anul împlinirii celor 6 luni; b) din luna următoare solicitării reducerii, în situația în care angajatorul solicită reducerea în anul fiscal următor celui în care s-au împlinit cele 6 luni cât au fost menținuți în activitate șomerii încadrați, în termenul prevăzut la art. 62 din norme. (3) Pentru a beneficia lunar, pe o perioadă de 6 luni, de suma reprezentând reducerea contribuției datorate, calculată potrivit art. 62 alin. (3) din norme, angajatorii au obligația de a deduce, în condițiile legii, această sumă și de a depune declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, potrivit titlului IX^2 «Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 , cu modificările și completările ulterioare, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea acestei declarații lunare. ------------ Alin. (3) al art. 115 a fost modificat de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011. (4) Angajatorii care nu fac deducerea lunară sau care nu depun declarația lunară în termen ori o completează altfel decât potrivit prevederilor legale sau cu date eronate pierd dreptul de a beneficia de suma cuvenită potrivit art. 93 din lege pentru luna respectivă. (4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), suma reprezentând reducerea contribuției datorate prevăzută la art. 93 din lege se acordă pentru luna pentru care, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective, angajatorul depune declarația rectificativă. ------------ Alin. (4^1) al art. 115 a fost introdus de pct. 27 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (5) Stabilirea și încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 93 din lege se fac în baza dispozițiilor emise de directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă. (6) Debitele provenite din acordarea măsurii de stimulare prevăzute la art. 93 din lege se recuperează potrivit prevederilor legale. ------------- Art. 115 a fost modificat de pct. 32 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Capitolul IX^1 Promovarea participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială ---------- Capitolul IX^1 a fost introdus de pct. 20 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 115^1 Accesul tinerilor cu risc de marginalizare socială la acompaniamentul social personalizat realizat de agenția pentru ocuparea forței de muncă teritorială, precum și acordarea angajatorilor de inserție a sumelor prevăzute la art. 93^4 și 93^6 din lege se realizează în conformitate cu prevederile art. 60^1-60^8 din norme. ---------- Art. 115^1 a fost introdus de pct. 20 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Capitolul X Controlul asupra respectării obligațiilor asumate de către angajatorii beneficiari de măsuri de stimulare în baza prevederilor legii  +  Articolul 116 (1) Controlul respectării obligațiilor privind încadrarea în muncă și menținerea raporturilor de muncă, asumate de angajatorii care au beneficiat, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de subvenții, credite sau fonduri nerambursabile, precum și de facilități în temeiul art. 93 din lege, se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, care vor constata dacă s-au îndeplinit obligațiile de către angajatori prevăzute în convențiile/contractele încheiate cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, vor stabili eventualele debite și vor aplica, după caz, sancțiunile prevăzute de lege. (2) Debitele și sancțiunile prevăzute la alin. (1) se consemnează în procese-verbale de control, care constituie titluri executorii. (3) Debitele constatate, amenzile contravenționale, penalitățile și dobânzile se recuperează de către personalul de specialitate din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, desemnat prin dispoziții ale directorilor executivi. (4) Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. ------------- Art. 116 a fost modificat de pct. 71 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 117 Controlul asupra finanțării măsurilor de stimulare a angajatorilor se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București. ------------- Art. 117 a fost modificat de pct. 72 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 118 Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele proceduri. ---------- Art. 118 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Capitolul XI Dispoziții finale  +  Articolul 118 Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele proceduri.  +  Anexa 1 la proceduri RAPORT TEHNIC LUNAR Luna ....... anul ....... DATE DE IDENTIFICARE ALE FURNIZORULUI Furnizor (denumirea) .................. Sediul/Adresa ......................... Codul de identificare fiscală ......... Contul IBAN/Banca ..................... Cod CAEN .............................. Telefon/Fax ........................... Județul ............................... E-mail/Pagină de internet ............. Tipul măsurii active: .......................................................................... (Se completează, după caz, natura serviciilor prestate conform contractului încheiat, respectiv: informare și consiliere privind cariera și/sau consultanța și asistența pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri.) 1. Scurta descriere a serviciilor ┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┐ │Nr. │ Tipul serviciilor*) │Obiectivele│Rezultate│ Numărul │ │crt.│ │serviciilor│așteptate│persoanelor│ │ │ │ │ │beneficiare│ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤ │ │Consultanța și asistența pentru │ │ │ │ │ │începerea unei activități independente │ │ │ │ │ │sau pentru inițierea unei afaceri: │ │ │ │ │ │a) Serviciile de bază: │ │ │ │ │ │- consultanță; │ │ │ │ │ │- instruire; │ │ │ │ │ │- informare. │ │ │ │ │ │b) Serviciile specializate: │ │ │ │ │ │- consultanța individuală; │ │ │ │ │ │● asistența tehnică în procesul │ │ │ │ │ │înființării unei firme; │ │ │ │ │ │● elaborarea planului de afaceri. │ │ │ │ │ │- Instruirea antreprenorială de grup: │ │ │ │ │ │● management, marketing și tehnici de │ │ │ │ │ │vânzare; │ │ │ │ │ │● legislație; │ │ │ │ │ │● contabilitate și evidență primară; │ │ │ │ │ │● întocmirea planurilor de afaceri; │ │ │ │ │ │c) alte tipuri de servicii*) │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤ │ │Informare și consiliere profesională: │ │ │ │ │ │a) furnizarea de informații privind │ │ │ │ │ │piața muncii și evoluția ocupațiilor; │ │ │ │ │ │b) dezvoltarea abilității și încrederii│ │ │ │ │ │în sine a persoanelor în căutarea unui │ │ │ │ │ │loc de muncă, în vederea luării de │ │ │ │ │ │către acestea a deciziei privind │ │ │ │ │ │propria carieră; │ │ │ │ │ │c) instruirea în metode și tehnici de │ │ │ │ │ │căutare a unui loc de muncă; │ │ │ │ │ │d) îndrumarea pe parcursul procesului │ │ │ │ │ │de integrare socioprofesională la noul │ │ │ │ │ │loc de muncă. │ │ │ │ └────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┘ Notă
  *) Se va completa de către furnizor în funcție de natura serviciilor contractate și a serviciilor oferite în cadrul tipului de măsură activă.
  2. Anexe la raportul tehnic, care pot fi: –  programa și orarul activităților desfășurate; –  lista cuprinzând persoanele beneficiare ale acestor tipuri de măsuri; –  fișele de pontaj ale personalului implicat; –  orice alte materiale care pot fi relevante și pot susține raportul tehnic. Observații ........................... .................. Furnizor ................ (denumirea) Numele și prenumele reprezentantului legal, ....................... LS Data întocmirii raportului ........ (la 06-12-2016, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 51, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )
   +  Anexa 2     ──────── la proceduri ──────────────                               RAPORT FINANCIAR LUNAR                                                                   - lei - ┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Numărul │ Costul unitar │Valoarea totală │ │Tipul serviciilor │ de beneficiari │al serviciilor*)│ 3 = 1 x 2 │ ├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤ ├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤ ├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤ ├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤ ├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤ └─────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────────┘     *) Se va calcula pentru fiecare tip de măsura activa contractată.                Furnizor ...........................................                         Numele și prenumele conducătorului unității                                               (în clar)       Data ............ Ștampila unității  +  Anexa 3 Către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a ......./Municipiului București Subsemnatul(a), ......, având cod numeric personal (CNP) ........, legitimat(ă) prin actul de identitate ...... (CI/BI) seria ...... nr. ...., eliberat la data de ....... (Se completează:zz/ll/aa.) ....... de ....... (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.) ......, prin prezenta cerere solicit: (Se bifează în mod corespunzător serviciile de informare și consiliere profesională care se solicită.) [] acordarea de servicii de informare și consiliere profesională din cele prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; [] acordarea de servicii de informare și consiliere profesională care au ca scop îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă, prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Menționez următoarele: (Se bifează în mod corespunzător.) [] AM mai beneficiat anterior de servicii de informare și consiliere profesională; [] NU AM mai beneficiat anterior de servicii de informare și consiliere profesională; [] SUNT ÎNCADRAT ÎN MUNCĂ începând cu data ....... la ......... Data: ........................ ................................... (Se completează de către (Se completează numele și prenumele, persoană data cererii.) semnătura persoanei care solicită acordarea serviciilor.) (la 06-12-2016, Anexa 3 a fost modificată de Punctul 51, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Anexa 4     ──────── la proceduri ──────────────                              REGISTRU DE EVIDENTA   a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, beneficiare ale serviciilor                       de informare și consiliere profesională ┌────┬─────────┬─────┬─────┬─────────┬──────┬──────────┬───────────────┬───────┐ │Nr. │Numele și│Data │Locul│ Părinții│Nr. │Pregătirea│Meseria în care│ │ │crt.│prenumele│nas- │nas- ├────┬────┤carne-├────┬─────┤se califica, │ │ │ │ │terii│terii│Tata│Mama│lului │Stu-│Mese-│recalifica sau │Obser- │ │ │ │ │ │ │ │de │dii │ria │se perfectio- │vații │ │ │ │ │ │ │ │somer │ │ │neaza │ │ ├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤ ├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤ ├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤ ├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤ ├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤ ├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤ └────┴─────────┴─────┴─────┴────┴────┴──────┴────┴─────┴───────────────┴───────┘  +  Anexa 5 ──────── la proceduri ───────────── CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII* *) Clauzele contractului sunt minime, putând fi completate. 1. Părțile contractante: 1.1. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului/Municipiului ....... cu sediul în ....... str. .... nr. ... județul/sectorul ..... tel. ... fax ... e-mail ..... cod fiscal ...... cont nr. ...... deschis la trezoreria ...... reprezentată prin ...... având funcția de director executiv și prin ................. având funcția de director economic, denumită în continuare organizator, 1.2. ............. cu sediul în ......... str. ...... nr. ... bloc ... scară .... etaj .... ap. .... județul/sectorul ....... tel. ........ fax ..... e-mail ... cod fiscal/cod unic de înregistrare, cont nr. ...... deschis la ......... autorizat, în condițiile legii, să organizeze programe de formare profesională pentru ocupația/competențele comune ocupațiilor ......... cod C.O.R. ....... prin autorizația seria ...... nr. ..., înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților cu nr. .../..., reprezentat prin ....... având funcția de .......... denumit în continuare furnizor, 2. Obiectul contractului: Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de către furnizor, la solicitarea organizatorului, a serviciului de formare profesională pentru dobândirea de competențe profesionale pentru ocupația/meseria ...... cod nomenclator/cod COR .......... pentru cel mult ...... de persoane, în condițiile legii și a prezentului contract. 3. Durata contractului: Contractul este valabil pe perioada de desfășurare a programelor de formare profesională pe care organizatorul le solicită furnizorului până la data de 31 decembrie ...... 4. Valoarea contractului: 4.1. Valoarea estimată a contractului este de ....... lei. 4.2. Taxa pentru participarea la programul de formare profesională este de ....... lei/ persoană. 5. Obligațiile părților: A. Organizatorul: A.1. Solicită furnizorului derularea programului de formare profesională și transmite lista cu persoanele care urmează a participa la program. A.2. Înștiințează furnizorul despre persoanele care s-au retras de la programul de formare profesională. A.3. Plătește furnizorului contravaloarea serviciilor prestate. A.4. Monitorizează și au drept de control asupra desfășurării programului de formare profesională în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și obligațiile asumate prin contract. B. Furnizorul: B.1. Începe derularea programului de formare profesională în termen de cel mult ..... zile de la comunicarea de către organizator a solicitării pentru derularea programului de formare profesională și a listei prevăzute la pct. 5.A.1. B.2. Pune la dispoziția organizatorului cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru începerea fiecărui program de formare profesională documentele prevăzute la art. 29^1 alin. (2) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 , cu modificările și completările ulterioare. B.3. Începe derularea programului de formare profesională la data stabilită în perioada prevăzută la pct. B.1 B.4. Prestează serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale și a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale. B.5. Asigură resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea necesare desfășurării activității de formare profesională. B.6. Asigură finalizarea procesului de formare profesională și susținerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică și practică și, după caz, a reexaminării, în condițiile legii. B.7. Pune la dispoziția organizatorului, pe parcursul derulării programului de formare profesională, toate informațiile solicitate în legătură cu modul de desfășurare a programului. B.8. Introduce în contractele încheiate cu persoanele participante la programul de formare profesională o clauză potrivit căreia în cazul înregistrării a mai mult de 10% absențe nemotivate, persoana va fi exmatriculată. B.9. Exmatriculează persoanele participante la programul de formare profesională care cumulează mai mult de 10% absențe nemotivate din totalul orelor de pregătire și înștiințează organizatorul despre persoanele exmatriculate în termen de 3 zile de la data exmatriculării acestora. 6. Modalități de plată: 6.1. Plata serviciilor prestate de furnizor se face ................* -------------- *) se va înscrie după caz lunar sau la finalizarea programului de formare profesională după susținerea examenului de absolvire 6.2. Organizatorul achită furnizorului serviciile prestate, pe baza facturilor emise de acesta, în termen de 10 zile de la data primirii facturii. 6.2.1. Plățile lunare se fac în limita a 70% din suma reprezentând serviciile prestate de furnizori pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională în luna pentru care se face plata. 6.2.2. După susținerea examenului la încheierea programului, se plătește furnizorului diferența dintre suma reprezentând serviciile prestate de acesta pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională și suma plătită în condițiile punctului 6.2.1. 6.2.3. Plata integrală la finalizarea programului de formare profesională se face după susținerea examenului de absolvire pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională. 6.2.4. Pentru persoanele care îndeplinesc condițiile de exmatriculare, plata se face pentru serviciile prestate de furnizor până la data îndeplinirii condițiilor de exmatriculare. 6.2.5. Pentru persoanele care s-au retras de la programul de formare profesională, plata se face pentru serviciile prestate de furnizor până la data comunicării de către organizator a retragerii acestor persoane. 6.3. Facturile vor cuprinde perioada calendaristică acoperită (perioada de facturare) și suma aferentă acestei perioade. 6.4. Suma aferentă unei perioade de facturare se calculează astfel:                   T(xc)               S= ─────── x [N(1) + N(2) + ....+ N(n)]                    Op S = suma facturată T(xc)= taxa pentru un cursant prevăzută la pct. 4.2 Op = număr total de ore a programului de formare profesională, conform programei N = numărul de ore din programul de formare profesională derulate în perioada de facturare pentru o persoana participantă la program (n este numărul de persoane participante la programul de formare profesională în perioada de facturare), după caz astfel: - numărul de ore derulate în perioada de facturare, pentru persoanele care au participat la programul de formare profesională pe perioada respectivă; - numărul de ore derulate până la data îndeplinirii condițiilor de exmatriculare, pentru persoanele aflate în această situație; - numărul de ore derulate până la data comunicării de către organizator a retragerii de la curs, pentru persoanele aflate în această situație; Perioada de facturare este luna calendaristică în situația în care plățile se fac lunar sau perioada de derulare a programului de formare profesională în situația în care plata se face integral la finalizarea programului de formare profesională după susținerea examenului de absolvire. În situația în care plata se face lunar suma facturată (S) reprezintă 70% din suma calculată conform formulei. Ultima factura, eliberată la finalizarea programului de formare profesională după susținerea examenului de absolvire va evidenția atât suma facturată pentru ultima luna a programului de formare profesională cât și diferența dintre suma reprezentând serviciile prestate de furnizor pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională și sumele plătite lunar. 7. Modificarea, suspendarea și încetarea contractului 7.1. Modificarea contractului poate fi făcută numai prin acordul de voință al părților, prin act adițional la prezentul contract. 7.2. Suspendarea contractului se poate dispune de comun acord pe o durată limitată. Suspendarea se consemnează în scris cu ...... zile înainte de data stabilită pentru suspendare. 7.3. Încetarea contractului intervine prin acordul părților sau prin reziliere. 7.3.1. În cazul în care una dintre părțile contractante nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere să depună toate diligentele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale. 7.3.2. Dacă partea în culpă, în termen de ........... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunța unilateral contractul, reziliindu-l. 8. Cesiunea contractului 8.1. Furnizorul are obligația de a nu transfera, total sau parțial, obligațiile asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al organizatorului. 8.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind obligațiile asumate prin contract. 9. Penalități și daune interese: 9.1. Neînceperea programului de formare profesională la data prevăzută la pct. 5.B.3. atrage, în sarcina furnizorului, plata unei penalități egale cu 0,06% din suma prevăzută pentru derularea programului prevăzută la pct. 4.1. pentru fiecare zi de întârziere, până la împlinirea termenului prevăzut la pct. 5.B.1. 9.2. Neplata în termenul prevăzut la pct. 6.2. a serviciilor prestate atrage, în sarcina organizatorului, plata unei penalități egale cu 0,055% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere. 9.3. În cazul în care pe parcursul derulării contractului intervine rezilierea pentru unul din motivele prevăzute la pct. 10, furnizorul plătește o penalitate egală cu valoarea estimată a contractului, prevăzută la pct. 4.1. 10. Rezilierea contractului: Organizatorul poate rezilia unilateral contractul din vina furnizorului, în principal, pentru: 10.1. Neînceperea programului de formare profesională în termenul prevăzut la pct. 5.B.1. 10.2. Neremedierea deficiențelor constatate în executarea obligaților contractuale ale furnizorului în termenul prevăzut la pct. 7.3.2. 10.3. Retragerea autorizației. 11. Forța majoră: 11.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 11.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acționează. 11.3. Partea contractantă care, din cauză de forță majoră, nu își poate îndeplini, respecta și exercita obligațiile contractuale va înștiința, în scris, cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariției acestei situații. 11.4. Omisiunea de a anunța, în scris, apariția forței majore atrage răspunderea civilă contractuală a părții aflate în această situație. 11.5. Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forța majoră. 11.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează a acționa o perioadă mai mare de ........ zile, oricare dintre părți are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără că vreuna dintre părți să poată pretinde penalități și daune interese. 12. Soluționarea litigiilor 12.1. Părțile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînțelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului. 12.2. Dacă părțile contractante nu reușesc să rezolve neînțelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanței de judecată. 13. Alte clauze 13.1. Oferta tehnică și oferta financiară constituie anexele 1 și 2 la prezentul contract și fac parte integrantă din acesta. 13.2. Orice comunicare între părțile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris. 13.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. Organizator, Furnizor, .............. .............. ------------- Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Anexa 6 ──────── la proceduri ──────────── CONTRACT privind încadrarea în muncă a absolvenților cursurilor de formare profesională Nr. .........../............... Părțile contractante: Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului ............/municipiului București, denumita în continuare agenție, reprezentată prin ............, având funcția de director executiv, și prin .........., având funcția de director buget, cu sediul în ......., str. ..... nr. ...., telefon ...., fax ...., e-mail ......, cod fiscal .............., cont trezorerie ...................... Persoana juridică/fizica .............., denumita în continuare angajator, reprezentată legal prin .........., având funcția de ........, și prin ........, având funcția de ...., cu sediul în ......, str. ..... nr. ....., telefon ......, fax ......., e-mail ........, cod fiscal ..........., cont nr. ........, deschis la .......... Obiectul contractului Obiectul contractului este încadrarea în muncă de către angajator în ocupația/meseria ......... a unui număr de .......... persoane în căutarea unui loc de muncă, în cel mult ...... zile de la absolvirea de către acestea a cursului de formare profesională*) ................ organizat de agenție. ────────────── *) Se va înscrie: calificare, recalificare, perfecționare sau specializare. Durata contractului Durata contractului este până la încadrarea în muncă, conform legii, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă ce au absolvit cursul de formare profesională organizat de agenție. Obligațiile părților*): a) agenția: - să asigure angajatorului, în vederea încadrării în muncă, numărul persoanelor calificate în meseria solicitată de acesta; b) angajatorul: - să încadreze în muncă, conform legii, în numărul și la termenul stabilit prin prezentul contract, persoanele în căutarea unui loc de muncă, calificate de agenție. Modificarea, suspendarea și încetarea contractului a) Modificarea Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voința al părților, prin act adițional la prezentul contract. b) Suspendarea Părțile, de comun acord, pot dispune suspendarea pe o durata limitată a contractului, care va fi făcută în scris, cu ............... zile înainte de data stabilită pentru suspendare. c) Încetarea: a) prin acordul părților; b) prin reziliere. În cazul în care una dintre părțile contractante nu își respecta obligațiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale. Dacă partea în culpa, în termen de .......... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunță unilateral contractul, reziliindu-l. Cesiunea Furnizorul are obligația de a nu transfera, total sau parțial, obligațiile asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al organizatorului. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract. Forța majoră Forța majoră este constatată de o autoritate competenta. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acționează. Partea contractantă care, din cauza de forța majoră, nu își poate respecta și exercita obligațiile contractuale va înștiința în scris cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariției acestei situații. Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forța majoră. Omisiunea de a anunța, în scris, apariția forței majore atrage răspunderea civilă contractuală a părții aflate în aceasta situație. Răspunderea Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract angajatorul suporta, pentru fiecare persoana calificată și neîncadrată în muncă, o penalitate de 20% din totalul cheltuielilor efectuate de agenție în vederea calificării persoanei neîncadrate în muncă. Soluționarea litigiilor Părțile contractante vor depune toate diligențele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînțelegerile care se pot ivi între ele în legătura cu derularea contractului. Dacă părțile contractante nu reușesc să rezolve neînțelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanței de judecata. Alte clauze Orice comunicare între părțile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. Agenția, Angajator, ............. ................ ──────────── *) Obligațiile sunt minimale, putând fi completate cu acordul părților.  +  Anexa 7 ──────── la proceduri ──────────── ACT ADIȚIONAL la Contractul nr. ............/......... încheiat astăzi, ....................... Între Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului ......../municipiului București, denumita în continuare organizator, reprezentată prin ......, având funcția de director executiv, și prin ........, având funcția de director buget, și persoana juridică/fizica ........, denumita în continuare furnizor, reprezentată prin ......., având funcția de ......, și prin ........, având funcția de ........, prin care se stabilesc următoarele: 1. Furnizorul se obliga să încadreze în muncă, conform legii, în cel mult .......... zile de la absolvire, un număr de .............. absolvenți ai cursului de formare profesională, realizat în condițiile stipulate în Contractul nr. ...../........, încheiat cu organizatorul. 2. Pentru nerespectarea obligației prevăzute la pct. 1 furnizorul va suporta o penalitate reprezentând 20% din cheltuielile suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru calificarea persoanei neîncadrate în muncă. Organizator, Furnizor, ............. ..............  +  Anexa 8 ──────── la proceduri ───────────── AGENȚIA PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ A JUDEȚULUI/MUNICIPIULUI ................. Nr. .... din ....... DISPOZIȚIE În temeiul prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege și ale art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, directorul executiv al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului/Municipiului ........ Dispune: 1. În perioada ..../..../... - .../..../.... se organizează programul de formare profesională de ................/(inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare) în meseria/ocupația/profesia/specializarea ........... cod COR sau pentru competențe comune ocupațiilor: .......... domeniul ocupațional, nivelul de calificare: ............/(în cazul programelor de calificare, recalificare) 2. Programul face parte din planul județean de formare profesională și se desfășoară prin: ................./(centru de formare profesională propriu, CRFPA, furnizor: denumire, cod unic de înregistrare/cod fiscal reprezentant legal), autorizație nr. ...... 3. Programul de formare profesională se organizează pentru un număr de ......... persoane care aparțin categoriilor prevăzute la art. ... alin. ... litera ..., din lege. 4. Durata totală a programului de formare profesională este de ... ore, din care: a) pregătire teoretică ........ ore b) pregătire practică ......... ore 5. Locul de desfășurare a programului de formare profesională: a) pregătirea teoretică ....................... b) pregătirea practică ........................ 6. Bugetul total alocat programului de formare profesională este de ........ lei conform propunerii de angajare de cheltuieli nr. .... din ....., taxa/cursant este de ......... lei/cursant. 7. Monitorizarea și repartizarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă absolvente a programului de formare profesională se va face de către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului/Municipiului ........ în baza contractului încheiat cu ........ și/sau pe alte locuri vacante aflate în evidență. 8. Întocmirea și păstrarea documentelor de evidență privind organizarea și desfășurarea programului de formare profesională precum și eliberarea certificatelor de absolvire revin ......................../(centru de formare profesională propriu, CRFPA, furnizor: denumire, cod unic de înregistrare/cod fiscal, reprezentant legal). 9. Se numește responsabil de program de formare profesională, cu excepția programelor de formare profesională organizate prin Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulților, doamna/domnul .......... Director executiv, .................... (L.S.) Întocmită în ....... exemplare, din care ....... exemplare pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului/Municipiului ...... pentru ......... ------------- Anexa 8 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Anexa 9 ──────── la proceduri ────────────── Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului/Municipiului ..... Subsemnatul/Subsemnata ......, născut/născută la data de ....., domiciliat/domiciliată/ având reședința în localitatea ......., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...., județul/sectorul ...., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria ... nr. ..., cod numeric personal ..., solicit luarea în evidență în vederea înscrierii la un program de formare profesională. Menționez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizație de șomaj și am fost/nu am fost în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului/Municipiului ..... . Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de prevederile legale cu privire la dreptul de a beneficia de servicii de formare profesională gratuite, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care mă aflu în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, am luat cunoștință de prevederile legale referitoare la drepturile și obligațiile ce-mi revin ca urmare a participării la programul de formare profesională. Astfel, în situația în care, potrivit legii, beneficiez gratuit de programul de formare profesională, mă angajez să suport consecințele legale, respectiv pierderea dreptului de a mai urma un curs gratuit, restituirea, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru serviciile de formare profesională și, după caz, încetarea plății indemnizației de șomaj, dacă: - întrerup programul de formare profesională din alte motive decât cele prevăzute la art. 37 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificările și completările ulterioare; - numărul absențelor nemotivate depășește 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire; - nu mă prezint la primul examen de absolvire ori la reexaminare din alte motive decât cele prevăzute la art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; - refuz nejustificat încadrarea în muncă oferită de agenția pentru ocuparea forței de muncă. Prezenta cerere a fost completată în fața reprezentantului Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului/Municipiului ..... și constituie titlu executoriu în caz de nerespectare a angajamentului. Data Semnătura ......... .............. ------------- Anexa 9 a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Anexa 10 ──────── la proceduri ───────────── AGENȚIA PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ A JUDEȚULUI .................../MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Nr. ......../.......... DISPOZIȚIE În temeiul prevederilor art. 52 din Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, directorul executiv al Agenției pentru ocuparea forței de muncă a județului ......... /municipiului București Dispune: În vederea susținerii examenului de absolvire a cursului ........., organizat în baza dispoziției directorului executiv al Agenției pentru ocuparea forței de muncă a județului ............../municipiului București, se constituie următoarea comisie de examinare: a) ............., reprezentantul agenției pentru ocuparea forței de muncă sau șeful centrului de calificare/recalificare/perfecționare a șomerilor - președinte; b) ..........., responsabilul cursului - membru; c) ..........., formator ............. - membru; d) ..........., formator ............. - membru; e) ..........., formator ............. - membru; f) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unității)...... - membru; g) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unității)...... - membru; h) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unității)...... - membru. Director executiv, ................... (L.S.) Întocmită în ........... exemplare, din care ......... exemplare pentru Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului ........../ municipiului București, .......... exemplare pentru ..../(unitatea).... .  +  Anexa 11 ──────── la proceduri ──────────── Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului/Municipiului ..... Subsemnatul/Subsemnata ......, născut/născută la data de ....., domiciliat/domiciliată/ având reședința în localitatea ......, str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., județul/sectorul ....., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria .... nr. ...., cod numeric personal ......, solicit înscrierea în evidență în vederea acordării de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri, sub formă de: - servicii juridice; - servicii de marketing; - servicii financiare; - servicii de management; - servicii de consultanță. Menționez că am/nu am beneficiat anterior de aceste servicii și am fost/nu am fost în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului/Municipiului ...... . Data Semnătura .......... ................ ------------- Anexa 11 a fost înlocuită cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Anexa 12 ──────── la proceduri ──────────── CONTRACT de prestări servicii*) Notă
  ──────────
  *) Clauzele contractului sunt minime, putând fi completate.
  ──────────
  încheiat la data de ........ 1. Părțile contractante 1.1. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ...... /Municipiului București cu sediul în ......, str. ....... nr. ..., județul/sectorul ....., tel. ..., fax ..., e-mail ....., cod fiscal ......, cont nr. ......, deschis la Trezoreria ......, reprezentată prin ......, având funcția de director executiv, și prin ......, având funcția de director executiv adjunct, denumită în continuare organizator, 1.2. ....... cu sediul în ......, str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ......, tel. ......., fax ......, e-mail ......, cod fiscal/cod unic de înregistrare ......., cont nr. ......, deschis la ...... autorizat ca centru de evaluare, în conformitate cu prevederile legale, pentru a desfășura activități de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale pentru ocupația ....... cod C.O.R. ....../calificarea ....., cod calificare ......, prin Autorizația seria ...... nr. ...., reprezentat prin ...... având funcția de ...... denumit în continuare centru de evaluare, 2. Obiectul contractului Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de către centrul de evaluare, la solicitarea organizatorului, a serviciului de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale (evaluarea și certificarea competențelor profesionale), în conformitate cu prevederile legale, pentru ocupația ......, cod C.O.R. ...../calificarea ....., cod calificare ...... pentru cel mult ...... persoane, în condițiile legii și ale prezentului contract. 3. Durata contractului Contractul este valabil pentru evaluarea și certificarea competențelor profesionale pe care organizatorul le solicită centrului de evaluare până la data de 31 decembrie ...... . 4. Valoarea contractului 4.1. Valoarea estimată a contractului este de ....... lei. 4.2. Taxa pentru participarea la evaluarea și certificarea competențelor profesionale este de ...... lei/persoană, din care: a) taxa pentru obținerea recomandării evaluatorului de competențe profesionale este de ....... lei/persoană; b) taxa pentru procesul de evaluare propriu-zis este de ...... lei/persoană. Taxa pentru procesul de evaluare propriu-zis reprezintă suma taxelor pentru unitățile de competență ale standardului. Taxa pentru fiecare unitate de competență a standardului este prezentată în anexa la prezentul contract. 5. Obligațiile părților A. Organizatorul: A.1. transmite centrului de evaluare solicitarea privind evaluarea și certificarea competențelor profesionale și lista cu persoanele care urmează a participa la evaluarea și certificarea competențelor profesionale; A.2. notifică centrul de evaluare cu privire la persoanele care s-au retras de la evaluarea și certificarea competențelor profesionale; A.3. plătește centrului de evaluare contravaloarea serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile; A.4. monitorizează și are drept de control asupra desfășurării evaluării și certificării competențelor profesionale în conformitate cu prevederile documentației în baza căreia a fost selectat centrul de evaluare și cu obligațiile asumate prin contract. B. Centrul de evaluare: B.1. începe evaluarea și certificarea competențelor profesionale în termen de cel mult ...... zile de la comunicarea de către organizator a solicitării pentru evaluarea și certificarea competențelor profesionale și a listei prevăzute la pct. A subpct. A.1; B.2. pune la dispoziția organizatorului: a) cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru începerea evaluării și certificării competențelor profesionale documentele prevăzute la art. 58^7 alin. (2) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 , cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare proceduri; b) în termen de 10 zile calendaristice de la data începerii evaluării competențelor profesionale o copie a documentului legal prin care se atestă: unitățile de competență pentru care persoana solicită evaluarea, metodele de evaluare utilizate, planul de evaluare, programul de desfășurare a procesului de evaluare, aprobat de centrul de evaluare, certificată de acesta pentru conformitate cu originalul; c) cel mai târziu în prima zi lucrătoare ulterioară datei întocmirii de către evaluatorul de competențe profesionale a recomandării prevăzute la art. 70^1 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, o copie a recomandării evaluatorului de competențe profesionale; B.3. începe evaluarea și certificarea competențelor profesionale la data comunicată organizatorului, stabilită în perioada prevăzută la subpct. B.1; B.4. prestează serviciul de evaluare și certificare a competențelor profesionale, cu respectarea normelor legale și a metodologiilor în materie; B.5. asigură resursele umane, materiale, tehnice sau de altă natură necesare desfășurării activității de evaluare și certificare a competențelor profesionale în conformitate cu prevederile legale; B.6. finalizează procesul de evaluare și certificare a competențelor profesionale, în condițiile legii; B.7. pune la dispoziția organizatorului, pe parcursul evaluării și certificării competențelor profesionale, toate informațiile și documentele solicitate în legătură cu modul de desfășurare a evaluării și certificării competențelor profesionale; B.8. asigură evidența prezenței persoanelor la procesul de evaluare și certificare a competențelor profesionale; B.9. notifică organizatorul despre: a) persoanele care au absentat de la activitățile din programul de desfășurare a evaluării, inclusiv despre persoanele care nu au participat la activitățile care se impun în vederea obținerii recomandării evaluatorului de competențe profesionale, în termen de 3 zile lucrătoare; b) persoanele care au obținut recomandarea evaluatorului de competențe profesionale, inclusiv unitățile de competență pentru care evaluatorul de competențe profesionale recomandă să se intre în procesul de evaluare, în termenul prevăzut la pct. B.2. lit. c); c) persoanele care au obținut recomandarea evaluatorului de competențe profesionale pentru anumite unități de competență și decid să intre în procesul de evaluare și pentru alte unități de competență, în termenul prevăzut la subpct. B.2. lit. c); d) persoanele care nu au obținut recomandarea evaluatorului de competențe profesionale, în termenul prevăzut la subpct. B.2. lit. c); e) persoanele care nu au obținut recomandarea evaluatorului de competențe profesionale și decid să intre în procesul de evaluare, inclusiv unitățile de competență pentru care intră în procesul de evaluare, în termenul prevăzut la subpct. B.2. lit. c); B.10. asigură întocmirea de către evaluatorul de competențe profesionale a recomandării care se impune a se realiza, în conformitate cu prevederile legale. 6. Modalități de plată 6.1. Plata serviciilor prestate de centrul de evaluare se face, după caz: a) la finalizarea evaluării și certificării competențelor profesionale, în situația persoanelor care au obținut recomandarea evaluatorului de competențe de a intra în procesul de evaluare propriu-zis pentru toate unitățile de competență din standard sau pentru anumite unități de competență din acesta; b) ulterior întocmirii de către evaluatorul de competențe a recomandării că persoana să nu intre în procesul de evaluare propriu-zis. 6.2. Organizatorul achită centrului de evaluare serviciile prestate în luna următoare celei în care au fost finalizate evaluarea și certificarea competențelor profesionale sau, după caz, s-a întocmit de către evaluatorul de competențe recomandarea că persoana să nu intre în procesul de evaluare propriu-zis, pe baza facturilor emise de furnizorul de evaluare. 6.3. Plățile se fac corespunzător serviciului prestat de centrul de evaluare pentru persoanele care au participat la evaluarea și certificarea competențelor profesionale, cu respectarea prevederilor art. 70^1 alin. (3)-(5) din Legea nr. 76/2002 , cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 58^9 din proceduri. 6.3.1. Pentru persoanele care au obținut recomandarea evaluatorului de competențe profesionale să intre în procesul de evaluare pentru toate unitățile de competență din standard sau pentru anumite unități de competență din standard și au participat la întregul proces de evaluare propriu-zis pentru care au obținut recomandarea, plata se face pentru serviciul prestat de centrul de evaluare până la finalizarea evaluării și certificării competențelor profesionale pentru toate unitățile de competență din standard sau pentru anumite unități de competență pentru care s-a obținut recomandarea. În această situație, organizatorul are obligația de plată către centrul de evaluare, pentru fiecare persoană, a taxei prevăzute la pct. 4 subpct. 4.2 lit. a), la care se adaugă taxa pentru procesul de evaluare propriu-zis prevăzută la pct. 4 subpct. 4.2 lit. b), pentru toate unitățile de competență din standard sau pentru anumite unități de competență pentru care s-a obținut recomandarea. 6.3.2. Pentru persoanele care au întrerupt procesul de evaluare profesională propriu-zis, respectiv au absentat de la activitățile din programul de desfășurare a evaluării, în sensul art. 70^3 din Legea nr. 76/2002 , cu modificările și completările ulterioare, plata se face pentru serviciile prestate de centrul de evaluare până la data întreruperii acestui proces, respectiv până la data la care se înregistrează absența persoanei. În această situație, organizatorul are obligația de plată către centrul de evaluare, pentru fiecare persoană, a taxei prevăzute la pct. 4 subpct. 4.2. lit. a), la care se adaugă taxa pentru procesul de evaluare propriu-zis prevăzută la pct. 4 subpct. 4.2. lit. b), constituită din taxele pentru unitățile de competență ale standardului pentru care s-a obținut recomandarea și pentru care s-a realizat procesul de evaluare propriu-zis, inclusiv taxa pentru unitatea de competență a standardului în a cărui proces de evaluare s-a înregistrat întreruperea procesului, respectiv absența. 6.3.3. Pentru persoanele care nu au participat la activitățile care se impun în vederea obținerii recomandării evaluatorului de competențe profesionale ori au întrerupt participarea la aceste activități, organizatorul nu are obligația de plată față de centrul de evaluare pentru organizarea activităților care se impun în vederea obținerii recomandării evaluatorului de competențe profesionale, respectiv nu are obligația de plată a taxei prevăzute la pct. 4 subpct. 4.2 lit. a). 6.3.4. Pentru persoanele care au participat la activitățile care se impun în vederea obținerii recomandării evaluatorului de competențe profesionale, dar nu au obținut recomandarea evaluatorului de competențe profesionale să intre în procesul de evaluare propriu-zis pentru toate unitățile de competență din standard sau pentru anumite unități de competență, plata se face pentru serviciile prestate de centrul de evaluare până în ziua următoare datei întocmirii de către evaluatorul de competențe profesionale a recomandării de a nu intra în procesul de evaluare propriu-zis. În această situație, organizatorul are obligația de plată către centrul de evaluare, pentru fiecare persoană, numai a taxei prevăzute la pct. 4 subpct. 4.2 lit. a). 6.4. Facturile vor cuprinde perioada calendaristică acoperită (perioada de facturare) și suma aferentă acestei perioade. 6.5. Suma aferentă unei perioade de facturare se calculează în conformitate cu prevederile subpct. 6.3. 6.6. Perioada de facturare este, după caz: a) perioada de derulare a serviciului de evaluare și certificare a competențelor profesionale în situația în care plata se solicită și se face la finalizarea evaluării și certificării competențelor profesionale, ca urmare a obținerii de către persoanele participante a recomandării evaluatorului de competențe profesionale de a intra în procesul de evaluare propriu-zis pentru toate unitățile de competență din standard sau pentru anumite unități de competență și a participării acestora la întregul proces sau o parte a acestuia; b) perioada de derulare a activității care se impune a se realiza, în conformitate cu prevederile legale, în vederea obținerii de către o persoană a recomandării evaluatorului de competențe profesionale, în situația în care plata se solicită și se face ulterior întocmirii de către evaluatorul de competențe profesionale a recomandării ca persoana respectivă să nu intre în procesul de evaluare propriu-zis. 7. Modificarea, suspendarea și încetarea contractului 7.1. Modificarea contractului poate fi făcută numai prin acordul de voință al părților, prin act adițional la prezentul contract. 7.2. Suspendarea contractului se poate dispune de comun acord pe o durată limitată. Suspendarea se consemnează în scris cu ...... zile înainte de data stabilită pentru suspendare. 7.3. Încetarea contractului intervine prin acordul părților sau prin reziliere. 7.3.1. În cazul în care una dintre părțile contractante nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale. 7.3.2. Dacă partea în culpă, în termen de ...... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunța unilateral contractul, reziliindu-l. 8. Cesiunea contractului 8.1. Centrul de evaluare are obligația de a nu transfera, total sau parțial, obligațiile asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al organizatorului. 8.2. Cesiunea nu va exonera centrul de evaluare de nicio responsabilitate privind obligațiile asumate prin contract. 9. Penalități și daune-interese 9.1. Neînceperea programului de formare profesională la data prevăzută la pct. 5 subpct. B.3 atrage în sarcina centrului de evaluare plata unei penalități egale cu 0,06% din suma prevăzută pentru derularea programului, menționată la pct. 4 subpct. 4.1, pentru fiecare zi de întârziere, până la împlinirea termenului prevăzut la pct. 5 subpct. B.1. 9.2. Neplata în termenul prevăzut la pct. 6 subpct. 6.2 a serviciilor prestate atrage în sarcina organizatorului plata unei penalități egale cu 0,055% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere. 9.3. În cazul în care pe parcursul derulării contractului intervine rezilierea pentru unul dintre motivele prevăzute la pct. 10, centrul de evaluare plătește o penalitate egală cu valoarea estimată a contractului, prevăzută la pct. 4 subpct. 4.1. 10. Rezilierea contractului Organizatorul poate rezilia unilateral contractul din vina centrului de evaluare, în principal, pentru: 10.1. neînceperea programului de formare profesională în termenul prevăzut la pct. 5 subpct. B.1; 10.2. neremedierea deficiențelor constatate în executarea obligaților contractuale ale centrului de evaluare în termenul prevăzut la pct. 7 subpct. 7.3.2; 10.3. retragerea sau încetarea, expirarea autorizației. 11. Forța majoră 11.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 11.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acționează. 11.3. Partea contractantă care, din cauza forței majore, nu își poate îndeplini, respecta și exercita obligațiile contractuale va înștiința, în scris, cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariției acestei situații. 11.4. Omisiunea de a anunța, în scris, apariția forței majore atrage răspunderea civilă contractuală a părții aflate în această situație. 11.5. Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forța majoră. 11.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează a acționa o perioadă mai mare de ...... zile, oricare dintre părți are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde penalități și daune-interese. 12. Soluționarea litigiilor 12.1. Părțile contractante vor depune toate diligențele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînțelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului. 12.2. Dacă părțile contractante nu reușesc să rezolve neînțelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanței de judecată. 13. Alte clauze 13.1. Oferta tehnică și oferta financiară constituie anexe la prezentul contract. 13.2. Orice comunicare între părțile contractante referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie transmisă în scris. 13.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. 13.4. Anexele prevăzute la pct. 4 subpct 4.2 lit. b) și subpct. 13.1 fac parte integrantă din prezentul contract.                Organizator, Centrul de evaluare,       ................................ .............................       ................................ .............................       (denumirea reprezentantului legal, (denumirea reprezentantului       numele și prenumele) legal, numele și prenumele)                 L.S. L.S. ---------- Anexa 12 la proceduri a fost introdusă de punctul 22 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014, având conținutul prevăzut în anexa 1 din același act normativ.
   +  Anexa 13 ──────── la proceduri ──────────── AGENȚIA PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ A JUDEȚULUI ......../MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DECIZIE nr. .... din ...... În temeiul prevederilor art. 70^5 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, și ale art. 58^4 și 58^10 din Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare proceduri, având în vedere că: în perioada ..../..../...-.../..../.... se organizează evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale (evaluarea și certificarea competențelor profesionale) pentru următoarele persoane: .................................................................... ....................................................................; evaluarea și certificarea competențelor profesionale se realizează în conformitate cu Planul național de formare profesională, potrivit prevederilor art. 58^2 din proceduri, și se desfășoară prin centru de formare profesională propriu/centru regional de formare profesională a adulților/centru de evaluare: .................................................................... .....(denumire, cod unic de înregistrare/cod fiscal reprezentant legal, nr. autorizație)...., directorul executiv al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ......./Municipiului București decide: Se numește responsabil privind organizarea evaluării și certificării competențelor profesionale doamna/domnul ......, având funcția ....... Director executiv, .................... (L.S.) Întocmită în ....... exemplare, din care: ...... exemplare pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ....../Municipiului București ...... exemplar pentru .................. ---------- Anexa 13 la proceduri a fost introdusă de punctul 22 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014, având conținutul prevăzut în anexa 2 din același act normativ.  +  Anexa 14 ──────── la proceduri ──────────── Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ....../Municipiului București CERERE Subsemnatul/Subsemnata, ......, născut/născută la data de ....., domiciliat/domiciliată/având reședința în localitatea ......., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...., județul/sectorul ...., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria ... nr. ..., cod numeric personal ......, solicit evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale (evaluarea și certificarea competențelor profesionale) pentru ocupația ......, cod C.O.R. ....../calificarea ......, cod calificare ....... Menționez că beneficiez/nu beneficiez de indemnizație de șomaj și am fost/nu am fost în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ....../Municipiului București. Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de prevederile legale cu privire la dreptul de a beneficia de servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale gratuite, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care mă aflu în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, am luat cunoștință de prevederile legale referitoare la drepturile și obligațiile ce îmi revin ca urmare a participării la evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale. În situația în care, potrivit legii, beneficiez gratuit de servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, mă angajez să suport consecințele legale, respectiv restituirea, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru serviciile de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, dacă: a) întrerup procesul de evaluare și certificare a competențelor profesionale propriu-zis, inclusiv activitățile care se derulează potrivit prevederilor legale anterior intrării în acest proces de evaluare, din motive imputabile; b) refuz, din motive imputabile, ocuparea unui post declarat vacant corespunzător calificării obținute prin accesul la serviciile de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale. Prezenta cerere a fost completată în fața reprezentantului Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ....../Municipiului București și constituie titlu executoriu în caz de nerespectare a angajamentului.                           Data Semnătura                          ............ ............. ---------- Anexa 14 la proceduri a fost introdusă de punctul 22 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014, având conținutul prevăzut în anexa 3 din același act normativ. -------