ORDIN nr. 1.376 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016    Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 6.659 din 6 decembrie 2016 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică și al Unității de Politici Publice din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.303 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,ținând cont de prevederile art. 5, 6, 13 și 24 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile anexei 2.9 - Ministerul Sănătății din cadrul Memorandumului având tema „Stadiul implementării condiționalităților ex-ante prevăzute în Acordul de parteneriat și măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora până în decembrie 2016“, înregistrat cu nr. 5/952 - 15 februarie 2016 la Cabinetul Prim-Ministrului României,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Planurile regionale de servicii de sănătate aferente regiunilor Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Vest, Vest, Sud, Sud-Est, Centru și București-Ilfov, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Vlad Vasile Voiculescu
    București, 6 decembrie 2016.Nr. 1.376.  +  ANEXĂPLANURI REGIONALEde servicii de sănătate----