ORDIN nr. 1.375 din 6 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016    Având în vedere:- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. V.V.V. 6.253 din 21 noiembrie 2016;- art. 3^2 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 26 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare."2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Activitatea prestată peste programul normal de lucru constituie muncă suplimentară şi se recuperează potrivit prevederilor legale în vigoare. (6) Pentru medici, depăşirea duratei zilnice a timpului de muncă reprezintă activitate prestată în cadrul duratei lunare a timpului normal de lucru."3. La articolul 2, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Timpul normal de muncă aferent contractului individual de muncă de bază al medicilor încadraţi în unităţi publice din sectorul sanitar este de 7 ore în medie pe zi, respectiv de 35 de ore în medie pe săptămână.......................................................................... (3) Medicii care lucrează în următoarele activităţi şi locuri de muncă au program de 6 ore în medie pe zi, după cum urmează: a) anatomie patologică; b) medicină legală, în activitatea de prosectură şi disecţie; c) activitatea de radiologie-imagistică medicală, radioterapie, medicină nucleară, igiena radiaţiilor, angiografie şi cateterism cardiac."4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 35, respectiv 30 de ore pe săptămână."5. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Persoanele care ocupă funcţii de conducere în cadrul unităţilor sanitare au program de 8 ore zilnic. (2) Intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) funcţiile de director general/director general adjunct, director/director adjunct, director executiv/director executiv adjunct, manager, manager general, precum şi funcţiile specifice comitetului director din cadrul unităţilor sanitare cu paturi, al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov."6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În unităţile sanitare publice cu paturi medicii care lucrează în secţiile sau compartimentele cu paturi asigură activitatea în cadrul timpului de muncă de 7 ore în medie pe zi, în program continuu sau divizat, astfel: a) pentru spitale clinice, universitare, institute şi centre medicale clinice, spitale de urgenţă, spitale judeţene, spitale de monospecialitate, spitale municipale, spitale orăşeneşti, centre medicale:- activitate curentă de minimum 6 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare;- 18 ore de gardă lunar; b) pentru spitale de boli cronice şi sanatorii:- activitate curentă de minimum 5 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare;- 38 de ore de gardă lunar."7. La articolul 4^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) În cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii din unităţile sanitare publice cu paturi au obligaţia de a acorda, în funcţie de activitatea curentă a secţiei/compartimentului respective/respectiv sau prin desemnarea, prin rotaţie, a unui medic responsabil cu consulturile interdisciplinare, consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate, prezentaţi în UPU/CPU sau pentru cei internaţi în alte spitale, în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective."8. La articolul 4^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Responsabili de asigurarea consultaţiilor interdisciplinare sunt, de regulă, medicii care în ziua respectivă urmează să efectueze garda."9. La articolul 4^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Medicii şefi de secţie/şefi de laborator sau, după caz, directorul medical au obligaţia de a coordona şi a controla acordarea consultaţiilor interdisciplinare, în condiţiile prevăzute la alin. (1)."10. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia în care numărul medicilor încadraţi în structurile de primire urgenţe este insuficient pentru a permite organizarea activităţii conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnică se poate desfăşura şi în două ture de câte 7 ore."11. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia în care în structurile de primire urgenţe este organizată activitate de radiologie-imagistică medicală, medicii în specialitatea radiologie-imagistică medicală au program de 6 ore în medie pe zi."12. După articolul 5 se introduc patru noi articole, articolele 5^1-5^4, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) După activitatea continuă aferentă activităţii curente şi activităţii într-o linie de gardă, medicul beneficiază de o perioadă de repaus de 24 de ore. (2) Prevederea de la alin. (1) se aplică şi pentru activitatea prestată într-o linie de gardă într-o zi de duminică sau de sărbătoare legală care este urmată de o zi normală de lucru.Art. 5^2. - În situaţia în care se acordă ziua liberă prevăzută la art. 5^1, completarea orelor care fac parte din norma de bază, de 5, 6 sau 7 ore zilnic, se poate face prin prelungirea activităţii curente aferente altor zile din cursul lunii, având în vedere specialitatea, adresabilitatea şi modul concret de organizare a activităţii.Art. 5^3. - (1) Prevederea de la art. 5^1 nu se aplică în cazul spitalelor cu un număr insuficient de medici, pe specialităţi, care ar face imposibilă organizarea activităţii în condiţii corespunzătoare, în cursul dimineţii. (2) Prevederea de la art. 5^1 nu se aplică medicilor care fac parte din comitetul director al unităţilor sanitare cu paturi, al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov.Art. 5^4. - Modul concret de organizare a activităţii, acordarea perioadei de repaus de 24 de ore, precum şi completarea orelor aferente normei legale de muncă se stabilesc de şeful fiecărei structuri medicale şi se aprobă de conducerea unităţii sanitare."13. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Medicii încadraţi la serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov au program de 7 ore zilnic şi desfăşoară activitate în ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere. (2) În situaţia în care numărul medicilor încadraţi la serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov este insuficient pentru a permite organizarea activităţii conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnică se desfăşoară în program de 7 ore. (3) Prin excepţie de la alin. (1), medicii încadraţi în serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov pot desfăşura activitate şi în ture în sistem de 12 ore cu minimum 12 ore libere, cu acordul angajatului, pe perioade determinate de timp impuse de asigurarea capacităţii optime de intervenţie. (4) Se asimilează activităţii prestate în linia de gardă activitatea desfăşurată de medici în afara programului de la norma de bază, în vederea asigurării continuităţii în acordarea asistenţei medicale de urgenţă, până la finalizarea misiunii, precum şi activitatea desfăşurată la solicitare, din timpul liber, pentru diferite misiuni."14. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Medicii încadraţi în laboratoarele de radiologie-imagistică medicală şi laboratoarele de analize medicale desfăşoară activitate în două ture sau în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere."15. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia în care numărul medicilor încadraţi în laboratoarele de radiologie-imagistică medicală şi laboratoarele de analize medicale nu permite organizarea activităţii în două ture sau în sistem de 12 cu 24, activitatea se desfăşoară într-o singură tură, în cursul dimineţii, şi continuitatea asistenţei medicale se asigură prin linii de gardă."16. La articolul 8 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) activitatea de dizolvare şi preparare a soluţiilor citostatice."17. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum şi personalul sanitar mediu, încadraţi în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, au program de 8 ore zilnic, în program continuu sau divizat, în acelaşi loc de muncă sau în locuri de muncă diferite. (2) Asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum şi personalul sanitar mediu care îşi desfăşoară activitatea la următoarele locuri de muncă au program de 7 ore zilnic, în program continuu sau divizat, după cum urmează: a) hidrotermoterapie; b) laboratoare sau compartimente de analize medicale. (3) Asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum şi personalul sanitar mediu, încadraţi la următoarele locuri de muncă şi activităţi, au program de 6 ore zilnic, în program continuu sau divizat, după cum urmează: a) anatomie patologică; b) medicină legală, în activitatea de prosectură, săli de disecţie şi morgi; c) radiologie-imagistică medicală, radioterapie, medicină nucleară şi radioizotopi, igiena radiaţiilor, angiografie şi cateterism cardiac; d) activitatea de dizolvare şi preparare a soluţiilor citostatice. (4) Asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum şi personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul de radiologie-imagistică medicală din cadrul structurilor de primire urgenţe au program de 6 ore zilnic, în program continuu sau divizat."18. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Personalul auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul de radiologie-imagistică medicală din cadrul structurilor de primire urgenţe are program de 6 ore zilnic, în program continuu sau divizat."19. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Pentru farmaciile cu circuit închis, programul farmaciştilor şi al asistenţilor de farmacie se va organiza, de regulă, în două ture sau, în cazul funcţionării într-un singur schimb, se va organiza în program fracţionat ori program care să cuprindă ambele ture ale unităţii."20. La articolul 13, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de şeful de compartiment, se aprobă de conducerea unităţii şi se afişează la loc vizibil sau accesibil pentru tot personalul."21. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) În serviciile de ambulanţă, pentru toate categoriile de personal, modificarea graficelor lunare (schimbul de tură) se va efectua la solicitarea motivată a persoanei în cauză, pe bază de cerere scrisă, care se va depune la şeful de compartiment cu cel puţin 24 de ore înainte. Solicitarea va fi aprobată de şeful de compartiment şi va fi însoţită şi arhivată împreună cu pontajele şi graficele lunare. Şeful de compartiment care a aprobat modificarea graficului va fi responsabil de operarea acestei modificări pe graficul de lucru afişat în loc vizibil pentru personal."22. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, care ocupă funcţia de director de îngrijiri, asistent medical şef pe unitate şi asistent-şef la serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov nu pot desfăşura activitate în 3 ture sau în 2 ture în sistem de 12 cu 24 ore libere. (2) În vederea asigurării continuităţii activităţii de urgenţă, asistentul-şef al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov poate desfăşura activitate medicală în cadrul echipajelor medicale de urgenţă, în afara programului de la norma de bază, fiind retribuit prin asimilare cu activitatea personalului sanitar care efectuează gărzi conform legii."23. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, personalul mediu sanitar, operatorii registratori de urgenţă, ambulanţierii, şoferii autosanitară şi brancardierii din cadrul serviciului de ambulanţă desfăşoară activitate în ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere, pe bază de grafice lunare, întocmite de directorul medical şi aprobate de conducătorul unităţii. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, personalul mediu sanitar, operatorii registratori de urgenţă, ambulanţierii, şoferii autosanitară şi brancardierii pot desfăşura activitate şi în ture în sistem de 12 ore cu minimum 12 ore libere, cu acordul angajatului, pe perioade determinate de timp impuse de asigurarea capacităţii optime de intervenţie."24. La articolul 20, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Medicii şi farmaciştii pot desfăşura activitate integrată prin cumul de funcţii în spitale, institute şi centre medicale clinice, centre de diagnostic şi tratament, laboratoare şi cabinete medicale, farmacii cu circuit deschis şi circuit închis, direcţii de sănătate publică, unităţi de cercetare ştiinţifică medicală sau farmaceutică, agreate de instituţiile de învăţământ superior cu profil medico-farmaceutic uman."25. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Modul concret de organizare a activităţii în sistem integrat unitate sanitară - cabinet de specialitate din ambulatoriul integrat va fi stabilit de conducerea fiecărei unităţi sanitare, în funcţie de modul de organizare a asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, numărul de medici pe specialităţi, precum şi de necesarul de servicii medicale spitaliceşti şi ambulatorii de specialitate, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului."26. La articolul 22, alineatul (1) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Asigurarea continuităţii asistenţei medicale este obligatorie pentru unităţile sanitare publice din sectorul sanitar şi se asigură prin serviciul de gardă............................................................................ (3) Liniile de gardă se stabilesc la nivelul fiecărei unităţi sanitare şi se aprobă de către Ministerul Sănătăţii prin structura de specialitate, pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii."27. La articolul 22, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor centraliza şi vor publica pe site-ul propriu liniile de gardă stabilite în conformitate cu prevederile alin. (3) şi (4). (6) Liniile de gardă stabilite în conformitate cu prevederile alin. (3) şi (4) se publică pe site-ul fiecărei unităţi sanitare publice cu personalitate juridică."28. La articolul 23, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) centre medicale, altele decât cele clinice, sanatorii - o linie de gardă pe unitate, indiferent de numărul de paturi."29. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Continuitatea asistenţei medicale în serviciile de ambulanţă judeţene şi în Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov se asigură prin linii de gardă organizate în specialităţile medicină de urgenţă, medicină de familie. (2) Liniile de gardă în serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov se aprobă de către Ministerul Sănătăţii, la propunerea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov. (3) În cadrul activităţii desfăşurate de serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de ambulantă Bucureşti-Ilfov, asistentul medical, operatorul registrator de urgenţă, dispecerul/radiotelefonistul, ambulanţierul şi şoferul de autosanitară desfăşoară activitate în mod continuu. (4) Activitatea desfăşurată de asistentul medical, operatorul registrator de urgenţă, dispecerul/radiotelefonistul, ambulanţierul, şoferul de autosanitară din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, pentru asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale de urgenţă, în afara programului de la norma de bază, se asimilează cu activitatea personalului sanitar care efectuează gărzi şi beneficiază de drepturile salariale prevăzute de lege. (5) Intră sub incidenţa prevederilor alin. (4) şi activitatea desfăşurată în afara programului de la norma de bază de către asistentul medical, operatorul registrator de urgenţă, dispecerul/radiotelefonistul, ambulanţierul, şoferul autosanitară, în vederea asigurării continuităţii în acordarea asistenţei medicale de urgenţă pentru finalizarea misiunii, şi ca urmare a solicitării din timpul liber pentru diferite misiuni. (6) Personalul medical din comitetul director al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov are program de 8 ore zilnic şi poate desfăşura activitate medicală remunerată în specialitatea funcţiei, în afara normei de bază, cu acordul angajatului. (7) Refuzul personalului operativ din serviciile de ambulanţă judeţene şi din Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov de a respecta programul de lucru şi cel de gărzi întocmit lunar prin graficul de gardă aprobat de conducerea unităţii sanitare constituie abatere disciplinară."30. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Medicii rezidenţi în perioada de pregătire în specialitate vor fi incluşi obligatoriu în linia de gardă, în unitatea sanitară în care efectuează stagiul de pregătire, dublând medicul de gardă şi efectuând o gardă cu o durată de 18/19 ore pentru completarea duratei normale a timpului de muncă. (2) Medicii rezidenţi, începând cu anul III de rezidenţiat, pot fi incluşi în linia de gardă, pe specialităţi, la aprecierea şi pe răspunderea medicului şef de secţie, numai în situaţia în care în spital sunt organizate două linii de gardă în aceeaşi specialitate, efectuând atât garda pentru completarea duratei normale a timpului de muncă, cât şi gărzi în afara programului normal de lucru. (3) Medicii rezidenţi, începând cu anul III de rezidenţiat, vor putea fi incluşi în linia de gardă numai în specialitatea în care sunt confirmaţi ca medici rezidenţi, pe răspunderea şi sub supravegherea medicului titular de gardă. (4) Începând cu anul IV de pregătire în specialitate, medicii rezidenţi pot fi incluşi în linia I de gardă efectuată în specialitatea în care au fost confirmaţi, în afara programului normal de lucru, cu respectarea limitelor de competenţă, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, sub supravegherea unui medic specialist sau primar care efectuează gardă la domiciliu şi care a fost desemnat în acest sens de către şeful de secţie."31. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - În unităţile sanitare cu paturi în care se organizează linie de gardă pentru specialităţile paraclinice - radiologie-imagistică medicală şi medicină de laborator - asistentele medicale, indiferent de nivelul studiilor, şi personalul sanitar mediu încadrat în laboratoarele paraclinice vor desfăşura activitate în 3 ture sau în 2 ture în sistem de 12 cu 24 ore libere."32. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Medicii încadraţi în secţiile şi compartimentele cu paturi, care nu sunt incluşi în echipa de gardă a unităţii, vor presta activitate de 7 ore în medie pe zi, în cursul dimineţii."33. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Asigurarea rezolvării unor situaţii deosebite, care reclamă maximă urgenţă în asistenţa medicală din unităţile sanitare cu paturi, se poate face şi prin chemarea medicilor de la domiciliu, atât din unitatea sanitară unde sunt încadraţi, cât şi din alte unităţi sanitare, de către managerul unităţii sanitare, în următoarele cazuri: a) în unităţi sanitare cu paturi în care nu se organizează gardă; b) în unităţi sanitare cu paturi în care este organizată gardă; c) în unităţi sanitare cu paturi, în cazuri grave care necesită consult medical, în cazuri de accidente colective etc., situaţii care necesită prezenţa mai multor medici de specialitate decât cei existenţi în echipa de gardă a unităţii sanitare."34. Articolul 39 se abrogă.35. La articolul 40, alineatul (1), după a treia liniuţă se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a patra, cu următorul cuprins:"- medicii care au recomandarea cabinetului de expertiză medicală a capacităţii de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3."36. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Orele de gardă se efectuează în afara programului de la norma de bază, cu excepţia orelor de gardă prevăzute la art. 4, şi se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial. (2) Orele de gardă prevăzute la alin.(1) constituie vechime în muncă şi în specialitate."37. La articolul 43, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) În situaţia în care spitalul este organizat în sistem pavilionar, iar pavilionale se află în locaţii aflate la adrese diferite şi la distanţă de cel puţin 500 de metri, prevederile alin. (1) se aplică cu referire la pavilionul în care este organizată linia de gardă. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică medicilor din UPU care desfăşoară activitatea în pre-spital, în cadrul liniilor de gardă SMURD sau în intervenţiile la accidentele colective cu victime multiple."38. Articolul 46 se abrogă.39. Articolul 47 se abrogă.40. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Chemările de la domiciliu se consemnează în condica de prezenţă pentru activitatea de gardă, se consideră ore de gardă şi se salarizează potrivit legii."41. La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cadrele didactice care ocupă funcţia de profesor sau conferenţiar nu au obligaţia de a efectua gărzi. În această situaţie, cadrele didactice vor presta activitate de 6 sau 7 ore zilnic în cursul dimineţii, în funcţie de specialitate."42. Articolul 50 se abrogă.43. La articolul 54, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) În unităţile sanitare cu paturi pentru care este organizată o singură linie de gardă pe unitate, în această linie de gardă pot fi incluşi şi medicii de medicină generală/medicină de familie, în situaţia în care numărul medicilor încadraţi în unitatea sanitară, inclusiv în ambulatoriul integrat/ambulatoriul de specialitate al spitalului, în specialităţile medicale şi chirurgicale, este mai mic de 4. (2) În linia de gardă organizată la nivelul sanatoriilor pot fi incluşi şi medicii de medicină generală/medicină de familie, în situaţia în care numărul medicilor de specialitate încadraţi în această unitate sanitară este mai mic de 4."44. Articolul 57 se abrogă.45. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru personalul medical care prestează gărzi, în condica de prezenţă se vor consemna în mod distinct orele efectuate în această activitate."46. Articolul 58^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 58^1. - Refuzul medicilor de a respecta programul de lucru, de a acorda consultaţii interdisciplinare şi de a respecta graficele de gărzi întocmite lunar de conducerea secţiilor, serviciilor medicale, laboratoarelor şi a compartimentelor şi aprobate de conducerea unităţii sanitare, conform contractului individual de muncă de la norma de bază şi contractului individual de muncă cu timp parţial, constituie abatere disciplinară."47. Anexa nr. 1 se abrogă.48. În anexa nr. 2 se introduc două noi puncte, punctele 5 şi 6, cu următorul cuprins:"5. În linia de gardă organizată în specialitatea pediatrie pot fi incluşi şi medicii de medicină generală/medicină de familie care au absolvit Facultatea de pediatrie.6. În linia de gardă organizată la nivelul Institutului Naţional de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă vor fi incluşi medicii confirmaţi în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă."49. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIReglementarea prevăzută la art. 5^3 alin. (1) din Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din domeniul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică pe o perioadă determinată, respectiv până la data de 1 aprilie 2017.  +  Articolul IIIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu luna ianuarie 2017.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 6 decembrie 2016.Nr. 1.375.  +  Anexă(Anexa nr. 3 la regulament)CASA TERITORIALĂ DE PENSIICABINETUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂNr. ...................../............................CERTIFICAT MEDICAL ASUPRA CAPACITĂŢII DE MUNCĂSubsemnatul(a) dr. ..................................., medic expertiză medicală a capacităţii de muncă, examinând astăzi, ................, pe dl/dna ............................, CNP ................, cu domiciliul în ...................., str. ................ nr. ....., judeţul/sectorul ................, de profesie ................., angajat(ă) la ........................., am constatat următoarele:Diagnostic clinic (cod CIM 10) .....................................................................................................................Diagnostic funcţional ....................................................Capacitatea de muncă .....................................................Recomandări ..................................................................................................................................................................................................................Valabilitate .............................................................Medic expertiză medicală a capacităţii de muncă,.................................................--------