HOTĂRÂRE nr. 867 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016  Notă
  Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 336 din 12 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 19 aprilie 2023 prevede:
  Articolul IV(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea pentru Digitalizarea României are obligația de a asigura implementarea prevederilor care presupun dezvoltări/modificări la nivelul fluxurilor deja dezvoltate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, cu excepția prevederilor care presupun implementarea unei noi modalități de derulare a unei proceduri de atribuire, online sau offline, pentru care termenul de implementare este de 150 de zile.(2) Prevederile la care se referă alin. (1) devin aplicabile la momentul în care dezvoltările/modificările necesare vor deveni operaționale în SEAP.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 115 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Radu Mihaiu,
  secretar de stat
  Ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională,
  Delia Popescu
  Ministrul transporturilor,
  Petru Sorin Bușe
  Ministrul apărării naționale,
  Mihnea Ioan Motoc
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  București, 16 noiembrie 2016.Nr. 867.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelorde concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii