LEGE nr. 247 din 5 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) certificatul de cazier judiciar - documentul eliberat persoanelor, care atestă situaţia judiciară a acestora; b) extrasul din cazierul judiciar - documentul emis cu ocazia schimbului de informaţii din cazierele judiciare, efectuat cu statele membre ale Uniunii Europene şi statele terţe; c) extrasul de pe cazierul judiciar - documentul eliberat instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice; d) copia de pe cazierul judiciar - documentul eliberat autorităţilor române competente; e) Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) - sistemul descentralizat de tehnologie a informaţiei instituit prin Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI, alcătuit din:(i) un software de interconectare, alcătuit în conformitate cu un set comun de protocoale, care permite schimbul de informaţii între bazele de date privind cazierele judiciare din statele membre ale Uniunii Europene, şi(ii) o infrastructură comună de comunicaţii, care asigură o reţea criptată, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1) al deciziei; f) stat membru - statul membru al Uniunii Europene; g) stat terţ - statul care nu este membru al Uniunii Europene."2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Evidenţa informatizată a cazierului judiciar şi evidenţa informatizată dactiloscopică se organizează şi funcţionează în cadrul Poliţiei Române, care asigură şi coordonarea activităţilor desfăşurate în aceste domenii. (2) Activitatea privind cazierul judiciar este condusă, la nivel central, de Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, este autoritatea centrală desemnată pentru transmiterea notificărilor privind condamnările şi schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, în sensul Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 93 din 7 aprilie 2009. (4) Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative notifică, printr-o declaraţie depusă la Secretariatul General al Consiliului, limbile oficiale pe care le acceptă în schimbul de informaţii. (5) Ministerul Justiţiei, prin structura competentă, în temeiul Deciziei 2009/316/JAI, furnizează Secretariatului General al Consiliului şi actualizează periodic informaţii privind: a) lista infracţiunilor de drept intern din fiecare categorie menţionată în tabelul de infracţiuni din anexa A la Decizia 2009/316/JAI. Această listă cuprinde denumirea sau clasificarea juridică a infracţiunii, precum şi trimiterea la dispoziţia legală aplicabilă. De asemenea, lista poate include o scurtă descriere a elementelor constitutive ale infracţiunii; b) lista tipurilor de pedepse, posibilele pedepse complementare şi măsuri de siguranţă, precum şi posibilele hotărâri ulterioare de modificare a executării pedepsei, astfel cum se prevede în dreptul intern, din fiecare categorie menţionată în tabelul cu pedepse şi măsuri din anexa B la Decizia 2009/316/JAI. Aceasta poate include, de asemenea, o scurtă descriere a pedepsei sau a măsurii respective. (6) Inspectoratul General al Poliţiei Române este autoritatea centrală desemnată pentru informarea şi consultarea, în cadrul Consiliului Uniunii Europene, cu privire la realizarea, utilizarea şi funcţionarea Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), astfel cum este prevăzut la art. 6 din Decizia 2009/316/JAI. (7) Transmiterea şi obţinerea hotărârilor judecătoreşti de condamnare, precum şi a informaţiilor cu privire la măsurile luate ulterior se realizează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazierul judiciar central se ţine, de asemenea, şi evidenţa persoanelor de cetăţenie română despre care s-au primit comunicări de luare în evidenţă din partea autorităţilor centrale din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale autorităţilor competente din statele terţe."4. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Orice modificare sau ştergere a informaţiilor transmise în conformitate cu prevederile alin. (2) atrage modificări sau ştergeri identice în evidenţă, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente."5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum şi a datelor judiciare prevăzute la alin. (1^1)-(1^3)."6. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru înscrierea în evidenţele cazierului judiciar a persoanelor fizice se prelucrează următoarele date cu caracter personal: codul numeric personal, numele, prenumele, prenumele părinţilor, data şi locul naşterii, numele purtate anterior, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, sexul, cetăţenia.(1^2) În cazul persoanelor juridice se prelucrează următoarele date de identificare: codul unic de identificare, denumirea persoanei juridice, codul fiscal, numărul de ordine în registrul comerţului - în cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -, sediul, precum şi datele cu caracter personal ale reprezentantului legal.(1^3) Datele înregistrate în cazierul judiciar privesc: cuantumul pedepsei/sancţiunii aplicate, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal, denumirea infracţiunii, a măsurii cu caracter penal dispuse, încadrarea juridică, numărul şi data ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale, numărul ordonanţei de clasare sau renunţare la urmărirea penală, numărul sentinţei penale, al deciziei penale, numărul dosarului penal, titulatura completă a organului judiciar, data rămânerii definitive, modalitatea de executare/stingere a pedepsei, data arestării, data eliberării, restul de pedeapsă rămas de executat."7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În evidenţa cazierului judiciar organizată la unităţile de poliţie prevăzute la art. 6 şi 7 se notează în mod provizoriu, până la soluţionarea definitivă a cauzei, când se şterg din evidenţă date privind persoanele fizice sau persoanele juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau faţă de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală."8. La articolul 14, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Extrasele, comunicările şi celelalte acte prevăzute la art. 12 şi 13 se înscriu în evidenţele cazierului judiciar în cel mult 30 de zile de la data comunicării. (6) Comunicările de luare în evidenţă transmise conform art. 6 alin. (2) de către autorităţile centrale din celelalte state membre ale Uniunii Europene ori de organele competente ale statelor terţe se înscriu în evidenţele cazierului judiciar în cel mult 30 de zile de la data comunicării."9. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Scoaterea din evidenţă a menţiunilor stocate în vederea retransmiterii, conform art. 6 alin. (2), se face după expirarea termenelor stipulate în comunicările statului de condamnare, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente."10. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive care produc efecte juridice."11. La articolul 18 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) datele referitoare la persoanele faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau faţă de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală;"12. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), în situaţia în care certificatul de cazier judiciar este eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispoziţiilor art. 329 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în certificatul de cazier judiciar se înscriu şi date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau persoanele juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale."13. La capitolul V, titlul secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA 1Modul şi condiţiile cerute pentru obţinerea copiei şi a extrasului de pe cazierul judiciar"14. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată. (2) Instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice. (3) În cazul în care autorităţile române competente solicită informaţii din cazierul judiciar naţional al unui stat membru, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în calitate de autoritate centrală, transmite autorităţii centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta. (4) În cazul în care autorităţile centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene solicită informaţii suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea autorităţilor române competente prevăzută la alin. (3), Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, solicită de îndată aceste informaţii autorităţilor române care au formulat cererea iniţială. (5) Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române transmite răspunsul la cererile prevăzute la alin. (3) şi (4), în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii acestuia. (6) Autorităţile române competente transmit răspunsul la cererile privind informaţiile suplimentare prevăzute la alin. (4) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii."15. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În extrasul din cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazierul judiciar."16. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Cererea pentru obţinerea copiilor de pe cazierul judiciar şi a extraselor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată şi să cuprindă: a) pentru persoana fizică: datele cu caracter personal prevăzute la art. 8 alin. (1^1); b) pentru persoana juridică: datele de identificare prevăzute la art. 8 alin. (1^2). (2) Cererea se adresează unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau îşi are sediul persoana juridică pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar ori extrasul de pe cazierul judiciar, iar, în cazurile prevăzute la art. 6, Inspectoratului General al Poliţiei Române. (3) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (2) trimit de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiuni flagrante ori măsura arestării preventive. În celelalte cazuri, copia se trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii. (4) Cererea-tip pentru obţinerea copiilor şi extraselor de pe cazierul judiciar poate fi depusă şi electronic în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) şi este scutită de taxe."17. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) şi (2), datele cu caracter personal furnizate de autorităţile competente din celelalte state membre pot fi utilizate de autorităţile române în scopul prevenirii unei ameninţări imediate şi grave la adresa siguranţei publice. (4) Datele cu caracter personal primite de la un alt stat membru al Uniunii Europene pot fi retransmise unui stat terţ în scopul unui proces penal, numai dacă statul terţ furnizează suficiente garanţii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal doar în scopul pentru care acestea au fost solicitate şi în limitele precizate de către statul membru care a furnizat respectivele date."18. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Trimiterea în străinătate a extraselor din cazierul judiciar se face potrivit înţelegerilor internaţionale la care România este parte. (2) În statele faţă de care România nu are angajamente rezultate din înţelegerile internaţionale la care este parte, comunicarea extraselor din cazierul judiciar se face, pe bază de reciprocitate, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestor state, transmisă pe cale diplomatică ori prin intermediul altor instituţii abilitate."19. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, primeşte cereri privind extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta, în scopul unei proceduri penale şi alte scopuri decât o procedură penală, transmise de autorităţile centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene. (2) Autoritatea centrală naţională primeşte cereri privind extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta, în scopul unei proceduri penale formulate de către state terţe. (3) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii. (4) În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea prevăzută la alin. (1), Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, solicită de îndată aceste informaţii de la autoritatea care a transmis cererea. (5) În cazul prevăzut la alin. (4), termenul de răspuns începe să curgă de la data primirii informaţiilor necesare identificării persoanei la care se referă cererea. (6) La extrasul din cazierul judiciar solicitat de autorităţile centrale ale celorlalte state membre se ataşează şi informaţiile actualizate referitoare la comunicări de luare în evidenţă transmise de autorităţile centrale din celelalte state membre şi autorităţile competente din statele terţe."20. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative transmite cât mai curând posibil autorităţilor centrale din celelalte state membre informaţii privind condamnările pronunţate şi, fără întârziere, orice modificări împotriva cetăţenilor acestora din urmă, astfel cum au fost introduse în cazierul judiciar. (2) În cazul în care persoana condamnată deţine cetăţenia mai multor state membre, informaţiile relevante se transmit fiecăruia dintre statele membre respective, chiar şi atunci când persoana condamnată este şi cetăţean român. (3) La cererea autorităţilor centrale din celelalte state membre, în cazuri individuale, Ministerul Justiţiei transmite copii de pe hotărârile judecătoreşti de condamnare şi măsurile luate ulterior, precum şi orice alte informaţii relevante în cauză. (4) La cererea autorităţilor competente din statele terţe se pot ataşa condamnările transmise de un alt stat membru şi de statele terţe, în limitele stabilite la alin. (3). (5) La cererea autorităţilor centrale din celelalte state membre, altele decât cele de cetăţenie, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative transmite informaţiile privind: condamnările pronunţate în România, condamnările pronunţate împotriva cetăţenilor unor ţări terţe, precum şi împotriva apatrizilor, dacă sunt înscrise în cazierul său judiciar, în condiţiile art. 13 al Convenţiei europene privind asistenţa reciprocă în materie penală, ratificată prin Legea nr. 236/1998, cu modificările ulterioare. (6) Comunicările, cererile, răspunsurile şi celelalte informaţii relevante se transmit autorităţilor centrale din celelalte state membre prin intermediul Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), respectând modalităţile de organizare şi de facilitare a schimburilor de informaţii prevăzute în conformitate cu prevederile Deciziei-cadru 2009/315/JAI şi ale Deciziei 2009/316/JAI."21. La capitolul V, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 2-aCondiţiile cerute şi modalitatea de obţinere a certificatului de cazier judiciar şi a extrasului din cazierul judiciar de către persoanele fizice sau juridice"22. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Persoanele fizice sau juridice pot obţine propriul certificat de cazier judiciar ori extras din cazierul judiciar în condiţiile stabilite la art. 28-31. (2) Certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile prevăzute la art. 6 şi 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberării. (3) În cazul în care extrasele din cazierul judiciar emise de autorităţile unor state străine nu au prevăzut în cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci când sunt folosite în faţa autorităţilor române."23. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Cererea-tip, cu datele cu caracter personal completate şi motivată, se depune de către persoana fizică electronic sau personal, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar."24. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Pentru obţinerea unui extras din cazierul judiciar al altui stat membru, persoana fizică adresează o cerere în acest sens la una dintre unităţile de poliţie desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, care, în termen de 3 zile, o înaintează Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (2) În vederea obţinerii datelor solicitate, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române adresează, în condiţiile art. 26 alin. (6), autorităţii centrale a statului membru de unde se solicită eliberarea documentului o cerere de extras din cazierul judiciar. (3) Când persoana solicită informaţii privind propriul cazier judiciar autorităţii centrale a unui stat membru, altul decât statul membru de cetăţenie, autoritatea centrală a statului membru în care este depusă cererea formulează o cerere de extras din cazierul judiciar şi către autoritatea centrală a statului membru de cetăţenie, pentru a putea include astfel de informaţii în extrasul care urmează a fi eliberat persoanei în cauză. (4) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată de persoanele care sunt sau au fost rezidenţi ori resortisanţi ai statului român sau ai statului membru de unde se solicită eliberarea cazierului. (5) În cazul cererilor depuse în condiţiile prevăzute la alin. (1), extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru se eliberează solicitantului, în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia."25. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În vederea utilizării evidenţelor cazierului judiciar, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unităţile şi subunităţile de poliţie, celelalte structuri şi instituţii din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice, precum şi structurile competente ale Ministerului Afacerilor Externe."26. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar asigură schimbul de date cu sisteme informatice ale Uniunii Europene destinate schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între state membre."27. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în evidenţele cazierului judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, cererile pentru obţinerea documentelor prevăzute de prezenta lege, precum şi răspunsurile la acestea se vor redacta pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (3)."  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma "stat membru al Uniunii Europene" se înlocuieşte cu sintagma "stat membru".  +  Articolul IIIÎn termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 13 mai 2010, se modifică şi se completează corespunzător prevederilor prezentei legi.  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile art. II din Legea nr. 172/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.  +  Articolul VLegea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.*Prezenta lege transpune prevederile Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 93 din 7 aprilie 2009, şi creează cadrul juridic necesar aplicării Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 93, din 7 aprilie 2009.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 5 decembrie 2016.Nr. 247.-------