ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*)privind Fondul pentru mediu(actualizată până la data de 4 ianuarie 2017*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere necesitatea clarificării regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu şi a atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru Mediu în ceea ce priveşte activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea, soluţionarea contestaţiilor şi executarea silită a contribuţiilor datorate la Fondul pentru mediu, în contextul diminuării veniturilor încasate la Fondul pentru mediu,ţinând seama de necesitatea sporirii numărului de categorii de proiecte ce pot fi finanţate din Fondul pentru mediu, în special cele privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, Directiva-cadru a apei şi instalaţiile mari de ardere, pentru îndeplinirea angajamentelor asumate pentru capitolul 22 - Mediu,elemente care vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013.  +  Articolul 2Fondul pentru mediu se constituie şi se gestionează în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 2^1Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.--------Art. 2^1 a fost introdus de art. 18 al Cap. II din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 8 aprilie 2008.  +  Capitolul II Administrarea Fondului pentru mediu  +  Articolul 3 (1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administraţia Fondului pentru Mediu, denumită în continuare Administraţia Fondului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, în coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Abrogat.---------Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de subpct. 2 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. (3) Administraţia Fondului are, în principal, următoarele atribuţii: a) urmăreşte constituirea şi gestionarea Fondului pentru mediu; b) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli; c) analizează, selectează şi finanţează programe şi proiecte pentru protecţia mediului, aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă; d) urmăreşte şi controlează implementarea proiectelor şi programelor finanţate din Fondul pentru mediu; e) finanţează lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, conform dispoziţiilor art. 13; f) elaborează ghidurile de finanţare aferente categoriilor de proiecte şi programelor pentru protecţia mediului, finanţate din Fondul pentru mediu. g) analizează şi selectează proiectele obiectivelor de investiţii înaintate de ministerele beneficiare, finanţate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare;-----------Lit. g) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. h) desfăşoară activităţi de control, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la operatorii economici autorizaţi în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi la operatorii economici autorizaţi în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, care se aplică în mod corespunzător;----------Lit. h) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. i) desfăşoară activităţi de evidenţă a contribuabililor la bugetul Fondului pentru mediu;----------Lit. i) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. j) desfăşoară inspecţii fiscale şi controale inopinate la contribuabilii/plătitorii la Fondul pentru mediu, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. j) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. k) colectează veniturile la bugetul Fondului pentru mediu;----------Lit. k) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. l) asigură servicii de asistenţă şi de îndrumare a contribuabililor/plătitorilor la bugetul Fondului pentru mediu, precum şi cu privire la metodologia de calcul al taxelor şi contribuţiilor la Fondul pentru mediu;----------Lit. l) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. m) previne evaziunea fiscală în ceea ce priveşte taxele şi contribuţiile la Fondul pentru mediu.----------Lit. m) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. (4) În exercitarea atribuţiilor de conducere a Administraţiei Fondului cooperează cu autorităţi şi instituţii publice ale statului, ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate.-----------Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013.  +  Articolul 4 (1) Administraţia Fondului este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat. (2) Preşedintele este numit, suspendat şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (3) În exercitarea atribuţiilor de conducere a Administraţiei Fondului, preşedintele emite dispoziţii. (4) Preşedintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestionează şi reprezintă Administraţia Fondului în relaţiile cu terţii, precum şi în justiţie, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acesteia, în condiţiile legii. (5) Preşedintele poate delega calitatea de ordonator de credite, potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Preşedintele Administraţiei Fondului poate delega atribuţiile sale unui vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, sau altor persoane cu funcţii de conducere din cadrul Administraţiei Fondului, în condiţiile legii. (7) Vicepreşedintele este numit, suspendat şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (8) Administraţia Fondului dispune de personal propriu contractual care asigură funcţiile de conducere, de execuţie şi de control, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare propriu. (9) Salarizarea personalului Administraţiei Fondului se face potrivit legii. (10) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), Administraţia Fondului are următoarele structuri de decizie: a) Comitetul de avizare; b) Comitetul director.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013.  +  Articolul 5 (1) Comitetul de avizare are următoarea componenţă: a) 2 reprezentanţi din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, împuterniciţi prin ordin al ministrului;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "autoritatea publică centrală pentru mediu şi păduri" cu sintagma "autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului." b) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu, împuterniciţi prin decizie a conducătorului instituţiei respective; c) câte un reprezentant al celor 4 structuri asociative ale administraţiei publice locale; d) câte un reprezentant din cadrul autorităţii publice centrale pentru finanţe, al autorităţii publice centrale pentru economie, autorităţii publice centrale pentru transporturi, autorităţii publice centrale pentru sănătate, autorităţii publice centrale pentru agricultură, doi reprezentanţi ai autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie publică, precum şi un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru energie, împuterniciţi prin ordin al ministrului de resort;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. e) 2 reprezentanţi ai confederaţiei patronale, desemnaţi de aceasta; f) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului, desemnat de acestea; g) preşedintele Administraţiei Fondului.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de subpct. 7 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. (2) Comitetul de avizare este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi de conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. (3) Comitetul de avizare aprobă prin vot proiectele ce urmează să fie finanţate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director.----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de subpct. 7 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. (4) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv demnitarii, primesc o indemnizaţie de participare pentru activitatea desfăşurată în cadrul şedinţelor acestuia, în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. (5) Componenţa nominală a Comitetului de avizare se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.-------------Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006.  +  Articolul 6 (1) Comitetul director este constituit din preşedintele şi vicepreşedintele Administraţiei Fondului, împreună cu conducătorii direcţiilor de specialitate ale acesteia.---------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de subpct. 8 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. (3) Comitetul director are următoarele atribuţii: a) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului; b) avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectate pentru a fi finanţate din Fondul pentru mediu; c) analizează şi aprobă lista proiectelor respinse de către Comisia de analiză; d) urmăreşte constituirea şi gestionarea Fondului pentru mediu; e) aprobă raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale; f) avizează ghidurile de finanţare aferente fiecărui program şi proiect pentru protecţia mediului.-----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de subpct. 8 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010.  +  Articolul 7Cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigură din Fondul pentru mediu, în limita a 5% din veniturile acestuia.---------Art. 7 a fost modificat de subpct. 9 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010.  +  Articolul 8 (1) Operaţiunile financiare ale Administraţiei Fondului, care privesc constituirea, gestionarea şi utilizarea resurselor financiare, se derulează prin Trezoreria Statului. (2) Disponibilităţile financiare ale Fondului pentru mediu se păstrează în Trezoreria Statului într-un cont distinct şi sunt purtătoare de dobânzi. (3) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate cu partenerii externi în conformitate cu scopul pentru care au fost acordate şi cu destinaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul III Veniturile Fondului pentru mediu  +  Articolul 9 (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din: a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.a^1) sunt exceptaţi operatorii economici din industria naţională de apărare înscrişi, în condiţiile legii, în registrul operatorilor economici şi al capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare, de la plata contribuţiei prevăzută la lit. a);----------Lit. a^1) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de art. 41 din LEGEA nr. 232 din 22 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016. b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1*);-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 292 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 8 noiembrie 2007. c) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2*);---------Lit. c) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;---------Lit. d) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;---------Lit. e) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de subpct. 10 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de subpct. 10 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. g) abrogată;-------------Lit. g) a alin. (1) al art. 9 a fost abrogată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. h) abrogată;-------------Lit. h) a alin. (1) al art. 9 a fost abrogată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate;----------Lit. i) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de subpct. 10 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare*);-------------Lit. j) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. k) donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine şi a organizaţiilor sau organismelor internaţionale; l) sumele încasate din restituirea finanţărilor acordate, dobânzi, penalităţi de orice fel, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;----------Lit. l) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de subpct. 10 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. m) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu; n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu; o) dobânzi şi penalităţi de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu. p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea efectiv depozitată şi cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior;----------Lit. p) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;----------Lit. q) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de subpct. 11 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. r) timbrul de mediu pentru autovehicule;---------Lit. r) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.---------Lit. s) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care creşte anual în conformitate cu indicele european al preţurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare;----------Lit. ş) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. t) sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 145/2010;---------Lit. t) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. ţ) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, achitată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;---------Lit. ţ) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. u) contravaloarea în lei a sumei obţinute în urma scoaterii la licitaţie, în condiţiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare;---------Lit. u) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;----------Lit. v) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. w) o contribuţie în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, astfel:1. de la data de 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2017, pentru diferenţa dintre cantităţile de echipamente electrice şi electronice declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind introduse pe piaţa naţională;2. de la data de 1 ianuarie 2018, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, şi cantităţile efectiv colectate;----------Lit. w) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. x) o contribuţie de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili, astfel:1. de la data 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2017, pentru diferenţa dintre cantităţile de baterii şi acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind introduse pe piaţa naţională;2. de la data de 1 ianuarie 2018, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile efectiv colectate;----------Lit. x) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. y) o contribuţie în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, respectiv o contribuţie de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv colectate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;----------Lit. y) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. (2) Administraţia Fondului gestionează şi alte venituri aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9^1Administraţia Fondului gestionează un cont separat la Trezoreria Statului, în care se încasează, de la producătorii de echipamente electrice şi electronice, respectiv de la organizaţiile colective, sumele reprezentând garanţia constituită conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.----------Art. 9^1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 10 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 10 a fost abrogat de subpct. 13 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. (2) Contribuţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), w) şi x) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deşeurilor de ambalaje, de gestionare a anvelopelor uzate, de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare cantităţilor de ambalaje, anvelope, echipamente electrice şi electronice, respectiv baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională, pentru care nu au predat responsabilitatea unor operatori economici autorizaţi sau pe care nu le-au declarat în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate, iar cele prevăzute la lit. v) şi y) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deşeurilor de ambalaje, de gestionare a anvelopelor uzate, de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi de colectare de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare cantităţilor de ambalaje, anvelope, deşeuri de echipamente electrice şi electronice şi baterii şi acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilitatea.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. (3) Operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. d), i), w) şi x) sunt obligaţi să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje, anvelope, echipamente electrice şi electronice, respectiv baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate, cantităţile de anvelope uzate gestionate, cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate, respectiv cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate.----------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.(3^1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. v) sunt obligaţi să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantităţile de ambalaje şi anvelope, respectiv cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate şi cantităţile de anvelope uzate gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile.----------Alin. (3^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.(3^2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. y) sunt obligaţi să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantităţile de echipamente electrice şi electronice, respectiv baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate, respectiv cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile.----------Alin. (3^2) al art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.(3^3) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ş) vor fi stabilite în baza informaţiilor şi documentelor furnizate de autoritatea competentă referitoare la operatorii şi operatorii de aeronave care nu au restituit certificate de emisii de gaze cu efect de seră în condiţiile legii, a informaţiilor privind numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre aceştia şi a metodologiei de calcul prevăzută la art. 17.----------Alin. (3^3) al art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.(3^4) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ţ) vor fi stabilite în baza înştiinţării emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la operatorii economici debitori şi sumele datorate de aceştia.----------Alin. (3^4) al art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 10 fost abrogat de subpct. 15 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010.(4^1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să declare trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare, situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere.---------Alin. (4^1) al art. 10 a fost introdus de subpct. 16 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010.(4^2) Instrucţiunile privind obligaţia declarării prevăzute la alin. (4^1) se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.----------Alin. (4^2) al art. 10 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "autoritatea publică centrală pentru mediu şi păduri" cu sintagma "autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului." (5) Baza de calcul la care se aplică procentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f) şi j) reprezintă valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.-------------Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006.(5^1) În cazul introducerii pe piaţa naţională, prin achiziţii intraunionale sau importuri de bunuri, în scopul utilizării sau consumului propriu, a substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplică contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) reprezintă valoarea de achiziţie, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.---------Alin. (5^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 10 a fost abrogat de subpct. 17 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. (7) Administraţia Fondului publică anual, pe pagina de internet proprie, lista operatorilor economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. d), înregistraţi drept contribuabili la Fondul pentru mediu.---------Alin. (7) al art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013.  +  Articolul 11 (1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), c), e), f) şi s) se declară şi se plătesc lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.---------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. (2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j), p), v), w) şi x) se declară şi se plătesc anual de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.(2^1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) se declară şi se plătesc trimestrial de către persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea.----------Alin. (2^1) al art. 11 a fost introdus de subpct. 20 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010.(2^2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ş) şi ţ) se stabilesc prin decizie şi se plătesc în funcţie de data comunicării deciziei, astfel: a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv; b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.----------Alin. (2^2) al art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.(2^3) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) se declară şi se plătesc anual de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, respectiv de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.----------Alin. (2^3) al art. 11 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. (3) Declaraţia se depune sau se transmite la Administraţia Fondului, iar plata se realizează într-un cont distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia. (4) Formularele şi instrucţiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanţelor datorate bugetului Fondului pentru mediu se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.----------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "autoritatea publică centrală pentru mediu şi păduri" cu sintagma "autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului." (5) Deciziile şi declaraţiile privind stabilirea creanţelor la bugetul Fondului pentru mediu constituie titlu de creanţă şi devin executorii la data scadenţei.------------Alin. (5) al art. 11 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010.  +  Articolul 12 (1) Contribuţiile, taxele, penalităţile şi alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestionează de Administraţia Fondului şi urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. (2) Administrarea contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi a altor sume ce constituie venituri ale Fondului pentru mediu, inclusiv declararea, stabilirea, controlul, colectarea, soluţionarea contestaţiilor, precum şi îndeplinirea măsurilor asigurătorii şi procedura de executare silită se realizează de Administraţia Fondului în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. (3) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitori a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.(3^1) Pentru sumele de restituit din finanţările acordate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data acordării finanţării până la data stingerii debitului.---------Alin. (3^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010.(3^2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3), nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. k), m)-o), r) şi ş).----------Alin. (3^2) al art. 12 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. (4) În cazul neachitării la scadenţă a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, Administraţia Fondului procedează la aplicarea măsurilor de recuperare a creanţelor prin executare silită.(4^1) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile şi/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerţului şi de pe actele prezentate, precum şi certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat sunt eliberate Administraţiei Fondului fără plata tarifului, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate.----------Alin. (4^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. (5) Abrogat.---------Alin. (5) al art. 12 a fost abrogat de pct. 4 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011, MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011. (6) Abrogat.---------Alin. (6) al art. 12 a fost abrogat de pct. 4 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011, MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011. (7) Abrogat.---------Alin. (7) al art. 12 a fost abrogat de pct. 4 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011, MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.  +  Capitolul IV Destinaţia Fondului pentru mediu  +  Articolul 13 (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru finanţarea proiectelor şi programelor-pilot şi a următoarelor categorii de proiecte şi programe pentru protecţia mediului:---------Partea introductivă a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 384 din 24 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014, care introduce pct. 11^1 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului, inclusiv monitorizarea calităţii aerului; b) reducerea nivelului de zgomot; c) gestionarea deşeurilor;---------Lit. c) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. d) protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare; e) managementul integrat al zonei costiere;---------Lit. e) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. f) conservarea biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale protejate; g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor; h) educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului; i) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile; j) renaturarea terenurilor scoase din patrimoniul natural; k) refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepţia celor reglementate prin legi speciale; l) aplicarea de tehnologii curate, incluzând gazeificarea cărbunelui şi cogenerare de înaltă eficienţă, fără a se limita la acestea;---------Lit. l) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. m) efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice;---------Lit. m) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. n) modernizarea şi reabilitarea grupurilor energetice;---------Lit. n) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier; p) efectuarea de lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme, precum şi de alţi factori vătămători, în condiţiile legii;----------Lit. p) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. q) instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire; r) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţile din mediul urban;"---------Lit. r) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; t) Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate; u) Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti în mediul urban şi periurban;----------Lit. u) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. v) Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului.-----------Lit. v) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic;---------Lit. w) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. x) efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice.----------Lit. x) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. y) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură;---------Lit. y) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. aa) Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei naţionale de supraveghere a radioactivităţii mediului;----------Lit. aa) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. bb) Programul de evaluare, caracterizare şi încadrare a deşeurilor.----------Lit. bb) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. z) abrogată;----------Lit. z) a alin. (1) al art. 13 a fost abrogată de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.(1^1) Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor-pilot şi programele-pilot pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului pentru Mediu şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.----------Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. (2) Din Fondul pentru mediu sunt finanţate proiectele-pilot şi programele-pilot şi proiectele şi programele din categoriile prevăzute la alin. (1), prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi, stabilite prin actele normative emise în conformitate cu dispoziţiile alin. (1^1), (4) şi (5): a) susţinerea financiară a proiectelor prin finanţare sau cofinanţare nerambursabilă; b) cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi/sau alte fonduri internaţionale, inclusiv cofinanţarea Programului LIFE.----------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.(2^1) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. t) se utilizează după cum urmează: a) 98% pentru investiţii verzi; b) 2% pentru campanii de informare şi conştientizare, precum şi pentru studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice.---------Alin. (2^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013.(2^2) Prin investiţii verzi se înţelege acele investiţii prin care se finanţează proiecte care generează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.---------Alin. (2^2) al art. 13 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013.(2^3) Sumele prevăzute la alin. (2^1) lit. a) pentru investiţii verzi se utilizează pentru finanţarea proiectelor prevăzute la alin. (1) lit. g), i), l), n), x), y), z) şi w).---------Alin. (2^3) al art. 13 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013.(2^4) Suma rezultată din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. ţ) este utilizată în vederea finanţării investiţiilor în producerea de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care realizează capacităţi energetice cu putere instalată de până la 100 kW, conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------Alin. (2^4) al art. 13 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. (3) Se acordă susţinere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de persoane fizice şi de persoane juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv unităţi administrativ-teritoriale şi subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, instituţii publice, institute/instituţii de cercetare, dezvoltare, inovare, unităţi şi instituţii de învăţământ, organizaţii neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare şi exploatare a terenurilor agricole sau cu vegetaţie forestieră, operatori economici, ocoale silvice, asociaţii de proprietari, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.---------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. (4) Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor şi/sau programelor pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1) lit. a)-l), n), q)-s), u), w)-z) se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului pentru Mediu şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.----------Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.(4^1) Proiectele selectate pentru a fi finanţate şi sumele alocate pentru fiecare proiect selectat conform prevederilor alin. (1) lit. d) se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.---------Alin. (4^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. (5) Categoriile de lucrări şi/sau proiecte pentru protecţia mediului care se pot finanţa conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t), v), aa) şi bb), precum şi sumele destinate finanţării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.----------Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.(5^1) Beneficiarul studiilor şi cercetărilor prevăzute la alin. (1) lit. m) poate fi şi Administraţia Fondului, în acest caz aplicându-se prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.------------Alin. (5^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010.(5^2) Beneficiarii proiectelor prevăzute la alin. (2^1) lit. a) pot fi: a) operatori economici; b) autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.---------Alin. (5^2) al art. 13 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013.(5^3) Beneficiarii proiectelor pentru campaniile de informare, conştientizare şi studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice, prevăzute la alin. (2^1) lit. b), pot fi: a) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; b) organizaţii neguvernamentale; c) unităţi ale sistemului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare.---------Alin. (5^3) al art. 13 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. (6) Pentru achiziţionarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. p) şi a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice referitoare la situaţiile de forţă majoră. (7) Finanţarea proiectelor aprobate se realizează în baza contractelor de finanţare anuale sau multianuale. (8) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeaşi destinaţie.(8^1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, care va fi comunicat Ministerului Finanţelor Publice în termen de 5 zile.----------Alin. (8^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. (9) Contractele de finanţare, împreună cu actele prin care se constituie garanţii ale finanţării, dacă este cazul, constituie titluri executorii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie. (10) Finanţarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislaţiei privind ajutorul de stat, Administraţia Fondului parcurgând toate procedurile, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu. (11) Ajutoarele de stat individuale şi schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligaţia notificării, cât şi cele supuse obligaţiei de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administraţiei Fondului. (12) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului.-------------Art. 13 a fost modificat de subpct. 23 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010.  +  Articolul 13^1Abrogat.----------Art. 13^1 a fost abrogat de subpct. 24 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010.  +  Articolul 14 (1) Nu sunt consideraţi eligibili solicitanţii proiectelor depuse la Administraţia Fondului pentru Mediu care se încadrează în oricare dintre următoarele situaţii: a) au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă; b) înregistrează obligaţii fiscale restante administrate de organul fiscal central şi de organul fiscal local, definite potrivit art. 1 pct. 31 şi 32 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare; c) înregistrează obligaţii fiscale restante administrate de către Administraţia Fondului pentru Mediu.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. (2) Veniturile Fondului pentru mediu nu pot fi utilizate pentru plasamente sau operaţiuni financiare speculative.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 15 (1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Nedepunerea la termen a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, şi cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane juridice.---------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. (3) Neafişarea la punctul de vânzare, în loc vizibil, a valorii ecotaxei, în vederea informării consumatorilor finali, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.----------Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de subpct. 26 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. (4) Nedepunerea la termen a declaraţiilor prevăzute la art. 10 alin. (4^1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.----------Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de subpct. 26 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010.  +  Articolul 16 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează: a) de către personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Fondului şi/sau al Gărzii Naţionale de Mediu, prin unităţile sale teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la art. 15 alin. (2) şi (4);---------Lit. a) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. b) de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, prin unităţile sale teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la art. 15 alin. (3).----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de subpct. 27 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) La efectuarea de către Administraţia Fondului a inspecţiei fiscale cu privire la contribuţiile şi taxele datorate bugetului Fondului pentru mediu pot participa şi reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu.----------Alin. (3) al art. 16 a fost introdus de subpct. 28 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 17Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s), ş), ţ), v)-y) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 18 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Structura organizatorică a Administraţiei Fondului se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a regulamentului de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.---------Art. 19 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013.  +  Articolul 20La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 18 şi ale art. 19 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

  Sulfina Barbu

  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

  Gheorghe Flutur

  Ministrul economiei şi comerţului,

  Codruţ Ioan Şereş

  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

  Gheorghe Dobre

  Ministrul sănătăţii,

  Gheorghe Eugen Nicolăescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 196.  +  Anexa 1TAXELEpentru emisiile de poluanţi în atmosferă, provenite de lasurse fixe şi mobile, încasate de la operatori economici-------------Titlul anexei 1 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. ─────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Emisii de poluanţi în atmosferă Taxa de încasat crt. ─────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Pulberi 0,02 lei (RON)/kg 2. Oxizi de azot 0,04 lei (RON)/kg 3. Oxizi de sulf 0,04 lei (RON)/kg 4. Poluanţi organici persistenţi 20 lei (RON)/kg 5. Metale grele:      - plumb 12 lei (RON)/kg      - cadmiu 16 lei (RON)/kg      - mercur 20 lei (RON)/kg ───────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2Taxele încasate pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţateîn vederea eliminării finale prin depozitare, în anul 2017şi începând cu anul 2018    ┌──────────────────────────────────┬─────────────────┐    │ Anul │ Taxa │    │ │ (lei/tonă) │    ├──────────────────────────────────┼─────────────────┤    │ 2017 │ 80 │    ├──────────────────────────────────┼─────────────────┤    │ Începând cu anul 2018 │ 120 │    └──────────────────────────────────┴─────────────────┘---------Anexa 2 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 384 din 24 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014, care modifică anexa 1 din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013.  +  Anexa 3Obiectivele minime de valorificare sau incinerareîn instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi devalorificare prin reciclare, globale şi pe tip de materiale de ambalare,începând cu anul 2013*Font 8*┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐│ │Obiectiv de valorificare prin reciclare/tip de material*1)(%)│ Obiectiv │ Obiectiv │├───────────┼───────┬──────────────────┬───────┬──────────────────┬───────┤ global de │ global de ││ Anul │Hârtie │ Plastic │Sticlă │ Metal │ Lemn │valorificare│valorificare ││ │carton │ │ │ │ │ prin reci- │ sau incine- │├───────────┼───────┼──────┬───────────┼───────┼──────┬───────────┼───────┤ clare*2) │ rare în ││ │ │Total │ Din care │ │Total │ Din care │ │ (%) │ instalaţii ││ │ │ │pentru PET │ │ │ pentru Al │ │ │de incinerare││ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu recuperare││ │ │ │ │ │ │ │ │ │de energie*3)││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (%) │├───────────┼───────┼──────┼───────────┼───────┼──────┼───────────┼───────┼────────────┼─────────────┤│începând cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││1.09.2013 │ 60 │ 22,5 │ 55 │ 60 │ 50 │ 21 │ 15 │ 55 │ 60 │└───────────┴───────┴──────┴───────────┴───────┴──────┴───────────┴───────┴────────────┴─────────────┘--------*1) Procentajul minim din masa totală a materialului de ambalaj conţinut în deşeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaţa naţională.*2) Procentajul minim din masa totală a tuturor materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaţa naţională.*3) Procentajul minim din masa tuturor deşeurilor de ambalaje conţinute în deşeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaţa naţională.---------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013, conform pct. 22 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4Abrogată.---------Anexa 4 a fost abrogată de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013, conform pct. 22 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5Contribuţia pentru echipamentele electrice şi electronice┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Categoria de echipamente electrice şi electronice (conform anexei│Contribuţie││ nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind │ (lei/kg) ││ deşeurile de echipamente electrice şi electronice) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Categoriile 1-4, 6-10 până la 14.08.2018, respectiv categoriile │ 4 ││1-2, 4-5 de la 15.08.2018 │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Categoria 5 până la 14.08.2018, respectiv categoria 3 de la │ 20 ││15.08.2018 │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘----------Anexa 5 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016, având conţinutul anexei din acelaşi act normativ.----