REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 8 noiembrie 2016al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobat prin Ordinul nr. 1270 din 8 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 6 decembrie 2016.

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord este unitate sanitară cu personalitate juridică de interes public naţional în subordinea Ministerului Sănătăţii. (2) Sediul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie este în Eforie Nord, Aleea Specială nr. 1.  +  Articolul 2Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord este organizat ca unitate sanitară cu paturi şi are ca obiect de activitate asistenţa medicală spitalicească, precum şi activitatea medicală ambulatorie, desfăşurată prin intermediul ambulatoriului integrat.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 3În raport cu obiectul său de activitate, spitalul asigură asistenţă medicală în specialitatea recuperare medicină fizică şi balneologie atât pentru pacienţii internaţi, cât şi pacienţii din ambulatoriul integrat.  +  Articolul 4Spitalul asigură următoarele servicii medicale: a) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, stabilirea diagnosticului, a tratamentelor tuturor bolnavilor spitalizaţi sau în sistem ambulatoriu; b) recuperarea medicală a bolnavilor internaţi şi a celor din ambulatoriu; c) informarea şi documentarea în domeniul medicamentelor; d) achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor; e) achiziţionarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea aparaturii medicale şi a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare; f) controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor administrate bolnavilor în vederea ridicării eficienţei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse; g) crearea unor condiţii moderne de confort, asigurarea unei alimentaţii specifice afecţiunilor şi servirea mesei în condiţii de igienă; h) educaţia sanitară a bolnavilor internaţi sau asistaţi în ambulatoriu; i) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi paza contra incendiilor, precum şi a celor privind protecţia civilă, corespunzător normelor legale; j) organizarea şi desfăşurarea activităţii de arhivare a documentelor primite, generate şi deţinute de unitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare; k) asigurarea condiţiilor optime de păstrare a fondului de documente, cu respectarea termenelor de păstrare stabilite pentru unităţile sanitare.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale, spitalul colaborează cu: a) toate unităţile sanitare, cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii; b) spitalele şi instituţiile de învăţământ medical superior, pe baza unui contract încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 6 (1) Spitalul este organizat ca unitate sanitară cu paturi, specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie. (2) Spitalul asigură asistenţă medicală de specialitate şi ambulatorie, utilizând factori naturali curativi asociaţi cu celelalte procedee, tehnici şi mijloace terapeutice pentru bolnavii internaţi şi pentru cei din sistem ambulatoriu, corespunzător normelor legale. (3) Spitalul are implementat şi menţine aplicarea unei strategii de management al calităţii, parte integrantă a politicii, obiectivelor şi strategiilor proiectate care stabilesc angajamentul şi cooperarea tuturor managerilor, prin audituri şi analize periodice în scopul confirmării calităţii activităţilor desfăşurate la nivelul cerinţelor şi asigurării eficienţei maxime.  +  Articolul 7În cadrul spitalului, într-un sistem funcţional unitar se asigură: a) accesul populaţiei la asistenţă medicală/internare; b) utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de tratament; c) aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită, precum şi indicatorii de performanţă ai managementului calităţii prin raportare la valorile medii naţionale.  +  Articolul 8 (1) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, spitalul are următoarele atribuţii: a) să înregistreze persoanele cărora le acordă asistenţă medicală, să le întocmească foaie de observaţie, să completeze prescripţiile medicale pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi; b) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze, să transmită informaţiile legate de activitatea sa. Raportările se fac unitar, atât la Ministerul Sănătăţii, cât şi la casa de asigurări de sănătate, pe baza indicatorilor stabiliţi prin norme; c) să elibereze, la cerere, potrivit dispoziţiilor legale, certificate medicale, buletine de analiză şi alte asemenea acte; d) să asigure pacienţilor accesul la informaţii exacte privind afecţiunea de care suferă, tratamentele pentru care pot opta, la cererea şi pe înţelesul acestora; e) să respecte drepturile pacienţilor de a opta pentru medicul curant şi de a alege liber furnizorul de servicii medicale în ceea ce priveşte consulturile interdisciplinare, în limita specificului; f) să asigure pacienţilor dreptul de confidenţialitate privind starea de sănătate şi afecţiunea de care suferă; g) să obţină de la pacienţi informaţii privind istoricul bolii şi afecţiunile anterioare; h) să informeze pacienţii că pot dispune de datele personale integrate în sistemul de date al spitalului, prin respectarea dreptului acestora de acces, intervenţie şi opoziţie; i) să se asigure că documentaţia primară ca sursă a acestor date va fi păstrată, securizată şi asigurată sub formă de document scris şi electronic constituind arhiva spitalului, conform reglementărilor în vigoare. (2) Spitalul are obligativitatea de a furniza pacienţilor informaţii referitoare la: a) serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea; b) identitatea şi statutul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate; c) regulile şi obiceiurile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în spital; d) starea propriei sănătăţi; e) riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează să fie aplicată; f) alternative existente la procedurile propuse; g) consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale; h) diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate.  +  Articolul 9 (1) Spitalul trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale personale. (2) În situaţiile în care solicită informaţii cu caracter confidenţial, personalul angajat al spitalului are obligaţia să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora. (3) Personalul medical are obligaţia să respecte confidenţialitatea informaţiilor privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, pronosticul, tratamentul şi datele personale, nediscriminatoriu, indiferent de rasă, etnie, credinţă sau apartenenţă politică.  +  Articolul 10 (1) În scopul asigurării continuităţii îngrijirilor acordate pacienţilor, precum şi a serviciilor comunitare necesare după externare, spitalul acordă pacienţilor externaţi sprijin pentru întocmirea dosarului în vederea îngrijirii la domiciliu. (2) Transferurile pacienţilor în altă unitate sanitară se admit cu aprobarea şefului de secţie/directorului medical/managerului.  +  Capitolul III Conducerea spitalului  +  Articolul 11 (1) Consiliul de administraţie din cadrul Spitalului de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi este format din următorii membri: a) 3 reprezentanţi numiţi din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Constanţa; b) 1 reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti; c) 1 reprezentant al Primăriei Eforie; d) 1 reprezentant al Colegiului Medicilor Constanţa, cu statut de invitat; e) 1 reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat; f) reprezentanţii sindicatelor din unitate, cu statut de invitat permanent; g) membrii supleanţi. (2) Managerul participă la şedinţele Consiliului de administraţie fără drept de vot. (3) Reprezentanţii nominalizaţi de sindicatele legal constituite în unitate, afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitaţi permanenţi la şedinţele Consiliului de administraţie. (4) Consiliul de administraţie are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi de funcţionare a spitalului. (5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului. Deciziile Consiliului de administraţie se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.  +  Articolul 12Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele: a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale; b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii; c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei; d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director, în cazul în care constată existenţa unor incompatibilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare; g) îndeplineşte orice altă sarcină conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 13 (1) În cadrul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord este organizat şi funcţionează un comitet director având următoarea componenţă: a) managerul spitalului; b) directorul medical; c) directorul financiar-contabil. (2) Funcţiile specifice Comitetului director se ocupă prin concurs organizat de manager. (3) Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac parte din comitetul director, conducerea interimară se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 14Atribuţiile Comitetului director sunt: a) elaborează planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical; b) elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; c) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; d) propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, aprobă planul anual al activităţii de supraveghere şi control al infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice; e) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului; f) urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat; g) analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului; h) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite; i) analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală; j) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză; k) la propunerea Consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora; l) analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului; m) întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical şi le prezintă autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi Ministerului Sănătăţii, respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie, la solicitarea acestora; n) negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate; o) se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului public, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi; p) face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului; q) negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă a managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului; r) întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical şi le prezintă Ministerului Sănătăţii; s) analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.  +  Articolul 15 (1) Managerul încheie contract de management cu Ministerul Sănătăţii, pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului. Până la ocuparea postului prin concurs ministrul sănătăţii numeşte prin act administrativ un manager interimar. (2) Drepturile şi atribuţiile managerului sunt cuprinse în contractul de management încheiat cu Ministerul Sănătăţii, conform ordinului ministrului sănătăţii. (3) Managerul, în calitate de administrator, are obligaţia să acţioneze cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestuia, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 16Atribuţiile directorului medical stabilite prin contractul de administrare sunt următoarele: a) în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli; b) monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează împreună cu şefii de secţii propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale; c) aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital; d) răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi; e) coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; f) întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare; g) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii; h) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; i) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; j) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.); k) participă alături de manager la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale; l) stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente; m) supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.  +  Articolul 17Atribuţiile directorului financiar-contabil stabilite prin contractul de administrare sunt următoarele: a) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale; b) organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor; c) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale; d) propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli; e) asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare; f) participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate; g) angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale; h) analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză; i) participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii; j) evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici spitalului; k) asigură îndeplinirea în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, trezorerie şi terţi; l) asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital; m) asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate; n) organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora; o) ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor; p) asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării; q) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin biroului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi asigurarea integrităţii patrimoniului; r) îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale; s) întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii; t) organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine; u) organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale din spital; v) rezolvă, personal sau prin salariaţii din subordine, orice alte sarcini prevăzute de actele normative referitoare la activitatea financiar-contabilă şi cele transmise de organul ierarhic superior.  +  Capitolul IV Structura organizatorică a spitalului şi atribuţiile compartimentelor  +  Articolul 18 (1) Structura Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, este următoarea: a) Secţia clinică de recuperare, medicină fizică şi balneologie - 90 de paturi; b) Secţia recuperare, medicină fizică şi balneologie - 60 de paturi; c) Secţia geriatrie şi gerontologie (în curs de organizare) - 25 de paturi; d) Cameră de gardă; e) Farmacie; f) Laborator de analize medicale; g) Laborator radiologie şi imagistică medicală; h) Băi reci - 4 pavilioane; i) Solar maritim; j) Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialităţile recuperare, medicină fizică şi balneologie; k) Laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie (baze de tratament) - electroterapie, fototerapie, pneumoterapie, hidrotermoterapie, kinetoterapie, masoterapie, balneoterapie - funcţionează în două locaţii: Aleea Specială nr. 1 (Steaua de Mare) şi Bulevardul Republicii nr. 63-69 (Grand); l) Compartiment de evaluare şi statistică medicală; m) Compartiment de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale; n) Biroul de management al calităţii serviciilor medicale; (2) Laboratoarele deservesc atât paturile, cât şi ambulatoriul integrat. (3) Structura organizatorică a spitalului se aprobă/se modifică prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 19Atribuţiile secţiilor de recuperare, medicină fizică şi balneologie sunt următoarele: a) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării normelor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale; b) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor bolnavilor în ziua internării; c) efectuarea în cel mai scurt timp a consultaţiilor, investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale acordate bolnavilor internaţi; d) efectuarea tratamentului şi recuperarea bolnavilor cu afecţiuni reumatismale şi ortopedico-traumatice, cu poliartrită reumatoidă, spondilită anchilozantă, tulburări de statică ale coloanei şi ale membrelor, luxaţii congenitale ale şoldului, distrofii musculare, sechele după traumatisme ale membrelor etc.; e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, instrumentarului şi a aparaturii medicale şi a mijloacelor specifice de transport; f) asigurarea îngrijirilor medicale necesare pe toată durata internării; g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora; h) asigurarea condiţiilor necesare realizării tratamentului de recuperare prin efectuarea procedurilor de kinetoterapie şi balneofizioterapie bolnavilor internaţi; i) desfăşurarea activităţilor astfel încât să se asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia; j) asigurarea securităţii bolnavilor contra accidentelor în secţii; k) aplicarea protocoalelor de bună practică în serviciile medicale oferite pacienţilor; l) informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii şi evoluţiei acesteia, în scopul asigurării eficienţei tratamentului aplicat; m) asigurarea realizării indicatorilor de performanţă stabiliţi, aferenţi obiectivelor calităţii serviciilor medicale; n) transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi unităţilor sanitare ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale; o) asigurarea unui sistem continuu de educaţie sanitară a bolnavilor, în scopul consolidării comportamentului igienic şi al favorizării procesului de recuperare.  +  Articolul 20 (1) Compartimentul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale are următoarele atribuţii: a) supraveghează, previne şi controlează apariţia infecţiilor nosocomiale; b) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale din unitate; c) organizează activitatea de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale al spitalului; d) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de control cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau focar de infecţie nosocomială; e) întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţie nosocomială privind modul de sterilizare şi menţinerea sterilităţii în unitate, decontaminarea mediului fizic şi curăţenia din unitate, zonele "fierbinţi", cu activitate de risc sau cu dotare tehnică şi edilitară favorizantă pentru infecţii nosocomiale; f) coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu şefii secţiei de specialitate, a ghidului de prevenire a infecţiilor nosocomiale, care va cuprinde: legislaţia în vigoare, definiţiile de caz pentru infecţiile nosocomiale, protocoalele de proceduri, manopere şi tehnici de îngrijire, precauţii de izolare, standarde aseptice şi antiseptice, norme de sterilizare şi menţinere a sterilităţii, norme de dezinfecţie şi curăţenie, metode şi manopere specifice secţiilor şi specialităţilor aflate în structura spitalului, norme de igienă spitalicească, de cazare şi alimentaţie etc.; g) colaborează cu şefii de secţie pentru implementarea măsurilor de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale, în conformitate cu planul de acţiune şi ghidul propriu al spitalului; h) verifică respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire; i) organizează şi participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienţei activităţilor derulate; j) supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curăţare chimică şi dezinfecţie; k) supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetică; l) supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie; m) supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, cu accent faţă de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală; n) supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale spitalului, circulaţia asistaţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal; o) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic şi tratament pentru infecţiile nosocomiale; p) supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecţie la asistenţi, derularea investigării etiologice a sindroamelor infecţioase, operativitatea transmiterii informaţiilor aferente la structura de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale; q) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie nosocomială; r) dispune, după anunţarea prealabilă a directorului medical al spitalului, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare; s) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar; t) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform reglementărilor în vigoare. (2) Prevenirea infecţiilor nosocomiale se organizează de către medicul desemnat din cadrul unităţii şi se desfăşoară pe baza unui plan propriu de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale. Acest plan cuprinde distinct pentru fiecare secţie de profil, protocoale de proceduri şi manopere profesionale, standarde de îngrijire şi de tehnici aseptice şi alte normative specifice privind condiţiile de cazare, igienă şi alimentaţie, necesare pentru implementarea activităţilor programate.  +  Articolul 21Compartimentul de evaluare şi statistică medicală are, în principal, următoarele atribuţii: a) monitorizează activitatea informatică din cadrul spitalului care are legătură strictă cu serviciile medicale prestate la nivel de spital; b) participă la aplicarea sistemului informaţional al spitalului privind serviciile de sănătate; c) este responsabil pentru organizarea bazelor de date ale spitalului, verificarea şi codificarea informaţiilor medicale, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare; d) colectează şi prelucrează lunar datele transmise de secţii şi laboratoare, în vederea întocmirii raportului de decontare a serviciilor medicale prestate; e) colaborează cu celelalte structuri ale spitalului pe probleme legate de statistică medicală; f) întocmeşte şi transmite conform reglementărilor în vigoare datele statistice specifice, solicitate de instituţiile abilitate: Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică Constanţa, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa etc.; g) pune la dispoziţia tuturor structurilor interne datele solicitate, iar la dispoziţia structurilor externe date statistice medicale, cu acordul managerului spitalului şi în conformitate cu legislaţia în vigoare; h) îndrumă personalul din secţii şi din cadrul altor compartimente atunci când activitatea acestora necesită procesarea unor programe statistice; i) transmite informări operative despre indicatorii realizaţi managerului spitalului, membrilor comitetului director şi celorlalte persoane cu atribuţii de decizie; j) asigură raportarea şi ulterior validarea cazurilor în sistem DRG; realizează şi verifică exporturile de date (pacienţi, consum de medicamente) în sistemul informatic unic integrat şi trimiterea lor la casa de asigurări de sănătate; k) înregistrează, centralizează şi raportează concediile medicale în programul impus de casa de asigurări de sănătate; l) introduce chestionarele de satisfacţie a pacienţilor şi prelucrează datele obţinute, participă la monitorizarea lunară a indicatorilor de performanţă ai spitalului, prin furnizarea datelor şi cifrelor corecte necesare calculării acestora.  +  Articolul 22Laboratorul de analize medicale are, în principal, următoarele atribuţii: a) efectuează analize medicale de biochimie, hematologie, bacteriologie, virusologie, imunologie, parazitologie, în baza recomandărilor medicilor din unitate, analize necesare precizării diagnosticului şi stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice; b) recepţionează produsele sosite pentru examenul de laborator şi asigură înscrierea lor corectă; c) redactează corect şi distribuie la timp rezultatele examenelor efectuate; d) acordă consultanţă privind interpretarea rezultatelor investigaţiilor efectuate şi ale eventualelor investigaţii ulterioare necesare; e) respectă procedurile aprobate pentru efectuarea analizelor conform prevederilor legale în vigoare; f) întocmeşte propunerile fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice; g) asigură raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi şi pentru bolnavii din ambulatoriu.  +  Articolul 23Laboratorul radiologie şi imagistică medicală are următoarele atribuţii: a) efectuează radiografii atât pacienţilor internaţi în secţiile cu paturi, cât şi celor din ambulatoriu, în colaborare şi la solicitarea medicilor de specialitate; b) efectuează radiografii la cererea unor beneficiari, alţii decât pacienţii trataţi în secţiile cu paturi, sau cu bilet de trimitere, contra cost; c) respectă procedurile aprobate, aplică măsurile de securitate şi asigură protecţia personalului şi a bolnavilor pe parcursul investigaţiilor, conform prevederilor legale în vigoare; d) colaborează cu celelalte compartimente şi servicii din unitate pe probleme legate de specificul laboratorului; e) pune la dispoziţie compartimentului de statistică informaţiile necesare evaluării activităţii laboratorului (număr de radiografii etc.); f) întocmeşte propunerile fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de laborator specifice; g) urmăreşte permanent încadrarea în cheltuielile totale aprobate şi alocate.  +  Articolul 24Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie are, în principal, următoarele atribuţii: a) ţine evidenţa bolnavilor cuprinşi în acţiunea de recuperare medicală; b) întocmeşte planurile de recuperare medicală a bolnavilor împreună cu personalul de specialitate din spital şi ambulatoriu; c) efectuează tratamente de recuperare prin kinetoterapie şi balneofizioterapie recomandate de medicii de specialitate; d) planifică judicios bolnavii la tratament, pe proceduri şi ore, urmărindu-se evitarea aglomeraţiei şi a suprapunerilor; e) organizează şi asigură condiţiile necesare aplicării procedurilor de recuperare medicală a bolnavilor repartizaţi; f) transmite către medicii de familie şi de specialitate care au trimis bolnavi pentru tratament medical recuperatoriu concluziile şi conduita terapeutică postcură.  +  Articolul 25Ambulatoriul integrat spitalului asigură asistenţă medicală de specialitate la îndrumarea şi recomandarea medicului specialist/medicului de familie, în regim ambulatoriu, şi are, în principal următoarele atribuţii: a) acordă servicii medicale de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere; b) stabileşte diagnosticul şi tratamentul pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist şi care nu necesită internare; c) planifică judicios bolnavii la tratament, pe proceduri şi ore, urmărindu-se evitarea aglomeraţiei şi a suprapunerilor; d) implementează măsurile aprobate pentru creşterea calităţii serviciilor medicale oferite pacienţilor; e) aplică protocoale de bună practică în serviciile medicale oferite pacienţilor; f) valorifică eficient resursele de care dispune pentru implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii; g) oferă relaţii despre serviciile acordate, precum şi despre modul în care vor fi furnizate acestea şi acordă consilierea în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi al păstrării sănătăţii.  +  Articolul 26Biroul de management al calităţii serviciilor medicale are, în principal, următoarele atribuţii: a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii: manualul calităţii, procedurile; c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, fiecărui laborator etc. şi a standardelor de calitate; d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor; e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii; f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite; g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager; h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice; i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun; j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii; k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor; l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.  +  Articolul 27Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin cu privire la activitatea economică, financiară şi administrativă, Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord are în structură birouri şi compartimente funcţionale: a) Birou financiar-contabilitate; b) Birou resurse umane; c) Compartiment de aprovizionare - transport; d) Compartiment de achiziţii publice şi contractare; e) Compartiment juridic; f) Birou administrativ; g) Atelier tehnic; h) Compartiment securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă.  +  Articolul 28Biroul financiar-contabilitate este subordonat directorului financiar contabil, şi are următoarele atribuţii: a) organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor; b) organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă ori pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri; c) angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor; d) elaborează proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al spitalului; e) exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale; f) conduce contabilitatea operaţiunilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, stocurilor, terţilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi a rezultatelor; g) organizarea şi efectuarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate; h) întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri şi cheltuieli; i) efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar; j) verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii; k) întocmirea propunerilor de plan casă pentru plăţi în numerar; l) luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse; m) îndeplineşte toate sarcinile specifice stabilite prin legislaţia în vigoare; n) întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a situaţiilor financiar-contabile; o) monitorizează lunar gradul de realizare a indicatorilor financiari ai spitalului şi informează managerul; p) efectuează trimestrial închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli; q) organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora.  +  Articolul 29Biroul resurse umane este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii: a) aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul spitalului; b) asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului, a numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii conform legislaţiei în vigoare; c) efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii; d) urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale; e) gestionează procesul de realizare a evaluării şi de întocmire a rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale; f) stabileşte şi actualizează, conform reglementarilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii; g) asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza de date, cu datele noilor angajaţi; h) întocmeşte şi actualizează, la propunerea conducătorilor de secţii, compartimente şi cu aprobarea conducerii spitalului, fişele de post, conform legislaţiei în vigoare; i) întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate, pentru personalul din unitate; j) întocmeşte şi actualizează registrul de evidenţă a salariaţilor; k) asigură organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante, asigură secretariatul comisiilor de concurs şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale; l) calculează vechimea în muncă şi în specialitate la încadrare; m) execută lucrările de normare a personalului, aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare; n) fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli; o) întocmeşte lunar lucrările de salarizare; p) întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa, Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia Sanitară Publică Constanţa şi alte instituţii publice etc.; q) asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor; r) întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi ţine evidenţa acestora; s) calculează drepturile salariale ale angajaţilor în baza foilor de pontaj primite de la secţii, laboratoare, compartimente, birouri cu semnăturile în drept; t) ţine evidenţa orelor suplimentare şi a modului de compensare a acestora conform legislaţiei în vigoare; u) actualizarea deducerilor fiscale pentru fiecare angajat; v) colaborează cu biroul financiar-contabil pentru întocmirea raportărilor lunare, trimestriale, anuale privind cheltuielile de personal efectuate de spital, finanţate integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate; w) eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale; x) asigură confidenţialitatea datelor salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 30Compartimentul de aprovizionare-transport are, în principal, următoarele atribuţii: a) asigură întocmirea şi executarea planului de aprovizionare, cu respectarea baremului în vigoare; b) asigură aprovizionarea spitalului cu alimente, materiale sanitare, instrumentar, aparatură etc., conform contractelor de achiziţie publică încheiate şi graficelor de furnizare; c) efectuează recepţia calitativă şi cantitativă a produselor achiziţionate; d) face propuneri cu privire la necesarul de comenzi, în vederea aprovizionării spitalului cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură etc., în cele mai bune condiţii şi la termenele contractuale; e) ţine evidenţa comenzilor propuse; f) eliberează prin intermediul magaziilor spitalului, către toate structurile funcţionale ale acestuia, materialele solicitate, pe baza graficelor aprobate şi a bonurilor de consum şi de mişcare; g) asigură condiţiile necesare pentru depozitarea produselor în condiţii optime; h) asigură monitorizarea şi cunoaşterea exactă a stocurilor şi a consumurilor zilnice de materiale sanitare şi de laborator, precum şi de materiale pentru curăţenie şi întreţinere; i) intră în relaţii cu secţiile şi serviciile din spital, cu furnizorii de materiale şi medicamente; j) confirmă realitatea, regularitatea şi legalitatea aprovizionării cu bunuri, servicii şi lucrări, în baza facturilor primite şi ca urmare a comenzilor propuse; k) pune la dispoziţia organelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea biroului; l) urmăreşte şi confirmă rapoartele referitoare la întocmirea comenzilor şi corelarea acestora cu înregistrarea în A.L.O.P. (angajamente legale, ordonanţări şi plăţi); m) asigură întocmirea, urmărirea şi executarea planului de transport şi utilizarea în condiţii de eficienţă a mijloacelor de transport; n) asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor necesare spitalului; o) răspunde de depozitarea corespunzătoare a carburanţilor şi lubrifianţilor, precum şi de încadrarea în cota lunară de carburanţi stabilită potrivit legii; p) organizează activitatea de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de poliţie, efectuarea rodajului şi răspunde de controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale ale autovehiculelor din dotare; q) întocmeşte dările de seamă privind aprovizionarea cu materiale, alimente şi utilizarea mijloacelor de transport.  +  Articolul 31Compartimentul de achiziţii publice şi contractare are în principal următoarele atribuţii: a) înregistrează şi direcţionează spre Compartimentul aprovizionare-transport referatele de necesitate în vederea centralizării acestora pentru întocmirea planului anual de achiziţii; b) elaborează programul anual al achiziţiilor publice împreună cu Compartimentul aprovizionare-transport şi stabileşte gradele de prioritate în achiziţionare, împreună cu managerul spitalului şi directorul financiar-contabil; c) creează, exploatează şi actualizează ori de câte ori este necesar baza de date privind furnizorii, produsele, serviciile şi lucrările, preţurile practicate; d) estimează, conform prevederilor legale în vigoare, valoarea contractelor de achiziţii publice, pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv; e) definitivează programul anual al achiziţiilor publice şi îl supune avizării directorului financiar-contabil, apoi aprobării managerului spitalului şi Consiliului de administraţie; f) selectează modalitatea de realizare a achiziţiilor publice, respectiv prin achiziţie directă sau, după caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitaţia deschisă, restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii; g) elaborează nota de justificare pentru procedura selectată; h) elaborează sau, după caz, coordonează documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire selectată pentru acesta; i) pune la dispoziţia operatorilor economici documentaţia de atribuire, conform modalităţii stabilite de legislaţia în vigoare; j) transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire, cu respectarea termenelor legale în vigoare; k) primeşte de la Agenţia Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice notificările privind invalidarea unor anunţuri, remediază lipsurile sau omisiunile, conform motivaţiei pe care se susţine notificarea în cauză, precum şi acceptul sau refuzul de la derogările solicitate; l) răspunde, conform prevederilor legale, de desfăşurarea în bune condiţii a corespondenţei (inclusiv respectarea cerinţelor privind înregistrarea documentelor) ce se derulează cu operatorii economici, pe parcursul aplicării procedurilor, în fiecare etapă; m) comunică şi transmite datele legate de întregul proces de achiziţii publice, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare; n) asigură respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi de constituire a comisiilor specifice fiecărui tip de procedură ales; o) sesizează conducerii nerespectarea procedurilor de achiziţie din partea comisiilor şi propune măsuri corective; p) răspunde de respectarea întocmai a procedurilor de desfăşurare, pentru fiecare dintre procedurile de atribuire selectate şi lansate, împreună cu comisia de licitaţie desemnată; q) redactează raportul procedurii de atribuire şi apoi contractul de achiziţie publică şi îl înaintează spre verificare, avizare şi semnare entităţilor abilitate din cadrul autorităţii contractante; r) întocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice cu toate documentele aferente conţinute de acesta, specificate conform legislaţiei în vigoare; s) participă împreună cu comisia de contestaţii desemnată de către manager la soluţionarea eventualelor contestaţii privind derularea procedurii de achiziţii publice în cadrul spitalului; t) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; u) organizează desfăşurarea licitaţiilor conform reglementărilor legale în vigoare, recepţia bunurilor achiziţionate, precum şi repartiţia acestora către compartimentele solicitante; v) participă în comisiile de întocmire, evaluare, negociere şi atribuire a contractelor de achiziţie publică; w) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform legislaţiei în vigoare; x) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;  +  Articolul 32Compartimentul juridic are următoarele atribuţii: a) acordarea asistenţei juridice pentru spital; b) avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic şi a celor care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului, precum şi a oricăror altor acte care produc efecte juridice; c) participarea la negocierea şi încheierea contractelor; d) redactarea cererilor de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac; e) apărarea intereselor spitalului în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege; f) redactarea opiniilor juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea spitalului; g) asigură consultanţă de specialitate managerului şi şefilor de structuri privind modul de aplicare a actelor normative specifice; h) verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; i) participarea alături de alţi membri în comisia de cercetare disciplinară şi alte comisii din cadrul spitalului; j) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern în care se stabilesc atribuţiile structurilor medico-administrative şi măsurile ce se impun în vederea asigurării disciplinei muncii; k) urmărirea, semnalizarea şi transmiterea zilnică organelor de conducere, precum şi serviciilor interesate a noilor acte normative apărute şi a atribuţiilor ce le revin din acestea; l) contribuirea prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii, apărarea proprietăţilor publice şi private a statului aflate în administrarea spitalului, precum şi la buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din patrimoniu; m) semnalizarea organelor competente a cazurilor de aplicare neuniformă a actelor normative şi, când este cazul, efectuarea de propuneri corespunzătoare; n) analizarea împreună cu Biroul financiar-contabilitate şi cu alte compartimente interesate a modului în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii spitalului, precum şi a persoanelor şi cauzelor care generează prejudicii avutului public sau infracţiuni; o) redactarea şi elaborarea contractelor, în general, şi a contractelor de prestări de servicii/contractelor de colaborare, cu firme sau persoane fizice; p) ţinerea evidenţei actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a celor cu caracter general sau a celor care privesc problemele financiar-contabile ce se regăsesc în activitatea spitalului; q) asigurarea de consultanţă juridică tuturor compartimentelor spitalului; r) asigurarea informării personalului cu privire la actele normative nou-apărute din domeniul de activitate al spitalului; s) respectă secretul şi confidenţialitatea activităţii sale, în condiţiile legii; t) îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic.  +  Articolul 33Biroul administrativ are următoarele atribuţii: a) organizează, coordonează şi verifică activitatea în blocul alimentar, precum şi activitatea spălătoriei spitalului; b) asigură respectarea primirii, distribuirii, păstrării, circuitului şi evidenţei documentelor la registratură, conform prevederilor legale; c) urmăreşte asigurarea stării de igienă a containerelor pentru colectarea reziduurilor menajere şi periodicitatea transportului acestora la rampa de gunoi; d) asigură activitatea de gestionare a deşeurilor periculoase şi nepericuloase, rezultate din activităţile medicale, conform normelor legale în vigoare; e) asigură întreţinerea curăţeniei din curtea şi parcul spitalului; f) asigură procurarea şi distribuţia echipamentului de protecţie şi de lucru al personalului şi ţine evidenţa perioadelor de înlocuire a acestora conform normativelor legale; g) organizează şi asigură paza obiectivelor, bunurilor, valorilor conform legislaţiei în vigoare; h) ia măsurile prevăzute în actele normative privind recepţia, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor materiale pentru gospodărirea economică şi integritatea bunurilor din spital; i) asigură păstrarea arhivelor spitalului conform normelor legale în vigoare; j) implementează măsurile aprobate pentru creşterea calităţii serviciilor hoteliere (cazare şi masă) oferite pacienţilor pe perioada de spitalizare.  +  Articolul 34Atelierul tehnic are în principal următoarele atribuţii: a) evidenţa şi răspunderea privind starea tehnică a tuturor clădirilor instituţiei, cu toate instalaţiile, utilajele şi terenul aferent; b) întocmirea documentaţiilor privind: planul anual de achiziţii, propunerile de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli, de reparaţii, întreţinere şi asigurare materială şi energetică, necesarul de materiale de resortul Atelierului tehnic, antemăsurătorile şi caietele de sarcini; c) atestarea pentru legalitate, oportunitate, realitate şi exactitate a operaţiilor şi documentelor din Atelierul tehnic serviciul tehnic care se prezintă pentru control financiar preventiv propriu; d) participarea nemijlocită la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică de produse, servicii şi lucrări în care este implicat Atelierul tehnic; e) participarea la activitatea de protecţie a muncii, de supraveghere tehnică a instalaţiilor sub presiune şi de ridicat, a utilajelor consumatoare de resurse şi a aparatelor de măsurare din dotare; f) evidenţa consumului de energie electrică, termică, apă caldă menajeră, apa rece, canal; g) urmărirea lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţii executate în cadrul spitalului, controlarea activităţii, organizarea şi participarea la activitatea de recepţionare a tuturor lucrărilor executate; h) coordonarea întregii activităţi a muncitorilor calificaţi din cadrul Atelierului tehnic; i) răspunderea pentru întreaga activitate de reparaţii curente şi de întreţinere; j) asigurarea materialelor necesare pentru executarea lucrărilor de întreţinere aprovizionate prin grija spitalului, evidenţa acestora, repartizarea pe muncitori şi răspunderea pentru folosirea legală şi eficientă a acestora; k) întocmirea necesarului de materiale pentru reparaţii; l) verificarea şi controlarea bunei funcţionări a utilajelor şi instalaţiilor din centrala termică, staţia de hidrofoare şi altele; m) întocmirea de propuneri şi participarea la întocmirea necesarului anual de lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, atât la clădiri, cât şi la instalaţiile şi utilajele din dotarea spitalului; n) răspunderea promptă la toate solicitările adresate de personalul medical sau auxiliar; o) exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor electrice din dotarea spitalului; p) stabilirea graficului de întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi aparaturii electrice din dotarea spitalului; q) gestionarea materialelor electrice şi verificarea periodică a modului de întreţinere a instalaţiilor electrice de către personalul medical şi auxiliar; r) supravegherea tuturor tablourilor generale şi electrice, din toate locaţiile; s) cunoaşterea şi sesizarea deficienţelor apărute pe timpul derulării contractelor de execuţie de lucrări cu alţi operatori economici, punerea la dispoziţia acestora a datelor tehnice şi/sau a oricăror informaţii menite să contribuie la executarea de calitate a contractelor încheiate; t) cooperarea cu asistenta-şefă a secţiilor pentru asigurarea utilizării eficiente a spaţiilor, resurselor materiale şi umane şi în orice alte probleme apărute.  +  Articolul 35Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii: a) asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din instituţie şi justifică autorităţilor competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor; b) elaborează instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte sarcinile ce revin salariaţilor, pentru fiecare loc de muncă; c) asigură mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activităţii şi mărimea unităţii; d) asigură întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment; e) propune prevederea fondurilor necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; f) ia măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă în vederea prevenirii accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale şi asigură instructajul periodic din punctul de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă, conform prevederilor legale în vigoare şi normelor de aplicare în vigoare; g) ia măsuri privind asigurarea echipamentului de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei în cazuri deosebite, conform normativelor în vigoare; h) afişează vizibil la fiecare loc de muncă instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, sarcinile ce revin salariaţilor pe linie de situaţii de urgenţă - prevenirea şi stingerea incendiilor, planuri de evacuare în caz de incendiu, organizarea stingerii incendiilor; i) instruieşte personalul unităţii din punctul de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; j) asigură dotarea locurilor de muncă cu mijloace de stingere în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi urmăreşte încărcarea extinctoarelor cu încărcătură corespunzătoare şi înlocuirea celor defecte; k) acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice; l) avizarea documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor; m) controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor; n) elaborarea documentelor specifice activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor; o) instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor; p) investigarea contextului producerii incendiilor; q) monitorizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor; r) organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor; s) planificarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în unitate; t) asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenţă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă şi mediul de muncă; u) elaborează instrucţiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, care vor fi aprobate de angajator prin fişa postului; v) verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; w) întocmeşte necesarul de documentaţii cu caracter de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; x) elaborează programul de instruire şi testare la nivelul organizaţiei; y) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific; z) întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi instruieşte lucrătorii cu privire la aplicarea lui; aa) stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, precum şi tipul de semnalizare necesară şi amplasarea conform prevederilor legale; bb) ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; cc) identifică echipamentele individuale de protecţie necesare şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie; dd) întocmeşte registrele prevăzute de legislaţia în vigoare; ee) elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrători în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul V Consiliile şi comisiile din cadrul spitalului  +  Articolul 36În cadrul spitalului, conform prevederilor legale, funcţionează următoarele consilii şi comisii: a) Consiliul medical; b) Consiliul etic; c) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă; d) Comisia de evaluare a ofertelor; e) Comisia de angajare şi promovare a salariaţilor; f) Comisia de soluţionare a contestaţiilor; g) Comisia de cercetare disciplinară; h) Nucleul de calitate.  +  Articolul 37 (1) Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii, laboratoare, preşedintele consiliului fiind directorul medical, care are următoarele atribuţii: a) evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului, planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului, planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare; b) face propuneri Comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului; c) participă la elaborarea regulamentului intern al spitalului; d) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv:- evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;- monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;- prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale. (2) Activităţile menţionate mai jos sunt desfăşurate în colaborare cu Nucleul de calitate şi cu Compartimentul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale de la nivelul spitalului: a) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora; b) elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare managerului; c) înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului; d) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri Comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; e) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; f) înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar; g) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; h) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale; i) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente; j) supervizează respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; k) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului; l) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; m) asigură îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor; n) asigură monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate; o) asigură elaborarea proiectului de plan de achiziţii al spitalului în limita bugetului estimat; (3) Pentru îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate şi creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor, Consiliul medical a stabilit protocolul de lucru privind îngrijirea pacienţilor în echipe multidisciplinare. (4) Consiliul medical coordonează şi ia măsuri pentru a asigura cu prioritate efectuarea consulturilor multidisciplinare în funcţie de complexitatea afecţiunilor fiecărui pacient şi de evoluţia stării de sănătate a acestuia pe perioada internării.  +  Articolul 38Consiliul etic are următoarele atribuţii: a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii sanitare; b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare; c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică; d) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia; e) formulează un punct de vedere etic consultativ, la solicitarea Comitetului director al unităţii sanitare; f) analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire; g) primeşte, din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute, în vederea soluţionării; h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare; i) verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite; j) analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului; k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de soluţionare; l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin; m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară; n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse; o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora; p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinerea unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuţiilor de serviciu; q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare sau de către petent; r) aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul Consiliului etic; s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent. Anuarul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare; t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului.  +  Articolul 39 (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are scopul de a asigura implicarea angajaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii şi are următoarele atribuţii: a) aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă; b) urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; c) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă; d) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de muncă; e) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; f) efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; g) efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă; h) informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în unitate; i) realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate etc.), cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii; j) dezbate raportul scris, prezentat de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecţia muncii; k) verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi; l) verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă; m) coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni. (2) Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.  +  Articolul 40Comisia de evaluare a ofertelor are următoarele atribuţii principale: a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire; c) realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dacă este cazul; d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv; e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere; f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă; g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică; h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; i) stabilirea ofertelor admisibile; j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare; k) în cazuri justificate, conform prevederilor legale, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire; l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum acesta este prevăzut legal; m) întocmirea hotărârii de evaluare prin care se stabileşte oferta câştigătoare.  +  Articolul 41Comisia de angajare şi promovare a salariaţilor are următoarele atribuţii principale: a) selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor; b) stabileşte tipul probelor de concurs: proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu; c) stabileşte subiectele pentru proba scrisă; d) stabileşte planul probei practice şi realizează proba practică; e) stabileşte planul interviului şi realizează interviul; f) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi/sau proba practică şi interviul; g) transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/examenului pentru a fi comunicate candidaţilor; h) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs.  +  Articolul 42Comisia de soluţionare a contestaţiilor are în principal următoarele atribuţii: a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului; b) transmite secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.  +  Articolul 43Comisia de cercetare disciplinară are în principal următoarele atribuţii: a) efectuarea cercetării disciplinare prealabile; b) stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită; c) analiza gradului de vinovăţie a salariatului, precum şi a consecinţelor abaterii disciplinare; d) verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat; e) analiza încălcării regulamentului intern; f) analiza încălcării normelor de etică şi deontologie medicală; g) propunerea sancţiunii ce urmează a fi aplicată, care ulterior se aprobă de către manager, întocmindu-se decizie de sancţionare.  +  Articolul 44Nucleul de calitate funcţionează conform metodologiei de lucru elaborate prin ordin comun al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al ministrului sănătăţii şi al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi are în principal următoarele atribuţii: a) monitorizarea internă a calităţii serviciilor medicale; b) întocmirea punctajului şi reactualizarea periodică a acestuia; c) raportarea indicatorilor către casa de asigurări de sănătate; d) prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale, pe spital şi defalcat pe secţii; e) organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi personalului.  +  Capitolul VI Finanţarea spitalului  +  Articolul 45Spitalul este instituţie publică finanţată integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi alte surse, conform legii.  +  Articolul 46Contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.  +  Articolul 47 (1) Spitalul poate primi sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii pentru: a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate; b) dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă, în condiţiile legii; c) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră; d) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale. (2) Spitalul poate realiza venituri proprii suplimentare din: a) donaţii şi sponsorizări; b) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică; c) legate; d) închirierea temporară a unor spaţii medicale în condiţiile legii; e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private şi operatori economici; f) servicii medicale furnizate la cererea pacienţilor; g) alte surse, conform legii.  +  Articolul 48 (1) Organizarea activităţii se face în baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unităţii cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior. (2) Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli propriu se face pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor şi compartimentelor din structura unităţii. (3) Realizarea veniturilor şi fundamentarea cheltuielilor se asigură în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare. (4) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului se elaborează de către Comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi cu contractele colective de muncă. (5) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului. (6) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se repartizează pe secţiile şi compartimentele din structura spitalului, nivelul acestora fiind indicator al contractului de administrare. (7) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se urmăreşte pe secţii şi compartimente, fiind un indicator al contractului încheiat între manager şi şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului. Abaterile faţă de indicatorii din contractul cu managerul se analizează şi se soluţionează de conducerea spitalului cu conducerile structurilor în cauză. (8) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial Ministerului Sănătăţii. (9) În cazul existenţei unor datorii la data încheierii contractului de management, acestea vor fi evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi lichidate, în condiţiile legii.  +  Articolul 49 (1) Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcţie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate. (2) În cazul unor activităţi medicale sau farmaceutice pentru care unitatea spitalicească nu are specialişti competenţi în astfel de activităţi sau manopere medicale, se poate încheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale sau farmaceutice cu un cabinet medical specializat, respectiv furnizor de servicii farmaceutice ori cu o altă unitate medicală publică sau privată acreditată. Unităţile spitaliceşti pot încheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare necesare funcţionării spitalului.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 50Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se aplică tuturor angajaţilor, indiferent de gradul profesional şi de durata contractului individual de muncă, precum şi pentru: a) personalul încadrat într-o altă unitate, care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, specializare; b) bolnavii internaţi în secţiile cu paturi sau trataţi în sistem ambulatoriu, precum şi familiile sau rudele acestora sau vizitatori; c) firmele care asigură diverse servicii în incinta spitalului şi care, în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi, au obligaţia de a respecta prezentul regulament referitor la curăţenia şi circuitele spitalului, integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului cu care intră în contact.  +  Articolul 51 (1) Toate categoriile de personal din spital au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare. (2) Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/birourile/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului.  +  Articolul 52 (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare va fi adus la cunoştinţă tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 53Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare se face cu avizul Consiliului de administraţie, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------