ORDIN nr. 1.350/668/2016privind aprobarea modalității de calcul al taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.350 din 25 noiembrie 2016
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE Nr. 668 din 24 noiembrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. V.V.V. 6.471 din 25 noiembrie 2016 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 400 din 30 august 2016 al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (8) coroborate cu cele ale art. 215, precum și ale art. 249 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componența, atribuțiile, modul de organizare și funcționare ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, ministrul sănătății și președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modul de calcul al taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021, care include costurile aferente evaluării în vederea acreditării și monitorizării încadrării unității sanitare în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani și care se calculează după următoarea formulă: Ta = Th x H, unde: Ta = taxa de acreditare; Th = tariful orar, în sumă de 290 lei, aferent activităților de evaluare în vederea acreditării și monitorizării unităților sanitare pentru întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de acreditare; H = timpul necesar procesului de evaluare în vederea acreditării și monitorizării, exprimat în ore și calculat distinct pentru fiecare unitate sanitară.(2) Plata se efectuează în lei și se virează în contul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, cod fiscal 34998410, cont virament RO60TREZ70620G160300XXXX deschis la Trezoreria Sector 6.(3) Dovada efectuării plății va fi transmisă de către unitatea sanitară Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate conform procedurii și metodologiei în vigoare la data înscrierii în procesul de acreditare.  +  Articolul 2(1) Pentru perioada de valabilitate a acreditării unei unități sanitare, nivelul taxei de reevaluare la cerere se stabilește având în vedere aceleași criterii ca în cazul taxei de acreditare, în funcție de aspectele de calitate care vor fi supuse reevaluării.(2) Plata se efectuează în lei și se virează în contul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, cod fiscal 34998410, cont virament RO60TREZ70620G160300XXXX deschis la Trezoreria Sector 6.(3) Solicitantul va transmite Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate o cerere de reevaluare, confirmarea plății reprezentând condiția pentru declanșarea vizitei de reevaluare.  +  Articolul 3 Netransmiterea fișei de autoevaluare și neplata taxei de acreditare de către unitățile sanitare conform programării în cadrul Planului anual de acreditare a unităților sanitare atrag după sine consecințele prevederilor contractului de colaborare pentru desfășurarea activităților de evaluare, acreditare și monitorizare a încadrării unităților sanitare în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani, încheiat între unitățile sanitare și Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, precum și cele prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu

  Președintele Autorității Naționale
  de Management al Calității în Sănătate,
  Vasile Cepoi
  -----