DECIZIE nr. 312 din 27 noiembrie 2015 (*actualizată*)privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor(actualizată până la data de 29 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înfiinţează Comitetul Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor, denumit în continuare Comitetul, având componenţa prevăzută în anexa nr. 1. (2) Comitetul are ca obiectiv integrarea refugiaţilor, conform obligaţiilor pe care România le are în calitate de stat membru al Uniunii Europene. (3) Comitetul are următoarele atribuţii: a) integrarea şi adaptarea refugiaţilor în societatea românească, precum şi îndeplinirea de către România a obiectivelor şi responsabilităţilor asumate în cadrul european; b) identificarea corectă şi completă a problematicii refugiaţilor, alegerea soluţiilor optimale, asigurarea implementării măsurilor şi coordonarea lor pentru atingerea obiectivului stabilit. (4) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Comitetul poate solicita informaţii de la persoane de drept public şi privat din domeniile ce au legătură cu problematica refugiaţilor.  +  Articolul 2 (1) Coordonarea Comitetului este asigurată de către şeful Cancelariei Prim-Ministrului, care poate delega atribuţiile unui secretar de stat sau unui consilier de stat.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din DECIZIA nr. 288 din 1 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. (2) Ministerele vor fi reprezentate în cadrul Comitetului la nivel de ministru sau secretar de stat, iar instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, de către conducătorii acestora. (3) La lucrările Comitetului participă, în calitate de invitaţi permanenţi, reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi, atunci când este cazul, în calitate de invitaţi, experţi din cadrul altor autorităţi ale administraţiei publice centrale. (4) În vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 1 alin. (2), coordonatorul Comitetului asigură comunicarea şi colaborarea cu Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul European şi unităţile subordonate.  +  Articolul 3 (1) Şedinţele comitetului au loc în prezenţa majorităţii membrilor. Comitetul adoptă decizii cu majoritatea simplă a celor prezenţi. (2) Comitetul prezintă, la solicitarea prim-ministrului, rapoarte cu privire la stadiul implementării măsurilor stabilite, precum şi informări periodice.  +  Articolul 4 (1) În cadrul Comitetului îşi desfăşoară activitatea grupuri de lucru la nivel tehnic, prevăzute în anexa nr. 2, la care participă experţi din cadrul ministerelor, organelor de specialitate şi instituţiilor administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet. Pentru fiecare expert desemnat se desemnează şi un membru supleant*). (2) În cadrul grupurilor de lucru de la nivel tehnic participă, în calitate de invitaţi permanenţi, reprezentanţi ai societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniul imigraţiei şi drepturilor omului. (3) Grupurile de lucru de la nivel tehnic sunt conduse de o persoana desemnată prin ordin al şefului Cancelariei Prim-Ministrului. Grupul de lucru privind logistica primară şi siguranţa naţională este condus de şeful Cancelariei Prim-Ministrului. (4) În cadrul reuniunilor grupului de lucru privind logistica primară şi siguranţa naţională pot fi dezbătute şi informaţii cu caracter secret, caz în care experţii prevăzuţi la alin. (1) şi invitaţii permanenţi prevăzuţi la alin. (2) trebuie să deţină certificat de securitate sau autorizaţie de acces valabile pentru nivelul de secretizare al informaţiilor discutate în cadrul fiecărei reuniuni. (5) Recomandările şi măsurile convenite la nivelul grupurilor de lucru de la nivel tehnic se înaintează prin secretariatul tehnic membrilor Comitetului, cu 5 zile înainte de întrunire.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 371 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 29 noiembrie 2016.  +  Articolul 5 (1) Comitetul şi grupurile de lucru la nivel tehnic îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, pe care Comitetul îl aprobă în prima reuniune.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 371 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 29 noiembrie 2016. (2) Comitetul se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea Cancelariei Prim-Ministrului sau în urma solicitării motivate a unui membru al Comitetului.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din DECIZIA nr. 288 din 1 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016.(2^1) Grupurile de lucru se întrunesc trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Cancelariei Prim-Ministrului.----------Alin. (2^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din DECIZIA nr. 288 din 1 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. (3) Secretariatul tehnic al Comitetului şi al grupurilor de lucru este asigurat de către o persoana desemnată de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, care trebuie să deţină certificat de securitate sau autorizaţie de acces valabile pentru nivelul de secretizare al informaţiilor discutate în cadrul fiecărei reuniuni.----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 371 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 29 noiembrie 2016. (4) Agenda fiecărei şedinţe a Comitetului şi a grupurilor de lucru se întocmeşte de secretariatul tehnic pe baza propunerilor formulate în acest sens de către membrii acestora şi se aprobă de către coordonatorul Comitetului.----------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 371 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 29 noiembrie 2016. (5) Şedinţele Comitetului au loc la sediul Guvernului României - Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1, municipiul Bucureşti.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu
  Bucureşti, 27 noiembrie 2015.Nr. 312.  +  Anexa 1COMPONENŢAComitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentruIntegrarea Refugiaţilor1. Cancelaria Primului-Ministru2. Ministerul Afacerilor Interne3. Ministerul Afacerilor Externe4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale5. Ministerul Apărării Naţionale6. Ministerul Finanţelor Publice7. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri8. Ministerul Energiei9. Ministerul Justiţiei10. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice11. Ministerul Transporturilor12. Ministerul Sănătăţii13. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor14. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice15. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice16. Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională17. Ministerul Fondurilor Europene18. Ministerul Tineretului şi Sportului19. Ministerul Culturii20. Secretariatul General al Guvernului21. Inspectoratul General pentru Imigrări22. Serviciul Român de Informaţii23. Serviciul de Informaţii Externe24. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale25. Asociaţia Comunelor din România26. Asociaţia Oraşelor din România27. Asociaţia Municipiilor din România28. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România  +  Anexa 2GRUPURILE DE LUCRUcare îşi desfăşoară activitatea în cadrul ComitetuluiInterministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor1. Grupul de lucru Armonizare legislativă, integrare socială, economică şi culturală2. Grupul de lucru Integrare locală3. Grupul de lucru Logistică primară şi siguranţă naţională----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din DECIZIA nr. 288 din 1 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016, conform pct. 4 al art. unic din acelaşi act normativ.------