ORDIN nr. 143 din 6 noiembrie 2015 (*actualizat*)privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne(actualizat până la data de 23 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • ----------În temeiul art. 4 alin. (2) teza I şi al art. 7 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, participă, potrivit competenţelor proprii, la activităţile de relaţii internaţionale ce decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene, al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi al altor organizaţii şi organisme internaţionale cu vocaţie universală, regională sau subregională sau din cooperarea internaţională cu alte state, precum şi la activităţile de afaceri europene.  +  Articolul 2 (1) Prin prezentul ordin se stabilesc următoarele: a) organizarea sistemului de gestionare a activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene la nivelul MAI; b) planificarea activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene; c) elaborarea documentelor de cooperare internaţională; d) elaborarea mandatelor personalului MAI pentru participarea la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene; e) participarea personalului MAI la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene; f) analiza activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene. (2) Prezentul ordin se aplică în raport cu activităţile de pregătire profesională numai cu privire la aspectele care nu sunt reglementate în cuprinsul actelor normative care stabilesc participarea personalului MAI la asemenea activităţi.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (3) Prezentul ordin nu se aplică cu privire la activităţile realizate la nivelul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti.----------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (4) Prezentul ordin, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la planificarea activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene, nu se aplică misiunilor desfăşurate de către specialiştii suport operativ potrivit reglementărilor stabilite la nivelul MAI privind organizarea activităţii de reprezentare externă şi cooperare internaţională desfăşurată prin intermediul ataşaţilor de afaceri interne, ofiţerilor de legătură şi al specialiştilor suport operativ.----------Alin. (4) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) activităţi de relaţii internaţionale - activităţile din domeniul de competenţă al MAI desfăşurate în ţară sau în străinătate, în cadru bi sau multilateral, cu instituţii similare din străinătate, cu organizaţii şi organisme internaţionale sau cu instituţii sau organisme ale Uniunii Europene; b) activităţi de afaceri europene - activităţile din domeniul de competenţă al MAI desfăşurate în ţară sau în străinătate în vederea participării la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene; c) activităţi de cooperare operativă - activităţile de relaţii internaţionale desfăşurate de către unităţile, instituţiile sau structurile MAI în exercitarea atribuţiilor acestora privind prevenirea şi combaterea infracţiunilor, cum ar fi activităţile specifice procedurilor de extrădare, predare în baza unui mandat european de arestare, transfer al persoanelor condamnate, supraveghere transfrontalieră, efectuare a investigaţiilor comune, comisiilor rogatorii, echipelor comune de anchetă sau procedurilor judiciare la solicitarea autorităţilor competente din state partenere, atribuţiilor privind cooperarea în domeniul manifestărilor sportive cu caracter internaţional, atribuţiilor privind respectarea regimului străinilor şi al frontierei, cum ar fi misiunile de control al migraţiei şi activităţile conexe acestora, inclusiv la frontierele externe ale Uniunii Europene, atribuţiilor împuterniciţilor de frontieră, reprezentanţilor sau membrilor comisiilor mixte de frontieră, atribuţiilor privind acordarea de asistenţă la dezastre, intervenţia transfrontalieră în situaţii de urgenţă/dezastre, realizarea misiunilor SMURD, de transplant/prelevare de organe, umanitare sau de căutare/salvare în afara teritoriului de stat sau atribuţiilor privind realizarea misiunilor internaţionale în domeniul controlului armamentelor, creşterii încrederii şi securităţii;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. d) activităţi de pregătire profesională - activităţile care asigură dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau dezvoltării profesionale derulate în străinătate sau în ţară cu parteneri străini; e) activităţi sportive, culturale sau cu caracter comercial - activităţile desfăşurate în ţară sau în străinătate, având ca unic scop organizarea sau participarea la activităţi sportive, manifestări artistice şi culturale, concursuri canine internaţionale, concursuri şcolare/olimpiade la care participă şi profesorii alături de elevi şi studenţi, târguri, expoziţii, prezentări de tehnologii şi mijloace tehnice de specialitate, documentarea tehnică la furnizor, iniţierea, negocierea, aplicarea, modificarea, rezilierea contractelor de achiziţii sau prestări de servicii în beneficiul ori executate de unităţile, instituţiile sau structurile MAI ori rezolvarea litigiilor în legătură cu acestea;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. f) acorduri administrative - documentele de cooperare internaţională cu caracter juridic, care nu fac parte din categoria tratatelor, încheiate de MAI sau de o unitate, instituţie sau structură a MAI cu personalitate juridică, în nume şi pe răspundere proprie, în exercitarea capacităţii juridice de drept public intern; g) documente de cooperare internaţională fără caracter juridic - documente de cooperare internaţională încheiate de MAI sau de o unitate, instituţie sau structură a MAI, acţionând fără scopul de a crea, de a modifica ori de a stinge drepturi şi obligaţii juridice sau de altă natură, prin care se exprimă o poziţie comună cu partenerii străini cu privire la un subiect sau se declară intenţia de a realiza împreună cu partenerii străini activităţi de cooperare în limitele atribuţiilor stabilite de legislaţia română. (2) Prezentul ordin utilizează termeni şi expresii având semnificaţia prevăzută în cuprinsul: a) Legii nr. 590/2003 privind tratatele; b) Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare; d) Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe; e) Hotărârii Guvernului nr. 1.374/2004 privind procedura de încheiere a înţelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu forţele armate străine; f) Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare; g) Hotărârii Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii şi asimilaţii acestora din administraţia publică.  +  Capitolul II Organizarea sistemului de gestionare a activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene la nivelul MAI  +  Articolul 4Sistemul de gestionare a activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene la nivelul MAI cuprinde următoarele niveluri: a) conducerea activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene; b) coordonarea de specialitate a activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene; c) realizarea activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene.  +  Articolul 5 (1) Conducerea activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene la nivelul MAI se exercită de către ministrul afacerilor interne, sprijinit de secretarul de stat care coordonează activitatea Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumit în continuare secretar de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene. (2) Coordonarea de specialitate a activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene la nivelul MAI se exercită de către structurile aparatului central al MAI cu rol de coordonare, îndrumare şi control al acestei activităţi, potrivit atribuţiilor stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare proprii, denumite în continuare structuri de coordonare. (3) Activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul MAI se realizează de către ministrul afacerilor interne, secretarii şi subsecretarii de stat, secretarul general şi secretarii generali adjuncţi şi de către personalul unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI.  +  Articolul 6În vederea asigurării gestionării problematicii privind planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene realizate la nivelul unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI, atunci când este necesar în raport cu volumul, incidenţa şi importanţa acestora în activitatea curentă, se poate dispune, cu avizul structurilor de coordonare, una dintre următoarele măsuri: a) înfiinţarea, potrivit competenţelor legale, de structuri specializate pentru cooperarea internaţională şi afaceri europene; b) desemnarea unor persoane din cadrul unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI care să îndeplinească atribuţii specifice activităţilor de cooperare internaţională şi afaceri europene.  +  Articolul 7 (1) Pentru asigurarea respectării unităţii şi coerenţei mesajului transmis de MAI pe plan extern, unităţile, instituţiile sau structurile MAI planifică, organizează şi desfăşoară activităţi de relaţii internaţionale şi de afaceri europene în concordanţă cu politicile şi obiectivele specifice MAI în cele două domenii, precum şi cu materialele documentare elaborate şi difuzate de către structurile de coordonare. (2) Unităţile, instituţiile sau structurile MAI urmăresc evoluţiile înregistrate pe plan extern în domeniile lor de competenţă şi valorifică în activitatea curentă datele şi informaţiile obţinute cu ocazia desfăşurării activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene, precum şi cele cuprinse în comunicările difuzate periodic de către structurile de coordonare.  +  Capitolul III Planificarea activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene  +  Articolul 8 (1) Planul de relaţii internaţionale şi afaceri europene, denumit în continuare PRIAE, este instrumentul de planificare centralizată a activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene ale MAI, care se aprobă de ministrul afacerilor interne. (2) PRIAE al MAI se întocmeşte anual potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 1 şi cu luarea în considerare a: a) obligaţiilor asumate şi priorităţilor stabilite în cadrul Programului de guvernare, al planurilor de activitate a unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI şi al planurilor şi programelor bilaterale de cooperare cu instituţii similare din alte state şi/sau cu organizaţii internaţionale sau regionale; b) obligaţiilor ce decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, NATO sau altor organizaţii internaţionale; c) obligaţiilor şi priorităţilor ce decurg pentru MAI din aplicarea unor documente de cooperare internaţională la care România sau Guvernul României este parte.  +  Articolul 9 (1) Cheltuielile aferente derulării activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene prevăzute în PRIAE se suportă din fondurile alocate şi în limitele sumelor aprobate prin buget pentru acest gen de activităţi. (2) Pentru unităţile, instituţiile sau structurile MAI ai căror şefi au calitatea de ordonatori secundari de credite sau ordonatori terţiari de credite în finanţarea directă a ordonatorului principal, fondurile destinate realizării activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene, în ţară sau în străinătate, inclusiv cele pentru achiziţionarea biletelor de transport internaţional, pentru suportarea cheltuielilor de asigurări internaţionale sau alte asemenea, se înscriu în bugetele anuale proprii în baza repartiţiei efectuate de către Direcţia generală financiară, denumită în continuare DGF, potrivit PRIAE aprobat pe anul respectiv. (3) Cheltuielile aferente activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene neprevăzute în PRIAE se suportă prin redistribuirea fondurilor alocate neutilizate pentru activităţile prevăzute în PRIAE pe care le înlocuiesc total sau parţial ori din rezerva prevăzută la art. 10.  +  Articolul 10 (1) DGF şi Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumită în continuare DAERI, asigură constituirea, în bugetul MAI, din fondurile alocate pentru relaţii internaţionale şi afaceri europene, a rezervei necesare acoperirii cheltuielilor neprevăzute la nivelul ministrului afacerilor interne. (2) Cuantumul şi modul de utilizare al rezervei prevăzute la alin. (1) se stabilesc cu aprobarea ministrului afacerilor interne.  +  Articolul 11 (1) În termen de 15 zile de la încheierea semestrului sau la cerere, unităţile, instituţiile sau structurile MAI transmit la DGF şi spre informare la DAERI Situaţia centralizatoare a acţiunilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene şi a cheltuielilor efectuate în cursul anului, prevăzută în anexa nr. 2.----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se realizează de DAERI pentru structurile din cadrul aparatului central al MAI şi pentru cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror şefi nu au calitatea de ordonator de credite.  +  Capitolul IV Elaborarea documentelor de cooperare internaţională  +  Secţiunea 1 Încheierea tratatelor§1. Activităţi preliminare  +  Articolul 12 (1) Unităţile, instituţiile sau structurile MAI iniţiază şi derulează contacte preliminare cu parteneri străini în scopul încheierii de tratate, atunci când acest obiectiv rezultă ca urmare a evaluării propriilor activităţi sau ca urmare a propunerilor primite de la partenerii străini. (2) Cu ocazia derulării contactelor preliminare se are în vedere obţinerea de informaţii cu privire la următoarele aspecte esenţiale: a) intenţia partenerilor străini de a încheia un tratat bilateral sau multilateral; b) elementele principale ale obiectului tratatului; c) limba sau limbile în care ar putea fi încheiat tratatul; d) nivelul preconizat la care să se încheie tratatul.  +  Articolul 13 (1) În cazul în care, ca urmare a contactelor preliminare, se conturează opţiunea încheierii unui tratat sau atunci când partenerul străin transmite un proiect de tratat, unitatea, instituţia sau structura MAI ale cărei atribuţii sunt vizate de elementele principale ale obiectului tratatului întocmeşte o notă de analiză care cuprinde cel puţin următoarele: a) informaţiile prevăzute la art. 12 alin. (2); b) argumentele care susţin necesitatea, utilitatea şi oportunitatea încheierii respectivului tratat; c) descrierea principalelor efecte, inclusiv a implicaţiilor financiare sau asupra legislaţiei în vigoare, pe care le-ar produce punerea în aplicare a tratatului în raport cu activitatea curentă; d) propuneri cu privire la unităţile, instituţiile sau structurile MAI ce trebuie implicate în elaborarea proiectului de tratat. (2) Nota de analiză se aprobă de către secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene, cu avizul DAERI şi al Direcţiei generale juridice, denumită în continuare DGJ. (3) În cazul în care elementele principale ale obiectului tratatului vizează atribuţiile a două sau mai multe dintre unităţile, instituţiile sau structurile MAI, pe baza informaţiilor furnizate de acestea, DAERI întocmeşte nota de analiză pe care o supune aprobării secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene, cu avizul DGJ.§2. Elaborarea proiectului de tratat  +  Articolul 14 (1) Proiectul de tratat se elaborează cu respectarea principiilor generale şi a regulilor cutumiare ale dreptului internaţional public, precum şi a dispoziţiilor Legii nr. 590/2003, de către: a) unitatea, instituţia sau structura MAI ale cărei atribuţii sunt vizate de elementele principale ale obiectului tratatului; b) DAERI, în cazul în care elementele principale ale obiectului tratatului vizează atribuţiile a două sau mai multe dintre unităţile, instituţiile sau structurile MAI, pe baza propunerilor formulate de acestea. (2) În vederea elaborării proiectului de tratat, unitatea iniţiatoare a demersului sau DAERI, după caz, solicită contribuţii din partea celorlalte unităţi, instituţii sau structuri ale MAI interesate de încheierea tratatului prin prisma atribuţiilor proprii, denumite în continuare unităţi MAI interesate.  +  Articolul 15Conţinutul proiectului de tratat se stabileşte cu luarea în considerare a următoarelor aspecte: a) necesitatea, utilitatea şi oportunitatea încheierii tratatului în cauză, astfel cum rezultă din nota de analiză prevăzută la art. 13; b) interesele MAI, inclusiv ale unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI, precum şi ale altor instituţii sau autorităţi publice române, exprimate în puncte de vedere, documente strategice, comunicări, luări de poziţie şi alte documente similare; c) interesele de cooperare ale partenerilor străini, astfel cum rezultă acestea din cuprinsul comunicărilor sau proiectelor transmise; d) dispoziţiile cuprinse în tratatele în vigoare sau în legislaţia naţională ori a Uniunii Europene, aflate în legătură cu obiectul proiectului de tratat în cauză.  +  Articolul 16 (1) Textul proiectului de tratat se redactează şi se structurează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt în contradicţie cu solicitările partenerului străin. (2) Proiectul de tratat se redactează în limba română, precum şi, atunci când este cazul, în limba de circulaţie internaţională în care se propune a fi încheiat tratatul. (3) În cuprinsul părţii protocolare a tratatului ce urmează a fi încheiat în mai multe limbi se precizează toate limbile în care se încheie tratatul, se menţionează faptul că ambele sau toate textele sunt egal autentice, iar atunci când se consideră oportun se menţionează şi faptul că în caz de diferende de interpretare, textul dintr-o anumită limbă va prevala. (4) Textul tratatelor bilaterale se redactează cu respectarea regulii alternatului, care presupune ca denumirea oficială a părţii, menţionarea limbii oficiale a acesteia, semnătura pentru partea respectivă şi orice alte referiri la parte sau la statul acesteia, existente în exemplarul ce aparţine acelei părţi, să ocupe întotdeauna locul de onoare, respectiv primul loc sau locul din stânga, după caz. (5) Pe prima pagină a proiectului de tratat bilateral elaborat în baza unui proiect de tratat transmis de partenerul străin se înscrie menţiunea "contraproiectul părţii române".  +  Articolul 17 (1) Unităţile, instituţiile sau structurile MAI transmit la DAERI, în scopul obţinerii aprobării negocierii, proiectul de tratat elaborat potrivit art. 14-16, nota de analiză prevăzută la art. 13 aferentă proiectului de tratat, aprobată de secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene, precum şi proiectul de tratat bilateral transmis de partenerul străin, însoţit de traducerea oficială în limba română, atunci când acesta a stat la baza elaborării contraproiectului părţii române. (2) În situaţia în care se preconizează ca negocierea unui tratat multilateral să pornească de la un proiect care nu a fost elaborat de partea română, unităţile, instituţiile sau structurile MAI transmit la DAERI proiectul de la care se porneşte negocierea, în limba de circulaţie internaţională în care se propune a fi încheiat tratatul, însoţit de traducerea oficială în limba română, de eventualele propuneri de modificare ale părţii române şi de nota de analiză prevăzută la art. 13 aferentă proiectului de tratat, aprobată de secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene.  +  Articolul 18 (1) DAERI transmite spre consultare documentele aferente proiectelor de tratate, primite potrivit art. 17 ori elaborate la nivelul său, unităţilor MAI interesate, precum şi altor autorităţi publice centrale sau locale, dacă proiectul de tratat vizează domenii din aria de competenţă a acestora. (2) DAERI, în colaborare cu unitatea iniţiatoare a demersului, cu DGJ sau cu unităţile MAI interesate, după caz, definitivează proiectul de tratat sau eventualele propuneri de modificare ale părţii române, pe baza propunerilor şi observaţiilor rezultate din consultarea prevăzută la alin. (1).§3. Obţinerea aprobării iniţierii negocierilor  +  Articolul 19 (1) DAERI întocmeşte proiectul de memorandum pentru aprobarea iniţierii negocierilor, potrivit art. 5 din Legea nr. 590/2003. Propunerea de text a părţii române sau, după caz, eventualele propuneri de modificare ale părţii române sunt cele rezultate ca urmare a parcurgerii procedurii prevăzute la art. 18. (2) În cuprinsul memorandumului prevăzut la alin. (1) se menţionează că acesta este întocmit în temeiul art. 4 din Legea nr. 590/2003. (3) Proiectul de memorandum pentru aprobarea iniţierii negocierilor, inclusiv documentele anexate acestuia se prezintă ministrului afacerilor interne, în vederea semnării în calitate de iniţiator sau coiniţiator, după caz. (4) Nota de prezentare a proiectului de memorandum pentru aprobarea iniţierii negocierilor se elaborează de către DAERI şi se avizează de unitatea iniţiatoare a demersului, DGJ şi secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene. Atunci când consideră necesar în raport cu elementele esenţiale ale demersului, DAERI poate solicita ca nota de prezentare să fie avizată şi de alte unităţi, instituţii sau structuri ale MAI sau de către alte persoane din conducerea MAI. (5) Activităţile aferente procedurilor de avizare şi aprobare a proiectului de memorandum pentru aprobarea iniţierii negocierilor, prevăzute de Legea nr. 590/2003, se realizează prin grija DAERI.§4. Desfăşurarea negocierilor  +  Articolul 20 (1) Negocierile cu partenerii străini se realizează, în temeiul şi în limitele memorandumului pentru aprobarea iniţierii negocierilor, aprobat în condiţiile Legii nr. 590/2003, sub coordonarea DAERI sau a unităţii, instituţiei sau structurii MAI desemnate în acest sens de DAERI. (2) DAERI desemnează unitatea, instituţia sau structura MAI ale cărei atribuţii sunt vizate de elementele principale ale obiectului tratatului să coordoneze negocierile numai în cazul tratatelor la nivel departamental şi dacă prin aceasta se asigură un nivelul de reprezentare adecvat în raport cu partenerii străini. (3) Coordonarea negocierilor presupune realizarea următoarelor activităţi: a) transmiterea către partenerii străini a propunerii de text a părţii române sau, după caz, a eventualelor propuneri de modificare ale părţii române, aprobate prin memorandumul pentru aprobarea iniţierii negocierilor; b) convenirea cu partenerii străini a modalităţii de negociere, respectiv prin întâlniri directe ale delegaţiilor de negociatori sau prin corespondenţă, precum şi a chestiunilor organizatorice comune aferente desfăşurării negocierilor; c) desfăşurarea negocierilor în modalitatea convenită cu partenerii străini; d) redactarea rapoartelor în cazurile prevăzute la art. 9 şi 10 din Legea nr. 590/2003; (4) Propunerea de text a părţii române sau, după caz, eventualele propuneri de modificare ale părţii române se transmit partenerilor străini: a) pe canale diplomatice sau b) direct, cu informarea ulterioară a direcţiei de spaţiu din Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE.  +  Articolul 21 (1) În situaţia în care negocierile se desfăşoară prin întâlniri directe ale delegaţiilor de negociatori, DAERI, în colaborare cu celelalte structuri ale aparatului central al MAI, sau unitatea, instituţia sau structura MAI desemnată potrivit art. 20 alin. (2), în funcţie de nivelul de reprezentare, realizează următoarele demersuri: a) obţinerea aprobărilor necesare organizării sau participării reprezentanţilor MAI la întâlnirile directe; b) rezolvarea chestiunilor organizatorice, inclusiv cele privind asigurarea logistică a activităţilor; c) includerea în componenţa delegaţiei române a unor reprezentanţi ai MAE sau ai altor autorităţi sau instituţii publice, atunci când acest lucru este necesar în raport cu elementele esenţiale aferente procedurilor de negociere. (2) În funcţie de disponibilitatea partenerilor străini, la finalul fiecărei runde de negocieri şefii delegaţiilor încheie o minută. (3) În cazul în care şeful delegaţiei române parafează sau semnează ad referendum textul tratatului rezultat în urma negocierilor în condiţiile art. 12 din Legea nr. 590/2003, în minuta rundei de negocieri se menţionează că textul parafat sau semnat ad referendum urmează a fi supus aprobării autorităţilor naţionale.  +  Articolul 22 (1) Raportul prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 se întocmeşte de către DAERI. Dispoziţiile art. 19 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător. (2) Raportul prevăzut la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 se întocmeşte de către DAERI sau de către unitatea, instituţia sau structura MAI desemnată potrivit art. 20 alin. (2), după caz. Raportul se supune aprobării ministrului afacerilor interne cu avizul DAERI, dacă nu a fost întocmit de această structură, al DGJ şi al secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene. Raportul aprobat de ministrul afacerilor interne se transmite la MAE prin grija DAERI.  +  Articolul 23Dispoziţiile art. 19 se aplică în mod corespunzător în situaţia în care în cursul derulării negocierilor apare necesitatea promovării unui memorandum pentru modificarea elementelor de mandat, variantelor de acţiune ale părţii române sau a şefului delegaţiei române, potrivit art. 11 din Legea nr. 590/2003.  +  Articolul 24 (1) După finalizarea negocierilor, DAERI sau unitatea, instituţia sau structura MAI desemnată potrivit art. 20 alin. (2) verifică, sub aspectul formei şi conţinutului, corespondenţa dintre textul tratatului sau traducerea acestuia în limba română şi textele tratatului redactate în limbi de circulaţie internaţională. (2) Unitatea, instituţia sau structura MAI desemnată potrivit art. 20 alin. (2) transmite la DAERI, în termen de cel mult 20 de zile de la finalizarea ultimei runde de negocieri: a) textele tratatului rezultate în urma negocierilor în limba română, în limba de circulaţie internaţională în care a fost convenit sau adoptat, precum şi, atunci când este cazul, în celelalte limbi în care urmează a fi încheiat; b) rezultatul verificării realizate potrivit alin. (1); c) informaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 590/2003. (3) În situaţia în care se constată diferenţe între variantele de text verificate potrivit alin. (1), DAERI iniţiază demersurile necesare pentru corectarea acestora sau refacerea traducerii în limba română, inclusiv prin implicarea partenerilor străini.§5. Obţinerea aprobării pentru semnarea tratatului  +  Articolul 25 (1) DAERI întocmeşte proiectul de memorandum pentru aprobarea semnării potrivit art. 15 din Legea nr. 590/2003. Variantele de text verificate, corectate sau refăcute potrivit art. 24 reprezintă textul tratatului rezultat în urma negocierilor. (2) În cazurile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 590/2003, DAERI întocmeşte proiectul de memorandum comun pentru aprobarea negocierii şi semnării. (3) În cuprinsul memorandumurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se menţionează că acestea sunt întocmite în temeiul art. 13, respectiv art. 16 din Legea nr. 590/2003. (4) Dispoziţiile art. 19 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător documentelor elaborate potrivit alin. (1) sau (2).§6. Semnarea tratatului  +  Articolul 26 (1) Activităţile desfăşurate la nivelul MAI în vederea semnării unui tratat se realizează sub coordonarea DAERI sau a unităţii, instituţiei sau structurii MAI desemnată potrivit art. 20 alin. (2). (2) Coordonarea activităţilor desfăşurate la nivelul MAI în vederea semnării unui tratat presupune: a) convenirea cu partenerii străini a detaliilor tehnice legate de pregătirea tratatului pentru semnare, precum şi a chestiunilor organizatorice comune aferente semnării; b) pregătirea tratatului pentru semnare; c) realizarea demersurilor pentru obţinerea documentului care atestă deplinele puteri, atunci când este cazul; d) obţinerea aprobărilor necesare organizării sau participării reprezentanţilor MAI la activităţile aferente semnării; e) rezolvarea chestiunilor organizatorice, inclusiv cele privind asigurarea logistică a activităţilor aferente semnării;  +  Articolul 27 (1) În vederea pregătirii tratatului pentru semnare, DAERI sau unitatea, instituţia sau structura MAI desemnată potrivit art. 20 alin. (2) verifică textul tratatului şi îl tipăreşte în numărul de exemplare şi în limbile convenite. (2) Textul tratatului se verifică în colaborare cu partenerii străini din punct de vedere al corespondenţei şi al corectitudinii gramaticale, în toate limbile în care acesta urmează a fi semnat. În cazul tratatelor bilaterale se verifică şi respectarea regulii alternatului. (3) Tratatele se tipăresc pe hârtie tip A4 de calitate superioară, pe o singură faţă şi se leagă într-o mapă specială, cu şnur sau panglică. În cazul tratatelor la nivel de stat sau guvernamental, exemplarul părţii române se tipăreşte pe hârtie cu chenar tricolor şi se leagă într-o mapă specială, cu şnur sau panglică cu tricolor.  +  Articolul 28 (1) Semnarea tratatului are loc, de regulă, în cadrul unei ceremonii la care participă delegaţiile oficiale ale părţilor, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale ori centrale, invitaţi din MAE şi din alte autorităţi sau instituţii publice. (2) DAERI îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 atunci când semnarea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat sau la nivel guvernamental se realizează sub coordonarea sa.§7. Proceduri în vederea ratificării sau aprobării tratatelor  +  Articolul 29 (1) Unităţile instituţiile sau structurile MAI desemnate potrivit art. 20 alin. (2) transmit la DAERI, în termen de maximum 20 de zile de la data semnării, următoarele documente: a) originalul exemplarului părţii române al tratatului bilateral la nivel departamental sau textele originale ale tratatului multilateral care prevede calitatea de depozitar a MAI; b) traducerea oficială sau autorizată în limba română a tratatului, atunci când acesta nu a fost semnat în limba română; c) informaţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 590/2003; d) informaţii privind impactul socioeconomic, impactul asupra mediului şi impactul financiar asupra bugetului general consolidat determinat prin ratificarea sau aprobarea tratatului; e) orice alte informaţii considerate relevante în vederea ratificării sau aprobării tratatului. (2) Analiza impactului socioeconomic, a impactului asupra mediului şi a impactului financiar asupra bugetului general consolidat determinat prin ratificarea sau aprobarea tratatului se realizează potrivit menţiunilor explicative cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 30În vederea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative de ratificare sau aprobare a tratatelor ce privesc domenii aflate în competenţa MAI, DAERI transmite la DGJ următoarele documente: a) copia certificată a tratatului; b) traducerea oficială sau autorizată în limba română a tratatului, atunci când acesta nu a fost semnat în limba română; c) copia memorandumului pentru aprobarea semnării sau a memorandumului comun pentru aprobarea negocierii şi semnării, după caz; d) copia documentelor care atestă deplinele puteri ale semnatarilor, atunci când este cazul; e) fişa tratatului.  +  Articolul 31 (1) Copia certificată a tratatului cuprinde copia textelor aferente exemplarului părţii române al tratatului bilateral sau copia textelor în toate limbile în care a fost încheiat tratatul multilateral, ce are aplicată pe fiecare pagină ştampila DAERI, iar pe ultima pagină a fiecărui text are înscrisă menţiunea "conform cu originalul", însoţită de numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate. (2) Directorul şi directorii adjuncţi ai DAERI sunt persoanele autorizate să ateste conformitatea cu originalul a copiilor tratatelor ale căror originale se păstrează de MAI. (3) În cazul în care păstrează copia certificată a unui tratat multilateral, primită de MAI din partea depozitarului, DAERI transmite la DGJ o copie a acesteia, cu privire la care se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (1) şi (2).  +  Articolul 32 (1) Traducerea oficială în limba română a tratatului se realizează de către DAERI sau de către unitatea, instituţia sau structura MAI desemnată potrivit art. 20 alin. (2). (2) Pe fiecare pagină a traducerii oficiale se aplică ştampila unităţii, instituţiei sau structurii MAI care a realizat-o, iar pe prima pagină se înscrie menţiunea "traducere oficială din limba ..... (se înscrie limba din care a fost efectuată traducerea)". (3) Atunci când nu dispune de specialişti pentru realizarea traducerii oficiale a unui tratat, DAERI sau unitatea, instituţia sau structura MAI desemnată potrivit art. 20 alin. (2), după caz, realizează demersurile necesare pentru obţinerea unei traduceri autorizate în limba română.  +  Articolul 33 (1) Fişa tratatului se întocmeşte de DAERI, în colaborare cu unităţile, instituţiile sau structurile MAI interesate de aplicarea tratatului prin prisma atribuţiilor proprii, şi cuprinde menţiuni cu privire la fiecare categorie de informaţii dintre cele prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. c) şi d). (2) În cuprinsul fişei tratatului se menţionează fiecare categorie de informaţii dintre cele prevăzute la alin. (1) şi se prezintă rezultatul analizei cu privire la aceasta, argumentat în mod corespunzător. În finalul fişei pot fi prezentate orice alte informaţii considerate relevante în vederea ratificării sau aprobării tratatului.  +  Articolul 34 (1) În situaţia în care constată că documentaţia primită respectă dispoziţiile art. 30-33, DGJ elaborează proiectul actului normativ de ratificare sau de aprobare, după caz, precum şi instrumentul de prezentare şi motivare aferent acestuia. (2) Procedurile legale la nivelul MAI şi la nivelul Guvernului pentru avizarea şi prezentarea proiectului actului normativ în vedere adoptării sau aprobării, după caz, se realizează prin grija DGJ.§8. Proceduri în vederea supunerii tratatelor spre aderare sau acceptare  +  Articolul 35 (1) Unităţile, instituţiile sau structurile MAI solicită DAERI iniţierea demersurilor necesare pentru supunerea spre aderare sau acceptare a unui tratat multilateral care nu a fost semnat de partea română atunci când identifică un interes strategic sau operativ în acest sens, ca urmare a evaluării propriilor activităţi sau ca urmare a propunerilor primite de la partenerii străini. (2) Solicitarea cuprinde menţiuni cu privire la elementele de identificare a tratatului, argumente care să caracterizeze, sub aspectul necesităţii, utilităţii şi oportunităţii, interesul strategic sau operativ identificat, descrierea efectelor pe care le-ar produce punerea în aplicare a tratatului în raport cu activitatea curentă a unităţii, instituţiei sau structurii MAI solicitante, indicarea altor autorităţi sau instituţii publice române a căror activitate ar putea fi influenţată prin aplicarea tratatului, precum şi orice alte informaţii considerate relevante pentru iniţierea demersurilor.  +  Articolul 36 (1) DAERI evaluează necesitatea, utilitatea şi oportunitatea supunerii spre aderare sau acceptare a unui tratat multilateral care nu a fost semnat de partea română, în cooperare cu unităţile, instituţiile sau structurile MAI interesate, cu MAE şi cu alte autorităţi sau instituţii publice române. (2) În cazul în care constată că există un interes strategic sau operativ pentru supunerea spre aderare sau acceptare a tratatului multilateral, DAERI întocmeşte o analiză de impact care cuprinde: a) informaţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. f)-j) din Legea nr. 590/2003; b) informaţii cu privire la depozitar şi descrierea procedurii de aderare sau acceptare cuprinsă în tratat sau în alte documente conexe; c) argumentele care caracterizează, sub aspectul necesităţii, utilităţii şi oportunităţii, interesul strategic sau operativ al părţii române de a deveni parte la respectivul tratat; d) descrierea efectelor pe care le-ar produce punerea în aplicare a tratatului în raport cu activitatea curentă a instituţiilor sau autorităţilor române; e) informaţii privind impactul socioeconomic, impactul asupra mediului şi impactul financiar asupra bugetului general consolidat determinat prin aderare sau acceptare. (3) Analiza de impact prevăzută la alin. (2) se aprobă de către ministrul afacerilor interne, cu avizul DGJ şi al secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene. Atunci când consideră necesar în raport cu elementele esenţiale ale demersului, DAERI poate solicita ca analiza de impact să fie avizată şi de alte unităţi, instituţii sau structuri ale MAI sau de către alte persoane din conducerea MAI.  +  Articolul 37Procedurile premergătoare supunerii spre aderare sau acceptare a tratatului, prevăzute de legislaţia naţională sau de respectivul tratat, se realizează prin grija DAERI.  +  Articolul 38În vederea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative pentru supunerea spre aderare sau acceptare a unui tratat multilateral care nu a fost semnat de partea română, DAERI transmite la DGJ următoarele documente: a) copia certificată a tratatului eliberată de depozitar sau o copie a acesteia, cu privire la care se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 31 alin. (1) şi (2); b) traducerea oficială sau autorizată în limba română a tratatului, atunci când acesta nu a fost semnat în limba română, realizată potrivit art. 32; c) copia analizei de impact prevăzute la art. 36, aprobată de ministrul afacerilor interne; d) documente din care rezultă îndeplinirea procedurilor premergătoare supunerii spre aderare sau acceptare a tratatului.  +  Articolul 39 (1) În situaţia în care constată că documentaţia primită respectă dispoziţiile art. 38, DGJ elaborează proiectul actului normativ de aderare sau acceptare, după caz, precum şi instrumentul de prezentare şi motivare aferent acestuia. (2) Procedurile legale la nivelul MAI şi la nivelul Guvernului pentru avizarea şi prezentarea proiectului actului normativ în vederea aderării sau acceptării, după caz, se realizează prin grija DGJ.§9. Publicarea tratatelor care intră în vigoare de la data semnării sau care se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării  +  Articolul 40 (1) În vederea elaborării şi promovării unui proiect de ordin al ministrului afacerilor interne în temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003, DAERI transmite la DGJ documentele prevăzute la art. 30 lit. a)-d). Dispoziţiile art. 31 şi 32 se aplică în mod corespunzător. (2) În situaţia în care constată că documentaţia primită respectă dispoziţiile alin. (1), DGJ elaborează proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne şi referatul de aprobare aferent acestuia. (3) Procedurile legale pentru avizarea şi prezentarea proiectului de ordin în vederea semnării de către ministrul afacerilor interne, precum şi pentru transmiterea ordinului la Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea publicării, se realizează prin grija DGJ.§10. Intrarea în vigoare a tratatelor  +  Articolul 41DAERI informează unităţile, instituţiile sau structurile MAI interesate de aplicarea unui tratat prin prisma atribuţiilor proprii cu privire la intrarea în vigoare a acestuia.  +  Secţiunea a 2-a Încheierea acordurilor administrative§1. Activităţi preliminare  +  Articolul 42 (1) Unitatea, instituţia sau structura MAI cu personalitate juridică ce intenţionează să încheie, în nume propriu, un acord administrativ cu parteneri străini, transmite la DAERI textul proiectului acordului administrativ însoţit de o notă de analiză care cuprinde cel puţin următoarele: a) informaţii cu privire la intenţia partenerilor străini de a încheia un acord administrativ; b) descrierea elementelor principale ale obiectului acordului administrativ; c) argumentele care susţin necesitatea, utilitatea şi oportunitatea încheierii respectivului acord administrativ; d) descrierea principalelor efecte, inclusiv a implicaţiilor financiare, pe care le-ar produce punerea în aplicare a acordului administrativ în raport cu activitatea curentă; (2) În cazul în care se intenţionează încheierea unui acord administrativ în numele MAI, textul acestuia şi nota de analiză prevăzută la alin. (1) se întocmesc de către DAERI, în colaborare cu unităţile, instituţiile sau structurile MAI interesate. (3) În textul acordurilor administrative se menţionează în mod expres că răspunderea juridică este limitată exclusiv la nivelul MAI, respectiv al unităţii, instituţiei sau structurii MAI care le încheie, precum şi că partea română cooperează în limitele atribuţiilor pe care le are potrivit legislaţiei române.  +  Articolul 43 (1) DAERI transmite textul proiectului acordului administrativ şi nota de analiză aferentă către MAE şi solicită emiterea unui punct de vedere asupra caracterului de tratat al acestuia, potrivit art. 35 alin. (3) din Legea nr. 590/2003. (2) În cazul în care MAE comunică faptul că documentul are caracterul unui tratat pentru încheierea căruia sunt incidente dispoziţiile Legii nr. 590/2003, procedura de încheiere a documentului de cooperare internaţională se reia, cu aplicarea secţiunii 1 din prezentul capitol.§2. Aprobarea negocierii unui acord administrativ  +  Articolul 44 (1) Textul proiectului acordului administrativ, nota de analiză aferentă acestuia şi punctul de vedere al MAE obţinut potrivit art. 43 alin. (1) se prezintă ministrului afacerilor interne în vederea aprobării iniţierii negocierii. (2) Nota pentru aprobarea iniţierii negocierii acordului administrativ se întocmeşte de către DAERI şi se avizează de unitatea, instituţia sau structura MAI cu personalitate juridică ce intenţionează să încheie acordul administrativ în nume propriu, în cazul prevăzut la art. 42 alin. (1), precum şi de DGJ şi de secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene. Atunci când consideră necesar în raport cu elementele esenţiale ale demersului, DAERI poate solicita ca nota să fie avizată şi de alte unităţi, instituţii sau structuri ale MAI sau de către alte persoane din conducerea MAI. (3) Nota pentru aprobarea iniţierii negocierii acordului administrativ cuprinde elemente concrete de mandat al părţii române, ce urmează a fi promovate în cadrul negocierilor, inclusiv variantele de acţiune, dacă este cazul.§3. Desfăşurarea negocierilor  +  Articolul 45 (1) Negocierile cu partenerii străini se realizează de către DAERI, în cazul în care se intenţionează încheierea acordului administrativ în numele MAI, sau de către unitatea, instituţia sau structura MAI ce intenţionează să încheie acordul administrativ în nume propriu, prin corespondenţă sau prin întâlniri directe ale reprezentanţilor părţilor. (2) Negocierile au ca scop convenirea textului acordului administrativ şi a aspectelor organizatorice comune privind semnarea acestuia.  +  Articolul 46 (1) În cazul în care acordul administrativ urmează a fi încheiat în mai multe limbi, după finalizarea negocierilor, DAERI, în cazul în care se intenţionează încheierea acordului administrativ în numele MAI, sau unitatea, instituţia sau structura MAI ce intenţionează să încheie acordul administrativ în nume propriu verifică, sub aspectul formei şi conţinutului, corespondenţa dintre textul acordului administrativ sau traducerea acestuia în limba română şi textele acestuia redactate în celelalte limbi. (2) În situaţia în care se constată diferenţe între variantele de text verificate potrivit alin. (1), se iniţiază demersurile necesare pentru corectarea acestora sau refacerea traducerii în limba română, inclusiv prin implicarea partenerilor străini.§4. Semnarea acordului administrativ  +  Articolul 47 (1) În cazul în care acordul administrativ urmează a fi încheiat în numele MAI, textul acordului administrativ rezultat în urma negocierilor se prezintă ministrului afacerilor interne, însoţit de propuneri privind stabilirea aspectelor organizatorice legate de semnarea acestuia. (2) În cazul în care acordul administrativ urmează a fi încheiat de către o unitate, instituţie sau structură a MAI în nume propriu, textul acordului administrativ rezultat în urma negocierilor se prezintă ministrului afacerilor interne, în vederea aprobării semnării acestuia. (3) Notele de prezentare aferente situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) cuprind menţiuni cu privire la istoricul negocierilor, cu indicarea în mod concret a modificărilor efectuate asupra textului iniţial, şi propuneri cu privire la semnarea acordului administrativ, potrivit celor convenite cu partenerii străini. (4) Dispoziţiile art. 44 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 48 (1) În vederea pregătirii acordului administrativ pentru semnare, DAERI verifică textul acestuia şi îl tipăreşte în numărul de exemplare şi în limbile convenite. (2) Textul acordului administrativ se verifică în colaborare cu partenerii străini din punct de vedere al corespondenţei şi al corectitudinii gramaticale, în toate limbile în care acesta urmează a fi semnat.  +  Articolul 49 (1) Acordurile administrative se semnează de către: a) ministrul afacerilor interne sau persoana desemnată de acesta, atunci când se încheie în numele MAI; b) conducătorul unităţii, instituţiei sau structurii MAI cu personalitate juridică ori persoana desemnată de acesta, atunci când se încheie în nume propriu de către unitatea, instituţia sau structura MAI interesată. (2) Semnarea se realizează în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii partenerilor străini sau prin corespondenţă. (3) Unităţile, instituţiile sau structurile MAI care au încheiat în nume propriu acorduri administrative, transmit originalul acestora la DAERI, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării.  +  Secţiunea a 3-a Încheierea înţelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu forţele armate străine§1. Încheierea înţelegerilor de către instituţii aflate în subordinea MAI  +  Articolul 50 (1) Instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională aflate în subordinea MAI încheie, în nume propriu, înţelegeri tehnice în domeniul cooperării cu forţele armate străine, denumite în continuare înţelegeri, potrivit dispoziţiilor care stabilesc procedura şi competenţele de încheiere a înţelegerilor, în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) combinat cu art. 19 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004. (2) Conducătorii instituţiilor prevăzute la alin. (1) stabilesc procedurile administrative proprii aferente încheierii înţelegerilor. (3) Instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională aflate în subordinea MAI care au încheiat în nume propriu înţelegeri transmit originalul acestora la DAERI, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării.§2. Obţinerea aprobării iniţierii negocierii înţelegerilor ce se încheie de către MAI  +  Articolul 51 (1) În cazul în care se intenţionează încheierea unei înţelegeri de către MAI, în nume propriu, potrivit art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004, textul acesteia se întocmeşte de către Direcţia generală management operaţional, denumită în continuare DGMO, şi DAERI, în colaborare cu unităţile, instituţiile sau structurile MAI interesate, şi se prezintă, în comun, ministrului afacerilor interne în vederea aprobării iniţierii negocierilor.----------Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (2) Nota pentru aprobarea iniţierii negocierii unei înţelegeri se elaborează de către DGMO şi DAERI şi se avizează de DGJ, secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi de secretarul de stat pentru ordine publică. Atunci când consideră necesar în raport cu elementele esenţiale ale demersului, DGMO şi DAERI pot solicita ca nota să fie avizată şi de alte unităţi, instituţii sau structuri ale MAI sau de către alte persoane din conducerea MAI.----------Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (3) Nota pentru aprobarea iniţierii negocierii unei înţelegeri cuprinde elemente concrete de mandat al părţii române, ce urmează a fi promovate în cadrul negocierilor, inclusiv variantele de acţiune, dacă este cazul.  +  Articolul 52 (1) În cazul în care se intenţionează încheierea unei înţelegeri de către MAI, în numele Guvernului României, potrivit art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004, textul acesteia şi proiectul de memorandum prevăzut la art. 5 din acelaşi act normativ se întocmeşte de către DGMO şi DAERI, în colaborare cu unităţile, instituţiile sau structurile MAI interesate. (2) Proiectul de memorandum pentru aprobarea iniţierii negocierilor, inclusiv documentele anexate acestuia, se prezintă de către DGMO şi DAERI ministrului afacerilor interne, în vederea semnării în calitate de iniţiator sau coiniţiator, după caz. (3) Nota de prezentare a proiectului de memorandum pentru aprobarea iniţierii negocierilor se avizează de DGJ, secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi de secretarul de stat pentru ordine publică. Atunci când consideră necesar în raport cu elementele esenţiale ale demersului, DGMO şi DAERI pot solicita ca nota de prezentare să fie avizată şi de alte unităţi, instituţii sau structuri ale MAI sau de către alte persoane din conducerea MAI. (4) Activităţile aferente procedurilor de avizare şi aprobare a proiectului de memorandum pentru aprobarea iniţierii negocierilor, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004, se realizează prin grija DAERI.----------Art. 52 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.§3. Desfăşurarea negocierilor înţelegerilor ce se încheie de către MAI  +  Articolul 53 (1) În cazurile prevăzute la art. 51 şi 52, negocierile cu partenerii străini se realizează sub coordonarea DGMO şi DAERI.----------Alin. (1) al art. 53 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (2) Coordonarea negocierilor presupune realizarea următoarelor activităţi: a) stabilirea, împreună cu partenerii străini, a modalităţii de desfăşurare a negocierilor, respectiv prin întâlniri directe sau prin corespondenţă, precum şi a chestiunilor organizatorice; b) formularea de propuneri către ministrul afacerilor interne cu privire la componenţa delegaţiei de negociatori a părţii române, atunci când este cazul; c) elaborarea şi prezentarea spre aprobare a rapoartelor aferente fiecărei runde de negociere, potrivit art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004; d) realizarea demersurilor necesare pentru modificarea sau completarea elementelor principale de mandat ale părţii române, potrivit art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004, atunci când este cazul.  +  Articolul 54În cazul în care înţelegerea se încheie de către MAI, în numele Guvernului României, DAERI transmite textul înţelegerii rezultat în urma negocierilor către MAE şi solicită emiterea avizului prealabil, potrivit art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004.----------Art. 54 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.§4. Semnarea înţelegerilor ce se încheie de către MAI  +  Articolul 55 (1) În cazul în care înţelegerea se încheie de către MAI, în nume propriu, DGMO şi DAERI prezintă ministrului afacerilor interne textul rezultat în urma negocierilor, însoţit de propuneri privind semnarea acestuia, potrivit art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004. (2) În cazul în care înţelegerea se încheie de către MAI, în numele Guvernului României, DGMO şi DAERI întocmesc documentele necesare pentru obţinerea aprobării prevăzute la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004, pe care le prezintă, în vederea semnării, ministrului afacerilor interne. Textul înţelegerii rezultat în urma negocierilor se ataşează acestor documente. (3) După obţinerea aprobării prevăzute la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004, DGMO şi DAERI prezintă ministrului afacerilor interne textul rezultat în urma negocierilor, însoţit de propuneri privind semnarea acestuia, potrivit art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004. (4) Notele de prezentare întocmite în condiţiile alin. (1)-(3) se avizează de DGJ, secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi de secretarul de stat pentru ordine publică. Atunci când consideră necesar în raport cu elementele esenţiale ale demersului, DGMO şi DAERI pot solicita ca nota de prezentare să fie avizată şi de alte unităţi, instituţii sau structuri ale MAI sau de către alte persoane din conducerea MAI. (5) DAERI este depozitarul originalului înţelegerilor încheiate de către MAI în nume propriu sau în numele Guvernului României.----------Art. 55 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Secţiunea a 4-a Încheierea documentelor de cooperare internaţională fără caracter juridic  +  Articolul 56 (1) Pentru dezvoltarea cooperării cu partenerii străini, MAI şi unităţile, instituţiile sau structurile sale încheie documente de cooperare internaţională fără caracter juridic. (2) În textul documentelor de cooperare fără caracter juridic se menţionează în mod expres că nu se acţionează în scopul de a crea, de a modifica ori de a stinge drepturi şi obligaţii juridice sau de altă natură.  +  Articolul 57 (1) Unităţile, instituţiile şi structurile MAI încheie, în nume propriu şi în limitele atribuţiilor pe care le au potrivit legislaţiei române, documente de cooperare internaţională fără caracter juridic, cu avizul prealabil al DAERI şi cu aprobarea ministrului afacerilor interne.----------Alin. (1) al art. 57 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (2) În vederea obţinerii avizului prealabil prevăzut la alin. (1), unitatea, instituţia sau structura MAI interesată transmite la DAERI, cu cel puţin 7 zile înainte de data semnării, textul documentului de cooperare internaţională fără caracter juridic, însoţit de: a) informaţii cu privire la intenţia partenerilor străini de a încheia un asemenea document; b) argumentele care susţin necesitatea, utilitatea şi oportunitatea încheierii acestuia. (3) În vederea emiterii avizului prealabil, DAERI poate solicita DGJ emiterea unui punct de vedere cu privire la încadrarea documentului ce se intenţionează a fi încheiat în categoria documentelor de cooperare internaţională fără caracter juridic.  +  Articolul 58 (1) În cazul în care se intenţionează încheierea unui document de cooperare internaţională fără caracter juridic în numele MAI, textul acestuia se întocmeşte de către DAERI, în colaborare cu DGJ, cu unităţile, instituţiile sau structurile MAI interesate şi cu partenerii străini şi se prezintă ministrului afacerilor interne însoţit de informaţiile prevăzute la art. 57 alin. (2), precum şi de propuneri privind stabilirea aspectelor organizatorice legate de semnarea acestuia. (2) Nota de prezentare întocmită de DAERI în condiţiile alin. (1) se avizează de unităţile, instituţiile sau structurile MAI interesate de încheierea documentului prin prisma atribuţiilor proprii şi de secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene. Atunci când consideră necesar în raport cu elementele esenţiale ale demersului, DAERI poate solicita ca nota de prezentare să fie avizată şi de către alte persoane din conducerea MAI.  +  Articolul 59 (1) Documentele de cooperare fără caracter juridic se semnează de către: a) ministrul afacerilor interne sau persoanele desemnate de acesta, atunci când documentul se încheie în numele MAI; b) conducătorul unităţii, instituţiei sau structurii MAI ori persoana desemnată de acesta, atunci când documentul se încheie de către unitatea, instituţia sau structura MAI interesată, în nume propriu şi în limitele atribuţiilor pe care le are potrivit legislaţiei române. (2) Semnarea se realizează în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii partenerilor străini sau prin corespondenţă. (3) Unităţile, instituţiile şi structurile MAI transmit la DAERI originalul documentelor de cooperare internaţională fără caracter juridic încheiate în nume propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării.  +  Secţiunea a 5-a Situaţia documentelor încheiate pentru aplicarea tratatelor, acordurilor administrative sau înţelegerilor tehnice  +  Articolul 60 (1) Documentele aflate în legătură directă cu activităţile concrete de cooperare cu partenerii străini, realizate în temeiul tratatelor, acordurilor administrative sau înţelegerilor tehnice din domeniile aflate în competenţa MAI sau a unităţilor, instituţiilor sau structurilor sale se încheie de către personalul cu funcţii de conducere sau de execuţie în exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit procedurilor de lucru aplicabile. (2) Sunt considerate în categoria prevăzută la alin. (1) documente precum planurile de activităţi încheiate de şefii structurilor MAI, planurile de intervenţie la situaţii de urgenţă survenite în zona de frontieră, procesele-verbale încheiate între participanţii la activităţile comune de cooperare, documentele încheiate de împuterniciţii de frontieră sau cele încheiate în cadrul comisiilor mixte de frontieră şi altele asemenea.  +  Secţiunea a 6-a Evidenţa documentelor de cooperare internaţională  +  Articolul 61 (1) Pentru realizarea evidenţei documentelor de cooperare internaţională DAERI are următoarele atribuţii: a) ţine evidenţa documentelor de cooperare internaţională aflate în procedura de încheiere la nivelul MAI sau al unităţilor, instituţiilor sau structurilor sale, cu excepţia celor prevăzute la art. 60;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 61 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. b) păstrează în original exemplarul părţii române al tratatelor bilaterale, precum şi celelalte documentele de cooperare internaţională încheiate de MAI sau de unităţile, instituţiile sau structurile sale, cu excepţia celor prevăzute la art. 60; c) îndeplineşte funcţiile ce revin MAI în calitate de depozitar al tratatelor multilaterale încheiate de MAI sau de unităţile, instituţiile sau structurile sale; d) păstrează copii certificate ale tratatelor încheiate la nivel departamental, altele decât cele prevăzute la lit. b), guvernamental sau de stat în domeniile aflate în competenţa MAI sau a unităţilor, instituţiilor sau structurilor sale. (2) La solicitarea motivată a unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI, DAERI pune la dispoziţie copii certificate ale documentelor pe care le păstrează potrivit alin. (1) lit. b)-d).  +  Capitolul V Elaborarea mandatelor pentru participarea la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene  +  Secţiunea 1 Elaborarea mandatelor pentru participarea la activităţi de relaţii internaţionale  +  Articolul 62 (1) În cuprinsul documentelor prin care se solicită aprobarea participării la activităţile de relaţii internaţionale sunt incluse, în colaborare cu unităţile, instituţiile sau structurile MAI interesate, elementele concrete ale mandatului. (2) Elementele mandatului se referă cel puţin la: a) sarcinile şi responsabilităţile personalului unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI, denumit în continuare personal MAI, participant la misiune; b) rezultatele propuse a fi realizate prin desfăşurarea misiunii. (3) Atingerea rezultatelor propuse a fi realizate reprezintă o obligaţie de diligenţă a personalului MAI participant la misiune.  +  Secţiunea a 2-a Elaborarea mandatelor pentru activităţi de afaceri europene  +  Articolul 63 (1) Structura de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte un subiect aflat în dezbatere la nivelul Uniunii Europene, pentru care MAI sau o unitate, instituţie sau structură a MAI are calitatea de minister, respectiv organ de specialitate responsabil, desemnează o unitate, instituţie sau structură a MAI, denumită în continuare structura MAI responsabilă principal, să elaboreze anteproiectul de mandat sau mandat general în legătură cu respectivul subiect, inclusiv elementele de detaliere a acestuia. (2) Gestionarea informaţiilor, elaborarea proiectelor de mandat, mandat general şi a elementelor de detaliere, precum şi reprezentarea MAI în cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene şi ale Comisiei Europene se realizează potrivit procedurii stabilite prin dispoziţia secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene.----------Art. 63 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Articolul 64 (1) Anteproiectul de mandat sau mandat general ori elementele de detaliere a acestuia se elaborează pe baza elementelor tehnice de mandat şi a elementelor de poziţie, astfel cum rezultă acestea din analiza efectuată la nivelul structurii MAI responsabilă principal.----------Alin. (1) al art. 64 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (2) Elementele tehnice de mandat cuprind rezultatul evaluării efectuate de către o unitate, instituţie sau structură MAI cu privire la impactul pe care îl pot avea măsurile ce compun subiectul aflat în dezbatere la nivelul Uniunii Europene asupra domeniului său de competenţă. (3) Elementele de poziţie privesc obiectivele ce trebuie urmărite în cadrul dezbaterilor de la nivelul Uniunii Europene cu privire la subiectul respectiv, inclusiv variantele alternative ce ar putea fi acceptate în cadrul negocierilor. (4) În scopul elaborării proiectului de mandat sau mandat general ori a elementelor de detaliere a acestuia, structura de coordonare în competenţa căreia se află subiectul în dezbatere la nivelul Uniunii Europene solicită anteproiectul de mandat structurii MAI responsabile principal şi poate solicita altor unităţi, instituţii sau structuri MAI vizate elemente tehnice de mandat şi/sau elemente de poziţie.----------Alin. (4) al art. 64 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (5) Structura MAI responsabilă principal transmite structurii de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte subiectul respectiv anteproiectul de mandat sau mandat general ori elementele de detaliere a acestora cu maximă operativitate după emiterea agendei reuniunii ce are ca temă de discuţie subiectul respectiv.  +  Articolul 65Abrogat.----------Art. 65 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Articolul 66 (1) Proiectul de mandat sau mandat general în legătură cu un proiect de act legislativ al Uniunii Europene sau elementele de detaliere a acestuia se întocmesc de către structura de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte respectivul proiect, pe baza evaluării de impact. (2) Evaluarea de impact se realizează la iniţierea unui proiect de act legislativ al Uniunii Europene, potrivit procedurii stabilite prin dispoziţia secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene.----------Alin. (2) al art. 66 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 66 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Articolul 67 (1) Proiectul de mandat aferent participării delegaţiei României la reuniunea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne este întocmit de către structura coordonatoare. (2) Proiectul de mandat constituie parte integrantă a memorandumului prevăzut la art. 75.----------Art. 67 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Articolul 68 (1) În scopul definitivării procedurii de aprobare prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 379/2013, proiectele de mandat general sunt asumate de către ministrul afacerilor interne.----------Alin. (1) al art. 68 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (2) Proiectele mandatelor prevăzute la art. 9 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 379/2013sunt asumate de către secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene.----------Alin. (2) al art. 68 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 68 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (4) Elementele de detaliere a mandatelor asumate potrivit alin. (2) se transmit Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană de către structura de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte subiectul respectiv, cu aprobarea secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene.----------Alin. (4) al art. 68 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (5) Mandatele prevăzute la art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 379/2013 sunt asumate de către conducătorul structurii de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte subiectul respectiv. (6) Elementele de detaliere a mandatelor asumate potrivit alin. (5) se transmit Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană cu aprobarea conducătorului structurii de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte subiectul respectiv.----------Alin. (6) al art. 68 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Capitolul VI Participarea personalului MAI la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene  +  Secţiunea 1 Competenţa de aprobare a participării personalului MAI la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene§.1 Abrogat----------Paragr. §.1 al secţiunii 1 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Articolul 69Abrogat.----------Art. 69 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Articolul 70Abrogat.----------Art. 70 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.§.2 Abrogată----------Menţiunea §.2 a secţiunii 1 a fost abrogată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Articolul 71Participarea la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene a personalului MAI se realizează în baza aprobării fiecărei activităţi potrivit dispoziţiilor prezentului ordin.  +  Articolul 72 (1) Ministrul afacerilor interne aprobă participarea la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene a: a) secretarilor de stat, subsecretarilor de stat, secretarului general şi a secretarilor generali adjuncţi; b) şefilor unităţilor, instituţiilor sau structurilor aflate în subordinea/în cadrul MAI, precum şi a şefilor unităţilor, instituţiilor sau structurilor din cadrul aparatului central al MAI aflate în coordonarea ministrului afacerilor interne; c) delegaţiilor MAI care participă la negocierea sau semnarea unor documente de cooperare internaţională, cu excepţia documentelor prevăzute la art. 60; d) personalului din cabinetul propriu; e) personalului MAI pentru care nu sunt aplicabile prevederile art. 73 sau 74. (2) La propunerea secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene, formulată pe baza analizei efectuate de către DAERI, ministrul afacerilor interne stabileşte ca, pentru o perioadă de timp determinată, participarea la anumite tipuri de activităţi de relaţii internaţionale sau la activităţile de relaţii internaţionale care se desfăşoară în anumite state sau regiuni, care intră sub incidenţa art. 74, să fie aprobate potrivit competenţei stabilite în cuprinsul tezei introductive a art. 73 alin. (1).----------Art. 72 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Articolul 73 (1) Secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi secretarul de stat, respectiv secretarul general coordonator al activităţii, pentru unitatea, instituţia sau structura pe care o coordonează, potrivit normelor privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul MAI, aprobă participarea la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene a: a) şefilor unităţilor, instituţiilor sau structurilor din cadrul aparatului central al MAI; b) personalului din cadrul unităţilor, instituţiilor sau structurilor din aparatul central al MAI şi al celor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror conducători nu au calitatea de ordonator de credite, indiferent dacă activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene sunt incluse sau nu în PRIAE; c) personalului din cadrul unităţilor, instituţiilor sau structurilor aflate în subordinea/în cadrul MAI, dacă activităţile nu sunt incluse în PRIAE. (2) Secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene aprobă participarea: a) personalului din cadrul unităţilor, instituţiilor sau structurilor aflate în coordonarea ministrului afacerilor interne, dacă activităţile nu sunt incluse în PRIAE; b) personalului unităţilor, instituţiilor sau structurilor aflate în coordonarea ministrului afacerilor interne din cadrul aparatului central al MAI şi al celor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror conducători nu au calitatea de ordonator de credite, dacă activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene sunt incluse în PRIAE. (3) Secretarii de stat aprobă participarea personalului din cabinetele proprii la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene, indiferent dacă sunt incluse sau nu în PRIAE. (4) Secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, aprobă participarea personalului MAI la activităţile de cooperare operativă desfăşurate în exercitarea atribuţiilor unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI privind acordarea de asistenţă la dezastre, intervenţia transfrontalieră în situaţii de urgenţă/dezastre, realizarea misiunilor SMURD, de transplant/ prelevare de organe, umanitare sau de căutare/salvare, indiferent dacă sunt sau nu prevăzute în PRIAE.----------Art. 73 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Articolul 74Conducătorii unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI, care au calitatea de ordonator secundar de credite sau de ordonator terţiar de credite aflat în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, aprobă participarea personalului propriu şi al unităţilor subordonate, după caz, la: a) activităţile incluse în PRIAE, care nu se înscriu la art. 72 alin. (1) lit. c) sau la art. 73; b) activităţile de cooperare operativă, cu excepţia celor prevăzute la art. 73 alin. (4).----------Art. 74 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Secţiunea a 2-a Formalităţi administrative pentru participarea la activităţi de relaţii internaţionale şi de afaceri europene§.1 Procedurile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 189/2001  +  Articolul 75 (1) Memorandumul prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 se întocmeşte de către DSGP, în situaţiile în care se solicită aprobarea deplasării în străinătate în interes de serviciu a ministrului afacerilor interne, secretarilor sau subsecretarilor de stat din cadrul MAI. (2) Memorandumul se prezintă ministrului afacerilor interne în vederea semnării în calitate de iniţiator, atunci când competenţa de aprobare aparţine prim-ministrului. (3) Memorandumul se prezintă ministrului afacerilor interne în vederea aprobării realizării procedurilor aferente obţinerii avizului prealabil al MAE potrivit art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2001, atunci când competenţa de aprobare aparţine ministrului afacerilor interne. După obţinerea avizului prealabil al MAE, memorandumul se prezintă ministrului afacerilor interne spre aprobare.----------Alin. (3) al art. 75 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (4) Nota de prezentare a memorandumului şi documentele necesare parcurgerii procedurilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 se întocmesc de către DSGP.  +  Articolul 76DSGP întocmeşte documentele necesare şi parcurge procedurile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 pentru obţinerea aprobării invitării în România a unor demnitari sau funcţionari guvernamentali străini de către ministrul afacerilor interne, secretari sau subsecretari de stat din cadrul MAI.§.2 Nota privind participarea în străinătate la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene  +  Articolul 77 (1) Pentru obţinerea aprobării participării personalului MAI la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene în străinătate, în situaţiile în care nu sunt aplicabile dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 189/2001, se întocmeşte o notă privind participarea în străinătate la activitatea de referinţă, denumită în continuare notă privind participarea, de către: a) unitatea, instituţia sau structura MAI al cărei personal participă la activitatea de referinţă, în cazurile în care competenţa de aprobare aparţine ministrului afacerilor interne, potrivit art. 72 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) sau secretarilor de stat/secretarului general potrivit art. 73;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 77 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. b) DSGP, în cazurile în care la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene participă persoane care ocupă în cadrul MAI funcţia de secretar general sau secretar general adjunct ori personalul din cabinetele demnitarilor din cadrul MAI; c) unitatea, instituţia sau structura din care provine şeful delegaţiei/participantul, cu avizul structurilor specializate pentru relaţii internaţionale şi afaceri europene sau al persoanelor desemnate să îndeplinească atribuţii specifice activităţilor de relaţii internaţionale şi afaceri europene din cadrul unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI, în cazurile în care competenţa de aprobare aparţine conducătorilor acestora potrivit art. 74.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 77 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (2) Nota privind participarea cuprinde următoarele: a) temeiul în baza căruia se întocmeşte, prin raportare la dispoziţiile alin. (1); b) descrierea activităţii de referinţă, fundamentarea participării la aceasta şi menţiuni cu privire la participarea altor unităţi, instituţii sau structuri MAI, cu indicarea numărului de persoane din MAI care participă; c) calificarea misiunii cu caracter temporar prin raportare la dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare; d) nominalizarea personalului MAI participant la activitatea de referinţă, cu indicarea şefului delegaţiei MAI atunci când aceasta este formată din mai multe persoane; e) elementele de mandat elaborate potrivit art. 62 sau menţiuni cu privire la stadiul elaborării mandatului ori mandatului general potrivit secţiunii a 2-a din cap. V; f) tipul de cheltuieli care se suportă de către MAI sau unităţile, instituţiile ori structurile sale, inclusiv cele necesare pentru emiterea paşapoartelor de serviciu, atunci când este cazul; g) dacă activitatea este prevăzută sau nu în PRIAE aferent, cu indicarea poziţiei din PRIAE pe care o ocupă, respectiv a modalităţii de asigurare a cheltuielilor pentru activităţile neprevăzute în PRIAE;g^1) menţiuni privind obligativitatea deţinerii de către personalul MAI a cardului european de asigurări sociale de sănătate sau a documentului înlocuitor, pentru spaţiile Uniunii Europene, ce vor fi obţinute prin grija structurilor financiare, sau privind asigurările de sănătate valabile, pentru statele non-UE, ce vor fi obţinute prin grija structurilor logistice, conform normelor în vigoare.----------Lit. g^1) a alin. (2) al art. 77 a fost introdusă de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. h) alte informaţii de interes pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii; i) solicitarea aprobării participării la activitatea de referinţă, cu indicarea competenţei de aprobare potrivit art. 72-74. (3) Nota privind participarea este însoţită de următoarele: a) invitaţia partenerului extern, programul activităţii şi traducerea neoficială a acestora în limba română;----------Lit. a) a alin. (3) al art. 77 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. b) atunci când este cazul, documentul în baza căruia se realizează activitatea, dacă nu este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi traducerea acestuia în limba română; c) baza de calcul estimativ; d) abrogată;----------Lit. d) a alin. (3) al art. 77 a fost abrogată de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. e) alte documente din care rezultă necesitatea, utilitatea sau oportunitatea realizării activităţii; f) abrogată;----------Lit. f) a alin. (3) al art. 77 a fost abrogată de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (4) Nota privind participarea se întocmeşte cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de începerea misiunii, excepţiile fiind motivate corespunzător.§.3 Nota privind organizarea în România a activităţilor de relaţii internaţionale sau de afaceri europene  +  Articolul 78 (1) Pentru aprobarea organizării în România a activităţilor de relaţii internaţionale sau de afaceri europene se întocmeşte o notă privind organizarea activităţii de referinţă, denumită în continuare notă privind organizarea activităţii, de către: a) unitatea, instituţia sau structura MAI al cărei personal participă la activitatea de referinţă, în cazurile în care competenţa de aprobare aparţine ministrului afacerilor interne potrivit art. 72 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) sau secretarilor de stat/secretarului general potrivit art. 73;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 78 a fost modificată de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. b) DSGP, în cazul în care activitatea de referinţă este organizată ca urmare a invitării în România a unor demnitari sau funcţionari guvernamentali străini de către ministrul afacerilor interne, secretari de stat, subsecretari de stat, secretarul general sau secretarii generali adjuncţi din cadrul MAI; c) unitatea, instituţia sau structura din care provine şeful delegaţiei/participantul, cu avizul structurilor specializate pentru relaţii internaţionale şi afaceri europene sau al persoanelor desemnate să îndeplinească atribuţii specifice activităţilor de relaţii internaţionale şi afaceri europene din cadrul unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI, în cazurile în care competenţa de aprobare aparţine conducătorilor acestora potrivit art. 74.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 78 a fost modificată de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (2) Nota privind organizarea activităţii cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) temeiul în baza căruia se elaborează, prin raportare la dispoziţiile alin. (1); b) descrierea activităţii şi fundamentarea organizării acesteia; c) nominalizarea personalului MAI participant la activitatea de referinţă, cu indicarea şefului delegaţiei MAI atunci când aceasta este formată din mai multe persoane; d) elementele de mandat al reprezentanţilor MAI, elaborate potrivit art. 62 sau menţiuni cu privire la mandatul ori mandatul general elaborat potrivit secţiunii a 2-a din cap. V; e) tipul de cheltuieli ce se suportă de către MAI sau unităţile, instituţiile sau structurile sale: f) dacă activitatea este prevăzută sau nu în PRIAE aferent, cu indicarea poziţiei din PRIAE pe care o ocupă, respectiv a modalităţii de asigurare a cheltuielilor pentru activităţile neprevăzute; g) alte informaţii de interes pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii; h) solicitarea aprobării participării la activitatea de referinţă, cu indicarea competenţei de aprobare potrivit art. 72-74. (3) Nota privind organizarea activităţii este însoţită cel puţin de următoarele: a) programul activităţii; b) atunci când este cazul, documentul în baza căruia se realizează activitatea, dacă nu este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi traducerea neoficială a acestuia în limba română;----------Lit. b) a alin. (3) al art. 78 a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. c) baza de calcul estimativ; d) alte documente din care rezultă necesitatea, utilitatea sau oportunitatea realizării activităţii; e) abrogată;----------Lit. e) a alin. (3) al art. 78 a fost abrogată de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (4) Dispoziţiile art. 77 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.§.4 Dispoziţii aplicabile pentru avizarea notei privind participarea, a notei privind organizarea activităţii şi a notei de prezentare a memorandumului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 189/2001  +  Articolul 79 (1) Nota privind participarea şi nota privind organizarea activităţii se avizează în prealabil de către: a) secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi de secretarul de stat sau secretarul general coordonator al activităţii unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI din care face parte personalul participant, în cazul în care competenţa de aprobare aparţine ministrului afacerilor interne potrivit art. 72; b) structurile de coordonare, din punctul de vedere al oportunităţii desfăşurării activităţii, potrivit atribuţiilor stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare proprii; c) structurile care au competenţe în domenii precum financiar, logistic, comunicaţii, managementul resurselor umane în funcţie de măsurile necesar a fi realizate pentru desfăşurarea activităţii de referinţă; d) unităţile, instituţiile sau structurile MAI care au reprezentanţi în delegaţie. (2) Nota privind participarea şi nota privind organizarea activităţilor de cooperare operativă nu se supun avizului structurilor de coordonare.----------Alin. (2) al art. 79 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (3) Dispoziţiile alin. (1) lit. b)-d) se aplică şi în cazul notei de prezentare a memorandumului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 189/2001. (4) La momentul avizării notei privind participarea, DAERI informează unităţile, instituţiile sau structurile MAI care participă la activitatea de referinţă cu privire la poziţii ce trebuie respectate în legătură cu anumite state, entităţi statale ori problematici, în funcţie de obiectul activităţii, partenerii străini participanţi sau aspectele comunicate de către MAE. (5) În cazul în care structurile de coordonare avizează negativ nota privind participarea sau nota privind organizarea activităţii, unitatea, instituţia sau structura MAI interesată are obligaţia să o refacă, în termen de două zile lucrătoare de la restituire, ţinând cont de argumentele care însoţesc avizul.  +  Articolul 80 (1) Nota privind participarea se avizează de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, denumită în continuare DGPI, în următoarele situaţii:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 80 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 180 din 22 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Departamentul de informaţii şi protecţie internă" cu sintagma "Direcţia Generală de Protecţie Internă" şi a acronimului "DIPI" cu acronimul "DGPI". a) durata activităţii de referinţă depăşeşte 20 de zile; b) la activitatea de referinţă participă un număr de peste 10 persoane din MAI; c) activitatea de referinţă implică scoaterea din ţară a unor documente de uz intern, de tehnică de calcul şi tehnică specială; d) partenerul străin solicită clauze de confidenţialitate; e) membrii delegaţiei române urmează să se deplaseze în zone cu risc ridicat; f) activităţile de relaţii internaţionale sunt finanţate de către companii sau societăţi comerciale private, altele decât cele care sunt în relaţii contractuale/parteneriale cu MAI, potrivit legislaţiei în vigoare sau parteneriatelor/contractelor anterior încheiate. (2) În situaţia în care la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene desfăşurate în străinătate participă un număr de peste 10 persoane din MAI sau membrii delegaţiei române urmează să se deplaseze în zone cu risc ridicat, DGPI analizează oportunitatea participării unui reprezentant al său la activitatea de referinţă. În cazul în care consideră oportună participarea unui reprezentant, DGPI suportă cheltuielile necesare efectuării deplasării acestuia în străinătate.----------Alin. (2) al art. 80 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 180 din 22 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016, prin înlocuirea acronimului "DIPI" cu acronimul "DGPI". (3) Unitatea, instituţia sau structura MAI care intenţionează să participe la activităţi de relaţii internaţionale sau afaceri europene de tipul celor menţionate la alin. (2) informează DGPI în legătură aceasta, imediat după elaborarea proiectului PRIAE, astfel încât DGPI, în măsura posibilului, să prevadă activitatea în PRIAE aferent.----------Alin. (3) al art. 80 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 180 din 22 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016, prin înlocuirea acronimului "DIPI" cu acronimul "DGPI". (4) În situaţia organizării activităţilor de relaţii internaţionale sau de afaceri europene în România, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării sau de îndată, atunci când necesitatea desfăşurării a survenit într-un interval mai scurt, unităţile, instituţiile sau structurile MAI transmit DGPI date relevante cu privire la organizarea activităţii, dacă la aceasta participă persoane care provin din zone cu risc ridicat sau dacă activitatea este finanţată de către companii sau societăţi comerciale private, altele decât cele care sunt în relaţii contractuale/ parteneriale cu MAI, potrivit legislaţiei în vigoare sau parteneriatelor/contractelor anterior încheiate.----------Alin. (4) al art. 80 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 180 din 22 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016, prin înlocuirea acronimului "DIPI" cu acronimul "DGPI".  +  Articolul 81 (1) Conducătorul unităţii, instituţiei sau structurii MAI avizatoare stabileşte termen de soluţionare a lucrării prin raportare, în principal, la perioada de timp rămasă până la momentul începerii misiunii şi complexitatea documentaţiei prezentate pentru avizare. (2) Unitatea, instituţia sau structura MAI iniţiatoare ia măsurile necesare astfel încât nota privind participarea să fie aprobată cu cel puţin două zile lucrătoare anterioare începerii activităţii. În cazul unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI din aparatul central şi cele ai căror conducători nu au calitatea de ordonator de credite, termenul este de 4 zile lucrătoare. (3) În situaţia în care nota privind participarea nu se aprobă în termenele stabilite la alin. (2), Direcţia generală logistică din cadrul MAI, respectiv structurile logistice din cadrul unităţilor, instituţiilor sau structurilor ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, după caz, nu sunt obligate să pună la dispoziţie biletele de avion necesare deplasării. (4) Dacă nota privind participarea nu se aprobă cel târziu în preziua plecării, activitatea de referinţă nu se execută. (5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (4), activitatea de referinţă se execută dacă aprobarea a fost obţinută în timpul programului de lucru din ziua plecării, iar ora de plecare este după încheierea programului de lucru.  +  Articolul 82 (1) Nota privind participarea, respectiv nota privind organizarea activităţii, aprobată, în original, şi documentaţia aferentă se păstrează la organul financiar al ordonatorului de credite care finanţează activitatea. Dacă activitatea a fost finanţată de mai mulţi ordonatori de credite, nota în original se păstrează la organul financiar al unităţii, instituţiei sau structurii MAI iniţiatoare, celelalte structuri urmând a primi o copie a notei şi, în original, baza de calcul estimativ proprie. (2) Unitatea, instituţia sau structura MAI iniţiatoare transmite în copie nota aprobată către unităţile, instituţiile şi structurile MAI interesate.§.5 Participarea la activităţi de relaţii internaţionale a prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului  +  Articolul 83 (1) Deplasarea în străinătate în interes de serviciu a prefecţilor şi subprefecţilor, precum şi invitarea în România, de către aceste persoane, a unor demnitari sau funcţionari guvernamentali străini se aprobă de către ministrul afacerilor interne, cu avizul secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi al secretarului de stat coordonator.----------Alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (2) În vederea îndeplinirii de către DAERI a formalităţilor administrative prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 189/2001, pentru participarea în străinătate la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene, prefecţii şi subprefecţii transmit acestei structuri invitaţia primită de la partenerul extern, precum şi proiectul de mandat.----------Alin. (2) al art. 83 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (3) Cheltuielile aferente deplasărilor în străinătate se suportă din bugetul instituţiei prefectului trimiţătoare. (4) Primirea de către prefect sau subprefect a reprezentanţilor misiunilor diplomatice acreditate în România, a unor delegaţii formate din reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale străine, ai mediului de afaceri, ai organizaţiilor nonguvernamentale din alte state sau alte asemenea delegaţii se realizează cu obţinerea, în prealabil, a avizului DAERI. (5) Deplasarea în străinătate a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor prefectului se aprobă de către prefect, în limita fondurilor alocate în bugetul instituţiei pentru activităţi de relaţii internaţionale, cu informarea DAERI.  +  Secţiunea a 3-a Pregătirea participării la activităţi de relaţii internaţionale şi de afaceri europene  +  Articolul 84 (1) Pregătirea contrainformativă a personalului care participă la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene este asigurată de către DGPI, la solicitarea conducătorilor unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI, ori din proprie iniţiativă, în funcţie de particularităţile activităţilor ce urmează a fi derulate*).----------Alin. (1) al art. 84 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 180 din 22 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016, prin înlocuirea acronimului "DIPI" cu acronimul "DGPI". (2) În cazul unor probleme sensibile, conducătorii unităţilor, instituţiilor şi structurilor MAI pot organiza şedinţe cu personalul nominalizat să participe la activitatea de referinţă înainte de începerea acesteia, în vederea instruirii cu privire la conţinutul mandatului.  +  Articolul 85Abrogat.----------Art. 85 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Articolul 86În cazul misiunilor de evaluare Schengen organizate de Comisia Europeană şi a celor de evaluare Schengen a României, nominalizarea personalului MAI care participă la acestea se realizează de către Direcţia Schengen din cadrul MAI.  +  Articolul 87Paşapoartele diplomatice şi cele de serviciu, precum şi vizele necesare deplasării în străinătate se asigură prin grija DSGP.  +  Secţiunea a 4-a Răspunderea pentru realizarea activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene  +  Articolul 88 (1) Conducerea unităţilor, instituţiilor şi structurilor MAI răspunde de realizarea activităţilor de relaţii internaţionale şi afaceri europene pe care le desfăşoară. (2) Membrii delegaţiilor MAI sunt obligaţi să respecte mandatul aprobat pentru activitatea la care participă, precum şi normele de conduită stabilite prin dispoziţia secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene. (3) Personalul MAI care participă la activităţi de relaţii internaţionale şi de afaceri europene este obligat să informeze în cel mai scurt timp conducerea unităţii, instituţiei sau structurii MAI din care face parte cu privire la producerea unor evenimente de natură să afecteze misiunile, patrimoniul, personalul şi informaţiile clasificate ale MAI. (4) Unitatea, instituţia sau structura MAI vizată la alin. (3) asigură de îndată informarea persoanei care a aprobat activitatea de referinţă, potrivit normelor de competenţă prevăzute la art. 72 şi 73, precum şi a DGPI şi a DAERI*).----------Alin. (4) al art. 88 a fost modificat a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 180 din 22 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016, prin înlocuirea acronimului "DIPI" cu acronimul "DGPI".  +  Secţiunea a 5-a Obligaţiile şi drepturile personalului MAI participant la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene desfăşurate în străinătate, după finalizarea activităţii  +  Articolul 89 (1) Personalul MAI care a participat la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene în străinătate are următoarele obligaţii la întoarcerea în ţară: a) să justifice avansul pentru cheltuieli de deplasare în interesul serviciului şi să depună la casierie sumele necheltuite din avansurile acordate, cel mai târziu în cursul zilei lucrătoare următoare întoarcerii din misiune. În situaţia în care nu este necesară depunerea la casierie a unor sume necheltuite, justificarea avansului se face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la întoarcerea din misiune, exclusiv ziua sosirii; b) să predea paşaportul de serviciu la DSGP în termen de 5 zile de la întoarcerea dintr-o misiune în care a fost necesară utilizarea acestuia. (2) În cazul acţiunilor care se derulează succesiv, fără prezentarea la locul de muncă, obligaţiile stabilite la alin. (1) se execută în prima zi lucrătoare ulterioară încheierii activităţilor respective. (3) În situaţia participării la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene în străinătate care presupun desfăşurarea în mod neîntreruptă a mai multor zile de misiuni sau acţiuni, personalului MAI i se asigură o zi de odihnă pentru fiecare 3 zile efectuate, la care se adaugă numărul zilelor de odihnă legale neefectuate în perioada desfăşurării activităţii. Zilele de odihnă pot fi efectuate imediat după încheierea activităţii sau ulterior, pe baza unui raport scris, aprobat de conducătorul unităţii din care face parte persoana în cauză.  +  Secţiunea a 6-a Rezultatele activităţii de relaţii internaţionale  +  Articolul 90 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea activităţii de referinţă se întocmeşte raportul privind rezultatele activităţii, denumit în continuare raport, care se supune aprobării potrivit normelor de competenţă prevăzute la art. 72-74, aplicate notei prin care s-a aprobat organizarea sau participarea la activitatea de referinţă, de către: a) unitatea, instituţia sau structura MAI al cărei personal a participat la activitatea de referinţă, în cazurile în care competenţa de aprobare aparţine ministrului afacerilor interne potrivit art. 72 alin. (1) lit. b), c) d) şi e) sau secretarilor de stat/secretarului general potrivit art. 73;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 90 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. b) DAERI, în cazul în care la activitatea de referinţă a participat secretarul general sau secretarii generali adjuncţi din MAI; c) personalul din cabinetele demnitarilor din cadrul MAI care a participat la activitatea de referinţă; d) unitatea, instituţia sau structura din care provine şeful delegaţiei/participantul, cu avizul structurilor specializate pentru relaţii internaţionale şi afaceri europene sau persoanelor desemnate să îndeplinească atribuţii specifice activităţilor de relaţii internaţionale şi afaceri europene din cadrul unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI, în cazurile în care competenţa de aprobare aparţine conducătorilor acestora potrivit art. 74.----------Lit. d) a alin. (1) al art. 90 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (2) Raportul cuprinde în mod sintetic următoarele: a) descrierea activităţilor realizate; b) prezentarea contactelor stabilite şi reacţiile partenerilor; c) rezultatele concrete obţinute; d) aspectele cu impact asupra activităţii propriei unităţi, instituţii sau structuri, inclusiv inventarul documentaţiei obţinute; e) concluzii şi propuneri de valorificare a rezultatelor acţiunii, cu indicarea responsabilităţilor şi a termenelor de realizare a măsurilor propuse. (3) În situaţii deosebite, aspectele de interes se prezintă pe larg în anexe la raport, care fac parte integrantă din acesta. (4) La raport se anexează, în mod obligatoriu, o copie a notei privind participarea sau a notei privind organizarea activităţii, după caz, aprobată. (5) Raportul se avizează de către: a) secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi de secretarul de stat sau secretarul general coordonator al activităţii unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI din care face parte personalul participant, în cazul în care competenţa de aprobare aparţine ministrului afacerilor interne potrivit art. 72; b) structura de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte activitatea de referinţă; c) alte unităţi, instituţii sau structuri MAI în cazul în care realizarea măsurilor propuse în raport implică participarea acestora. (6) Rapoartele nu se supun avizului structurilor de coordonare în cazul activităţilor de cooperare operativă.----------Alin. (6) al art. 90 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (7) În cazul în care structurile de coordonare avizează negativ raportul, unitatea, instituţia sau structura MAI interesată are obligaţia să îl refacă, în termen de două zile lucrătoare de la restituire, ţinând cont de argumentele care însoţesc avizul.  +  Articolul 91Documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 189/2001prin care se consemnează rezultatele deplasării în străinătate a ministrului afacerilor interne, a secretarilor de stat sau a subsecretarilor de stat din MAI, a prefecţilor şi subprefecţilor, precum şi documentele prin care se consemnează rezultatele activităţilor organizate ca urmare a invitării în România a unor demnitari sau funcţionari guvernamentali străini de către ministrul afacerilor interne, secretari de stat sau subsecretari de stat din cadrul MAI, precum şi de către prefecţi şi subprefecţi se întocmesc prin grija DAERI.----------Art. 91 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Articolul 92 (1) În cazul prefecţilor şi subprefecţilor, informarea prevăzută la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 189/2001se prezintă ministrului afacerilor interne, cu avizul secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi al secretarului de stat coordonator.----------Alin. (1) al art. 92 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 92 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (3) Rezultatele deplasării în străinătate a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor prefectului se aprobă de către prefect. (4) Semestrial, instituţiile prefectului transmit la DAERI informări cu privire la activităţile de relaţii internaţionale desfăşurate.  +  Articolul 93În situaţia producerii unor evenimente de natură să afecteze misiunile, patrimoniul, personalul şi informaţiile clasificate ale MAI, unităţile, instituţiile şi structurile MAI au obligaţia de a transmite DGPI în maximum 5 zile de la încheierea activităţilor de relaţii internaţionale sau afaceri europene rezultatele activităţilor de referinţă şi informaţiile deţinute în legătură cu evenimentele produse.----------Art. 93 a fost modificat a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 180 din 22 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016, prin înlocuirea acronimului "DIPI" cu acronimul "DGPI".  +  Secţiunea a 7-a Primirea personalului străin acreditat în România  +  Articolul 94 (1) Prevederile cuprinse în secţiunile 1, 2 şi 6 ale prezentului capitol nu se aplică pentru realizarea, la sediul unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI, a unor întâlniri profesionale cu diplomaţi, ataşaţi de afaceri interne, ofiţeri de legătură sau alţi delegaţi străini acreditaţi în România.----------Alin. (1) al art. 94 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.(1^1) Prevederile cuprinse în secţiunea 1 a prezentului capitol sunt aplicabile în cazul delegaţiilor străine care se află în România la invitaţia altei instituţii sau autorităţi publice, pentru care s-a convenit includerea în programul vizitei a unor întâlniri cu reprezentanţi ai MAI.----------Alin. (1^1) al art. 94 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (2) Primirea la sediul unităţilor, instituţiilor şi structurilor MAI a ataşaţilor de afaceri interne, ofiţerilor de legătură sau altor delegaţi străini acreditaţi în România, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (3), se aprobă şi se realizează potrivit procedurilor stabilite la nivelul fiecărei unităţi, instituţii sau structuri a MAI. (3) Primirea şefului misiunii diplomatice sau similare la nivelul unităţilor, instituţiilor şi structurilor MAI se aprobă în scris de secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi de secretarul de stat/secretarul general coordonator al activităţii unităţii, instituţiei sau structurii respective, potrivit normelor privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul MAI, cu avizul DAERI. În situaţia în care, din motive de operativitate, nu există timpul necesar obţinerii aprobării scrise menţionate anterior, se va proceda la obţinerea aprobării verbale din partea secretarului de stat/secretarului general coordonator, urmând ca rezultatele întrevederii să fie prezentate în nota de convorbiri menţionată la art. 95 alin. (3). În cazul primirii la nivelul conducerii MAI, activitatea se aprobă de ministrul afacerilor interne.----------Alin. (3) al art. 94 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (4) Nota pentru aprobarea primirii potrivit alin. (3) se întocmeşte de către unitatea, instituţia sau structura MAI interesată, iar în cazul primirii la nivelul conducerii MAI de către DSGP.----------Alin. (4) al art. 94 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (5) Unitatea, instituţia sau structura MAI competentă potrivit alin. (4) să întocmească nota pentru aprobarea primirii informează DGPI cu privire la activitatea ce urmează a fi desfăşurată, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării acesteia sau în cel mai scurt timp, atunci când necesitatea desfăşurării activităţii a survenit într-un interval mai scurt*).----------Alin. (5) al art. 94 a fost modificat a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 180 din 22 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016, prin înlocuirea acronimului "DIPI" cu acronimul "DGPI".  +  Articolul 95 (1) În cazul primirii unor diplomaţi, ataşaţi de afaceri interne, ofiţeri de legătură sau alţi delegaţi străini acreditaţi în România, precum a membrilor unei delegaţii străine care se află în România la invitaţia altei instituţii sau autorităţi publice, potrivit art. 94, precum şi după realizarea oricărui contact profesional relevant cu aceştia, se procedează la redactarea notei de convorbiri care se prezintă spre aprobare, în termen de trei zile lucrătoare, conducerii MAI, conform alin. (2) şi (3), de către conducătorul unităţii, instituţiei ori structurii MAI care a primit delegaţia sau a realizat contactul.----------Alin. (1) al art. 95 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 94 alin. (2) şi în cazul în care activitatea prezintă interes pe componenta relaţiilor internaţionale şi al afacerilor europene, nota de convorbiri se prezintă, cu avizul DAERI, secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene.----------Alin. (2) al art. 95 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (3) Pentru situaţiile prevăzute la art. 94 alin. (3), nota de convorbiri se prezintă secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi secretarului de stat/secretarului general coordonator al activităţii unităţii, instituţiei sau structurii respective, potrivit normelor privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul MAI şi cu avizul DAERI. În cazul primirilor la nivelul conducerii MAI, nota de convorbiri se prezintă ministrului afacerilor interne.----------Alin. (3) al art. 95 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (4) În situaţia realizării unor contacte în contextul activităţilor de cooperare operativă sunt aplicabile procedurile de raportare specifice activităţii desfăşurate. (5) În cazul delegaţiilor străine care se află în România la invitaţia altei instituţii sau autorităţi publice, pentru care s-a convenit includerea în programul vizitei a unor întâlniri cu reprezentanţi ai MAI, nota de convorbiri respectă nivelul de aprobare potrivit secţiunii 1 a prezentului capitol, având avizul DAERI.----------Alin. (5) al art. 95 a fost introdus de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Secţiunea a 8-a Participarea la activităţi protocolare  +  Articolul 96 (1) Participarea la activităţile protocolare organizate de reprezentanţe diplomatice acreditate în România se face pe baza invitaţiilor primite prin DSGP sau direct. (2) În cazul în care invitaţiile au fost primite direct de personalul MAI, cu excepţia conducerii ministerului, participarea la activitatea protocolară se aprobă de către şeful direct. (3) Pentru conducătorii unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI, participarea la activitatea protocolară se aprobă de către secretarul de stat sau secretarul general coordonator.  +  Secţiunea a 9-a Coordonarea participării MAI la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene  +  Articolul 97 (1) MAI asigură reprezentarea la activităţi de afaceri europene, în domeniul propriu de competenţă, potrivit calendarului Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene şi convocărilor primite. (2) Participarea la activităţile prevăzute la alin. (1) este coordonată la nivelul MAI de către structurile de coordonare, potrivit atribuţiilor stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora, cu implicarea unităţilor, instituţiilor şi structurilor MAI cu atribuţii directe asupra problematicii acoperite de respectivul grup sau comitet. (3) Fiecare grup de lucru la nivel tehnic este în responsabilitatea unei unităţi, instituţii sau structuri MAI cu atribuţii în domeniul care face obiectul dezbaterii sau negocierii, desemnate prin dispoziţie a secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene. (4) Raportul cu rezultatele activităţilor prevăzute la alin. (3) şi minuta aferentă se întocmesc de către participant în două zile lucrătoare de la întoarcerea din misiune, iar dacă participantul nu este reprezentant al structurii de coordonare, raportul şi minuta se elaborează şi se transmit către aceasta în acelaşi termen. (5) Reprezentanţii MAI în cadrul comitetelor prevăzute la art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 379/2013, respectiv în cadrul consiliilor de conducere ale agenţiilor europene sunt desemnaţi după cum urmează: a) de către ministrul afacerilor interne în cazul secretarilor de stat; b) de către secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene în cazul altor persoane.----------Alin. (5) al art. 97 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (6) Raportul cu rezultatele activităţilor realizate în cadrul comitetelor şi consiliilor prevăzute la alin. (5) şi minuta aferentă se întocmesc de către participant în două zile lucrătoare de la întoarcerea din misiune, iar, dacă participantul nu este reprezentant al structurii de coordonare, raportul şi minuta se elaborează şi se transmit către aceasta în acelaşi termen. (7) Structurile de coordonare stabilesc oportunitatea participării şi numărul reprezentanţilor unităţilor, instituţiilor şi structurilor MAI la activităţi de afaceri europene, în funcţie de agenda acestora şi de elementele de intervenţie propuse prin proiectul de mandat, raportat la obiectivele şi interesele României cu privire la respectivul dosar sau problematica supusă evaluărilor şi discuţiilor la nivelul Uniunii Europene. (8) Structurile de coordonare remit minuta către coordonatorul naţional pe problematica afacerilor europene.  +  Secţiunea a 10-a Participarea personalului MAI la activităţi sportive, culturale sau cu caracter comercial----------Secţ. a 10-a a cap. VII a fost introdusă de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Articolul 97^1 (1) Personalul unităţilor, instituţiilor sau structurilor din aparatul central al MAI şi al celor prevăzute în anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror conducători nu au calitatea de ordonator de credite, participă la activităţi sportive, culturale sau cu caracter comercial potrivit procedurii stabilite prin dispoziţie a secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene. (2) Personalul unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI, ai căror conducători au calitatea de ordonator secundar de credite sau de ordonator terţiar de credite aflat în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, precum şi cel al unităţilor subordonate acestora participă la activităţi sportive, culturale sau cu caracter comercial potrivit procedurilor stabilite prin dispoziţiile respectivilor conducători. (3) Procedurile prevăzute la alin. (1) şi (2) stabilesc cel puţin următoarele: a) competenţa de aprobare a participării personalului MAI la activităţi sportive, culturale sau cu caracter comercial; b) formalităţile administrative pentru participarea personalului MAI la activităţi sportive, culturale sau cu caracter comercial; c) pregătirea participării personalului MAI la activităţi sportive, culturale sau cu caracter comercial; d) rezultatele participării personalului MAI la activităţi sportive, culturale sau cu caracter comercial. (4) Dispoziţiile art. 88 şi 89 se aplică în mod corespunzător în raport cu participarea personalului MAI la activităţi sportive, culturale sau cu caracter comercial.----------Art. 97^1 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Capitolul VII Analiza activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene  +  Articolul 98 (1) Semestrial sau la cererea structurilor de coordonare, unităţile, instituţiile şi structurile MAI analizează stadiul realizării activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene, perspectivele derulării acestora, evoluţiile înregistrate pe plan internaţional sau intern, în domeniul lor de competenţă, precum şi eficienţa acestor activităţi, inclusiv modul de valorificare a materialelor obţinute. (2) Concluziile acestor analize se comunică structurilor de coordonare până la sfârşitul primei luni din semestrul următor sau la data solicitată de acestea. (3) Unităţile, instituţiile şi structurile MAI întocmesc şi actualizează permanent, potrivit machetei prevăzute în anexa nr. 3, situaţia cu rezultatele tuturor activităţilor de relaţii internaţionale şi afaceri europene desfăşurate, pe care o transmit la DAERI, la cerere.----------Alin. (3) al art. 98 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 99 (1) Procedurile de aprobare a participării personalului MAI la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene demarate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se continuă cu aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare la momentul demarării acestora. (2) Activităţile de relaţii internaţionale şi afaceri europene aprobate şi nerealizate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin sunt duse la îndeplinire conform dispoziţiilor în temeiul cărora au fost aprobate. (3) Raportul cuprinzând rezultatele activităţilor de relaţii internaţionale sau de afaceri europene aprobate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se întocmeşte şi se aprobă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la momentul aprobării participării la respectiva activitate.  +  Articolul 100Abrogat.----------Art. 100 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Articolul 101 (1) Secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene stabileşte, prin dispoziţie: a) normele de conduită a personalului MAI care participă în străinătate sau în ţară la activităţi de relaţii internaţionale şi afaceri europene, la propunerea structurilor de coordonare; b) procedura privind gestionarea informaţiilor, elaborarea proiectelor de mandat, mandat general şi a elementelor de detaliere, precum şi reprezentarea MAI în cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene şi ale Comisiei Europene, la propunerea structurilor de coordonare;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 101 a fost modificată de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. c) procedura privind evaluarea de impact a proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, la propunerea structurilor de coordonare, avizată de DGJ şi de Unitatea de Politici Publice. d) procedura privind participarea la activităţi sportive, culturale sau cu caracter comercial a personalului unităţilor, instituţiilor sau structurilor din aparatul central al MAI şi al celor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror conducători nu au calitatea de ordonator de credite, la propunerea DAERI.----------Lit. d) a alin. (1) al art. 101 a fost introdusă de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (2) Directorul DAERI stabileşte, prin dispoziţie, modelul notei privind participarea, al notei privind organizarea şi al bazelor de calcul estimativ aferente acestora.----------Alin. (2) al art. 101 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (3) Directorul Direcţiei medicale din cadrul MAI stabileşte, prin dispoziţie, procedura privind condiţiile şi activităţile medicale care se realizează cu ocazia plecării, pe timpul şi la revenirea din misiuni desfăşurate în străinătate, care se circumscriu prezentului ordin.(3^1) Fiecare conducător al unei unităţi, instituţii sau structuri MAI care are calitatea de ordonator secundar de credite sau de ordonator terţiar de credite aflat în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite stabileşte, prin dispoziţie, procedura privind participarea personalului propriu şi al unităţilor subordonate la activităţi sportive, culturale sau cu caracter comercial.----------Alin. (3^1) al art. 101 a fost introdus de pct. 54 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 101 a fost abrogat de pct. 55 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016.  +  Articolul 102Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 103 (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 8 februarie 2016.----------Termenul prevăzut la alin. (1) al art. 103 a fost prorogat de art. I din ORDINUL nr. 154 din 7 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 7 decembrie 2015. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 103 a fost abrogat de pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016. (3) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.120/2006 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale*) se abrogă. Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.120/2006 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
   +  Articolul 104Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea
  Bucureşti, 6 noiembrie 2015.Nr. 143.  +  Anexa 1METODOLOGIE 06/11/2015  +  Anexa 2SITUAŢIA CENTRALIZATOAREa acţiunilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europeneşi a cheltuielilor efectuate în cursul anului*Font 7*                                                                                     - în echivalent euro/lei -┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐│ Planificate iniţial │ Nou-survenite │ Total aprobate │ Realizate │ Nerealizate │├──────────┬───────────┼──────────┬───────────┼──────────┬───────────┼──────────┬───────────┼──────────┬───────────┤│Deplasări │Cheltuieli │Deplasări │Cheltuieli │Deplasări │Cheltuieli │Deplasări │Cheltuieli │Deplasări │Cheltuieli │├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘Se va înscrie valoarea totală în lei, din care suma în valută, convertită în echivalent euro la cursul zilei (când s-a încheiat sau anulat acţiunea).*Font 7*                                                                                                   - în lei -┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐│ Planificate iniţial │ Nou-survenite │ Total aprobate │ Realizate │ Nerealizate │├──────────┬───────────┼──────────┬───────────┼──────────┬───────────┼──────────┬───────────┼──────────┬───────────┤│ Primiri │Cheltuieli │ Primiri │Cheltuieli │ Primiri │Cheltuieli │ Primiri │Cheltuieli │ Primiri │Cheltuieli │├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘TABELcu acţiunile nou-survenite în cursul anului*Font 9*┌────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────┐│Nr. │ │ Locul şi perioada │ Cine a condus delegaţia şi │ ││crt.│ Denumirea acţiunii │ de desfăşurare │ numărul de participanţi │ Aprobarea │├────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │└────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────┘TABELcuprinzând acţiunile din Planul de relaţii internaţionale şiafaceri europene al Ministerului Afacerilor Interne care nu s-au executat┌────┬─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │ │ │ ││crt.│ Poziţia din plan │ Motivul neexecutării │ Observaţii │├────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa 3MACHETAprivind principalele rezultate ale activităţilorde relaţii internaţionale┌────┬──────────────────┬─────────────────┬────────────┬──────────────────────┐│Nr. │Denumirea acţiunii│Locul şi perioada│Participanţi│ Principalele aspecte ││crt.│ │ de desfăşurare │ │ rezultate │├────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────────┴────────────┴──────────────────────┘----------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 20 din 4 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016 conform modificării aduse de pct. 63 al art. I din acelaşi act normativ.-----