LEGE nr. 225 din 17 noiembrie 2016 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006(actualizată până la data de 22 decembrie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;".2. La articolul 1 alineatul (2), litera g) se abrogă.3. La articolul 1, litera h) a alineatului (2), alineatul (3), partea introductivă şi literele h)-j) şi l) ale alineatului (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"h) transportul public local de călători. (3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciilor comunitare de utilităţi publice prevăzute la alin. (2), înfiinţate, organizate şi furnizate/prestate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, în condiţiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale. (4) Serviciile de utilităţi publice fac obiectul unor obligaţii specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calităţii siguranţei şi accesibilităţii, egalităţii de tratament, promovării accesului universal şi a drepturilor utilizatorilor şi au următoarele particularităţi: h) sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale; i) sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă în condiţii care să le permită să îşi îndeplinească misiunile şi obligaţiile specifice de serviciu public; j) modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale;................................................................... l) recuperarea costurilor de exploatare şi de investiţie se face prin preţuri şi tarife sau taxe şi, după caz, din alocaţii bugetare. Măsura poate implica elemente de natura ajutorului de stat, situaţie în care autorităţile administraţiei publice locale solicită avizul Consiliului Concurenţei."4. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) asociaţie de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice - asociaţia de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice furnizate/prestate pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii;".5. La articolul 2, litera c) se abrogă.6. La articolul 2, literele e), g), h), j), k), o) - r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice - acţiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, în condiţiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activităţi de utilităţi publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activităţii, punerea la dispoziţie a sistemului de utilităţi publice aferent serviciului/activităţii delegat/delegate, precum şi dreptul şi obligaţia operatorului de a administra şi exploata sistemul de utilităţi publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuată şi de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea;.................................................................. g) operator de servicii de utilităţi publice, denumit şi operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condiţiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilităţi publice sau a uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice; h) operator regional - operatorul societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice. Operatorul regional asigură furnizarea/prestarea serviciului/activităţii de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, precum şi implementarea programelor de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activităţi, realizate în comun în cadrul asociaţiei. Operatorul regional se înfiinţează în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, fie prin înfiinţarea unei noi societăţi, fie prin participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii existenţi deţinut de o unitate administrativ-teritorială membră a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;....................................................................... j) sistem de utilităţi publice - ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări funcţionale, specific unui serviciu de utilităţi publice, prin ale cărui exploatare şi funcţionare se asigură furnizarea/prestarea serviciului; bunurile ce compun sistemele de utilităţi publice fac parte din domeniului public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt supuse regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii; k) infrastructură tehnico-edilitară - ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice;....................................................................... o) stabilirea preţurilor şi tarifelor - operaţiunea de stabilire a structurii şi nivelurilor preţurilor şi tarifelor iniţiale, după caz, pentru serviciile de utilităţi publice, pe baza metodologiei de calcul al preţurilor şi tarifelor, elaborată şi aprobată de autoritatea de reglementare competentă; p) ajustarea preţurilor şi tarifelor - operaţiunea de corelare a nivelurilor preţurilor şi tarifelor stabilite anterior, cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie, pe baza metodologiei de calcul al nivelului preţurilor şi tarifelor existente, elaborată şi aprobată de autoritatea de reglementare competentă; r) modificarea preţurilor şi tarifelor - operaţiunea de corelare a nivelurilor preţurilor şi tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în situaţiile în care intervin schimbări în structura costurilor care conduc la recalcularea preţurilor şi tarifelor, pe baza metodologiei de calcul al structurii şi nivelului preţurilor şi tarifelor existente, elaborată şi aprobată de autoritatea de reglementare competentă;".7. La articolul 2, după litera s) se introduc patru noi litere, literele t)-w), cu următorul cuprins:"t) compensaţie pentru obligaţia de serviciu public - orice beneficiu, în special financiar, acordat operatorilor direct sau indirect din resurse de stat în perioada de punere în aplicare a unei/unor obligaţii de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligaţii de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil. În sensul prezentei definiţii, resursele de stat sunt cele prevăzute la punctul 3.2. - Resurse de stat din Comunicarea Comisiei Europene 2016/C 262/01 privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; u) colectivitate locală - totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială; v) obligaţie de serviciu public - orice cerinţă specifică stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară în baza mandatului primit, pentru a asigura furnizarea/prestarea serviciului de utilităţi publice, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi remunerat corespunzător; w) legi speciale - legile care reglementează serviciile de utilităţi publice enumerate la art. 1 alin. (2)."8. La articolul 3, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.................................................................... (3) Detalierea organizării, dezvoltării, finanţării, funcţionării şi gestionării fiecărui serviciu de utilităţi publice se face prin legi speciale, prin norme şi reglementări sectoriale adoptate prin hotărâri ale Guvernului, şi prin ordine ale autorităţilor de reglementare competente, precum şi prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale."9. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Sistemele de utilităţi publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale."10. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În vederea identificării, înregistrării, descrierii şi reprezentării pe planuri topografice şi/sau cadastrale, precum şi pe planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, informaţiile privind utilităţile publice se determină la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, în format digital raportat la sistemul de proiecţie stereografică 1970. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a realiza setul de date spaţiale, definit conform dispoziţiilor art. 3 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată. (3) Autorităţile administraţiei publice locale realizează setul de date spaţiale, din cadrul temei III.6. Servicii de utilităţi publice şi alte servicii publice, prevăzută în anexa nr. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată, până la data de 31 decembrie 2020, astfel: a) prin conversia planurilor ce conţin informaţiile privind utilităţile publice din format analogic în format digital, în sistem de coordonate Stereografic 1970, până la data de 31 decembrie 2018; b) prin măsurători topografice, pentru informaţiile ce nu vor fi recuperate prin conversia prevăzută la lit. a), până la data de 31 decembrie 2020. (4) La solicitarea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiile publice/private pun la dispoziţia acesteia, cu titlu gratuit, până la data de 30 iunie 2017, planurile aferente sistemelor de utilităţi publice realizate înainte de anul 1990, în vederea realizării setului de date spaţiale prevăzut la alin. (3) lit. a). (5) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară elaborează şi aprobă prin ordin al directorului general normele tehnice privind realizarea setului de date spaţiale, prevăzut la alin. (3). (6) Setul de date spaţiale prevăzut la alin. (2) se realizează cu respectarea prevederilor art. 10 pct. 6 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice, precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora. Operatorii serviciilor de utilităţi publice acordă suport tehnic autorităţilor administraţiei publice locale în realizarea setului de date spaţiale şi asigură accesul în instalaţii al persoanelor care execută aceste lucrări. (7) În termen de 30 de zile de la realizarea setului de date spaţiale şi servicii prevăzut alin. (2) şi (3), autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să permită, cu titlu gratuit, accesul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la baza de date, precum şi la modificările/actualizările ulterioare, ori de câte ori intervin extinderi sau reconfigurări ale sistemelor de utilităţi publice, în vederea publicării acestora pe geoportalul Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale al României. (8) Autorităţile administraţiei publice locale care nu au realizat setul de date spaţiale prevăzut la alin. (2) au obligaţia să prevadă în bugetele locale sumele necesare contractării serviciilor pentru realizarea setului de date şi să contracteze aceste servicii până la sfârşitul anului 2017. (9) În situaţia prevăzută la alin. (8), autorităţile administraţiei publice locale impun, prin caietul de sarcini al procedurii competitive de atribuire a contractelor de servicii pentru cartografierea sistemelor de utilităţi publice, obligaţia persoanelor autorizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară de a realiza seturile de date spaţiale astfel încât, prin conectarea acestora la geoportalul Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale al României, să fie respectate prevederile alin. (6). (10) Dreptul de trecere pentru utilităţile publice asupra terenurilor aparţinând proprietăţilor publice şi private afectate de lucrări de înfiinţare şi extindere, respectiv de lucrări de reabilitare, modernizare, înlocuire şi exploatare a sistemelor de utilităţi publice existente, se exercită pe toată durata existenţei acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel: a) cu titlu gratuit, în cazul terenurilor aparţinând proprietăţii publice sau private a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv asupra terenurilor care fac parte din fondul forestier naţional, prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, afectate de lucrările de înfiinţare şi extindere şi de lucrările de reabilitare, modernizare, înlocuire, întreţinere şi exploatare a sistemelor de utilităţi publice existente; b) cu justă despăgubire, în cazul terenurilor aparţinând unor persoane fizice sau juridice de drept privat afectate de lucrările de modernizare, înlocuire, reabilitare, înfiinţare şi extindere a sistemelor de utilităţi publice existente. (11) În cazul în care în timpul lucrărilor de intervenţie se produc pagube, operatorii au obligaţia să plătească aceste despăgubiri. Cuantumul despăgubirilor se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu ajung la un acord, prin hotărâre judecătorească. (12) În exercitarea dreptului de trecere pentru utilităţile publice prevăzut la alin. (10) executanţii au şi următoarele drepturi: a) să depoziteze temporar pe terenurile necesare executării lucrărilor, echipamente, utilaje, instalaţii şi construcţii auxiliare; b) să desfiinţeze/restrângă, după caz, culturi, plantaţii sau alte asemenea existente, în măsura absolut necesară executării lucrărilor şi cu acordul prealabil al proprietarului."11. La articolul 6, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Serviciile de utilităţi publice se organizează şi funcţionează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administraţia publică locală, descentralizarea administrativă şi financiară, dezvoltarea regională, finanţele publice locale şi cu respectarea principiilor:".12. La articolul 7, partea introductivă şi literele b)-d) ale alineatului (1) şi partea introductivă şi literele a) şi c) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să asigure îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public definite potrivit următoarelor exigenţe/cerinţe fundamentale, şi anume:..................................................................... b) continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ; c) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor; d) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public;..................................................................... (2) Organizarea, furnizarea/prestarea şi gestionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să asigure: a) satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor;..................................................................... c) protecţia utilizatorilor;".13. La articolul 8, alineatul (1) şi partea introductivă şi litera c) ale alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice................................................................... (3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:.................................................................. c) asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale în scopul înfiinţării, organizării, gestionării şi exploatării în interes comun a unor servicii de utilităţi publice, inclusiv pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de utilităţi publice;".14. La articolul 8 alineatul (3), după litera d)se introduc două noi litere, literele d^1) şi d^2), cu următorul cuprins:"d^1) aprobarea documentaţiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;d^2) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;".15. La articolul 8 alineatul (3), literele e), g), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;..................................................................... g) contractarea sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în condiţiile legii, în numele unităţii administrativ-teritoriale, pentru finanţarea programelor de investiţii în vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor publice. În cazul în care, prin contractul de delegare a gestiunii, operatorul are obligaţia de a realiza investiţii în infrastructura publică, contractarea sau garantarea unor împrumuturi de către autoritatea administraţiei publice locale, în favoarea operatorului, poate implica elemente de ajutor de stat, iar punerea în aplicare a măsurii în cauză se realizează cu respectarea reglementărilor naţionale şi comunitare în domeniu;..................................................................... j) stabilirea şi aprobarea anuală a taxelor pentru finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, în situaţiile prevăzute de legile speciale; k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;".16. La articolul 8, alineatul (4) se abrogă.17. La articolul 9, partea introductivă şi literele a) şi h) ale alineatului (1) şi litera g) a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice şi utilizatori, stabilite pe baza prevederilor prezentei legi, sunt raporturi juridice de natură administrativă, supuse normelor juridice de drept public. Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de utilizatorii serviciilor de utilităţi publice: a) să asigure gestionarea serviciilor de utilităţi publice astfel încât să fie respectate obligaţiile specifice de serviciu public;.................................................................... h) să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor stabilite în sarcina operatorilor, inclusiv cele asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea dispoziţiilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciilor, realizarea investiţiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii în sarcina operatorului, de asigurare a protecţiei mediului şi a domeniului public, asigurare a protecţiei utilizatorilor;...................................................................... g) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator;".18. La articolul 9 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) să rezilieze contractele de delegare a gestiunii în condiţiile şi situaţiile prevăzute de clauzele contractuale."19. La articolul 10, alineatele (1), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, pot să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi înfiinţarea, modernizarea, reabilitarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente................................................................... (4) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziţie sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de utilităţi publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale privind mandatarea şi actele juridice de constituire a oricărei asociaţii trebuie să conţină prevederi detaliate şi complete privind condiţiile de exercitare de către aceasta a mandatului special încredinţat. (5) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d^1), d^2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (5) şi art. 32 alin. (4) este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei."20. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale nu se pronunţă asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unităţile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atribuţiilor lor."21. La articolul 10, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:"(11) Unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice care au delegat împreună gestiunea de utilităţi publice către acelaşi operator/operator regional se pot retrage din asociaţie înainte de data expirării contractelor de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majorităţii celorlalte unităţi administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale acestora, precum şi cu acordul scris al entităţilor finanţatoare, în situaţia în care beneficiază de proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene, şi numai după plata despăgubirilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciilor sau, după caz, în statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice."22. La articolul 11 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) adoptarea şi implementarea măsurilor având ca obiectiv respectarea angajamentelor României vizând domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii Europene în domeniu şi eliminarea disparităţilor economico-sociale ce rezultă dintre România şi celelalte state membre;".23. La articolul 11 alineatul (4), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) promovarea colaborării, sub diferite forme, dintre autorităţile administraţiei publice locale şi sectorul privat pentru finanţarea înfiinţării, dezvoltării, modernizării şi exploatării unor servicii de utilităţi publice, respectiv a bunurilor ce compun sistemele de utilităţi publice aferente acestora;".24. La articolul 11, alineatele (5) - (7) se abrogă.25. La articolul 12, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) realizează, în colaborare cu alte autorităţi competente, sistemul indicatorilor de performanţă ai serviciilor de utilităţi publice, care să permită analiza sistemică şi comparativă a costurilor, prin raportare la o întreprindere tipică, bine gestionată şi dotată corespunzător cu resursele necesare îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public;".26. La articolul 13 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) alimentarea cu apă şi canalizarea;".27. La articolul 13 alineatul (2), literele b), c), d) şi g) se abrogă.28. La articolul 13, litera h) a alineatului (2) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"h) transport public local de călători, conform competenţelor acordate prin legea specială................................................................ (5) A.R.R. este autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de transport public local de călători potrivit competenţelor acordate prin legea specială."29. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) A.N.R.S.C. este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, având ca obiect principal reglementarea, monitorizarea şi controlul la nivel central al activităţilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice aflate în sfera sa de reglementare, potrivit legii."30. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) A.N.R.S.C. funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C, cu avizul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice."31. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Activitatea A.N.R.S.C. este finanţată integral din venituri proprii obţinute din: a) tarife percepute pentru acordarea licenţelor/autorizaţiilor/atestatelor; b) tarife percepute pentru menţinerea/monitorizarea licenţelor/autorizaţiilor/atestatelor; c) tarifele pentru prestări de servicii acordate la cerere; d) orice alte sume încasate în condiţiile legii, precum şi contribuţiile în cuantum de 0,12% datorate de:(i) furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice, din veniturile proprii înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităţilor aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.;(ii) operatorii economici care prestează activităţi specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi care nu exploatează sisteme publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor. (2) A.N.R.S.C. emite facturi fiscale pentru veniturile obţinute din tarifele prevăzute la alin. (1). Nivelul acestor tarife, precum şi modul de achitare a acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C., conform reglementărilor legale în vigoare. (3) Modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. d), precum şi cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C., conform reglementărilor în vigoare. (4) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de către preşedintele A.N.R.S.C. cu acordul ordonatorului principal de credite, iar execuţia bugetară se realizează conform legislaţiei specifice în vigoare şi este supusă procedurilor controlului şi auditului intern. (5) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează ca sursă de finanţare în anul următor. Deficitul se acoperă din excedentul realizat în anii precedenţi. (6) A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finanţare internaţională."32. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) A.N.R.S.C. este condusă de un preşedinte, secondat de vicepreşedinte, numiţi şi revocaţi de prim-ministru la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru un mandat de 5 ani."33. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) A.N.R.S.C. este asistată de un consiliu consultativ ale cărui lucrări le coordonează. (2) Componenţa, modul de lucru şi remuneraţia membrilor Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. cu avizul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice."34. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Numărul maxim de posturi din A.N.R.S.C. este de 175, exclusiv preşedintele, vicepreşedintele şi personalul aferent cabinetului preşedintelui. Structura organizatorică, statul de funcţii şi normativele proprii de personal ale A.N.R.S.C. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a A.N.R.S.C."35. La articolul 19, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Salarizarea personalului A.N.R.S.C., a preşedintelui şi a vicepreşedintelui, inclusiv drepturile băneşti şi celelalte drepturi de personal, precum şi cele pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc exclusiv în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul A.N.R.S.C. şi al contractelor individuale de muncă, în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli, prevederile actelor normative cu caracter general care vizează stabilirea drepturilor salariale colective sau individuale din sectorul bugetar nefiind aplicabile. Nivelul maxim al salariului de bază lunar brut din grila de salarizare nu depăşeşte nivelul maxim al salariului de bază lunar brut pentru personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Regimul şi principiile acestor drepturi se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. (4) Angajarea, promovarea, precum şi modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al A.N.R.S.C. se fac în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale contractului colectiv de muncă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui, în condiţiile legii."36. La articolul 20 alineatului (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) elaborează şi stabileşte reglementări sectoriale de nivel terţiar cu caracter obligatoriu;".37. La articolul 20 alineatul (1), literele c) şi d) se abrogă.38. La articolul 20 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) avizează/aprobă stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice, atunci când/dacă aceste avize/aprobări sunt prevăzute prin legile speciale;".39. La articolul 20 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:"h^1) monitorizează îndeplinirea de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către operatori a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (7), aplică sancţiunile contravenţionale în cazul nerespectării acestora;".40. La articolul 20 alineatul (1), literele j), m) şi n) se abrogă.41. La articolul 20 alineatul (1), literele o) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"o) sesizează Consiliul Concurenţei ori de câte ori constată nerespectarea reglementărilor cu privire la concurenţă şi a celor din domeniul ajutorului de stat;.................................................................. p) propune autorităţilor administraţiei publice locale şi Consiliului Concurenţei măsuri pentru restrângerea ariilor în care se manifestă condiţii de monopol, precum şi pentru prevenirea abuzului de poziţie dominantă pe piaţă, în vederea limitării efectelor caracterului de monopol al serviciilor;".42. La articolul 21 alineatul (1), partea introductivă şi litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) A.N.R.S.C. este abilitată să aprobe, prin ordin al preşedintelui acesteia, următoarele reglementări:........................................................... c) regulamentul pentru atestarea instalatorilor şi operatorilor economici care proiectează sau execută obiective/sisteme publice de transport şi de distribuţie în sectorul apei;".43. La articolul 21 alineatul (1), literele d) şi e) se abrogă.44. La articolul 21 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) regulamentele-cadru, caietele de sarcini cadru şi contractele-cadru de furnizare/prestare pentru serviciile din sfera sa de reglementare."45. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) A.N.R.S.C. elaborează şi aprobă prin ordin Regulamentul privind acordarea licenţelor, aplicabil furnizorilor/prestatorilor din sfera sa de reglementare, în conformitate cu prevederile legilor speciale."46. La articolul 21, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Acordarea atestatelor se face de către o comisie stabilită potrivit regulamentului prevăzut la alin. (1) lit. c), din care pot face parte, cu rol consultativ, şi specialişti cu minimum 10 ani vechime în specialitate, desemnaţi de asociaţiile profesionale cu reprezentativitate la nivel naţional din sectorul serviciilor de utilităţi publice. (6) A.N.R.S.C. colaborează cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare A.N.A.P., la elaborarea documentelor standard, formularelor şi contractelor-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, care se aprobă prin ordin comun al preşedintelui A.N.A.P. şi al preşedintelui A.N.R.S.C."47. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii."48. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Încredinţarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice către operator implică încredinţarea prestării/furnizării propriu-zise a serviciului/activităţii, precum şi punerea la dispoziţie a bunurilor ce compun sistemul de utilităţi publice aferent serviciului/activităţii."49. La articolul 22, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice............................................................. (5) Sunt interzise orice înţelegeri sau acorduri de asociere şi orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilităţi publice, la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei pe piaţa serviciilor de utilităţi publice."50. La articolul 23, litera b) a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, în cazul gestiunii delegate........................................................... (2) Raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilităţi publice şi utilizatorii acestor servicii sunt reglementate de contractul de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice încheiat cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice, a prevederilor legale în vigoare, a regulamentelor serviciilor şi a caietelor de sarcini specifice acestora."51. La articolul 24 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Bunurile ce compun sistemele de utilităţi publice prin intermediul cărora sunt furnizate/prestate serviciile de utilităţi publice pot fi: a) date în administrare şi exploatate în baza hotărârii de dare în administrare;".52. La articolul 25, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiţii impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit şi libere de orice sarcini, unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt integrate domeniului public al acestora."53. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Regulile de guvernanţă corporativă prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, se aplică în mod corespunzător şi operatorilor regionali prevăzuţi la art. 2 lit. h). (2) În sensul dispoziţiilor art. 2 pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, în cazul în care mai multe unităţi administrativ-teritoriale participă, prin asociere, la capitalul social al unei societăţi sau la patrimoniul unei regii autonome, atribuţiile de autoritate publică tutelară se exercită de unitatea administrativ-teritorială desemnată sau entitatea asociativă constituită conform prevederilor legale, după caz, aşa cum sunt prevăzute în actul constitutiv/de înfiinţare. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, atribuţiile de autoritate tutelară se exercită de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale."54. La articolul 28, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), serviciile de utilităţi publice pot fi furnizate/prestate şi de regii autonome de interes local sau judeţean, reglementate de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, numai dacă acestea mai au în derulare proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene, până la finalizarea acestora. (4) Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate juridică, sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală şi ai conturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la unităţile bancare şi întocmesc, în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale."55. La articolul 29, alineatul (3) se abrogă.56. La articolul 29, alineatele (10) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(10) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de următoarele anexe: a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; b) regulamentul serviciului; c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului; d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c); e) indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional. (11) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: a) denumirea părţilor contractante; b) obiectul contractului, cu indicarea activităţilor din sfera serviciului de utilităţi publice ce urmează a fi furnizate/prestate în baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt prevăzute în legile speciale; c) durata contractului; d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile; e) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante cu privire la furnizarea/prestarea serviciului şi la sistemul de utilităţi publice aferent, inclusiv conţinutul şi durata obligaţiilor de serviciu public; f) modul de repartizare a riscurilor între părţi, în cazul contractelor de concesiune; g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului; h) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la investiţii/programele de investiţii, precum reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanţare a acestora; i) indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului şi modul de monitorizare şi evaluare a îndeplinirii acestora; j) preţurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii furnizării/prestării serviciului, precum şi regulile, principiile şi/sau formulele de ajustare şi modificare a acestora; k) compensaţia pentru obligaţiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control şi revizuire a compensaţiei, precum şi modalităţile de evitare şi recuperare a oricărei supracompensaţii; l) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct utilizatorilor şi/sau delegatarului, după caz; m) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz; la stabilirea nivelului redevenţei, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică şi puse la dispoziţie operatorului odată cu încredinţarea serviciului/activităţii de utilităţi publice şi gradul de suportabilitate al populaţiei. Nivelul redevenţei se stabileşte în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru toţi potenţialii operatori de servicii de utilităţi publice, utilizându-se aceeaşi metodologie de calcul; n) garanţia de bună execuţie a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire şi de executare a acesteia; o) răspunderea contractuală; p) forţa majoră; q) condiţiile de revizuire a clauzelor contractuale; r) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investiţiile realizate; s) menţinerea echilibrului contractual; t) cazurile de încetare şi condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; u) forţa de muncă; v) alte clauze convenite de părţi, după caz."57. La articolul 29, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) şi (14), cu următorul cuprins:"(13) În cazul serviciilor de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. (14) Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice este interzisă. Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice delegat/delegată, se face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice."58. La articolul 30, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) se fac în baza unei documentaţii de atribuire elaborate de delegatar, după caz, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a iniţia procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea contractelor în curs; în caz contrar acestea nu pot invoca motive de urgenţă pentru atribuirea contractelor.............................................................. (5) Documentaţia de atribuire cuprinde toate informaţiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de organizare, desfăşurare şi aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii şi include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii şi anexele obligatorii la acestea prevăzute la art. 29 alin. (13). În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, documentaţia de atribuire se elaborează în cadrul asociaţiei, se supune avizării autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de adunarea generală a asociaţiei, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit."59. La articolul 33, alineatele (2), (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Autorităţile administraţiei publice locale adoptă în maximum 30 de zile hotărârile necesare pentru asigurarea furnizării/prestării serviciilor/activităţilor de utilităţi publice în oricare dintre următoarele situaţii: a) revocarea, abrogarea, anularea sau încetarea în orice alt mod a efectelor hotărârii de dare în administrare; b) încetarea înainte de termen a contractului de delegare a gestiunii; c) neacordarea, retragerea sau încetarea valabilităţii licenţei. (3) Operatorii serviciilor de utilităţi publice aflaţi în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) au obligaţia, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, de a asigura continuitatea furnizării/prestării serviciilor/activităţilor din sfera serviciilor de utilităţi publice până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.................................................................. (7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice au obligaţia de a se supune controlului şi de a se conforma măsurilor stabilite cu ocazia activităţii de control, precum şi de a pune la dispoziţia împuterniciţilor autorităţilor administraţiei publice locale, ai asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice sau, după caz, ai autorităţilor de reglementare competente toate datele şi informaţiile solicitate."60. La articolul 36, alineatul (1) se abrogă.61. La articolul 36, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazuri de forţă majoră, prevederile alin. (3) se pot aplica cu un preaviz sub limita celor 5 zile."62. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Intervenţiile pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare, întreţinere şi reparaţii la construcţiile sau instalaţiile aferente sistemelor de utilităţi publice, stabilite prin programele anuale, care impun întreruperea furnizării/prestării serviciilor se aduc la cunoştinţa utilizatorilor cu cel puţin 10 zile înainte de data programată."63. La articolul 38, literele a) şi b) ale alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) A.N.R.S.C. - pentru serviciile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), e) şi f); b) A.N.R.E. - pentru serviciul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. d);............................................................. (2) Acordarea licenţelor de traseu, în cazul serviciului de transport public local de călători, se face de către comisiile constituite în acest scop la nivelul autorităţilor administraţiei publice."64. La articolul 40, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) deţinerea tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare furnizării/prestării serviciului de utilităţi publice şi exploatării sistemelor de utilităţi publice aferente, prevăzute de legislaţia în vigoare sau, după caz, dovada solicitării acestora;"65. La articolul 41 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de furnizare/prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prevăzuţi de reglementările legale în vigoare;".66. La articolul 42, partea introductivă şi literele a) şi c) ale alineatului (1), alineatele (3), (4) şi partea introductivă a alineatului (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Utilizatorii beneficiază de furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice: a) în baza unui contract de furnizare sau de prestări de servicii încheiat între operator şi utilizator;............................................................. c) prin achitarea unei taxe, în situaţia în care încheierea contractului de furnizare sau de prestare a serviciului între operator şi utilizator nu este posibilă din motive tehnice sau comerciale ori în situaţia în care hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii prevede această modalitate. (3) În cazul serviciilor furnizate/prestate în regim continuu prin intermediul reţelelor de conducte - respectiv serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat -, contractele de furnizare sau de prestare a serviciilor se încheie între operator şi utilizator pe durată nedeterminată. În situaţia schimbării operatorului, noul operator se subrogă de drept în drepturile şi obligaţiile operatorului precedent şi va notifica utilizatorii în acest sens. (4) Contravaloarea serviciilor de utilităţi publice se stabileşte pe baza preţurilor/tarifelor aprobate conform legislaţiei în vigoare şi a consumurilor/cantităţilor furnizate/prestate şi se plăteşte pe baza facturii emise de operator................................................................. (6) În cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de utilităţi în vederea repartizării acestora şi, după caz, facturării individuale se realizează, în funcţie de sistemul de distribuţie adoptat, fie:".67. La articolul 42, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) Factura emisă pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu."68. La articolul 42, alineatele (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(7) La proiectarea şi realizarea imobilelor condominiale, indiferent de destinaţie, racordate la reţelele publice de distribuţie, este obligatorie dotarea acestora cu sisteme de măsurare-înregistrare a consumurilor atât pentru întregul imobil, cât şi pentru fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie din imobil, în vederea asigurării condiţiilor pentru individualizarea consumurilor şi încheierea unor contracte individuale............................................................ (9) Factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii serviciilor de utilităţi publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadenţă privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii."69. La articolul 43, alineatul (1), partea introductivă şi litera d) ale alineatului (2) şi alineatele (4) - (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice şi comerciale; mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor şi, după caz, din alocaţii bugetare. (2) Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi, după caz, din alocaţii bugetare, cu respectarea următoarelor principii:........................................................... d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor, cu excepţia situaţiilor în care aceştia furnizează/prestează serviciile de utilităţi publice în baza unui contract de concesiune.................................................................... (4) Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice se fac cu respectarea metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare competente. (5) Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de operatori şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legilor speciale, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă. (6) Litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi/sau tarifelor intervenite între autorităţile administraţiei publice locale şi operatori sau între asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice şi operatori, după caz, se soluţionează de instanţele de judecată competente potrivit legii. (7) Preţurile, tarifele şi taxele stabilite şi practicate cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi sunt nelegale, iar sumele încasate necuvenit şi constatate ca atare de către autorităţile de reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost colectate sau la bugetele locale, după caz. (8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice, cum sunt eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea, tarifele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori şi se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se facturează şi se încasează separat de către operatori/operatorii regionali."70. La articolul 44 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe, instituite la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit legii;".71. La articolul 44 alineatul (2), litera f) se abrogă.72. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Unitatea administrativ-teritorială/Asociaţia de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice are obligaţia de a transmite la Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la semnare, contractul de delegare a gestiunii sau orice modificare a acestuia încheiat cu un operator, care implică înfiinţarea, modernizarea, reabilitarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente, în vederea evaluării impactului proiectului asupra legislaţiei aplicabile în domeniul finanţelor publice şi asupra deficitului şi datoriei publice potrivit Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană, dacă se îndeplineşte cel puţin una dintre condiţiile stabilite prin ordinul ministrului finanţelor publice."73. Articolul 46 se abrogă.74. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu următorul cuprins:"Art. 46^1. - Constituie infracţiune în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se pedepseşte potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt săvârşite cu intenţie, următoarele fapte: a) furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă; b) furtul de agent termic din sistemul de alimentare cu energie termică."75. La articolul 47 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) nerespectarea de către utilizatori a termenelor pentru încheierea acţiunii de contorizare individuală la nivel de apartament;".76. La articolul 47 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (2^1)."77. La articolul 47 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (7)."78. La articolul 47 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără hotărâre de dare în administrare;".79. La articolul 47 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără contract de delegare a gestiunii;".80. La articolul 47 alineatul (4), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice sau de autoritatea de reglementare competentă, după caz, în baza metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente; f) încheierea de către autorităţile contractante a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice fără respectarea prevederilor prezentei legi şi/sau a legislaţiei specifice fiecărui serviciu;".81. La articolul 47 alineatul (4), litera i) se abrogă.82. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 47 şi aplicarea sancţiunilor se fac, conform competenţelor stabilite în prezenta lege, de reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului afacerilor interne, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ai ministrului transporturilor, ai ministrului finanţelor publice, ai preşedinţilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Gărzii Naţionale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarilor sau, după caz, ai preşedinţilor asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unităţile administrativ-teritoriale membre."83. La articolul 50, alineatele (1), (2) şi (4) se abrogă.84. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Prin derogare de la Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul sectorului de activitate «Servicii comunitare şi utilităţi publice. Gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare şi de protecţie a mediului» va fi aplicat de toţi operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilităţi publice, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de forma de proprietate, de modul de organizare ori ţara de origine a operatorului."85. La articolul 51, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Soluţionarea litigiilor dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice şi operatori/operatori regionali în legătură cu atribuirea directă, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Cererea se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui competenţă teritorială se află sediul operatorului."86. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Măsurile de natura ajutorului de stat nu pot fi acordate decât după avizarea acestora de către Consiliul Concurenţei, cu respectarea procedurii naţionale prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum şi a procedurilor comunitare din domeniul ajutorului de stat. (2) Contractele de delegare a gestiunii vor putea fi atribuite direct doar după obţinerea avizului Consiliului Concurenţei cu privire la respectarea prevederilor specifice din domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), contractele de delegare a gestiunii pot fi atribuite direct, fără avizul Consiliului Concurenţei, atunci când valoarea estimată a acestora este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, după caz, la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum şi operatorilor regionali care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile în sectorul de apă şi apă uzată. (4) Pentru emiterea avizului prevăzut la alin. (1) şi (2), Consiliul Concurenţei va solicita, după caz, aviz consultativ de la autorităţile de reglementare competente. (5) În aplicarea alin. (2) Consiliul Concurenţei va emite un Regulament privind conformitatea cu aplicarea regulilor de concurenţă şi ajutor de stat, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prin regulament se pot stabili şi alte exceptări de la regula obţinerii avizului prevăzut la alin. (2), pentru proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile şi pentru serviciile de utilităţi publice în cazul în care se utilizează un sistem de indicatori ai serviciilor pentru îmbunătăţirea performanţei prin analiză sistematică şi adaptare la cele mai bune practici în domeniu/standarde de cost, ţinându-se seama de gradul de afectare al concurenţei pe piaţa relevantă."87. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu următorul cuprins:"Art. 52^1. - (1) Unităţilor administrativ-teritoriale, în baza competenţelor exclusive pe care le au în organizarea serviciilor de utilităţi publice, le revine responsabilitatea pentru neîndeplinirea angajamentelor asumate în vederea utilizării creditelor bancare, a fondurilor nerambursabile, a fondurilor transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanţarea unor programe de investiţii realizate cu finanţare externă, precum şi din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, necesare finanţării şi realizării investiţiilor aferente sistemelor de utilităţi publice, în scopul atingerii ţintelor de conformare asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană şi/sau impuse prin regulamentele şi directivele europene transpuse în legislaţia naţională. (2) În situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale încalcă angajamentele prevăzute la alin. (1), ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare notifică, în temeiul contractelor de finanţare, unităţile administrativ-teritoriale respective cu privire la angajamentele încălcate şi solicită ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să ia măsurile necesare în vederea remedierii situaţiei create. (3) În cazul în care unităţile administrativ-teritoriale nu iau măsurile necesare prevăzute la alin. (2), ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare solicită restituirea prejudiciului creat. (4) În situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale nu restituie prejudiciul în termenul stabilit, ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare solicită, în scris, Ministerului Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condiţiile altor acte normative în vigoare, se menţin. (5) După recuperarea sumelor datorate cu titlu de reparare a prejudiciului sau în cazul în care unităţile administrativ-teritoriale iau măsurile necesare remedierii încălcărilor constatate, ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare comunică în scris Ministerului Finanţelor Publice, care dispune încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (4). (6) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele prevăzute la alin. (3) şi în care se menţionează ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare ca beneficiar al sumelor şi detaliile privind plata, directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti/şefii de administraţie ai administraţiilor judeţene ale finanţelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit, prevăzute la alin. (3). (7) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (3), potrivit celor menţionate în cerere. (8) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (7) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (6), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase şi motivele pentru care au fost retrase. (9) Ministerele implicate sunt obligate să asigure transferarea fondurilor de la bugetul de stat pentru finanţarea contractelor semnate cu unităţile administrativ-teritoriale. În cazul în care ministerele implicate nu asigură transferarea fondurilor de la bugetul de stat pentru finanţarea contractelor semnate cu unităţile administrativ-teritoriale, acestea sunt direct răspunzătoare pentru consecinţele neasigurării finanţării contractelor."  +  Articolul II (1) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică, în continuare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor de la art. 15-20 din acest regulament. (2) La data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la alin. (1) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare. (3) Licenţele care conferă titularului permisiunea de a presta/furniza serviciul de utilităţi publice ori a una sau mai multe activităţi specifice acestuia acordate de A.N.R.S.C. în temeiul art. 21 din Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea până la data expirării lor.  +  Articolul III (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.N.R.S.C. prevăzut la art. 14 alin. (1^1) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data publicării Regulamentului de organizare şi funcţionare a A.N.R.S.C. se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 7 august 2013.  +  Articolul IV (1) Finanţarea cheltuielilor pentru funcţionarea A.N.R.S.C. până la data de 31 decembrie 2016 se asigură din bugetul aprobat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, aflat în execuţie pentru anul 2016. (2) Sumele încasate de către A.N.R.S.C. după data intrării în vigoare a prezentei legi, din sursele prevăzute la art. 15 alin. (1), din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, rămân la dispoziţia sa. (3) Sumele încasate şi reţinute de către A.N.R.S.C. potrivit alin. (2) se virează la finele anului 2016 într-un cont de disponibil deschis pe numele A.N.R.S.C. şi se transferă de către aceasta ca venit al bugetului A.N.R.S.C. pe anul 2017.----------Alin. (3) al art. IV a fost introdus de art. 26, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016.  +  Articolul V (1) Licenţele şi autorizaţiile acordate de A.N.R.S.C. în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică, valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi menţinute, modificate, suspendate sau retrase de A.N.R.E., în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, A.N.R.S.C. predă, prin protocol de predare-preluare, către A.N.R.E. licenţele acordate operatorilor din sfera de competenţă a acesteia, precum şi autorizaţiile de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare costuri pentru încălzire şi apă caldă de consum. (3) Licenţele şi autorizaţiile preluate de la A.N.R.S.C, conform dispoziţiilor alin. (2) pot fi modificate, suspendate sau retrase de A.N.R.E., în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (4) Până la elaborarea şi aprobarea prin ordin al preşedintelui A.N.R.E. a reglementărilor prevăzute de dispoziţiile art. 14 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile prevederile din reglementările tehnice şi comerciale emise de A.N.R.S.C. în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică.  +  Articolul VIOrdinul ministrului finanţelor publice prevăzut la art. 44 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul VIIÎn termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale procedează la reorganizarea compartimentelor funcţionale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate a primarului sau, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean, în servicii publice de interes local cu personalitate juridică organizate în subordinea consiliilor locale ori consiliilor judeţene, după caz.  +  Articolul VIIIPrevederile legilor speciale ale serviciilor comunitare de utilităţi publice se modifică şi se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.  +  Articolul IX (1) În termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale iau măsurile necesare pentru asigurarea conformităţii contractelor încheiate cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse de prezenta lege. (2) Nerespectarea dispoziţiilor de la alin. (1) constituie contravenţie şi se constată de către autorităţile de reglementare şi se sancţionează conform art. 47 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.  +  Articolul XToate contractele/actele de atribuire a serviciului de utilităţi publice, încheiate în baza prevederilor prezentei legi, vor conţine o clauză care stipulează că orice modificare a legislaţiei va conduce la modificarea de drept a acestora.  +  Articolul XIProcedura şi conţinutul avizului prevăzut la art. 52 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se stabilesc prin ordin comun al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi al conducătorilor autorităţilor de reglementare competente şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul XIIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă normele tehnice privind realizarea setului de date spaţiale, prevăzute la art. 5 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.  +  Articolul XIIIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii/operatorii regionali care au realizat setul de date spaţiale, prevăzut la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, au obligaţia să îl transmită cu titlu gratuit autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul XIVLa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) art. II alin. (1) din Legea nr. 204/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012; b) Hotărârea Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 18 iulie 2008.  +  Articolul XVÎn tot cuprinsul Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma "asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice" se înlocuieşte cu sintagma "asociaţie de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice", iar sintagma "comunitate locală" se înlocuieşte cu sintagma "colectivitate locală".  +  Articolul XVILegea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 17 noiembrie 2016.Nr. 225.-------