LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 24 noiembrie 1998  Notă
  **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Abrogat. (la 13-06-2011, Art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )  +  Articolul 2Abrogat. (la 13-06-2011, Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )  +  Articolul 3(1) Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege și din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și sunt dobândite de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege. Notă
  *) Actualul art. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată.
  (2) Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, din cele prevăzute la pct. I din anexă, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public național, declarate ca atare prin lege.(3) Domeniul public al județelor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. II din anexă și din alte bunuri de uz sau de interes public județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național.(4) Domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexă și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.
   +  Articolul 4Domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public.Asupra acestor bunuri statul sau unitățile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.  +  Articolul 5Abrogat. (la 13-06-2011, Art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )  +  Articolul 6(1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale și bunurile dobândite de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituției, a tratatelor internaționale la care România era parte și a legilor în vigoare la data preluării lor de către stat.(2) Bunurile preluate de stat fără un titlu valabil, inclusiv cele obținute prin vicierea consimțământului, pot fi revendicate de foștii proprietari sau de succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de reparație.(3) Instanțele judecătorești sunt competente să stabilească valabilitatea titlului.
   +  Capitolul II Regimul juridic al proprietății publice  +  Articolul 7Abrogat. (la 13-06-2011, Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )  +  Articolul 8(1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local.(2) Hotărârea de trecere a bunurilor poate fi atacată, în condițiile legii, la instanța de contencios administrativ competenta în a carei raza teritoriala se afla bunul.(3) Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăților comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este acționar, se poate face numai cu plata și cu acordul adunării generale a acționarilor societății comerciale respective. În lipsa acordului menționat, bunurile societății comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publică și după o justa și prealabila despăgubire.  +  Articolul 9(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, declarându-se din bun de interes public național în bun de interes public județean sau local.(2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, declarându-se din bun de interes public județean sau local în bun de interes public național.(3) Trecerea unui bun din domeniul public al județului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a județului respectiv se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a consiliului județean, declarându-se din bun de interes public județean în bun de interes public local.(4) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui județ în domeniul public al județului respectiv se face la cererea consiliului județean, prin hotărâre a consiliului local, declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public județean.(5) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unități administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a județului respectiv se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului sau municipiului în a cărui proprietate se află bunul și prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului sau municipiului în a cărui proprietate se transmite.(6) Trecerea unui bun din domeniul public al unui județ în domeniul public al altui județ limitrof se face la cererea consiliului județean, prin hotărâre a consiliului județean al județului în a cărui proprietate se află bunul și prin hotărâre a consiliului județean al județului în a cărui proprietate se transmite.(7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător trecerii de bunuri între domeniul public al municipiului București și domeniul public al județului Ilfov.(8) Trecerile prevăzute la alin. (5)-(7) se realizează strict în vederea derulării unor obiective de investiții și pe durată determinată, prevăzute în hotărârea consiliului local, consiliului județean, respectiv municipiului București. (la 25-11-2016, Articolul 9 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016 )  +  Articolul 10(1) Abrogat. (la 13-06-2011, Alin. (1) al art. 10 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. ) (2) Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, dacă prin Constituție sau prin lege nu se dispune altfel.(3) Hotărârea de trecere a bunului în domeniul privat poate fi atacată în condițiile art. 8 alin. (2).  +  Articolul 11Abrogat. (la 13-06-2011, Art. 11 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )  +  Articolul 12(1) Abrogat. (la 13-06-2011, Alin. (1) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. ) (2) Abrogat. (la 13-06-2011, Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. ) (3) Abrogat. (la 13-06-2011, Alin. (3) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. ) (4) Abrogat. (la 13-06-2011, Alin. (4) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. ) (5) În litigiile privitoare la dreptul de administrare, statul este reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, iar unitățile administrativ-teritoriale de către consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, președintelui consiliului județean ori primarului. Acesta poate desemna un alt funcționar de stat sau un avocat care să îl reprezinte în fața instanței. (la 13-06-2011, Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. ) (6) Abrogat. (la 13-06-2011, Alin. (6) al art. 12 a fost abrogat de pct. 5 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )  +  Articolul 13Abrogat. (la 13-06-2011, Art. 13 a fost abrogat de pct. 5 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )  +  Articolul 14(1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.(2) Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoana fizica sau juridica, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare.  +  Articolul 15Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitație publică, în condițiile legii.  +  Articolul 16(1) Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale.(2) În cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cota-parte intre 20-50%, stabilită, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local prin care s-a aprobat închirierea.  +  Articolul 17Abrogat. (la 13-06-2011, Art. 17 a fost abrogat de pct. 5 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 18Evidenta contabil-financiara a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale se tine distinct în contabilitate, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor și aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 19(1) Inventarul bunurilor din domeniul public se întocmește până la 31 decembrie 2017. (la 25-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 19, Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016 ) (2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Departamentul pentru Administrație Publică Locala va elabora, pe baza propunerilor consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale consiliilor locale, după caz, normele tehnice pentru întocmirea inventarului, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 19^1(1) Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 19 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor privind inventarul bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale se fac de către prefect prin împuterniciții acestuia. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor privind inventarul bunurilor din domeniul public al statului se fac de către Ministerul Finanțelor Publice prin structurile proprii abilitate în acest sens.(3) Dispozițiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 25-11-2016, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016 )  +  Articolul 20(1) Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmește și se modifică, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și de autoritățile administrației publice locale care au în administrare asemenea bunuri. (la 25-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 20, Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016 ) (2) Centralizarea inventarului menționat la alin. (1) se realizează de către Ministerul Finanțelor și se supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 21(1) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale se întocmește și se modifică, după caz, de comisii special constituite, conduse de președinții consiliilor județene, de primarul general al municipiului București, de primarii unităților administrativ-teritoriale, precum și de persoanele delegate de către aceștia. (la 25-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 21, Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016 ) (2) Inventarele întocmite potrivit prevederilor alin. (1) se însușesc, după caz, de consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliile locale.(3) Inventarele astfel însușite se centralizează de consiliul județean, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, și se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să se ateste apartenența bunurilor la domeniul public județean sau de interes local.  +  Articolul 22Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile publice centrale, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale, după caz, sunt obligate să facă înregistrarea operațiunilor de modificare a regimului juridic al bunurilor din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.  +  Articolul 23Litigiile cu privire la delimitarea domeniului public al statului, județelor, comunelor, orașelor sau al municipiilor sunt de competenta instanțelor de contencios administrativ.  +  Articolul 24În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanțelor va elabora normele metodologice prevăzute la art. 18, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 25În accepțiunea prezentei legi, prin sintagma domeniu public, cuprinsă în art. 477 din Codul civil, se ințelege domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, după caz. Notă
  *) A se vedea art. 553 din actualul Cod civil.
   +  Articolul 26În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va elabora un proiect de lege privind restituirea în natura sau în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.  +  Articolul 27Prezenta lege intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziție contrară.
  Aceasta lege a fost adoptata de Senat în ședința din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ULM SPINEANU
  Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputaților în ședința din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ANDREI CHILIMAN
   +  AnexăLISTAcuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritorialeI. Domeniul public al statului este alcătuit din următoarele bunuri*):1. bogățiile de orice natura ale subsolului, în stare de zăcământ;2. spațiul aerian;3. apele de suprafață, cu albiile lor minore, malurile și cuvetele lacurilor, apele subterane, apele maritime interioare, faleza și plaja marii, cu bogățiile lor naturale și cu potențialul energetic valorificabil, marea teritoriala și fundul apelor maritime, căile navigabile interioare;4. pădurile și terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultura, de producție ori de administrație silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum și terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier național și nu sunt proprietate privată;5. terenurile care au aparținut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945; terenurile obținute prin lucrări de îndiguiri, de desecări și de combatere a eroziunii solului; terenurile institutelor și stațiunilor de cercetări științifice și ale unităților de învățământ agricol și silvic, destinate cercetării și producerii de semințe și de material săditor din categoriile biologice și de animale de rasa;6. parcurile naționale;7. rezervațiile naturale și monumentele naturii;8. patrimoniul natural al Rezervației Biosferei "Delta Dunării";9. resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, împreună cu platoul continental;10. infrastructura cailor ferate, inclusiv tunelele și lucrările de arta;11. tunelele și casetele de metrou, precum și instalațiile aferente acestuia;12. drumurile naționale - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale europene, principale, secundare****);13. canalele navigabile, cuvetele canalului, construcțiile hidrotehnice aferente canalului, ecluzele, apărările și consolidările de maluri și de taluzuri, zonele de siguranță de pe malurile canalului, drumurile de acces și teritoriile pe care sunt realizate acestea;14. rețelele de transport al energiei electrice;15. spectre de frecventa și rețelele de transport și de distribuție de telecomunicații;16. canalele magistrale și rețelele de distribuție pentru irigații, cu prizele aferente;17. conductele de transport al țițeiului, al produselor petroliere și al gazelor naturale;18. lacurile de acumulare și barajele acestora, în cazul în care activitatea de producere a energiei electrice este racordată la sistemul energetic național, sau cele cu transe pentru atenuarea undelor de viitura;19. digurile de apărare împotriva inundațiilor;20. lucrările de regularizare a cursurilor de ape;21. cantoanele hidrotehnice, stațiile hidrologice, meteorologice și de calitate a apelor;22. porturile maritime și fluviale, civile și militare - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri și alte construcții hidrotehnice pentru acostarea navelor și pentru alte activități din navigația civilă, bazine, acvatorii și senale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri și pereuri situate pe malul cailor navigabile, în fără incintelor portuare destinate activităților de navigație;22^1. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu drumurile de acces aferente, diguri, cheiuri, pereuri și alte construcții hidrotehnice destinate pentru acostarea navelor de agrement, de croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu public de transport pasageri, inclusiv faleza aferentă; (la 25-11-2016, Punctul I din Anexă a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016 ) 23. terenurile destinate exclusiv instrucției militare;24. pichetele de grăniceri și fortificațiile de apărare a tarii;25. pistele de decolare, aterizare, căile de rulare și platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe acestea și terenurile pe care sunt amplasate;26. statuile și monumentele declarate de interes public național;27. ansamblurile și siturile istorice și arheologice;28. muzeele, colecțiile de artă declarate de interes public național;29. terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea: Parlamentul, Președinția, Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice subordonate acestora; instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea; unități ale ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne, ale serviciilor publice de informații, precum și cele ale Direcției generale a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și prefecturile, cu exceptia celor dobândite din venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora. Notă
  Art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000***), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 prevede că: "Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completează la pct. I și III conform prevederilor art. I."
  La pct. 1 al art. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 se menționează:
  Baza materială a instituțiilor de învățământ superior de stat este de drept proprietatea acestora.
  Pct. 2 al art. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 prevede:
  Baza materială a unităților de învățământ special și a celorlalte unități de învățământ din subordinea Ministerului Educației Naționale, ale căror cheltuieli de întreținere, funcționare și dezvoltare se finanțează de la bugetul de stat, face parte din domeniul public al statului și se afla în administrarea inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București.
  ***) ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 a fost respinsă de LEGEA nr. 113 din 14 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, făcând inaplicabile completările aduse de Ordonanța de urgență nr. 30/2000 începând cu data de 20 martie 2002.
  Art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 menționează că: "Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completează la pct. I, II și III conform prevederilor art. I."
  Pct. 2**) al art. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 prevede:Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din subordinea Ministerului Educației Naționale, ale căror cheltuieli de întreținere, funcționare și dezvoltare se finanțează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităților și instituțiilor respective.
  **) Pct. 2 al art. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost abrogat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001.
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost aprobata de LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001 cu următoarele modificări în ceea ce privește domeniul public al statului: Baza materială a instituțiilor de învățământ superior de stat este de drept proprietatea acestora. Ministerul Educației și Cercetării este împuternicit să emită certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru instituțiile de învățământ superior, pe baza documentației înaintate de către acestea.Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, ale căror cheltuieli de întreținere, funcționare și dezvoltare se finanțează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului și se afla în administrarea Ministerului Educației și Cercetării. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităților și instituțiilor respective.
  ****) Conform pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004, care completează Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată:Fac parte din elementele infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale aparținând domeniului public al statului:1. suprastructura și infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, și terenul aferent;2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate și alte lucrări de arta, cu terenul aferent;3. locurile de parcare, oprire și staționare, precum și terenurile aferente care aparțin domeniului public al statului;4. lucrările de consolidare, de protecție și de apărare și terenul aferent;5. plantațiile rutiere și terenul aferent;6. suprafețele de teren situate de o parte și de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranță, în limitele prevăzute de prezenta ordonanța.
  II. Domeniul public județean este alcătuit din următoarele bunuri*):1. drumurile județene;2. terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul județean și aparatul propriu al acestuia, precum și instituțiile publice de interes județean, cum sunt: biblioteci, muzee, spitale județene și alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes public național sau local;3. rețelele de alimentare cu apa realizate în sistem zonal sau microzonal, precum și stațiile de tratare cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente acestora.4. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu drumurile de acces aferente, diguri, cheiuri, pereuri și alte construcții hidrotehnice destinate pentru acostarea navelor de agrement, de croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu public de transport pasageri, inclusiv faleza aferentă - care nu sunt declarate de interes public național; (la 25-11-2016, Punctul II din Anexă a fost completat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016 ) 5. pistele de decolare, aterizare, căile de rulare și platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe acestea și terenurile pe (la 25-11-2016, Punctul II din Anexă a fost completat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016 ) 6. ansamblurile și siturile istorice și arheologice care nu sunt declarate de interes public național; (la 25-11-2016, Punctul II din Anexă a fost completat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016 ) 7. porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri și alte construcții hidrotehnice pentru acostarea navelor și pentru alte activități din navigația civilă, bazine, acvatorii și șenale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri și pereuri situate pe malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităților de navigație care nu sunt declarate de interes public național; (la 25-11-2016, Punctul II din Anexă a fost completat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016 ) 8. digurile de apărare împotriva inundațiilor care nu sunt declarate de interes public național (la 25-11-2016, Punctul II din Anexă a fost completat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016 ) Notă
  Art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 menționează că: "Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completează la pct. I, II și III conform prevederilor art. I."
  Pct. 1 al art. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000 prevede:Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ special de stat fac parte din domeniul public județean, respectiv al municipiului București, și sunt în administrarea consiliului județean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în a căror raza teritoriala își desfășoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale ale unităților de învățământ special de stat sunt de drept proprietatea acestora.
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost aprobata de LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001 cu următoarele modificări în ceea ce privește domeniul public județean:Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ special de stat fac parte din domeniul public județean, respectiv al municipiului București, și trec în administrarea inspectoratelor școlare județene, respectiv a Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Bunurile imobile trecute în administrarea serviciilor descentralizate pentru protecția drepturilor copilului din subordinea consiliilor județene, în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000, trec în administrarea inspectoratelor școlare.
  III. Domeniul public local al comunelor, orașelor și municipiilor este alcătuit din următoarele bunuri*):1. drumurile comunale, vicinale și străzile;2. piețele publice, comerciale, târgurile, oboarele și parcurile publice, precum și zonele de agrement;3. lacurile și plajele care nu sunt declarate de interes public național sau județean;4. rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, stațiile de tratare și epurare a apelor uzate, cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente;5. terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul local și primăria, precum și instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile și altele asemenea;6. locuințele sociale;7. statuile și monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public național;8. bogățiile de orice natura ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de interes public național;9. terenurile cu destinație forestiera, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului și dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;10. cimitirele orășenești și comunale.11. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu drumurile de acces aferente, diguri, cheiuri, pereuri și alte construcții hidrotehnice destinate pentru acostarea navelor de agrement, de croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu public de transport pasageri, inclusiv faleza aferentă - care nu sunt declarate de interes public național sau județean; (la 25-11-2016, Punctul III din Anexă a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016 ) 12. ansamblurile și siturile istorice și arheologice care nu sunt declarate de interes public național sau județean; (la 25-11-2016, Punctul III din Anexă a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016 ) 13. porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri și alte construcții hidrotehnice pentru acostarea navelor și pentru alte activități din navigația civilă, bazine, acvatorii și șenale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri și pereuri situate pe malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităților de navigație care nu sunt declarate de interes public național sau județean; (la 25-11-2016, Punctul III din Anexă a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016 ) 14. digurile de apărare împotriva inundațiilor care nu sunt declarate de interes public național sau județean. (la 25-11-2016, Punctul III din Anexă a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016 ) (la 13-06-2003, Poziția 4 a punctului III din anexă a fost modificată de art. 1 din LEGEA nr. 241 din 6 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 13 iunie 2003. ) Notă
  *) Art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000**), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 prevede că: "Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completează la pct. I și III conform prevederilor art. I."
  La pct. 2 al art. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 se menționează:
  Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar - grădinițe, scoli generale (primare și gimnaziale), licee, grupuri școlare, seminarii teologice, scoli profesionale și scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, în a căror raza își desfășoară activitatea.
  Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul ministrului educației naționale.
  De asemenea, tot la pct. 2 al art. 1 din același act normativ se menționează următoarele:Construcțiile destinate învățământului, realizate din fondurile alocate de la bugetele locale, vor face parte din domeniul public al unității administrative care a alocat fondurile.
  **) ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 a fost respinsă de LEGEA nr. 113 din 14 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, făcând inaplicabile completările aduse de Ordonanța de urgență nr. 30/2000 începând cu data de 20 martie 2002.
  Art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 menționează că: "Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completează la pct. I, II și III conform prevederilor art. I."
  Pct. 1 al art. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 prevede: "Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat - grădinițe, scoli generale (primare și gimnaziale), licee, grupuri școlare, seminarii teologice, scoli profesionale și scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor în a căror raza teritoriala își desfășoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităților de învățământ preuniversitar de stat."
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost aprobata de LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001 cu următoarele modificări în ceea ce privește domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor:Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat: grădinițe, scoli generale primare și gimnaziale, licee, grupuri școlare, seminarii teologice, scoli profesionale și scoli postliceale fac parte din domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor, județelor sau al municipiului București, în a căror raza teritoriala își desfășoară activitatea, și trec în administrarea inspectoratelor școlare județene, respectiv a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în condițiile legii. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităților de învățământ preuniversitar de stat.Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului educației și cercetării. Înstrăinarea sau schimbarea destinației bunurilor din baza materială a învățământului fără avizul ministrului educației și cercetării constituie infracțiune și se pedepsește conform legii penale. Actele de înstrăinare sau de schimbare a destinației bunurilor din baza materială a învățământului, fără avizul ministrului educației și cercetării, sunt nule.
  ------