ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 23 mai 2007 (*actualizată*)privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"(actualizată până la data de 6 iunie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere solicitarea Consiliului Judeţean Braşov de a se identifica şi de a i se atribui un teren pentru realizarea unor investiţii de interes general, obiectiv care vizează interesul public cu impact major economic,luând în considerare faptul că a fost identificat un teren disponibil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,ţinând cont de faptul că prin realizarea aeroportului va creşte producţia industrială, volumul exporturilor, numărul investiţiilor străine, transportul, se va dezvolta turismul, se vor crea noi locuri de muncă, se va rezolva şi o parte a efectelor negative actuale din domeniul poluării mediului, se va facilita accesul atât spre zonele turistice, cât şi spre cele cu potenţial economic ale judeţului Braşov şi spre cele învecinate acestuia,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului «Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav».----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 29 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2009. (2) Predarea-preluarea terenului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) La finalizarea lucrărilor de construire a aeroportului, pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe acestea, precum şi terenurile pe care sunt amplasate intră de drept în domeniul public al statului, potrivit pct. I. 25 din anexa la Legea nr. 213/1998privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Suprafaţa de teren prevăzută în anexă se utilizează exclusiv pentru realizarea obiectivului «Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav». (3) Suprafaţa de teren prevăzută în anexă nu poate fi trecută în categoria proprietate privată. (4) În cazul nerealizării obiectivului «Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav», în termen de 5 ani, suprafaţa de teren prevăzută în anexă revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 29 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2009.  +  Articolul 3 (1) Suprafaţa de teren care rămâne în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, se va diminua cu suprafaţa de teren transmisă potrivit art. 1. (2) Legea nr. 45/2009privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti» şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare se modifică în mod corespunzător.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 29 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2009.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ───────────────

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Decebal Traian Remeş

  Ministrul internelor

  şi reformei administrative,

  Cristian David

  Ministrul transporturilor,

  Ludovic Orban
  Bucureşti, 23 mai 2007.Nr. 41.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţei de teren care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Locul unde Persoana Persoana Caracteristicile Poziţia dineste situat juridică juridică tehnice inventarul imobilul de la care la care ale imobilului bunurilor                se transmite se transmite aparţinând                imobilul imobilul domeniului                                                                    public al                                                                     statului───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Oraşul Ghimbav, Statul român, Judeţul Braşov, Suprafaţa 104.651judeţul Braşov din administrarea în administrarea terenului                Institutului Consiliului = 200 ha                Naţional de Judeţean Parcelele A 97,                Cercetare- Braşov A 99, A 133/2                Dezvoltare                pentru Cartof                şi Sfeclă                de Zahăr                Braşov,                judeţul                Braşov───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------