ORDIN nr. 1.258 din 7 noiembrie 2016pentru transparentizarea informaţiilor cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimoniului public la nivelul spitalelor publice, serviciilor judeţene de ambulanţă şi instituţiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 noiembrie 2016    Având în vedere Referatul de aprobare al Compartimentului integritate nr. V.V.V. 5.760 din 4 noiembrie 2016,în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi ale anexei nr. 1 capitolul 6 punctul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public,în temeiul dispoziţiilor art. 2 lit. (a) şi art. 4 alin. (1) pct. 55-58 şi art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Spitalele publice, serviciile judeţene de ambulanţă publice şi instituţiile cu personalitate juridică aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii au obligaţia de a transmite electronic Ministerului Sănătăţii, folosind pagina web www.monitorizarecheltuieli.ms.ro, informaţii cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimoniului public, în scopul transparentizării acestora.  +  Articolul 2În cazul achiziţiilor publice cu valoare de peste 20.000 lei realizate prin proceduri de atribuire definite de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în termen de 7 zile de la finalizarea oricărei proceduri de atribuire (semnarea acordului cadru/contractului), unităţile definite la art. 1 vor încărca în sistemul securizat www.monitorizarecheltuieli.ms.ro următoarele informaţii: a) formularul electronic cu informaţiile definite în anexa nr. 1, punctul 1; b) documente din dosarul achiziţiei publice, după caz: strategia de contractare; solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă; contractul de achiziţie publică/acordul-cadru/contractul subsecvent, semnate, inclusiv anexele; anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare.  +  Articolul 3În cazul achiziţiilor publice directe cu valoare de peste 20.000 lei, în termen de 7 zile de la finalizarea oricărei astfel de achiziţii, unităţile definite la art. 1 vor încărca în sistemul securizat www.monitorizarecheltuieli.ms.ro următoarele informaţii: a) formularul electronic cu informaţiile definite în anexa nr. 1, punctul 2; b) documentele din dosarul achiziţiei publice, după caz: nota justificativă privind achiziţia directă elaborată conform Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, referatul de necesitate, procesele-verbale de evaluare (dacă este cazul), contractul semnat de toate părţile contractante, inclusiv anexele aferente.  +  Articolul 4În cazul contractelor cu terţe părţi care implică folosirea patrimoniului public, în termen de 7 zile de la data semnării contractului, unităţile definite la art. 1 vor încărca în sistemul securizat www.monitorizarecheltuieli.ms.ro următoarele informaţii: a) actul normativ sau documentul administrativ în baza căruia se semnează contractul; b) contractul dintre părţi (de locaţiune, de închiriere, de împrumut, de donaţie, de colaborare etc.), semnat, inclusiv anexele aferente.  +  Articolul 5În termen de 7 zile de la semnarea oricăror acte adiţionale sau contracte subsecvente în situaţiile definite de art. 2-4, unităţile definite la art. 1 vor încărca în sistemul securizat www.monitorizarecheltuieli.ms.ro documentul semnat de părţi şi informaţiile definite în anexa nr. 1, punctul 3.  +  Articolul 6În termen de 7 zile de la aprobarea planului anual de achiziţii publice PAP, unităţile definite la art. 1 vor încărca PAP în sistemul securizat www.monitorizarecheltuieli.ms.ro.  +  Articolul 7În termen de 7 zile de la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli (BVC), unităţile definite la art. 1 vor încărca BVC în sistemul securizat www.monitorizarecheltuieli.ms.ro.  +  Articolul 8În primele 7 zile ale fiecărei luni, unităţile definite la art. 1 vor completa în sistemul securizat www.monitorizarecheltuieli.ms.ro, pentru luna precedentă, informaţiile definite în anexa nr. 2 cu privire la stadiul de execuţie a contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică.  +  Articolul 9 (1) Comunicarea de către unităţile definite la art. 1 a documentelor prevăzute la art. 2-5 se va face cu respectarea regimului informaţiilor care sunt declarate de către ofertanţii participanţi la procedurile de achiziţie publică drept confidenţiale şi a celor care sunt conform legii protejate de un drept de proprietate intelectuală, precum şi cu respectarea legislaţiei relevante în domeniul concurenţei şi al combaterii concurenţei neloiale. (2) În vederea respectării prevederilor alin. (1), unităţile definite la art. 1 vor lua măsurile necesare în acest scop, cum ar fi anonimizarea secţiunilor relevante din documentele scanate.  +  Articolul 10Conducerea unităţilor definite la art. 1 răspunde de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în cuprinsul prezentului ordin.  +  Articolul 11Compartimentul integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii va informa unităţile definite la art. 1 asupra prevederilor prezentului ordin, în vederea punerii în aplicare.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 7 noiembrie 2016.Nr. 1.258.  +  Anexa 11. Modelul de formular electronic pentru achiziţiile publice realizate prin proceduri de atribuire reglementate de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Titlul contractului │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. contractului │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Data atribuirii │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Obiectul contractului │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Procedura aplicată │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Operatorii economici cărora li s-a transmis invitaţia de participare şi care│ │au intrat în posesia documentelor de atribuire (dacă este cazul) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Număr ofertanţi │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Criteriul de atribuire │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Anunţul de atribuire │ ├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ │Denumirea │ │Furnizorul/Prestatorul/Executantul ├───────────────────────────────┤ │ │CUI │ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │Parteneri │Denumirea │ │(asociaţi/subcontractanţi/terţi/susţinători)├───────────────────────────────┤ │ │CUI │ ├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ │Valoarea prevăzută în contract (RON, TVA inclus) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Data de început prevăzută în contract │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Data de finalizare prevăzută în contract │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. Modelul de formular electronic pentru achiziţiile publice directe ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Titlul contractului │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. contractului │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Data achiziţiei directe │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Obiectul achiziţiei │ ├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ │Denumirea │ │Furnizorul/Prestatorul/Executantul ├───────────────────────────────┤ │ │CUI │ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │Parteneri │Denumirea │ │(asociaţi/subcontractanţi/terţi/susţinători)├───────────────────────────────┤ │ │CUI │ ├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ │Valoarea plătită (TVA inclus) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. Modelul de formular electronic pentru actele adiţionale/contractele subsecvente ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. contractului iniţial/Acord-cadru │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Tipul contractului │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Data semnării actului adiţional/contractului subsecvent │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Motivul realizării actului adiţional/contractului subsecvent │ ├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ │Denumirea │ │Furnizorul/Prestatorul/Executantul ├───────────────────────────────┤ │ │CUI │ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │Parteneri │Denumirea │ │(asociaţi/subcontractanţi/terţi/susţinători)├───────────────────────────────┤ │ │CUI │ ├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ │Noua valoare a contractului (TVA inclus) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Diferenţa (valoare iniţială - noua valoare) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2Modelul de formular electronic pentru stadiul de execuţie acontractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică*Font 7*┌──────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────┬────────┬──────────┬───────────┬────────┬──────┬─────┬───────┬───────────┬────────────────┬──────┬───────┬────────┐│Titlul │Nr. │Obiectul│Procedura│Număr│Furnizo-│CUI │Parteneri │Valoarea│Sursa │Data │Data de│Modificarea│Executarea │Preţul│Status │Observa-││contractu-│contractu-│contrac-│aplicată │ofer-│rul/ │furnizor/ │(asociaţi/ │prevăzu-│finan-│de │finali-│cuantumului│contractului │final │(fina- │ţii ││lui │lui şi │tului │ │tanţi│Prestato│prestator/│subcontrac-│tă în │ţării │înce-│zare │preţului ├────────┬───────┤ │lizat/ │ ││ │data │ │ │ │rul/Exe-│executant │tanţi/ │contract│ │put │prevă- │prin act │Valoarea│Data │ │în exe-│ ││ │atribuirii│ │ │ │cutantul│ │terţi/sus- │(RON) │ │ │zută în│adiţional │plătită │efectu-│ │cuţie) │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţinători) │ │ │ │con- │şi data │(cu TVA)│ării │ │ % │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tract │acestuia │ │plăţii │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┤│ │ 123/2016 │Exemplu │Licitaţie│ │Firma │ 12345 │ │ 25.000 │ │ │ │ │ 15.000│ 1.01. │ │ 40% │ ││ │ │contract│deschisă │ │S.R.L. │ │ │ lei │ │ │ │ │ │ 2016 │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10.000│ 1.02. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2016 │ │ │ │└──────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────┴────────┴──────────┴───────────┴────────┴──────┴─────┴───────┴───────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴────────┘----