NORME din 7 noiembrie 2016privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 15 noiembrie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobate de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.255 din 7 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 15 noiembrie 2016.

  ──────────
   +  Articolul 1Scopul prezentelor norme este realizarea unui sistem informaţional de înregistrare, centralizare şi raportare a informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, ca suport al optimizării expunerilor medicale la radiaţii ionizante.  +  Articolul 2Pentru fiecare generator de radiaţii X sau sursă de radiaţii, folosită în scop de diagnostic sau tratament medical, se asigură un sistem de înregistrare individual, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru monitorizarea datelor rezultate din expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante.  +  Articolul 3Sistemul de înregistrare cuprinde minimum următoarele informaţii:1. Date despre pacienţi: a) numele şi prenumele; b) codul numeric personal; c) vârsta; d) genul; e) înălţimea; f) greutatea; g) pentru persoanele de gen feminin în perioadă fertilă se menţionează eventualitatea unei sarcini şi perioada de sarcină, dacă este cazul; h) indicaţia clinică.2. Date privind parametrii individuali de expunere folosiţi în vederea evaluării dozei primite de pacient, după caz, conform formularelor specifice din anexa nr. 1 - Formulare pentru Registrul parametrilor individuali de expunere.A. Radiodiagnostic: a) codul procedurii (în concordanţă cu regiunea examinată şi cu proiecţia AP/PA/LAT în cazul examinărilor radiologice convenţionale, respectiv nativ/contrast în cazul examinărilor de tomografie computerizată) b) kV c) mA d) mAs e) timp (s) f) câmpul de expunere (cm x cm) g) distanţa focar - film/detector (cm) h) grosimea sânului şi glandularitatea sânului - pentru mamografie i) valoarea produsului doza-arie DAP (Gy x cmp) j) kerma în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy) - valoare estimată prin calcul, pentru instalaţiile radiologice care nu au montat DAP-metru k) doza medie glandulară MGD (mGy) - pentru examinările mamografice l) doza în punctul de referinţă (mGy) - valoare indicată de instalaţia radiologică pentru procedurile de radiologie intervenţională m) kerma în aer Ka (mGy) - valoare măsurată n) valoarea produsului doza-lungime DLP (mGy x cm) - pentru examinările de tomografie computerizatăB. Medicină nucleară a) codul procedurii b) tipul radiofarmaceuticului (forma chimică) c) tipul radionuclidului d) activitatea administrată (MBq/GBq) e) doza efectivă estimată (mSv)C. Radioterapie a) codul procedurii b) localizare volum-ţintă c) energia fasciculului (MeV/MV) d) tehnica de iradiere folosită (ex. 2D, 3D, IMRT etc.) e) doza prescrisă în volumul-ţintă (Gy) f) doza per şedinţă (Gy) g) numărul de şedinţe h) doza totală eliberată în volumul-ţintă (Gy)  +  Articolul 4 (1) În cazul examinărilor radiodiagnostice, pacientului i se comunică în scris, odată cu rezultatul examinării, după caz, valoarea DAP (Gy x cmp), kerma în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy), kerma în aer (Ka), doza medie glandulară MGD (mGy), doza în punctul de referinţă (mGy), valoarea DLP (mGy x cm), activitatea administrată (MBq), în conformitate cu sistemul de înregistrare individuală a dozei pacientului ca urmare a expunerii medicale la radiaţii ionizante. (2) În cazul procedurilor radioterapeutice, pacientului i se comunică în scris, după caz, activitatea administrată (GBq), doza prescrisă în volumul-ţintă (Gy), doza totală eliberată în volumul-ţintă (Gy) şi numărul de şedinţe de terapie, în conformitate cu sistemul de înregistrare individuală a dozei pacientului ca urmare a expunerii medicale la radiaţii ionizante.  +  Articolul 5 (1) Pentru instalaţiile radiologice care nu au montat DAP-metru se va calcula kerma în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy), iar pentru instalaţiile de mamografie care nu afişează doza medie glandulară (MGD) se va calcula MGD (mGy) conform metodologiei din anexa nr. 2 - Metodologie pentru calculul kermei în aer la suprafaţa de intrare (ESAK) şi a dozei medii glandulare (MGD), la prezentele norme. (2) Măsurătorile dozimetrice pentru trasarea curbei de randament precizate în anexa nr. 2 se vor face de către firmele autorizate de CNCAN pentru manipularea instalaţiilor radiologice împreună cu persoanele responsabile şi fizicienii medicali din cadrul unităţii şi vor fi menţionate în buletinele de verificare tehnică periodică emise de firmele de manipulare. (3) Forma electronică a metodologiei de calcul de la alin. (1) va fi elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se va asigura accesibilitatea sa online, prin postare pe site-ul INSP.  +  Articolul 6 (1) În vederea optimizării expunerilor medicale la radiaţii ionizante, datele înregistrate conform prevederilor art. 3 se centralizează trimestrial, la nivelul unităţii. (2) Datele înregistrate conform prevederilor art. 3 sunt supuse controlului autorităţilor competente şi se păstrează minimum 5 ani.  +  Articolul 7 (1) În vederea centralizării datelor la nivelul unităţii, pentru mărimile ce furnizează informaţii despre doza de radiaţii se vor evalua: a) valorile medii per tip de examinare, în cazul examinărilor radiodiagnostice; b) valorile cel mai des utilizate per tip de procedură, în cazul procedurilor radioterapeutice. (2) Trimestrial, la nivelul unităţii se analizează datele centralizate prevăzute la alin. (1) prin comparaţie cu nivelurile de referinţă şi/sau cu valorile medii sau cel mai des utilizate, stabilite la nivel naţional şi internaţional, şi se elaborează planul de măsuri în vederea optimizării expunerilor medicale la radiaţii ionizante. (3) În cazul examinărilor radiodiagnostice, pentru mărimile ce furnizează informaţii despre doza de radiaţii, respectiv, după caz, DAP (Gy x cmp), kerma în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy), kerma în aer (Ka), doza medie glandulară MGD (mGy), doza în punctul de referinţă (mGy), DLP (mGy x cm) şi activitatea administrată (MBq), se calculează valorile medii pentru un lot de minimum 30 de pacienţi pentru fiecare instalaţie radiologică şi pentru fiecare tip de examinare. (4) În cazul unităţilor cu mai multe instalaţii radiologice de acelaşi tip, valoarea medie pentru fiecare tip de examinare, la nivelul unităţii, va fi media aritmetică ponderată a valorilor medii calculate la alin. (3) cu numărul total de pacienţi/instalaţie radiologică/tip examinare. (5) În cazul procedurilor radioterapeutice, pentru mărimile ce furnizează informaţii despre doza de radiaţii, se evaluează pentru fiecare tip de procedură valorile cel mai des utilizate pentru activitatea administrată (GBq), doza prescrisă în volumul-ţintă (Gy), doza totală eliberată în volumul-ţintă (Gy) şi numărul de şedinţe de terapie.  +  Articolul 8 (1) Situaţia datelor centralizate la nivelul unităţii se raportează trimestrial de către unitate către LIR din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), în funcţie de arondarea teritorială. (2) Datele centralizate la nivelul unităţilor se raportează pe suport hârtie sau în format electronic. (3) Termenul de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) este până la data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.  +  Articolul 9 (1) Responsabilitatea înregistrării datelor prevăzute la art. 3 revine persoanelor desemnate de responsabilul cu securitatea radiologică din unitate, iar verificarea corectitudinii înregistrărilor revine responsabilului cu securitatea radiologică din unitate. (2) Responsabilitatea pentru corectitudinea evaluării mărimilor ce furnizează informaţii despre doza de radiaţii revine fizicianului medical. (3) Responsabilitatea asigurării condiţiilor necesare centralizării la nivelul unităţii a datelor înregistrate, conform prevederilor art. 6, revine managerului unităţii. (4) Responsabilitatea raportării datelor centralizate prevăzută la art. 8 revine responsabilului cu securitatea radiologică din unitate.  +  Articolul 10 (1) LIR-DSP evaluează prin sondaj datele raportate de către unităţi şi asigură centralizarea lor la nivelul fiecărui judeţ aflat în supraveghere sau la nivelul municipiului Bucureşti. (2) În caz de neconformitate în urma evaluării de la alin. (1), rezultatul evaluării se transmite de către LIR-DSP către unitate. (3) LIR-DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit situaţia datelor centralizate către LIR din cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Bucureşti, numit în continuare LIR-CRSPB, din cadrul INSP. (4) Datele centralizate la nivelul LIR-DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti se raportează către LIR-CRSPB în format electronic. (5) Termenul de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) este semestrial, respectiv până la data de 31 august pentru semestrul I al anului pentru care se face raportarea şi 28 februarie a anului următor pentru semestrul II al anului pentru care se face raportarea. (6) LIR-DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti trimit semestrial un raport către serviciile de control în sănătate publică ale direcţiilor de sănătate publică din teritoriul arondat pe care le deservesc cu privire la nerespectarea prevederilor prezentelor norme sau nesoluţionarea neconformităţilor de la alin. (2) privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea dozelor de radiaţii primite de pacienţi din expunerile medicale de către unităţile din teritoriul arondat.  +  Articolul 11 (1) INSP, prin LIR-CRSPB, evaluează şi centralizează datele referitoare la expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, raportate de către judeţe şi municipiul Bucureşti, şi întocmeşte un raport anual care este înaintat Ministerului Sănătăţii. (2) LIR-CRSPB din cadrul INSP elaborează metodologia de evaluare şi control al calităţii datelor şi asigură îndrumarea metodologică a unităţilor în ceea ce priveşte înregistrarea, centralizarea şi raportarea datelor. (3) Termenul de transmitere a Raportului anual prevăzut la alin. (1) este până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care se face raportarea. (4) Ministerul Sănătăţii transmite Raportul anual Comisiei de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară care îl analizează şi propune un plan de măsuri de optimizare a procedurilor radiologice. (5) Raportul anual al datelor privind expunerea medicală a populaţiei şi planul măsurilor de optimizare a procedurilor radiologice se supun aprobării ministrului sănătăţii şi se transmit instituţiilor naţionale interesate, după caz. (6) Raportarea datelor privind expunerea medicală a populaţiei către instituţiile internaţionale de specialitate interesate (UNSCEAR - Comitetul Ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru efectele radiaţiilor atomice, OMS etc.) se realizează de către INSP.  +  Articolul 12 (1) În vederea stabilirii şi revizuirii nivelurilor de referinţă pentru dozele primite de pacienţi din expunerile medicale, unităţile vor transmite anual către LIR-DSP arondate teritorial înregistrările din Registrele parametrilor individuali de expunere, pentru câte 20 de pacienţi examinaţi în perioada februarie-martie a anului în curs, pentru fiecare tip de examinare de radiodiagnostic şi pentru fiecare echipament de radiologie sau medicină nucleară. (2) Datele prevăzute la alin. (1) se raportează pe suport hârtie sau în format electronic. (3) Responsabilitatea raportării datelor prevăzute la alin. (1) revine responsabilului cu securitatea radiologică din unitate. (4) Termenul de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) este până la data de 15 aprilie a anului pentru care se face raportarea.  +  Articolul 13 (1) LIR-DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti evaluează prin sondaj datele raportate de către unităţile sanitare şi le transmite către LIR-CRSPB din cadrul INSP. (2) Termenul de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) este până la data de 15 mai a anului pentru care se face raportarea.  +  Articolul 14 (1) INSP este instituţia abilitată cu supravegherea nivelurilor de referinţă în diagnostic pentru expunerile medicale la radiaţii ionizante, activitate ce urmăreşte stabilirea şi monitorizarea la nivel naţional a nivelurilor de referinţă în radiologia de diagnostic, radiologia intervenţională şi medicina nucleară de diagnostic, pe baza datelor raportate de unităţi. (2) LIR-CRSPB din cadrul INSP elaborează metodologia de evaluare şi control al calităţii datelor şi asigură îndrumarea metodologică a unităţilor. (3) LIR-CRSPB din cadrul INSP poate solicita unităţilor informaţii suplimentare faţă de cele stabilite la art. 12 alin. (1) în funcţie de complexitatea şi cantitatea datelor necesare fiecărei etape. (4) LIR-CRSPB din cadrul INSP asigură centralizarea şi prelucrarea datelor prevăzute la art. 12 alin. (1) şi întocmeşte un raport anual privind dozele efective medii şi nivelurile de referinţă pe tip de examinare de radiodiagnostic, care este înaintat Ministerului Sănătăţii. (5) Termenul de transmitere a Raportului anual prevăzut la alin. (4) este până cel târziu la data de 31 octombrie a anului pentru care se face raportarea. (6) Ministerul Sănătăţii transmite Raportul anual Comisiei de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară şi instituţiilor naţionale şi internaţionale interesate, după caz.  +  Articolul 15 (1) Formularele utilizate de către unităţile care furnizează servicii de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, medicină nucleară şi radioterapie sunt prevăzute după cum urmează: a) În anexa nr. 1: Formulare pentru Registrul parametrilor individuali de expunere:I. Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de diagnostic şi radiologia intervenţională;II. Registrul parametrilor individuali de expunere în medicină nucleară;III. Registrul parametrilor individuali de expunere în radioterapie. b) În anexa nr. 3: Fişa pentru înregistrarea datelor privind expunerea medicală individuală la radiaţii ionizante; c) În anexa nr. 4: Formularul de raportare centralizată a datelor privind expunerea medicală la radiaţii ionizante la nivelul unităţii. (2) Formularul de raportare centralizată a datelor privind expunerea medicală la radiaţii ionizante la nivelul LIR - DSP este prevăzut în anexa nr. 5. (3) Forma electronică a formularelor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 va fi elaborată de către INSP, care va asigura şi accesibilitatea acestora online.  +  Articolul 16 (1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme. (2) Formularele cuprinse în prezentele norme constituie modele-tip.  +  Anexa 1la normeFORMULAREpentru Registrul parametrilor individuali de expunereI. Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de diagnostic şi radiologia intervenţionalăI.A. Instalaţii radiologice cu DAP-metru (grafie, scopie)*Font 9*┌────┬──────┬──────┬────┬────┬─────┬─────┬───────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┐│Nr. │Numele│Codul │Vâr-│Ge- │Înăl-│Greu-│ Stare │ Indi-│Codul │ Dis- │Câmp │ DAP ││crt.│ şi │nume- │sta │nul │ţimea│tatea│fizio- │caţia │proce-│tanţa │cm x │ (Gy x││ │ pre- │ ric │ │ │ │ │logică │ cli- │durii │focar-│ cm │ cmp) ││ │numele│ per- │ │ │ │ │Însăr- │ nică │ │film/ │ │ ││ │ │ so- │ │ │ │ │cinată │ │ │detec-│ │ ││ │ │ nal │ │ │ │ │Da/Nu │ │ │ tor │ │ ││ │ │(CNP) │ │ │ │ │Vârsta │ │ │ (cm) │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │sarci- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ nii │ │ │ │ │ │├────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴──────┴────┴────┴─────┴─────┴───────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┘I.B. Instalaţii radiologice fără DAP-metru (grafie)*Font 8*┌────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───┬───┬──────┬────┬──────┬─────┬──────┐│Nr. │Numele│Codul│Vâr-│Ge- │Înăl-│Greu-│Stare │Indi- │Codul │Kv │mA │ Timp │mAs │ Dis- │ Câmp│ ESAK ││crt.│ şi │nume-│sta │nul │ţimea│tatea│fizio-│caţia │proce-│ │ │ exp. │ │tanţa │ cm x│ (mGy)││ │ pre- │ ric │ │ │ │ │logică│cli- │durii │ │ │(sec.)│ │focar-│ cm │ ││ │numele│ per-│ │ │ │ │Însăr-│nică │ │ │ │ │ │film/ │ │ ││ │ │ so- │ │ │ │ │cinată│ │ │ │ │ │ │detec-│ │ ││ │ │ nal │ │ │ │ │Da/Nu │ │ │ │ │ │ │ tor │ │ ││ │ │(CNP)│ │ │ │ │Vârsta│ │ │ │ │ │ │ (cm) │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │sarci-│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ nii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───┴───┴──────┴────┴──────┴─────┴──────┘- În cazul instalaţiilor care nu au montat DAP-metru, se vor înregistra parametrii de expunere (kV, mAs, mA, timp), distanţa sursa RX (focar) - detector (film, sistem digital detecţie), câmpul de expunere (cm x cm) şi se va realiza curba randamentului tubului RX în funcţie de kVp în vederea estimării kermei în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy).I.C. Instalaţii radiologice pentru mamografie/tomosinteză*Font 8*┌────┬──────┬─────┬────┬───┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───┬───┬──────┬───┬───────┬────────┬───────┐│Nr. │Numele│Codul│Vâr-│Ge-│Înăl-│Greu-│Stare │Indi- │Codul │Kv │mA │ Timp │mAs│Grosime│ Grandu-│ Doza ││crt.│ şi │nume-│sta │nul│ţimea│tatea│fizio-│caţia │proce-│ │ │ exp. │ │ sân │laritate│ medie ││ │ pre- │ ric │ │ │ │ │logică│cli- │durii │ │ │(sec.)│ │compri-│0.1/25/ │glandu-││ │numele│ per-│ │ │ │ │Însăr-│nică │ │ │ │ │ │ mat - │ 50/75/ │ lară ││ │ │ so- │ │ │ │ │cinată│ │ │ │ │ │ │d (cm) │ 100% │ MGD ││ │ │ nal │ │ │ │ │Da/Nu │ │ │ │ │ │ │ │ │ (mGy) ││ │ │(CNP)│ │ │ │ │Vârsta│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │sarci-│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ nii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────┼────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼───┼──────┼───┼───────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴─────┴────┴───┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───┴───┴──────┴───┴───────┴────────┴───────┘- Pentru examenul sânului se va înregistra doza medie glandulară estimată MGD (mGy) estimată prin calcul pe baza parametrilor de expunere sau indicată de instalaţia radiologică.I.D. Instalaţii radiologice dentare*Font 8*┌────┬──────┬─────┬────┬───┬─────┬─────┬──────┬─────┬──────┬───┬───┬──────┬────┬──────┬────┬────────────┐│Nr. │Numele│Codul│Vâr-│Ge-│Înăl-│Greu-│Stare │Indi-│Codul │Kv │mA │ Timp │mAs │ Dis- │Câmp│Doza pacient││crt.│ şi │nume-│sta │nul│ţimea│tatea│fizio-│caţia│proce-│ │ │ exp. │ │tanţa │cm x├─────┬──────┤│ │ pre- │ ric │ │ │ │ │logică│cli- │durii │ │ │(sec.)│ │focar-│cm │ DAP │Kerma ││ │numele│ per-│ │ │ │ │Însăr-│nică │ │ │ │ │ │film/ │ │(Gy x│în aer││ │ │ so- │ │ │ │ │cinată│ │ │ │ │ │ │detec-│ │ cmp)│ Ka ││ │ │ nal │ │ │ │ │Da/Nu │ │ │ │ │ │ │ tor │ │ │(mGy) ││ │ │(CNP)│ │ │ │ │Vârsta│ │ │ │ │ │ │ (cm) │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │sarci-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ nii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────┼────┼───┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼───┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴─────┴────┴───┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───┴───┴──────┴────┴──────┴────┴─────┴──────┘- Pentru examinările dentare se va înregistra kerma în aer (mGy) estimată pe baza măsurătorilor directe sau, în funcţie de tipul şi de indicaţiile echipamentului RX, se va înregistra valoarea DAP (Gy x cmp).I.E. Instalaţii de radiologie intervenţională*Font 9*┌────┬──────┬──────┬────┬────┬─────┬─────┬───────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────────┐│Nr. │Numele│Codul │Vâr-│Ge- │Înăl-│Greu-│ Stare │ Indi-│Codul │ Dis- │Câmp │ DAP │ Doza în ││crt.│ şi │nume- │sta │nul │ţimea│tatea│fizio- │caţia │proce-│tanţa │cm x │ (Gy x│ punctul ││ │ pre- │ ric │ │ │ │ │logică │ cli- │durii │focar-│ cm │ cmp) │ de ││ │numele│ per- │ │ │ │ │Însăr- │ nică │ │film/ │ │ │referinţă││ │ │ so- │ │ │ │ │cinată │ │ │detec-│ │ │ (mGy) ││ │ │ nal │ │ │ │ │Da/Nu │ │ │ tor │ │ │indicată ││ │ │(CNP) │ │ │ │ │Vârsta │ │ │ (cm) │ │ │de echip.││ │ │ │ │ │ │ │sarci- │ │ │ │ │ │ RX ││ │ │ │ │ │ │ │ nii │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴──────┴────┴────┴─────┴─────┴───────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────────┘I.F. Instalaţii de tomografie computerizată*Font 9*┌────┬───────┬──────┬─────┬────┬─────┬─────┬───────┬──────┬───────┬────────┬─────────┐│Nr. │Numele │Codul │ Vâr-│Ge- │Înăl-│Greu-│ Stare │ Indi-│ Codul │ Nativ/ │DLP total││crt.│ şi │nume- │ sta │nul │ţimea│tatea│fizio- │caţia │ proce-│Contrast│(mGy cm) ││ │ pre- │ ric │ │ │ │ │logică │ cli- │ durii │ │ per ││ │numele │ per- │ │ │ │ │Însăr- │ nică │ │ │procedură││ │ │ so- │ │ │ │ │cinată │ │ │ │ ││ │ │ nal │ │ │ │ │Da/Nu │ │ │ │ ││ │ │(CNP) │ │ │ │ │Vârsta │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │sarci- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ nii │ │ │ │ │├────┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴──────┴─────┴────┴─────┴─────┴───────┴──────┴───────┴────────┴─────────┘II. Registrul parametrilor individuali de expunere în medicina nuclearăII.A. Proceduri de diagnostic/tratament*Font 8*┌────┬──────┬──────┬────┬────┬─────┬─────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬─────────┬────────┐│Nr. │Numele│Codul │Vâr-│Ge- │Înăl-│Greu-│ Stare │ Indi-│Codul │Radio- │ Forma │ Activi- │ Doza ││crt.│ şi │nume- │sta │nul │ţimea│tatea│fizio- │caţia │proce-│nuclid │chimică│ tatea │efectivă││ │ pre- │ ric │ │ │ │ │logică │ cli- │durii │folosit│ │ adminis-│estimată││ │numele│ per- │ │ │ │ │Însăr- │ nică │ │ │ │ trată │ (mSv) ││ │ │ so- │ │ │ │ │cinată │ │ │ │ │(MBq/GBq)│ ││ │ │ nal │ │ │ │ │Da/Nu │ │ │ │ │ per │ ││ │ │(CNP) │ │ │ │ │Vârsta │ │ │ │ │procedură│ ││ │ │ │ │ │ │ │sarci- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ nii │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴──────┴────┴────┴─────┴─────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴────────┘II.B. Proceduri hibride*Font 8*┌────┬──────┬──────┬────┬────┬─────┬─────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐│Nr. │Numele│Codul │Vâr-│Ge- │Înăl-│Greu-│ Stare │ Indi-│Codul │Radio- │ Forma │ Activi- │ DLP │ Doza ││crt.│ şi │nume- │sta │nul │ţimea│tatea│fizio- │caţia │proce-│nuclid │chimică│ tatea │(mGy x│efectivă││ │ pre- │ ric │ │ │ │ │logică │ cli- │durii │folosit│ │ adminis-│ cm) │ totală ││ │numele│ per- │ │ │ │ │Însăr- │ nică │ │ │ │ trată │ │estimată││ │ │ so- │ │ │ │ │cinată │ │ │ │ │(MBq/GBq)│ │ (mSv) ││ │ │ nal │ │ │ │ │Da/Nu │ │ │ │ │ per │ │ ││ │ │(CNP) │ │ │ │ │Vârsta │ │ │ │ │procedură│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │sarci- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ nii │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴──────┴────┴────┴─────┴─────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴──────┴────────┘III. Registrul parametrilor individuali de expunere în radioterapie*Font 7*┌────┬──────┬──────┬────┬────┬─────┬─────┬───────┬──────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬─────────┐│Nr. │Numele│Codul │Vâr-│Ge- │Înăl-│Greu-│ Stare │Codul │Locali-│Energie│Tehnica │ Doza │Doza per│Numărul│ Doza ││crt.│ şi │nume- │sta │nul │ţimea│tatea│fizio- │proce-│ zarea │ MeV/ │folosită│prescrisă│şedinţa │ de │ totală ││ │ pre- │ ric │ │ │ │ │logică │durii │ volu- │ MV │ │ în │ de │şedinţe│eliberată││ │numele│ per- │ │ │ │ │Însăr- │ │ mului-│ │ │volumul- │iradiere│ │ în ││ │ │ so- │ │ │ │ │cinată │ │ ţintă │ │ │ ţintă │ (Gy) │ │volumul- ││ │ │ nal │ │ │ │ │Da/Nu │ │ │ │ │ (Gy) │ │ │ ţintă ││ │ │(CNP) │ │ │ │ │Vârsta │ │ │ │ │ │ │ │ (Gy) ││ │ │ │ │ │ │ │sarci- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ nii │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴──────┴────┴────┴─────┴─────┴───────┴──────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┘  +  Anexa 2la normeMETODOLOGIEpentru calculul kermei în aer la suprafaţa de intrare (ESAK)şi a dozei medii glandulare (MGD)1. DefiniţiiKerma în aer (Ka) este kerma măsurată în aer, pe axa centrală a fasciculului incident, la o anumită distanţă de focarul tubului RX, astfel încât este măsurată doar radiaţia primară incidentă, nu şi radiaţia împrăştiată.Kerma în aer la suprafaţa de intrare (ESAK) este kerma în aer măsurată pe axa centrală a fasciculului incident, în planul suprafeţei de intrare a fasciculului în pacient, respectiv la distanţa focar-piele, multiplicată cu factorul de retroîmprăştiere (BSF) care ţine cont de radiaţia împrăştiată de pacient.Doza medie glandulară (MGD) este mărimea de interes privind riscul de cancer indus de radiaţia ionizantă în imagistica sânului; ea nu poate fi măsurată direct, fiind estimată din kerma în aer şi utilizând factorii de conversie.2. Evaluarea randamentului tubului RXSe trasează graficul randamentului tubului RX în funcţie de kVp.Pentru aceasta se măsoară kerma în aer (mGy) cu un dozimetru clinic, plasat la o distanţă (FDD) de 50 cm de focarul tubului RX, pentru diferite valori ale tensiunii tubului RX (kVp) din intervalul 40-140 kVp, cu pasul de 5 sau 10 kVp, dar pentru aceeaşi valoare a produsului dintre intensitatea curentului în tubul RX şi timpul de expunere (mAs), de exemplu 100 mAs. a) Se fixează masa pacientului în poziţie orizontală. b) Se plasează dozimetrul pe axa centrală a fasciculului la o distanţă focar-dozimetru (FDD) de 50 cm, câmpul de expunere fiind de 10 cm x 10 cm. Pentru a evita influenţa radiaţiei împrăştiate de masa pacientului asupra valorilor măsurate pentru kerma în aer, dozimetrul trebuie plasat pe un suport înalt de cel puţin 20 cm (de exemplu, pot fi folosite nişte blocuri de polistiren). c) Se fixează o anumită valoare pentru produsul dintre intensitatea curentului în tubul RX şi timpul de expunere (mAs), ţinând cont de încărcarea tubului RX (de exemplu 100 mAs) şi se expune la o tensiune de 40 kV. Se citeşte valoarea (M) indicată de dozimetru pentru kerma în aer. d) Se repetă măsurătoarea de la pct. c) de încă două ori, pentru a face media valorilor citite. Media valorilor citite [M(m)] cu dozimetrul pentru kerma în aer se înregistrează în tabelul 1. e) Se repetă măsurătorile de la pct. c) şi d) pentru diferite valori ale tensiunii tubului RX (kVp) din intervalul 40-140 kVp, cu pasul de 5 sau 10 kVp, dar menţinând aceeaşi valoare pentru produsul dintre intensitatea curentului în tubul RX şi timpul de expunere (mAs). f) Kerma în aer se obţine multiplicând valorile medii citite [M(m)] cu coeficientul de calibrare a camerei de ionizare N(k) şi factorul de corecţie a calităţii fasciculului k(q) care trebuie să fie menţionaţi în certificatul de calibrare al dozimetrului.Ka(FDD) = M(m) x N(k) x K(q) g) Valorile kermei în aer la distanţa FDD, Ka(FDD), obţinute pentru fiecare kVp, sunt trecute în tabelul 1. h) Se calculează randamentul tubului RX la distanţa FDD (50 cm) după formula:Y (kVp, FDD) = Ka (FDD)/mAsTabel 1. Model de tabel pentru înregistrarea valorilor kermei în aer şi randamentului tubului RX┌────┬─────────┬─────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐│Nr. │ │ │ M(m) │ Ka (FDD) │ Y (kVp, FDD) ││crt.│ kVp │ mAs │ (mGy) │ (mGy) │ (mGy/mAs) │├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 1│ 40 │ 100 │ │ │ │├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 2│ 50 │ 100 │ │ │ │├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 3│ 60 │ 100 │ │ │ │├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 4│ 70 │ 100 │ │ │ │├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 5│ 80 │ 100 │ │ │ │├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 6│ 90 │ 100 │ │ │ │├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 7│ 100 │ 100 │ │ │ │├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 8│ 110 │ 100 │ │ │ │├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 9│ 120 │ 100 │ │ │ │├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 10│ 130 │ 100 │ │ │ │├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 11│ 140 │ 100 │ │ │ │└────┴─────────┴─────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘ i) Se trasează curba randamentului tubului RX în funcţie de kVp, obţinută pentru distanţa FDD de 50 cm.3. Estimarea kermei în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy) a) Pentru fiecare pacient, kerma în aer la suprafaţa de intrare este determinată prin calcul pe baza parametrilor individuali de expunere, utilizând curba randamentului tubului RX şi ţinând cont de factorul de retroîmprăştiere (BSF). b) Pentru calculul kermei în aer la suprafaţa de intrare pentru pacientul P se utilizează înregistrările din "Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de diagnostic şi radiologia intervenţională", respectiv greutatea (G) şi înălţimea (H) pacientului, kV(pacient), mAs(pacient) şi distanţa focar-film/detector (FFD) la care s-a efectuat expunerea. c) Kerma în aer la suprafaţa de intrare pentru pacientul P [ESAK(pacient)] se calculează prin următoarea formulă:ESAK(pacient) = Y [kV(pacient), FDD] x mAs(pacient) x (FDD/[FFD-T(pacient)])^2 x BSF- Y [kV(pacient), FDD] este randamentul tubului RX extras din curba randamentului descrisă la pct. 2 pentru tensiunea [kV(pacient)] la care s-a efectuat expunerea pacientului;- mAs(pacient) este produsul dintre intensitatea curentului în tubul RX şi timpul de expunere (mAs) cu care s-a efectuat expunerea pacientului;- BSF poate fi aproximat în mod rezonabil pentru calitatea fasciculului de radiaţii utilizat de radiologie la valoarea de 1.3-1.4. A se vedea şi valorile din tabelul 2.- T(pacient) reprezintă grosimea pacientului şi poate fi estimată prin următoarea formulă:T(p) = radical din ((4 x G)/(rho x Pi x H)),unde G (kg) şi H (cm) sunt greutatea şi înălţimea pacientului, iar rho este egal cu 10^-3 kg/cmc.Tabel 2. Valorile tipice pentru primul strat de înjumătăţire HVL şi factorul de retroîmprăştiere în funcţie de kVp, filtrarea tubului RX şi mărimea câmpului de expunere*Font 9*┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Valorile tipice pentru o filtrare totală de 3 mm Al │├───────────────┼───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤│ │ 60 kVp │ 70 kVp │ 80 kVp │ 90 kVp │ 100 kVp │ 120 kVp │├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│HVL (mmAl) │ 2.3 │ 2.7 │ 3.2 │ 3.6 │ 4.1 │ 5.0 │├───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤│ Factorul de retroîmprăştiere BSF │├───────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤│10 cm x 10 cm │ 1.27 │ 1.29 │ 1.30 │ 1.33 │ 1.37 │ 1.42 │├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│15 cm x 15 cm │ 1.30 │ 1.32 │ 1.34 │ 1.37 │ 1.40 │ 1.45 │├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│20 cm x 20 cm │ 1.31 │ 1.33 │ 1.35 │ 1.38 │ 1.41 │ 1.46 │├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│30 cm x 30 cm │ 1.33 │ 1.35 │ 1.37 │ 1.40 │ 1.43 │ 1.48 │└───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘4. Estimarea dozei medii glandulare MGD (mGy) în cazul mamografiilor a) Măsurătorile pentru curba de randament Y(kVp) se fac pe axa centrală a fasciculului, într-un plan situat la o distanţă de 45 mm de suportul pentru sân, pentru valori ale kVp situate în domeniul 24-34 kVp, cu pasul de 1 kVp. b) Pentru fiecare kVp se fac câte 3 măsurători, notându-se pentru fiecare măsurătoare valorile mAs şi valorile pentru kerma în aer. Dacă este cazul, se vor corecta valorile măsurate pentru kerma în aer cu coeficientul de calibrare a camerei de ionizare N(k) şi factorul de corecţie a calităţii fasciculului k(q) menţionaţi în certificatul de calibrare al dozimetrului. c) Se trasează curba de randament Y(kVp) într-un mod similar celui descris la pct. 2. d) În funcţie de valoarea kV(pacient) la care are loc expunerea pacientului se determină valoarea randamentului Y [kV(pacient), D1] din curba de randament trasată la pct. c) şi ţinând cont de combinaţia ţintă-filtru se alege valoarea corespunzătoare pentru primul strat de înjumătăţire HVL (mm Al) din tabelul 3. e) Pentru această valoare HVL şi în funcţie de grosimea "d" a sânului comprimat se estimează factorul de conversie "g" prin interpolarea valorilor din tabelul 4, respectiv coeficientul de corecţie "c" prin interpolarea valorilor din tabelul 5, în funcţie de glandularitatea sânului. f) În funcţie de combinaţia ţintă-filtru se alege valoarea corespunzătoare coeficientului s din tabelul 6.g)Se calculează doza medie glandulară pentru fiecare sân în parte şi pentru fiecare proiecţie (CC/MLO) prin următoarea formulă:MGD (mGy) = Y [kV(pacient), D1] x mAs(pacient) x [D1/D2]^2 x g x c x s,unde: D1 = FSD - 45 mm, iar D2 = FSD - d,FSD = distanţă dintre focarul tubului RX şi suportul pentru sân;d = grosimea sânului comprimat;g = factorul de conversie care transformă kerma în aer (fără retoîmprăştiere) pentru sânul standard în doză medie glandulară MGD;c = coeficient ce corectează diferenţele de glandularitate dintre sânul standard, de glandularitate 50%, şi sânul pacientului;s = factor de corecţie spectrală.Tabel 3. Valorile pentru primul strat de înjumătăţire HVL (mm Al) pentru diferite combinaţii ţintă-filtru┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ kVp │ Mo/Mo │ Mo/Rh │ 4Rh/Rh │ W/Rh │├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 24 │ 0.317 │ 0.381 │ 0.369 │ 0.507 │├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 25 │ 0.326 │ 0.389 │ 0.382 │ 0.516 │├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 26 │ 0.336 │ 0.397 │ 0.394 │ 0.525 │├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 27 │ 0.345 │ 0.405 │ 0.407 │ 0.534 │├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 28 │ 0.355 │ 0.413 │ 0.419 │ 0.543 │├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 29 │ 0.365 │ 0.422 │ 0.432 │ 0.552 │├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 30 │ 0.374 │ 0.430 │ 0.444 │ 0.561 │├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 31 │ 0.384 │ 0.438 │ 0.457 │ 0.571 │├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 32 │ 0.394 │ 0.446 │ 0.469 │ 0.580 │├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 33 │ 0.403 │ 0.454 │ 0.482 │ 0.589 │├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 34 │ 0.413 │ 0.463 │ 0.494 │ 0.598 │└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘Tabel 4. Valorile corespunzătoare pentru factorul de conversie "g" care transformă kerma în aer (fără retoîmprăştiere) pentru sânul standard în doză medie glandulară MGD*Font 9*┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ HVL │ g (mGy/mGy) pentru un sân de grosime: ││ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│(mmAl) │ 2 cm │ 3 cm │ 4 cm │ 4.5 cm │ 5 cm │ 6 cm │ 7 cm │ 8 cm ││ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.25 │ 0.339 │ 0.234 │ 0.174 │ 0.155 │ 0.137 │ 0.112 │ 0.094 │ 0.081 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.30 │ 0.390 │ 0.274 │ 0.207 │ 0.183 │ 0.164 │ 0.135 │ 0.114 │ 0.098 ││ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.35 │ 0.433 │ 0.309 │ 0.235 │ 0.208 │ 0.187 │ 0.154 │ 0.130 │ 0.112 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.40 │ 0.473 │ 0.342 │ 0.261 │ 0.230 │ 0.209 │ 0.172 │ 0.145 │ 0.126 ││ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.45 │ 0.509 │ 0.374 │ 0.289 │ 0.258 │ 0.232 │ 0.192 │ 0.163 │ 0.140 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.50 │ 0.543 │ 0.406 │ 0.318 │ 0.285 │ 0.258 │ 0.214 │ 0.177 │ 0.154 ││ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.55 │ 0.573 │ 0.437 │ 0.346 │ 0.311 │ 0.287 │ 0.236 │ 0.202 │ 0.175 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.60 │ 0.587 │ 0.466 │ 0.374 │ 0.339 │ 0.310 │ 0.261 │ 0.224 │ 0.195 ││ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.65 │ 0.622 │ 0.491 │ 0.399 │ 0.363 │ 0.332 │ 0.282 │ 0.244 │ 0.212 │└───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘Tabel 5. Factorul de corecţie "c" pentru glandularităţi cuprinse între 0 şi 100% în regiunea centrală a sânului, cu grosimea sânului variind între 2 şi 11 cm┌───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ HVL │Grosimea │ Glandularitatea sânului (%) ││(mmAl) │ sânului ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│ │ (cm) │ 0,1 │ 25 │ 50 │ 75 │ 100 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.3 │ 2 │ 1.130 │ 1.059 │ 1.000 │ 0.938 │ 0.885 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.3 │ 3 │ 1.206 │ 1.098 │ 1.000 │ 0.915 │ 0.836 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.3 │ 4 │ 1.253 │ 1.120 │ 1.000 │ 0.898 │ 0.808 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.3 │ 5 │ 1.282 │ 1.127 │ 1.000 │ 0.886 │ 0.794 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.3 │ 6 │ 1.303 │ 1.135 │ 1.000 │ 0.882 │ 0.785 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.3 │ 7 │ 1.317 │ 1.142 │ 1.000 │ 0.881 │ 0.784 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.3 │ 8 │ 1.325 │ 1.143 │ 1.000 │ 0.879 │ 0.780 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.3 │ 9 │ 1.328 │ 1.145 │ 1.000 │ 0.879 │ 0.780 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.3 │ 10 │ 1.329 │ 1.147 │ 1.000 │ 0.880 │ 0.780 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.3 │ 11 │ 1.328 │ 1.143 │ 1.000 │ 0.879 │ 0.779 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.35 │ 2 │ 1.123 │ 1.058 │ 1.000 │ 0.943 │ 0.891 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.35 │ 3 │ 1.196 │ 1.090 │ 1.000 │ 0.919 │ 0.842 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.35 │ 4 │ 1.244 │ 1.112 │ 1.000 │ 0.903 │ 0.816 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.35 │ 5 │ 1.272 │ 1.121 │ 1.000 │ 0.890 │ 0.801 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.35 │ 6 │ 1.294 │ 1.132 │ 1.000 │ 0.886 │ 0.793 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.35 │ 7 │ 1.308 │ 1.138 │ 1.000 │ 0.886 │ 0.788 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.35 │ 8 │ 1.312 │ 1.140 │ 1.000 │ 0.884 │ 0.786 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.35 │ 9 │ 1.319 │ 1.145 │ 1.000 │ 0.884 │ 0.786 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.35 │ 10 │ 1.319 │ 1.144 │ 1.000 │ 0.881 │ 0.785 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.35 │ 11 │ 1.322 │ 1.142 │ 1.000 │ 0.882 │ 0.784 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.40 │ 2 │ 1.111 │ 1.054 │ 1.000 │ 0.949 │ 0.900 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.40 │ 3 │ 1.181 │ 1.087 │ 1.000 │ 0.922 │ 0.851 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.40 │ 4 │ 1.227 │ 1.105 │ 1.000 │ 0.907 │ 0.825 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.40 │ 5 │ 1.258 │ 1.120 │ 1.000 │ 0.899 │ 0.810 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.40 │ 6 │ 1.276 │ 1.125 │ 1.000 │ 0.890 │ 0.798 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.40 │ 7 │ 1.292 │ 1.132 │ 1.000 │ 0.887 │ 0.793 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.40 │ 8 │ 1.302 │ 1.136 │ 1.000 │ 0.885 │ 0.790 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.40 │ 9 │ 1.308 │ 1.138 │ 1.000 │ 0.884 │ 0.789 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.40 │ 10 │ 1.311 │ 1.138 │ 1.000 │ 0.883 │ 0.788 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.40 │ 11 │ 1.315 │ 1.140 │ 1.000 │ 0.885 │ 0.796 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.45 │ 2 │ 1.099 │ 1.052 │ 1.000 │ 0.948 │ 0.905 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.45 │ 3 │ 1.169 │ 1.080 │ 1.000 │ 0.924 │ 0.858 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.45 │ 4 │ 1.209 │ 1.102 │ 1.000 │ 0.909 │ 0.829 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.45 │ 5 │ 1.248 │ 1.115 │ 1.000 │ 0.898 │ 0.815 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.45 │ 6 │ 1.267 │ 1.125 │ 1.000 │ 0.891 │ 0.801 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.45 │ 7 │ 1.283 │ 1.129 │ 1.000 │ 0.892 │ 0.797 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.45 │ 8 │ 1.298 │ 1.137 │ 1.000 │ 0.887 │ 0.799 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.45 │ 9 │ 1.301 │ 1.135 │ 1.000 │ 0.886 │ 0.792 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.45 │ 10 │ 1.305 │ 1.138 │ 1.000 │ 0.886 │ 0.791 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.45 │ 11 │ 1.312 │ 1.138 │ 1.000 │ 0.885 │ 0.789 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.50 │ 2 │ 1.098 │ 1.050 │ 1.000 │ 0.955 │ 0.910 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.50 │ 3 │ 1.164 │ 1.078 │ 1.000 │ 0.928 │ 0.864 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.50 │ 4 │ 1.209 │ 1.094 │ 1.000 │ 0.912 │ 0.835 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.50 │ 5 │ 1.242 │ 1.111 │ 1.000 │ 0.903 │ 0.817 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.50 │ 6 │ 1.263 │ 1.120 │ 1.000 │ 0.896 │ 0.807 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.50 │ 7 │ 1.278 │ 1.127 │ 1.000 │ 0.890 │ 0.800 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.50 │ 8 │ 1.289 │ 1.132 │ 1.000 │ 0.889 │ 0.794 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.50 │ 9 │ 1.295 │ 1.134 │ 1.000 │ 0.887 │ 0.793 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.50 │ 10 │ 1.302 │ 1.138 │ 1.000 │ 0.886 │ 0.791 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.50 │ 11 │ 1.303 │ 1.140 │ 1.000 │ 0.885 │ 0.789 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.55 │ 2 │ 1.086 │ 1.043 │ 1.000 │ 0.955 │ 0.914 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.55 │ 3 │ 1.154 │ 1.071 │ 1.000 │ 0.932 │ 0.870 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.55 │ 4 │ 1.196 │ 1.093 │ 1.000 │ 0.918 │ 0.843 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.55 │ 5 │ 1.227 │ 1.105 │ 1.000 │ 0.906 │ 0.824 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.55 │ 6 │ 1.252 │ 1.115 │ 1.000 │ 0.900 │ 0.814 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.55 │ 7 │ 1.267 │ 1.122 │ 1.000 │ 0.896 │ 0.805 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.55 │ 8 │ 1.278 │ 1.125 │ 1.000 │ 0.890 │ 0.800 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.55 │ 9 │ 1.285 │ 1.128 │ 1.000 │ 0.890 │ 0.798 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.55 │ 10 │ 1.290 │ 1.133 │ 1.000 │ 0.889 │ 0.796 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.55 │ 11 │ 1.293 │ 1.134 │ 1.000 │ 0.888 │ 0.793 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.60 │ 2 │ 1.089 │ 1.045 │ 1.000 │ 0.959 │ 0.919 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.60 │ 3 │ 1.142 │ 1.065 │ 1.000 │ 0.933 │ 0.874 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.60 │ 4 │ 1.185 │ 1.090 │ 1.000 │ 0.923 │ 0.850 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.60 │ 5 │ 1.216 │ 1.102 │ 1.000 │ 0.910 │ 0.830 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.60 │ 6 │ 1.238 │ 1.113 │ 1.000 │ 0.904 │ 0.820 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.60 │ 7 │ 1.252 │ 1.120 │ 1.000 │ 0.899 │ 0.812 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.60 │ 8 │ 1.266 │ 1.123 │ 1.000 │ 0.894 │ 0.806 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.60 │ 9 │ 1.272 │ 1.124 │ 1.000 │ 0.893 │ 0.801 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.60 │ 10 │ 1.279 │ 1.125 │ 1.000 │ 0.891 │ 0.797 │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0.60 │ 11 │ 1.284 │ 1.129 │ 1.000 │ 0.893 │ 0.798 │└───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘Tabel 6. Coeficientul "s" pentru diferite combinaţii ţintă-filtru┌────────────────────────────┬────────────────────┐│ Combinaţie ţintă-filtru │ Coeficientul s │├────────────────────────────┼────────────────────┤│ Mo/Mo │ 1.000 │├────────────────────────────┼────────────────────┤│ Mo/Rh │ 1.017 │├────────────────────────────┼────────────────────┤│ Rh/Rh │ 1.061 │├────────────────────────────┼────────────────────┤│ W/Rh │ 1.042 │└────────────────────────────┴────────────────────┘  +  Anexa 3la normeFişă pentru înregistrarea datelor privind expunereamedicală individuală la radiaţii ionizante┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titular: Nume şi prenume................. CNP................... Gen: M / F ││Domiciliul: Localitatea............ judeţul/sect........... str............. ││nr. ....... bloc...... ap. ........ ││Unitatea sanitară ........................... Secţia......... la data....... │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Expunere medicală la radiaţii ionizante nr. ..... ││ ││Medic ordonator: ││Nume şi prenume.................... Unitatea sanitară......... Secţia....... ││ ││Medic practician: ││Nume şi prenume.................... Unitatea sanitară......... Secţia....... ││ ││Expunere pacient ││Procedura specifică ............... Localizarea............. Data........... ││Se completează după caz: ││[o] radiodiagnostic [o] radiologie intervenţională [o] tomografie ││ computerizată ││Valoare măsurată a dozei: ESAK.........(mGy), valoare DAP.........(Gy . cmp),││DLP............(mGy . cm) ││ altele (se specifică) ......... valoare....... unitate de măsură....... ││ ││[o] medicină nucleară ([o] diagnostic, [o] terapie) ││Activitate administrată (MBq/GBq).......... tip radionuclid....... forma ││chimică.......... doza efectivă estimată (mSv)......... ││ ││[o] teleradioterapie ([o] X, [o] cobalt, [o] linac) ││[o] brahiterapie ([o] manual, [o] HDR, [o] LDR, radionuclid.......) ││Doza prescrisă în volumul ţintă (Gy)........... Numărul de fracţii ......... ││Doza totală primită de pacient (Gy)....... │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Expunere medicală la radiaţii ionizante nr. ..... ││ ││Medic ordonator: ││Nume şi prenume.................... Unitatea sanitară......... Secţia....... ││ ││Medic practician: ││Nume şi prenume.................... Unitatea sanitară......... Secţia....... ││ ││Expunere pacient ││Procedura specifică ............... Localizarea............. Data........... ││Se completează după caz: ││[o] radiodiagnostic [o] radiologie intervenţională [o] tomografie ││ computerizată ││Valoare măsurată a dozei: ESAK.........(mGy), valoare DAP.........(Gy . cmp),││DLP............(mGy . cm) ││ altele (se specifică) ......... valoare....... unitate de măsură....... ││ ││[o] medicină nucleară ([o] diagnostic, [o] terapie) ││Activitate administrată (MBq/GBq).......... tip radionuclid....... forma ││chimică.......... doza efectivă estimată (mSv)......... ││ ││[o] teleradioterapie ([o] X, [o] cobalt, [o] linac) ││[o] brahiterapie ([o] manual, [o] HDR, [o] LDR, radionuclid.......) ││Doza prescrisă în volumul ţintă (Gy)........... Numărul de fracţii ......... ││Doza totală primită de pacient (Gy)....... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 4la normeFormulare de raportare centralizată a datelor privindexpunerea medicală la radiaţii ionizante utilizate de cătreunităţile care furnizează servicii de radiologie dediagnostic şi radiologie intervenţională,medicină nucleară şi radioterapie  +  Capitolul I Fişa unităţii care raportează1. Personalul medical*Font 8*┌────────────┬───────────────┬──────────┐│Anul │...............│Trimestrul│├────────────┼───────────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────┐│Unitatea │ │├────────────┼─────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤│Localitate │.........│Judeţul │..................................................... │├────────────┼─────────┴───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┤│Adresa │ ........................................................ ││poştală │ │├────────────┼─────────┬───────────┬─────────┬───────────────┬────────────────────────────────┤│Telefon │ ....... │Fax │ ....... │e-mail │ ............................. │├────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────────┴────────────────────────────────┤│Număr personal medical calificat pentru efectuarea de proceduri medicale cu radiaţii ││ionizante din unitate: │├────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────────┬─────────┬────────────┬─────────┤│ Medici │ ....... │Medici │ ....... │ Alţi medici │ ....... │ Medici │ ....... ││radiologie │ │cardiologie│ │ radiologie │ │ medicină │ ││diagnostic │ │interven- │ │intervenţională│ │ nucleară │ ││ │ │ţională │ │(urologi, │ │ │ ││ │ │ │ │ortopezi, │ │ │ ││ │ │ │ │neurologi etc.)│ │ │ │├────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤│ Medici │ ....... │Asistenţi │ ....... │ Asistenţi │ ....... │ Asistenţi │ ....... ││radioterapie│ │radiologie │ │ medicină │ │radioterapie│ ││ │ │ │ │ nucleară │ │ │ │└────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤             │ │Fizicieni │ ....... │ Fizicieni │ ....... │ Fizicieni │ ....... │             │ │medicali │ │ medicali │ │ medicali │ │             │ │radiologie │ │ medicină │ │radioterapie│ │             │ │ │ │ nucleară │ │ │ │             └─────────┴───────────┴─────────┴───────────────┴─────────┴────────────┴─────────┘2. Echipamente*Font 8*┌───────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┐│ Tip echipament │ Utilizare │ Număr echipamente - total │Număr echipamente││ │ │ │ care raportează │├──────────┬────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│RADIOLOGIE│Radiologie de │ │ │ ││ │diagnostic │Scopie - grafie (1 post) │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Scopie + grafie (2 posturi) │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Grafie (1 post) │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Mamografie/Tomosinteză │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │RX dentar intraoral │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │RX dentar panoramic │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │RX dentar - tomograf │ │ ││ │ │(3D-CBCT) │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Osteodensitometrie │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Tomografie computerizată │ │ ││ │ │single slice │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Tomografie computerizată │ │ ││ │ │2-4-6 slice │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Tomografie computerizată 8 │ │ ││ │ │slice │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Tomografie computerizată 16 │ │ ││ │ │slice │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Tomografie computerizată 64 │ │ ││ │ │slice │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Tomografie computerizată 128 │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Tomografie computerizată 256 │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Tomografie computerizată │ │ ││ │ │(altele) │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │RX mobil (grafie) │ │ ││ ├────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │Radiologie │ │ │ ││ │intervenţională │Cardiologice (angiografie) │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Noncardiologice (C-arm) │ │ │├──────────┴────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│Rezonanţă magnetic nucleară│MRI scanere < 1.5 Tesla │ │ xxxxxxxxxx ││ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │MRI scanere > 1.5 Tesla │ │ xxxxxxxxxx │├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│MEDICINĂ NUCLEARĂ │Gamma cameră │ │ ││ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │Scanere rectiliniare │ │ ││ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │Iodocaptor │ │ ││ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │PET scanere │ │ ││ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │PET-CT │ │ ││ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │SPECT-CT │ │ ││ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │PET- MRI │ │ │└───────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┘┌───────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┐│ Tip echipament │ Utilizare │ Număr echipamente - total │Număr echipamente││ │ │ │ care raportează │├──────────┬────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│RADIOTERA-│Teleterapie │Radiaţii X (ortovoltaj) │ │ ││PIE │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Cobalt 60 │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Accelerator liniar │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Unităţi stereotaxie │ │ ││ │ │radiochirurgicală │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Simulatoare/CTSimulator │ │ ││ ├────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │Brahiterapie │Manual (tip şi număr surse) │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │HDR │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │LDR │ │ │└──────────┴────────────────┼─────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┤                            │ Număr echipamente RX care raportează │                            ├─────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┤                            │ Tip echipament │ Detector ecran-film │ Detector digital│                            ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤                            │Fluoroscopie │ │ │                            ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤                            │Radiografie │ │ │                            ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤                            │Mamografie │ │ │                            ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤                            │Dentare │ │ │                            ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤                            │Cardiologice │ │ │                            ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤                            │Noncardiologice │ │ │                            ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤                            │Osteodensitometrie │ │ │                            ├─────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┤                            │ Număr sisteme procesare a imaginii │                            ├─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤                            │ Tip echipament │Număr echipamente│                            ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤                            │Developare clasică/cameră obscură │ │                            ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤                            │Sisteme digitale CR/DR │ │                            ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤                            │Număr sisteme PACS │ │┌───────────────────────────┼─────────────────────────────┬───────────────────────────┼─────────────────┤│Persoana responsabilă cu │ │ │ ││raportarea: │ │Director: │ │├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│Numele şi prenumele/ │ │ │ ││Telefon: │ │Numele şi prenumele │ │├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│Semnătura │ │Semnătura │ │└───────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┘  +  Capitolul II Informaţii privind tipul examinărilor1. Examinări radiografice şi radioscopice*Font 7*┌───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Nr. examinări pe grupe │ Doza medie per tip de examinare ││ │ Tip │ Cod │ │ de vârstă şi gen │ ││ Examinări în │expunere│procedură│Nr. total├────┬───┬───┬─────┬─────┬────────┼───────────────────────┬───────────────────────┤│ funcţie de │ │ │examinări│0-12│1-4│5-9│10-14│15-39│≥ 40 ani│ DAP mediu (Gy x cmp) │ ESAK mediu (mGy)/ ││ localizare │ │ │ │luni│ani│ani│ ani │ ani │ │ │ MGD mediu (mGy) ││ │ │ │ ├─┬──┼─┬─┼─┬─┼──┬──┼──┬──┼───┬────┼────┬───┬───┬─────┬────┼────┬───┬───┬─────┬────┤│ │ │ │ │M│F │M│F│M│F│M │F │M │F │ M │ F │0-12│1-4│5-9│10-14│≥ 15│0-12│1-4│5-9│10-14│≥ 15││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │luni│ani│ani│ ani │ani │luni│ani│ani│ ani │ani │├───────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴───┴────┴────┴───┴───┴─────┴────┴────┴───┴───┴─────┴────┤│RADIOGRAFIE │├───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬───┬────┬────┬───┬───┬─────┬────┬────┬───┬───┬─────┬────┤│Craniu │AP/PA │C1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │LAT │C2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Sinusuri │ │S1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Torace │AP/PA │T1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │LAT │T2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Sân (mamografii │CC │SMB1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bilaterale) ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │MLO │SMB2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Sân (mamografii │CC │SMU1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││unilaterale) ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │MLO │SMU2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Sân (tomosinteză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bilaterală) │ │STB │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Sân (tomosinteză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││unilaterală) │ │STU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Membre şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││articulaţii │ │M │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Coloană cervicală │AP/PA │CC1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │LAT │CC2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Coloana toracică │AP/PA │CT1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │LAT │CT2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Coloana lombară │AP/PA │CL1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │LAT │CL2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │JLS │CL3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Pelvis şi şold │ │P1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Abdomen │ │A1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Osteodensitometrie │ │OS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Tract │esofag │TG1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gastroduodenal ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │stomac/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │duoden │TG2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Explorare colon │colon │TG3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Urografie │ │U2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Histerosalpingo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││grafia │ │H │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│RRVS │ │R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ERPC │ │ER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│RADIOSCOPIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Torace │ │T3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Gastroduoden │esofag/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomac/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │duoden │TG4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Colon │colon │TG5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Pansdorf │intestin│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │subţire │TG6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴───┴────┴────┴───┴───┴─────┴────┴────┴───┴───┴─────┴────┘2. Examinări tomografie computerizată*Font 8*┌───────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ │ │ │ Nr. examinări pe grupe │ DLP mediu (mGy x cm) ││ │ Cod │ │ de vârstă şi gen │ ││ Examinări în │procedură│Nr. total├────┬───┬───┬─────┬─────┬────────┼────┬───┬───┬─────┬────┤│ funcţie de │ │examinări│0-12│1-4│5-9│10-14│15-39│≥ 40 ani│0-12│1-4│5-9│10-14│≥ 15││ localizare │ │ │luni│ani│ani│ ani │ ani │ │luni│ani│ani│ ani │ani ││ │ │ ├─┬──┼─┬─┼─┬─┼──┬──┼──┬──┼───┬────┤ │ │ │ │ ││ │ │ │M│F │M│F│M│F│M │F │M │F │ M │ F │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Cap │C (nativ)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │CSC (con-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Sinus │S (nativ)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │SSC (con-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Gât (părţi moi) │G (nativ)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │GSC (con-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Coloană cervicală │CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │CCSC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(con- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Coloană toracală │CT(nativ)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │CTSC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(con- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Coloană lombară │CL(nativ)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │CLSC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(con- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Torace │T (nativ)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │TSC (con-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Abdomen │A (nativ)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │ASC (con-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Pelvis │P (nativ)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │PSC (con-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Trunchi (torace + │TR(nativ)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││abdomen + pelvis) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │TRSC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(con- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Torace + abdomen │TA(nativ)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │TASC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(con- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Abdomen + pelvis │AP(nativ)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │APSC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(con- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Cap + torace + │CTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││abdomen │(nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │CTASC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(con- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Cap + torace + │CTAP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││abdomen + pelvis │(nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │CTAPSC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(con- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Extremităţi │E │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────┴─────────┴─────────┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴───┴────┴────┴───┴───┴─────┴────┘3. Proceduri radiologie intervenţională*Font 7*┌────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ Nr. examinări pe grupe │ Doza medie per tip de examinare ││ │ Cod │ │ de vârstă şi gen │ ││ Examinări în funcţie │ │Nr. total├───┬───┬─────┬─────┬────────┼───────────────────────┬───────────────────────┤│ de localizare │ │examinări│0-4│5-9│10-14│15-39│≥ 40 ani│ DAP mediu (Gy x cmp) │ Doza medie în punctul ││ │ │ │ani│ani│ ani │ ani │ │ │ de referinţă (mGy) ││ │ │ ├─┬─┼─┬─┼──┬──┼──┬──┼───┬────┼────┬────┬──────┬──────┼────┬────┬──────┬──────┤│ │ │ │M│F│M│F│M │F │M │F │ M │ F │ 0-4│ 5-9│ 10-14│ ≥ 15 │ 0-4│ 5-9│ 10-14│ ≥ 15 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ani│ ani│ ani │ ani │ ani│ ani│ ani │ ani │├────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴───┴────┴────┴────┴──────┴──────┴────┴────┴──────┴──────┤│PROCEDURI DIAGNOSTICE │├────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬───┬────┬────┬────┬──────┬──────┬────┬────┬──────┬──────┤│Coronarografie │ C1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Ventriculografie │ V1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Coronarografie + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ventriculografie │ CV1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Implant stimulator cardiac │ IS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Angiografie cerebrală │ A1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Angiografie carotidiană │ A2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Angiografie abdominală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(renală, mezenterică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││aortografie) │ A3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Angiografie pelvină │ A4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Angiografie membre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││inferioare │ A5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Angiografie membre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││superioare │ A6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Flebografie │ F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴───┴────┴────┴────┴──────┴──────┴────┴────┴──────┴──────┤│PROCEDURI TERAPEUTICE │├────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬───┬────┬────┬────┬──────┬──────┬────┬────┬──────┬──────┤│Coronarografie + PTCA │ CAp1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Angioplastie coronariană │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(PTCA) │ Ap1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Angioplastie carotidiană │ Ap2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Angioplastie renală │ Ap3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Angioplastie periferică │ Ap4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Valvuloplastie │ Vp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Embolizare cerebrală │ EC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Embolizare periferică │ EP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Embolizare abdominală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(chemoembolizare hepatică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││etc.) │ EA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│TIPSS │ TIPSS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴───┴────┴────┴────┴──────┴──────┴────┴────┴──────┴──────┤│PROCEDURI NONCARDIOLOGICE │├────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬───┬────┬────┬────┬──────┬──────┬────┬────┬──────┬──────┤│Vertebroplastie │ Vp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Nucleoplastie │ Np │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Ortopedice │ O │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Urologice │ U3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴───┴────┴────┴────┴──────┴──────┴────┴────┴──────┴──────┘4. Examinări radiologie dentară*Font 7*┌────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────┐│ │ │ │ Nr. examinări pe grupe │ Kerma în aer (mGy) │ DAP mediu (Gy x cmp) ││ │ Cod │ │ de vârstă şi gen │ (valoare medie) │ ││ Examinări în funcţie │procedură│Nr. total├───┬───┬─────┬─────┬────────┼─────┬─────┬───────┬──────┼────┬────┬──────┬──────┤│ de localizare │ │examinări│0-4│5-9│10-14│15-39│≥ 40 ani│ 0-4 │ 5-9 │ 10-14 │ ≥ 15 │ 0-4│ 5-9│ 10-14│ ≥ 15 ││ │ │ │ani│ani│ ani │ ani │ │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani│ ani│ ani │ ani ││ │ │ ├─┬─┼─┬─┼──┬──┼──┬──┼───┬────┤ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │M│F│M│F│M │F │M │F │ M │ F │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Dentar intraoral │ D1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Dentar panoramic │ D2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│Dentar tomografie 3D/CBCT │ D3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴───┴────┴─────┴─────┴───────┴──────┴────┴────┴──────┴──────┘5. Proceduri de medicină nucleară - diagnostic*Font 7*┌───────────────────┬──────┬─────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │Nr. pacienţi pe grupe de │ ││Examinare │Radio-│ │ │Nr. total│ vârstă şi gen │ Activitate administrată (MBq) ││ │nuclid│Formă chimică│ Cod │ pacienţi├───┬───┬─────┬─────┬─────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤│ │ │ │ │examinaţi│0-4│5-9│10-14│15-39│≥ 40 │ Minimă │ Maximă │ Medie ││ │ │ │ │ │ani│ani│ ani │ ani │ ani │ │ │ ││ │ │ │ │ ├─┬─┼─┬─┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼───┬───┬─────┬───┼───┬───┬─────┬───┼───┬───┬─────┬───┤│ │ │ │ │ │M│F│M│F│M │F │M │F │M │F │0-4│5-9│10-14│>15│0-4│5-9│10-14│>15│0-4│5-9│10-14│>15││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ani│ani│ ani │ani│ani│ani│ ani │ani│ani│ani│ ani │ani││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie de │99m Tc│HMPAO │SC1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││perfuzie cerebrală │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │pertechenat │SC2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie │99m Tc│pertechenat │ST1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tiroidiană ├──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │131I │Nal │ST2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie │131I │Nal │ST3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││funcţie tiroidiană ├──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │99m Tc│pertechenat │ST4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie │99m Tc│MAA │SP1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pulmonară perfuzie │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │ │SP2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie │99m Tc│ │SP3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pulmonară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ventilaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie │99m Tc│pertechenat │SV1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cardiovasculară │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │RBC │SV2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │MIBI │SV3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │tetrofosmin │SV4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │Tl │ │SV5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │131I │MIBG │SV6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │123I │MIBG │SV7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie │99m Tc│pertechenat │SH1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││hepatică/biliară/ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│splenică │ │DIPA │SH2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie renală│99m Tc│pertechenat │SR1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │DTPA │SR2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │glucoheptonat│SR3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │DMSA │SR4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie osoasă│99m Tc│pertechenat │SO1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │MDT │SO2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │HDP │SO3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Tract │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gastrointestinal │99m Tc│pertechenat │SG1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie │99m Tc│tetrofosmin │SPT1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││paratiroidiană │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │pertechenat │SPT2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │SESTAMIBI │SPT3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Limfoscintigrafie │99m Tc│Nanocoloid │SL1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Altele │99m Tc│ │SA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────┴──────┴─────────────┴─────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴─────┴───┘6. Proceduri hibride*Font 7*┌──────────┬──────┬─────┬─────┬─────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│ │ │ │ │ │Nr. pacienţi pe grupe de │ │ ││Examinare │Radio-│ │ │Nr. total│ vârstă şi gen │ Activitate administrată (MBq) │ ││ │nuclid│Formă│ Cod │ pacienţi├───┬───┬─────┬─────┬─────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤DLP CT (mGy x cm)││ │ │chi- │ │ │0-4│5-9│10-14│15-39│≥ 40 │ Minimă │ Maximă │ Medie │ ││ │ │mică │ │ │ani│ani│ ani │ ani │ ani │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ├─┬─┼─┬─┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼───┬───┬─────┬───┼───┬───┬─────┬───┼───┬───┬─────┬───┼───┬───┬─────┬───┤│ │ │ │ │ │M│F│M│F│M │F │M │F │M │F │0-4│5-9│10-14│>15│0-4│5-9│10-14│>15│0-4│5-9│10-14│>15│0-4│5-9│10-14│>15││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ani│ani│ ani │ani│ani│ani│ ani │ani│ani│ani│ ani │ani│ani│ani│ ani │ani││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│PET - CT │18 FI │FDG │PCT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│SPECT - CT│ │ │SCT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Altele │ │ │SAH │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴──────┴─────┴─────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴─────┴───┘7. Proceduri de medicină nucleară - tratament*Font 7*┌──────────────────────┬──────┬─────┬─────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │Nr. pacienţi pe grupe de │ ││ Indicaţie │Radio-│ │Nr. total│ vârstă şi gen │ Activitate administrată (GBq) ││ terapeutică │nuclid│ Cod │ pacienţi├───┬───┬─────┬─────┬─────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤│ │ │ │examinaţi│0-4│5-9│10-14│15-39│≥ 40 │ Minimă │ Maximă │ Medie ││ │ │ │ │ani│ani│ ani │ ani │ ani │ │ │ ││ │ │ │ ├─┬─┼─┬─┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼───┬───┬─────┬───┼───┬───┬─────┬───┼───┬───┬─────┬───┤│ │ │ │ │M│F│M│F│M │F │M │F │M │F │0-4│5-9│10-14│>15│0-4│5-9│10-14│>15│0-4│5-9│10-14│>15││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ani│ani│ ani │ani│ani│ani│ ani │ani│ani│ani│ ani │ani││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Tumori maligne tiroidă│ 131I │TMT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Hipertiroidism │ 131I │HT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Policitemia vera │ 32P │PV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Metastaze osoase │ 89Sr │MO1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Metastaze osoase │ 32P │MO2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Sinovit │ 90Y │SV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Altele (specificaţi) │ │MNA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│TOTAL TRATAMENT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────┴──────┴─────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴─────┴───┘8. Proceduri de radioterapie - teleradioterapie*Font 7*┌────────────────────┬───────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬─────────────┬────────┐│ Regiune anatomică │ Tip │Cod │Energie │ Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen │ Doză │ Număr │Doză │Tehnică ││ │echipament │proce-│fascicul├───────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┤prescrisă│fracţii│totală │ de ││ │ │dură │MV/MeV*)│0-4 ani│5-9 ani│10-14 ani│15-39 ani│≥ 40 ani│ în vol. │ ***) │eliberată │iradiere││ │ │ │ ├───┬───┼───┬───┼────┬────┼────┬────┼───┬────┤ ţintă │ │în vol. │ ****) ││ │ │ │ │ M │ F │ M │ F │ M │ F │ M │ F │ M │ F │ (Gy)**) │ │ţintă (Gy)**)│ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Leucemie │ortovoltaj │LEUC1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │LEUC2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│LEUC3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Limfoame Hodgkin │ortovoltaj │LMFH1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │LMFH2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│LMFH3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Limfoame non-Hodgkin│ortovoltaj │LMF1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │LMF2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│LMF3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori sân │ortovoltaj │TS1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TS2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TS3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori pulmon-torace│ortovoltaj │TPT1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TPT2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TPT3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori ginecologice │ortovoltaj │TG1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TG2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TG3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori cap şi gât │ortovoltaj │TCG1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TCG2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TCG3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori cerebrale │ortovoltaj │TC1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TC2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TC3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori piele │ortovoltaj │TP1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TP2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TP3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori vezică │ortovoltaj │TV1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TV2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TV3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori prostată │ortovoltaj │TPR1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TPR2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TPR3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori rect │ortovoltaj │TR1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TR2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TR3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori gastrice │ortovoltaj │TGS1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TGS2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TGS3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori esofag │ortovoltaj │TES1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TES2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TES3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori pancreas │ortovoltaj │TPN1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TPN2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TPN3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori părţi moi │ortovoltaj │TPM1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TPM2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TPM3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Metastaze osoase │ortovoltaj │MOS1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │MOS2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│MOS3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Metastaze cerebrale │ortovoltaj │MC1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │MC2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│MC3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori benigne │ortovoltaj │TB1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TB2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TB3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┴──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│TOTAL teleterapie │ ortovoltaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │ Co 60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │ Accelerator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────┴──────────────────┴────────┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴─────────┴───────┴─────────────┴────────┘ Notă

  ──────────

  *) Energia cel mai frecvent utilizată (MV, MeV). (Indicaţi valorile tipice, NU valorile medii.)

  **) Doza în volumul-ţintă cel mai des prescrisă/eliberată (Gy). (Indicaţi valorile tipice, NU valorile medii.)

  Doza eliberată în volumul-ţintă reprezintă doza totală (finală) administrată în volumul-ţintă.

  ***) Numărul de fracţii prescrise. (Indicaţi valorile tipice, NU valorile medii.)

  ****) Tehnică de iradiere utilizată cel mai frecvent (de exemplu, 2D, 3D, IMRT, RA-rapid arc etc.)

  ──────────
  9. Proceduri de radioterapie - brahiterapie*Font 7*┌─────────────────────┬───────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬─────────────┬────────┐│ Regiune anatomică │ Tip │Cod │Energie │ Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen │ Doză │ Număr │Doză │Tehnică ││ │echipament │proce-│fascicul├───────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┤prescrisă│fracţii│totală │ de ││ │ │dură │MV/MeV*)│0-4 ani│5-9 ani│10-14 ani│15-39 ani│≥ 40 ani│ în vol. │ ***) │eliberată │iradiere││ │ │ │ ├───┬───┼───┬───┼────┬────┼────┬────┼───┬────┤ ţintă │ │în vol. │ ****) ││ │ │ │ │ M │ F │ M │ F │ M │ F │ M │ F │ M │ F │ (Gy)**) │ │ţintă (Gy)**)│ │├─────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori sân │manual │BTS1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │HDR │BTS2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │LDR │BTS3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori cap şi gât │manual │BTCG1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │HDR │BTCG2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │LDR │BTCG3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori aparat genital│manual │BTAG1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │HDR │BTAG2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │LDR │BTAG3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori prostată │manual │BTP1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │HDR │BTP2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │LDR │BTP3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Altele │manual │BA1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │HDR │BA2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │LDR │BA3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───────────┴──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│TOTAL brahiterapie │ manual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │ HDR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │ LDR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────┴──────────────────┴────────┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴─────────┴───────┴─────────────┴────────┘ Notă

  ──────────

  *) Energia cel mai frecvent utilizată (MV, MeV). (Indicaţi valorile tipice, NU valorile medii.)

  **) Doza în volumul-ţintă cel mai des prescrisă/eliberată (Gy). (Indicaţi valorile tipice, NU valorile medii.)

  Doza eliberată în volumul-ţintă reprezintă doza totală (finală) administrată în volumul-ţintă.

  ***) Numărul de fracţii prescrise. (Indicaţi valorile tipice, NU valorile medii.)

  ****) Tehnică de iradiere utilizată cel mai frecvent (de exemplu, 2D, 3D, IMRT, RA-rapid arc etc.)

  ──────────
   +  Anexa 5la normeFormulare de raportare centralizată a datelor privind expunereamedicală la radiaţii ionizante utilizate de către Laboratorulde Igiena Radiaţiilor din cadrul direcţiilor de sănătatepublică judeţene şi a municipiului Bucureşti  +  Capitolul I Fişa Laboratorului de Igiena Radiaţiilor care raportează1. Personalul medical*Font 8*┌────────────┬───────────────┬──────────┐│Anul │ │Trimestrul││......... │ │..........│├────────────┼───────────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────┐│LIR-DSP │ ........................................................ │├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Judeţul │..................................................... │├────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Număr personal medical calificat pentru efectuarea de proceduri medicale cu radiaţii ││ionizante din judeţ: │├────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────────┬─────────┬────────────┬─────────┤│ Medici │ ....... │Medici │ ....... │ Alţi medici │ ....... │ Medici │ ....... ││radiologie │ │cardiologie│ │ radiologie │ │ medicină │ ││diagnostic │ │interven- │ │intervenţională│ │ nucleară │ ││ │ │ţională │ │(urologi, │ │ │ ││ │ │ │ │ortopezi, │ │ │ ││ │ │ │ │neurologi etc.)│ │ │ │├────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤│ Medici │ ....... │Asistenţi │ ....... │ Asistenţi │ ....... │ Asistenţi │ ....... ││radioterapie│ │radiologie │ │ medicină │ │radioterapie│ ││ │ │ │ │ nucleară │ │ │ │└────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤             │ │Fizicieni │ ....... │ Fizicieni │ ....... │ Fizicieni │ ....... │             │ │medicali │ │ medicali │ │ medicali │ │             │ │radiologie │ │ medicină │ │radioterapie│ │             │ │ │ │ nucleară │ │ │ │             └─────────┴───────────┴─────────┴───────────────┴─────────┴────────────┴─────────┘2. Echipamente*Font 8*┌───────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┐│ Tip echipament │ Utilizare │ Număr echipamente - total │Număr echipamente││ │ │ │ care raportează │├──────────┬────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│RADIOLOGIE│Radiologie de │ │ │ ││ │diagnostic │Scopie - grafie (1 post) │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Scopie + grafie (2 posturi) │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Grafie (1 post) │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Mamografie/Tomosinteză │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │RX dentar intraoral │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │RX dentar panoramic │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │RX dentar - tomograf │ │ ││ │ │(3D-CBCT) │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Osteodensitometrie │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Tomografie computerizată │ │ ││ │ │single slice │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Tomografie computerizată │ │ ││ │ │2-4-6 slice │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Tomografie computerizată 8 │ │ ││ │ │slice │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Tomografie computerizată 16 │ │ ││ │ │slice │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Tomografie computerizată 64 │ │ ││ │ │slice │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Tomografie computerizată 128 │ │ ││ │ │slice │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Tomografie computerizată 256 │ │ ││ │ │slice │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Tomografie computerizată │ │ ││ │ │(altele) │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │RX mobil (grafie) │ │ ││ ├────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │Radiologie │ │ │ ││ │intervenţională │Cardiologice (angiografie) │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Noncardiologice (C-arm) │ │ │├──────────┴────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│Rezonanţă magnetic nucleară│MRI scanere < 1.5 Tesla │ │ xxxxxxxxxx ││ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │MRI scanere > 1.5 Tesla │ │ xxxxxxxxxx │├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│MEDICINĂ NUCLEARĂ │Gamma cameră │ │ ││ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │Scanere rectiliniare │ │ ││ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │PET scanere │ │ ││ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │Iodocaptor │ │ ││ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │PET-CT │ │ ││ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │SPECT-CT │ │ ││ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │PET - MRI │ │ │├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ Tip echipament │ Utilizare │ Număr echipamente - total │Număr echipamente││ │ │ │ care raportează │├──────────┬────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│RADIOTERA-│Teleterapie │Radiaţii X (ortovoltaj) │ │ ││PIE │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Cobalt 60 │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Accelerator liniar │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Unităţi stereotaxie │ │ ││ │ │radiochirurgicală │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Simulatoare/CTSimulator │ │ ││ ├────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │Brahiterapie │Manual (tip şi număr surse) │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │HDR │ │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │LDR │ │ │└──────────┴────────────────┼─────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┤                            │ Număr echipamente RX care raportează │                            ├─────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┤                            │ Tip echipament │ Detector ecran-film │ Detector digital│                            ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤                            │Fluoroscopie │ │ │                            ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤                            │Radiografie │ │ │                            ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤                            │Mamografie │ │ │                            ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤                            │Dentare │ │ │                            ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤                            │Cardiologice │ │ │                            ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤                            │Noncardiologice │ │ │                            ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤                            │Osteodensitometrie │ │ │                            ├─────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┤                            │ Număr sisteme procesare a imaginii │                            ├─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤                            │ Tip echipament │Număr echipamente│                            ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤                            │Developare clasică/cameră obscură │ │                            ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤                            │Sisteme digitale CR/DR │ │                            ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤                            │Număr sisteme PACS │ │┌───────────────────────────┼─────────────────────────────┬───────────────────────────┼─────────────────┤│Persoana responsabilă cu │ │ │ ││raportarea: │ │Director: │ │├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│Numele şi prenumele/ │ │ │ ││Telefon: │ │Numele şi prenumele │ │├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤│Semnătura │ │Semnătura │ │└───────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┘  +  Capitolul II Informaţii privind tipul examinărilor1. Examinări radiografice şi radioscopice*Font 7*┌───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Nr. examinări pe grupe │ Doza medie per tip de examinare ││ │ Tip │ Cod │ │ de vârstă şi gen │ ││ Examinări în │expunere│procedură│Nr. total├────┬───┬───┬─────┬─────┬────────┼───────────────────────┬───────────────────────┤│ funcţie de │ │ │examinări│0-12│1-4│5-9│10-14│15-39│≥ 40 ani│ DAP mediu (Gy x cmp) │ ESAK mediu (mGy)/ ││ localizare │ │ │ │luni│ani│ani│ ani │ ani │ │ │ MGD mediu (mGy) ││ │ │ │ ├─┬──┼─┬─┼─┬─┼──┬──┼──┬──┼───┬────┼────┬───┬───┬─────┬────┼────┬───┬───┬─────┬────┤│ │ │ │ │M│F │M│F│M│F│M │F │M │F │ M │ F │0-12│1-4│5-9│10-14│≥ 15│0-12│1-4│5-9│10-14│≥ 15││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │luni│ani│ani│ ani │ani │luni│ani│ani│ ani │ani │├───────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴───┴────┴────┴───┴───┴─────┴────┴────┴───┴───┴─────┴────┤│RADIOGRAFIE │├───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬───┬────┬────┬───┬───┬─────┬────┬────┬───┬───┬─────┬────┤│Craniu │AP/PA │C1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │LAT │C2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Sinusuri │ │S1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Torace │AP/PA │T1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │LAT │T2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Sân (mamografii │CC │SMB1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bilaterale) ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │MLO │SMB2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Sân (mamografii │CC │SMU1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││unilaterale) ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │MLO │SMU2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Tomosinteză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(bilateral) │ │STB │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Tomosinteză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(unilateral) │ │STU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Membre şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││articulaţii │ │M │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Coloană cervicală │AP/PA │CC1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │LAT │CC2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Coloana toracică │AP/PA │CT1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │LAT │CT2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Coloana lombară │AP/PA │CL1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │LAT │CL2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │JLS │CL3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Pelvis şi şold │ │P1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Abdomen │ │A1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Osteodensitometrie │ │OS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Tract │esofag │TG1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gastroduodenal ├────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ │stomac/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │duoden │TG2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Explorare colon │colon │TG3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Urografie │ │U2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Histerosalpingo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││grafia │ │H │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│RRVS │ │R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│ERPC │ │ER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴───┴────┴────┴───┴───┴─────┴────┴────┴───┴───┴─────┴────┤│RADIOSCOPIE │├───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬───┬────┬────┬───┬───┬─────┬────┬────┬───┬───┬─────┬────┤│Torace │ │T3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Gastroduoden │esofag/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomac/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │duoden │TG4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Colon │colon │TG5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│Pansdorf │intestin│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │subţire │TG6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┤│TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴───┴────┴────┴───┴───┴─────┴────┴────┴───┴───┴─────┴────┘2. Examinări tomografie computerizată*Font 7*┌────────────────────┬───────────────┬──────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│Examinări în funcţie│ Cod procedură │Nr. │Nr. examinări pe grupe de vârstă şi gen│ DLP mediu (mGy x cm) ││ de localizare │ │ total├──────┬──────┬─────┬─────┬──────┬──────┼─────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┤│ │ │exami-│ 0-12 │ 1-4 │ 5-9 │10-14│ 15-39│ ≥ 40 │ │ │ │ │ ││ │ │nări │ luni │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │0-12 luni│1-4 ani│5-9 ani│10-14 ani│≥15 ani││ │ │ ├───┬──┼───┬──┼──┬──┼──┬──┼───┬──┼───┬──┤ │ │ │ │ ││ │ │ │ M │F │ M │F │M │F │M │F │ M │F │ M │F │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│Cap │C (nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│ │CSC (contrast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│Sinus │S (nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│ │SSC (contrast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│Gât (părţi moi) │G (nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│ │GSC (contrast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│Coloana cervicală │CC (nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│ │CCSC(contrast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│Coloana toracală │CT (nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│ │CTSC (contrast)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│Coloana lombară │CL (nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│ │CLSC (contrast)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│Torace │T (nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│ │TSC (contrast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│Abdomen │A (nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│ │ASC (contrast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│Pelvis │P (nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│ │PSC (contrast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│Trunchi (torace + │TR (nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││abdomen + pelvis) ├───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│ │TRSC (contrast)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│Torace + abdomen │TA (nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│ │TASC (contrast)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│Abdomen + pelvis │AP (nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│ │APSC (contrast)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│Cap + torace + │CTA (nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││abdomen ├───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│ │CTASC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(contrast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│Cap + torace + │ CTAP (nativ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││abdomen + pelvis ├───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│ │CTAPSC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(contrast) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│Extremităţi │E │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────┴───────────────┴──────┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴───┴──┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┘3. Proceduri radiologie intervenţională*Font 7*┌────────────────────┬───────┬──────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Examinări în funcţie│ Cod │Nr. │Nr. examinări pe grupe de vârstă│ Doza medie per tip de examinare ││ de localizare │ │ total│ şi gen │ ││ │ │exami-├──────┬──────┬─────┬─────┬──────┼────────────────────┬───────────────────────┤│ │ │nări │ 0-4 │ 5-9 │10-14│15-39│ ≥ 40 │DAP mediu (Gy x cmp)│ Doza medie în punctul ││ │ │ │ luni │ ani │ ani │ ani │ ani │ │ de referinţă (mGy) ││ │ │ ├───┬──┼───┬──┼──┬──┼──┬──┼───┬──┼────┬────┬─────┬────┼────┬─────┬─────┬──────┤│ │ │ │ M │F │ M │F │M │F │M │F │ M │F │ 0-4│ 5-9│10-14│ ≥15│ 0-4│ 5-9 │10-14│ ≥15 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ani│ ani│ ani │ ani│ ani│ ani │ ani │ ani │├────────────────────┴───────┴──────┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴──────┤│PROCEDURI DIAGNOSTICE │├────────────────────┬───────┬──────┬───┬──┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬───┬──┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬──────┤│Coronarografie │C1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Ventriculografie │V1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Coronarografie + │CV1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ventriculografie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Implant stimulator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cardiac │IS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Angiografie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cerebrală │A1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Angiografie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││carotidiană │A2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Angiografie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││abdominală (renală, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mezenterică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││aortografie) │A3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Angiografie pelvină │A4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Angiografie membre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││inferioare │A5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Angiografie membre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││superioare │A6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Flebografie │F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┴───────┴──────┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴──────┤│PROCEDURI TERAPEUTICE │├────────────────────┬───────┬──────┬───┬──┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬───┬──┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬──────┤│Coronarografie + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PTCA │CAp1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Angioplastie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││coronariană (PTCA) │Ap1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Angioplastie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││carotidiană │Ap2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Angioplastie renală │Ap3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Angioplastie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││periferică │Ap4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Valvuloplastie │Vp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Embolizare cerebrală│EC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Embolizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││periferică │EP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Embolizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││abdominală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(chemoembolizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││hepatică etc.) │EA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│TIPSS │TIPSS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┴───────┴──────┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴──────┤│PROCEDURI NONCARDIOLOGICE │├────────────────────┬───────┬──────┬───┬──┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬───┬──┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬──────┤│Vertebroplastie │Vp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Nucleoplastie │Np │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Ortopedice │O │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Urologice │U3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────┴───────┴──────┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴──────┘4. Examinări radiologie dentară*Font 7*┌────────────────────┬─────────┬──────┬────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐│Examinări în funcţie│ Cod │Nr. │Nr. examinări pe grupe de vârstă│Kerma în aer (mGy) │ DAP mediu (Gy x cmp) ││ de localizare │procedură│ total│ şi gen │ (valoare medie) │ ││ │ │exami-├──────┬──────┬─────┬─────┬──────┼────┬────┬─────┬────┼────┬─────┬─────┬──────┤│ │ │nări │ 0-4 │ 5-9 │10-14│15-39│ ≥ 40 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ luni │ ani │ ani │ ani │ ani │ 0-4│ 5-9│10-14│ ≥15│ 0-4│ 5-9 │10-14│ ≥15 ││ │ │ ├───┬──┼───┬──┼──┬──┼──┬──┼───┬──┤ ani│ ani│ ani │ ani│ ani│ ani │ ani │ ani ││ │ │ │ M │F │ M │F │M │F │M │F │ M │F │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼─────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Dentar intraoral │D1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼─────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Dentar panoramic │D2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼─────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│Dentar tomografie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││3D/CBCT │D3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼─────────┼──────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────┴─────────┴──────┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴──────┘5. Proceduri de medicină nucleară - diagnostic*Font 7*┌───────────────────┬──────┬─────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │Nr. pacienţi pe grupe de │ ││ Examinare │Radio-│ │ │Nr. total│ vârstă şi gen │ Activitate administrată (MBq) ││ │nuclid│Formă chimică│ Cod │ pacienţi├───┬───┬─────┬─────┬─────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤│ │ │ │ │examinaţi│0-4│5-9│10-14│15-39│≥ 40 │ Minimă │ Maximă │ Medie ││ │ │ │ │ │ani│ani│ ani │ ani │ ani │ │ │ ││ │ │ │ │ ├─┬─┼─┬─┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼───┬───┬─────┬───┼───┬───┬─────┬───┼───┬───┬─────┬───┤│ │ │ │ │ │M│F│M│F│M │F │M │F │M │F │0-4│5-9│10-14│>15│0-4│5-9│10-14│>15│0-4│5-9│10-14│>15││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ani│ani│ ani │ani│ani│ani│ ani │ani│ani│ani│ ani │ani││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie de │99m Tc│HMPAO │SC1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││perfuzie cerebrală │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │pertechenat │SC2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie │99m Tc│pertechenat │ST1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tiroidiană ├──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │131 I │Nal │ST2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie │131 I │Nal │ST3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││funcţie tiroidiană ├──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │99m Tc│pertechenat │ST4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie │99m Tc│MAA │SP1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pulmonară perfuzie │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │ │SP2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pulmonară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ventilaţie │99m Tc│ │SP3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie │99m Tc│pertechenat │SV1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cardiovasculară │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │RBC │SV2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │MIBI │SV3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │tetrofosmin │SV4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │Tl │ │SV5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │131 I │MIBG │SV6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │123 I │MIBG │SV7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie │99m Tc│pertechenat │SH1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││hepatică/biliară/ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│splenică │ │DIPA │SH2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie renală│99m Tc│pertechenat │SR1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │DTPA │SR2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │glucoheptonat│SR3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │DMSA │SR4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie osoasă│99m Tc│pertechenat │SO1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │MDT │SO2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │HDP │SO3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Tract │99m Tc│pertechenat │SG1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gastrointestinal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Scintigrafie │99m Tc│tetrofosmin │SPT1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││paratiroidiană │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │pertechenat │SPT2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│ │ │SESTAMIBI │SPT3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Limfoscintigrafie │99m Tc│Nanocoloid │SL1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Altele │99m Tc│ │SA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────┴──────┴─────────────┴─────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴─────┴───┘6. Proceduri hibride*Font 7*┌──────────┬──────┬─────┬─────┬─────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│ │ │ │ │ │Nr. pacienţi pe grupe de │ │ ││Examinare │Radio-│ │ │Nr. total│ vârstă şi gen │ Activitate administrată (MBq) │ ││ │nuclid│Formă│ Cod │ pacienţi├───┬───┬─────┬─────┬─────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤DLP CT (mGy x cm)││ │ │chi- │ │ │0-4│5-9│10-14│15-39│≥ 40 │ Minimă │ Maximă │ Medie │ ││ │ │mică │ │ │ani│ani│ ani │ ani │ ani │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ├─┬─┼─┬─┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼───┬───┬─────┬───┼───┬───┬─────┬───┼───┬───┬─────┬───┼───┬───┬─────┬───┤│ │ │ │ │ │M│F│M│F│M │F │M │F │M │F │0-4│5-9│10-14│>15│0-4│5-9│10-14│>15│0-4│5-9│10-14│>15│0-4│5-9│10-14│>15││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ani│ani│ ani │ani│ani│ani│ ani │ani│ani│ani│ ani │ani│ani│ani│ ani │ani││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│PET - CT │18 FI │FDG │PCT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│SPECT - CT│ │ │SCT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Altele │ │ │SAH │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴──────┴─────┴─────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴─────┴───┘7. Proceduri de medicină nucleară - tratament*Font 7*┌──────────────────────┬──────┬─────┬─────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │Nr. pacienţi pe grupe de │ ││ Indicaţie │Radio-│ │Nr. total│ vârstă şi gen │ Activitate administrată (GBq) ││ terapeutică │nuclid│ Cod │ pacienţi├───┬───┬─────┬─────┬─────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤│ │ │ │examinaţi│0-4│5-9│10-14│15-39│≥ 40 │ Minimă │ Maximă │ Medie ││ │ │ │ │ani│ani│ ani │ ani │ ani │ │ │ ││ │ │ │ ├─┬─┼─┬─┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼───┬───┬─────┬───┼───┬───┬─────┬───┼───┬───┬─────┬───┤│ │ │ │ │M│F│M│F│M │F │M │F │M │F │0-4│5-9│10-14│>15│0-4│5-9│10-14│>15│0-4│5-9│10-14│>15││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ani│ani│ ani │ani│ani│ani│ ani │ani│ani│ani│ ani │ani││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Tumori maligne tiroidă│ 131I │TMT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Hipertiroidism │ 131I │HT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Policitemia vera │ 32P │PV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Metastaze osoase │ 89Sr │MO1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Metastaze osoase │ 32P │MO2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Sinovit │ 90Y │SV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│Altele (specificaţi) │ │MNA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼───┤│TOTAL TRATAMENT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────┴──────┴─────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴─────┴───┘8. Proceduri de radioterapie - teleradioterapie*Font 7*┌────────────────────┬───────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬─────────────┬────────┐│ Regiune anatomică │ Tip │Cod │Energie │ Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen │ Doză │ Număr │ Doză │Tehnică ││ │echipament │proce-│fascicul├───────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┤prescrisă│fracţii│ totală │ de ││ │ │dură │MV/MeV*)│0-4 ani│5-9 ani│10-14 ani│15-39 ani│≥ 40 ani│ în vol. │ ***) │ eliberată │iradiere││ │ │ │ ├───┬───┼───┬───┼────┬────┼────┬────┼───┬────┤ ţintă │ │ în vol. │ ****) ││ │ │ │ │ M │ F │ M │ F │ M │ F │ M │ F │ M │ F │ (Gy)**) │ │ţintă (Gy)**)│ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Leucemie │ortovoltaj │LEUC1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │LEUC2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│LEUC3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Limfoame Hodgkin │ortovoltaj │LMFH1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │LMFH2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│LMFH3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Limfoame non-Hodgkin│ortovoltaj │LMF1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │LMF2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│LMF3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori sân │ortovoltaj │TS1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TS2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TS3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori pulmon-torace│ortovoltaj │TPT1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TPT2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TPT3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori ginecologice │ortovoltaj │TG1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TG2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TG3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori cap şi gât │ortovoltaj │TCG1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TCG2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TCG3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori cerebrale │ortovoltaj │TC1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TC2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TC3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori piele │ortovoltaj │TP1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TP2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TP3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori vezică │ortovoltaj │TV1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TV2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TV3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori prostată │ortovoltaj │TPR1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TPR2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TPR3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori rect │ortovoltaj │TR1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TR2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TR3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori gastrice │ortovoltaj │TGS1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TGS2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TGS3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori esofag │ortovoltaj │TES1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TES2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TES3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori pancreas │ortovoltaj │TPN1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TPN2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TPN3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori părţi moi │ortovoltaj │TPM1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TPM2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TPM3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Metastaze osoase │ortovoltaj │MOS1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │MOS2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│MOS3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Metastaze cerebrale │ortovoltaj │MC1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │MC2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│MC3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori benigne │ortovoltaj │TB1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Co 60 │TB2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │Accelerator│TB3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────┴──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│TOTAL teleterapie │ ortovoltaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │ Co 60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │ Accelerator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────┴──────────────────┴────────┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴─────────┴───────┴─────────────┴────────┘9. Proceduri de radioterapie - brahiterapie*Font 7*┌─────────────────────┬───────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬─────────────┬────────┐│ Regiune anatomică │ Tip │Cod │Energie │ Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen │ Doză │ Număr │ Doză │Tehnică ││ │echipament │proce-│fascicul├───────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┤prescrisă│fracţii│ totală │ de ││ │ │dură │MV/MeV*)│0-4 ani│5-9 ani│10-14 ani│15-39 ani│≥ 40 ani│ în vol. │ ***) │ eliberată │iradiere││ │ │ │ ├───┬───┼───┬───┼────┬────┼────┬────┼───┬────┤ ţintă │ │ în vol. │ ****) ││ │ │ │ │ M │ F │ M │ F │ M │ F │ M │ F │ M │ F │ (Gy)**) │ │ţintă (Gy)**)│ │├─────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori sân │manual │BTS1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │HDR │BTS2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │LDR │BTS3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori cap şi gât │manual │BTCG1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │HDR │BTCG2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │LDR │BTCG3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori aparat genital│manual │BTAG1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │HDR │BTAG2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │LDR │BTAG3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Tumori prostată │manual │BTP1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │HDR │BTP2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │LDR │BTP3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│Altele │manual │BA1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │HDR │BA2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │LDR │BA3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───────────┴──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│TOTAL brahiterapie │ manual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │ HDR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤│ │ LDR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────┴──────────────────┴────────┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴─────────┴───────┴─────────────┴────────┘ Notă

  ──────────

  *) Energia cel mai frecvent utilizată (MV, MeV) (Indicaţi valorile tipice, NU valorile medii.)

  **) Doza în volumul-ţintă cel mai des prescrisă/eliberată (Gy) (Indicaţi valorile tipice, NU valorile medii.). Doza eliberată în volumul-ţintă reprezintă doza totală (finală) administrată în volumul-ţintă.

  ***) Numărul de fracţii prescrise (Indicaţi valorile tipice, NU valorile medii.)

  ****) Tehnica de iradiere utilizată cel mai frecvent (de exemplu, 2D, 3D, IMRT, RA-rapid arc etc.).

  ──────────
  ----