ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 11 mai 2016 (*actualizată*)privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol(actualizată până la data de 17 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere necesitatea creării unui cadru naţional adecvat pentru absorbţia fondurilor europene, care se acordă în cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune,luând în considerare că România, ca şi alte state membre, a întâmpinat dificultăţi în implementarea noilor scheme de plăţi, care au condus la întârzieri în depunerea cererilor unice de plată la centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, iar situaţia creată afectează posibilitatea fermierilor de a depune cererea unică de plată până la data de 15 mai, respectiv în cadrul termenului în care nu se percep penalităţi de întârziere,având în vedere că până în prezent au depus cererea unică de plată aproximativ 598.000 de fermieri din cei cca 1.000.000 de fermieri potenţiali beneficiari ai plăţilor, iar perioada de timp rămasă până la data de 15 mai este insuficientă, datorită numărului mare al fermierilor, cât şi a complexităţii cererii unice de plată,ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile de crescători de animale constituite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care au concesionat/închiriat suprafeţe de pajişti şi au depus cereri pentru schema de plată unică pe suprafaţă în anul 2015, pentru a putea beneficia de plăţi directe şi în anii următori, trebuie să se transforme într-un an în grupuri de producători sau cooperative agricole, cu respectarea condiţiilor specifice prevăzute fiecărei forme de organizare menţionate,luând în considerare faptul că, pentru respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile constituite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie, potrivit prevederilor legii, să se dizolve şi să înfiinţeze cooperative agricole de tipul celor prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau grupuri de producători, ceea ce ar conduce la rezilierea contractelor de închiriere/concesionare a suprafeţelor de pajişti, se impune ca, în cazul reglementat de art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, să fie eligibili la plăţi asociaţiile sau membrii acestora,având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă va avea ca efect imposibilitatea asigurării capacităţii de absorbţie a fondurilor alocate României, din cauza reducerii numărului de beneficiari eligibili la plata pe suprafaţă, în cazul pajiştilor, întrucât, din suprafaţa totală de pajişti care se regăseşte în solicitările de plăţi depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, circa un milion de hectare sunt pajişti permanente concesionate/închiriate de către asociaţiile crescătorilor de animale, dar mai ales din cauza faptului că depunerea cererilor unice de plată aferente anului 2016 este în desfăşurare, iar asociaţiile constituite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt considerate eligibile,ţinând cont de faptul că ajutoarele naţionale tranzitorii, prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt incluse în categoria plăţilor directe conform anexei nr. I la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, pentru care există obligativitatea ca beneficiarii să fie fermieri activi şi, de asemenea, beneficiarii Măsurii 10 - Agromediu şi climă din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 nu trebuie să fie fermieri activi, se impune efectuarea modificării corespunzătoare a prevederilor actului normativ,pentru sprijinirea activităţii de cercetare a universităţilor, institutelor de cercetare, staţiunilor didactice, fermelor, staţiunilor şi fermelor de cercetare şi producţie agricolă, staţiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi altor organisme şi organizaţii de cercetare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, este necesară definirea calităţii de beneficiar al plăţilor pentru acestea,în vederea asigurării compatibilităţii cu prevederile comunitare în domeniu, este necesară modificarea corespunzătoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că culturile secundare înfiinţate pe timpul iernii ca strat vegetal nu participă la calculul diversificării culturilor,având în vedere cadrul general de acordare a plăţilor în agricultură, în sectoarele vegetal şi zootehnic, în conformitate cu mecanismele prevăzute de legislaţia Uniunii Europene, şi anume:- Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;- Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea,luând în considerare că în cadrul reuniunii Comitetului de Plăţi Directe şi Dezvoltare Rurală al Comisiei Europene din data de 4 mai 2016 s-a stabilit şi s-a votat prin procedură scrisă, în unanimitate, o derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei în ceea ce priveşte data finală pentru depunerea cererii unice de plată şi a cererilor de ajutor pentru dezvoltare rurală, pentru anul 2016, agreându-se faptul că textul va fi înaintat spre adoptare în data de 13 mai 2016, se impune modificarea de urgenţă a legislaţiei naţionale, respectiv a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea adaptării cadrului legislativ naţional la cel comunitar,ţinând cont de faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar conduce la disfuncţionalităţi în procesul de accesare al plăţilor de către fermieri,având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă va avea ca efect imposibilitatea respectării calendarului stabilit prin legislaţia comunitară din domeniu referitor la perioada de depunere a cererilor de plată, cu impact asupra celor peste 400.000 de potenţiali beneficiari ai acestor scheme de plăţi,luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile atât în plan economic, cât şi în plan social, în principal prin neaccesarea în condiţii optime a fondurilor alocate României pentru anul 2016, în cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al României,având în vedere reformele preconizate în cadrul Politicii Agricole Comune şi discutarea perspectivei financiare după 2013, este în interesul României să existe o bună coordonare cu ministerele agriculturii din ţări membre ale UE relevante pentru obţinerea unor rezultate care să asigure sectorului nostru agricol promovarea unor mecanisme politice eficiente şi o alocare bugetară UE consistentă. Agricultura şi industria alimentară reprezintă domenii de importanţă deosebită în economia ţării noastre.În contextul volatilităţii tot mai persistente manifestate pe piaţa Uniunii Europene şi mondiale agroalimentare, a distorsionării mecanismului cerere-ofertă urmare a embargoului impus de Federaţia Rusă şi reducerii exporturilor pe unele pieţe tradiţionale, producătorii din România se confruntă cu presiuni deosebite în valorificarea producţiei agricole care afectează grav competitivitatea, fapt ce poate avea consecinţe importante asupra PIB-ului, asupra menţinerii şi creării de locuri de muncă.Urmând exemplul altor ţări care şi-au îmbunătăţit concurenţa la export, prin crearea funcţiei de ataşat agricol se poate implementa o politică "agresivă" în identificarea oportunităţilor de export şi de afaceri, de investiţii, cu efecte benefice asupra economiei româneşti. În climatul actual al pieţei mondiale cu produse agroalimentare este de interes major valorificarea cât mai bună a producţiei agroalimentare începând cu cea aferentă anului 2016, identificarea nişelor de piaţă şi orientarea centrului de greutate a exportului românesc către zone din afara spaţiului comunitar.Totodată, creşterea competitivităţii şi a capacitaţii de producţie a agriculturii româneşti, estimată pentru următorii ani, presupune în paralel redinamizarea vocaţiei sale de export, iar promovarea sectorului agroalimentar românesc pe piaţa europeană şi mondială implică, în primul rând, consolidarea unei cooperării internaţionale specializate.Întrucât elementele prezentate constituie situaţii extraordinare şi vizează interesele economice ale României pe termen scurt şi mediu, este necesar să se legifereze prin ordonanţă de urgenţă înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol în cadrul unei structuri de specialitate a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea reprezentării României atât în ţările membre UE, cât şi în ţările terţe, în domeniul politicii agricole comune şi promovării produselor agroalimentare.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:"s) zone cu strat vegetal reprezintă suprafeţe arabile cultivate cu specii considerate culturi secundare, care nu participă la calculul diversificării culturilor şi care asigură acoperirea solului pe timpul iernii, până la data de 1 martie. Speciile considerate culturi secundare vor fi stabilite prin ordinul autorităţii publice centrale care răspunde de agricultură."2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Beneficiarii plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi la art. 33 alin. (2) lit. b) şi c) sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi grupurile de producători care desfăşoară activitate agricolă."3. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Beneficiarii plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (3) şi la art. 33 alin. (2) lit. a) sunt fermierii persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi grupurile de producători care desfăşoară activitate agricolă.(1^2) Universităţile, institutele de cercetare, staţiunile didactice, fermele, staţiunile şi fermele de cercetare şi producţie agricolă, staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi alte organisme şi organizaţii de cercetare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie, beneficiază de plăţile prevăzute la art. 1 şi 33, potrivit prevederilor art. 6."4. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (2), începând cu anul de cerere 2016, în cazul concesionării/ închirierii unei suprafeţe de pajişti de către o asociaţie de crescători de animale, constituită în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii plăţilor pot fi: a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa concesionată/închiriată, iar dovada utilizării legale a acestor suprafeţe de pajişti de către fiecare membru al asociaţiei o constituie copia de pe contractul de concesionare/închiriere şi centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare şi numărul de animale pe fiecare membru al asociaţiei; sau b) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa concesionată/închiriată, prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului. Exploataţia asociaţiei este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor. Animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei rămân în proprietatea membrilor asociaţiei crescătorilor de animale. (2) Începând cu anul de cerere 2016, în cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al grupurilor de producători care desfăşoară activitate agricolă pe o suprafaţă de pajişte prin păşunat cu animalele membrilor, beneficiarii plăţilor pot fi cooperativa/grupul de producători sau membrii cooperativei/grupului de producători, în aceleaşi condiţii ca ale asociaţiei de crescători de animale, prevăzute la alin. (1)."4^1. La articolul 8 alineatul (1), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:«n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.»----------Pct. 4^1 al art. I a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 212 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016.5. La articolul 8, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care legislaţia Uniunii Europene prevede modificarea datei-limită de 15 mai, pentru depunerea cererilor unice de plată, se procedează astfel: a) cererile unice de plată se depun până la data-limită maximă prevăzută de regulamentele Uniunii Europene, fără a se aplica penalităţi de întârziere, dacă nu s-a emis ordinul de stabilire a datei-limită prevăzut la lit. d); b) modificările la cererile unice de plată se depun fără penalităţi de întârziere până la aceeaşi dată-limită maximă prevăzută la lit. a); c) în condiţiile art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cererile unice de plată sau modificările acestora pot fi depuse şi după data-limită prevăzută la lit. a) în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data-limită prevăzută la lit. a); d) în cazul în care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale decide stabilirea unei alte date-limită de depunere a cererilor unice de plată, anterioară datei-limită maxime stabilite prin regulamentele Uniunii Europene, data-limită se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Aceasta este şi data-limită de depunere a modificărilor cererilor unice de plată fără penalităţi de întârziere; e) în condiţiile art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei, cererile unice de plată, precum şi modificările acestora pot fi depuse şi după data-limită prevăzută la lit. d), în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată şi/sau modificările cererii unice de plată ar fi fost depuse până la data-limită prevăzută la lit. d)."  +  Articolul II (1) În vederea asigurării reprezentării României atât în ţările membre Uniunii Europene, cât şi în ţările terţe, în domeniul politicii agricole comune şi promovării produselor agroalimentare, în cadrul structurii de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se înfiinţează funcţia de ataşat agricol.----------Alin. (1) al art. II a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 212 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016. (2) Funcţiile de ataşat agricol pot fi ocupate, prin concurs sau examen, potrivit legii, de angajaţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai instituţiilor subordonate acestuia şi de personalul detaşat în minister.----------Alin. (2) al art. II a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 212 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016. (3) Criteriile de selecţie şi modalitatea de organizare a concursului se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Stabilirea ţărilor şi a perioadei în care se efectuează misiunile de reprezentare prevăzute la alin. (1) se face prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. (5) Pe perioada exercitării funcţiei de ataşat agricol, persoanelor care ocupă această funcţie li se suspendă de drept raportul de serviciu/contractul individual de muncă, în condiţiile legii, fiindu-le aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.----------Alin. (5) al art. II a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 212 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016. (6) Drepturile salariale pentru funcţia de ataşat agricol clasa I se stabilesc prin asimilare cu drepturile salariale pentru funcţia de consilier diplomatic clasa I din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (7) Drepturile salariale pentru funcţia de ataşat agricol clasa II se stabilesc prin asimilare cu drepturile salariale pentru funcţia de consilier diplomatic clasa II din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (8) Sumele necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de trimiterea în misiune în străinătate a personalului prevăzut la alin. (1) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (9) Ataşaţii agricoli sunt supuşi autorităţii şefului misiunii diplomatice în care îşi desfăşoară activitatea şi acţionează în subordinea acestuia pentru îndeplinirea atribuţiilor aferente domeniului specific de activitate, stabilite de autoritatea trimiţătoare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -------------------

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  p. Viceprim-ministru,

  ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Sorana Baciu,

  secretar de stat

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 11 mai 2016.Nr. 17.----