ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 iunie 2013 (*actualizată*)privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii(actualizată până la data de 17 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a măsurilor ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii la nivelul Ministerului Culturii, prin reorganizarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Culturii, precum şi regândirea competenţelor legale ale acestora, în vederea îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor în condiţii optime şi eficiente,având în vedere actuala situaţie financiară care reclamă constrângeri de ordin bugetar şi, în mod imperios, o reducere a cheltuielilor publice, luând în considerare obiectivele guvernamentale referitoare la reducerea cheltuielilor de personal şi a celor pentru bunuri şi servicii, care fac necesară reorganizarea unor instituţii publice din domeniul culturii prin comasare, divizare sau desfiinţare,în vederea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii unor structuri din subordinea Ministerului Culturii,pentru a asigura o reală protecţie a patrimoniului cultural naţional, văzut ca factor determinant al identităţii noastre culturale a României, prin reorganizarea unor instituţii cu atribuţii în acest domeniu,ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Centrul de Pregătite Profesională în Cultură se reorganizează, ca urmare a comasării prin absorbţie cu Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, care se desfiinţează, şi îşi schimbă denumirea în Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, instituţie publică de cultură având personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală este instituţie publică de cultură de importanţă naţională care desfăşoară activităţi de cercetare şi formare specializată în domeniul culturii.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 211 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016.  +  Articolul 2Abrogat.----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 211 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016.  +  Articolul 3 (1) Institutul Naţional al Patrimoniului se reorganizează, prin comasarea prin absorbţie cu Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, care se desfiinţează. (2) Institutul Naţional al Patrimoniului este instituţie publică, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, cu activitate în domeniul protejării, restaurării, cercetării şi promovării patrimoniului cultural, aflată în subordinea Ministerului Culturii, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 211 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016.  +  Articolul 4 (1) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, atribuţiile entităţilor rezultate din reorganizarea instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii. (2) Desfiinţarea şi reorganizarea instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi. (3) Actele normative prevăzute la alin. (1) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 20 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Acestea vor reglementa şi situaţia patrimoniului instituţiilor publice reorganizate. (4) Personalul instituţiilor care se reorganizează se preia şi va fi încadrat în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru instituţia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei publice respective. (5) Încadrarea personalului instituţiilor care se reorganizează în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din instituţia care îl preia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii. (6) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), se preiau pe bază de protocol de predare-preluare bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea instituţiilor supuse reorganizării. (7) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetul Ministerului Culturii pe anul 2013 corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorului principal de credite, în baza protocoalelor de predare-preluare. (8) Se autorizează Ministerul Culturii să detalieze modificările prevăzute la alin. (7), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. (9) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare, instituţiile supuse reorganizării se finanţează din bugetele entităţilor existente anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (10) La solicitarea Ministerului Culturii, Ministerul Finanţelor Publice va emite precizări în legătură cu modificările în execuţia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4^1 (1) Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi Institutul Naţional al Patrimoniului sunt conduse de către un manager (director general) conform dispoziţiilor privind reglementarea managementului instituţiilor publice de cultură. (2) Funcţiile de manager (director general) prevăzute la alin. (1) se asimilează după cum urmează: a) funcţia de manager al Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală cu cea de manager (director general) de biblioteci naţionale; b) funcţia de manager al Institutul Naţional al Patrimoniului cu cea de manager (director general) de instituţii muzeale de importanţă naţională. (3) Funcţiile de execuţie specifice domeniului culturii din cadrul Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi Institutului Naţional al Patrimoniului se echivalează cu funcţiile corespunzătoare existente în instituţiile publice de cultură naţionale sau de importanţă naţională prevăzute în anexa nr. IV din Legea-cadru nr. 284/2010privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 211 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016.  +  Articolul 5De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea instituţiilor publice prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a) sintagmele «Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii», «Centrul de Pregătire Profesională în Cultură» se înlocuiesc cu sintagma «Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală»; b) sintagma «Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale» se înlocuieşte cu sintagma «Institutul Naţional al Patrimoniului»".----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 211 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul culturii,

  Daniel-Constantin Barbu

  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

  Daniel Chiţoiu

  p. Ministrul delegat pentru buget,

  Enache Jiru,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 26 iunie 2013.Nr. 72.-------