HOTĂRÂRE nr. 64 din 26 ianuarie 2011pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. III din Legea nr. 117/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,ținând seama de dispozițiile cap. IV "Desfacerea căsătoriei" din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Materialele consumabile pretipărite, achiziționate anterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se utilizează până la consumarea stocurilor.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Metodologia Departamentului pentru Administrație Publică Locală și a Ministerului de Interne nr. 1 pentru aplicarea unitară a dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 bis din 19 noiembrie 1997.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ----------
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel Oprea
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  București, 26 ianuarie 2011.Nr. 64.  +  AnexăMETODOLOGIEcu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă