HOTĂRÂRE nr. 801 din 26 octombrie 2016pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 21^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă procedurile de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIMetodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de: a) 30 de zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă; b) 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort; c) 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile; d) 30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare. (2) Termenele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d) se socotesc de la data naşterii şi cuprind atât ziua naşterii, respectiv a găsirii, cât şi ziua în care se face declaraţia."2. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Înregistrarea naşterii în termenele prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a) şi c) se face în baza următoarelor documente: a) certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; b) actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă; c) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi fotocopie, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public; d) declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 41. Tatăl minor îl poate recunoaşte singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoaşterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice. (2) În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini sau apatrizi, sunt necesare documentele prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele: a) paşaportul părintelui cetăţean străin sau apatrid/părinţilor cetăţeni străini sau apatrizi, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene ori Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene sau, după caz, documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în original şi în fotocopie. În cazul cetăţenilor străini sau apatrizilor ale căror acte de identitate/călătorie nu conţin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare ale persoanei; dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens; b) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, înregistrat în registrele de stare civilă române, dacă unul dintre părinţi este cetăţean român; dacă ambii părinţi sunt cetăţeni străini se prezintă certificatul de căsătorie, în original, precum şi traducerea legalizată a acestuia, apostilate/supralegalizate conform art. 72 alin. (6). (3) În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani este necesar documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), certificatul de naştere al mamei, precum şi actul de identitate al reprezentantului legal al acesteia sau al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de reprezentantul legal al mamei copilului. (4) În situaţia în care mama copilului are vârsta sub 14 ani, iar tatăl nu recunoaşte copilul, sunt necesare documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), precum şi următoarele: a) certificatul de naştere al mamei; b) actul de identitate al reprezentantului legal al mamei sau al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de reprezentantul legal al mamei. (5) Actele de identitate/paşapoartele sau documentele de identitate eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări ale părinţilor, ale reprezentanţilor legali şi, după caz, al declarantului, precum şi certificatele de stare civilă prezentate se restituie imediat după compararea datelor, păstrându-se fotocopii ale acestora, certificate pentru conformitate de persoana care primeşte cererea. (6) În cazul în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgenţă a certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române; naşterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinţilor. (7) C.N.P. se atribuie doar copiilor cetăţeni români. (8) În cazul în care prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii este diferit de cel declarat, înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei scrise, semnată de ambii părinţi, dată în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public, din care să rezulte prenumele copilului. (9) În lipsa acordului părinţilor cu privire la numele de familie al copilului, instanţa de tutelă hotărăşte numele copilului şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la S.P.C.L.E.P./primăria unităţii administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de naştere; certificatul de naştere se eliberează numai după înscrierea menţiunii privind stabilirea numelui de familie de către instanţa de tutelă. (10) Prevederile alin. (9) se aplică şi în cazul în care ofiţerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar părinţii nu vor să opteze pentru un alt prenume. (11) Când declaraţia naşterii este făcută de un cetăţean străin necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate; ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă încheie un proces-verbal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18^1. (12) În cazul în care părinţii au domicilii diferite, părintele care declară naşterea va da o declaraţie din care să rezulte la care dintre părinţi are domiciliul copilul, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19. (13) În cazul în care declararea naşterii se face de către o persoană, alta decât unul dintre părinţi, se prezintă declaraţia notarială a oricăruia dintre părinţi, din care să rezulte domiciliul copilului; în situaţia în care niciunul dintre părinţi nu este identificat la adresa de domiciliu prin intermediul unităţilor de poliţie, copilul este înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare R.N.E.P., cu domiciliul mamei."3. După articolul 30 se introduc două noi articole, articolele 30^1 şi 30^2, cu următorul cuprins:"Art. 30^1. - (1) La înregistrarea naşterii în termenul prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. a), în lipsa actului de identitate al mamei, declarantul prezintă: a) celelalte documente prevăzute la art. 30, după caz; b) fotocopia procesului-verbal întocmit de poliţist cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unităţii sanitare în care a avut loc naşterea, certificată pentru conformitate de reprezentatul unităţii sanitare. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), ofiţerul de stare civilă solicită şi reţine la dosar extras/fotocopie de pe actul de naştere al mamei şi rezultatul verificărilor în R.N.E.P., prin care se certifică identitatea mamei.Art. 30^2. - (1) În cazul în care naşterea mamei nu este înregistrată în registrele de stare civilă, pentru întocmirea actului de naştere al copilului se prezintă următoarele documente: a) declaraţia scrisă a uneia dintre persoanele prevăzute la art. 16 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19^1 sau anexa nr. 19^2, după caz; b) procesul-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul D.G.A.S.P.C., de reprezentantul poliţiei şi de cel al unităţii sanitare; c) certificatul medical constatator al naşterii; d) actul de identitate al declarantului; e) declaraţia tatălui de recunoaştere a copilului, după caz, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 41. (2) Ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă desfăşoară următoarele activităţi: a) efectuează verificări în registrele de stare civilă ale primăriei unităţii administrativ-teritoriale de la locul naşterii declarat de mamă, conform procesului-verbal prevăzut la alin. (1) lit. b); b) verifică datele declarate ale mamei în R.N.E.P.; c) întocmeşte referatul cu propunere de emitere a dispoziţiei primarului privind stabilirea numelui de familie şi a prenumelui copilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19^3. Propunerea de stabilire a numelui de familie şi a prenumelui copilului se face în considerarea datelor rezultate din certificatul medical constatator al naşterii şi din declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. e), după caz; d) prezintă primarului unităţii administrativ-teritoriale referatul prevăzut la lit. c) însoţit de întreaga documentaţie, pentru emiterea dispoziţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19^4. (3) Actul de naştere al copilului se întocmeşte cu numele de familie şi prenumele stabilite prin dispoziţia primarului unităţii administrativ-teritoriale unde se înregistrează naşterea, iar celelalte date sunt preluate din certificatul medical constatator al naşterii; rubrica privind datele mamei se completează doar cu numele de familie şi prenumele mamei rezultate din procesul-verbal prevăzut la alin. (1) lit. b). (4) Pe marginea actului de naştere se operează menţiunea:«Act întocmit în baza dispoziţiei primarului nr. ......./......şi a procesului-verbal nr. ....../..... privind identitatea declarată a mamei»; la rubrica «MENŢIUNI» din certificatul de naştere se înscrie «Act întocmit în conformitate cu prevederile art. 14^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare». (5) Domiciliul copilului este cel declarat de mamă potrivit procesului-verbal prevăzut la alin. (1) lit. b), iar în cazul recunoaşterii de către tată, domiciliul copilului se stabileşte potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (12) sau (13). (6) Comunicarea de naştere întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 77, însoţită de fotocopia certificatului medical constatator al naşterii, se transmite la S.P.C.L.E.P. de la locul naşterii, pentru actualizarea R.N.E.P."4. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - După împlinirea termenului de 30 de zile, prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. a) şi d), întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19^5, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, precum şi cu avizul conform al S.P.C.J.E.P. sau, după caz, al D.G.E.P.M.B."5. După articolul 31 se introduc şapte noi articole , articolele 31^1-31^7, cu următorul cuprins:"Art. 31^1. - (1) Cererea privind înregistrarea naşterii după împlinirea termenului de 30 de zile se depune fie la S.P.C.L.E.P./primăria competentă să înregistreze naşterea, fie la S.P.C.L.E.P./primăria în raza căreia are domiciliul unul dintre părinţi/persoana majoră neînregistrată, respectiv sediul instituţia interesată. (2) Dacă cererea privind înregistrarea naşterii este depusă la primăria în raza căreia are domiciliul unul dintre părinţi/persoana majoră neînregistrată sau, după caz, sediul instituţia interesată, cererea împreună cu toate verificările şi documentele prevăzute de prezenta metodologie se transmit, în original, ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P./primăriei competente să înregistreze naşterea; primăria care a primit cererea reţine fotocopii ale documentelor, precum şi documentul în care s-a consemnat rezultatul verificărilor efectuate. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă de la S.P.C.L.E.P./primăria competentă să înregistreze naşterea întocmeşte un referat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 19^6.Art. 31^2. - (1) Pentru înregistrarea tardivă a naşterii copiilor cu vârsta de până la 14 ani, ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă aplică în mod corespunzător prevederile art. 30 şi desfăşoară următoarele activităţi: a) efectuează verificări în registrele de stare civilă; b) verifică persoana pentru care se solicită înregistrarea naşterii, în R.N.E.P.; în situaţia în care nu sunt asigurate condiţiile tehnice necesare pentru accesul la R.N.E.P. al ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă din unitatea administrativ-teritorială unde s-a depus cererea de înregistrare a naşterii, verificările sunt efectuate prin intermediul structurii de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor care arondează unitatea administrativ-teritorială în cauză. (2) În situaţia în care declarantul nu prezintă certificatul medical constatator al naşterii, ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă efectuează verificări în evidenţele unităţii sanitare unde s-a produs naşterea sau ale medicului de familie, în situaţia în care naşterea a avut loc la domiciliu, pentru obţinerea acestuia; dacă certificatul medical constatator al naşterii nu se identifică, se solicită reprezentantului S.P.A.S., cu adresă potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19^7, întreprinderea demersurilor pentru efectuarea expertizei medico-legale. (3) În cazul în care din verificările efectuate la unitatea sanitară nu se identifică certificatul medical constatator al naşterii sau documente care să dovedească naşterea, locul naşterii este cel declarat. (4) În cazul în care înregistrarea naşterii este solicitată de reprezentantul D.G.A.S.P.C. sau de cel al S.P.A.S., acesta prezintă următoarele documente: a) certificatul medical constatator al naşterii, iar în lipsa acestuia expertiza medico-legală; b) raportul de anchetă socială; c) delegaţia.Art. 31^3. - Pentru înregistrarea tardivă a naşterii copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă aplică în mod corespunzător prevederile art. 31^2 şi desfăşoară următoarele activităţi: a) verifică în evidenţele Direcţiei Generale de Paşapoarte, denumită în continuare D.G.P., şi ale serviciului cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative; b) efectuează verificări la adresele la care aceştia declară că au locuit, precum şi, după caz, la unităţile de învăţământ la care declară că au fost înscrişi, prin unităţile de poliţie; c) solicită declaraţie persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată, precum şi, după caz, părinţilor sau ocrotitorului/reprezentantului legal ai/al persoanei, la care anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm, potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 20, respectiv în anexa nr. 21; declaraţia se dă în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă; d) stabileşte dacă fizionomia persoanei corespunde cu fotografiile anexate şi aplică cele două fotografii astfel: una pe declaraţia persoanei şi alta pe cea a părinţilor sau a ocrotitorului/reprezentantului legal, după caz.Art. 31^4. - (1) Pentru înregistrarea tardivă a naşterii persoanei majore, cererea scrisă a declarantului este însoţită de următoarele documente: a) certificatul medical constatator al naşterii; b) declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 20, dată în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă, la care anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm; c) declaraţia a 2 membri ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane care o cunosc, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21, dată în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă. (2) Ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă desfăşoară activităţile prevăzute la art. 31^2 alin. (1) şi la art. 31^3 lit. a) şi b). (3) În situaţia în care declarantul nu prezintă certificatul medical constatator al naşterii, ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă procedează conform prevederilor art. 31^2 alin. (2). (4) Ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă solicită reprezentantului S.P.A.S. cu adresă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21^1, întreprinderea demersurilor pentru efectuarea anchetei sociale.Art. 31^5. - (1) Dacă naşterea s-a produs în străinătate şi nu a fost înregistrată la autorităţile locale/misiunea diplomatică ori oficiul consular al României sau a fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinţilor, întocmirea actului de naştere se face în ţară, în baza certificatului medical constatator al naşterii eliberat de autorităţile medicale străine sau, după caz, în baza certificatului de naştere, legalizate conform prevederilor art. 72 alin. (6), după ce D.E.P.A.B.D. verifică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul Consular, denumit în continuare M.A.E. - DCons., dacă naşterea nu a fost înregistrată sau, după caz, cu ce date a fost înregistrată în străinătate. (2) Dacă în urma verificărilor s-a stabilit că naşterea a fost înregistrată corect în străinătate, se parcurge procedura prevăzută la art. 41 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate. (3) Dacă în urma verificărilor s-a constatat că naşterea a fost înregistrată cu date nereale, ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă stabileşte în ce anume constă diferenţa dintre datele consemnate în actul înregistrat şi datele de identificare reale ale părinţilor copilului, pe bază de documente şi declaraţii ale persoanelor care pot da relaţii, inclusiv ale părinţilor copilului, date în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă sau notarului public. (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), întocmirea actului de naştere se face la S.P.C.L.E.P./primăria în raza căreia are domiciliul unul dintre părinţi/persoana majoră; dispoziţiile art. 31^2-31^4 se aplică în mod corespunzător.Art. 31^6. - (1) După finalizarea verificărilor, ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă întocmeşte referatul prevăzut la art. 31^1 alin. (3), care trebuie să conţină datele necesare întocmirii actului de naştere. (2) Referatul se înaintează S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., împreună cu documentele aferente şi rezultatul verificărilor efectuate. (3) După verificarea documentelor, S.P.C.J.E.P./ D.G.E.P.M.B. restituie întreaga documentaţie, împreună cu avizul conform dat pe referatul prevăzut la art. 31^1 alin. (3), S.P.C.L.E.P./primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente. (4) La primirea referatului avizat de S.P.C.J.E.P./ D.G.E.P.M.B., ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă îl prezintă primarului pentru aprobare. (5) În baza referatului aprobat, ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă întocmeşte actul de stare civilă şi eliberează certificatul de naştere persoanei îndreptăţite. (6) După înregistrarea actului de stare civilă, cererea solicitantului, referatul împreună cu documentele şi rezultatul verificărilor se păstrează în arhiva proprie a primăriei. (7) Este interzisă înregistrarea naşterii peste termenul de 30 de zile fără avizul conform al S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. şi fără aprobarea primarului pe referatul prevăzut la art. 31^1 alin. (3). (8) În cazul neavizării referatului, S.P.C.J.E.P. /D.G.E.P.M.B. restituie motivat întreaga documentaţie în vederea completării.Art. 31^7. - (1) În toate cazurile în care o persoană de sex feminin solicită înregistrarea naşterii sale, aceasta dă o declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă, din care să rezulte dacă are vreun copil a cărui naştere a fost înregistrată în conformitate cu prevederile art. 14^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 21^2. (2) Dacă din declaraţia prevăzută la alin. (1) rezultă că persoana a dat naştere unui copil înregistrat conform art. 14^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă solicită acesteia fotocopia certificatului de naştere al copilului, iar unităţii de poliţie colectarea imaginii faciale şi a impresiunilor papilare, cu adresă potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21^3. (3) Expertul/Specialistul criminalist desemnat compară imaginile faciale şi impresiunile papilare cu cele ale persoanei în cauză, existente în Registrul persoanelor cu identitatea declarată şi comunică S.P.C.L.E.P./primăriei unităţii administrativ-teritoriale solicitante aspectele rezultate în urma comparării, cu adresă potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21^4. (4) După înregistrarea naşterii mamei în registrele de stare civilă, ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă transmite cu adresă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21^5, extras de pe actul de naştere primăriei unităţii administrativ-teritoriale unde s-a înregistrat naşterea copilului, care înscrie pe marginea actului de naştere al acestuia menţiunea: «Prin actul de naştere nr. / , înregistrat la Primăria .... s-a stabilit identitatea mamei.» (5) Actul de naştere al copilului se completează cu datele mamei prin înscrierea cu cerneală de culoare roşie în rubricile corespunzătoare. (6) În situaţia în care rubricile referitoare la numele de familie şi/sau prenumele mamei necesită modificare, acestea se barează cu o linie orizontală şi se înscriu deasupra datele corecte, cu cerneală de culoare roşie; în mod similar se procedează şi la rubrica privind numele de familie al copilului, dacă acesta a fost înregistrat cu numele de familie declarat al mamei."6. Articolul 32 se abrogă.7. La articolul 39, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) În cazul persoanei decedate a cărei naştere nu a fost înregistrată în termenul legal de 30 de zile, actul de deces se întocmeşte în baza certificatului medical constatator al decesului şi al celui de naştere, a verificărilor efectuate de poliţie şi a declaraţiei persoanei care solicită înregistrarea, care să cuprindă datele de identificare. Ulterior întocmirii actului de deces, ofiţerul de stare civilă informează declarantul decesului cu privire la necesitatea solicitării înregistrării naşterii. (4) În lipsa certificatului medical constatator al naşterii, pe marginea actului de deces se face următoarea menţiune: «Cadavru cu identitate necunoscută. Înscrierea s-a făcut în baza dovezii eliberate de ............, cu nr. ...... din .........»; după înregistrarea tardivă a naşterii se operează menţiuni cu privire la datele de identificare pe marginea actului de deces."8. La articolul 39, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În toate cazurile de înregistrare a naşterii se aplică prevederile prezentei metodologii."9. La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) La cerere, în baza actului, se eliberează certificat de naştere cu menţiunea «COPIL NĂSCUT MORT», precum şi adeverinţa de înhumare/incinerare, fapt despre care se precizează pe versoul certificatului medical constatator al naşterii."10. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) După împlinirea termenului de 3 zile prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. b), dar înăuntrul termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului."11. După anexa nr. 18 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 18^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.12. După anexa nr. 19 se introduc şapte noi anexe, anexele nr. 19^1-19^7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3-9 la prezenta hotărâre.13. După anexa nr. 21 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 21^1-21^5, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 10-14 la prezenta hotărâre.14. La anexa nr. 38, la punctul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) Act înregistrat tardiv în baza aprobării nr. ...... din ...... a primarului (comunei, oraşului, municipiului, sectorului)...... şi a Avizului conform nr. ... din ......... al S.P.C.J.E.P./ D.G.E.P.M.B.;"15. Sintagma "Direcţia Generală Protecţia Copilului" se înlocuieşte cu sintagma "Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului", acronimul "D.G.P.C." se înlocuieşte cu acronimul "D.G.A.S.P.C.", acronimul "D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C." se înlocuieşte cu acronimul "D.G.E.P.M.B." şi acronimul "M.A.E. - D.C." se înlocuieşte cu acronimul "M.A.E. - Dcons".  +  Articolul IIINormele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul IV, titlul secţiunii a 6-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 6-aEliberarea actelor de identitate persoanelor aflate înlocurile de reţinere şi de arest preventiv din cadrulunităţilor de poliţie, în penitenciare şi a celor internateîn instituţii sanitare sau primite spre îngrijire origăzduire în instituţii de ocrotire/centre de serviciisociale sau în centre educative"2. După articolul 78 se introduc două noi articole, articolele 78^1 şi 78^2, cu următorul cuprins:"Art. 78^1. - (1) Cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate, solicitat potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoana internată într-o instituţie sanitară, se primeşte şi se soluţionează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţia sanitară, pe baza următoarelor documente: a) adresa scrisă a instituţiei sanitare, datată, semnată şi ştampilată de către conducătorul instituţiei respective sau de către persoana desemnată de acesta; b) documentele pe care le poate prezenta solicitantul pentru a face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române şi a adresei de domiciliu sau de reşedinţă; c) două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, după caz; d) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate sau, după caz, a cărţii de identitate provizorii; e) taxa extrajudiciară de timbru, după caz. (2) Pentru soluţionarea cererii prevăzute la alin. (1) se desfăşoară următoarele activităţi: a) preluarea cererii, a documentelor necesare şi a imaginii persoanei care solicită eliberarea actului de identitate se realizează la sediul instituţiei sanitare, de către persoana desemnată din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află instituţia respectivă; b) actul de identitate se înmânează titularului la sediul instituţiei sanitare de către lucrătorul de evidenţă a persoanelor, pe bază de semnătură pe cerere.Art. 78^2. - (1) Persoanelor fizice internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau a centrului respectiv, în funcţie de solicitarea persoanei în cauză ori a reprezentantului său legal. (2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), dovada adresei de domiciliu sau de reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, consemnată pe cerere la rubrica destinată consimţământului titularului spaţiului de locuit, prin înscrierea numelui de familie şi a prenumelui, a seriei şi numărului actului de identitate, a datei şi a semnăturii peste care se aplică ştampila instituţiei în cauză."  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 1.103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 16 ianuarie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (1), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) să solicite gravidei/mamei completarea Formularului-declaraţie prevăzut în anexa nr. 1;................................................................. d) să solicite organului de poliţie competent la care este arondată unitatea sanitară desemnarea unui reprezentant care să se deplaseze de urgenţă la sediul unităţii sanitare în vederea identificării gravidei/părintelui/ocrotitorului legal/însoţitorului care nu deţine act de identitate; în cazul gravidei/mamei fără act de identitate poliţistul care a efectuat verificările întocmeşte, în termen de 24 de ore, un proces-verbal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, prin care se certifică identitatea acesteia, pe care se aplică o fotografie identică cu cea de pe Formularul-declaraţie prevăzut la lit. a)."2. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 8^1 şi 8^2, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - (1) În situaţia în care în urma verificărilor efectuate conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. d) se constată că mama este titulară a unei cărţi de identitate care nu mai este valabilă ori este pierdută, furată, deteriorată sau distrusă, asistentul social sau, după caz, persoana cu atribuţii de asistenţă socială din unitatea sanitară are obligaţia de a solicita, în termen de 24 de ore, sprijin serviciului public comunitar local de evidenţă în a cărui rază de competenţă se află unitatea sanitară în care s-a produs naşterea pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate, în condiţiile prevederilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006. (2) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate conform art. 8 alin. (1) lit. d), se constată că mama nu are naşterea înregistrată în registrele de stare civilă, în termen de 24 de ore poliţistul desemnat întocmeşte un proces-verbal privind identitatea declarată de mamă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, reprezentantul poliţiei şi al unităţii sanitare; pe procesul-verbal se aplică, în mod obligatoriu, o fotografie identică cu cea realizată pentru Formularul-declaraţie. (3) Pentru mamele cu identitatea declarată poliţistul care a întocmit procesul-verbal prevăzut la alin. (2) informează, de îndată, conducerea unităţii de poliţie în scopul desemnării lucrătorului criminalist care să preia imaginea facială şi impresiunile papilare ale acesteia. (4) Preluarea imaginii faciale, a impresiunilor papilare, precum şi completarea procesului-verbal prevăzut în anexa nr. 3 se realizează într-un spaţiu, în cadrul unităţii sanitare, care să asigure respectarea intimităţii şi a confidenţialităţii acestor activităţi.Art. 8^2. - (1) În termen de 24 de ore de la obţinerea de către mamă a noii cărţi de identitate, prevăzută la art. 8^1 alin. (1), sau, după caz, la întocmirea procesului-verbal privind identitatea declarată a mamei, prevăzut la art. 8^1 alin. (2), asistentul social sau, după caz, persoana cu atribuţii de asistenţă socială din unitatea sanitară are obligaţia de a însoţi mama la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, în vederea înregistrării naşterii copilului. (2) În situaţii temeinic motivate, dacă înregistrarea naşterii copilului nu a fost posibilă în condiţiile alin. (1), la externarea copilului din unitatea sanitară i se înmânează mamei care nu are act de identitate ori a cărei naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă o copie certificată pentru conformitate a procesului-verbal întocmit conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. d) sau, după caz, art. 8^1 alin. (2). (3) Asistentul social sau, după caz, persoana cu atribuţii de asistenţă socială din unitatea sanitară are obligaţia de a înştiinţa serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul declarat al mamei aflate în situaţia prevăzută la art. 8^1 alin. (2), în vederea desfăşurării activităţilor reglementate la art. 21^2 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."3. La articolul 10 alineatul (1) litera e), punctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. obligaţia declarării naşterii copilului în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare;2. documentele necesare pentru declararea naşterii copilului: certificatul medical constatator al naşterii, actul de identitate al mamei sau, după caz, copia certificată pentru conformitate a procesului-verbal privind identitatea declarată de mamă întocmit conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. d) sau, după caz, art. 8^1 alin. (2), actul de identitate al declarantului, certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ sau certificatul de divorţ şi certificatele de naştere ale părinţilor."4. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."5. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 15 la prezenta hotărâre.6. După anexa nr. 1 se introduc două noi anexe, anexele nr. 2 şi 3, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 16 şi 17 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 26 octombrie 2016.Nr. 801.  +  Anexa 1PROCEDURA 26/10/2016  +  Anexa 2(Anexa nr. 18^1 la metodologie)ROMÂNIAJUDEŢUL ............Primăria ...........Starea CivilăNr. ... din ........PROCES-VERBALÎncheiat astăzi: ziua .... luna ... anul ...Depunerea cererii de declarare a naşterii copilului ....................., născut la data de ............ în localitatea ..............., sectorul/judeţul .............., fiul (fiica) lui .................. şi al (a) .................., de către dl (dna) ............., s-a făcut prin intermediul dlui (dnei) ..............., cu domiciliul în ..............., interpret autorizat de .............. cu nr. .../........, întrucât declarantul .................. este cetăţean străin/ persoană cu handicap auditiv/surdocecitate.    Ofiţer de stare civilă delegat,       .......................               L.S. Interpret, Declarant,                                        ................ ...............  +  Anexa 3(Anexa nr. 19^1 la metodologie)Dată în faţa meaOfiţer de stare civilă/Personal cu atribuţii de stare civilă,.....................................(numele de familie şi prenumele).........................(semnătura)DECLARAŢIESubsemnata, ....................., declar că la data de ............, în unitatea medicală/în locuinţa din ............., am născut un copil de sex ........., cu numele de familie ............... şi prenumele ............, eu însămi neavând naşterea înregistrată în registrele de stare civilă.Declar că m-am născut la data de ...........în localitatea ........., judeţul .........., ca fiică a lui ............ şi a ........., cu domiciliul declarat în localitatea ..............., str. ............ nr. ........, bl. ....., sc. ......., et. ...., ap. ......., sectorul/judeţul ......... .Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez, fiind necesară pentru înregistrarea în registrele de stare civilă a copilului .....(numele de familie şi prenumele copilului).....Data................Semnătura..................  +  Anexa 4(Anexa nr. 19^2 la metodologie)Dată în faţa meaOfiţer de stare civilă/Personal cu atribuţii de stare civilă,.....................................(numele de familie şi prenumele).........................(semnătura)DECLARAŢIESubsemnatul(a), ............, domiciliat(ă) în localitatea ............., str. ............... nr. ......, bl. ......., sc. ........, et. ........, ap. ........, sectorul/judeţul ........., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ............ nr. ............, declar că la data de ..........., în unitatea medicală/în locuinţa din ..........., s-a născut un copil de sex ............, cu numele de familie ......... şi prenumele .........., mama neavând naşterea înregistrată în registrele de stare civilă.Menţionez că mama a declarat următoarele date: numele de familie ..........., prenumele ........., născută la data de .......... în localitatea ............, judeţul ................., fiica lui .................. şi a ............, cu domiciliul declarat în localitatea ..................., str. ............... nr. ........., bl. .........., sc. ........., et. ......, ap. ........., sectorul/judeţul ........ .Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez, fiind necesară pentru înregistrarea în registrele de stare civilă a copilului .......(numele de familie şi prenumele copilului).....Data................Semnătura..................  +  Anexa 5(Anexa nr. 19^3 la metodologie)ROMÂNIAJUDEŢUL ..........S.P.C.L.E.P./Primăria ............Starea CivilăNr. ......... din ..........AprobPrimar,...............................(numele de familie şi prenumele).............................(semnătura şi ştampila)REFERATpentru emiterea dispoziţiei de stabilire anumelui de familie şi prenumelui copilului născut ladata de ....... în .....(localitatea).....Ofiţer de stare civilă/Personal cu atribuţii de stare civilă ......(numele de familie şi prenumele)......din cadrul S.P.C.L.E.P./Primăriei .............., judeţul ...............,având spre soluţionare Cererea cu nr. ............ din .......... privind înregistrarea naşterii unui copil de sex ........., născut la data de .......... în ..........., a cărui mamă nu are naşterea înregistrată în registrele de stare civilă, precizez următoarele:Mama declară că se numeşte ....................... şi s-a născut la data de .................... în localitatea ..........., judeţul .......... .Prin Declaraţia de recunoaştere înregistrată cu nr. ..... din data de ........., numitul ............, născut la data de ....... în localitatea .........., judeţul/sectorul ............, a recunoscut paternitatea copilului şi a încuviinţat purtarea numelui de familie ................. .În aceste condiţii, vă rugăm ca, în conformitate cu dispoziţiile 14^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să emiteţi dispoziţia de stabilire a numelui de familie şi prenumelui copilului născut la data de ...... în localitatea ............... astfel:Numele de familie ................Prenumele ........................Faţă de cele prezentate, vă rugăm să aprobaţi emiterea dispoziţiei cu datele propuse.Şef S.P.C.L.E.P./Ofiţer de stare civilă,...............................  +  Anexa 6(Anexa nr. 19^4 la metodologie)ROMÂNIAJUDEŢUL ...................Primăria ..............DISPOZIŢIAnr. ........ din .................Primarul ......(municipiului, oraşului, comunei)....., judeţul ..............Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ........ din data de ..............., prin care domnul/doamna .......... a solicitat înregistrarea în registrele de stare civilă ale Primăriei .......... a unui copil de sex masculin/feminin, născut la data de ......., a cărui mamă nu are naşterea înregistrată în registrele de stare civilă, şi Referatul ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă înregistrat cu nr. ......... din data de .........,în temeiul art. 14^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 68 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,DISPUN  +  Articolul UNICCopilul născut la data de .......... în localitatea ..............., fiul lui ................. şi al ...................., mamă cu identitate declarată, va purta numele de familie ............... şi prenumele .............. .           Primar, Avizat pentru legalitate                                        Secretar al primăriei,     ....................                                        ...................  +  Anexa 7(Anexa nr. 19^5 la metodologie)Domnule Primar,Subsemnatul(a), ......(numele şi prenumele).....,domiciliat/ă în localitatea .............., str. ............ nr. ......, bl. ........., sc. ........., et. ......, ap. ..., sectorul/judeţul ..........., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ..... nr. ........., în calitate de .....(reprezentant SPAS/mamă/tată/altă persoană)....,vă rog să aprobaţi înregistrarea peste termenul de 30 de zile a copilului de sex ..........., cu numele de familie şi prenumele ..................., născut la data de ............... în .................., fiul/fiica lui ......(numele de familie şi prenumele tatălui).... şi al/a ......(numele de familie şi prenumele mamei)..... .Nu am solicitat înregistrarea actului de naştere până în prezent din următoarele motive:..................................................................................................................................................               Data Semnătura         ................. .................  +  Anexa 8(Anexa nr. 19^6 la metodologie)    ROMÂNIA    JUDEŢUL ............    S.P.C.L.E.P./Primăria ............    Starea Civilă    Nr. ....... din ...........                            Aviz Aprob              Şef S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., Primar                ........................ ..................                  (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)                 (semnătura şi ştampila) (semnătura şi ştampila)REFERATCa urmare a Cererii numitului/numitei ............ nr. ..... din ............, fiul (fiica) lui ............ şi al/a .........., cu domiciliul în .........., posesorul/posesoarea actului de identitate seria .... nr. ........., prin care solicită înregistrarea naşterii copilului/persoanei majore .......(numele şi prenumele)....., născut/ă la data de ........... în ........., sectorul/judeţul ........., sex ........., s-au stabilit următoarele:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Având în vedere Certificatul medical constatator al naşterii nr. ......... din ........, eliberat la data de ........ de către ........./Expertiza medico-legală realizată de I.N.M.L. - Serviciul judeţean/al municipiului Bucureşti nr. ............ din .........., din care rezultă data naşterii şi sexul persoanei în cauză, precum şi documentele depuse în susţinerea cererii,întrucât din verificări a rezultat faptul că naşterea nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă,în conformitate cu dispoziţiile art. 14^2 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,propun înregistrarea în registrele de stare civilă ale S.P.C.L.E.P./Primăriei ..............., sectorul/judeţul..........., a naşterii cu următoarele date:- numele de familie ..........................;- prenumele ..................................;- data naşterii: anul ........... luna ......... ziua ............;- locul naşterii: ......(comuna, oraşul, municipiul)....., judeţul ...........;- sexul: ............;- cetăţenia: ............;- naţionalitatea (după caz): .......... .Tatăl: ......(numele de familie şi prenumele)......., născut la data de ............ în ..............., sectorul/judeţul .............., fiul lui .............. şi al ................, cu domiciliul în ..............., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ............, cetăţenia ............, CNP ............... .Mama: ......(numele de familie şi prenumele)........, născută la data de ........... în ..............., sectorul/judeţul .............., fiica lui .............. şi a ..............., cu domiciliul în ................, str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ............, cetăţenia ............, CNP ............... .Şef S.P.C.L.E.P./Ofiţer de stare civilă,.................................  +  Anexa 9(Anexa nr. 19^7 la metodologie)ROMÂNIAJUDEŢUL ..............S.P.C.L.E.P./Primăria ..............Starea CivilăNr. ......... din .........CătreServiciul Public ce Asistenţă Socială Şi ProtecţiaCopilului al .....(localitatea)......În conformitate cu prevederile art. 31^2 alin. (2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere cererea privind înregistrarea tardivă a naşterii persoanei de sex .........., născută la data de ......... în ....(localitatea)...., cunoscută cu numele de familie .......... şi prenumele ........, pentru care nu există certificat medical constatator al naşterii,vă adresăm rugămintea de a întreprinde măsurile necesare în vederea sprijinirii expertizării acesteia din punct de vedere medico-legal pentru stabilirea datei naşterii în format an, lună, zi şi a sexului, conform dispoziţiilor art. 14^2 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În acest sens, vă transmitem fotografia persoanei care urmează să fie expertizată, aplicată pe declaraţia dată în legătură cu datele sale de identificare.Expertiza medico-legală va fi înaintată cu celeritate în vederea înregistrării naşterii în termenul prevăzut la art. 14^2 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Şef S.P.C.L.E.P./Ofiţer de stare civilă,...................................  +  Anexa 10(Anexa nr. 21^1 la metodologie)ANTET INSTITUŢIENr. ...../..........CătrePRIMĂRIA .......................SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂÎn conformitate cu prevederile art. 31^4 alin. (4) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere cererea privind înregistrarea tardivă a naşterii persoanei de sex .................., născută la data de ............... în ....(localitatea)..., care declară că se numeşte .................,vă adresăm rugămintea de a efectua o anchetă socială la domiciliul declarat al acesteia din ..........., str. .................. nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ........, sectorul/judeţul .............., pentru care vă transmitem fotografia persoanei în legătură cu care solicităm efectuarea anchetei sociale, aplicată pe declaraţia dată privind datele sale de identificare.Ofiţer de stare civilă/Personal cu atribuţii de stare civilă,.....................................................  +  Anexa 11(Anexa nr. 21^2 la metodologie)Dată în faţa meaOfiţer de stare civilă/Personal cu atribuţii de stare civilă,.............................................(numele de familie şi prenumele)....................................(semnătura)DECLARAŢIESubsemnata, ..................., născută la data de ............. în localitatea ..............., judeţul ............, fiica lui ............ şi a ..........., cu domiciliul în localitatea ................, str. .............. nr. ......, bl. ..., sc. ...., et. ....., ap. ...., sectorul/judeţul .............., cunoscând consecinţele nerespectării dispoziţiilor art. 326 din Codul penal, privind falsul în declaraţii, declar că până la data prezentei am/nu am dat naştere unui copil a cărui naştere a fost/nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă cu datele declarate de către mine, eu neavând naşterea înregistrată.Menţionez că naşterea copilului a fost înregistrată în registrele de stare civilă ale Primăriei .................., cu următoarele date:.............................................................................................................................................................................................................................. .Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, o susţin şi o semnez.Data.......................Semnătura.................  +  Anexa 12(Anexa nr. 21^3 la metodologie)ROMÂNIAJUDEŢUL .......................S.P.C.L.E.P./Primăria ....................Starea CivilăNr. ......... din ..........MINISTERUL AFACERILOR INTERNEINSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ................../DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTIServiciul criminalisticÎn conformitate cu prevederile dispoziţiilor art. 31^7 alin. (2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vă adresăm rugămintea de a proceda la colectarea imaginii faciale şi a celei a impresiunilor papilare pentru numita ..................., care declară că este fiica lui ............ şi a ..............., născută la data de ............... în municipiul/oraşul/comuna ........................, cu domiciliul în ................................., şi la compararea acestora cu datele şi imaginile colectate la unitatea sanitară, asociate persoanei cu identitate declarată, astfel cum aceasta figurează înregistrată în Registrul persoanelor cu identitate declarată.Precizăm că sus-numita declară că a născut un copil a cărui naştere a fost înregistrată în registrele de stare civilă ale Primăriei ....................., pe numele de ................., fiul/fiica lui .............. şi al/a ................, născut(ă) la data de ............... în municipiul/oraşul/comuna ............., având atribuit codul numeric personal .................. .Şef S.P.C.L.E.P./Ofiţer de stare civilă,.................................  +  Anexa 13(Anexa nr. 21^4 la metodologie)MINISTERUL AFACERILOR INTERNEINSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNEInspectoratul de Poliţie al Judeţului ...................Serviciul criminalisticNr. ............ din ..............Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria ................., judeţul ..............Referitor la Adresa dumneavoastră nr. ......../............, prin care solicitaţi colectarea imaginii faciale şi a celei a impresiunilor papilare pentru numita ............................. şi compararea acestora cu cele existente în Registrul persoanelor cu identitate declarată, vă comunicăm următoarele:Certificăm/Nu certificăm faptul că imaginea facială şi cea a impresiunilor papilare aparţin persoanei care declară că se numeşte .................. şi este înregistrată în Registrul persoanelor cu identitate declarată.Şeful Serviciului criminalistic,...........................  +  Anexa 14(Anexa nr. 21^5 la metodologie)ROMÂNIAJUDEŢUL ..................S.P.C.L.E.P./Primăria .................Starea CivilăNr. ......... din ........S.P.C.L.E.P./Primăria ...................,judeţul .......................- Starea Civilă -În conformitate cu dispoziţiile art. 31^7 alin. (4) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem extras pentru uz oficial de pe actul de naştere nr. ...... din ............, privind pe ......................, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare pe actul de naştere al fiului/fiicei acesteia, respectiv ....(numele de familie şi prenumele)...., născut(ă) la data de ........., înregistrat(ă) cu nr. ...... din data de ................ .Sus-numita a avut identitatea declarată la momentul naşterii copilului, iar în prezent are domiciliul în localitatea ................, str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .............. .Ofiţer de stare civilă/Personalul cu atribuţii de stare civilă,.......................................................  +  Anexa 15(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2014)    UNITATEA SANITARĂ                                               ┌────────────┐                                               │ │                                               │ │                                               │ Loc pentru │                                               │ fotografie │                                               │ │                                               │ │                                               └────────────┘FORMULAR-DECLARAŢIESubsemnata, ................., născută la data de ............în ........., judeţul ........., domiciliată în localitatea .............., str. ............. nr. ..., bl. .., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul .............., fiica lui ..... şi a ........, domiciliaţi în localitatea .............., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ......., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ............, declar pe propria răspundere că acestea sunt datele mele de identificare.Actul de identitate nu îl am asupra mea, întrucât acesta este:[] pierdut;[] furat;[] deteriorat;[] expirat;[] nu am deţinut niciodată un act de identitate.Am luat cunoştinţă de prevederile legii privind declararea unei identităţi false.Declar că mă aflu/nu mă aflu în următoarele situaţii:[] am/nu am naşterea înregistrată în registrele de stare civilă române;[] deţin/nu deţin certificat de naştere.Date despre tatăl copilului:Numele şi prenumele ...........................Domiciliul în localitatea ...................., str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........... .Declar pe propria răspundere că voi externa copilul la data precizată de medicul curant.Am luat cunoştinţă că, în cazul în care nu externez copilul la data precizată de medicul curant, va fi anunţată direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul sau, după caz, sectorul de domiciliu sau cea de care aparţine unitatea sanitară.Persoana care însoţeşte gravida/mama:Numele ............., prenumele ........., cu domiciliul în localitatea ............, str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...., se legitimează cu B.I./C.I. seria ......... nr. ....., eliberat/eliberată de .......... la data de ............ .A fost transportată cu auto - marca ......, nr. de înmatriculare .................... ......................(semnătura)Medic/Asistent medical/Asistent social,...............................(numele şi prenumele).............................(semnătura)Data .........................Ora prezentării ..............  +  Anexa 16(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2014)                                               ┌────────────┐                                               │ │                                               │ │                                               │ Loc pentru │                                               │ fotografie │                                               │ │                                               │ │                                               └────────────┘PROCES-VERBALprivind certificarea identităţiiAnul ......... luna ....... ziua ..........(grad, numele de familie şi prenumele)...., din cadrul .............., având în vedere solicitarea ....(unitatea sanitară)......, cu sediul în ..............., am procedat la verificarea identităţii persoanei ......(numele de familie şi prenumele)....., fiica lui ............... şi a ................, născută la data de ................ în localitatea ................, cu domiciliul în .................., conform datelor din formularul-declaraţie completat de aceasta la data de ............., cu ocazia internării în unitatea sanitară sus-menţionată pentru a naşte.În urma verificărilor efectuate, certific identitatea persoanei care figurează în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor/registrele de stare civilă cu următoarele date: .....(numele de familie şi prenumele)....., fiica lui ............. şi a ............., născută la data de .............. în localitatea ..............., cu domiciliul în ................, posesoare a CNP ................ ....................(semnătura)  +  Anexa 17(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2014)                                               ┌────────────┐                                               │ │                                               │ │                                               │ Loc pentru │                                               │ fotografie │                                               │ │                                               │ │                                               └────────────┘PROCES-VERBALprivind identitatea declarată de mamăAnul ........ luna ........ ziua .....Noi ......(reprezentantul poliţiei - grad, numele de familie şi prenumele)....., din cadrul .....................,.......(reprezentantul D.G.A.S.P.C - numele de familie şi prenumele)............,........(reprezentantul unităţii sanitare - numele de familie şi prenumele)........,având în vedere formularul-declaraţie înregistrat cu nr. ...... din data de ............., precum şi verificările efectuate de reprezentantul poliţiei, s-a constatat că persoana în cauză nu este înregistrată în registrele de stare civilă, declarându-şi următoarele date: ......(numele de familie şi prenumele)......, fiica lui .............. şi a ............., născută la data de .......... în localitatea ............., cu domiciliul în ......................... .Semnătura.......................(reprezentantul poliţiei)............................(reprezentantul D.G.A.S.P.C.).................................(reprezentantul unităţii sanitare)-----